Aktuell nybyggnation i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 384 st.

Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av gods- och logistikhubb i Mölnlycke, Härryda
Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvm BTA.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3000 lägenheter uppdelat på 20 kvarter. Byggherren önskar sälja byggrätter på Privatvägen 1. Ytterligare byggherrar kommer antas.
Nybyggnad av kontor och bostäder Lilla Bommen i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, restauranger, cafeer och service samt ca 100 lägenheter i en huskropp med två torn. Kommer att miljöcertifieras enligt LEED.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i 7-9 våningar. Markarbeten påbörjades våren 2022.
Nybyggnad av tunnel för station Haga inom Västlänken
Delprojekt Rosenlund avser sträckan mellan bergpåslagen vid Skattehuset och Hagakyrkan, där Västlänken ska byggas som betongtunnel. Sträckan inkluderar Västlänkens passage under Rosenlundskanalen och dess utmynnande till station Haga. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Nybyggnad av stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens huvudentré. Den nya byggnaden Mittuppgången ska bli en naturlig del i stadsmiljön kring Centralstationen med fokus på att skapa inbjudande och öppna bottenvåningar med attraktiva lokaler, effektiva och moderna kontor samt tydliga entréer till stationen. Mittuppgången kommer att ha ett mycket strategiskt läge i Centralenområdet vid foten av Nya Hisingsbron.
Nybyggnad av ärtfabrik i Lidköping
Avser nybyggnad av ärtfabrik BTA ca 3000 kvm samt lager/magasin BTA ca 2500 kvm.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 600 klimatsmarta lägenheter i flerbostadshus. Kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av omloppsnära uppställningsspår i Lärje
Norr om Göteborg längs Norge/Vänerbanan. Bandel 601, cirka km 471+650 – km 472+160 och bandel 634, cirka km 472+160 – km 472+800. Ca 5000 m järnvägsspår, 18 växlar, kontaktledningar, signalsystem och markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 241 lägenheter med hyresrätt och 156 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Projektet är indelat som följande; Hus B1, B2 och Ceasar - bostadsrätter. Hus David hyresrätter, Erik är hyresrätter och 8 BMSS lokaler, hus Adam är hyresrätter.
Nybyggnad av simhall, flerbostadshus mm i Partille
Projektet avser nybyggnad av bl a simhall, hotell, bostäder och lokal för daglig verksamhet samt garage/P-hus. Kvarteret kommer att delas upp i olika fastigheter med bl a 3D-bildning.
Nybyggnad av bostäder, butiker, kontor mm på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 330 lägenheter, ca 8000 kvm verksamhetslokaler, hotell mm. Projektet kommer att delas upp i etapper och byggnationen kommer att pågå under flera år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 360 lägenheter i fyra kvarter. Kvarteren kommer att byggas etappvis under ett flertal år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 240-260 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020. Delar av markarbetet med huvuddel 2 (integrerad stationsentré) pågår. Byggstart för huvuddel 3 (högskolelokaler) påbörjas i december 2022.
Nybyggnad av grundskola i Lerum
Avser en ny skola för 800 elever från förskoleklass till årskurs 9. Projektet innefattar även lokaler för en anpassad skola med plats för cirka 50 elever med särskilda behov. Även en fullstor idrottshall ska byggas på området. Avser även anläggande av en ny huvudväg med en vänd- och busshållplats samt nya gång- och cykelbanor. Utanför skolans område ska det byggas skolvägar med säkra övergångar och tydliga väglinjer. Avser fastigheterna Dergården 1:29, Dergården 1:114, Dergården 1:2 och Hallegården 1:43.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Nybyggnad av veterinärstation i Lackarebäck, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av specialistdjursjukhus (7500 kvm). Den centrala innergården blir en grön oas och rymmer möjlighet till både hundrastning och återhämtning för personalen. Byggnadens nedersta plan blir parkeringsgarage (4500 kvm). Klassas Miljöbyggnad Silver. Grund och källarkonstruktionen påbörjades i juli 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lorensberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus, bostadsrätter med 8 och 10 våningar samt kommersiella ytor i gatuplan. I projektet ingår bergssprängning och flyttning av tunnelinfart.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Borås
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Borås. Rivning av befintlig skolbyggnad förrutom de befintliga skyddsrummen. Nybyggnad av F-9 skola. Skolan kommer även ha en del för Anpassad Gundskola. Ombyggnad av skolgården. Rivning av i stora delar av idrottshall men delar i markplan samt motfylld del bibehålls. Om- och tillbyggnad av en fullstor idrottshall med läktare samt aktivitetshall. Byggnaden skall även innehålla omklädning, servicefunktioner, skolgym samt serveringsytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 150-180 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus i ett kvarter med 12-13 våningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 10 och 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av flerbostadshus. 144 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 115 lägenheter i flerbostadshus med 6-9 våningar i ett kvarter med innergård. På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet.
Nybyggnad av flerbostadshus på Mossholmen, Tjörn
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Mossholmen, Tjörn. Omfattar 50 bostäder i upplåtelseform bostadsrätt. Projektet kommer att Svanenmärkas.
Nybyggnad av bostäder i Eriksberg, Göteborg
Avser nybyggnad av 130 bostadsrätter i 3 punkthus på 5-16 våningar med underjordiska garage.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola med plats för 570 elever. Kommer att byggas i 2 våningar med integrerad idrottshall och matsal. Avser även rivning av bef skola.
Nybyggnad av höghus i Borås centrum
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum.
Ny- och ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser utvändig underhåll av alla byggnader med bl a om fogning av alla fasader, betongsockel byte, byte av avlopp. Ombyggnad av hus A: bl a upprusning av ytskikt, nya rumsbildningar och akustikåtgärder samt installationer av nya WC och RWC inkl tillbyggnad ÅV-hus. Ombyggnad hus B: ca 1750 kvm enklare ombyggnad i expeditions/elevhälsa, större ombyggnad i diskrum/matsal samt tillbyggnad av matsal ca 120 kvm. Ombyggnad hus C: större och mindre ombyggnationer ca 680 kvm. Nybyggnad hus E: ca 4125 kvm inkluderar en fullstor idrottshall. Nybyggnad hus G: ca 560 kvm inkluderar mindre idrottshall.
Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd. Utöver magasinen ska det finns konservatorsateljéer, fotoateljé, inlastning och rum för skadedjurssanering, m.m.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av 150 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad miljörum/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 159 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 3 och 5 våningar.
Nybyggnad av lamellhus i Eriksberg, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lamellhus med 175 lägenheter, verksamhetslokal i bottenvåningen samt parkering i källarplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 109 lägenheter med hyresrätt mellan 1 rum och kök på 32 kvm och 4 rum och kök på 95-110 kvm i flerbostadshus med parkering i källarplan.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus. Byggarbetssamordnare (Bas-P): CMC Byggadministration AB, Anna-Clara Eggert.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 124 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus. Byggarbetssamordnare (BAS P): CMC Byggadministration AB, Anna-Clara Eggert.
Nybyggnad av flerbostadshus och kommersiella lokaler i Göteborg
Totalt kommer 114 lägenheter att skapas, fördelade mellan Riksbyggens 69 bostadsrätter och Elof Hansson Fastigheters 45 hyresrätter. Dessutom kommer 3000 kvadratmeter av byggnaden att användas för kommersiella ändamål. Byggnationen kommer att utföras som en gemensam produktionsteknisk enhet, men med en så kallad 3D-fastighetsbildning för att underlätta delningen av fastigheten. Fasaden kommer att bestå av återbrukat tegel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kongahälla, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av restaurang och stugor i Strömstad
Nybyggnad av restaurang och parkeringsplatser samt 50 stugor.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av verksamhetslokaler/industrifastighet i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler/industrifastighet.
Nybyggnad äldreboende SÄBO i Stenungsund
Entreprenaden avser att uppföra en nybyggnation av ett nytt Särskilt boende för äldre. Byggnaden är 5 våningar hög och är på ca 9500m2 BTA, där plan 1 består av kontor, dagligverksamhet, miljörum, omklädningsrum m.m. Våning 2- 5 är gemensamt 104 lägenheter och personalutrymmen där våning 5 skiljer sig från övriga utrymmen med en takterass. Vindsplanen innefattar lägenhetsförråd och teknikutrymmen. Utöver dessa byggnader innefattar entreprenaden omfattande markarbeten - bl.a. inlastningsytor, parkeringsplatser, utemiljö och reservkraftverk. Entreprenaden får ej påverka kringliggande verksamheter.
Nybyggnad av skola i Trollhättan
Ny skolbyggnad på cirka 4000kvm, som kommer inrymma åtta förskoleavdelningar samt en F-6 skola, samt en helt ny utemiljö. Två av tre befintliga byggnader kommer att rivas och den tredje som bland annat inrymmer idrottssalen kommer att renoveras och delvis få ny användning. Detta blir troligen Trollhättans första nollCO2-certifierade byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 130 mindre lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Sanering- och grundläggningsarbeten påbörjades under hösten 2022. I detta projekt kommer 2 entreprenörer att vara med GMB avser en generalentreprenad för källarvåningen.
Ny, om- eller tillbyggnad av lokal för Riksarkivet i Göteborg
Avser lokal för ca 80 000 meter arkivhandlingar, vilket bedöms motsvara ca 7 000 -10 000 kvm LOA (golvyta), men Riksarkivet är öppet för förslag på olika byggnadstekniska lösningar. Lokalen ska vara inom ett område med maximalt 30 min körtid in till Riksarkivets lokaler på Arkivgatan i centrala Göteborg.
Nybyggnad av flerbostadshus på Björlanda, N1 Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 98 lägenheter i flerbostadshus i ett kvarter med 3-4 våningar + inredd vind.
Nybyggnad av hotell och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 64 hotellrum i en huskropp och 40 lägenheter i ett flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter i flerbostadshus med 8-11 våningar i ett halvt kvarter. På Masthuggskajen byggs en ny halvö ut i vattnet.
Nybyggnad av flerbostadhus i Kinna
Nybyggnad av 3 huslängor med 23 hyreslägenheter, 58 bostadsrätter, 1 gemensamhetslokal med förråd och 1 förrådsbyggnad.
Ny stadsplanering vid Krokhallssnittet i Borås
Planer finns för att möjliggöra en ny utformning av området mellan Borås centrum och tågstationen. Planen inkluderar även ett nytt artcenter/museum nere i stadens centrala delar som en entré och naturlig del i en framtida förstärkt station och att ihop med ny centralbro och parkbron vid Viskaholm koppla Norrby till stadens centrum.
Nybyggnad av handelslokaler i Björlanda
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus med butik i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Krokslätt, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i flerbostadshus med 6-7 våningar med garage i källarplan. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av samverkanshus i Gällstad, Ulricehamn
Avser nybyggnad av samverkanshus med äldreboende, förskola och storkök.
Nybyggnad av kontors- och industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av kontors- och industribyggnad med 28000 kvm tillhörande markområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torslanda, Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 90 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Mark- och pålningsarbetet påbörjas i juni 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsdäck och komplementbyggnader, 121 bostäder.
Ny pellets/ved pulverpannaanläggning vid Riskullaverket i Mölndal
Avser nybyggnad av pellets/ved pulverpannaanläggning vid Mölndal Energis huvudproduktionsanläggning Riskullaverket i samarbete med Göteborg Energi för att i första hand att förse Göteborg Energi med produktionskapacitet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus, student- och trygghetsboende.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Nybyggnad av stationshus med kontorslokaler, restaurang och butiker, vl.
Nybyggnad av bostäder i Nödinge, Ale kommun
Avser nytt bostadsområde och eventuellt en förskola, nytt klubbhus till golfanläggningen och utveckling av miljön runt Backa Säteri.
Nybyggnad av bostäder, kontor och butiker i Stenungsund
Planer finns för bostäder om ca 1500 kvm BTA innehållande ca 20 lägenheter samt kontor om ca 4000 kvm BTA och butiker/lokaler om ca 800 kvm BTA.
Nybyggnad av förbigångsspår vid Välevattnet
VSB Finnerödja, nytt förbigångsspår (ca 800 m långt) på nedspårssidan på sträckan Laxå-Finnerödja där 750 m långa tåg kan förbigås. Förlängning av befintlig bilväg.
Nybyggnad av särskilt boende i Åmål
Avser nybyggnad av särskilt boende med 50 boende, administrationslokaler, samlingslokaler och ett centralkök. Yta för bostäder är ca 3 800 kvm och för köket ca 250 kvm, samt yta för lokaler.
Nybyggnad av företagsbostäder på Norra Älvstranden, Hisingen
Projektet avser nybyggnad av företagsbostäder.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 37 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Herrestad, Uddevalla
Inom fastigheterna Herrestad 26:147 och Herrestad 26:148 avser Rooney Property AB att uppföra en ny industribyggnad.
Nybyggnad av kombinerad förskola och omsorgsboende i Vårvik, Trollhättan
Planer finns för ett vård- och omsorgsboende med 108 boendeplatser (12 avdelningar) fördelat på sex eller sju våningar, samt en förskola med motsvarande sex avdelningar, fördelat på två plan. Tanken är att vissa ytor möjligen skulle kunna samnyttjas
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 54 lägenheter med bostadsrätt och en gemensamhetslokal i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hisings Backa, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-6 våningar.
Nybyggnad av skola i Jonslund, Essunga
Nyproduktion av skola F-6 inkl. förskola, gymnastiksal, storkök och skolgård. I intilliggande befintlig skola kommer under hela byggtiden verksamhet bedrivas.. Under tiden som nybygget pågår kommer eleverna att kunna gå kvar i de nuvarande lokalerna. När den nya skolan står klar så planerar man att riva den gamla byggnaden.
Byggnation för särskilt boende/ äldreboende i Tidaholm
Avser ombyggnad, invändigt underhåll av Solviks äldreboende med anledning av att boendet saknar vattensprinklers. Samt ett särskilt boende och demensboende i Tidaholms kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hjo
Nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av logistikanläggning i Härryda
Panattoni har förvärvat en fastighet av Företagsparken och skall uppföra en logistikanläggning på cirka 12 500 kvadratmeter och förstärker genom köpet sin etablering i Göteborgsregionen. Byggstart planeras ske kring årsskiftet 2023/2024 och man kommer att uppföra en byggnad som består av totalt ca 12 500 kvm inklusive entresolplan innehållande ett för hyresgäster anpassningsbart konceptkontor. Byggnaden kan fördelas på en eller flera hyresgäster med beräknad inflyttning under första kvartalet 2025. Fastigheten kommer uppföras med stålstomme och sandwichelement samt förberedas för solceller på taket. Hållbarhetsambitionerna är tydliga med mål om att certifiera enligt BREEAM nivå Excellent.
Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns för nybyggnad av 50 bostadsrätter i Lidköping. Kvarteret kommer bestå av 2 hus om 4 och 5 våningar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Velinga, Tidaholm
Avser att bygga 13 vindkraftverk som kan producera el som motsvarar årsproduktion för 25000 villor. 180 meter totalhöjd. Totalkostnad är beräknad på 780 miljoner.
Nybyggnad av hotell i Öckerö
Nybyggnad av hotell.
Ny planskild trafikplats längs väg 26 vid Stallsiken
Befintlig korsning med cirkulationsplats ska byggas om till planskild trafikplats där kommunal gata Nolhagaleden ska passera över väg 26 på två broar med av- och påfartsramper till väg 26. Ny gång- och cykelbro över väg 26 ska byggas, samt Gc-bana, VA-kulvert m m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Länsmansgården, Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad mellan 29 och 40 lägenheter med 3-5 våningar i flerbostadshus med underliggande garage, komplementbyggnader och utvändig mark. Markarbetet påbörjas i april 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för uppförande av flerbostadshus med butiker på bottenplan på Almås Plats i Borås.
Om-, till- och nybyggnad av skola och förskola i Björketorp
Avser om-, till- och nybyggnation av skola och förskola i Björketorp. Nybyggnad BTA ca 1800 kvm. Ombyggnad BTA ca 1800 kvm. Handlas upp tillsammans med projekt id 1226845.
Nybyggnad av kontor och undervisningslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor (för ca 100 personer) och undervisningslokaler.
Utbyte av pumpstation Rya VP i Göteborg
Avser utbyte av pumpstation AS 1 inklusive styrning och ställverk. Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Anläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Nybyggnad av logistikfastighet i Göteborg
Avser nybyggnad av logostilfastighet i Göteborg.
Nybyggnad av förskola i Källdal, Uddevalla
Objektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i två plan. Byggnad/er är ca. 2200 m2 BTA inkl. förrådsbyggnader och miljöhus. Ny gårdsyta, parkering och angöring till fastigheten ska anordnas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Öckerö
Avser nybyggnad av 21 st energi- och miljösmarta lägenheter på Öckerö.
Nybyggnad av kontor och butiker i Stenungsund
Planer finns för kontor ca 5200 kvm BTA samt butiker och lokaler om ca 1200 kvm BTA.
Nybyggnad av mottagningsstation i Trollhättan
Avser ny mottagningsstation i Lunden, Trollhättan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).