Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 295 st.

Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Ramavtal byggservice, löpande reparationer och underhåll i Göteborg
Projektet avser ramavtal för avrop av byggservice som syftar till att täcka det behov av löpande servicearbeten som föreligger inom beställarens lägenhetsbestånd. Avtalet omfattar vanligt förekommande servicearbeten i och i anslutning till bostadslägenheter, lokaler, allmänna utrymmen och utvändiga installationer.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring på kontor, hyresgästanpassning plan 2-5 samt omklädningsrum och cykelrum.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Ombyggnad till studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och läromiljöer till 61 student- och forskarbostäder. Kommer även att utrustas med solceller på taket.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring och nya uteplatser och balkonger på flerbostadshus samt tillbyggnad av återvinningshus.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av befintligt kontor och nybyggnad av kontor, bojverkstad. Markarbetet och invändig rivning utförandes i etapp 1, påbörjades i augusti 2021 och avslutades i november 2021.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av större delen av huset och dess omgivning. Konservator: Studio västsvensk konservering, Morgan Denlert.
Vägmarkering inom område Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen, byte av belysning och komplettering av mellandel.
Klimatskalsrenovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utvändig renovering av fasader och tak på fem flerfamiljshus och omfattar 118 lägenheter och två lokaler.
Upprustning av Feskekörka i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning, underhåll och lokalanpassning av byggnadsminnesförklarade Feskekôrka.
Teknisk upprustning barnkliniken på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av de tekniska systemen på plan 03-06 i BK höghuset på Östra sjukhuset. Åtgärderna omfattar följande system och funktioner: el, ventilation, rör, styr, sprinkler, gas, kallelsesignalsystem, brandsäkerhet och byggåtgärder.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och byte av yttertak på flerbostadshus.
Nybyggnad till produktionshall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av produktionshall. Markarbetet påbörjas i november 2021.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborgs, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Tillbyggnad av kontor och lager i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor och lager samt ny parkering.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter och ombyggnad av 14 lägenheter. Grundförstärkning pågår.
Trygghetsskapande åtgärder i flerbostadshus i Tynnered, Göteborg
Projektet avser olika trygghetsskapande åtgärder och omfattar bolagets bestånd runt Opaltorget och främst följande åtgärder; installation av beröringsfria lås/porttelefon och svarsenheter, utbyte/förstärkning av närvarostyrd belysning i trapphus, byte/förstärkning av utebelysning, byte av dörrar i allmänna utrymmen inomhus till klassade dörrar, byte till klassade dörrar för vissa utrymmen i den omfattning som bedöms behövas. Adresserna är: Bronsåldersgatan 40-64, 66-80, Opalgatan 1-19, 21-45, 47-75, 83-107, 109-125, Grevegårdsvägen 200-216 och 218-242-
Renovering av fasader på flerbostadshus i Göteborg
Avser fasadrenovering av 15 flerfamiljsfastigheter med totalt 180 lägenheter på Kosmosgatan och Zenitgatan i Bergsjön utanför Göteborg. I projektet renoveras ytskiktet på fasaden. Bland annat monteras cirka 2 000 kvm miljövänliga och robusta fasadskivor, så kallat stenifasad. Alla gavlar på husen putsas om, cirka 1 500 fönster byts ut och alla balkonger glasas in.
Ramavtal avseende styr- och reglerentreprenader, Higab AB
Ramavtal avseende styr- och reglerentreprenader för Higab AB. Avtalstid:2022-08-22 - 2026-08-21
Upprustning fasad, tak och fönster på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av klimatskalet på infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Syftet är att byta fönster, tilläggsisolera fasaden och montera granitkeramikplattor samt tilläggsisolera taket.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till produktionslokal samt fasadändring.
Utbyggnad och modernisering av kompetenscentrum i Göteborg
Avser utökning och modernisering av celltestanläggning. I celltestlabbet ska battericeller utvärderas. Anläggning kommer att tas i bruk under första halvåret 2023.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Stambyte i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering i 108 lägenheter i ett låghus.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Ringmatad värmeåtervinning i sjukhus i Göteborg
Projektet avser uppbyggnad av ett nytt system för värmeåtervinning från BOIC (byggnad 5071) till central delarna av sjukhusområdet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser tilläggsisolering och ny puts fasad samt byte av fönster på fyra lamellhus.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Fönsterbyte och fasadåtgärder på Traktören i Göteborg
Projektet avser komplett fönster- och fönsterdörrs byte samt fasadåtgärder på plan 1-5 på Traktören. I projektet ska även fasader tvättas i sin helhet.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser styckvis ombyggnad 60 badrum samt renovering av 10 WC i flerbostadshus. Avser distrikten Norra Göteborg Eriksbo, Hjällbogärdet, Västergärde och Östergärde.
ROT-renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ROT-renovering av 35 lägenheter i Landshövdingehus.
Komplettering av mittlås på Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av mittlås på Älvsborgsbron, bro 14-614 i Göteborg, mellan norra och södra pylonerna.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser byte av fönster, renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus på Eketrägatan 7 och 9.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Dalsland och Värmland
Avser 17 öppningsbara broar varav 4 järnvägsbroar. Kontraktstiden är 4 år med möjlighet till option på förlängning ytterligare 1 eller 2 år.
Ombyggnad ventilationsanläggningar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilationsanläggningar i flerbostadshus med syfte att i huvudsak erhålla en förbättrad inomhusmiljö och en godkänd OVK.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst område Göteborg, DGF 01 och 02
Omfattar 2 beläggningsgrupper; DGF 01 som består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2022 och DGF 02 som består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2022.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst område Göteborg, DGF 03
Omfattar 1 beläggningsgrupp DGF 03 som består av fyra (4) huvvudelar varav en (1) för utförande 2022 och tre (3) huvuddelar för utförande 2022 eller 2023.
Byggnation av pendelcykelbana i Göteborg
Projektet avser att ny pendlingscykelbana byggs mellan Backaplan och Bräckemotet. I objektet ingår ombyggnad av cykelbana till pendelcykelbana i tre korsningar längs med Hjalmar Brantingsgatan. Förutom gatuombyggnad och dagvattenarbeten ingår belysningsarbeten och trafiksignalarbete.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 1
Projektet avser ombyggnad av huskropp D vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 stycken grupprum, 4 stycken WC, förråd och studielandskap.
Löpande badrumsrenovering av vattenskadade badrum i Göteborg, etapp 8
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggning och ledningssamordning.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av tak, garageportar, fönster, dörrar, tvätt och målning av putsfasader mm på flerbostadshus.
Renovering och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering och tillbyggnad av förskola i suterräng med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Vissa ytor ska omdisponeras, fettavskiljare ska installeras och ett nytt tekniskrum ska byggas.
Upprustning av hamnområde i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnområde.
Rivning av skola i Göteborg
Projektet avser rivning av skola.
Byggledning/projektering inom underhållsbeläggning i Distrikt Göteborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 2 + 2 år.
Invändiga åtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser renovering av invändiga åtgärder med 38 stycken toaletter, ny belysning och byte av mattor. I huvudsak är arbetsområdet i korridorer med ytskikt men belysningsbyte sker i större delen av skolan.
Ny- och ombyggnad av mötesplats och lek i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av mötesplats och lek.
Invändig renovering inklusive installationer i skola i Göteborg, Huvuddel 2
Projektet avser invändig ytskiktsrenovering samt byte och underhåll av installationer i skola med fem plan samt källarplan och kallvind.
Omprofilering av foaje och ombyggnad av omklädningsrum på arena i Göteborg
Projektet avse omprofilering av foaje och ombyggnad av omklädningsrum.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 9
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus (landshövdingehus).
Iordningställande av restaurang och kontor i Göteborg
Projektet avser åtgärder för 100 års regn med bl a höjning av golv, entréer mm för blivande restaurang och kontor.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i flerbostadshus, etapp 2 (opiton 1)
Projektet avser ombyggnad av lokaler (lokalyta ca 105 kvm och råvind ca 170 kvm) till lägenheter i flerbostadshus.
Inredning av vind till lägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 7 lägenheter i flerbostadshus.
Löpande badrumsrenovering i flerbostadshus i Tynnered, etapp 2
Projektet avser löpande badrumsrenovering av 80 vattenskadade badrum i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Projektet avser ommålning av fasad samt renovering tak på kontor.
Hissmodernisering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser hissmodernisering av personhissar i flerbostadshus. Entreprenaden är fördelad på tio fastigheter och 14 hissar: Kv Rökstocken (Axel Dahlströms torg 2a, 2b): 2 hissar (27 lgh/hiss) Fjällbo park (Fjällbo park 1-3, 6-8): 2 hissar (17 lgh/hiss) Kv Ametisten (Hedåsgatan 11): 1 hiss (16 lgh/hiss) Kv Korkflötet (Kumleskärsgatan 69): 1 hiss (ca 10 lgh/hiss) Kv Brännkyrka (Odinsgatan 23, Odinsplatsen 8): 2 hissar (20 lgh/hiss) Kv Blåhaken (Spaldingsgatan 13): 1 hiss (29 lgh/hiss) Kv Godhem (Såggatan 60b, 62b): 2 hissar (9 lgh/hiss) Kv Karneolen (Södra vägen 10): 1 hiss (13 lgh/hiss) Kv Granaten (Södra vägen 30): 1 hiss (21 lgh/hiss) Kv Glömskan (Vargögatan 6b): 1 hiss (6 lgh/hiss)
Fönsterrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projektet 60388
Projektet avser fönsterrenovering på flerbostadshus, Dalgången m fl. Sandarna 1:8, Majorna 344:8, 346:8, 348:8, 348:7: 348:11, 337:7 och 336:1.
IMD individuell mätning av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser IMD individuell mätning av varmvatten i flerbostadshus.
Fasadrenovering flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser i huvudsak reparation av betongskador, omputsning av grundmur/sockel, rengöring av fasad, målning av fasad inklusive entréer och byte av balkongskärmar även uteplatser i markplan.
Takomläggning på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser takomläggning och renoveringsarbeten av takkonstruktionen på flerbostadshus med syfte att kunna montera en solcellsanläggning på tak.
Byte av konstgräsplan i Göteborg
Projektet avser att befintliga konstgräsplaner ska bytas, den befintliga rivs, ny matta installeras samt diverse markarbeten runt dessa planer.
Resurskonsult produktionsledare m-BEST-k, placering Göteborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Standard höjning av befintlig cykelbana till pendelcykelstandard i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig gång- och cykelbana på sträckan mellan S:t Sigfridsgatan och kommungränsen mot Mölndal. Därutöver ingår bl a trafiksäkerhetsåtgärder, byggnation av busshållplats, ledningsarbeten samt belysnings- och trafiksignalarbeten.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser bl a fönsterbyte, sanering och omfogning av fog mellan fasadelement, målning av fasader på flerbostadshus med 3-4 våningar.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborgs, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av parkeringsdäck i Göteborg
Projektet avser bland annat upprustning och underhåll av parkeringsdäckets gårdsbjälklag som är i behov av underhåll och nödvändiga säkerhetsåtgärder.
ROT av pirer på Känsö, Göteborgs kommun
Renovering, ombyggnad- och tillbyggnad av pirer belägna på Känsö i Göteborgs kommun, inom Göteborgs garnisonsområde.
Ombyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser översyn och vid behov omdisposition av befintliga ytor, kompletteringar med skötselrum/WC som saknas samt ett nytt mottagningskök.
Ombyggnad av gymnasieskola i Göteborg
Avser ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola. En byggnad med 4-6 våningar.
Ny oljecistern i panncentral i Göteborg
Projektet avser utbyte av den befintliga oljecisternen på Tynnered Panncentral.
Projekteringssamordnare konstruktion till delprojekt Haga/Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 (3 år).
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Biträdande produktionsledare till Västlänken delprojekt Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år (2 år).
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av förskola med fyra avdelningar och ett mottagningskök. Nytt tak inkl förstärkningsåtgärder inför solceller, tilläggsisolering, fönsterbyte, nytt ventilerat golv, nya el-installationer, nytt aggregat, ombyggnad av mottagningskök inkl nytt kylrum, fettavskiljare mm.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).