Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 312 st.

Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Planer för om- och tillbyggnad av museum.
Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Öst
5 års kontraktstid med 2 år på option.
Utbyggnad av flerbostadshus mm i Hammarkullen i Göteborg
Projektet avser stängning av två underjordiska garage som kommer att ersättas med P-hus och/eller markparkeringar, utbyggnad av befintliga lägenheter i tio byggnader med en gestaltning som fokuserar på helheten och sammanhanget inom området är målet ett tryggt och levande bostadsområde. Projektet kommer att delas upp i etapper under en 5 års period.
Ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Det nya kvarteret kommer vara ca 40000 kvm BTA varav 10000 kvm avser ombyggnad av befintlig byggnad.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring på kontor, hyresgästanpassning plan 2-5 samt omklädningsrum och cykelrum.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:3
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Björlandamotet, sektion 4/530 – 5/830. Breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden, ombyggnad Björlandavägen, två nya cirkulationsplatser på Björlandavägen, nybyggnad gång- och cykelväg cirka 1 km, en bro cirka 350 m, tre rörbroar, ny belysning längs hela sträckan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Ombyggnad till studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och läromiljöer till 61 student- och forskarbostäder. Kommer även att utrustas med solceller på taket.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Rivning och ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av hus C (rivningsarbetet påbörjades i januari 2019) och ombyggnad av delar av hus A och B.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte, renovering av badrum och kök och ny ventilation i 116 lägenheter och ombyggnad till 12 nya lägenheter på vinden samt byte av fönster, fasad och tak på flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser renovering av kök, badrum, fasad och yttertak på flerbostadshus.
Ombyggnad av Nordstans lastgata i Göteborg
Rivning av befintlig lastramp, ny lastramp vid Nordstans köpcentra med anslutning till källarens östra sida.
Drift och underhåll av trafikutrustningar i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län
Drift, underhåll samt viss reinvestering. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Ramavtal avseende pumpstationsprojektering i Göteborg
Projektet avser ramavtal för konsulttjänster för detaljprojektering av pumpstationer, såsom spillvattenpumpstationer, dagvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer (pumpstationer för dricksvatten). Avtalet kan förlängas 2+2+2 år.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Vägmarkering inom område Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska vinnas vid varje landfäste.
Nybyggnad till produktionshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av produktionshall. Markarbetet påbörjas i november 2021.
Ny kulvertramp på sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av en kulvertramp mellan plan 98 och plan 99 mellan Centralkliniken och servicehuset, på ca 500-600 kvm. En tillhörande tillbyggnad på ca 170 kvm uppförs för att ansluta kulverten i nordvästra delen mot det befintliga servicehuset. Kulverten ska främst användas för framtida logistikflöde och en mindre andel tekniska installationer ingår i projektet.
Ombyggnad till utbildningslokal i Göteborg
Avser ombyggnad till evakueringslokaler åt Högskolan för scen och musik (HSM) medan permanenta lokaler färdigställs. Ombyggnadsytan är ca 7000 kvm.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på farbanans undersida.
Inspektion av byggnadsverk inom distrikt Syd/Väst
Kontraktstid 3 år, ca 10 brogrupper.
Drift och underhåll av VViS-stationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter och ombyggnad av 14 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 13 lägenheter och 8 nya lägenheter i markplan samt byte av fönster i 34 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser att befintliga utrymmen ska renoveras och tidstypiska detaljer bevaras samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av större delen av huset och dess omgivning.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser inredning av råvind till 20 lägenheter i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Bärighetsberäkning av broar i Region Väst
Upphandlingen är indelad i 5 paket; Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg och Värmland.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Om- och tillbyggnad av kontor till lägenheter i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor till 15 lägenheter.
Ombyggnad till affärslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till affärslokaler.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Bäckebolsmotet, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen, Handbollsvägen, Hjällbo, Hällsviksvägen, Klareberg, Kornhalls färja, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp Västra, Rågården och Övre Hällsvik. Omfattar totalt 39 st busshållplatser.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Tillbyggnad av produktionslokal i Göteborg
Avser byggnation av produktionsanläggning för snacksproduktion i Angered, där även Estrellas huvudkontor ligger. Den nya anläggningen omfattar en yta på 800 kvm.
Påbyggnad kontorsbyggnad i Göteborg
Planändringen avser att befintlig kontorsbyggnad kan byggas på med en respektive två takvåningar. Vidare skapas en byggrätt för ett miljöhus, cykelrum och ramp till garage.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av skola innehållande 2 klassrum, hemkunskapssal, toaletter och teknikrum.
Rivning och ny fackverksbro i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig stålfacksverksbro som ersättes med en nytillverkad fackverksbro. Dessutom ska finnas en matningsledning för brandvatten och diverse elledningar bytas ut.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Omprofilering av foaje och ombyggnad av omklädningsrum på arena i Göteborg
Projektet avse omprofilering av foaje och ombyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2021. Uppskattad kostnad.
Påbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 5-6 våningar med ca 90 kvm/våning med mindre lägenheter.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Byte av konstgräsplaner i Göteborg
Objektet avser: Rivning av 4 st befintliga konstgräsplaner Justering av befintliga planer Nya konstgräsplaner inkl. pad (bara 2 planer) och fyllning
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser inredning av vind med 6 lägenheter, byte av tak samt fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokal till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal till nytt distriktskontor för Bostadsbolagets distrikt.
Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser ändring av förskolelokaler till 5 hyresrätter och 6 studentlägenheter i källarplan.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lagerlokal till kontor.
Grundförstärkning av flerbostadshus i Göteborg
Avser grundförstärkning i flerbostadshus.
Utbyggnad vid Alelyckans vattenverk i Lärje, Göteborg
Avser exploatering av mark med avsikt att bygga ut anläggningar för dricksvattenförsörjning samt ytor för förvaring av material, fraktioner och byggvagnar för förvaltningens byggavdelning.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Byggledare betong till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad i församlingshem i Göteborg
Projektet avser verksamhets anpassning av församlingshem. Omfattning oklar.
ROT av pirer på Känsö, Göteborgs kommun
Renovering, ombyggnad- och tillbyggnad av pirer belägna på Känsö i Göteborgs kommun, inom Göteborgs garnisonsområde.
Rivning och ny fasad på terminalbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av ca 36 meter i byggnadens västra del och ny fasad efter rivningen.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Ombyggnad arbetsterapi och fysioterapi i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad behandlingsrum, konferensrum, arbetsrum, gymnastiksal, omklädningsrum, pentry, väntrum och ett antal toaletter.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av allmän platsmark i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering och framtagande av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad avseende allmän platsmark vid Celsiusgatan med utgångspunkt från trafikförslag och detaljplan.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 8 st lägenheter i flerbostadshus, samt fasadändring.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus.
Ombyggnad av familjecentral mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fd bibliotek till familjecentral och öppenförskola. Drygt hälften av lokalen kommer att utgöra en öppen förskola och resterande yta används till mödravårdscentral och socionomkontor.
Ombyggnad av affärshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ändrad planlösning i lokal.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.