Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 315 lägenheter i två flerbostadshus med gemensamt garage i källarplan. Projektet kommer att uppföras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 126 lägenheter i ett punkthus med 14 våningar och ett lamellhus med 7 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle. ORC-turbin: Againity AB, Ingelstagatan 1, 602, 41 Norrköping, Elin Ledskog.
Nybyggnad av kontor mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor, lager och verkstad.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av idrottshall, teorisalar och omklädningsrum (förhyrning).
Nybyggnad av småindustri i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industrihus med 20 verksamhetslokaler i två plan med gemensam entré.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 144 barn (1200-1400 kvm) fördelat i två plan och 4 hemvister samt tillagningskök.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kungälv
Planer finns på uppförande av max 5 vindkraftverk, max 150 meter totalhöjd. Örevattenåsen ligger nordväst om Solberg i Kungälvs kommun.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en ca 2500 meter lång vattenledning i PE dimension 400. Ca 2000 meter utförs schaktfritt, ca 500 meter med öppen schakt. Ledningen går framförallt i åker- och ängsmark. Objektet är beläget i Kungälvs kommun och sträcker sig från Solberga, väster om väg 616 och vidare norrut.
Förnya VA-ledningar mm i Kungälv
Projektet avser att förnya ledningar för vatten, spillvatten och kompletterar med dagvattenledningar. I samband med detta förnyas och kompletteras servisenslutningar till privata fastigheter längs gatans södra sida. Vidare monteras flödesmätare och mätarskåp på ny vattenledning. Avvattningen förbättras genom att nya rännstensbrunnar anläggs och ansluts till ny dagvattenledning. Befintlig belysningsanläggning och elskåp byts ut. Fiber förläggs till privat fastighet.
Nybyggnad av VA-ledningar Kungälv
Projektet avser VA för ett området bestående av villabebyggelse. I området finns befintliga VA-anläggningar som ska inventeras och de nya kommunala anläggningarna ska anpassas efter dessa.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Ny bussterminal mm i Kungälv
Projektet avser att utföra en bussterminal med avseende i förta hand på antal angöringar för bussar ut-/infart. Det ska även projektera en renings-/fördröjningsdamm som ska ta hand om ytvattnet från bussterminalen och närmast liggande ytor.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nya överföringsledningar.
Anläggande av konstgräsplan i Kungälv
Projektet avser byggnation och anläggning av konstgräs på Yttern IP.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).