Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 291 st.

Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Nybyggnad av 2 huskroppar om 35000 kvm samt ombyggnad av 1 huskropp om ca 11000 kvm. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnationen och nivå silver för ombyggnaden.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet samt byggnation av ventilationstorn.
Om- och påbyggnad av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 100 studentbostäder i 1-3 våningar samt ombyggnad av 250 studentlägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Nybyggnad av flerbostadshus samt vårdcentral.
Nybyggnad av kundcenter, demobanor i Tuve, Göteborg
Projektet syftar till att ge möjlighet för ytterligare byggrätt med markanvändningen industrimark i anslutning till befintlig fabrik samt studera möjligheten för byggrätt för kundcenter (besöksverksamhet och lager) med tillhörande körbanor (asfalt och terrängbanor) för demonstrationsverksamhet av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
Om- och tillbyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Göteborg, Huvuddel 1-4
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor. Tillbyggnad i 4 våningar för domstolsytor samt kontor. Renovering av befintliga kontorsytor.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Ombyggnad till kontor och två restauranger i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor och två restauranger (5000-6000 kvm). Byggnaden är Byggnadsminne med höga bevarandekrav.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, ny ventilation, nya hissar, värmestambyte och nya yttertak, påbyggnad/ombyggnad av vind till 11 lägenheter i flerbostadshus samt nytt miljöhus.
Om- och tillbyggnad av RoRo-klack i Göteborg
Avser breddning av befintlig klack samt ombyggnad av befintlig betongramp inför montering av en ny rörlig stålramp vid östra änden av kajplats 710. En led i arbetet att förbereda Älvsborgshamnen för anlöp av nästa generation RoRo-fartyg.
TSK- och varmmassabeläggning för område DGF i område Göteborg
Entreprenaden omfattar tre (3) beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel för utförande 2024. Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och två (2) huvuddelar för utförande 2024 eller 2025. Grupp tre (DGF 03) består av två (2) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och en (1)hu vuddelar för utförande 2024 eller 2025.
Renovering flerbostadshus på Hjällbo
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum, utbyte av installationssystem och byte av taktäckning på flerbostadshus.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Inspektion av vägbergslänter inom Region Västra och Värmlands län
Inspektion av bergslänter i region Västra och Värmlands läns geografiska område. A och B inspektioner. C inspektioner - option.
TSK- och varmmassabeläggning för område DG i Distrikt Väst
Omfattar 2 beläggningsgrupper; DG01 och DG02.
Utvändigt underhåll av kontor i Göteborg
Fasadändring på kontor, fönsterbyte.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Ombyggnad av skola i Göteborg
Ryaskolan är en F-6 skola och består av 4 skolbyggnader, hus A, B, C och G med tillhörande skolgård. Denna entreprenad avser ut- och invändig ombyggnad/renovering av hus B och hus C, markarbeten i nära anslutning till dessa byggnader (ej skolgården) samt vissa förberedande rör- och elarbeten för framtida ombyggnad av hus A.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska finnas vid varje landfäste.
Integrerat brounderhåll i Göteborg C
Förutbestämt underhåll på ca 381 st broar/byggnadsverk. Mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad och iordningställande av lokaler i Zoologihuset i Göteborg
Plan 1 Zoologi är tomställd. I denna totalentreprenad skall ytorna saneras och rivas till stomrent ca 1500 m2. Befintlig invändig trafoanläggning skall flyttas till ett nytt utvändigt läge. Om Akademinska Hus får erforderliga beslut, kommer klimatstyrda rum för bokförvaring utföras i de stomrena ytorna.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg, Etapp 2 (option)
Projektet avser renovering av bl a tak, fasad, balkonger, fönster, ventilation, invändiga ytskikt, stammar, badrum och kök i flerbostadshus.
Renovering och anpassning Kusten i Göteborg
Projektet avser att Hotell Kusten behöver renoverings och anpassas för att inrymma de verksamheter som tillfälligt ska flytts från Dalheimers hus.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Inredning av 3 st. vindslägenheter, ombyggnad av lokal till 2 st. lägenheter samt stamrenovering, flerbostadshus.
Installation av värmeåtervinningsrör mm vid Östra Sjukhuset i Göteborg, etapp 2
Entreprenaden omfattar installation av värmeåtervinningsrör, sprinkler, medicinsk gas, luft, kanalisations- och el/telesystem samt diverse byggnadskompletteringar i och kring den befintliga ATS-kulverten under hus IK, PK, MC, SH, KK, BK.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Utvändigt underhåll av studentbostäder i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och renovering av fasader på studentbostäder.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Göteborg
Avser ombyggnad av ett befintligt vård- och omsorgsboende för att uppfylla verksamhetens behov, tillgänglighetskrav och arbetsmiljökrav.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Åtgärder RYA VP inför energihubbsanslutning i Göteborg
Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Aläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Tillbyggnad av flerbostadshus, 16 vindslägenheter, samt kompletterande parkeringsplatser.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 7 (opiton)
Projektet avser stam- och el-renovering i 60 lägenheter i flerbostadshus.
Drift och underhåll av nationellt system för övervakning av broar i region Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av ej komplexa öppningsbara broar samt övriga anslutna anläggningar (NSÖ).
Upprustning av parkanläggning i Göteborg
Planer finns för upprustning av Plaskis på Älvsborgsplan i Majorna.
Tillbyggnad av förskola i Göteborg
Mölnesjögatan 165-166 är en förskola med fyra avdelningar uppdelat på två byggnader. I projektet ska dessa sammanfogas, justering av planlösning i befintliga lokaler samt tillbyggnad för att rymma storkök, fläktrum etc.
Ombyggnad av nätstation på södra Hisingen i Göteborg
Avser byte av kontrollutrustning med vissa undantag för reläskydd på 145kV linjer inom befintligt ställverksområde som är beläget på södra Hisingen. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
FTX-arbeten i flerbostadshus i Kortedala, Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Vägmarkeringar inom område Göteborg
Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2024-02-01–2024-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2025-01-01–2025-12-31, option.
Förlängningsrenovering av förskola i Göteborg
Prilyckegatan 147 är en förskola med fyra avdelningar som skall renoveras. Projektet består av följande delar: Tillagningskök utökas, fettavskiljare installeras, nytt ÅV hus uppförs på gård och nytt fläktrum byggs på tak. Solcellsinstallation och solcellsentreprenaden handlas upp via ramavtal. Markarbeten beräknas påbörjas jan-feb 2024 som sidoentreprenad.
Hissmodernisering i flerbostadshus 2024 i Göteborg
Projektet avser modernisering av hissar i flerbostadshus. Fastigheterna ligger i Göteborg på följande adresser: Majstångsgatan 10, 12, 30, Älvsborgsgatan 21B, 27A, Pontus Wiknersgatan 10, 12 (två hissar på nr 12), Viktor Rydbergsgatan 21, Richtersgatan 14 samt Siriusgatan 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 36.
Ombyggnad i sjukhus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ombyggnad inom centralkliniken i syfta att återställa de lokaler som användes vid ombyggnad av akutavdelningen och lokalerna ska användas för vårdmottagningar. Objektet är beläget i plan 99 inom byggnad 4236, Centralkliniken (CK) på Östra Sjukhuset.
Byte av lager på Älvsborgsbron i Göteborg
Byte av lager på Längdsystem 1 vilket är det första längdsystemet på samma sida som Röda sten.
Ombyggnad av studentlägenhet i Göteborg
Ändrad användning av lokal till 6 st studentlägenheter.
Renovering av fasad på Träverkstaden i Göteborg
Entreprenaden avser byggnadens västra fasad och omfattar rivning av yttre skalmur, blästring, lagning och rostskydd av befintlig stålkonstruktion, uppmurning och putsning av yttreskalmur. Arbetena omfattar även mindre plåtarbeten, omdragning av el och liknande som följer av denna typ av arbeten.
Invändiga och utvändiga åtgärder på Utmarksskolan i Göteborg
Avser en invändig ytskiktsrenovering Utmarksskolan Hus F samt en utvändig renovering på Utmarksskolan Hus G (idrottshallen).
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation i kontor.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 1
Projektet avser ombyggnad av huskropp D vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 stycken grupprum, 4 stycken WC, förråd och studielandskap.
Ombyggnad/anpassning till BmSS boende i Göteborg
Upphandlingen ska resultera i ett hyresavtal för gruppboende på 7 lägenheter tecknat med en hyresvärd. Produktionstid/hyresgästanpassning kan påbörjas omedelbart efter avtalstecknande. Boendet ska vara placerat i Göteborg.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Ombyggnad av församlingshus i Göteborg
Invändig upprustning och flytt av vägg/öppning av vägg. Totalt 4 lokaler blir berörda.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv, Huvuddel 2
Projektet avser ombyggnad av huskropp C vilket omfattar 3 stycken studieytor (ca 65 kvm) för ca 33 personer, 4 grupprum, 1 studieyta (ca 40 kvm), 2 stycken WC och studielandskap.
OVK- åtgärder i flerbostadshus 2024 i Göteborg
Projektet avser: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). -Rensning av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. -Injustering av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler. -Inne miljökontroll (IMK) i Distrikt Norra Göteborg/Bergsjön. Majorna/Kungsladugård. Södra Göteborg/Tynnered
Ombyggnad av lokaler m.m på Östra sjukhuset i Göteborg
Avser ombyggnad av lokaler och tekniskutrustning av Op-salar, korridorer och övriga utrymmen inne på operationsavdelningar på plan 5 och 4 i byggnad 4233 KK, Östra sjukhuset, under pågående verksamhet. Utförs i ettaper.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
40 badrum, 20 WC ska renoveras samt 10 nya tappvattenstammar inklusive schakt installeras inom ett år period (mars 2024 - mars 2025) och beställare avropar minst 3 badrum per månad. Paus juni-juli. Kvarter Postiljonen, Postmästaren.
In- och utvändiga åtgärder i Hus D på Hovåsskolan i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen ytskiktsarbeten, renovering av innerdörar, målning av fönster, byte av belysning samt vissa fasadarbeten och takarbeten på Hus D. Vidare ingår byte av värme-, tapp-, och spillvattenledningar från undercentral till Hus D, i krypgrund/källare under Hus D, från Hus D till Hus C och till Hus F samt från Hus F till Hus G.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus.
Underhåll på Brudaremossens lakvattenanläggning, , Göteborg
Avser underhåll, kompletterande åtgärder på Brudaremossens lakvattenanläggning, vars mål är att åtgärda fel och förbättringsområden på anläggningen.
Nybyggnad av en fristående utrymningsvägar på äldreboende i Göteborg
Projektet avser att tillskapa två av varandra oberoende utrymningsvägar i äldreboende med 13 våningar med ett storkök och div lokaler i de två nedre planen.
Ombyggnad till projektkontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av tidigare apotekslokaler till kontor. I projektet ingår bl a nya mellanväggar, innerdörrar, glaspartier och anpassning av installationer.
Ombyggnad av folkhögskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till folkhögskola.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Liseberg AB skall bygga om sitt kontor på 2600 kvm från cellkontor till öppet landskap, nya toalettpaket, nya ytskikt och inredning. Ventilationsarbeten och elarbeten skall utföras för att möta de nya planlösningarna. Omklädningsrum flytta till ny yta och byggs om helt. (rivning ingår i denna entreprenad, nytt omklädningsrum ingår i annan entreprenad).
Till- och ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total ombyggnad av 3 lägenheter och tillbyggnad med 2 lägenheter (ca 300 kvm) flerbostadshus samt rivning av befintligt garage.
Uppgradering av omklädningsrum i Göteborg, etapp 1
Projektet avser uppgradering av omklädningsrum inklusive duschutrymmen.
Utbyggnad av gatuanläggningar, allmän plats mm i Göteborg
Den aktuella etappen avser GC-bana över Marconimotet, mellan A Odhners gata och Armlängdsgatan. I entreprenaden ingår, förutom arbeten med nya refuger, förhöjda passager och beläggningsarbeten, även kantbalksbyten och nya räcken/suicidskydd på broarna över Dag Hammarskjöldsleden och Kortdistansgatan.
Renovering av badrum i Göteborg, etapp 11
Projektet avser renovering av 60 badrum i flerbostadshus i distrikt Majorna och Kungsladugård.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus samt underhållsarbeten klimatskal.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Spårbyte mellan Ullevi N - Ullevi S i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintligt spårvägsspår och överbyggnad samt arbete med trafiksignaler på del av sträckan mellan hållplatserna Ullevi Norra och Ullevi Södra.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus (landshövdingehus) samt underhållsarbeten klimatskal.
Hyresgästanpassning av kontor i Gårda, Göteborg
Hyresgästanpassning av kontor.
Uppgradering av entrétrappor mm på Ullevi Arena, Göteborg
Projektet avser renovering av betongtrappor, med gjutning av nya delar där skadad betong rivits, samt nya räcken, spärrgrindar och biljettkurer. Som option kan åtgärder för skalskydd och säkerhet på hamburgerdäck (Option 1) komma att avropas.
Färdigställande av gata i Göteborg, etapp 7
Entreprenaden består i huvudsak att färdigställa gatan som tidigare är utbyggd med ledningar och överbyggnad.
Förlängningsrenovering av förskola i Göteborg
Bredfjällsgatan 72 är en förskola med sex avdelningar som ska renoveras. Entreprenadarbetena ska utföras etappvis under pågående verksamhet. Renoveringen består av följande delar: fönsterrenovering, tak- och fasadrenovering av vissa delar, byte av ytskikt, ny inredning, mindre justering av planlösning.
Byte av ventilationsaggregat vid Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Avser utbyte av befintliga ventilationsaggregat då dessa är i slutet av sin livslängd. Projektet syftar även till att sänka energianvändningen genom höjning av temperaturverkningsgrad, anpassning av luftflöden och lägre SFP-tal. Entreprenaden avser utbyte av aggregat 5308-04-LB1 och 5358-03-LB1 som betjänar allmänventilationen i hus 5308 resp 5358.
Upprustning av skolgård i Göteborg
Torpaskolans skolgård ska rustas upp med ny utrustning, ytskikt, planteringar, dagvatten och husgrundsdränering m.m.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Två lokaler i bottenplan slås samman till en större lokal. Butiken byggs om till EL-grossist med en butiksdel och lagerdel.
Projekteringsledare installation för program Västlänken, projekt Haga
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Upprustning av Lågdel IK (Infektionskliniken) vid Östra sjukhuset i Göteborg
Objektet avser den västra lågdelen (hus C) på IK (Infektionskliniken) på Östra sjukhuset i Göteborg. Arbetet omfattar i huvudsak byte av fönster och dörrar men även byggnation av nytt skärmtak med tillhörande markåtgärder.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Ombyggnad av råvind till sex ytterligare bostäder på vind i flerbostadshus.
Installation av solcellsanläggning på parkeringshus i Göteborg
Avser anläggning av solcellsanläggning på ett nytt tak på norra delen av översta parkeringsdäcket på P-hus Dubbeldäckaren.
Invändig renovering av skola och förskola i Göteborg
Avser invändig renovering av skola/förskola. Huvuddel 1: Lillebyskolan. Byte av golvmattor, byte undertak, byte och borttagning av pentryn, byte belysning till LED samt målning väggar. Huvuddel 2: Skutehagsskolan. Byte av golvmattor, byte bänkluckor vid pentryn, byte belysning till LED samt målning väggar.
Uppbyggnad av fjärrvärmecentraler vid flerbostadshus i Västra Frölunda
Denna upphandling avser uppbyggnad av 5 nya fjärrvärmecentraler. Inkoppling av nya kallvattenserviser. Projektering, dimensionering och installation av huvudledningar i källaren. Avsättning av värmeledningar samt tappkallvatten för nya tvättstugor.
Tillbyggnad av personallokal i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad vid golfbana, verkstad- och personalbyggnad.
Ombyggnad av Plåtverkstaden i Göteborg
Projektet avser ombyggnad i två huskroppar där ca 25 % omfattar produktionsyta och ca 75 % kontorsyta och marksanering.
Installation av värmeåtervinningsrör mm i Göteborg.
Projektet avser installation av värmeåtervinningsrör, sprinkler, gas, kanalisations- och el/telesystem samt diverse byggnadskompletteringar i och kring den befintliga ATS-kulverten under Centralkliniken med utstickare vid Östra sjukhuset.
Renovering av reservoarer i Göteborg
Renovering av reservoarer i 5 etapper. Civilt skyddsobjekt.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Ombyggnad av allmän platsmark i Göteborg
I entreprenaden ingår att på allmän plats anlägga gångbanor, parkeringsficka och planteringsytor längs gatan Bratteråsbacken, torgytor, planteringsytor och trappa samt utföra bergschakt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).