Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av 250 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplanen för Bostället 23 vann laga kraft 2020-03-09. Objektet avser nybyggnation av bostäder med 71 st lägenheter fördelat enligt 33 st 1 rok, 32 st 2 rok, 3 st 3 rok och 3 st 4 rok. Boendet består av 2 huskroppar varav ett 5 våningshus och ett 3 våningshus med komplementbyggnad på gården. Projektet omfattar totalt ca 5669 kvm BTA och ca 3576 kvm
Nytt planprogramområde i Skövde kommun
Planprogrammets syfte är att möjliggöra nybyggnad av Arena Skövde med simhall, upplevelsebad. idrottshall, mässor och evenemang, brandstation, ställverk, parkering sa,t parkering och återvinningsstation.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse inom kv Vadden. Exploatering innebär att centralt belägna bostäder tillskapas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Ekedal, Skövde
Avser nybyggnad av 54 bostadsrätter i 6 till 10 våningar i Norra Ekedal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Nybyggnad 2 punkthus med cirka 90 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt kontor eller handel. en yta om drygt 1300 kvadratmeter. Rivning av restaurang kryddan och nybyggnad av flerbostadhus.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Projektet består av nybyggnad av förskola dimensionerad för 180 barn placerad i Stöpen, Skövde kommun.
Nybyggnad av klimatsmarta bostäder i Skövde
Syftet med planen är att kunna bygga bostäder i förlängningen av Humlevägen men även göra plats för eventuell centrumverksamhet eller en idrottsplats i anslutning till Östergatan. Ett område som ska ha ett hållbarhetsperspektiv både när det gäller byggnation och i själva boendemiljön. Det handlar om 25 till 35 bostäder som får byggas i en till tre våningsplan, en förtätning i ett redan befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av vårdcentral och folktandvård, Skövde kommun
Avser nybyggnad av Hälsans hus. Hälsans hus ska byggas i Södra Ryd som blir en samlingsplats för bland annat Närhälsan, BVC, folktandvården i Södra Ryd och familjecentralen Symfoni.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Skövde
I Skövdes populära stadsdel Trädgårdsstaden kommer Götenehus att bygga 17 radhus med äganderätt i tre etapper.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
detaljplanen tillåter flerbostadshus i 2 våningar. Etapp 1: 1191033
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
upptaget i kommunens investeringsbudget. Nybyggnad av villor och radhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
upptaget i kommunens investeringsbudget. Nybyggnad av enbostadshus.
Nyinstallation av vattenledning Skas, Skövde
Avser ny installation ringmatning och redundans av köldbärarledning KB01 och primärvärme VP01. Ombyggnad av undercentralers värmeväxlare för radiatorsystemet. Nytt primärvärmesystem VP03 till respektive undercentral för tappvarmvattenberedning. Nya horisontella invändiga dagvattenledningar i del av fastigheten. Beskrivna arbeten sker till stora delar på källarplan på Skas Skövde.
Nybyggnad av fabrik i Skövde
Avser nybyggnad av fabrik samt kontor. Beställaren har köpt fastigheten och åtagit sig att finansiera slutförandet av byggnationen på Personbilen 1 i enlighet med det totalentreprenadkontrakt som finns tecknat med det fastighetsägande bolaget.
Nybyggnad av bostäder i Skövde kommun
Exploatering finns på 2099934. Förskola byggs på området: 1243114
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av totalt 11 kedjehus.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Planer finns för rivning av enfamiljshus för att möjliggöra nybyggnation av 6 radhuslägenheter i 2 våningar på fastigheten Skövde 4:263.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Nybyggnad av kontor i Skövde.
Nybyggnad av begravningsplats och krematorium i Skövde
Avser nytt krematorium samt ny begravningsplats i norra delen av Skövde tätort.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Avser nybyggnad av kedjehus.
Ny entré- och parkeringsyta vid skola i Skövde
Projektet består av att anordna tillfälliga skollokaler under hyresperioden i anslutning till befintliga lokaler. Option:2024-11-01 - 2025-10-31 Option:2025-11-01 - 2026-10-31 Option:2026-11-01 - 2027-10-31
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen.
Nytt exploateringsområde i Skövde kommun, etapp 3
Avser exploatering för gata och VA för nytt exploateringsområde i samhället Stöpen i Skövde kommun. Förskola byggs på området: 1243114
Nybyggnad av radhus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av garage och förråd i Skövde
Nybyggnad av garage och förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av mur i Skövde
Bygglov för uppförande av höjning av l-stöds mur.
Nybyggnad av mur i Skövde
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för uppförande av underjordiska kärl för källsortering Skogsmyran 1,Skalbaggen 1 Skogsmyran 1,Skalbaggen 1,Guldbaggen 8.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för uppförande av underjordiska kärl för källsortering.
Nybyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för nybyggnad av förrådshall.
Nybyggnad av pumpstation i Skövde
Avser leverans av en komplett pumpstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.