Alla aktuella anläggningsprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 308 st.

BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km varav ca 6 km i tunnel. Anslutande arbeten i Almedal, 22 Kv kraftförsörjningsanläggning, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.
Nytt planprogramområde i Skövde kommun
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra nybyggnad av x antal tusen nya bostäder och kontorsytor samt att Science Park högskola ska kunna utvecklas i samband med fler bostäder.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetter
Avser uppförande av lager och logistik på fastigheten Dansered 1:64 som ligger i anslutning till Landvetter flygplats utmed väg 40. Den totala markytan omfattar 210 000 kvm. Dansered 1:66
Nybyggnad av hangarer i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av kontor och förråds-verkstadsytor med tillhörande personalutrymmen samt anpassning av intilliggande markområden. Byggnaden skall byggas i Karlsborgs kommun och omfattar ca 25000 kvm.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Nedläggning av reningsverk samt anläggande av överföringsledning i Nol
Överföringsledningar för spillvatten + 3 spillvattenpumpstationer. Överföringsledning för dricksvatten. 4-5 stick för VA under banvall/E45 Entreprenad i två huvuddelar bestående av överföringsledning mellan Älvängen och Nödinge samt VA/gata entreprenad i Nödinge centrum med partnering som arbetsform.
Nybyggnad av fiskodling i Kungshamn, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av landbaserad fiskodling. Grundarbeten och en byggnad innehållande bl a tankar, el, ventilation och kyla. Förberedande markarbeten är gjorda.
Nybyggnad av industri och logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistik och lager. Markarbetet påbörjas i maj 2022.
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Nybyggnation av bussdepå i Skövde
Avser nybyggnad av bussdepå och omfattar servicelokaler för bussar samt tillhörande administrations- och personaldelar.
Utbyggnad av två stycken ledningar för teknisk vatten i Göteborg
Projektet avser två stycken ledningar för tekniskt vatten från Gryaab till en ny batterifabrik som ska anläggas strax nordväst om Volvo Torslandafabriken med en ca 6 km lång ledningsstärkning (totalt ca 12 km ledningslängd).
Reparation av tunnlar längs Bohusbanan
Omfattar 10 tunnlar i Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken Norra och Kålgård.
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle. ORC-turbin: Againity AB, Ingelstagatan 1, 602, 41 Norrköping, Elin Ledskog.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Zeppelins nya anläggning vid Landvetter ska inrymma det svenska huvudkontoret med cirka 100 arbetsplatser. Anläggningen kommer också att innehålla en modern, multifunktionell och flexibel serviceanläggning som blir en heltäckande bas för Zeppelins samtliga verksamheter i regionen samt tvätthall.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Göteborg
Planer finns för nybyggnad av fjärrvärmeverk med träpellets, som investeringar i det befintliga fjärrvärmesystemet. Tidsplanen är idrifttagning av nya pannor år 2024 – 2026.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Avser utbyggnad av industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark
Byggnation av terminalyta i Göteborg, etapp 1 C
Projektet avser byggnation av terminalyta och är en markentreprenad innehållande bl a asfaltering, losshållning (sprängning) och krossning av berg, VA-anläggning (dagvattenhantering), el-arbeten (högspänning), kanalisationsarbeten.
Ombyggnad av E45 till mötesfri landsväg sträckan Tösse-Åmål
9,8 km lång sträcka. Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg ca 5,5 km lång parallellt med E45 och väg 2244. Viltstängsel. Gc-bro över Norge/Vänerbanan. Ombyggnad av 13 enskilda vägar för att anpassa och minimera antalet anslutningar till E45.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good eller Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm). Markarbetet pågår.
Ombyggnad av bro över sund vid Bäckevik
Pågjutning fundament utbyte anoder pelare9. Pågjutning undersida låda stöd 1-7. Slammning/målning pelare 2-7. Uppkopplat katodiskt skydd. Norra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10, utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gångbana, komplettering hoppskydd. Södra: Utbyte kantbalk stöd 1-7 samt 7-10 utbyte räcke, tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, avvattningssystem, komplettering skiljeräcke gc-bana, komplettering hoppskydd.
Nybyggnad av bioångpanna i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en bioångpanna i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk.
Standardhöjande åtgärder på väg 2504 sträckan Södra Härene (E20)-Fåglum-Väg 2503
Ca 7 km lång sträcka, vägen ska breddas 1 m och förstärkas, vissa kurvor och krön ska rätas, ny gångbana samt plattform vid busshållplatsen i Fåglum.
Nybyggnad av räddningsstation Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av brand- och ambulansstation, mur och parkering.
Ramavtal avseende inhyrning av lastbil med förare, Skövde kommun
Skövde kommuns behov av inhyrning av lastbilar med förare.
Ombyggnad av väg 2183 mellan Ed-Nössemark
Bärighet- och förstärkningsåtgärder (BK4). Från Mäfällingen och ca 12 km söderut mot Ed. Breddning, avvattningsåtgärder, infräsning makadam och viss kurvrätning.
ROT-renovering omr 101 i Lidköping
ROT-renovering med kvarboende.
Nybyggnad av parkeringshus i Vänersborg
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus på Sandens parkering i Vänersborg.
Nybyggnad av biogasanläggning i Götene
Planer finns för nybyggnad av biogasanläggning i Götene.
Projekttävling: Stadsrummet vid station Haga i Göteborg
Projekttävling för stadsrummet vid den planerad stationen i Haga. Tävlingen genomförs i samarbete med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor, Park- och Naturförvaltning, Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter.
Nybyggnad av gator inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Avser utbyggnad och ombyggnad av gator öster om Nellickevägen samt längs Mölndalsvägen och Vörtgatan i Göteborg.
Nybyggnad av brygg/betongdäck och ombyggnad av torgyta i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck och ombyggnad av torgyta.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Vägmarkering inom område Fyrbodal
Option på ytterligare 1+1 år.
Åtgärder på väg 47/förbifart Grästorp
Korsningsåtgärd väg 47/2561, ny cirkulationsplats vid väg 2561/44, gc-port under väg 2561 vid Storgatan, utbyggnad av befintliga hållplatser med fickor, förlängning av gc-väg ca 500 meter.
Nya VA-ledningar i Strömstad, etapp 1
Projektet avser byggnation av överföringsledningar, vatten- och spillvatten, ledningarnas totala längd är ca 4,3 km. I projektet ingår även två stycken spillvattenpumpstationer.
Nybyggnad av överlämningsbangård Majarp , Falköpings kommun
Avser nybyggnad av en överlämningsbangård Majarp, Falköpings kommun. Järnvägsentreprenad, Spårbyggnad, kontaktledning, signal, markarbeten m.m.
Ramavtal avseende laddstolpar, Vårgårda kommun
Avser leverans och montering av laddstolpar, samt drift, installation och service av dessa.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 3 stycken kompletta avloppspumpstationer på tre olika positioner utefter en överföringsledning. Alla tillhörande markarbeten ska ingå.
Ombyggnad av biosteg i Lysekil, etapp 1
Projektet avser installation av nytt bottenluftarsystem i befintliga efterdenitrifikationsbassänger (zon 1) inklusive rörsystem och nya blåmaskiner.
Ramavtal avseende VA-anläggningsarbete, Vårgårda kommun
Ramavtal avseende om- eller nybyggnad av VA-ledningar och VA- anläggningar, såsom mindre pumpstationer. VA-ledningar avser markförlagda eller nedgrävda ledningar som används för kommunal vatten- och avloppsförsörjning. Upphandlingen omfattar följande två delområden, vilka utvärderas separat: Delområde 1: Akuta arbeten Delområde 2: Planerade arbeten Avtalstid 2 år med möjlighet till 2 + 2 + 2 + 2 års förlängning.
Nybyggnad av biogasanläggning i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av vätgasanläggning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd
Nybyggnad av vindkraftverk i Kungälv
Planer finns på uppförande av max 5 vindkraftverk, max 150 meter totalhöjd. Örevattenåsen ligger nordväst om Solberg i Kungälvs kommun.
Nybyggnad av ledningspumpstationsarbeten samt markarbeten i Göteborg, etapp 1
Projektet avser komplettering av VA-ledningar samt el samt i mindre omfattning av hårdgjorda ytor. Entreprenaden innehåller även en dagvattenpumpstation och en spillvattenpumpstation.
Omläggning av VA och gata i Mölndal
Projektet avser förnyelse av gator och VA system för exploatering av fastigheterna Stiernhielm 6, 7 och 16. Befintligt VA system byggs om från Hagåkersgatan till Bifrostgatan för att klara framtida belastning. Även på Bifrostgatan byggs VA systemet om, gatan flyttas norrut och får en stadsmässig karaktär med kantparkering, planteringszoner samt GC-banor. En ny lokalgata ska anläggas mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, i Wallinsgatan förnyas VA systemet och gatan breddas till 5,5
Exploatering för bostäder mm i Ulricehamn
Detaljplanen medger ca 30 villatomter i väster. Öster om det planerade villaområdet möjliggörs det för ett bostadsområde med villor, radhus, parhus och kedjehus i 2-3 våningar. Längst i öster medges flerbostadshus med upp till 6 våningar.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Ombyggnad av befintligt ställverk i Strömstad
Projektet avser att bygga om befintligt 130/40/10kV ställverk med tillhörande ny stationsbyggnad, nya krafttransformatorer och nollpunktsutrustning på nuvarande ställverksområdet parallellt med befintligt driftsatt ställverk.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en ca 2500 meter lång vattenledning i PE dimension 400. Ca 2000 meter utförs schaktfritt, ca 500 meter med öppen schakt. Ledningen går framförallt i åker- och ängsmark. Objektet är beläget i Kungälvs kommun och sträcker sig från Solberga, väster om väg 616 och vidare norrut.
Ledningsförnyelse mellan Horred-Breared
Horred-Breared FL14 S3-4 ledningsförnyelse av luftledning 400 kV.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Drift och underhåll av anläggningar i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av anläggningar i den omfattning som beställaren har skyldighet att utföra såsom ansvarig för gatu- och väghållningen. Detta gäller främst ytor som är belägna inom gatumark och område för allmän väg med undantag av banområde för spårvagnstrafik, Hisingen.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggning och ledningssamordning.
Byggnation av cirkulationer i Göteborg
Projektet avser byggnation av cirkulationer utmed Hjalmar Brantingsgata.
Nybyggnad av transformatorstation Trollhättan
Ingelkärr, ny 400 kV-station
Nybyggnad av lokaler för räddningstjänsten i Ulricehamn
En ny brandstation behöver byggas i Ulricehamn pga en nybyggnation av rondell i anslutning till befintlig brandstation. Senast om 3 år ska Räddningstjänsten i Ulricehamn vara inflyttad och igång i ny lokal. Byggplats ej fastställd
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av väg, VA, belysning samt el och opto för ett befintligt och ett nytt bostadsområde. En ny tryckstegringsstation ska uppföras i områdets sydöstra del.
Nybyggnad av ställverk i Skepplanda, Ale kommun
Avser uppförande av ny byggnad i betong, innehållande ett luftisolerat ställverk 20 kV.
Nybyggnad av solcellspark i Mölndal
Avser nybyggnad av solcellspark på Kikås deponi. Solcellerna kommer placeras på ett sluttäckt deponiområde som är svåranvänd till annat. Solcellsparken kommer att vara ungefär lika stor som åtta fotbollsplaner med en kapacitet på cirka 4 megawatt.
Anläggande av park i Göteborg
Projektet avser anläggande av stadspark. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
Om- och nybyggnad av gator, GC-vägar mm i Härryda
Projektet avser om- och nybyggnad av delar av gatorna Albergs väg, Knektetorpsvägten och Davids väg samt nya gång- och cykelvägar, nya VA-ledningar, nya diken, ny våtmark, nya dammar, el-, tele- och opto-ledningar, sanering av massor med parkslide, vägbelysning, vägskyltar samt övrik utrustning.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck i 2 plan i betongkonstruktion med 57 parkeringsplatser under tak och 60 st på taket. Rivning av plåtgarage med 36 platser. Avser även återgärder på grönytor, stenbeläggning, rivning asfalt, uppförande av grillplats, orangeri, utekök och 2 st miljöhus.
Nybyggnad av vattenledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av en 2476 meter lång vattenledning i PE dimension 400. Ca 1198 meter utförs schaktfritt, ca 1278 meter med öppen schakt, 4 schaktfria korsningar, via skyddsrör, av allmän väg. Ca 900 meter innefattar samförläggning med el, inklusive 2 schaktfria korsningar, via 3 skyddsrör för el, av allmän väg. Utöver detta tillkommer 3 styrda borrningar för skyddsrör för el. Ledningen går framförallt i åker- och ängsmark. Objektet är beläget i Stenungsunds kommun och sträcker sig från kommungränsen till Kungälvs kommun vid Solberga och vidare norrut till Jörlanda tätort.
Nybyggnation av mottagningsstation i Göteborg
Avser nybyggnad av mottagningsstation med möjlighet till byggnation av ytterligare en till mottagningsstation till en planerad batterifabrik i industriområdet Torslanda/Sörred i nordvästra Göteborg. Omfattning: Stationen ska bestyckas med 145 kV GIS-ställverk med 11st fack, med option på plats för fler fack. Option på tre krafttransformatorer och tillhörande transformatorceller. I entreprenaden ingår även reläskydd och kontrollutrustning för 145 kV inkommande linjer och utgående kablar eller transformatorer. Bygglov kommer att sökas av GENAB under 2022. Byggnaden skall bestå av separata utrymmen för : • 145 kV ställverkshall • 145 kV kabelkällare • Kontrollrum • Option: Tre transformatorceller med tillhörande oljekällare
Ny cirkulationsplats vid väg 178/väg 740 på Orust
Även ny bussterminal och pendlarparkering vid väg 178/740 Tegneby korsväg.
Nybyggnad av kylanläggning i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av kylvattencentral.
Upprustning av parkeringshus på Lunden i Göteborg, etapp 2
Projektet avser förstärkning och beläggningsarbeten i parkeringshus med 186 p-platser.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Mellanblocksignaler längs bandel 651 och 652 mellan Uddevalla-Vänersborg
Två stycken mellanblocksposter samt tre stycken isärdragningar av infarts- och utfartsblocksignaler på två driftplatser mellan Uddevalla och Vänersborg.
Anläggande av dykdalber vid Finnsbo Färjeläge
Omfattar två dykdalber (dykdalb 3 och dykdalb 4) i vatten och två pålade pollare i land.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Byte av rörbroar i Lilla Edets kommun
Byte av 2 rörbroar; bro 100-58260-1 över Gårdaån vid väg 1996 samt bro 100-54215-1 över bäck vid Dunevallen väg 2000.
Nya VA-ledningar och pumpstationer på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar och pumpstationer.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Utbyggnad av infrastruktur i Grästorp
Utbyggnad av infrastruktur med syfte att försörja kommande bebyggelse på området. Detta innefattar bland annat utbyggnad av vatten och avlopp, schakt för el och fiber, utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar med tillhörande anordningar, iordningställande av allmän platsmark och utbyggnad av dagvattenlösningar.
Förnyelse av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser förnyelse av vattenledningar genom rörspräckning. Objektet avser förnyelse av dryga 1100 meter vattenledningar varav: Rörspräckning av ca 440 meter i dimension 125 PE och ca 680 meter i dimension 180 PE. Omläggning av ca 40 meter i dimension 100 SGN med öppen schakt. Objektet är beläget i stadsdelen Kungsladugård med adresser: Birgittagatan, Carnegiegatan, Hägergatan, Kustroddaregatan, Slottsskogsgatan, Svanebäcksgatan och Tranegatan.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten. Stationen utgörs av en byggnad på totalt ca 80 kvm inklusive utrymme för reservkraft. Byggnaden blir ett skyddsobjekt och höga krav ställs på fysiskt skydd.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Ny ställverksbyggnad i Lysekil
Projektet avser att bygga en ny ställverksbyggnad som ska inhysa nytt 10kV-ställverk och ny kontrollutrustning.
Ny elektrisk ledning Ingelkärr Stenkullen
Ingelkärr-Stenkullen ny luftledning för 400 kV, ca 17 km. Omfattar projektplanering, avverkning, anläggande av byggvägar, fackverksstolpar i stål med tillhörande fundament samt installation av fas- och topplinor med tillbehör och driftsättning
Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd och Nord
Omfattar 906 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll.
Renovering- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Kinna
Avser renovering och ombyggnad och omfattar renovering och ombyggnad av bassänger, personaldel, samt processförbättring vid Skene ARV.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av en kaj på södra sidan Säveån, en gångbro, gatuanläggning och ledningssamordning.
Ombyggnad av bro i Vänersborg
Avser injektering av sprickor i klaffkamrar på bro.
Ny anläggning för landanslutning av fartyg i Göteborg
Projektet avser leverans och montage av ny anläggning för landanslutning av fartyg i Energihamnen vid kajplats 519, 520 och 521. En ny transformatorstation/ställverk 11/6.6kV ska anläggas vid kajplats 519. Denna station ska försörja de tre kajplatserna som vardera ska förses med en anslutningsstation bl a innehållande kabelspel för den kabel som ska anslutas till fartyg.
Nybyggnad av dricksvattenledningar med ventiler mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledningar med ventiler, dagvattenledningar, brunnar. Objektet avser i huvudsak följande: 1 Gator och vägar 2 Grönytor 3 Va-ledningar
Nybyggnad av park i Göteborg, etapp 2B
Projektet avser nybyggnad av park. Parkdelen är beläget mellan Karl IX väg och Monsungatan längs med Göta älv.
Rivning och ny fackverksbro i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig stålfacksverksbro som ersättes med en nytillverkad fackverksbro. Dessutom ska finnas en matningsledning för brandvatten och diverse elledningar bytas ut.
Ombyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser renovering av befintligt parkeringshus beläget centralt i Trollhättan.
Underhåll på Brudaremossens lakvattenanläggning, , Göteborg
Avser underhåll, kompletterande åtgärder på Brudaremossens lakvattenanläggning, vars mål är att åtgärda fel och förbättringsområden på anläggningen.
Ombyggnad av vattenledning i Mellerud
Avser förnyelse av markförlagd vattenledning mellan Sverkersbyns vattenverk och Melleruds vattentorns lågreservoar.
Nya överföringsledningar i Göteborg, etapp B
Projektet avser överföringsledningar på Hisingen och sträcker sig längs Björlandavägen sydöst om Östergärde industriområde till Kärrdalen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).