Aktuell nybyggnation i Ulricehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola för 550 elever där en del av skolan är grundsärskola. Skolan ska innefatta storkök, matsal och fullstor idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Planer för flerbostadshus på 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av ett 70-tal lägenheter i två huskroppar med nio våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder, kontor, affärer och restauranger i centrala Ulricehamn
Planer finns för nya bostäder, kontor, affärer och restauranger samt underjordiskt garage (antal våningar okänt) i centrala Ulricehamn. Det kommande området på "Marknadsplatsen" kan ses som en förlängning av gågatan och en länk mellan gågatan och det nya området tegelbruket i norr.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av 45 hyreslägenheter i Stadsskogen, Ulricehamn. Lägenheterna är fördelade på 3 hus i 4 våningar. Markarbetet påbörjades i maj 2021.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende och förskola i Ulricehamn
Avsikten med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av vård- och omsorgsboende och förskola i första hand.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en god boendemiljö och möjliggöra byggnation av flerbostadshus på fastigheterna Nord-Afrika 1 och Nord-Afrika 10 som är lucktomter på Storgatan i Ulricehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn, etapp 2
Avser nybyggnad av 1 huskropp med 39 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt ombyggnad av befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Detaljplanen kommer att möjliggöra ca 50 bostäder på fastighet Bronäs 3 m.fl.
Nybyggnad av par- och radhus i Ulricehamns kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av cirka 35 rad-, par- och/eller kedjehus.
Exploatering för bostäder mm i Ulricehamn
Detaljplanen medger ca 30 villatomter i väster. Öster om det planerade villaområdet möjliggörs det för ett bostadsområde med villor, radhus, parhus och kedjehus i 2-3 våningar. Längst i öster medges flerbostadshus med upp till 6 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Ulricehamn
Avser nybyggnation av bostäder i området Handelsträdgården i Ulricehamn.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Ulricehamn
Ulricehamns kommun vill beställa en kulturmiljöutredning med anledning av pågående planprogram. Syftet med utredningen är att i ett tidigt skede få kunskap om förutsättningarna för planerad bebyggelseutveckling med avseende på områdets kulturmiljövärden. Inom fastigheterna Brunnsnäs 2:9, Brunnsnäs 2:8 samt del av fastigheterna Bogesund 1:3, Bogesund 1:4 och Brunn 11:95 i Ulricehamn ska det enligt granskningsförslaget av kommunens nya översiktsplan planeras en ny stadsdel samt ett nytt friluftsområde.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ulricehamns kommun
Exploatering för Tegelbruket och Daltorp
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Ramavtal avseende planarkitekter, Ulricehamns kommun
Ramavtal avseende planarkitekter för Ulricehamn kommun. Avtalstid 2021-11-08 - 2023-11-07 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Ulricehamn
Avser att möjliggöra ytterligare kontorsverksamhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn, etapp 2
Nybyggnad av 5 enbostadshus Kalkstenen 10,11,12,13,14. Etapp 1- 1613187.
Nybyggnation av GC-bana ut med RV46 i Ulricehamn
Avser nyanläggning av ungefär 530m ny gång- och cykelväg längs med väg 46. Den nya sträckningen startar vid den befintliga kulverten under riksväg 46 och löper parallellt med väg 46 till den ansluter på befintlig gång- och cykelbana.
Nybyggnad av återvinningsstation i Ulricehamn
Avser nybyggnation av återbruksbyggnad samt markåtgärder.
Utbyte av reservkraftsanläggning i Hökerum, Ulricehamns kommun
Avser utbyte av reservkraftsanläggning i Hökerumsgården.
Ny reservkraftsanläggning till Ulricehamn kommun
Avser utbyte av reservkraftsanläggning vid Ulricehamns resurscenter (URC) och Lyckans förskola.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ulricehamn
Ny transformatorstationer Fagrared 2:1,Hjortåsen 2:3,Marbäcks-åsen 1:2,Vackebacka 1:2,Hössna-sandbäcken 1:2,Lönnåsen 1:2.
Nybyggnad av förråd i Ulricehamn
Nybyggnad av annan byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Ulricehamn
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.