Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 310 st.

Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Syd
595 412 spårmeter på bland annat sträckorna Eldsberga – Ängelholm, Eldsberga – Hässleholm, Hässleholm – Åstorp, Helsingborg – Kävlinge, Kävlinge-Lund, Ängelholm – Helsingborg och Ängelholm – Åstorp-Teckomatorp. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Ombyggnad av ledningar, gata, spårväg mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ledningar, gata, spårväg, ny spårvagnshållplats, 2 nya cirkulationsplatser mm.
Omledning av ledningar mm i Göteborg
Projektet avser omledning av ledningar, nya ledningar till ny halvö, överdäckning av tunneltak mm.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:2
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Volvomotet, breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden på sträckan Assar Gabrielssons väg-Gustaf Larsons väg (cirka 1 km). Nybyggnad enskild väg/bussgata (cirka 1 km). Ombyggnad kommunal gata med nybyggnad cirkulationsplats, Assar Gabrielssons väg. Nybyggnad gång- och cykelväg, cirka 1,5 km. Två byggnadsverk. Ny belysning längs hela sträckan.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
På- och tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ca 60 nya lägenheter och innebär dels en påbyggnad med 1,5 våningar på ett befintligt hus på sju våningar och tillbyggnad ett bostadshus på tio våningar.
Påbyggnad av bostäder m m vid Sten Sturegatan i Göteborg, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av befintligt lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Byggnaden är idag 8 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas ca 20 lägenheter i samband med byggnationen total renoveras 30 lägenheter.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:1
Ny planskild trafikplats (Kålseredsmotet) med bro, breddning av väg, gc-väg.
Påbyggnad av flerbostadshus mm i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar med ca 40 lägenheter, inglasning av balkonger på ca 70 lägenheter, nya skärmtak, nya entrépartier, igensättning av dörr, nya tvättstugor samt tvättstuga byggs om till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte, renovering av badrum och kök och ny ventilation i 116 lägenheter och ombyggnad till 12 nya lägenheter på vinden samt byte av fönster, fasad och tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av l44 studentlägenheter, nya balkonger samt tilläggsisolering och ny fasad.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i område Göteborg
Entreprenaden omfattar objekt indelade i tre (3) beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2021. Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelarvarav en för utförande 2021 och två (2) huvuddelar på option för utförande 2021 alt. 2022. Grupp tre (DGF 03) består av fem (5) huvvudelar varav tre (3) för utförande 2021 och två(2)huvuddelar på för utförande 2021 eller 2022.
Utförande av mark och trafik i Tingstadstunneln i Göteborg
Utvändiga arbeten på norra och södra sidan.
Anpassning av äldreboende i Göteborg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning av lägenheterna för att skapa en bättre boende- och arbetsmiljö. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av Silvias barnsjukhus Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt sjukhus.
Komplettering och omläggning av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser komplettering och omläggning av vattenledningar, rivning och återställning av gång- och cykelbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av tomställd kontorshyta till 44 nya lägenheter och vissa gemensamhetsytor. Projektet omfattar också en del underhållsåtgärder i övriga ytor inom byggnaden samt ett antal tillkommande åtgärder som exempelvis en solcellsanäggning, installation av individuell mätning och debitering av varmvatten samt en omfattande renovering av utemiljön.
Ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad.
Rivning av kontor mm i Göteborg
Projektet avser rivning av industri-, lager- och kontorsbyggnader.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska vinnas vid varje landfäste.
Ombyggnad till studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och läromiljöer till student- och forskarbostäder.
Underhållsåtgärder Eriksbergs bockkran i Göteborg
Projektet avser att utföra underhåll med mera där utvändig ommålning ingår. Underhållet omfattar förutom målning åtgärder avseende belysningsanläggningen i kranen samt ett utbyte av utvändig effekt belysning. Visst plåtarbete med åtgärder på grund av korrosion ingår.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Norr och Öst
Annekärr, Björboholm, Bleket Bleketskolan, Dämmevägen, Ekenäs, Gategården, Hagströms affär, Haråsvägen, Hindås station, Hindåsgården, Häggvalle damm, Härryda kyrka,Härryda skola, Jörlanda, Kode brandstation, Kode korsväg, Kodemotet, Lekstorp, Marstrands färjeläge, Mjörn, Myggenäs centrum, Myggenäs korsväg, Nösnäs, Rollsbovägen, Tjörns ishall, Skårtorpsvägen, Skällared, Stannum, Stationsvägen, Stenungsön, Stora Höga, Stora Höga station, Strandkärr, Strandnorum, Surte Videgårdsvägen, Stenungsund vårdcentral, Ytterby vägskäl, Östad kyrka.
Utbyggnad av gator och VA i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gator och VA i detaljplan Volvo Lundby.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 13 lägenheter och 8 nya lägenheter i markplan samt byte av fönster i 34 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor (5000-6000 kvm).
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor och restaurang.
På- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser totalrenovering av 14 lägenheter och påbyggnad med en våning med 8 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2021.
Om-, till- och påbyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser att bygga på fastigheten med 3 våningar med kontorslokaler samt tillbyggad med en ny galleria mot Sten Sturegatan. Total tillkommande yta beräknas till ca 2 000 m2. Den övriga delen av fastigheten totalrenoveras avseende bygg, vvs, el mm. Här skapas totalt 6 800 m2 kontorsytor.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Utbyggnad av kommunal gatuanläggning i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar vid Grafiska vägen samt GC-stråk Almedalsvägen.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 10 lägenheter.
Ombyggnad till bilanläggning i Hisings Kärra
Projektet avser ombyggnad till bilanläggning.
Ombyggnad till cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till cirkulationsplats samt förberedelse för City Buss trafik med mitt förlagda hållplatser.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Ombyggnad till gynekologimottagning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till gynekologimottagning (1572 kvm). Arbeten kommer även att utföras i angränsande tekniska och allmänna fastighetsutrymmen (ca 235 kvm).
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Ombyggnad av cirkulationsplats mm i Göteborg
Projektet avser att korsningen byggs om till cirkulation med citybusstråk samt anläggande av pendelparkering med 10 platser.
Utveckling av Hammarkulletorget i Göteborg
Projektet avser ett parallellt uppdrag för att få fram idéer till den framtida utvecklingen av Hammarkulletorget till en trygg och attraktiv plats för möten i Hammarkullen.
Rivnings- och saneringsarbeten inför byggnation i Göteborg, E1
Projektet avser rivnings- och saneringsarbeten inför nybyggnad av P-hus mm (objektnummer 1471898).
Byggnation av zinkåtervinningsanläggning i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av zinkåtervinningsanläggning mot befintlig rökgasreningsbyggnad. I samband med projektet ska marknivåer på omgivande asfaltplan justeras.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Nybyggnad av allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser allmän plats, gator mm i detaljplan Lilla Bommen.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Ombyggnad i kontor i Göteborg
Projektet avser hyresgästanpassning av kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser Hus A:invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan. Hus B: befintliga utrymmen ska renoverings och tidtypiska detaljer bevars samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Gatuomläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser gatuanläggning och ledningssamordning.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Restaurering och ombyggnad av allmänna lokaler i Göteborg
Projektet avser restaurering och ombyggnad av allmänna lokaler.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus.
Rälsmaterial till spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser rälsmaterial till spårvägsbanan. Kontraktet omfattar sammanlagt 6000 meter vignoräls och 8100 meter gaturäls fördelat på leveranstillfällen under 2021 och 2022.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Kajreparationer i Göteborg
Projektet avser reparationsåtgärder på betongkaj längs Norra Älvstranden.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Yttre skötsel och service vid Göteborg Energis anläggningar
Projektet avser huvudsakligen skötsel av grönytor och asfalterade ytor på och vid Göteborg Energis anläggningar.
Ombyggnad av kök och matsal på skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kök, matsal samt flytt av hemkunskapssal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Omläggning och nybyggnad av vattenledningar och dag- och spillvattenledningar i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dag- och spillvattenledningar i området för att separera kombinerat ledningsnät i Strandridaregatan, Silverkällegatan, Majstångsgatan, Ostindiegatan och Älvsborgsgatan. Objektet avser i huvudsak följande: Nybyggnad av ca 160 meter spillvattenledning i dimension 400 mm i betong ochca 160 meter vattenledning i dimension 150 mm i segjärn (AS400 BTG-V150 SGN) Samförläggning av 570 meter (AD 1000 BTG) - Rörtryckning
Utökning och nyanläggning av pendelparkeringar i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkeringar.
Resurskonsult geolog till projekt Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) år, ett (1) år + ett (1) år, t o m 2025-03-31.
Underhåll av pumpstationer längs Västkustbanan
Drift och underhåll av 56 dagvattenpumpstationer vid Västkustbanan.
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen.
Stålrör 2020 i Göteborg
Projektet avser tillverkning och leverans av stålrör och rördelar i dimensioner DN 800 mm och DB 1000 mm samt svep för dimension DN 800, DN 1000 och DN 1200. Efterfrågan volym är ca 255 meter DN 800, 350 meter DN 1000, 32 rördelar. Uppskattad kostnad.
Upprustning av bullerplank och mur i Göteborg
Projektet avser upprustning av 400 meters stödmur- och bullerskyddsplank.
Utbyggnad ambulanshelikopterstationen på Säve Flygplats
Projektet avser tillbyggnad med lokaler för grovtvätt, medicinskt tekniskt förråd, förråd för SAR utrustning, träningsrum, kontor, konferensrum samt 2 stycken övernattningsrum. Anläggande av ny väg på framsidan av byggnaden till "airside", flytt av bränsletank samt utbyte av befintlig oljeavskiljare till fast tank 10 kubik inklusive markarbeten.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 1
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 2
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 3
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Krokslätt
Avser invändig ombyggnad av förskola på Glasmästaregatan 6 E. Förskolan är belägen i ett flerbostadshus.
Ny entré till vandrarhem i Göteborg
Projektet avser ny entré och installation av en hiss i vandrarhem.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, distrikt Väster
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter.
Renovering av ångbåtsbrygga i Göteborg
Projektet avser att skadade och utdömda delar av bryggan repareras och åtgärdas.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lokal till boservicekontor samt renovering av fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Utbyggnad av park i Göteborg
Projektet avser återflytt av träd, urgrävning och bortforsling av miljöfarligt avfall, iordningställande av park med bl a plantering av buskar och träd, nya gångvägar, bänkar och belysning.
Ombyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser att iordningställa delar av entréplan på Skolspåret 31 och 33 till verksamhet. Befintliga lokaler i Skolspåret 31 byggs i huvudsak om till kontor och kök med tillhörande café samt Skolspåret 33 byggs i huvudsak om till utbildningslokaler.
Grundförstärkning i affärshus i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning i fastighet.
Extern remiss Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark i Göteborg
Projektet avser extern remiss Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark inför upphandling.
Ny förtöjningsdykdalb i Göteborg
Projektet avser en ny förtöjningsdykdalb grundlagd på kohesionspålar. Dykdalbkroppen ska bestå av betong. En gångbro i stål ska byggas mellan befintlig yttre dykdalb och ny dykdalb. På den nya dykdalben ska det monteras två förtöjningskrokar, räcken, belysning, en enklare stålbrygga och två fendrar.
Ombyggnad av lokal till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokaltill nytt distriktskontor för Bostadsbolagets distrikt Öster.
Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler Track och studentverkstäder i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintliga lokaler inom Samhällsbyggnad III, Campus Chalmers.
Leverans växelpartier till projekt Alströmergatan i Göteborg
Projektet avser leverans av ett växelkomplex och ett övergångsspår.
Utbyte av snedbanehiss vid spårvagnsstation i Göteborg
Projektet avser ett komplett utbyte av befintlig snedbanehiss vid spårvagnsstationen i Hammarkullen. Vid utbytet ska den nya hissen installeras i befintligt utrymme som modifieras för att passa ny hiss. Uppskattad kostnad.
Lokalanpassning Socialkontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning för Socialkontor med därtill hörande bygg, ventilation, rör, el, styrarbeten mm.
Ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Göteborg
Avser ombyggnad av för att färdigställa inför Hemtjänstens lokaler. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Rivning av skoldel och anpassning av ny entré i Göteborg
Avser rivning av obrukbar skoldel och anpassning av ny entré vid Kalvhagsskolan.
Ombyggnad av kontorslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontorslokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.