Alla aktuella anläggningsprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 355 st.

Nybyggnad av tågdepå i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av tågdepå. Byggstart tidigast hösten 2022.
Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad.
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetter
Avser uppförande av lager och logistik på fastigheten Dansered 1:64 som ligger i anslutning till Landvetter flygplats utmed väg 40. Den totala markytan omfattar 210 000 kvm. Markarbetet påbörjas i januari 2022.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Göteborg
5 års kontraktstid + option 1 år.
Nybyggnad av hangarer i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av kontor och förråds-verkstadsytor med tillhörande personalutrymmen samt anpassning av intilliggande markområden. Byggnaden skall byggas i Karlsborgs kommun och omfattar ca 25000 kvm.
Nybyggnad av logistikpark i Göteborg
Nybyggnad av logistikbyggnad om 22900 kvm LOA, som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent och utrustas med bergvärme samt en solcellanläggning om 500kW.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 3
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av polishus med garage, omklädningsrum, reception, sporthall, godsmottagning, kontor, mötesrum, konferensrum, matsal och teknikutrymmen.
Nybyggnad av polishus och häkte i Borås
Planer finns för nytt, polishus och häkte på Horngäddan 8. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nybyggnad av processanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av processanläggning.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle. ORC-turbin: Againity AB, Ingelstagatan 1, 602, 41 Norrköping, Elin Ledskog.
Nybyggnad av lager och logistikhus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och logistikhus. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm). Markarbetet pågår.
Nybyggnad transformatorstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av komplett transformatorstation. 145kV GIS-ställverk, transformering 145/11 kV, 11 kV ställverk, all kontrollutrustning.
Nybyggnad av logistikhall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikhall.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Projektet avser nybyggnad av logistik, kontor i entresolplan och verksamhetslokaler. Markarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av logistikfastighet om ca 6500 kvm vid Göteborg Landvetter Airport.
Nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport
Planer finns för nybyggnad av logistikfastighet vid Göteborg Landvetter Airport.
Nytt industriområde i Mariestad
Planer finns för nybyggnad av industrilokaler på området Sandbäcken 1:1 m.fl. Planområdet är cirka 83 hektar stort och ligger i centrala Mariestad.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Nybyggnad av gator inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Avser utbyggnad och ombyggnad av gator öster om Nellickevägen samt längs Mölndalsvägen och Vörtgatan i Göteborg.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av terminalbyggnad. Markarbetet pågår.
Nybyggnad av brandstation i Lilla Edet
Avser nybyggnad av brandstation på Juno-tomten vid Lilla Edets södra infart. Bland annat får man en tvätthall för fordonen, särskilt utrymme för att hantera utrustning efter utryckning, övningsområde intill brandstationen mm.
Nybyggnad av brandstation i Mariestad
Utredningar gällande möjligheterna för att bygga en ny brandstation pågår.
Nybyggnad av logistikanläggning i Ulricehamn
Avser nybyggnad av logistikanläggning åt Logistikpartner i Ulricehamn på 20 000 kvm. Hyresavtal är tecknat på 12 år. Anläggningen ska förses med ett automatiserat robotsystem för en effektiv hantering av lagerhållna artiklar. En solcellsanläggning ska monteras på fastighetens tak.
Nybyggnation av transformatorstation 130/40/10kV i Gullspång
Avser nybyggnation av transformatorstation 130/40/10 på ny mark. En transformatorstation som ansluts mot 130/40kV ledningar. Samt en byggnad med separata rum för ställverk och ett förkontrollrum ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av vindkraftverk i Velinga, Tidaholm
Avser att bygga 12 vindkraftverk som kan producera el som motsvarar årsproduktion för 25000 villor. 180 meter totalhöjd.
Renovering av påldäckskaj i Vänersborg
Avser att reparera uppkomna skador på Vänerborgs hamn:s kajsektioner.
Nya VA-ledningar i Kode
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av överlämningsbangård Majarp , Falköpings kommun
Avser nybyggnad av en överlämningsbangård Majarp, Falköpings kommun. Järnvägsentreprenad, Spårbyggnad, kontaktledning, signal, markarbeten m.m.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Vägmarkering inom område Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Vägmarkering inom område Skaraborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Nya överföringsledningar i Munkedal, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar.
Exploatering inför nytt verksamhetsområde i Skövde
Avser exploatering inför kommande verksamhetsområde i Norra Ryd etapp 2. Verksamhetsområdets gatunät kommer byggas ut med separat gång- och cykelbana på 3 meters bredd. Gång- och cykelbanorna i området ansluter via trafikplatsen till befintlig gc-väg mellan Skövde och Stöpen som ligger direkt öster om väg 26.
Nybyggnation av bussdepå i Skövde
Avser nybyggnad av bussdepå och omfattar servicelokaler för bussar samt tillhörande administrations- och personaldelar.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom Göteborgsområdet
Drift, underhåll samt eventuell reinvestering ev eltekniska trafikutrustningar i Halland samt Västra Götalands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Elektrifiering av färjeleden Gullmarsleden
Anslutning av befintlig vägfärja till en automatisk laddstation. Transformering av högspänning och likriktning av ström. Två automooringstationer (för automatisk förtöjning) ingår.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborgs, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Standardhöjande åtgärder på väg 2504 sträckan Södra Härene (E20)-Fåglum-Väg 2503
Ca 7 km lång sträcka, vägen ska breddas 1 m och förstärkas, vissa kurvor och krön ska rätas, ny gångbana samt plattform vid busshållplatsen i Fåglum.
Åtgärder på väg 47/förbifart Grästorp
Korsningsåtgärd väg 47/2561, ny cirkulationsplats vid väg 2561/44, gc-port under väg 2561 vid Storgatan, utbyggnad av befintliga hållplatser med fickor, förlängning av gc-väg ca 500 meter.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götaland och Hallands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Ombyggnad av gator i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av gator.
Kollektivtrafikstråk i Göteborg
Projektet avser ny gatuöverbyggnad samt utbyte av spårkomplex.
Reparation av bro i Vänersborg
Reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Byggentreprenad Västra Götaland
Säkerhetsskyddat projekt, arbetet omfattas av verksamhetsområdena bygg, mark samt installation, inom området Västra Götaland.
Nybyggnad av ställverk i Skepplanda, Ale kommun
Avser uppförande av ny byggnad i betong, innehållande ett luftisolerat ställverk 20 kV.
Om- och tillbyggnad av övningshall, Karlsborgs fästning
Avser om- och tillbyggnad av övningshall by 092 i Karlsborg. Arbetet omfattar byggnadsarbeten, rörarbeten, ventilationsarbeten, elarbeten, styr- och reglerarbeten, mark- och anläggningsarbeten. Byggnaderna ingår inte i det statliga byggnadsminnet Karlsborgs fästning. Objektets läge: inom motorområde Heden söder om Karlsborgs fästning, infart från Flottiljvägen.
Ny- och ombyggnad av gata, GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, GC-vägar, 2 stycken cirkulationsplatser, VA-ledningar, optokablar och elledningar. I projektet ingår även demontering av befintlig trängselskatteportal på Karlavagnsgatan samt montering av en ny dito på Nya Polstjärnegatan och en ny på Karlavagnsgatan. En av cirkulationsplatserna är idag en befintlig 3-vägskorsning som således ska byggas om till cirkulationsplats.
Ombyggnad av gator i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av gator.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 1
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA nätet med ca 2900 meter huvudledningar och ca 560 meter servisledningar, 78 stycken VA-serviser och två överbyggda avloppspumpstationer mm.
Nybyggnad av gata och va-ledning i Trollhättan
Avser anläggande av gata och VA inför planerad bostadsbebyggelse. Planen möjliggör en förtätning av ca 300 nya lägenheter i flerbostadshus dom varierar i 6-8 våningar på fastigheten Läkaren 1 och 3.
Nybyggnad av dagvattenledning i Alingsås
Nybyggnation av ca 900m Gata samt 700 m GC-väg. Nybyggnation av VA-ledningar med ca 1200 m schaktlängd inklusive ny avlopps-pumpstation. Nybyggnad av Dagvattendamm med volym ca 6.000 m3 samt ca 400 m dagvattendiken. Ny belysningsanläggning samt träd- och buskplanteringar
Ny lokalgatan, trafikanpassning mm i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag Hammarsköldsleden, ledningsarbeten med schaktfri metod, signal samt belysning och ny pendelcykelbana.
Hamnförstärkning i Vänersborg
Projektet avser att säkra upp hamnen i Vargön med stålspont för att ta bort rasrisken.
Omläggning av ledningar i Göteborg
Projektet avser omläggning av dricksvatten, spillvatten- och dagvattenledningar samt omläggning av el- och gasledningar. (Projektet syftar till byggnationen av Castellums nya polishus vid Exportgatan).
Ny cirkulationsplats vid E45 i Lilla Edet
Ny cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen, flytt av 2 busshållplatslägen samt en gång- och cykelpassage vid Värdshusvägen.
Komplettering av mittlås på Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av mittlås på Älvsborgsbron, bro 14-614 i Göteborg, mellan norra och södra pylonerna.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Ombyggnad av plankorsning i Vårgårda
Ny järnvägsbro/vägportal samt rivning av befintlig plankorsning.
Ombyggnad av busshållplatser samt korsningar längs väg 1939 i Lerum
Ombyggnad av 2 busshållplatser, flytt av 1 hållplats. Ombyggnad av korsningarna Gråbovägen/Olstorpsvägen och Gråbovägen/Lundbyvägen.
Ramavtal avseende pumpstationer, Alingsås kommun
Ramavtal avseende leverans, installation samt driftsättning av pumpstationer till Alingsås kommun. Avtalstid:2022-09-01 - 2026-08-31
Byggnation av pendelcykelbana i Göteborg
Projektet avser att ny pendlingscykelbana byggs mellan Backaplan och Bräckemotet. I objektet ingår ombyggnad av cykelbana till pendelcykelbana i tre korsningar längs med Hjalmar Brantingsgatan. Förutom gatuombyggnad och dagvattenarbeten ingår belysningsarbeten och trafiksignalarbete.
Renovering- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Kinna
Avser renovering och ombyggnad och omfattar renovering och ombyggnad av bassänger, personaldel, samt processförbättring vid Skene ARV.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DV 01
Beläggningsgrupp DV 01 åren 2022-2024.
Nybyggnad av solcellspark i Töreboda
Avser nybyggnad av solcellspark i Töreboda.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser ett nytt spår med en ny växel på Marjarps Dryport, Falköpings kommun.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst område Göteborg, DGF 03
Omfattar 1 beläggningsgrupp DGF 03 som består av fyra (4) huvvudelar varav en (1) för utförande 2022 och tre (3) huvuddelar för utförande 2022 eller 2023.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst område Göteborg, DGF 01 och 02
Omfattar 2 beläggningsgrupper; DGF 01 som består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2022 och DGF 02 som består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2022.
TSK- och varmmassabeläggning i Distrikt Väst, DV 02
Beläggningsgrupp DV 02 åren 2022-2024.
Nybyggnad vattenledning mm i tunnel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 260 meter vattenledning DN 600 mm i tunnel.
Trimningsåtgärder signal vid järnväg i Skövde
Trimningsåtgärder signal på och omkring Skövde driftplats. Försignal ersätts med nya blocksignaler samt isärdragna in- och utfartssignaler. Bandel 512, km 310+000 – km 322+400.
Utbyggnad av gata- och VA samt ny belysning i Tibro
Avser gatu- och VA-utbyggnad. Befintlig grusväg ska bitumenbeläggas och ny belysning ska sättas upp samt utbyggnad av VA och ny dagvattendamm, inför exploatering utmed Vildapelvägen. Sprängningsarbete kommer behövas utföras.
Ny infrastruktur i samband med utbyggnad av detaljplan i Skra Bro i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av infrastruktur enligt ny detaljplan för Skra Bro. I entreprenaden ingår bl a utförande av gator, GC-vägar och torg, breddning/vänstersvängfält av Björlandavägen, pendelparkering och busshållplatser. Därutöver ska även VA, el, tele och datakommunikation byggas ut för att försörja de nya bostadskvarteren.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten. Stationen utgörs av en byggnad på totalt ca 80 kvm inklusive utrymme för reservkraft. Byggnaden blir ett skyddsobjekt och höga krav ställs på fysiskt skydd.
Exploatering för villatomter i Tidaholm
Exploatering för 7 villatomter.
Ombyggnad av torg i Borås
Södra torget byggs om för att göra torget säkrare, både för gående och resande. Ombyggnationen beräknas ske i två etapper. Etapp 1 kommer vara omläggningar av busslinjer och i etapp 2 kommer en torgyta byggas, med inslag av träd och grönska.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av parkeringshus.
Upprustning av hamnområde i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnområde.
Ombyggnad av bro i Trollhättan
Ombyggnad av Oscarsbron.
Nybyggnad av automatstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av el-laddning.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Stängselåtgärder inom region Väst, etapp 8
Lindome, Mölndal, Floda, Råtorp, Rävlanda, Kil godsbangård, Sunne ,Hogstorp, Lidköping samt option på Stenstorp och Kil. Kil bangård ska genomföras innan 2022-09-30, Sunne ska genomföras mellan 2023-01-01 till 2023-02-28, Lindome, Mölndal, Floda, Råtorp, Rävlanda, Kil bangård, Hogstorp och Lidköping ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2022-12-31, optionen Stenstorp och Kil ska vara klara för slutbesiktning senast 2023-05-31.
Byggledning/projektering inom underhållsbeläggning i Distrikt Göteborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 2 + 2 år.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar samt ytskikt för Liljedalsområdet gällande Västra gatan med tvärgator mot Strandgatan, Gärdet och Trädgårdsgatan.
Nybyggnad av vattenledning
Avser nybyggnad av vattenledning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).