Alla aktuella anläggningsprojekt i Västra Götalands län

Ale (5)
Alingsås (18)
Bollebygd (4)
Borås (41)
Dals-Ed (1)
Essunga (2)
Falköping (16)
Grästorp (3)
Göteborg (192)
Götene (6)
Hjo (4)
Härryda (21)
Karlsborg (4)
Kungälv (22)
Lerum (21)
Lidköping (12)
Lysekil (11)
Mariestad (15)
Mark (5)
Mellerud (7)
Munkedal (8)
Mölndal (35)
Orust (2)
Partille (2)
Skara (10)
Skövde (19)
Sotenäs (6)
Strömstad (20)
Tanum (16)
Tibro (2)
Tidaholm (4)
Tjörn (5)
Tranemo (3)
Töreboda (7)
Uddevalla (18)
Ulricehamn (27)
Vara (4)
Åmål (6)
Öckerö (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 586 st.

Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Öst
5 års kontraktstid med 2 år på option.
Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Göteborg
5 års kontraktstid + option 1 år.
Nybyggnad av damm i Lilla Edet
Avser att riva den 95 meter långa gamla föråldrade betongdammen mellan vattenkraftstationen och Inlandsön och dess över hundra år gamla luckor och bygga en 125 meter ny betongdamm. Dessutom installeras fyra nya moderna större dammluckor.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Ombyggnad av väg E20 mellan Vårgårda-Vara
11 km mötesseparerad landsväg 2+2 och 1+1. Två faunapassager, en bro och två vägportar under E20.
Nybyggnad av resecentrum och planfri korsning i Stenungsund
Detaljplanen möjliggör bl a: Tågperrong på västra sidan av järnvägen samt framtida utbyggnad av dubbelspår inklusive plattform öster om järnvägen. 15 busshållplatser. En stationsbyggnad på västra sidan av järnvägen. Förändrad infrastruktur inom planområdet med nya cirkulationsplatser och ny dragning av Göteborgsvägen samt nya anslutningsvägar till Göteborgsvägen. Gång- och cykeltunnlar under järnvägen och Göteborgsvägen. Separerade gång- och cykelbanor. Bilparkeringsytor. Hantering av skyfall med öppna fördröjningar/magasin/dammar.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Ny råvattenledning mellan Trollhättan och Uddevalla
Projektet avser ny råvattenledning.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:3
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Björlandamotet, sektion 4/530 – 5/830. Breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden, ombyggnad Björlandavägen, två nya cirkulationsplatser på Björlandavägen, nybyggnad gång- och cykelväg cirka 1 km, en bro cirka 350 m, tre rörbroar, ny belysning längs hela sträckan.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd är 853 km.
Nybyggnad av ekodukt vid Fässbergsdalen
Ny ekodukt över Jolengatan, Söderleden, vattendraget "Stora å" och en framtida gata söder om Söderleden. Jolenvägen får en alternativ dragning. I objektet ingår även en omgrävning av Stora å.
Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.
Ombyggnad av bro över sund vid Bäckevik
Pågjutning fundament utbyte anoder pelare9. Pågjutning undersida låda stöd 1-7. Slammning/målning pelare 2-7. Uppkopplat katodiskt skydd. Norra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10, utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gångbana, komplettering hoppskydd. Södra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10 utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gc-bana, komplettering hoppskydd.
Renovering av kajer på Tjörn
Projektet avser renovering av kajer.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 1
Bärighets- och förstärkningsåtgärder. Geotekniska förstärkningsåtgärder vid Fiskebo/Södra Bullaresjön.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel.
Plattformsförlängning i Vänersborg
Rivning av spår 3 och 4 samt byggnation av nytt spår, ny plattform på 120 meter.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Nybyggnad av park i Borås
Nybyggnad av fem kilometer lång park, från Rya åsar till Gässlösa i söder.
Överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser överföringsledning av spill- och dricksvattenledningar med tillhörande avloppspumpstationer.
Ramavtal avseende pumpstationsprojektering i Göteborg
Projektet avser ramavtal för konsulttjänster för detaljprojektering av pumpstationer, såsom spillvattenpumpstationer, dagvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer (pumpstationer för dricksvatten). Avtalet kan förlängas 2+2+2 år.
Nya överföringsledningar i Göteborg, etapp A
Projektet avser ca 3 km överföringsledningar från Skra Bro vidare nordöst längs Björlandavägen tills den avslutas sydost om Östergärde Industriområde.
Drift och underhåll av trafikutrustningar i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län
Drift, underhåll samt viss reinvestering. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Nya VA-ledningar i Kode
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ny gc-väg och anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg med nya överföringsledningar för vatten och spill under gång- och cykelvägen.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Vägmarkering inom område Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Vägmarkering inom område Skaraborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Basunderhåll på allmänna vägar i område Uddevalla
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). 928 km väg.
Exploatering inför nytt verksamhetsområde i Skövde
Avser exploatering inför kommande verksamhetsområde i Norra Ryd etapp 2. Verksamhetsområdets gatunät kommer byggas ut med separat gång- och cykelbana på 3 meters bredd. Gång- och cykelbanorna i området ansluter via trafikplatsen till befintlig gc-väg mellan Skövde och Stöpen som ligger direkt öster om väg 26.
Nybyggnad av skjutbiograf i Tanum
Avser nybyggnad av verksamhetslokal för skjutbanor, kontor, butik och servering.
Ny förstärkningslina mellan Olskroken-Varberg
Förstärkningslina + utbyte av 20 kV isolatorer för hjälpkraft.
Nybyggnad av överföringsledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning med tillhörande anläggningar.
Ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbanor i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbana mellan Lindholmen och Ivarsbergsmotet.
Ny- och ombyggnad av badanläggning i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett ca 2500 kvm stor flytande hamnbadanläggning i Norra hamnbassängen och ombyggnad av ett ca 500 kvm stort befintligt flytande bad i Norra Frihamnsbassängen. Nybyggnation av servicebyggnaderna och ombyggnad av bastubyggnaden - som en sk insprängd totalentreprenad - i Jubileumsparken.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg Nord-Nordost
Omfattar 71 st. busshållplatslägen inom Stenungsund-, Tjörn-, Kungälv-, Lerum-, Alingsås-, Härryda och Lilla Edets kommun.
Inspektion av byggnadsverk inom distrikt Syd/Väst
Kontraktstid 3 år, 10 brogrupper.
Ombyggnad av väg 1900 mellan Bälinge-Vårgårda
Anpassning av befintlig väg till dess nya funktion som lokalväg.
Ombyggnad av nätstation i Lidköping
Byggstart uppskattas till 2022.
Ombyggnad av väg 165 mellan Hällevadsholm-Tingvall, deletapp 2
Bärighets- och förstärkningsåtgärder.
Drift och underhåll av VViS-stationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Exploatering för bostäder mm i Ulricehamn
Detaljplanen medger ca 30 villatomter i väster. Öster om det planerade villaområdet möjliggörs det för ett bostadsområde med villor, radhus, parhus och kedjehus i 2-3 våningar. Längst i öster medges flerbostadshus med upp till 6 våningar.
Nya faunapassager längs E20 mellan Hasslerör-Vallsjö
Ca 30 km lång sträcka. En faunabro/ekodukt ca 28-30 m bred utan fordonstrafik. Trimningsåtgärder som färister, viltuthopp och grindar samt belysning. Komplettering med siktskärmar på befintliga broar/portar vid 2 ställen. Förbättring av viltstängsel.
Ombyggnad av väg 523 delen Stora Härsjön-Kollsjön
Väg 523 Rya-Kastenhofsmotet delen Stora Härsjön-Kollsjön. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, Delsträcka E
Projektet avser en överföringsledning för vatten på ensträcka av ca 310 meter, trycksatt spillvattenledning ca 200 meter, spillvattenledning självfall ca 400 meter, utbyte av ett antal trummor, demontering och rivning/flytt av en spillvattenpumpstation samt arbete för Kungälv Energi avseende opto.
Nybyggnad av väg m m i Heljered, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg mm.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Utbyggnad av gator, VA och dagvattendammar i Landvetter
Projektet avser utbyggnad av gator, VA, anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Nya överföringsledningar i Härryda
Projektet avser nya överföringsledningar mellan Hindås och Rävlanda.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Ny kraftförsörjning vid Olskrokens omformarstation
FA36 Kraftförsörjning 11/22 kV 50 Hz.
Nybyggnad av transformatorstation Trollhättan
Ingelkärr, ny 400 kV-station
Nybyggnad av exploateringsområde i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Byggentreprenad Västra Götaland
Säkerhetsskyddat projekt, arbetet omfattas av verksamhetsområdena bygg, mark samt installation, inom området Västra Götaland.
Ombyggnad av va-ledning i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser ombyggnad av va-ledningar.
Installationsentreprenad i kulvert i Göteborg
Projektet avser installation av fjärrvärme, kyla, sprinkler, gas, ventilation, kallvatten kanalisations- och el/telesystem samt en mindre mängd byggnadskompletteringar till den nybyggda kulverten under Diagnosvägen vid Östra sjukhuset (objektnummer 1569546).
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator, VA-ledningar, belysning samt el och opto i ett befintligt och ett nytt bostadsområde. En ny tryckstegringsstation ska uppföras i områdets sydöstra del.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Ny gång- och cykelväg längs väg 570 i Göteborg
Ombyggnad av den signalreglerade korsningen vid Säve stationsväg till en cirkulationsplats, flytt av busshållplatserna vid Säve stationsväg, ta bort busshållplatser vid Bärby korsväg, vänstersvängfält, gångpassage och refug norr om korsningen vid Bärby korsväg, ca 1 100 meter lång gång- och cykelväg längs väg 570 mellan Säve stationsväg och Kornhallsvägen.
Upprustning av hamnanläggning i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnanläggning och omfattar bl a utbyte av befintlig kaj, utbyte av vänthallar, upprustning av parkering och avlämningsplats för gods m fl tillhörande arbeten. Vidare ska en flytbrygga byggas där färjor för persontrafik kan lägga till.
Nybyggnad av bro över Bohusbanan i Gunnesby
Projektet omfattar byte av befintlig bro mot en ny bro med full bärighet. I samband med utbyte av bron så ska ombyggnad av vägkorsningen väg 570/587 ske för att göra korsningen mer trafiksäker och förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Separat utrymme för oskyddade trafikanter ska tillskapas på bron i form av gång- och cykelbana. Ombyggnad av gc-väg fram till befintlig busshållplats Gunnesby skola.
Bärighetsberäkning av broar i Region Väst
Upphandlingen är indelad i 5 paket; Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg och Värmland.
VA-utbyggnad i området mellan Alsjön och Kroksjön, Lerum
Avser utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön. Det aktuella området omfattar cirka 150 fastigheter.
Byte av järnvägsbro över Nossan vid Herrljunga
Byte av järnvägsbro över Nossan 200 meter norr om Herrljunga tätort. Rivning samt nybyggnad av gång- och cykelväg.
Stabilitetsförbättrande åtgärder längs E20 i Finngösa
Projektet avser erosionsskydd och stabilitetsförbättrande åtgärder, ny trumma under E20 vid Finngösa. Syftet är att säkra E20, gång- och cykel väg samt avloppsledning.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gågatsdelen.
Nybyggnad av överlämningsbangård Majarp , Falköpings kommun
Avser nybyggnad av en överlämningsbangård Majarp, Falköpings kommun.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser entreprenad för utbyte av samtliga tubslingor i economizerpaket 2 och 3 i respektive avfallspanna PVA1 och PVA2. Arbetena ska utföras under oktober och november 2021.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Bäckebolsmotet, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen, Handbollsvägen, Hjällbo, Hällsviksvägen, Klareberg, Kornhalls färja, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp Västra, Rågården och Övre Hällsvik. Omfattar totalt 39 st busshållplatser.
Ny spårförbindelse i Uddevalla
Projektet avser ny spårförbindelse.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 1
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA nätet med ca 2900 meter huvudledningar och ca 560 meter servisledningar, va 75 stycken VA-serviser och två överbyggda avloppspumpstationer mm.
Skredsäkring i hamn i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser åtgärder för att minska ras- och olycksrisken.
Tillgänglighetsåtgärder på järnvägsstationer i Region Väst
Omfattar 6 stationer; Falköping, Herrljunga, Skövde, Stenstorp, Töreboda och Vårgårda.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nya VA-ledningar och pumpstationer på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och pumpstationer.
Trimningsåtgärder på järnväg i Skövde
Signalentreprenad järnväg.
Ny cirkulationsplats vid E45 i Lilla Edet
Ny cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen, flytt av 2 busshållplatslägen samt en gång- och cykelpassage vid Värdshusvägen.
Nybyggnad av gata och VA i Tidaholm
Anläggningsentreprenad, utförandeentreprenad, generalentreprenad. Reglerbara mängder. Färdigställd 2022-05-27.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Dalsland och Värmland
Avser 17 öppningsbara broar varav 4 järnvägsbroar. Kontraktstiden är 4 år med möjlighet till option på förlängning ytterligare 1 eller 2 år.
Anläggning av naturanpassade erosionsskydd längs med delar av Göta älv
Avser anläggande av fyra olika naturanpassade erosionsskydd som planeras att anläggas på två olika platser längs med Göta älv. De planerade arbetena ska utföras från vattnet i Göta älv. Objektet är beläget vid Göta älv i Oxhagen och Rösbo.
Fiberutbyggnad i Lilla Edets kommun och Lödöse
Avser fiberutbyggnad i Lilla Edets kommun och Lödöse.
Nyinstallation av vattenledning Skas, Skövde
Avser ny installation ringmatning och redundans av köldbärarledning KB01 och primärvärme VP01. Ombyggnad av undercentralers värmeväxlare för radiatorsystemet. Nytt primärvärmesystem VP03 till respektive undercentral för tappvarmvattenberedning. Nya horisontella invändiga dagvattenledningar i del av fastigheten. Beskrivna arbeten sker till stora delar på källarplan på Skas Skövde.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.