Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ekodukt vid Fässbergsdalen
Ny ekodukt över Jolengatan, Söderleden, vattendraget "Stora å" och en framtida gata söder om Söderleden. Jolenvägen får en alternativ dragning. I objektet ingår även en omgrävning av Stora å.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av isstadion i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bandyhall.
Nybyggnad av väg m m i Heljered, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av väg mm.
Anläggande av vattenledning i Mölndal
Projektet avser anläggande av vattenledning.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Exploatering av område i Lindome
Projektet avser exploatering av område.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Ombyggnad av Stensjö dämme i Mölndal, etapp 3
Projektet avser total ombyggnad av Stensjö dämme inkl rivning av del av befintligt dämme samt utförande av ny fiskväg.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av aktivitetspark i Lindome, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark med bl a pumptrackbana med läktare, lekhus, vattenlek, hängmattor, sandlådor, utekök och bord under tak, grillplats, tubrutschkana, gungor, linbana, balansbana samt sittplatser.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet. Samt utbyte och upprustning av belysningsanordning. Objektet är beläget i Toltorpsdalen/Änggården mellan Gränsgatan och Konstnärsgatan i Mölndal.
Utbyggnad av busshållplatser och ombyggnad av GC-väg i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av busshållplatser i båda riktningarna på Labackavägen samt breddning av gång- och cykelbana utmed Bangårdsvägen, sträckan är ca 260 meter.
Nybyggnad av vattenledning i Krokslätt i Mölndal
Avser förläggning av ny vattenledning i Landshövdingegatan utanför fastigheten Gasellen 27 och 30 fram till korsningen Landshövdingegatan/Örngatan i Krokslätt. Upprättande av ny Va-servis till fastigheten Gasellen 27 och 30 samt sättning av 2 st rännstensbrunnar i Landshövdingegatan och återställning av gaturummet.
Anläggande av sedimentationsdamm vid kraftvärmeverk i Mölndal
Anläggande av dagvattendamm eller motsvarande reningsanläggning för avledning av dagvatten från ytor där träbränslehantering och tillfällig lagring av trädbränsle sker.
Fiberutbyggnad i Mölndal, etapp 2
Projektet avser fiberbyggnation.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 1
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 2
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 3
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintligt fördröjningsmagasin där befintligt magasin i dag är ett sprängstensmagasin och det nya magasinet kommer att vara en öppen lösning.
Anlägga en ny spont längs Mölndalsån i Göteborg
Projektet avser att anlägga ny spont längs en sträcka på 47 meter av Mölndalsåns västra strand i syfte att stabilisera åkanten och minimera översvämningsrisken för befintliga och nya byggnader.
Byte av brandlarm vid kraftvärmeverk och hetvattencentral i Mölndal
Avser komplett byte av brandlarm vid Riskulla KVV & HVC med angränsade tillhörande byggnader och anläggningsdelar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av två transformatorstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Marklov för parkeringsplatser utmed larssons berg 1, 3, 5, 7.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov schaktning/utfyllnad flerbostadshus.
Rivning av mast i Mölndal
Rivningsanmälan för rivning av mast.
Laddstolpar på parkering i Mölndal
Projektet avser laddstolpar till bil.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.