Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västra Götalands län

Ale (5)
Alingsås (12)
Bengtsfors (11)
Bollebygd (3)
Borås (35)
Dals-Ed (1)
Essunga (3)
Falköping (14)
Grästorp (3)
Göteborg (277)
Götene (6)
Hjo (2)
Härryda (10)
Karlsborg (4)
Kungälv (13)
Lerum (7)
Lidköping (12)
Lysekil (10)
Mariestad (14)
Mark (8)
Mellerud (0)
Munkedal (4)
Mölndal (19)
Orust (1)
Partille (10)
Skara (7)
Skövde (19)
Sotenäs (4)
Tanum (5)
Tibro (1)
Tidaholm (4)
Tjörn (4)
Tranemo (2)
Töreboda (3)
Uddevalla (7)
Vara (7)
Åmål (5)
Öckerö (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 654 st.

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Nybyggnad av 2 huskroppar om 35000 kvm samt ombyggnad av 1 huskropp om ca 11000 kvm. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnationen och nivå silver för ombyggnaden.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Ombyggnad av E20 mellan Götene-Mariestad
20 km landsväg blir mötesseparerad 2+2-väg. Ca 20 km lång sträcka. Ny planskild trafikplats vid Lugnås. Gamla E20 smalnas av till 9 meters bredd för tex jordbrukstrafik. Projektet innehåller 14 byggnadsverk varav en bro i ny trafikplats Lugnås, en faunabro 25 m bred och broar för lokalvägar och enskilda vägar. Befintlig E20 behålles som lokalväg och smalnas av till 9 m.
Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Hindsberg-Muggebo
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled med 2+2 körfält och mitträcke. Ca 5,1 km lång sträcka. Ny separerad gång- och cykelväg längs väg 26 mellan Karleby pendelparkering och cirkulationsplatsen norr om trafikplats Haggården. Ny bro över Tidan (Bro 16-517-1) i Mariestad, gångbro, faunaanpassad bro, bro för enskild väg. Ombyggnad av trafikplatser i Haggården samt Ullervad där det också ska vara en trafikkontrollplats.
BEST-arbeten på Västlänken, del 1
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km varav ca 6 km i tunnel. Anslutande arbeten i Almedal, 22 Kv kraftförsörjningsanläggning, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås, etapp 3
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Ombyggnad av E45 till mötesfri landsväg sträckan Tösse-Åmål
9,8 km lång sträcka. Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg ca 5,5 km lång parallellt med E45 och väg 2244. Viltstängsel. Gc-bro över Norge/Vänerbanan. Ombyggnad av 13 enskilda vägar för att anpassa och minimera antalet anslutningar till E45.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Ramavtal avseende mark-, rör-, kabelarbeten samt jour - och beredskap, Mölndal Energi AB
Mölndal Energi AB upphandlar ramavtal för Mark och förläggningsarbeten för Fjärrvärme-, Fjärrkyla-, el-, optoarbeten, samt kulvertmaterial (skarventreprenad inkluderat), samt jour och beredskap under avtalstiden för specifika projekt inom Mölndals Stad. Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Tillbyggnad av huvudlager i Viared, Borås
Avser tillbyggnad av lager och kontor samt en ny lastgård.
TSK- och varmmassabeläggning för område DV i Distrikt Väst
Omfattar beläggningsgrupperna DV06 2024-2025 och DV05 2024-2026.
Tillbyggnad, renovering och ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad, in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Tillbyggnad av produktionslokal i Falköping
Avser tillbyggnad av ”Södra lagret” för produktion av elmotorer. Samt anläggande av tillhörande utvändiga ytor för verksamheten Automotive Components Floby AB, som ägs av moderbolaget Volvo Personvagnar AB. BTA tillbyggnad ca 11000 kvm och tillhörande traileryard ca 6500 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus samt vårdcentral.
Om- och tillbyggnad av äldrebostäder i Sotenäs
Projektet avser om- och tillbyggnad av äldreboende med tre avdelningar och nytt kök.
Nybyggnad av kundcenter, demobanor i Tuve, Göteborg
Projektet syftar till att ge möjlighet för ytterligare byggrätt med markanvändningen industrimark i anslutning till befintlig fabrik samt studera möjligheten för byggrätt för kundcenter (besöksverksamhet och lager) med tillhörande körbanor (asfalt och terrängbanor) för demonstrationsverksamhet av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg, Huvuddel 1-4
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor. Tillbyggnad i 4 våningar för domstolsytor samt kontor. Renovering av befintliga kontorsytor.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak, påbyggnad/ombyggnad av vind till 11 lägenheter i flerbostadshus samt nytt miljöhus.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Ombyggnad av tak på sjukhus i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av tak på sjukhus, omläggning av tätskikt, samt byte av takbrunnar, plåt mm på byggnad N65, N60, N52 (mindre del av), S53, S56 och R57 på NÄL.
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av befintliga bostäder i området och tillåta externa tvättstugor och förråd. I de västra delarna av området utreds möjlighet till förrättning genom uppförande av nya bostäder.
Ombyggnad och lokalanpassningar i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av 5 våningsplan till aktivitetsbaserat centrum för ca 1600 medarbetare. I entreprenaden ingår underhålls- och kompletteringsarbeten för bland annan VVS, SRÖ, el, larm och säkerhet.
Ombyggnad av storkök i Trollhättan
Avser ombyggnad av centralkök. De nya lokalerna får ny planlösning som möjliggör ett optimerat flöde för produktionen. Viss del av storköksutrustningen kan återanvändas men stora delar kommer bytas ut och kompletteras. Ytskikt och installationer kommer att bytas ut, vilket bland annat medför att fastigheten kompletteras med ett nytt fläktrum och att solceller installeras. Genomgående kommer stor vikt läggas vid att möjliggöra en driftsäker verksamhet, i såväl normala förhållanden som vid en eventuell kris, bland annat genom ett nytt reservkraftaggregat.
Elektrifiering av färjeleden Gullmarsleden
Anslutning av befintlig vägfärja till en automatisk laddstation. Transformering av högspänning och likriktning av ström. Två automooringstationer (för automatisk förtöjning) ingår.
Tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall.
Inspektion av vägbergslänter inom Region Västra och Värmlands län
Inspektion av bergslänter i region Västra och Värmlands läns geografiska område. A och B inspektioner. C inspektioner - option.
Om- och tillbyggnad av RoRo-klack i Göteborg
Avser breddning av befintlig klack samt ombyggnad av befintlig betongramp inför montering av en ny rörlig stålramp vid östra änden av kajplats 710. En led i arbetet att förbereda Älvsborgshamnen för anlöp av nästa generation RoRo-fartyg.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Omfattar väg 47 CPL Falköping C och Falköping-Marka, väg 49 Rondell Vilan Skara, väg 187 St Levene-Järpås, väg 202 Habo skola-Halna och väg 2578 Ågårdsrondellen-Örslösarondellen.
TSK- och varmmassabeläggning för område DG i Distrikt Väst
Omfattar 2 beläggningsgrupper; DG01 och DG02.
TSK- och varmmassabeläggning för område DGF i område Göteborg
Entreprenaden omfattar tre (3) beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel för utförande 2024. Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och två (2) huvuddelar för utförande 2024 eller 2025. Grupp tre (DGF 03) består av två (2) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och en (1)hu vuddelar för utförande 2024 eller 2025.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla, Huvuddel 2
Projektet avser ROT-renovering, byte fasad, fönster och ventilation i flerbostadshus på Balladvägen 2-4, 14-16, 18-20, Serenadvägen 1-3-5, 7-9-11, 17-19.
Byte av yttertak mm flerbostadshus i Göteborg
Byte av tak, installation av solceller och tilläggsisolering på vinden.
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Partilles kommun
Ramavtal avseende trygghetsskapande teknik på särskilt boende, bostad med särskild service LSS och korttidsboende. Avtalstid 2024-01-01 - 2027-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Lerums kommun
Avser leverans av trygghetsskapande teknik inom särskilt boende (Socialtjänstlagen, äldreomsorg) samt inom funktionsstöd (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Avtalstid 5 år med möjlighet till förlängningar.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser renovering av 332 lägenheter i flerbostadshus och avser bl a klimatskal, fönster, stambyten, markarbeten, fjärrvärme anslutning, nytt FTX-system mm. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Om- och tillbyggnad vid högskolan i Trollhättan
Avser verksamhetsanpassning, om och tillbyggnad, tekniska system samt anpassning av utemiljö på tak av Hus E. Arbetena skall utföras i hus D, E och GH.
Tillbyggnad av idrottshall i Kinna
Avser rivning av viss del av befintlig idrottshall samt tillbyggnad med idrottshall, omklädningsrum samt lokaler för bla brottning och taekwondo.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Fasadändring på kontor, fönsterbyte.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av församlingshem.
Fristående tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser fristående tillbyggnad av skola med 6 klassrum och tillhörande funktionslokaler. Förutom skolbyggnad innefattar entreprenaden arbeten runt om byggnaden samt en del arbete på skolgården.
Nybyggnad av energisystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Utbyte av snedkablar samt fallskydd på Tjörnbron
Utbyte av 8 stycken snedkablar samt 4 stycken fallskydd på pylontoppar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring av 4 stycken flerbostadshus. Utföra energibesparande åtgärder i from av nytt FTX-aggregat tilläggsisolering, nya fönster. Byte av balkonger.
Ombyggnad av väg i Partille
Objektet avser ombyggnation och restaurering av en raserad stenmur längs Jonseredsvägen, breddning av befintlig väg, ledningsomläggning m m. (Natura 2000).
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska finnas vid varje landfäste.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Ryaskolan är en F-6 skola och består av 4 skolbyggnader, hus A, B, C och G med tillhörande skolgård. Denna entreprenad avser ut- och invändig ombyggnad/renovering av hus B och hus C, markarbeten i nära anslutning till dessa byggnader (ej skolgården) samt vissa förberedande rör- och elarbeten för framtida ombyggnad av hus A.
Integrerat brounderhåll i Göteborg C
Förutbestämt underhåll på ca 381 st broar/byggnadsverk. Mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
30 m bred faunapassage under vägen vid Åstebotjärn inklusive faunastängsling och faunalösningar längs Landvettervägen. 6 km viltstängsel. Bullerskärm.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, Etapp 2 (option)
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 523 delen Kollsjön-Stora Härsjön
Väg 523 Rya-Kastenhofsmotet delen Stora Härsjön-Kollsjön. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Nysträckning av ca 1 km väg, bäckomledning, ny gångport under väg 523, bergschakt samt markåterställande efter rivning av befintlig väg 523 utmed Kullsjön.
Renovering flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projekt avseende yttre underhåll av tak och fasader på bostadshus samt invändig renovering av bl.a. badrum och kök. Projektet omfattar två huskroppar med totalt 42 lägenheter i Lindome, Mölndal.
Nytt busskörfält på väg 49 i västra Skövde
Busskörfält samt gång- och cykelväg utmed väg 49, med start öster om korsning med Norra Aspelundsvägen och slut strax väster om vattendraget Ösan. Ca 1 km lång sträcka.
Renovering och anpassning Kusten i Göteborg
Projektet avser att Hotell Kusten behöver renoverings och anpassas för att inrymma de verksamheter som tillfälligt ska flytts från Dalheimers hus.
Anläggande av reningsanläggning för lakvatten i Lysekil
Avser anläggande av en lokal reningsanläggning för lakvatten på avfallsanläggning.
Integrerat brounderhåll i fd Skaraborgs län
Förutbestämt underhåll på 619 byggnadsverk samt tillståndsbaserat underhåll på 13 byggnadsverk i fd Skaraborgs län. 3 års kontraktstid.
Ombyggnad av lokaler på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Avser ombyggnation av befintliga ögonoperationslokaler. Innehållande administration, tillgänglighetsytor, sterilförråd, undersökningsrum samt tre operationssalar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Inredning av 3 st. vindslägenheter, ombyggnad av lokal till 2 st. lägenheter samt stamrenovering, flerbostadshus.
Ombygnad och renovering av demesboende i Herrljunga, etapp 2
Avser ombyggnation och renovering i den äldre fastigheten i de norra huskropparna. I ombyggnationen tillskapas: En ny enhet med 10 st lägenheter, gemenskapsytor, kök, administativa och vårdytor. • En dagträff med plats för tre lägenheter, gemenskapsytor samt administrativa ytor. • Mötesrum • Servering och Café • Omklädningsrum och åtgärder i källare. • Ytor för hemsjukvården • Miljöhus
Utvändigt underhåll av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och renovering av fasader på studentbostäder.
Markberedning av verksamhetsmark i Skene skogs industriområde, Kinna
Upphandlingen avser beredning av ca 80 hektar tomtmark i Skene skogs industriområde. Jungfrulig, kuperad skogsmark ska terrasseras grovt.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Ombyggnad av skola i Kungälv, etapp 2
Ombyggnation avser stor del av Munkegärdeskolan bortsett från idrottsdelen. Ombyggnationen avser brandcellsgränser, byte av befintliga armaturer och undertak. Nya wc enheter och grupprum tillkommer. Nya dörrar och partier invändigt. Nytt passagessystem, brandlarm och inbrottslarm.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Södra Göta, Borås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Islandsgatan 2, 10, Jössagatan 3, Moldegatan 2, 6, St Michelsgatan 2, 4 och Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.
Invändig ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser invändig ombyggnad av skola och byte av ventilationsanläggning, tillbyggnad av ny hiss, ny utrymningstrappa och nya förrådsbodar.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Omtoppning av rullbana i Karlsborg
Avser banreparation av rullbana på flygplats. Banreparationen omfattar i huvudsak fräsning, justering, armering och nytt asfaltslitlager samt mindre mark- och VA- arbeten i anslutning till banan.
Om- och tillbyggnad av industrifastighet i Åmål
Syftet med byggnationen är att tillskapa större ytor för i synnerhet kontor, verkstad, omklädningsrum och matsal. En ny byggnad i tre plan uppförs mellan två befintliga verkstadsbyggnader och knyter samman dessa till en enhet. I befintliga byggnader rivs delar ut för att ersättas med bland annat förrum, kontor och verkstadsytor. På tillbyggnadens framsida tillskapas en representativ huvudentré med bland annat ny växtlighet och handikapparkering.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Falköpings kommun
Avser lokalanpassningar och ombyggnationer för att anpassa Gudhemsskolan (byggnad 3) till en F-6 skola i Falköping.
Betongrenovering i flerbostadshus och garage i Partille
Projektet avser renovering av samtliga trapphus och loftgångar till hyreslägenheter samt garage (p-hus) beläget mitt i området. Arbetet ska utföras etappvis i etapper enligt senare överenskommelse.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Tillbyggnad av flerbostadshus, 16 vindslägenheter, samt kompletterande parkeringsplatser.
Åtgärder RYA VP inför energihubbsanslutning i Göteborg
Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Aläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Tillbyggnad av hotell i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av hotell.
Om- och tillbyggnad av vårdcentral i Bengtsfors
Avser om- och tillbyggnad av Bengtsfors Vårdcentral för anpassning till befintlig hyresgäst med större lokalytor. Övriga hyresgäster planeras att vara kvar i befintliga lokaler utan invändiga åtgärder. Alla fasader ska renoveras och byggas om. Fönster och entrédörrar ska bytas. Tak ska läggas om och huvuddelen av de tekniska installationerna såsom el, data ska byggas om, ventilation ska bytas ut, pannrum i källare rivas. Ny hiss ska monteras. Kommer att utföras i etapper.
Renovering och ombyggnad av skola på Tjörn
Projektet avser renovering/ombyggnad av skola. Planlösningar förändras och installationer förnyas. Tillgänglighet och brandskydd förbättras. Ytterväggar och tak förnyas och hus E utrustas med solceller.
Ombyggnad till daglig verksamhet i Stenungsund
Entreprenaden avser att renovera och bygga om Hus G vid Stenungskolan, för att anpassa byggnaden samt anslutande markytor för ny verksamhet. Lokalerna skall efter renoveringen brukas av s.k. Daglig Verksamhet, som drivs av kommunen för deltagare med olika funktionsvariationer. Byggnaden är i två våningar samt har källare och ett vindsutrymme som inkluderar fläktrum. Efter renovering kommer byggnaden bl.a. innehålla installationsutrymmen, personalutrymmen, våtrum, WC/RWC, kök, undervisningslokaler, kontor samt trapphus med ny hiss. Markarbeten ingår också i entreprenaden – bl.a. nya ramper och trappor vid entréer, anpassning för nytt hisschakt samt tillskapande av parkeringsplatser.
Slopning av plankorsningar på sträckan Sundholmen-Björketorp
15 st obevakade plankorsningar ska rivas och två vägskyddsanläggningar (ALEX-bomanläggningar) ska byggas. Byggnation av 5,5 km nya enskilda vägar/brukningsvägar ingår.
Drift och underhåll av nationellt system för övervakning av broar i region Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av ej komplexa öppningsbara broar samt övriga anslutna anläggningar (NSÖ).
Renovering av badhus i Tidaholm
Avser renovering av bassängområde i badhuset i Tidaholm
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser utrivning och återuppbyggnad av Södra stenkajen på Marstrand.
Upprustning av parkanläggning i Göteborg
Planer finns för upprustning av Plaskis på Älvsborgsplan i Majorna.
Stamrenovering i flerbostadshus i Lysekil
Avser stam-, köks- och badrumsrenovering på Drottninggatan 43–45 i Lysekil. Fastighetsbeteckning: Södra Hamnen 2:1-2 Drottninggatan 47 & 49 med fastighetsbeteckning: Södra hamnen 2:2 skall endast förses med nytt ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av förskola i Göteborg
Mölnesjögatan 165-166 är en förskola med fyra avdelningar uppdelat på två byggnader. I projektet ska dessa sammanfogas, justering av planlösning i befintliga lokaler samt tillbyggnad för att rymma storkök, fläktrum etc.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borås, etapp 2
Avser tillgänglighetsanpassning av plan 1 och modernisering av omklädningsrummen runt A-hallen. Huvudentréns utvändiga parti skall bytas ut och även delar av källarplanet omfattas av renoveringsarbeten.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Ulricehamn
Projektet avser om- och tillbyggnad av ca 25 lägenheter och butikslokaler.
Ombyggnation av kommunhus till gymnasium i Alafors
Avser ombyggnation i Alafors Kommunhus till KomVux och gymnasium för ca 170 elever inkl. elevhälsa och personalutrymmen.
Ombyggnad av nätstation på södra Hisingen i Göteborg
Avser byte av kontrollutrustning med vissa undantag för reläskydd på 145kV linjer inom befintligt ställverksområde som är beläget på södra Hisingen. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Ombyggnation/anpassning av konstorlokaler i Åmål
Avser ombyggnad på vån 4 till kontor och utrymmen för laborationsverksamhet. Idag används utrymmena främst till förvaring/lager.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser in- och utvändig renovering/ombyggnad av den befintliga kontorsbyggnaden.
Vägmarkeringar inom område Göteborg
Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2024-02-01–2024-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2025-01-01–2025-12-31, option.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).