Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till 245 lägenheter och 2-3 lokaler (ca 700 kvm).
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Om- eller nybyggnad av fritidscentrum i Mölndal
Projektet avser om- eller nybyggnad av omklädning och föreningslokaler.
Ombyggnad till skola Mölndal
Projektet avser ombyggnad till särskoleverksamhet.
Ombyggnad av Stensjö dämme i Mölndal, etapp 3
Projektet avser total ombyggnad av Stensjö dämme inkl rivning av del av befintligt dämme samt utförande av ny fiskväg.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av industri/lager.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet. Samt utbyte och upprustning av belysningsanordning. Objektet är beläget i Toltorpsdalen/Änggården mellan Gränsgatan och Konstnärsgatan i Mölndal.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av IKEA varuhus på ca 29 000 kvm.
Ombyggnad av läktare i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av läktare, tak behövs i syfte att öka nyttjandegranden.
Utbyggnad av busshållplatser och ombyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av busshållplatser i båda riktningarna på Labackavägen samt breddning av gång- och cykelbana utmed Bangårdsvägen, sträckan är ca 260 meter.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av kontorshus.
Anläggande av sedimentationsdamm vid kraftvärmeverk i Mölndal
Anläggande av dagvattendamm eller motsvarande reningsanläggning för avledning av dagvatten från ytor där träbränslehantering och tillfällig lagring av trädbränsle sker.
Anslutning av fjärrvärme till flerbostadshus i Mölndal
Avser anslutning av fjärrvärme till fastigheter och i samband med det skall en undercentral uppdateras och renoveras.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 1
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 2
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 3
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Fiberutbyggnad i Mölndal, etapp 2
Projektet avser fiberbyggnation.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintligt fördröjningsmagasin där befintligt magasin i dag är ett sprängstensmagasin och det nya magasinet kommer att vara en öppen lösning.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industribyggnad/ två byggnader.
Anlägga en ny spont längs Mölndalsån i Göteborg
Projektet avser att anlägga ny spont längs en sträcka på 47 meter av Mölndalsåns västra strand i syfte att stabilisera åkanten och minimera översvämningsrisken för befintliga och nya byggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av hotell- och restaurang.
Ombyggnad av tennishall i Mölndal
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till padelhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Anmälan om installation hiss i flerbostadshus.
Rivning av affärshus i Mölndal
Rivningslov för rivning av affärslokaler.
Rivning av förråd i Mölndal
Rivningslov rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av garage i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Anmälan installation av oljeavskiljare industribyggnad.
Ombyggnad av radhus i Mölndal
Anmälan installation/ändring hiss rad/kedjehus.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Bygglov för ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov schaktning/utfyllnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av telestation i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av teknikhus solcellsinstallation.
Rivning av mast i Mölndal
Rivningsanmälan för rivning av mast.
Ombyggnad till restaurang i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till restaurang.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.