Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 315 st.

Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Om- och tillbyggnad av kontor mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Kvarteret Johanna. Befintliga byggnader ska byggas om och renoveras, ett nytt hus ska uppföras på den tomt som stått obebyggd efter en brand och hela det nya kvarteret ska byggas ihop med en tillbyggnad om tre våningar. Markarbete påbörjas i november 2021.
Om- och tillbyggnad av universitetslokaler i Göteborg
Projektet avser att bygga ett kvarter för i huvudsak den konstnärliga fakulteten på universitetet. Det nya kvarteret kommer vara ca 40000 kvm BTA varav 10000 kvm avser ombyggnad av befintlig byggnad.
BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km varav ca 6 km i tunnel. Anslutande arbeten i Almedal, 22 Kv kraftförsörjningsanläggning, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Göteborg
5 års kontraktstid + option 1 år.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Reparation av tunnlar längs Bohusbanan
Omfattar 10 tunnlar i Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken Norra och Kålgård.
Byggnation av terminalyta i Göteborg, etapp 1 C
Projektet avser byggnation av terminalyta och är en markentreprenad innehållande bl a asfaltering, losshållning (sprängning) och krossning av berg, VA-anläggning (dagvattenhantering), el-arbeten (högspänning), kanalisationsarbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser total renovering av 210 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i 332 lägenheter i flerbostadshus med 3 och 4 våningar.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Invändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Renovering av klimatskal och stammar i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av fasad, tak, byte av fönster och stambyte i flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Göteborg
Stambyte och våtrumsrenovering.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Ombyggnad av studentlägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av 60 studentlägenheter.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum, byte av ventilationssystem samt asbestsanering i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser rivning av befintligt kontor och nybyggnad av kontor, bojverkstad. Markarbetet och invändig rivning utförandes i etapp 1, påbörjades i augusti 2021 och avslutades i november 2021. Rivningsarbetet påbörjades i juni 2022.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning (efter att Trafikverket lämnat över anläggningen till Trafikkontoret). Byggnation av gata och ledningar för att möjliggöra för exploatering ovan överdäckningen.
Renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus i Rödaområdet i Göteborg, etapp 2
Projektet avser renovering av klimatskal och balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 6
Projektet avser tilläggsisolering och ny puts fasad samt byte av fönster på fyra lamellhus.
ROT-renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser fasadändring, fönsterbyte samt stambyte i 24 lägenheter i flerbostadshus.
Påbyggnad av punkthus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med tre våningar (totalt nio våningar), hyresrätter.
Upprustning av Feskekörka i Göteborg
Projektet avser grundförstärkning, underhåll och lokalanpassning av byggnadsminnesförklarade Feskekôrka.
Utbyggnad av gator och VA i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gator och VA i detaljplan Volvo Lundby.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom Göteborgsområdet
Drift, underhåll samt eventuell reinvestering ev eltekniska trafikutrustningar i Halland samt Västra Götalands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Ombyggnad till filmstudio och kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till filmstudio och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götaland och Hallands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
På- och ombyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad flerbostadshus med två våningsplan + loft innehållande 6 lägenheter och ombyggnad av 14 lägenheter. Grundförstärkning pågår.
Stambyte och badrumsrenovering samt ventilation i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering, ombyggnad för ny ventilation samt byte av el-anläggning i 104 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser total renovering av 35 lägenheter i flerbostadshus med bl a stambyte, renovering av kök och badrum, byte av fönster och fasad, nya balkonger, entréer och utvändiga arbeten.
Ramavtal avseende styr- och reglerentreprenader, Higab AB
Ramavtal avseende styr- och reglerentreprenader för Higab AB. Avtalstid:2022-08-22 - 2026-08-21
Upprustning fasad, tak och fönster på sjukhus i Göteborg
Projektet avser att göra en omfattande upprustning av klimatskalet på infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg. Syftet är att byta fönster, tilläggsisolera fasaden och montera granitkeramikplattor samt tilläggsisolera taket.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser invändig ombyggnad av tre våningsplan för att klara dagens brand- och utrymningskrav. Nuvarande undervisningslokaler ska återställas till ursprunglig plan.
Stambyten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Drift och underhåll av anläggningar i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av anläggningar i den omfattning som beställaren har skyldighet att utföra såsom ansvarig för gatu- och väghållningen. Detta gäller främst ytor som är belägna inom gatumark och område för allmän väg med undantag av banområde för spårvagnstrafik, Hisingen.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Utbyggnad och modernisering av kompetenscentrum i Göteborg
Avser utökning och modernisering av battericelltestanläggning. I celltestlabbet ska battericeller utvärderas. Anläggning kommer att tas i bruk under första halvåret 2023.
Nybyggnad av ledningspumpstationsarbeten samt markarbeten i Göteborg, etapp 1
Projektet avser komplettering av VA-ledningar samt el samt i mindre omfattning av hårdgjorda ytor. Entreprenaden innehåller även en dagvattenpumpstation och en spillvattenpumpstation.
Nya krematorieugnar och rivning av befintlig anläggning i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig anläggning samt erforderlig projektering, leverans och montage av en komplett krematorieanläggning. Anläggningen ska byggas upp med två krematorieugnar med separata egna rökgasreningslinjer.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Renovering av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering av förskola med fyra avdelningar och ett mottagningskök. Nytt tak inkl förstärkningsåtgärder inför solceller, tilläggsisolering, fönsterbyte, nytt ventilerat golv, nya el-installationer, nytt aggregat, ombyggnad av mottagningskök inkl nytt kylrum, fettavskiljare mm.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyten och renovering av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Renovering flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser stambyte och renovering av kök och badrum i ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 5
Projektet avser stam- och el-renovering i 69 lägenheter i flerbostadshus.
Stam- och el-renovering i flerbostadshus i Göteborg, etapp 6 (option)
Projektet avser stam- och el-renovering i 66 lägenheter i flerbostadshus.
Utvändig renovering i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster/fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Renovering och tillbyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser renovering och tillbyggnad av förskola i suterräng med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Vissa ytor ska omdisponeras, fettavskiljare ska installeras och ett nytt tekniskrum ska byggas.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser tillbyggnad av lager, diverse hyresgästanpassningar.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborgs, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Fönsterbyte och fasadåtgärder på Traktören i Göteborg
Projektet avser komplett fönster- och fönsterdörrs byte samt fasadåtgärder på plan 1-5 på Traktören. I projektet ska även fasader tvättas i sin helhet.
Ombyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser byte av ventilationsaggregat och renovering av bassäng i badhus.
Upprustning av parkeringshus på Lunden i Göteborg, etapp 2
Projektet avser förstärkning och beläggningsarbeten i parkeringshus med 186 p-platser.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser styckvis ombyggnad 60 badrum samt renovering av 10 WC i flerbostadshus. Avser distrikten Norra Göteborg Eriksbo, Hjällbogärdet, Västergärde och Östergärde.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser styckvis ombyggnad av ca 100 badrum i flerbostadshus.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Ombyggnad till lägenheter i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokaler i markplan till 24 lägenheter.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg, option
Projektet avser byte av fönster, renovering av tak, fasad och balkonger på flerbostadshus på Eketrägatan 7 och 9.
Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd och Nord
Omfattar 906 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll.
Utbyte av räcken på GC-broar i Göteborg
Projektet avser utbyte av räcken på 5 stycken GC-broar.
Tak- och fasadrenovering samt fönsterbyte i flerbostadshus i Göteborg
Planer finns för renovering av träfönster samt tak- och fasadrenovering. Avser 478 lägenheter och 40 radhus.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning av 2 nya vindslägenheter, renovering av kök och badrum i 15 lägenheter, tilläggsisolering fasad och ny puts, nya fönster, nya balkonger och nya tambur- och ytterdörrar.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
FTX-arbeten i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser FTX arbeten på grund av radon i flerbostadshus. Riksdalersgatan 23, 25 OCH 27.
Kulvertbyte i flerbostadshus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser byte av värmekulvert och anslutningar i krypgrunden i flerbostadshus.
Kulvertbyte i flerbostadshus i Göteborg, etapp 2 (option)
Projektet avser byte av värmekulvert och anslutningar i krypgrunden i flerbostadshus.
Ombyggnad av publiktoaletter i Göteborg, Huvuddel 2 (option)
Projektet avser att publiktoaletterna på Ullevi ska moderniseras och kapacitet utökas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus med 1 och 9 våningar.
Gatuomläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser gatuanläggning och ledningssamordning.
Ombyggnad av lokaler för buk och kärl i sjukhus i Göteborg
Projektet avser arbeten i 5028 plan 2 där där befintliga lokaler kommer att byggas om för buk och kärls övriga verksamheter, innehållande ultraljudsrum, genomlysnings lab, manöverrum, granskningsplatser, konferens, desinfektion, brygga/reception, sänguppställning, väntrum förberedelserum, förråd och administrativa rum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare 18 bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till 12 lägenheter på vinden, fasadändring samt tillbyggnad av takkupor och fläktrum på flerbostadshus.
Ombyggnad av publiktoaletter i Göteborg, etapp 1, Huvuddel 1
Projektet avser att publiktoaletterna på Ullevi ska moderniseras och kapacitet utökas.
Ny- och ombyggnad av mötesplats och lek i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av mötesplats och lek.
Upprustning och omvandling av park i Göteborg
Projektet avser upprustning och omvandling av Seminarieparken.
Renovering av utbildningskök i gymnasium i Göteborg, etapp 2
Projektet avser bl a renovering av samtliga ytskikt, installation av ny köksutrustning, dragning av ny el, VVS-arbeten samt vissa brandsäkerhetsåträder i två utbildnigskök.
Invändiga åtgärder på skola i Göteborg
Projektet avser renovering av invändiga åtgärder med 38 stycken toaletter, ny belysning och byte av mattor. I huvudsak är arbetsområdet i korridorer med ytskikt men belysningsbyte sker i större delen av skolan.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 5 lägenheter, nya takkupor samt höjning av takfall i flerbostadshus samt underhållsarbeten klimatskal.
Iordningställande av restaurang och kontor i Göteborg
Projektet avser åtgärder för 100 års regn med bl a höjning av golv, entréer mm för blivande restaurang och kontor.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus samt underhållsarbeten klimatskal.
Inredning av vind i flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser inredning vind till 10 lägenheter i flerbostadshus (landshövdingehus) samt underhållsarbeten klimatskal.
Hyresgästanpassning av lokal i Göteborg
Projektet avser inredning och installationer i en tom nybyggnad lokalyta.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser bland annat byte av tegelstenar, omfogning av bruksfog, nya stuprör och hängrännor, ommålning plåtdetaljer på tak, plåttak samt skärmtak vid entréer, ommålning entrédörrar mm på flerbostadshus. Option 1 - Fönsterbleck, tvätt och målning Option 2 - Samtliga dilatationsfogar ska rivas och fogas om på alla hus Option 3 - Fasadtvätt samtliga fasader på alla hus
Ombyggnad av bro vid Ringömotet
kantbalkar, tätskikt, räcken, övergångskonstruktion, sättningar mm. Utförandetid sept-nov 2022 och april-juni 2023.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Göteborg, etapp 4, Option 1
Projektet avser byte av fönster och dörrar, tilläggsisolering av fasader och ny puts på lamellhus. ommålning av fasader på garage.
Breddning av väg och utbyggnad av korsning i Göteborg
Projektet avser breddning av Assar Gabrielssons väg från nya rondellen vid Amazonvägen till korsningen Gustaf Larssons väg. Utbyggnad av korsning Assar Gabrielssons/Gustaf Larsson.
Installation av fiber i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att stärka upp befintligt ledningsnät med nya fiberdragningar på hela sjukhusområdet och säkerställa att Sahlgrenska sjukhuset fortsätter hålla en robust driftmiljö.
IMD individuell mätning av varmvatten i flerbostadshus i Göteborg, etapp 4
Projektet avser IMD individuell mätning av varmvatten i flerbostadshus.
Byte av konstgräsplan i Göteborg
Projektet avser att befintliga konstgräsplaner ska bytas, den befintliga rivs, befintligt konstgräs ska åter installeras på 2 stycken 7-manna planer samt diverse markarbeten runt dessa planer.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser renovering av befintliga balkonger och inglasning av 480 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad användning från förråd till kontor.
Ombyggnad av familjecentral i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av familjecentral.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
ROT av pirer på Känsö, Göteborgs kommun
Renovering, ombyggnad- och tillbyggnad av pirer belägna på Känsö i Göteborgs kommun, inom Göteborgs garnisonsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).