Alla aktuella anläggningsprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 325 st.

Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla, Huvuddel 1-21
Projektet avser kajpromenad med översvämningsskydd. Projektet kommer att indelas i flera etapper.
Nybyggnad av hangarer i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av kontor och förråds-verkstadsytor med tillhörande personalutrymmen samt anpassning av intilliggande markområden. Byggnaden skall byggas i Karlsborgs kommun och omfattar ca 25000 kvm.
Ny spårväg och citybuss i Göteborg
Projektet avser anläggning av spårväg, nya gator, flytt och ombyggnad av hållplatser mm. Objektet är beläget i Göteborg norr om Göta älv. Objektet sträcker sig mellan Frihamnen vid Hisingsbrons norra ände och Rondellen i Lindholmsalléns västra ände.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats med bla nya parker, torg och gator.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Överföringsledningar för spillvatten + 3 spillvattenpumpstationer. Överföringsledning för dricksvatten. 4-5 stick för VA under banvall/E45 Entreprenad i två huvuddelar bestående av överföringsledning mellan Älvängen och Nödinge samt VA/gata entreprenad i Nödinge centrum med partnering som arbetsform.
Reparation av tunnlar längs Bohusbanan mellan Stenungsund-Uddevalla
Omfattar 10 tunnlar i Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken Norra och Kålgård. Utrivning och byte av tunnelportaler och betongkonstruktioner.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Nybyggnad av bussdepå, verkstad mm i Göteborg
Bussdepå Radiomasten kommer att bli Göteborgs första stora elbussdepå och kommer att rymma ca 100 elektrifierade fordon. Den kommer att innehålla verkstäder, två städ och tvätthallar, 10 verkstadsplatser, kontor för trafikledning, planerings- och ekonomiavdelning, utbildningslokaler, omklädningsrum och personalutrymmen för förare och verkstadspersonal. Projektets slutprodukt är en nybyggnad ca 6100 kvm, ca 4725 kvm markarbeten för hus samt 44 300 kvm markarbeten utanför husliv. Verkstadsutrustning: Langø Service AS. Tvätt- och reningsanläggning: Revatec AB.
Nybyggnad av processanläggning, ultrafilter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av processanläggning, ultrafilter. Man bygger både hus och maskinanläggning intill en pågående drift. Mark- och betongarbetet kommer att pågå under 2022 och 2023.
Byggnation av terminalyta i Göteborg, etapp 1 C
Projektet avser byggnation av terminalyta och är en markentreprenad innehållande bl a asfaltering, losshållning (sprängning) och krossning av berg, VA-anläggning (dagvattenhantering), el-arbeten (högspänning), kanalisationsarbeten.
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsarbetare och entreprenadmaskiner i Göteborg
Ramavtal avseende förhyrning av anläggningsmaskiner både med och utan maskinist samt även anläggningsarbetare. Avtalstid 2023-04-01 - 2025-03-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av tågdepå i Falköping
Entreprenaden omfattar utbyggnad av befintlig tågdepå med ny spårhall, verkstads- och kontorsbyggnad, externt lager samt utbyggnad av järnvägsanläggning. Spårhallen byggs ut från 3 spårplatser till 6 spårplatser med utrustning så som lyftar, takplattformar och traverser.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på undersidan av brobaneplatta längdsystem 4 på Älvsborgsbron, bro 14-614 i Göteborg mellan norra och södra pylonerna.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Nybyggnad av bioångpanna i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en bioångpanna i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk.
Byte av kontaktledningsstolpar längs järnväg sträckan Almedal-Borås
Kust till kustbanan. Byte av ca 300 stolpar. Ca 7 mil lång sträcka.
Ramavtal avseende inhyrning av lastbil med förare, Skövde kommun
Skövde kommuns behov av inhyrning av lastbilar med förare.
Nybyggnad av brygg/betongdäck och ombyggnad av torgyta i Göteborg
Projektet avser att bygga ut ett torg och bryggdäck. Torget ligger delvis över vattenyta och erfordrar därför ett pålat betongdäck som underlag. Vidare ska utföras förberedande arbete för en restaurang som består av en pålad betongplatta.
Ny gata i Göteborg
Projektet avser ny gata.
Nybyggnad av park i Borås
Nybyggnad av fem kilometer lång park, från Rya åsar till Gässlösa i söder.
Nybyggnad av gator inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Avser utbyggnad och ombyggnad av gator öster om Nellickevägen samt längs Mölndalsvägen och Vörtgatan i Göteborg.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
ROT-renovering omr 101 i Lidköping
ROT-renovering med kvarboende.
Nybyggnad av p-hus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett p-hus i två kvarter.
Nybyggnad av bro/gata mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bro/gata mm.
TSK- och varmmassabeläggning i område Göteborg, Distrikt Väst 2023-2024
Kontraktsarbetena i dess helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2023-12-08 för objekt med utförande år 2023 och senast 2024-12-06 för objekt med utförande år 2024. DGF 01 består av två (2) huvuddelar varav en (1) för utförande 2023 och en (1) huvuddel för utförande 2023 eller 2024. DGF 02 består av tre (3) huvuddelar varav en (1) för utförande 2023 och två (2) huvuddelar för utförande 2023 eller 2024. DGF 03 består av fyra (4) huvuddelar varav två (2) för utförande 2023 och två (2)huvuddelar för utförande 2023 eller 2024
Nybyggnad av brandstation i Lilla Edet
Avser nybyggnad av brandstation på Juno-tomten vid Lilla Edets södra infart. Bland annat får man en tvätthall för fordonen, särskilt utrymme för att hantera utrustning efter utryckning, övningsområde intill brandstationen mm.
Vägmarkering inom område Fyrbodal
Option på ytterligare 1+1 år.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad av befintlig 2+1 väg mellan Fritsla (Ramslätt) och Kråkered till en mötesfri väg med mitträcke. Ca 14,5 km lång sträcka. Mitträcke, sidoräcke, åtgärder på ett antal busshållsplatser, vattenskyddsåtgärder, viltuthopp, breddning för vändplatser, bullerskyddsåtgärder, nya enskilda vägar och trummor samt släntjustering.
Pelletspannanläggning 20 MW i Vänersborg
Avser 1 st nytillverkad nyckelfärdig Pelletspannanläggning (pelletspannor inklusive tillhörande processutrustning) vid Vattenfalls produktionsanläggning Önafors i Vänersborg.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Bahult-Länsgränsen, Mobacka-Haggården (delsträcka Ek-Karleby), Gullspång, Pansartunneln (Skultorptunneln) och Trafikplats Skultorp.
Ramavtal avseende laddstolpar, Vårgårda kommun
Avser leverans och montering av laddstolpar, samt drift, installation och service av dessa.
Ombyggnad av biosteg i Lysekil, etapp 2
Projektet avser övriga arbeten intill fullt driftprovad MBBR-anläggning.
Utbyggnad av gator och VA mm i Göteborg
Projektet avser ut- och ombyggnad av allmän platsmark avseende gatu-, park-, lednings- och VA-arbeten samt tillhörande kanalisationsarbeten inom detaljplan Volvo Lundby.
Nybyggnad av överföringsledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning med tillhörande anläggningar.
Ny cirkulationsplats samt busskörfält väster om Ösan
Väg 49 ska byggas ut med busskörfält in mot Skövde utmed sträckan som är ca 1,7 km, ny cirkulationsplats som ersätter en trafiksignalreglerad fyrkorsningsväg där väg 49 och Norra Aspelundsvägen möts. Det ska också byggas en gång- och cykelväg på sträckan som kopplar ihop befintlig gång- och cykelväg i väster med den planerade gång- och cykelvägen mellan Ösan och Igelstorp.
Ombyggnad av befintligt ställverk i Strömstad
Projektet avser att bygga om befintligt 130/40/10kV ställverk med tillhörande ny stationsbyggnad, nya krafttransformatorer och nollpunktsutrustning på nuvarande ställverksområdet parallellt med befintligt driftsatt ställverk.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Beläggningsgrupp DH21-2023, DM21-2023 och DK DV21-2023.
Utbyte av räcken på GC-broar i Göteborg
Projektet avser utbyte av räcken på 3 stycken GC-broar.
Byggnation av pendlingscykelbana i Göteborg
Projektet avser byggnation av pendlingscykelbana.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Byte av spårkorsningar och förlängning av hållplatser i Göteborg
Projektet avser spår- och växelbyten vid hållplats Godhemsgatan med tillhörande mark-, hållplats- och ledningsarbeten.
Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av spillvattenpumpstaton, utförande som sänkbrunn, självfallsledningar och tryckavloppsledningar samt sänkbrunnar för rörtryckning.
Byggnation av pendelcykelbana i Göteborg, etapp 7
Projektet avser att ett pendlingscykelstråk ska byggas mellan Backaplan och Bräckemotet. I arbetet ingår också ombyggnad av en busshållplats, åtgärder på befintliga trafiksignalanläggningar och ombyggnad av belysningsanläggning för gata och GC-bana mm.
Byggnation av gång- och cykelväg samt ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser ny tillfart från Radiovägen till Järnbrotts Prästväg, gång- och cykelbana samt en ny väganslutning till Järnbrottsmotet/Dag Hammarskjöldsleden. I uppdraget ingår även ledningsutbyggnad/ombyggnad inom arbetsområdet med styrd borrning för drickvattenledning samt för kablar.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Ramavtal avseende maskintjänster, Herrljunga kommun
Ramavtal avseende entreprenadmaskintjänster och gatu- och grönyteskötsel av Herrljunga kommuns gator GC-vägar, trottoarer och vägar inklusive parkeringar på allmän plats, samt övrig barmark för allmänt ändamål. Avtalstid 2023-05-01 - 2025-04-30 med möjlighet till 1 + 1års förlängning.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ledningsförläggning samt utbyggnad av allmän platsmark huvudsakligen i form av om- och nybyggnad av gator och GC-banor.
Underhållsbeläggning 2023 i Göteborgs, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
VA-utbyggnad i området mellan Alsjön och Kroksjön, Lerum
Avser utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön. Det aktuella området omfattar cirka 150 fastigheter.
Ny gång- och cykelväg längs väg 570 i Göteborg
Ny GCM-bana (ca 1100 m lång) mellan Säve stationsväg och infarten till Kastellgårdsvägen, 2 passager över vägen vid Brunstorpsvägen, cirkulationsplats vid Säve stationshus, flytt av busshållplatser vid Säve stationsväg, vänstersvängkörfält på östra sidan av Kongahällavägen vid korsningen Bärbyvägen/Bärby korsväg samt gångpassage och refug.
Åtgärder RYA VP inför energihubbsanslutning i Göteborg
Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Aläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Omdragning av CD-ledning vid Alelyckans Vattenverk
Avser omdragning av CD-ledning i Alelyckans vattenverk.
Servisanslutning ny batterifabrik Torslanda
Projektet avser förläggning av servisledningar för vatten, spillvatten och dagvatten för anslutning av ny batterifabrik i Torslanda till kommunalt VA nät. Anslutningspunkt till kommunalt vatten och spillvattennät är beläget vid Bulyckevägen 25. Servisanslutningspunketer för ny batterifabrik är belägna inne på Volvo Cars område ca 600 m öster om anslutningspunkten i Bulycke. Dagvattenledningen ska anslutas till en bäckravin inom området. Nyanläggningen planeras till ca 700 meter lång och berör vatten (PE), spillvatten (PE) och dagvatten (BTG).
Ombyggnad av torg och gata i Falköping
Avser ombyggnation av Stora torget samt anslutande Dotorpsgatan till och med korsningen Dotorpsgatan/Trädgårdsgatan i Falköping.
Ombyggnad av gator och VA i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av allmän plats med gator och teknisk försörjning inom detaljplan Åbybergsgatan samt längs Storgatan mellan Prytzgatan och Baazgatan.
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser utrivning och återuppbyggnad av Södra stenkajen på Marstrand.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
VA-utbyggnad på Orust
Projektet avser VA-utbyggnad i befintligt fritidshusområde.
Utbyggnad av VA-ledingar i Kinnekulle, Götene kommun
Avser utbyggnad av spillvatten och dricksvattenledningar för områdena Hökastaden, Römossen och Medelplana i Kinnekulle.
Ny överföringsledning på Orust, etapp 1
Projektet avser att anlägga vatten- och spillvattenledningar mellan Ellös och Varekil. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman. Första etappen startar norr om väg 745 vid Huseby och slutar i höjd med Månsemyr avfallsanläggning.
Ny överföringsledning på Orust, etapp 2
Projektet avser att anlägga vatten- och spillvattenledningar mellan Ellös och Varekil. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att sedan så småningom kopplas samman. Andra etappen är planerad ledningssträckning mellan Ellös och Mollösund.
Drift och underhåll av vägbelysning i Västra Götaland Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhållsbeläggning 2023 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av vattenledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av en 2476 meter lång vattenledning i PE dimension 400. Ca 1198 meter utförs schaktfritt, ca 1278 meter med öppen schakt, 4 schaktfria korsningar, via skyddsrör, av allmän väg. Ca 900 meter innefattar samförläggning med el, inklusive 2 schaktfria korsningar, via 3 skyddsrör för el, av allmän väg. Utöver detta tillkommer 3 styrda borrningar för skyddsrör för el. Ledningen går framförallt i åker- och ängsmark. Objektet är beläget i Stenungsunds kommun och sträcker sig från kommungränsen till Kungälvs kommun vid Solberga och vidare norrut till Jörlanda tätort.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser utbyte av 765 spårmeter gaturäl, inkl tillhörande arbeten, längs Karl Johansgatan.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata. Projektet ombyggnation av Mörkekorset innefattar även till viss del korsningen stationsgatan/staketgatan.
Underhåll av bro över Slumpån vid Torpa tegelbruk
Blästring och målning av stålbalkar, betonglagning, reparation av broräcke. 160 m lång bro.
Vattenskyddsåtgärder längs väg 27 vid Ljungsnäs
Dikesåtgärder, räckesåtgärder, kantstöd m.m. Flytt av ATK samt anläggande av serviceficka intill ATK.
Ombyggnad av bro vid Ringömotet
Kantbalkar, tätskikt övergångskonstruktioner mm. Bro R6 över E6 N Tingstadstunneln.
Stängselåtgärder inom region Väst, etapp 9
Stängsling på olika sträckor i distrikt Väst; Alster, Arvika och Grums bangård, Länghem, Alingsås och Uddevalla samt Trollhättan, Lidköping, Mariestad, Falkenberg och Halmstad.
Nya VA-ledningar och pumpstationer på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och pumpstationer.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Nybyggnad av polisstation i Borås
Nybyggnad av polishus.
Utbyggnad av infrastruktur i Grästorp
Utbyggnad av infrastruktur med syfte att försörja kommande bebyggelse på området. Detta innefattar bland annat utbyggnad av vatten och avlopp, schakt för el och fiber, utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar med tillhörande anordningar, iordningställande av allmän platsmark och utbyggnad av dagvattenlösningar.
Byggledare byggnadsverk för underhåll av Älvsborgsbron i Göteborg
Byggledare avseende betong/armeringsarbeten, stål/målning/ytbehandlingsarbeten respektive församordning/dokumentation. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 2 år.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Byggledare el- och styrsystem till öppningsbara broar i Region Väst
Ordinarie och junior byggledare. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+2+2 år.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Utbyte av bullerskyddsskärmar vid Lexby
Sektionerna mellan stolparna ska bytas ut, 650 meter, utmed Lexbyvägen. Bandel 601, km 447+440+448+080.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Flygraka Cesar, Gammalstorp och väg 44-Råda.
Ramavtal avseende resurskonsulter - VA-projektering, Göteborgs Stad
Ramavtal avseende resurskonsulter för projektering inom vatten och avlopp (VA).
VA-utbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvudledningar och servisledningar för VA, spill-, tryckspill- och dricksvatten, en spillvattenpumpstation med tillhörande driftytor samt schakt och återställning av vägar och grönytor längs Ellesbovägen och Rösbovägen.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Nybyggnad av bro i Borås
Borås stad har planer på att riva befintlig bro över Viskan och ersätta med en ny.
Sluttäckning av deponi i Borås, etapp 1, del 2
Avser sluttäckning av deponi etapp 1, del 2 och omfattar skyddslager, tätskikt, dräneringsskikt, skyddsskikt och vegetationsskikt och anläggning av gasdränering samt eventuell finjustering av avjämningslagret.
Exploatering för bostäder i Lerums kommun
Avser utbyggnad av allmän plats och omfattar gator, VA, dagvattendammar, fjärrvärme, parkytor mm inom område för detaljplan Bäckamaden-Gråbo.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ulricehamns kommun
Exploatering för Tegelbruket och Daltorp
Ny pyrolyspanna till värmerverk, Västra Götalandsregionen
Avser pyrolyspanna till EU projekt som ska producera biokol, Västra Götalandsregionen.
Nybyggnad av solcellspark i Lidköping
Planer finns för en solcellspark på Lidköpings flygplats. Området är på ca 25 hektar. Ingen byggstart under 2022.
Byte av transformatorstation TSA i Göteborg, Västra Götalandsregionen
Avser byte av transformatorstation TSA. Anläggningen består av högspänning, transformatorer, lågspänningsställverk och UPS med tillhörande utrustning som ska moderniseras. Utöver detta ska byggnadsarbeten utföras avseende brandcellsindelning
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av en kaj på södra sidan Säveån, en gångbro, gatuanläggning och ledningssamordning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).