Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 336 st.

Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Syd
595 412 spårmeter på bland annat sträckorna Eldsberga – Ängelholm, Eldsberga – Hässleholm, Hässleholm – Åstorp, Helsingborg – Kävlinge, Kävlinge-Lund, Ängelholm – Helsingborg och Ängelholm – Åstorp-Teckomatorp. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Öst
5 års kontraktstid med 2 år på option.
Ombyggnad av ledningar, gata, spårväg mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ledningar, gata, spårväg, ny spårvagnshållplats, 2 nya cirkulationsplatser mm.
Omledning av ledningar mm i Göteborg
Projektet avser omledning av ledningar, nya ledningar till ny halvö, överdäckning av tunneltak mm.
Påbyggnad med bostäder i Kaverös, Göteborg
Projektet avser att att bygga fler lägenheter vid Tunnlandsgatan i Kaverös. Förtätningen ska ske genom påbyggnad med två våningar på nio befintliga bostadshus, vilket ger ca 180 nya lägenheter. I samband med påbyggnaden planeras även utbyggnad av balkonger samt installation av hissar i bef hisschakt. Ingår i Jubileumssatsningen.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Det nya kvarteret kommer vara ca 40000 kvm BTA varav 10000 kvm avser ombyggnad av befintlig byggnad.
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 100 studentbostäder i 1-3 våningar samt ombyggnad av 250 studentlägenheter.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:2
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Volvomotet, breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden på sträckan Assar Gabrielssons väg-Gustaf Larsons väg (cirka 1 km). Nybyggnad enskild väg/bussgata (cirka 1 km). Ombyggnad kommunal gata med nybyggnad cirkulationsplats, Assar Gabrielssons väg. Nybyggnad gång- och cykelväg, cirka 1,5 km. Två byggnadsverk. Ny belysning längs hela sträckan.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 2 våningar med ca 40 lägenheter.
Ombyggnad till studentbostäder i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor och läromiljöer till 61 student- och forskarbostäder. Kommer även att utrustas med solceller på taket.
Utförande av mark och trafik i Tingstadstunneln i Göteborg
Utvändiga arbeten på norra och södra sidan. Nya motorvägsramper, breddning av vägar vid Olskroksmotet, påfartsramp vid Marieholm och Lundbyleden. Överledningsytor vid tunnelmynningarna
Rivning och nybyggnad av bro i Göteborg
Projektet avser att befintlig bro rivs och ersätts med spårbro för dubbelspår.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte, renovering av badrum och kök och ny ventilation i 116 lägenheter och ombyggnad till 12 nya lägenheter på vinden samt byte av fönster, fasad och tak på flerbostadshus.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Drift och underhåll av trafikutrustningar i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län
Drift, underhåll samt viss reinvestering. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i område Göteborg
Entreprenaden omfattar objekt indelade i tre (3) beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2021. Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelarvarav en för utförande 2021 och två (2) huvuddelar på option för utförande 2021 alt. 2022. Grupp tre (DGF 03) består av fem (5) huvvudelar varav tre (3) för utförande 2021 och två(2)huvuddelar på för utförande 2021 eller 2022.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av kontor och nybyggnad av kontor. Markarbetet påbörjas i augusti 2021.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad till ny gokarthall i terminalbyggnad.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska vinnas vid varje landfäste.
Utbyggnad av gator och VA i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gator och VA i detaljplan Volvo Lundby.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Ny kulvertramp på sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av en kulvertramp mellan plan 98 och plan 99 mellan Centralkliniken och servicehuset, på ca 500-600 kvm. En tillhörande tillbyggnad på ca 170 kvm uppförs för att ansluta kulverten i nordvästra delen mot det befintliga servicehuset. Kulverten ska främst användas för framtida logistikflöde och en mindre andel tekniska installationer ingår i projektet.
Underhållsåtgärder Eriksbergs bockkran i Göteborg
Projektet avser att utföra underhåll med mera där utvändig ommålning ingår. Underhållet omfattar förutom målning åtgärder avseende belysningsanläggningen i kranen samt ett utbyte av utvändig effekt belysning. Visst plåtarbete med åtgärder på grund av korrosion ingår.
Nybyggnad till produktionshall i Göteborg
Nybyggnad av produktionshall.
Ombyggnad till utbildningslokal i Göteborg
Avser ombyggnad till evakueringslokaler åt Högskolan för scen och musik (HSM) medan permanenta lokaler färdigställs. Ombyggnadsytan är ca 7000 kvm.
Underhåll av Stenungsbron i Västra Götaland
Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, montering av hoppskydd. Bro mellan fastlandet och Stenungsön.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Avser ändring av flerbostadshus - inredning av vind, takkupor samt byte av fasad och fönster. 24 stycken lägenheter ska renoveras samt byggs det 8 nya lägenheter.
Drift och underhåll av VViS-stationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Bäckebolsmotet, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen, Handbollsvägen, Hjällbo, Hällsviksvägen, Klareberg, Kornhalls färja, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp Västra, Rågården och Övre Hällsvik.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av vind till 13 lägenheter och 8 nya lägenheter i markplan samt byte av fönster i 34 lägenheter i flerbostadshus.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor- och klubbhus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor- och klubbhus för Gothia Park Academy/BK Häcken.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats och ledningar för projektet "Överdäckning Götaleden".
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan.
Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler Track och studentverkstäder i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintliga lokaler inom Samhällsbyggnad III, Campus Chalmers.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser att befintliga utrymmen ska renoveras och tidstypiska detaljer bevaras samt tillbyggnad av gymnastiksal.
Om- och tillbyggnad av Billdals gård i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av källare- och entréplan sam tillbyggnad i två plan (á 70 kvm) innehållande ett restaurangkök. Källardelen inrymmer teknik och förråd.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och underhåll av större delen av huset och dess omgivning.
Plansprängning för ny terminalyta i Göteborg
Projektet avser plansprängning för att möjliggöra anläggning av en ny terminalyta. Sveas Kulle ligger i Göteborgs Ytterhamnområde mellan Älvsborgshamnen och Skandiahamnen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Ombyggnad av 15 st lägenheter och 5 st tillkommande.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Omläggning och nybyggnad av vattenledningar och dag- och spillvattenledningar i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dag- och spillvattenledningar i området för att separera kombinerat ledningsnät i Strandridaregatan, Silverkällegatan, Majstångsgatan, Ostindiegatan och Älvsborgsgatan. Objektet avser i huvudsak följande: Nybyggnad av ca 160 meter spillvattenledning i dimension 400 mm i betong ochca 160 meter vattenledning i dimension 150 mm i segjärn (AS400 BTG-V150 SGN) Samförläggning av 570 meter (AD 1000 BTG) - Rörtryckning
Tillbyggnad av produktionslokal i Göteborg
Avser byggnation av produktionsanläggning för snacksproduktion i Angered, där även Estrellas huvudkontor ligger. Den nya anläggningen omfattar en yta på 800 kvm.
Ombyggnad av kontorslokaler i Rosenlund i Göteborg
Lokalerna kommer att anpassas för den nya verksamheten och erbjuda en modern och flexibel arbetsplats.
Byggnation av cirkulationer i Göteborg
Projektet avser byggnation av cirkulationer utmed Hjalmar Brantingsgata.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Restaurering och ombyggnad av allmänna lokaler i Göteborg
Projektet avser restaurering och ombyggnad av allmänna lokaler.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser omläggning av VA-ledningar, relining av ledningar och renovering av badrum i 55 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Lokalanpassning Socialkontor i Göteborg
Projektet avser lokalanpassning för Socialkontor med därtill hörande bygg, ventilation, rör, el, styrarbeten mm.
Ombyggnad av lokal till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal till nytt distriktskontor för Bostadsbolagets distrikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 6 lägenheter på vind i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Avser inredning av vind med 6 lägenheter, byte av tak samt fasadändring.
Nybyggnad biltvätt och ombyggnad av bensinstation i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av bensinstation samt nybyggnad av biltvätt. Rivningsarbetet är utfört.
Byggledare till reinvestering av Tingstadstunneln i Göteborg
Upphandling avser följande delkontrakt: Delkontrakt 1 - En (1) Samordnande byggledare Mark &Trafik Delkontrakt 2 - En (1) Byggledare Mark & Trafik Delkontrakt 3 - En (1) Samordnande byggledare Byggnadsverk
Ombyggnad till skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av bottenplan i flerbostadshus till skollokaler.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Yttre skötsel och service vid Göteborg Energis anläggningar
Projektet avser huvudsakligen skötsel av grönytor och asfalterade ytor på och vid Göteborg Energis anläggningar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontors och galleri entré.
Detaljprojektering av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Resurskonsult geolog till projekt Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) år, ett (1) år + ett (1) år, t o m 2025-03-31.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning och ny fasad på terminalbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av ca 36 meter i byggnadens västra del och ny fasad efter rivningen.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad arbetsterapi och fysioterapi i sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad behandlingsrum, konferensrum, arbetsrum, gymnastiksal, omklädningsrum, pentry, väntrum och ett antal toaletter.
Ombyggnad av skrinnarhall i Göteborg
Projektet avser utbyte av kylrör till nya rör som skall gjutas in i betongen.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Göteborg
Avser utbyte av befintlig kontaktledning med tillhörande utrustning längs en sträcka på spårvägsbanan utmed Änggården i centrala Göteborg.
Ombyggnad av lokal till bostäder i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till 6 lägenheter i flerbostadshus.
Projekteringssamordnare berg till delprojekt Haga och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år (totalt 3 år).
Utbyggnad ambulanshelikopterstationen på Säve Flygplats
Projektet avser tillbyggnad med lokaler för grovtvätt, medicinskt tekniskt förråd, förråd för SAR utrustning, träningsrum, kontor, konferensrum samt 2 stycken övernattningsrum. Anläggande av ny väg på framsidan av byggnaden till "airside", flytt av bränsletank samt utbyte av befintlig oljeavskiljare till fast tank 10 kubik inklusive markarbeten.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göteborg, etapp 3
Projektet avser konvertering av lokaler, främst förrådsytor, till 7 lägenheter.
Utökning av lokaler för ögonklinik i Göteborg
Projektet avser utökning av lokaler på plan 2 för Ögonkliniken.
Ramavtal avseende revision och reparation av strömavtagare för spåranläggning i Göteborg
Ramavtal avseende upparbetning av strömavtagare. Avtalstid 2021-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 3 års förlänging.
Ombyggnad av familjecentral mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fd bibliotek till familjecentral och öppenförskola. Drygt hälften av lokalen kommer att utgöra en öppen förskola och resterande yta används till mödravårdscentral och socionomkontor.
Ombyggnad av kontorslokaler i Avenyområdet i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler.
Ombyggnad av gång- och cykelväg mm i Göteborg, etapp 3
Projektet avser ombyggnad gång- och cykelväg samt p-fickor och växtbäddar för trädplantering utmed Mölndalsvägen, gångbana, p-fickor och växtbäddar för trädplantering samt grundförstärkning utmed Ebbe Lieberathsgatan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Tillbyggnad mikrobryggeri i Göteborg
Projektet avser ihopbyggnad av två fastigheter med lokaler för ett mikrobryggeri och serveringsverksamhet, ny källarvåning på tillbyggnaden med pålningsarbeten. Tillbyggnadsyta; 200 kvm och ombyggnadsyta 100 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg.
Projektet avser inredning av vind till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad användning av lokal till boservicekontor samt renovering av fasad.
Ombyggnad i badhus i Göteborg
Projektet avser ändring av vvs-anläggning, renovering vattenreningsstammar och byte av ventilationsaggregat i badhus.
Ramavtal avseende Utby solcellspark i Göteborg
Ramavtal avseende serviceavtal gällande Utby solcellspark. Avtalstid 5 år.
Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark i Göteborg
Projektet avser Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark inför upphandling.
Ombyggnad av restaurang i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till restauranger.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.