Alla aktuella anläggningsprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 254 st.

Nybyggnad av tunnel för station Haga inom Västlänken
Delprojekt Rosenlund avser sträckan mellan bergpåslagen vid Skattehuset och Hagakyrkan, där Västlänken ska byggas som betongtunnel. Sträckan inkluderar Västlänkens passage under Rosenlundskanalen och dess utmynnande till station Haga. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Nybyggnad av stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens huvudentré. Den nya byggnaden Mittuppgången ska bli en naturlig del i stadsmiljön kring Centralstationen med fokus på att skapa inbjudande och öppna bottenvåningar med attraktiva lokaler, effektiva och moderna kontor samt tydliga entréer till stationen. Mittuppgången kommer att ha ett mycket strategiskt läge i Centralenområdet vid foten av Nya Hisingsbron.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av omloppsnära uppställningsspår i Lärje
Norr om Göteborg längs Norge/Vänerbanan. Bandel 601, cirka km 471+650 – km 472+160 och bandel 634, cirka km 472+160 – km 472+800. Ca 5000 m järnvägsspår, 18 växlar, kontaktledningar, signalsystem och markarbeten.
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad delen Hindsberg-Muggebo
Ombyggnad till mötesfri motortrafikled med 2+2 körfält och mitträcke. Ca 5,1 km lång sträcka. Ny separerad gång- och cykelväg längs väg 26 mellan Karleby pendelparkering och cirkulationsplatsen norr om trafikplats Haggården. Ny bro över Tidan (Bro 16-517-1) i Mariestad, gångbro, faunaanpassad bro, bro för enskild väg. Ombyggnad av trafikplatser i Haggården samt Ullervad där det också ska vara en trafikkontrollplats.
Nybyggnad av tunnlar för station Haga inom Västlänken
Entreprenad Otterhällan omfattar byggnation av bergtunnel samt servicetunnel. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 1
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga avloppsreningsverk. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet samt byggnation av ventilationstorn.
Ombyggnad av E45 till mötesfri landsväg sträckan Tösse-Åmål
9,8 km lång sträcka. Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg ca 5,5 km lång parallellt med E45 och väg 2244. Viltstängsel. Gc-bro över Norge/Vänerbanan. Ombyggnad av 13 enskilda vägar för att anpassa och minimera antalet anslutningar till E45.
Ramavtal avseende mark-, rör-, kabelarbeten samt jour - och beredskap, Mölndal Energi AB
Mölndal Energi AB upphandlar ramavtal för Mark och förläggningsarbeten för Fjärrvärme-, Fjärrkyla-, el-, optoarbeten, samt kulvertmaterial (skarventreprenad inkluderat), samt jour och beredskap under avtalstiden för specifika projekt inom Mölndals Stad. Avtalstid 3 år med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Ombyggnad till mötesfri väg, väg 41 delen Sundholmen-Björketorp
2+1 väg med mitträcke. Ca 4 km lång sträcka.
Ny pellets/ved pulverpannaanläggning vid Riskullaverket i Mölndal
Avser nybyggnad av pellets/ved pulverpannaanläggning vid Mölndal Energis huvudproduktionsanläggning Riskullaverket i samarbete med Göteborg Energi för att i första hand att förse Göteborg Energi med produktionskapacitet.
Nybyggnad av förbigångsspår vid Välevattnet
VSB Finnerödja, nytt förbigångsspår (ca 800 m långt) på nedspårssidan på sträckan Laxå-Finnerödja där 750 m långa tåg kan förbigås. Förlängning av befintlig bilväg.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hjo
Nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Velinga, Tidaholm
Avser att bygga 13 vindkraftverk som kan producera el som motsvarar årsproduktion för 25000 villor. 180 meter totalhöjd. Totalkostnad är beräknad på 780 miljoner.
Ny planskild trafikplats längs väg 26 vid Stallsiken
Befintlig korsning med cirkulationsplats ska byggas om till planskild trafikplats där kommunal gata Nolhagaleden ska passera över väg 26 på två broar med av- och påfartsramper till väg 26. Ny gång- och cykelbro över väg 26 ska byggas, samt Gc-bana, VA-kulvert m m.
TSK- och varmmassabeläggning för område DG i Distrikt Väst
Omfattar 2 beläggningsgrupper; DG01 och DG02.
Utbyte av pumpstation Rya VP i Göteborg
Avser utbyte av pumpstation AS 1 inklusive styrning och ställverk. Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Anläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka. Mitträcke, sidoräcke, åtgärder på ett antal busshållsplatser, vattenskyddsåtgärder, viltuthopp, breddning för vändplatser, bullerskyddsåtgärder, nya enskilda vägar och trummor samt släntjustering.
Inspektion av vägbergslänter inom Region Västra och Värmlands län
Inspektion av bergslänter i region Västra och Värmlands läns geografiska område. A och B inspektioner. C inspektioner - option.
Om-, till och -utbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser om-, till- och utbyggnad av ett vattenverk i Lerums kommun. I projektet ingår bl.a. rivning av befintliga byggnader, tillbyggnad och nybyggnad, samt implementering av tillkommande (permanenta och tillfälliga) processlösningar.
Nybyggnad av mottagningsstation i Trollhättan
Avser ny mottagningsstation i Lunden, Trollhättan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Mariestad
Nybyggnad av - 1 vindkraftverk.
VA-utbyggnad i området mellan Alsjön och Kroksjön, Lerum
Avser utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön. Det aktuella området omfattar cirka 150 fastigheter.
TSK- och varmmassabeläggning för område DGF i område Göteborg
Entreprenaden omfattar två beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel för utförande 2024. Grupp tre (DGF 03) består av två (2) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och en (1)hu vuddelar för utförande 2024 eller 2025.
Utbyggnad av allmän plats i Forsåker, Mölndal
Objektet är en del av utbyggnaden av allmän plats omkring Kvarnbygatan i enlighet med detaljplan Forsåker, nordöstra delen. Objektet avser förnyelse och omläggningar av VA-system, övriga lednings- och kabelsförläggning samt bereda yta för Mölndals energis transformatorstation.
Nybyggnad av bro i Borås
Avser rivning av befintlig bro och byggnation av ny bro, över Viskan i centrala Borås. Därtill ska ombyggnation av västra strandkanten, söder om bron, utföras för gångstråk. För att minimera påverkan på Viskans tvärsektion på aktuell sträcka ska en ny kajmur anläggas för att bredda gatusektionen.
TSK- och varmmassabeläggning för område DV i Distrikt Väst
Omfattar beläggningsgrupperna DV06 2024-2025.
Nybyggnad av mottagningsstation i Skara
Avser nybyggnad av mottagningsstation som skall inrymma torrisolerade krafttransformatorer, kontrollutrustning, 52-, 24 och 12 kV ställverk.
Ny huvudvattenledning mm i Mölndal, etapp 3AB
Projektet avser nybyggnad av ca 650 m huvudvattenledning V1000Stål, omläggning av ca 70 m S400, omläggning av 20 m S225 samt strumpinfodring av ca 60 m S400. I entreprenaden ingår även: 650 m nyläggning av V355PE (arbete utförs åt Mölndals Stad). 410 m omläggning av V200GJJ till V200PE100 mm (arbete utförs åt Mölndals Stad). Omläggning av 875 m elkablar (arbete utförs åt Mölndal Energi AB).
Utbyte av snedkablar samt fallskydd på Tjörnbron
Utbyte av 8 stycken snedkablar samt 4 stycken fallskydd på pylontoppar.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Ombyggnad av väg i Partille
Objektet avser ombyggnation och restaurering av en raserad stenmur längs Jonseredsvägen, breddning av befintlig väg, ledningsomläggning m m. (Natura 2000).
Integrerat brounderhåll i Göteborg C
Förutbestämt underhåll på ca 381 st broar/byggnadsverk. Mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
TSK- och varmmassabeläggning för område DV i Distrikt Väst
Omfattar beläggningsgrupp DV05 2024-2026.
Nybyggnad av faunapassage vid väg 535 i Partille
30 m bred faunapassage under vägen vid Åstebotjärn inklusive faunastängsling och faunalösningar längs Landvettervägen. 6 km viltstängsel. Bullerskärm.
Ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbanor i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbana mellan Lindholmen och Ivarsbergsmotet.
Ombyggnad av väg 523 delen Kollsjön-Stora Härsjön
Väg 523 Rya-Kastenhofsmotet delen Stora Härsjön-Kollsjön. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Nysträckning av ca 1 km väg, bäckomledning, ny gångport under väg 523, bergschakt samt markåterställande efter rivning av befintlig väg 523 utmed Kullsjön.
Nytt busskörfält på väg 49 i västra Skövde
Busskörfält samt gång- och cykelväg utmed väg 49, med start öster om korsning med Norra Aspelundsvägen och slut strax väster om vattendraget Ösan. Ca 1 km lång sträcka.
Anläggande av reningsanläggning för lakvatten i Lysekil
Avser anläggande av en lokal reningsanläggning för lakvatten på avfallsanläggning.
Integrerat brounderhåll i fd Skaraborgs län
Förutbestämt underhåll på 619 byggnadsverk samt tillståndsbaserat underhåll på 13 byggnadsverk i fd Skaraborgs län. 3 års kontraktstid.
Ny vägport vid Brodalsmotet i Borås
Vägport som ansluter till Petersbergsgatan och Brodalsgatan. Ca 100 m högkapacitetsvägräcke mellan befintliga broräcken längs den norra sidan av väg 40.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Ny väg 1728 vid Dalstorp
Ca 450 meter tvärförbindelse mellan väg 1726 (Ulricehamnsvägen) och väg 1728 (Ljungsarpsvägen), 7 m bred. Ny bro över Hjärteredsbäcken, ca 15-20 m lång, ingår.
Markberedning av verksamhetsmark i Skene skogs industriområde, Kinna
Avser beredning av ca 80 hektar tomtmark i Skene skogs industriområde. Jungfrulig, kuperad skogsmark ska terrasseras grovt.
Finplaneringsarbeten i Göteborg, etapp 5
Utbyggnad och ombyggnad av allmän platsmark avseende gatu-, park-, konstruktionsarbeten och dagvattenhantering för del av exploateringsområde Fixfabriksområdet.
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2700 m lång gc-väg, ombyggnad av 5 busshållplatser.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Omfattar väg 47 CPL Falköping C och Falköping-Marka, väg 49 Rondell Vilan Skara, väg 187 St Levene-Järpås, väg 202 Habo skola-Halna och väg 2578 Ågårdsrondellen-Örslösarondellen.
Ny gång- och cykelväg längs E20 mellan Tollered-Ingared
GC-väg byggs från Spinnerivägen i Tollered till Kärrbogärdevägen i Kärrbogärde. 2,5-3 m bred, separeras med ett räcke längs E20, asfaltering.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet på Västkusten
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt på Västkusten.
Nybyggnad av gata, gc-väg, cirkulationsplats samt anläggande av en park i Strömstad, Etapp 2
Avser nybyggnation av ca 300m gata, GC-banor och en cirkulationsplats. VA-ledningar ska bytas ut och en ny pumpstation ska anläggas. Arbetet omfattar även anläggande av en park.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 5
Entreprenaden omfattar underhållsbeläggning på gator/vägar inkl. vägmarkering samt vissa sidoarbeten i fullt färdigt skick.
VA-utbyggnad och förnyelse med tillhörande anläggningar inom Lysekils kommun
Avser VA-arbeten (dricksvatten, spillvatten samt dagvatten) bestående av ombyggnation av befintliga områden samt nybyggnation till VA-planområden. Förutom VA-försörjning till befintliga och nya områden ingår även ett antal överföringsledningar i upphandlingen. Nedläggning av ett mindre befintligt reningsverk ingår också i omfattningen.
Ombyggnad av bro i Partille
Projektet omfattar fångdamm uppströms befintlig konstruktion, rivning, nybyggnad samt kringarbeten rörande vattenhantering under projektet, gata och mark samt hantering av ledningar. Gavelåsbron är belägen i ett bostadsområde och estetiska krav föreligger på konstruktionen och området såväl som bro- och dammsäkerhetsmässiga aspekter.
Nya vatten- och spillvattenledningar på Orust, etapp 5-7
Detta är etapp 5-7 i planerad ledningssträckning mellan Mollösund och Barrevik. Majoriteten av ledningssträckningen avser förläggning i vatten. I entreprenaden ingår byggnation av tre (3) stycken avloppspumpstationer (AP). Entreprenaden är uppdelad i två (2) huvuddelar. Huvuddel 1: VA-ledning Mollösund – Barrevik inkl. AP Tången och AP Barrevik Huvuddel 2: AP Mollösund
Nybyggnad av villatomter i Mariestad
Nu planeras för cirka 30 stycken nya tomter på Västra Ekudden. Området ligger ett stenkast från Vänerns strand och har Ekuddens naturområde som närmsta granne. Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av cirka 30 nya villor i centralt och sjönära läge. Området bedöms utifrån dess läge vara attraktivt för nybyggnation och bidra till att uppnå kommunens mål om bostadsbyggnation och utveckling.
Byte av växelkomplex Brunnsparken i Göteborg
Avser byte av växelkomplex Brunnsparken. Omfattningen gäller växelkomplexet på Östra Hamngatan samt delar på Norra Hamngatan och Södra Hamngatan. Delar av anläggningen ligger på Fontänbron.
Åtgärder RYA VP inför energihubbsanslutning i Göteborg
Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Aläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Anläggning av GC-bana samt VA-ledningar i Mölnlycke
Projektet omfattar byggnation av ca 870 meter ny gång- och cykelbana. Det omfattar även ledningsdragning av vatten- och avlopp samt förläggning av skyddsrör för el och opto. I projektet ingår även anläggande av en pumpstation samt ny gatubelysning. Projektet är uppdelat i tre etapper, väst, mitt och öst.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Mariestad
Utvändig ändring av järnvägsstationen. Tak- och fasadrenovering och målning av fönster.
VA-sanering i Stenungsund
Projektet avser VA-sanering.
Drift och underhåll av nationellt system för övervakning av broar i region Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av ej komplexa öppningsbara broar samt övriga anslutna anläggningar (NSÖ).
Upprustning av parkanläggning i Göteborg
Planer finns för upprustning av Plaskis på Älvsborgsplan i Majorna.
Nybyggnad av solcellspark i Trollhättan
Arbetet omfattar nybyggnation av solcellspark på fastighet Halvorstorp 2:6 vid Hedeäng Trollhättan, intill RV44.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Nybyggnad av vattenreservoar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Ombyggnad av infrastruktur på Skredsvik marinbasområde
Entreprenaden omfattar ny tekniskt infrastruktur och ombyggnation av befintlig infrastruktur avseende all form av teknisk media, ex. el, VA, data och vägar m.m.
Ombyggnad av nätstation på södra Hisingen i Göteborg
Avser byte av kontrollutrustning med vissa undantag för reläskydd på 145kV linjer inom befintligt ställverksområde som är beläget på södra Hisingen. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Vägmarkeringar inom område Göteborg
Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2024-02-01–2024-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2025-01-01–2025-12-31, option.
Nybyggnad av VA-ledningar i bostadsområde i Strömstad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i bostadsområde.
Nytt stickspår vid Jonsered Östra
Inom driftplats Jonsered Östra skall ett nytt stickspår på nedspårsidan anläggas genom att lägga till en ny växel mellan växel 22b och 21a. Det innebär nya växlar, spårbyggnation, kontaktledningsarbeten, signalarbeten, telearbeten och mark- och kanalisationsarbeten.
TSK- och varmmassabeläggning för område DGF i område Göteborg
Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och två (2) huvuddelar för utförande 2024 eller 2025.
Beläggning tank för område DV i Distrikt Väst
Beläggningsgrupp DV21-2024-2025.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Objektet avser Finplanering av allmän platsmark och kvartersmark inom Pedagogen Park kvarter 1 tom 6. Arbetena består av finplanering med: granitkantsten, smågatsten, plattor, asfalt, murar, belysning, plantering mm.
Ombyggnad av väg 156 genom Svenljunga
Bredda gångbanan till en gång-, cykel- och mopedpassage av väg 156 öster om fyrvägskorsningen,Högelid och Ekliden, bygga en gångbana från hållplats Högelid till befintligt övergångställe, bygga en gång- och cykelbana längs väg 156, bredda gångbanan till en gång- och cykelpassage vid Myrängsvägen, bygga om hållplats Torstorp vid korsningen med Balders väg och Simmaregatan inklusive hastighetsdämpande åtgärder och gångbana fram tillhållplatsen Simmaregatan, läge B.
Upphandling av krafttransformatorer till mottagningsstation i Uddevalla
Befintliga krafttransformatorer T1 och T2 i M3 och M5 ersätts med nya som placeras inomhus i de nya stationerna.
Nybyggnad av VA-ledningar och gator i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och gator.
Utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor vid Sävenäs Rangerbangård
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR. 25 kontaktledningsbryggor ska ersättas, 25 nya bryggor ska uppföras i nytt läge, 25 bryggor ska rivas. Vissa stolpar ska återanvändas.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Drift & underhåll av styr på öppningsbara broar över Göta Kanal mellan Vänern och Vättern
Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av Styr och telesystem, Göta kanal mellan Vänern och Vättern.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Renovering av Torgatan i Vara, etapp 3
Avser renoverings- och VA-saneringsarbeten Torggatan, Drottninggatan-Teatergatan i Vara
Utbyggnad av drick- och spillvattenledningar i Härryda etapp 1
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar Lahall, Pottebo och Finnsjövägen.
Relining och renovering av dagvattensystem på Västra Kyrkogården i Göteborg
Entreprenaden avser relining och renovering av gammalt befintligt dagvattensystem på Västra kyrkogården i Göteborg.
Anläggande av ny spillvattenledning i Göteborg
Avser nybyggnad av ca 260 spillvattenledning 560 PP för att avlasta den befintliga spillvattenledningen och nybyggnad av ca 110m dagvattenledning vid Burs Skogsvägen.
Drift och underhåll av styr/telesystem på öppningsbara broar i Västra Götalands län
Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av Styr och telesystem i län N och O län med option på S-län.
Drift & underhåll av el på öppningsbara broar över Göta Kanal mellan Vänern och Vättern
Entreprenaden avser förebyggande och avhjälpande underhåll samt förekommande ny- och reinvesteringsarbeten av El och VA-system i Göta kanal mellan Vänern och Vättern.
ROT-renovering av kasernbyggnad Lidköping
Byggnaden är en kasernbyggnad med källare div. utrymmen som nyttjas till torkrum, förråd, vapenvård, UC etc. Plan 2 innehåller logement inkl. hygienutrymmen samt en kontorsdel. Plan 3 innehåller logement och hygienutrymmen. Plan 4 innehåller fläktrum.
Ny gc-väg längs väg 160 på Tjörn
Ca 1200 m lång. Belysning, vatten och avlopp ingår.
Omläggning av vatten- och dagvattenledningar i Lidköping
Objektet omfattar anläggning nya VA-ledningar, rivning av bef VA, ny belysningsanläggning, schakt och fyllning för anläggning av el- och bredbandsledningar samt ombyggnad av gata i samband med återställning.
Installation av laddstolpar i Uddevalla
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet.
Renovering av Torgatan i Vara, etapp 2
Avser renoverings- och VA-saneringsarbeten Torggatan, Lilla Torget- Drottninggatan i Vara

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).