Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period. Första etappen (objektnummer 1631424) är klar augusti 2021. Andra etappen (objektnummer 1561692) påbörjas kvartal 2 2021.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser rivning av affärslokaler, nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar samt renovering av befintlig byggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av kontorslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en kontorshus med tillhörande servicefunktioner. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Södra Toltorp, Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus i första etappen. Etapp 2 finns på projektid: 2123171
Nybyggnad av bostäder samt aktivitetspark i Lindome
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 200-300 nya bostäder inom det nuvarande bostadsområdet, dels genom påbyggnad av befintliga hus, dels i nya friliggande flerbostadshus och radhus. Planeringen samordnas med förändringar av Almåsskolan, Almåsgången och en ny aktivitetspark norr om bostadskvarteren.
Nybyggnad av hotell i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 150 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus vid fd Ekhagaskolan.
Nybyggnad av ekodukt vid Fässbergsdalen
Ny ekodukt över Jolengatan, Söderleden, vattendraget "Stora å" och en framtida gata söder om Söderleden. Jolenvägen får en alternativ dragning. I objektet ingår även en omgrävning av Stora å.
Nybyggnad av bostäder och verksamheter i Mölndal
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder med verksamheter i bottenvåningen. Området ska ha en stadsmässig karaktär och syftar till att binda samman innerstaden med Åby området.
Nybyggnad och rivning av byggnader vid Sagsjön, Lindome
Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter med 6-8 våningar i flerbostadshus med bostadsrätt i ett kvarter.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Mölndal
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ny större skola och förskola inom befintligt skolområde. I planarbetet kommer det även utredas om det är möjligt att uppföra en idrottshall inom eller i anslutning till nuvarande skolområde. Förslaget är att ersätta nuvarande byggnader, som inte uppfyller dagens krav för skola- och förskoleverksamheten. Skolan planeras för 400-500 elever och förskolan för 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus samt rivning komplementbyggnad. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:3
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 7 våningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten påbörjas i augusti 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Södra Toltorp, Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus i andra etappen. Etapp 1 finns på projektid: 1422521
Nybyggnad av kontor och industrihus i Mölndal, del 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och plank.
Nybyggnad av väg m m i Heljered, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg mm.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Mölndal
Nybyggnad av en huvudbyggnad med tillhörande markarbeten samt pålning och grundläggning för denna byggnad.
Nybyggnad av solcellspark i Mölndal
Avser nybyggnad av solcellspark på Kikås deponi. Solcellerna kommer placeras på ett sluttäckt deponiområde som är svåranvänd till annat. Solcellsparken kommer att vara ungefär lika stor som åtta fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt.
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 5 st radhus.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av affärshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av industributik.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 10 lgh i flerbostadshus samt rivning samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Ny gc-väg längs väg 503 i Hällesås
Ca 3,3 km lång sträcka.
Ny gång- och cykelväg längs väg 513/väg 970 mellan Lindome-Anneberg
Ca 4 km lång sträcka mellan Lindome-Anneberg, väg 513 för norra delen i Mölndals kommun och väg 970 för södra delen i Kungsbacka kommun.
Nybyggnad av radhus i Mölndal
Syftet är att pröva byggnation av radhus på en fastighet där det idag står en ladugårdsbyggnad.
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a pumptrackbana med läktare, lekhus, vattenlek, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.
Nybyggnad av maskinhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av garage, carport och cykelparkering i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga garagebyggnader och nybyggnad av fem garage, en carport, sex vanliga parkeringsplatser samt cykelparkering.
Nybyggnad av veterinärstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning/djursjukhus.
Nybyggnad av vattenledning i Krokslätt i Mölndal
Avser förläggning av ny vattenledning i Landshövdingegatan utanför fastigheten Gasellen 27 och 30 fram till korsningen Landshövdingegatan/Örngatan i Krokslätt. Upprättande av ny Va-servis till fastigheten Gasellen 27 och 30 samt sättning av 2 st rännstensbrunnar i Landshövdingegatan och återställning av gaturummet.
Nybyggnad av GC-väg i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Mölndal
Förhandsbesked nybyggnad 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Förhandsbesked nybyggnad industribyggnad, Anmälan rivning industribyggnad Sandbäck 1:165.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 16 parhus, 14 radhus, hills villastad område 3.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus, 48 lgh, hills villastad område 3, flerbostadshus fl1-fl3.
Nybyggnad av grupphus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 4 enbostadshus, hills villastad område 3, hus b (gula området).
Nybyggnad av grupphus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 5 enbostadshus, installation av eldstad samt komplementbyggnad, hills villastad område 3, villa b (röda området).
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av kontor- och vårdlokaler.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av sophus/källsorteringshus samt rivning av befintligt sophus.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (hangar för drönare).
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Marklov för parkeringsplatser utmed larssons berg 1, 3, 5, 7.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Anmälan om nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivning.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för bodetablering - tom 2027-01-15.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Tidsbegränsat lov för förskola t.o.m. 2026-12-01.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av paviljong i Mölndal
Tidsbegränsat lov för paviljongetablering.
Nybyggnad av pumpstaton i Mölndal
Projektet aves nybyggnad av pumpstation.
Laddstolpar på parkering i Mölndal
Projektet avser laddstolpar till bil.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.