Alla aktuella anläggningsprojekt i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och utbyggnad av gator, VA-system och busshållplatser i Stenungsund
Projektet avser om- och utbyggnad av Nyborgsvägen, Västerrådsvägen och Doterödsvägen. Om- och utbyggnad av busshållplatserna vid Doterödsvägen. Om- och utbyggnad av VA-systemen i Nyborgsvägen, Västergårdsvägen och Doterödsvägen.
Skredrisk och trafiksäkerhet i Stenungsund
Projektet avser stabilitetshöjande åtgärder i form av profilsänkning på del av Torpsvägen och Bollstensvägen samt utläggning av erosionsskydd längs en sträcka av Norumsän. I samband med stabilitetsåtgärderna ska även berörda gator göras trafiksäkrare genom nya GC-banor och hastighetssäkrade gångpassager.
Uppförande av stationärt reservkraftverk i Stenungsund
Projektet avser uppförande av stationärt reservkraftverk. Drifvärnsgården ska förses med en mindre stationär typ av containermonterad eller likvärdig reservkraftanläggning som ska försörja den befintliga byggnaden.
Nybyggnad av GCM-väg i Stenungsund, option 1
Projektet avser anläggande av GCM-Väg mellan fotbollsplanen i norr och badplats.
Nyanläggning av VA-ledningar i Stenungsund, option 3
Projektet avser nyanläggning av VA-ledningar i nyantagen detaljplan.
Nybyggnad av gator och VA-lednigar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande industriområde.
Nybyggnad av idrottshall i Stenungsund
Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Stenungsund
Bygglov för anläggande av bullervall.
Nybyggnad av plank i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av anläggning/anordning samt mur och plank.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Stenungsund
Marklov för hårdgöra markyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.