Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 301 st.

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Nybyggnad av 2 huskroppar om 35000 kvm samt ombyggnad av 1 huskropp om ca 11000 kvm. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnationen och nivå silver för ombyggnaden.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad (ca 6500 kvm) av kontorsfastighet.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsarbetare och entreprenadmaskiner i Göteborg
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsmaskiner både med och utan maskinist samt även anläggningsarbetare. Avtalstid 2023-04-01 - 2025-03-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Byggnation av terminalyta i Göteborg, etapp 1 C
Projektet avser byggnation av terminalyta och är en markentreprenad innehållande bl a asfaltering, losshållning (sprängning) och krossning av berg, VA-anläggning (dagvattenhantering), el-arbeten (högspänning), kanalisationsarbeten.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad av huset med ett plan med kontorslokaler och en fasadrenovering som ombesörjer målning fasad och byte av fönster.
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser invändig renovering som innefattar stambyte och badrumsrenovering, el-renovering samt ny säkerhetsdörr till lägenheterna. Entrédörrar renoverings och nya balkonger (8 på varje hus) monteras. Utvändiga ledningar byts och marksättningar justeras.
Stambyte i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och våtrumsrenovering i 167 lägenheter i flerbostadshus med 2-4 våningar.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus. Renovering av Palmhuset ska ske etappvis uppdelat per byggnadskropp då övriga delar ska vara öppna för allmänheten. Byggnationen kan endast ske under sommarhalvåret /ca 15 maj - ca 15 september) vilket gör att projektet kommer att pågå fram till slutet av sommaren år 2026.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av befintligt kontor och nybyggnad av kontor, bojverkstad. Markarbetet och invändig rivning utförandes i etapp 1, påbörjades i augusti 2021 och avslutades i november 2021. Rivningsarbetet påbörjades i juni 2022. Solskydd: Eneroths Markiser AB, Verkstadsgatan 10, 434 42 Kungsbacka, Emili van Huizen 070-6244214. Natursten: RK Natursten AB, Analysvägen 6, 435 33 Mölnlycke, Simon Rekonius 073-0985880. Brandtätning: BC Brandtätning AB, Backa Bergögata 4, 422 46 Hisings Backa, Patricio Holm Jalvander tel 076-3060902. Portentreprenad: UK Portservice AB, Reningsverksgatan 10, 421 47 Västra Frölunda, André Linder tel 070-2359431.
Lägenhetskonverteringar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av en lamellbyggnad bestående av fyra trapphus med sex lägenheter per trapphus, dvs totalt 24 lägenheter, driftsutrymmen förråd mm. Ny takkonstruktion, ändringar i skyddsrum och nya entréer samt total uppfräschning av fasader.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på undersidan av brobaneplatta längdsystem 4 på Älvsborgsbron, bro 14-614 i Göteborg mellan norra och södra pylonerna.
Renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus i Rödaområdet i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Avser arbeten i byggnad 5150 plan 02 på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.
Nybyggnad av ledningspumpstationsarbeten samt markarbeten i Göteborg, etapp 1
Projektet avser komplettering av VA-ledningar samt el samt i mindre omfattning av hårdgjorda ytor. Entreprenaden innehåller även en dagvattenpumpstation och en spillvattenpumpstation.
Ombyggnad till filmstudio och kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till filmstudio och kontor.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Invändig renovering av skola i Göteborg, etapp 1-3
Projektet avser renovering av invändiga ytskikt samt renovering/byte av installationer i skola. I husets bottenvåning finns en förskola där mindre åtgärder ska utföras i samband med ventilationsåtgärderna.
Ombyggnad av utbildningslokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad och anpassning av utbildningslokaler på plan 3 och 4 då Polhemsgymnasiet ska lokaliseras dit.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i 104 lägenheter i flerbostadshus.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av allmän plats, gator och GC-vägar samt gestaltning och projektering av park med cykelramp och trappor inom planområdet för järnvägstunnel och bostäder vid Säterigatan. Det omfattar även projektering av VA-ledningar för försörjning av planområdet samt ledningssamordning för samtliga ledningsägare.
Drift och underhåll av anläggningar i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av anläggningar i den omfattning som beställaren har skyldighet att utföra såsom ansvarig för gatu- och väghållningen. Detta gäller främst ytor som är belägna inom gatumark och område för allmän väg med undantag av banområde för spårvagnstrafik, Hisingen.
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan.
Ombyggnad av förskola i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser översyn och vid behov omdisposition av befintliga ytor, kompletteringar med skötselrum/WC som saknas samt ett nytt mottagningskök.
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus B samt ombyggnad av skolgård.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Anpassning till grundsärskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av två plan (totalt ca 1200 kvm) som ska anpassas till grundsärskola samt en tillbyggnad av trapphus med hiss, utvändiga markarbeten i form av anläggning av lekplatser (ca 300 kvm), dränering av husgrund och entréytor. På bottenplan kommer ombyggnad ske i vissa rum för att anpassas till den nya verksamheten.
Omdragning av CD-ledning vid Alelyckans Vattenverk
Avser omdragning av CD-ledning i Alelyckans vattenverk.
Utvändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster/fasad på flerbostadshus.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av förskola med 6 avdelningar och omfattar bl a ventilationsåtgärder såsom byte av befintliga aggregat, tillskapande av nytt fläktrum mm. Utvändiga arbeten består av bl a ommålning av samtliga byggnader, byte takpapp, plåtslagning mm. Invändiga arbeten avser bl a ytskiktsrenovering såsom golvbeläggningar, luckbyten, ommålning.
Ombyggnad till vindslägenheter i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser produktion av 15 vindslägenheter om 29-35 kvm i flerbostadshus.
Renovering av skola i Göteborg
Projektet avser att skolan ska anpassas genom installation av ett nytt ventilationssystem samt att två nya fläktrum ska byggas med nya ventilationsaggregat och uppdatering av styr- och övervaktningsanläggningen. I projektet ingår också utbyte av ytskikt i samtliga klassrum och vissa övriga utrymmen. Bagaregårdsskolan är en skola med hög antikvariskt värde.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av sjukhus, öron, näsa, hals.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.
Renovering klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser renovering av klimatskal och byte av fönster på flerbostadshus.
Upprustning av parkeringshus på Lunden i Göteborg, etapp 2
Projektet avser förstärkning och beläggningsarbeten i parkeringshus med 186 p-platser.
In-och utvändigt underhåll på skola i Västra Frölunda
Avser fasad renovering, byte av fönster, samt WC renovering på Flatåsskolan i Västra Frölunda.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byt av tak och installation av solceller på flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 2206202.
Underhåll av bro längs väg 40 vid Liseberg
Byte av kantbalk och montering av nytt högkapacitetsräcke av typ H4. Bytet gäller höger kantbalk i färdriktningen från Liseberg fram till första broskarv.
Ombyggnad av bro vid Ringömotet
Kantbalkar, tätskikt övergångskonstruktioner mm. Bro R6 över E6 N Tingstadstunneln.
Byggledare byggnadsverk för underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Byggledare avseende betong/armeringsarbeten, stål/målning/ytbehandlingsarbeten respektive församordning/dokumentation. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 2 år.
Ombyggnad i arena i Göteborg, etapp 2A
Projektet avser grundförstärkning för teleskopläktare och utbyggnad för tillkommande läktarplatser i arenan.
Byte av ventilationsaggretat mm i sjukhus i Göteborg
Projektet avser byte av ventilationsaggregat i sjukhus och i samband med detta asbetssaneras, rivs och byggs även vissa ventilationskanaler i byggnadens våningsplan med vårdverskamhet.
Ombyggnad av lokaler för buk och kärl i sjukhus i Göteborg
Projektet avser arbeten i 5028 plan 2 där där befintliga lokaler kommer att byggas om för buk och kärls övriga verksamheter, innehållande ultraljudsrum, genomlysnings lab, manöverrum, granskningsplatser, konferens, desinfektion, brygga/reception, sänguppställning, väntrum förberedelserum, förråd och administrativa rum.
Byte av ventilationsaggretat mm i sjukhus i Göteborg
Avser byte av ventilationsaggregat 5029-LB02 vilket är beläget i byggnad 5029B plan 06 på Sahlgrenska Sjukhuset.
Ramavtal avseende resurskonsulter - VA-projektering, Göteborgs Stad
Ramavtal avseende resurskonsulter för projektering inom vatten och avlopp (VA).
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 1
Projektet avser ombyggnad av huskropp D vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 stycken grupprum, 4 stycken WC, förråd och studielandskap.
Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd och Nord
Omfattar 906 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 2 nya vindslägenheter, renovering av kök och badrum i 15 lägenheter, tilläggsisolering fasad och ny puts, nya fönster, nya balkonger och nya tambur- och ytterdörrar.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 2
Projektet avser ombyggnad av huskropp C vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 grupprum, 1 studieyta (ca 40 kvm), 2 stycken WC och studielandskap.
TSK- och varmmassabeläggning i område Göteborg, Distrikt Väst 2023-2024
Kontraktsarbetena i dess helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2023-12-08 för objekt med utförande år 2023 och senast 2024-12-06 för objekt med utförande år 2024. DGF 01 består av två (2) huvuddelar varav en (1) för utförande 2023 och en (1) huvuddel för utförande 2023 eller 2024. DGF 02 består av tre (3) huvuddelar varav en (1) för utförande 2023 och två (2) huvuddelar för utförande 2023 eller 2024. DGF 03 består av fyra (4) huvuddelar varav två (2) för utförande 2023 och två (2)huvuddelar för utförande 2023 eller 2024
Tak- och fasadrenovering samt fönsterbyte i flerbostadshus i Göteborg
Planer finns för renovering av träfönster samt tak- och fasadrenovering. Avser 478 lägenheter och 40 radhus.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus. Riksdalersgatan 23, 25 och 27.
Utbyte och relining av avloppsstammar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utbyte och relining av liggande avloppsstammar i förlagda ingjutna i kryprund samt i mark för befintliga fastigheter.
OVK- åtgärder i flerbostadshus 2023 i Göteborg
Projektet avser: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Rensning av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. Injustering av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. Inre miljökontroll. Ventilationskontroll AB: Norra Göteborg, Majorna, Kungsladugård och Bergsjön. Energi & Miljöteknik i Göteborg AB: Södra Göteborg och Tynnered.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av en kaj på södra sidan Säveån, en gångbro, gatuanläggning och ledningssamordning.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Västra Frölunda
Fasadändring på Dalaskolan med utrymningstrappa och fönster.
Ombyggnad av publiktoaletter i Göteborg, Huvuddel 2 (option)
Projektet avser att publiktoaletterna på Ullevi ska moderniseras och kapacitet utökas.
Förlängningsrenovering förskola i Göteborg
Projektet avser bl a fönsterbyte, renovering av utvändiga och invändiga ytskikt samt renovering/byte av installationer i förskola med tre avdelningar varav två avdelningar på överplan och en avdelning på en undre sutterängvåning.
Renovering av Kungsstensmotet i Göteborg
Ombyggnad av Kungsstensmotet längs Västerleden. Långedragsvägen, Karl Johansgatan mfl.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Tllbyggnad av kontor.
Ombyggnad plastikmottagning i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anpassa lokaler för plastikmottagningen.
Ut- och invändiga åtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser invändiga ytskiktsrenovering med byte av mattor samt målning väggar och snickerier. Renovering av befintliga toaletter. Vissa rumsförändringar för anpassning av klassrum samt ljudklassning av rektorsrum och skolhälsa. Utvändig målning av fasad och fönster samt takarbete.
Rivning och ny fackverksbro i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig stålfacksverksbro som ersättes med en nytillverkad fackverksbro. Dessutom ska finnas en matningsledning för brandvatten och diverse elledningar bytas ut.
Takomläggning och konstruktionsåtgärder mm på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser utförande av renoveringsarbeten av takkonstruktionen på flerbostadshus med syftet att kunna montera en solcellsanlggning på tak. Omfattningen för renoveringsarbeten bl a: -Takomläggning av ny takbeläggning där behovet föreligger -Ny taksäkerhetsanordning på yttertak -Förstärkningsåtgärder av befintlig takkonstruktion för framtida installation av solcellsanäggning -Rivning och nedmontering av byggnadsdelar och enheter som avser takkonstruktionen.
Invändig renovering inklusive installationer i skola i Göteborg, Huvuddel 3
Projektet avser invändig ytskiktsrenovering samt byte och underhåll av installationer i skola med fyra plan samt kulvertplan och kallvind.
Renovering av utbildningskök i gymnasium i Göteborg, etapp 2
Projektet avser bl a renovering av samtliga ytskikt, installation av ny köksutrustning, dragning av ny el, VVS-arbeten samt vissa brandsäkerhetsåträder i två utbildnigskök.
Ny- och ombyggnad av mötesplats och lek i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av mötesplats och lek.
Takomläggning på flerbostadshus i Göteborg, option 1
Projektet avser takomläggning på flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av yttertak och fasad på flerbostadshus i ett kvarter.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 10
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus (landshövdingehus).
Ombyggnad i kontor i Göteborg
Projektet avser ändrad planlösning, nya ytskikt och ventilationssystem samt ny el- och teleinstallation i kontor.
Byte av ventilationsaggretat i sjukhus i Göteborg
Avser utbyte av ventilationsaggregat LB11, LB21 samt LB31, vilka betjänar allmänventilationen i byggnad 5206 kvinnokliniken.
Renovering omklädningsrum och gymnastikhall i Göteborg
Projektet avser renovering omklädningsrum och gymnastikhall med bl a ny ventilation och styr- och regler, byta belysning samt uppdatera brand.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Anmälan för anpassning av lokal, kontor.
Breddning av väg och utbyggnad av korsning i Göteborg
Projektet avser breddning av Assar Gabrielssons väg från nya rondellen vid Amazonvägen till korsningen Gustaf Larssons väg. Utbyggnad av korsning Assar Gabrielssons/Gustaf Larsson.
Byggledare tele till Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1+1 år.
Fönsterrenovering på landshövdingehus i Göteborg, Projektet 60388
Projektet avser fönsterrenovering på flerbostadshus, Dalgången m fl. Sandarna 1:8, Majorna 344:8, 346:8, 348:8, 348:7: 348:11, 337:7 och 336:1.
Byte av tak på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av administrativa lokaler till nya vårdrum med tillhörande RWC för verksamheter på avdelningen neurorehab samt ombyggnation av ett desinfektionsrum. Ytorna består av 6 stycken vårdrum, 5 stycken RWC, 1 WC, 1 sköljrum och 1 förråd.
Montering av solcellsanläggningar på yttertak i Göteborg
Projektet avser att montera solcellsanläggningar på yttertaken på 9 huskroppar. Anläggningarna ska projekteras och monteras så att de bir symmetriska för en god funktion och estetiskt tilltalande tak.
Drift och underhåll av industrispår i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av industrispår. Anläggningen omfattar ca 6,5 km spår på tre olika platser i Göteborg samt ett vägskydd (signalanläggning). I entreprenadens uppdrag ingår kontinuerlig kontroll och inspektion av anläggningen samt utförande av erforderliga åtgärder för att upprätthålla anläggningens funktion. Med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ombyggnad i arena i Göteborg, etapp 2B
Projektet avser tillskapande av VIP-platser på plan 4 i arenan.
Underhållsbeläggning 2023 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal till 6 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Ändrad användning av lokal, kontor.
Restaurering av Färjenäs färjeläge i Göteborg
Avser restaurering av Färjenäs färjeläge i Färjenäsparken. Arbetet omfattar delvis rivning av befintligt färjeläge uppströms. Detta färjeläge ska ersättas dels med en pålad stålramp med ovanpåliggande träbeklädnad, dels med nytt ledverk. Området kring det gamla färjeläget nedströms ska iordningsställas, vilket innebär delvis demontering av befintligheter samt schakt och fyllningsarbeten.
Anpassning av lokaler på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg
Avser anpassning av befintliga lokaler för ändamålet fryshotell på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).