Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Väglängd ca 1148 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka. Mitträcke, sidoräcke, åtgärder på ett antal busshållsplatser, vattenskyddsåtgärder, viltuthopp, breddning för vändplatser, bullerskyddsåtgärder, nya enskilda vägar och trummor samt släntjustering.
Ombyggnad av förråd i Borås
Avser ombyggnation i befintlig byggnad och kommer att inrymma lokaler som kontor, mötesrum, förråd, omklädningsrum, verkstad men i huvudsakligen stora förrådytor och träningsytor för polisiära ändamål. Även omgivande markytor kommer delvis asfalteras och kompletteras med staket och grindar.
Om och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås,
Avser tillbyggnad av Sven Erikssongymnasiet med 5 våningsplan avsedd för ekonomiprogrammet och för ca 255 elever. Samt utökning av matsal i befintlig lokal och ombyggnation av storkök och teknikrum.
Ombyggnad av idrottshall i Borås, etapp 2
Avser tillgänglighetsanpassning av plan 1 och modernisering av omklädningsrummen runt A-hallen. Huvudentréns utvändiga parti skall bytas ut och även delar av källarplanet omfattas av renoveringsarbeten.
Tillbyggnad av storkök vid förskola i Borås
Tillbyggnad av förskola med utökning av bef storkök innehållande tillagning, varumottagning kyl-/frysrum mm. Tillhörande fläktrum på plan 2. Utöver detta skall det byggas en kombinerad återvinningscentral/lekförråd samt barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av förskola i Borås
Projektet omfattar en tillbyggnad av Aplaredskolan med personalytor och 1 hemvist, motsvarande 20 förskoleplatser, samt anpassning av den gemensamma gården för förskola och skola. Tillbyggnaden innefattar en hemvist med tillhörande biutrymmen. Den befintliga lekplatsen tas bort, för att ge utrymme för tillbyggnaden, och utemiljön anpassas så att förskolan får nya lekytor. Skogen söder om skolan utnyttjas av dels förskolan, men även grundskolan. Nya lekutrymmen kommer att skapas i den delen av skogen.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Dalsjöfors
Avser en ombyggnad och tillbyggnad av framför att personaldelar för församlingens personal och begravningsverksamheten. Projektet omfattar en tillbyggnad av matsal, kontor och en carport samt mindre planändringar inom befintliga delar.
Ombyggnad av idrottshall i Fristad, Borås
Planer för ombyggnad av idrottshall vid Gula skolan, Borås.
Stambyte och köksrenovering i flerbostadshus i Borås
Projektet avser stambyte av köksavlopp samt erbjudande om köksrenovering i tre flerbostadshus, 98 lägenheter, med kvarboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Inredande av ytterligare 7 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Göta, Borås
Avser ombyggnad av lokaler till 7 st lägenheter på Jössagatan 3, Borås.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Södra Göta, Borås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Islandsgatan 2, 10, Moldegatan 2, 6, St Michelsgatan 2, 4 och Vejlegatan 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av lager/kontor till kontor, bollebygds kommun. Installation av hiss på utsidan (för att tillgänglighetsanpassa) samt bygga en hwc på insidan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning från kontor till 3 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till 3 lägenheter i flerbostadshus.
Reparation av järnvägsbroar sträckan Borås C-Hillerstorp
Ommålning och reparation av 3 järnvägsbroar; 3500-2529-1 (Järnvägsbro över Viskan), 3500-2532-1 (Vägport vid Åhaga) och 3500-2552-1 (Bro över Svartån i Hillerstorp) på bandel 721.
Utvändigt underhåll av Rångedala kyrka
Avser tak och fasadarbete på Rångedala kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad 2023.
Nya balkongplattor på flerbostadshus i Borås
Avser rivning och gjutning av 58 balkongplattor på Folkungagatan 12-18 i Borås.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändring av planlösning i kontor.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändrad användning av butik till restaurang i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Fasadändring på kontor. Fönsterbyte.
Nya balkongplattor på flerbostadshus, Borås
Avser rivning och gjutning av 28 balkonger på ett flerbostadshus beläget i stadsdelen Östermalm, Borås, adress Östermalmsgatan 15-27.
Renovering av garage vid Högskolan i Borås
Avser renovering av ytskikt och byte av samtliga belysningsarmaturer i garagebyggnad samt ny golvbeläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring, nybyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Fasadändring på affärslokaler samt ombyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Borås
Om- och tillbyggnad av butik (souvenirbutik).
Takbyte på Stadshuset i Borås
Avser byte av koppartak och kanalplasttak vid lanternin samt förberedelse för installation av solceller.
Installation av sprinkler i flerbostadshus i Borås
Beställaren har för avsikt att förse den aktuella byggnaden med sprinkleranläggning samt provad och slutbesiktigad VVS-anläggning.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i i stadelen Trandared, Borås
Avser balkongrenovering av 36 balkonger på ett bostadshus.
Installation av boendesprinkler på 2 objekt i Borås
Avser installation av boendesprinkler på 2 objekt – Fagottgatan 1,2 samt Husbondegatan 4 i Borås.
Installation av boendesprinkler i fastighet i Borås
Avser installation av boendesprinkler på Kvibergsgatan 17, Borås.
Ombyggnad av entréhall vid Kulturhuset i Borås
Projektet omfattar ombyggnation av info- och receptionsdisk samt nya entréskyltar till konstmuseet, biblioteket och teatern.
Tillbyggnad av bensinstation i Borås
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation.
Byte av tak på flerbostadshus i Borås
Entreprenaden avser omläggning av takpapp på fyra flerbostadshus. Två belägna i stadsdelen Norrby och två på Sjöbo, Borås, adress Bohusgatan 4-12 och Östgötagatan 4-12 samt Nolhagagatan 4-6 och 22-24.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i stadelen Centrum, Borås med adress Salängsgatan 16-18.
Byte av tak på flerbostadshus i Borås
Entreprenaden avser takbyte på tre flerbostadshus belägna i stadsdelen Norrmalm, Borås. Objektets läge: Margaretagatan 3, 5, 7.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Avser takomläggning av pappshingel, plåtarbeten, omfogning av skorstenar, byte av plåtpaket EDL-plåtar till takfönster och eventuellt målning av takplåt/takavvattning.
Byte av entrépartier på flerbostadshus i Södra Göta, Borås
Avser byte av 40 st entrépartier på flerbostadshus i stadsdelen Göta med adress Jössagatan 3, St Michaelsgatan 2, 4, Islandsgatan 2, 10, Vejlegatan 3, 4, 5, 7, 9, 11 samt Moldegatan 2, 6 i Borås.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Borås
Fasadändring på bensinstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Fasadändring på kontorsbyggnad. Nytt entréparti.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Tätning av Sobacken deponi i Borås, etapp 1 och 2
Borås Energi och Miljö AB kommer att utföra en tätning av slänterna mellan etapp 1 och 2 med en geomembransduk. Upphandlingen omfattar ca 14 000 m2 och är uppdelad i två etapper.
Ombyggnad av lager i Borås
Ombyggnad av lagerbyggnad, återställande efter brandskada.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Fasadändring på idrottshall, ändring av brandskydd.
Skyfallsplanering för Borås kommun
Upphandlingen omfattar konsulttjänster avseende skyfallsplanering.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 3 st industri/förråd.
Installation av solceller på skola i Borås
Avser komplett installation av solceller på huvudbyggnad, Kristinebergskolan, Borås
Installation av solceller på förskola i Borås
Avser komplett solcellsanläggning till Milstensgårdens förskola.
Ombyggnad av belysningsnät utmed Vindelgatan i Borås
Entreprenaden avser ombyggnad av belysningsnät och återställningsarbeten.
Installation av solceller på flerbostadshus i Borås
Avser installation av solcellsanläggningar på Margaretagatan 3 och 5 i Borås.
Ny belysning i ishall i Borås
Avser komplett ny belysning i ishallens B-hall och curlinghall.
Solcellsanläggning på förskola i Borås
Objektet avser komplett solcellsanläggning till Silverpoppelns Förskola, Borås.
Målning av fönster och frisplåtar på Fullmäktigehuset i Borås
Objektet avser komplett målning av fönster och frisplåtar.
Installation av solcellsanläggning till Almåsgymnasiet i Borås
Avser komplett solcellsanläggning till Almåsgymnasiet i Borås.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Fasadändring på affärs- kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Installation/ändring av ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Borås
Ändring av planlösning i butik.
Ombyggnad av kontor i Borås
Installation/ändring av brandskydd/ventilation i affärs- kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Installation/ändring av ventilation/brandskydd i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus.
Rivning av byggnad på Lindebergsgatan 3 i Borås
Avser rivning av byggnad, Lindebergsgatan 3, Rådjuret 2 i Borås.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Installation av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad. Solavskärmning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Borås
Ändring av planlösning i skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).