Alla aktuella anläggningsprojekt i Västra Götalands län

Ale (7)
Alingsås (14)
Bollebygd (5)
Borås (59)
Dals-Ed (1)
Essunga (1)
Grästorp (3)
Göteborg (168)
Götene (9)
Hjo (4)
Härryda (19)
Karlsborg (4)
Kungälv (23)
Lerum (14)
Lidköping (16)
Lysekil (5)
Mariestad (27)
Mark (3)
Mellerud (8)
Munkedal (5)
Mölndal (35)
Orust (3)
Partille (3)
Skara (11)
Skövde (12)
Sotenäs (5)
Strömstad (40)
Tanum (20)
Tibro (6)
Tidaholm (8)
Tjörn (8)
Tranemo (3)
Töreboda (5)
Uddevalla (16)
Ulricehamn (21)
Vara (9)
Åmål (10)
Öckerö (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 605 st.

Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Muggebo-Tjos
Ca 12 km lång sträcka, ombyggnad och nysträckning. Ombyggnad trafikplats Brodderud, ny trafikplats vid Hasslerör.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Syd
595 412 spårmeter på bland annat sträckorna Eldsberga – Ängelholm, Eldsberga – Hässleholm, Hässleholm – Åstorp, Helsingborg – Kävlinge, Kävlinge-Lund, Ängelholm – Helsingborg och Ängelholm – Åstorp-Teckomatorp. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Öst
5 års kontraktstid med 2 år på option.
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder. Ommålning av broar (vägport vid Viskafors, Assberg, Åsbro, Skuttran, Himleån).
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Hindsberg-Muggebo
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled med fyra körfält och mitträcke. Ca 5,6 km lång sträcka. Ny separerad gång- och cykelväg längs väg 26 mellan Karleby pendelparkering och cirkulationsplatsen norr om trafikplats Haggården. Ny bro över Tidan (Bro 16-517-1) i Mariestad ingår.
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Pålning och gjutning av betongplatta och fundament för skorsten samt bränslelager. Leverantör av panna: Kablitz, Tyskland.
Ombyggnad av ledningar, gata, spårväg mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ledningar, gata, spårväg, ny spårvagnshållplats, 2 nya cirkulationsplatser mm.
Omledning av ledningar mm i Göteborg
Projektet avser omledning av ledningar, nya ledningar till ny halvö, överdäckning av tunneltak mm.
Kontaktledningsbyte sträckan Olskroken-Alingsås
Utbyte av kontaktledningsanläggning, hjälpkraftanläggning samt konvertering till AT-system. Gäller både upp- och nedspår mellan Alingsås-Olskroken.
Nybyggnad av damm i Lilla Edet
Avser att riva den 95 meter långa gamla föråldrade betongdammen mellan vattenkraftstationen och Inlandsön och dess över hundra år gamla luckor och bygga en 125 meter ny betongdamm. Dessutom installeras fyra nya moderna större dammluckor.
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
11 km mötesseparerad landsväg 2+2 och 1+1. Två faunapassager, en bro och två vägportar under E20.
Anläggande av förbigångsspår i Remmenedal
Projektet avser anläggande av förbigångsspår med ett spår i vardera riktningen på Västra stambanan mellan km 380 och 382 utanför Herrljunga.
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
Ombyggnad till 7,1 km mötesfri väg i befintlig sträckning. Dagens 13-metersväg breddas till 2+2 med mittseparering på ca 40% av ovan nämnda sträcka. Resterande del mittsepareras med körfältsindelning på 1+1. Ca 5 km nya enskilda vägar med grusöverbyggnad anläggs samt ombyggnad av ca 2 km allmänna vägar vid Lekåsa och Eling. I Lekåsa anläggs en pendelparkering med busshållplatser. Längs sträckan anläggs en faunapassage med enskild väg på bro över E20 samt en faunapassage med enskild väg i port under E20. Dessutom anläggs 3 portar med allmän/enskild väg under E20. 3 st färister samt 4 pumpstationer ingår dessutom.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Vänern till Trollhättan
Överföringsledning för råvatten med tillhörande anläggningar från Vänern till Trollhättan.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd är 853 km.
Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:2
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Volvomotet, breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden på sträckan Assar Gabrielssons väg-Gustaf Larsons väg (cirka 1 km). Nybyggnad enskild väg/bussgata (cirka 1 km). Ombyggnad kommunal gata med nybyggnad cirkulationsplats, Assar Gabrielssons väg. Nybyggnad gång- och cykelväg, cirka 1,5 km. Två byggnadsverk. Ny belysning längs hela sträckan.
Nybyggnad av stadsdel i Trollhättan, etapp 2
Avser exploateringsarbeten inför ny stadsdel med ca 1600 nya bostäder, kontor och handel.
Ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö
Ombyggnad till mötesseparerad 2+2 väg, ca 3 km lång sträcka. Breddning, nytt mitträcke, bro över Dalaån, passage för vilt, utbyggnad av trafikplats vid Ledsjö med ny bro över E20, pendelparkering, viltuthopp mm.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Renovering av kajer på Tjörn
Projektet avser renovering av kajer.
Nybyggnad tak och väggar på bandybana i Göteborg
Projektet avser överbyggnad (tak och väggar) på befintlig bandybana till driftklar anläggning.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Nybyggnad av handelscentrum i Åmål
Nybyggnad av handelscentrum.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser byggnation av nya överföringsledningar.
Stationsförnyelse i Timmersdala
Timmersdala FT52 stationsförnyelse
Nybyggnad av gator inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Avser utbyggnad och ombyggnad av gator öster om Nellickevägen samt längs Mölndalsvägen och Vörtgatan i Göteborg.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i område Göteborg
Entreprenaden omfattar objekt indelade i tre (3) beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2021. Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelarvarav en för utförande 2021 och två (2) huvuddelar på option för utförande 2021 alt. 2022. Grupp tre (DGF 03) består av fem (5) huvvudelar varav tre (3) för utförande 2021 och två(2)huvuddelar på för utförande 2021 eller 2022.
Nya VA-ledningar i Strömstad
Projektet avser ca 7 km nya VA-ledningar.
Nya överföringsledningar i Göteborg, etapp A
Projektet avser ca 3 km överföringsledningar från Skra Bro vidare nordöst längs Björlandavägen tills den avslutas sydost om Östergärde Industriområde.
Anläggande av en Ro-Ro ramp på Tjörn
Projektet avser rivning av en Ro-Ro ramp som kommer att ersättas med en ny större anläggning.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska vinnas vid varje landfäste.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Femstenaberg-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Femstenaberg. Femstenaberg-Tolvmanstegen ca 10900 meter 36 kV-kabel 3//3x400mm2.
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Lursäng-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Lursäng. Lursäng-Tolvmanstegen ca 12000 meter 36 kV-kabel 1x3x400mm2.
RNM - Utbyggnad ställverk 130/30 kv i Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att bygga ut befintligt 130/20 kV ställverk på befintlig mark med ny byggnadsdel, förlängning av A130S1 respektive A130S2, två 130 kV transformatorfack, två 130 kV krafttransformatorer inkl nollpunktsutrustning (tillhandahålls av Ellevio), två transformatorgropar samt 13 stycken 20 kV ställverksfack.
Underhållsåtgärder Eriksbergs bockkran i Göteborg
Projektet avser att utföra underhåll med mera där utvändig ommålning ingår. Underhållet omfattar förutom målning åtgärder avseende belysningsanläggningen i kranen samt ett utbyte av utvändig effekt belysning. Visst plåtarbete med åtgärder på grund av korrosion ingår.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Nord-Nordost
Omfattar 71 st. busshållplatslägen inom Stenungsund-, Tjörn-, Kungälv-, Lerum-, Alingsås-, Härryda och Lilla Edets kommun.
Utbyggnad av gator och VA i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gator och VA i detaljplan Volvo Lundby.
Ny- och ombyggnad av badanläggning i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett ca 2500 kvm stor flytande hamnbadanläggning i Norra hamnbassängen och ombyggnad av ett ca 500 kvm stort befintligt flytande bad i Norra Frihamnsbassängen. Nybyggnation av servicebyggnaderna och ombyggnad av bastubyggnaden - som en sk insprängd totalentreprenad - i Jubileumsparken.
Ny förstärkningslina mellan Olskroken-Varberg
Förstärkningslina + utbyte av 20 kV isolatorer för hjälpkraft.
Ombyggnad av väg 1900 mellan Bälinge-Vårgårda
Anpassning av befintlig väg till dess nya funktion som lokalväg.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Bäckebolsmotet, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen, Handbollsvägen, Hjällbo, Hällsviksvägen, Klareberg, Kornhalls färja, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp Västra, Rågården och Övre Hällsvik.
Ny kraftförsörjning vid Olskrokens omformarstation
FA36 Kraftförsörjning 11/22 kV 50 Hz.
Drift och underhåll av VViS-stationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Ombyggnad av väg 535 i Partille, norra delen
Den norra delen av väg 535 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid via Tingsvägen och Björnekulla mot Partillemotet vid E20 (Furulund–Partillemotet). Utbyggnad av kollektivtrafikfält i vardera riktning mellan cirkulationsplatsen vid Furulund och Partillemotet.
Nybyggnad av Va-ledningar, gata mm i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, gator, GC-vägar och belysning vid Wendelsvägen, Fabriksvägen och Långenäsvägen.
Ommålning av järnvägsbroar i region Väst - Syd
Ommålning av fem järnvägsbroar; Bro 3500-1076-1, Viskan 1, Bandel 655, km 71+394. Bro 3500-1077-1, Viskan 2, Bandel 655, km 71+520. Bro 3500-746-1, Svartån, Bandel 383, km 240+546. Bro 3500-2603-1, Afsån, Bandel 653, 66+453. Bro 3500-3150-1, Tidan, Bandel 552, km 39+653.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Överföringsledningen för sträcka F är en del i arbetet med att säkra och utöka dricksvattenförsörjningen i kommunen. I etapp F ingår bl a 1. Rörgrav och förläggning, traditionell schakt 2. Rörgrav och förläggning, schaktfri metod 3. Återställning av vägar 4. Korsningar av Trafikverkets vägar samt järnväg 5. Två stycken spillvattenpumpstationer
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.
Installationsentreprenad i kulvert i Göteborg
Projektet avser installation av fjärrvärme, kyla, sprinkler, gas, ventilation, kallvatten kanalisations- och el/telesystem samt en mindre mängd byggnadskompletteringar till den nybyggda kulverten under Diagnosvägen vid Östra sjukhuset (objektnummer 1569546).
RNM - Anläggande av 36 kV kabel Tormoseröd-Tolvmanstegen i Strömstad
Projektet avser att förlägga 36 kV kabel, följelinor och optokanalisation från 130 kV-station Tolvmanstegen till mottagningsstation Tormoseröd. Tormoseröd-Tolvmanstegen ca 4500 meter 36 kV-kabel 4//3x400mm2.
Upprustning av hamnanläggning i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnanläggning och omfattar bl a utbyte av befintlig kaj, utbyte av vänthallar, upprustning av parkering och avlämningsplats för gods m fl tillhörande arbeten. Vidare ska en flytbrygga byggas där färjor för persontrafik kan lägga till.
Plansprängning för ny terminalyta i Göteborg
Projektet avser plansprängning för att möjliggöra anläggning av en ny terminalyta. Sveas Kulle ligger i Göteborgs Ytterhamnområde mellan Älvsborgshamnen och Skandiahamnen.
Nybyggnad av fritidshus/parhus i Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 16 fritidshus, troligtvis i form av parhus.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Byte av järnvägsbro över Nossan vid Herrljunga
Byte av järnvägsbro över Nossan 200 meter norr om Herrljunga tätort. Rivning samt nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Utvändigt underhåll av arena i Göteborg
Projektet avser byte av glas mellan tak och fasadbalk på arena.
Ny avlastningsväg i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser ny avlastningsväg.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser entreprenad för utbyte av samtliga tubslingor i economizerpaket 2 och 3 i respektive avfallspanna PVA1 och PVA2. Arbetena ska utföras under oktober och november 2021.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nya VA-ledningar och pumpstationer på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och pumpstationer.
Ombyggnad av plankorsning i Vårgårda
Ny järnvägsbro/vägportal samt rivning av befintlig plankorsning.
VA-sanering för tunnlar och ledningar i Trollhättans kommun
Inom ramen för denna upphandling avser vi att separera spillvattenledning och tunnlarna från dagvatten samt lägga om vattenledningar. Syftet med att separera ledningar är att minska risken för översvämningar. Nyanläggning, omläggning och renovering av fiber, el och fjärrvärme kan även bli aktuellt inom Hjortmossen, Södra centrum och del av Karlstorp. Projektet förväntas påbörjas under våren 2021 och väntas pågå till och med 2025.
Anläggande av dykdalb vid Finnsbo färjeläge i Lysekil
2 dykdalber vid Finnsbo färjeläge, Gullmarsleden.
Omläggning och nybyggnad av vattenledningar och dag- och spillvattenledningar i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dag- och spillvattenledningar i området för att separera kombinerat ledningsnät i Strandridaregatan, Silverkällegatan, Majstångsgatan, Ostindiegatan och Älvsborgsgatan. Objektet avser i huvudsak följande: Nybyggnad av ca 160 meter spillvattenledning i dimension 400 mm i betong ochca 160 meter vattenledning i dimension 150 mm i segjärn (AS400 BTG-V150 SGN) Samförläggning av 570 meter (AD 1000 BTG) - Rörtryckning
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b. Bandel 612.
Nybyggnad av vattenreservoar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Ombyggnad av gata och VA i Alafors
Ombyggnad gator och ledningar - Generalentreprenad.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Projektet avser bl a kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten.
Nyinstallation av ringvattenledning Skas, Skövde
Avser ny installation ringmatning och redundans av köldbärarledning KB01 och primärvärme VP01. Ombyggnad av undercentralers värmeväxlare för radiatorsystemet. Nytt primärvärmesystem VP03 till respektive undercentral för tappvarmvattenberedning. Nya horisontella invändiga dagvattenledningar i del av fastigheten. Beskrivna arbeten sker till stora delar på källarplan på Skas Skövde.
Varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DM 01
Beläggningsgrupp DM 01-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12, 2022-11-11.
Varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DM 02
Beläggningsgrupp DM 02-2021-2022. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12, 2022-11-11.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DV 01
Beläggningsgrupp DV 01-2021-2023. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12, 2022-11-11, 2023-11-10.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i distrikt Väst DV 02
Beläggningsgrupp DV 02-2021. Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2021-11-12, 2022-11-11, 2023-11-10.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ulricehamns kommun
Exploatering för Tegelbruket och Daltorp
Exploatering för villatomter i Tidaholm
Exploatering för 7 villatomter.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Ny cirkulation i korsning mm i Mölndal
Projektet avser ny cirkulation i korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan med flytt av busshållplatser, förlängning av befintliga spårvagnshållplatser, flyttning
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Grästorp
Planer för ny gång- och cykelväg till Flakeberg.
Anläggande av park- gata- gc- och VA i Lidköping
Avser nybyggnation av VA-ledningar och gator samt Parkytor, översvämningsytor och GC-vägar inkl. belysning.
Ny flytbrygga för färjetrafik i Göteborg
Projektet avser anläggning av ny flytbrygga för färjetrafik.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av vattenledning
Avser nybyggnad av vattenledning.
Nybyggnad av park vid Götaverksgatan på Lindholmen i Göteborg
Avser ny park på ca 4200 kvm vid Götaverksgatan på Linholmen i Göteborg. Projektet är indelat i två entreprenadformer. Den största delen utförs som utförandeentreprenad och en mindre del avser pergola och utförs som totalentreprenad.
Nybyggnad av gata, GC-väg, P-plats i Tranemo
Projektet avser nybyggnad av gata -, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.