Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Västra Götalands län

Ale (11)
Alingsås (23)
Bollebygd (3)
Borås (76)
Dals-Ed (1)
Essunga (3)
Falköping (18)
Grästorp (5)
Göteborg (398)
Götene (15)
Hjo (2)
Härryda (16)
Karlsborg (2)
Kungälv (13)
Lerum (11)
Lidköping (19)
Lysekil (9)
Mariestad (7)
Mark (12)
Mellerud (16)
Munkedal (9)
Mölndal (26)
Orust (6)
Partille (20)
Skara (7)
Skövde (27)
Sotenäs (4)
Strömstad (15)
Svenljunga (10)
Tanum (7)
Tibro (6)
Tidaholm (5)
Tjörn (4)
Tranemo (5)
Töreboda (3)
Uddevalla (13)
Ulricehamn (19)
Vara (9)
Åmål (15)
Öckerö (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 976 st.

Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Nybyggnad av 2 huskroppar om 35000 kvm samt ombyggnad av 1 huskropp om ca 11000 kvm. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnationen och nivå silver för ombyggnaden.
BEST-arbeten på Västlänken, del 1
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km varav ca 6 km i tunnel. Anslutande arbeten i Almedal, 22 Kv kraftförsörjningsanläggning, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Dalsland
Väglängd ca 151 mil, kontraktstid 4 år med option på ytterligare 1 eller 2 år.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet, delprojekt E1
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår ca 1,5 km lång sträcka. Delprojekt E1 omfattar mark- och anläggningsarbeten gator, ledningar, järnvägsmark och broar. Entreprenaden omfattar arbeten som ligger norr om Lundbyleden. Järnvägsbroar över Backavägen, Lillhagsvägen och vägbro över Backavägen, stödmurar, påldäck.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 1
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Väglängd ca 1458 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Väglängd ca 1148 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Ulricehamn
Ombyggnation av en befintlig och nybyggnation av Rytteshov demenscentrum, med 9 nya avdelningar och administrativa lokaler i en ny byggnad. Totalt 85 lägenheter inklusive 4 par lägenheter.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet samt byggnation av ventilationstorn.
Ombyggnad av E45 till mötesfri landsväg sträckan Tösse-Åmål
9,8 km lång sträcka. Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg ca 5,5 km lång parallellt med E45 och väg 2244. Viltstängsel. Gc-bro över Norge/Vänerbanan. Ombyggnad av 13 enskilda vägar för att anpassa och minimera antalet anslutningar till E45.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Ätradalen
Vägnätets totala längd för området är 1225 km, varav grusväg ca 296 km.
Ombyggnad till mötesfri väg, väg 41 delen Sundholmen-Björketorp
2+1 väg med mitträcke. Ca 4 km lång sträcka.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Landvetter
Väglängd ca 722 km varav grusväg 17,5 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn, etapp 4
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
På- och tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ca 60 nya lägenheter och innebär dels en påbyggnad med 1,5 våningar på ett befintligt hus på sju våningar och tillbyggnad ett bostadshus på tio våningar.
Renovering av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 m fl
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster på totalt 465 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Tillbyggnad av elmotorfabrik i Floda, Falköping
Avser tillbyggnad av ”Södra lagret” för produktion av elmotorer. Samt anläggande av tillhörande utvändiga ytor för verksamheten Automotive Components Floby AB, som ägs av moderbolaget Volvo Personvagnar AB. BTA tillbyggnad ca 11000 kvm och tillhörande traileryard ca 6500 kvm.
Nybyggnad av kundcenter, demobanor i Tuve, Göteborg
Projektet syftar till att ge möjlighet för ytterligare byggrätt med markanvändningen industrimark i anslutning till befintlig fabrik samt studera möjligheten för byggrätt för kundcenter (besöksverksamhet och lager) med tillhörande körbanor (asfalt och terrängbanor) för demonstrationsverksamhet av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
Om- och tillbyggnad av idrottsplatser i Skövde
Avser utveckling av idrottsplatser och omfattar om- och tillbyggnad av Södermalm IP för Superettan nivå samt flytt av friidrottsverksamheten till Södra Ryd vid Fjärilskolan. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av brandstation i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av brandstation.
Markarbeten på industriområde Rönnåsen i Ulricehamn
Upphandlingen avser entreprenadarbeten av Ubbarp 8:16 på Rönnåsens Industriområde i Ulricehamns kommun. Rönnåsen består av skogsmark samt att delar av området består av torvmosse. Området ligger inom ett område med högt grundvatten vilket innebär att arbeten kommer ske delvis under och i grundvatten.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Ombyggnad till kontor och två restauranger i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor och två restauranger (5000-6000 kvm). Byggnaden är Byggnadsminne med höga bevarandekrav.
Ramavtal avseende fastighetsunderhåll - bygg, Trollhättans kommun
Avser byggnadsarbeten och snö på tak. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
TSK- och varmmassabeläggning för område DG i Distrikt Väst
Omfattar 2 beläggningsgrupper; DG01 och DG02.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka. Mitträcke, sidoräcke, åtgärder på ett antal busshållsplatser, vattenskyddsåtgärder, viltuthopp, breddning för vändplatser, bullerskyddsåtgärder, nya enskilda vägar och trummor samt släntjustering.
Ombyggnad och lokalanpassningar i Göteborg
Projektet avser ombyggnation av 5 våningsplan till aktivitetsbaserat centrum för ca 1600 medarbetare. I entreprenaden ingår underhålls- och kompletteringsarbeten för bland annan VVS, SRÖ, el, larm och säkerhet.
Ombyggnad av storkök i Trollhättan
Avser ombyggnad av centralkök. De nya lokalerna får ny planlösning som möjliggör ett optimerat flöde för produktionen. Viss del av storköksutrustningen kan återanvändas men stora delar kommer bytas ut och kompletteras. Ytskikt och installationer kommer att bytas ut, vilket bland annat medför att fastigheten kompletteras med ett nytt fläktrum och att solceller installeras. Genomgående kommer stor vikt läggas vid att möjliggöra en driftsäker verksamhet, i såväl normala förhållanden som vid en eventuell kris, bland annat genom ett nytt reservkraftaggregat.
Invändig renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte, renovering av badrum, byte/relining av samlingsledningar i källare, justering av ventilation mm i flerbostadshus.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Om-, till och -utbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser om-, till- och utbyggnad av ett vattenverk i Lerums kommun. I projektet ingår bl.a. rivning av befintliga byggnader, tillbyggnad och nybyggnad, samt implementering av tillkommande (permanenta och tillfälliga) processlösningar.
Renovering, om- och tillbyggnad av industrifastighet på området Stallbacka i Trollhättan
Kraftstaden Fastigheter avser underhålla och utveckla byggnaderna på fastigheten Propellern 11 på området Stallbacka genom renovering och eventuella tillbyggnader.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, utbyte av installationssystem och byte av taktäckning på flerbostadshus.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Avser skredsäkring av Vargön Hamn.
Inspektion av vägbergslänter inom Region Västra och Värmlands län
Inspektion av bergslänter i region Västra och Värmlands läns geografiska område. A och B inspektioner. C inspektioner - option.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skene, etapp 1
Avser renovering/ombyggnad av området Assberg, samt byte av en markförlagd kulvert på området Sandvallsäng.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Ombyggnad av förråd i Borås
Avser ombyggnation i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar.
ROT-renovering flerbostadshus i Uddevalla, Huvuddel 2
Projektet avser ROT-renovering, byte fasad, fönster och ventilation i flerbostadshus på Balladvägen 2-4, 14-16, 18-20, Serenadvägen 1-3-5, 7-9-11, 17-19.
TSK- och varmmassabeläggning för område DGF i område Göteborg
Entreprenaden omfattar två beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel för utförande 2024. Grupp tre (DGF 03) består av två (2) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och en (1)hu vuddelar för utförande 2024 eller 2025.
Ramavtal avseende tryggetsskapande teknik inom särkilt boende, Lerums kommun
Avser leverans av trygghetsskapande teknik inom särskilt boende (Socialtjänstlagen, äldreomsorg) samt inom funktionsstöd (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Avtalstid 5 år med möjlighet till förlängningar.
Renovering av reservoarer i Göteborg
Renovering av reservoarer i 5 etapper. Civilt skyddsobjekt.
ROT-renovering av flerbostadshus i Munkedal
Projektet omfattar tre huskroppar samt en fristående tvättstuga. Huskropparna uppfördes tidigt 1970-tal. Huskropparna består av entréplan med blandat lägenheter och källare, bostadsvåningar och vind, totalt 4 plan. Fastigheterna kommer efter färdigställd ombyggnad innehålla 112 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola. Entreprenaden omfattar fyra avdelningar, storkök med matsal samt ny skolgård.
TSK- och varmmassabeläggning för område DV i Distrikt Väst
Omfattar beläggningsgrupperna DV06 2024-2025.
Drift- och underhåll av styr- och övervakningssystem i Region Väst
Drift- och underhåll samt eventuell reinvestering av styr- och övervakningssystem samt miljömätningssystem i region Väst inklusive Göteborgsbacken i region Syd. Ingående anläggningar i entreprenaden är främst komplexa vägtunnlar men även stora ej öppningsbara vägbroar etc.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås,
Avser tillbyggnad av Sven Erikssongymnasiet med 5 våningsplan avsedd för ekonomiprogrammet och för ca 255 elever. Samt utökning av matsal i befintlig lokal och ombyggnation av storkök och teknikrum.
Renovering och ombyggnad av skola på Tjörn
Projektet avser renovering/ombyggnad av skola. Planlösningar förändras och installationer förnyas. Tillgänglighet och brandskydd förbättras. Ytterväggar och tak förnyas och hus E utrustas med solceller.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Drift och underhåll av ITV i Region Väst
ITV är Trafikverkets centrala system för videoövervakning av främst vägtunnlarna men även andra väganläggningar (broar, ytvägnätet och driftbyggnader). Kontraktet avser drift och underhåll samt eventuell reinvestering.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum.
Påbyggnad med bostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 25 lägenheter.
Ombyggnad och renovering av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering i tre byggnader med totalt 20 lägenheter, samt nyskapande av två lägenheter, och åtgärder på klimatskalen. Uppdraget utförs i tre etapper. Etapp 1: Hus A som ska vara färdigställd senast den 20 december 2024. Adress: Stockslyckevägen 12A-C Etapp: 2 Hus B som ska vara färdigställd senast den 22 juni 2025. Adress: Borgmästarevägen 13A-C Etapp: 3 Hus C som ska vara färdigställd senast den 19 december 2025. Adress: Stockslyckevägen 14 A-C
Nybyggnad av energisystem på sjukhus i Mölndal
Projektet avser utveckling av Mölndals sjukhus energisystem i form av ett värmeåtervinningssystem med kylvärmepumpar och energilagring.
Utbyte av luftledningar mot kabel i mark, Orust
Uppdraget är ett samverkansprojekt, arbetet avser att förbättra tillgängligheten i elnätet på Orust genom att byta befintliga mellanspänningsledningar (10 kV) i luft mot kabel i mark. I Entreprenaden ingår bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. ersätts med markstationer. Lågspänning (0,4 kV) förnyas med kabel i mark om det är möjligt.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Man kan komma sälja fastigheten eller bygga bostäder.
Drift- och underhåll av telesystem i Region Väst
Drift- och underhåll samt eventuell reinvestering av telesystem i Region Väst samt två broar i Region Syd. Ingående anläggningar i entreprenaden är främst komplexa vägtunnlar men även stora ej öppningsbara vägbroar etc.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Utbyte av snedkablar samt fallskydd på Tjörnbron
Utbyte av 8 stycken snedkablar samt 4 stycken fallskydd på pylontoppar.
Tillbyggnad av kaj i Uddevalla
Objektet ligger i Uddevalla hamnområde och består av en 235m lång kaj som är grundlagd på pålar. Reparations- och underhållsarbeten ska utföras på kajen för att förlänga dess livslängd.
Ombyggnad av väg i Partille
Objektet avser ombyggnation och restaurering av en raserad stenmur längs Jonseredsvägen, breddning av befintlig väg, ledningsomläggning m m. (Natura 2000).
Ombyggnad och renovering av Utrustningsverkstaden på Lindholmen, i Göteborg
Avser in- och utvändig renovering av delar av Utrustningsverkstaden. Ombyggnaden omfattar ca 1 950 kvm kontorsyta och ca 1 750 kvm verkstadsyta. Utrustningsverkstaden ligger inom Götaverkens gamla varvsområde på Hisingen i Göteborg
Ombyggnad av skola i Herrljunga
Avser ombyggnad av Altorpskolan inkl omläggning av innergård. Handlas tillsammans med projekt 2360547 (Hemgården).
Installation av spärrfilter vid rökgasreningsanläggning på avfallsvärmeverk i Göteborg
Slangfiltren är i slutet av sin mekaniska livslängd och måste bytas ut eller ersättas med annan utrustning för att harmonisera med den återstående livslängden för förbränningslinjerna, vilket är ungefär 15 års drifttid.
TSK- och varmmassabeläggning för område DV i Distrikt Väst
Omfattar beläggningsgrupp DV05 2024-2026.
Integrerat brounderhåll i Göteborg C
Förutbestämt underhåll på ca 381 st broar/byggnadsverk. Mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Omfogning av fasad, byte av fönster mm på vård- och omsorgsboende i Göteborg
Denna entreprenad avser renovering av Svalebo Vård och omsorgsboende. Arbetet innefattar renovering av fasader, byte fönster samt ombyggnad av takkonstruktion. Projektet kommer att genomföras med pågående verksamhet i delar av fastigheten.
Tillbyggnad av affärshus i Vänersborg
Bygglov för tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring och ny ventilationsanläggning av affärshus.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, Etapp 2 (option)
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus. Option från objektnummer 2264888.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser fönsterbyte i flerbostadshus i ca 350 lägenheter på Sandstenen1 och Skiffern 1, Skövde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Byte av befintlig träpanel samt tilläggsisolering. Byte av tak och fönster.
Ombyggnad av vind i Munkedal
Ombyggnad vind till 12 lgh.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Fasadändring och ändrad användning, industribyggnad.
Reinvestering av aktivslamanläggning i Göteborg
Projektet avser reinvestering av aktivslambassänger.
Ombyggnad på sjukhuset i Trollhättan
Avser ombyggnation med avsikt att tillskapa ändamålsenliga lokaler för hematologi/infektion på NÄL. Lokaler för projektet omfattar totalt 1400 m2 BRA.
Stabilitetsförbättrande åtgärder längs E20 i Finngösa
Ny tryckt ledning dim 1800 mm under E20 vid Finngösa, sänkning av befintlig GC-väg ca 1 m på en sträcka av ca 200 m, omläggning befintliga ledningar i GC-vägen, nytt erosionsskydd längs Säveåns strandkant ca 250 m.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2 B
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 25 dubbelrum, SPA-anläggning, gym, sportreception och café.
Anläggande av reningsanläggning för lakvatten i Lysekil
Avser anläggande av en lokal reningsanläggning för lakvatten på avfallsanläggning.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus. Fastigheterna på Gåsagången är byggda år 1970 och består av trevåningshus utan hiss. Byte av fönster och dörrar Omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten Nya balkongskärmar Åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger Nytt papptak inklusive ny taksäkerhet och snörasskydd Injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte Asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar
ROT-renovering i flerbostadshus i Tanumshede
Projektet avser ROT-renovering i flerbostadshus.
Uppgradering av aktivslamanläggingen på Ryaverket i Göteborg
Avser uppdatera och byta ut luftare och omrörare i de tre aktivslamlinjerna på Ryaverket. Planeras att genomföras i 3 etapper.
Ombyggnad av lokaler på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Avser ombyggnation av befintliga ögonoperationslokaler. Innehållande administration, tillgänglighetsytor, sterilförråd, undersökningsrum samt tre operationssalar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Inredning av 3 st. vindslägenheter, ombyggnad av lokal till 2 st. lägenheter samt stamrenovering, flerbostadshus.
Ny väg 1728 vid Dalstorp
Ca 450 meter tvärförbindelse mellan väg 1726 (Ulricehamnsvägen) och väg 1728 (Ljungsarpsvägen), 7 m bred. Ny bro över Hjärteredsbäcken, ca 15-20 m lång, ingår.
Ombyggnad av dialysmottagning på Skaraborgs sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av dialysmottagningen i Hus 12, plan 5 vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. En totalombyggnad om ca 1500 m2 där även ytterfönster och delar av fasad byts.
Renovering av klimatskal på flerbostadshus i Göteborg
Kvarnbergsgatan 11, Nedre Kvarnbergsgatan 4-10, 17 och 12-22. Nordstaden 27:5, 26:4, 28:4, 23:9 Objektet avser renovering av klimatskal innefattande bland annat byte av fönster och fönsterdörrar, omfogning fasader, målning av tak samt betonglagning.
Utvändigt underhåll av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och renovering av fasader på studentbostäder.
Om- och tillbyggnad av skola i Lilla Edet
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Omfattar väg 47 CPL Falköping C och Falköping-Marka, väg 49 Rondell Vilan Skara, väg 187 St Levene-Järpås, väg 202 Habo skola-Halna och väg 2578 Ågårdsrondellen-Örslösarondellen.
Installation av värmeåtervinningsrör mm vid Östra Sjukhuset i Göteborg, etapp 2
Entreprenaden omfattar installation av värmeåtervinningsrör, sprinkler, medicinsk gas, luft, kanalisations- och el/telesystem samt diverse byggnadskompletteringar i och kring den befintliga ATS-kulverten under hus IK, PK, MC, SH, KK, BK.
Skredsäkring och nya broar i Henån
Avser anläggande av trädäck och skredsäkringssåtgärder längs med ån Henån samt ombyggnad av Södra Strandsvägen. I uppdraget ingår även rivning av befintliga broar som ersätts med nya.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Ytskiktsrenovering och ventilationsarbete samt ändrat brandskydd på skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).