Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, industri och kontor inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark gata och natur.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4+1 våning samt garage under.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus vid Erskavägen 5, 8 och 9. Befintliga bostadshus och komplementbyggnader avses rivas.
Nybyggnad av bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende. Markarbeten påbörjas vecka 46 2020.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter . Bta är på ca 800-900 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Nybyggnad av servicebostad i Alingsås
Avser nybyggnad av serviceboende.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av 5 parkeringsytor längs med Knektegårdsgatan i Brogården, Alingsås.
Exploateringsarbeten för nytt bostadskvarter i Alingsås
Avser utbyggnad av allmänna anläggningar för blivande kvarteret Bergkullen i Stadsskogen. Arbetet omfattar nybyggnad av cirka 250 m gata med tekniska försörjningssystem och utbyggnad av va-nät samt byggnation av en gångbana mellan Bergkullegatan – Grankullegatan. Option finns på projekt ID 2079103
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av maskinhall i Alingsås
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av bilhall i Alingsås
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kylanläggning i Alingsås
Nybyggnad av kylmaskin.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av plank.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov uppsättning av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Överföringsledning och nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Projektet avser anläggande av sjöledningar (ca 2000 meter) för tryckspillavlopp och vattenledning i sjön Mjörn samt nybyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.