Alla aktuella anläggningsprojekt i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Flytt och nyanlägning av gata och VA i Kållered
Projektet avser flytt och nyanläggning av gata och VA. I projektet ingår även platsgjuten konstruktion och hantering av fjärrvärme, el- och fiberledningar.
Slänt stabilisering i Mölndal
Projektet avser åtgärder för att motverka skredrisk och instabilitet inom Forsåkers området. Detta genom slänt stabilisering av mark runt Mölndalsån, avschaktningar och rivningar samt miljösanering av förorenade massor.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av 10 kV ställverk i Mölndal
Projektet avser att XT12 Rävekärrs 130/10 kV mottagningsstationer ska kompletteras med ytterligare 10 kV fack med tillhörande relä- och kontrollutrustning.
Omläggning av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser omläggning av VA-ledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar mm i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet samt utbyte och upprustning av belysningsanordning.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Byte mätarkabelskåp i Mölndal
Projektet avser att inom bostadsområdet Lindhaga Samfällighetsförening är det i dag 34 stycken kabelmätarskåp av typen ELGE och SIEVERTS KSP20 samt 10 stycken kabelskåp av typen SIEVERTS SP9, KSP10 och KSP11. Avsikten är att byta ut dessa skåp och ersätta med nya på samma plats.
Byte av konstgräs i Mölndal
Projektet avser byte av konstgräs på en 11-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 1
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 2
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Byte av konstgräs i Mölndal, option 3
Projektet avser byte av konstgräs på en 7-manna plan.
Urgrävning av Stålloppet i Mölndal, etapp 2
Projektet avser urgrävning av Ståloppet (ca 6000 kvm) inkl viss urgrävning i Rådasjöns utlopp samt Stensjöns inlopp (ca 2000 kvm). Arbetena kommer även omfatta erosionsskydd av brofundament under vägbro över Ståloppet, bergschakt vid Ståloppets inlopp samt utförande av ny gångbro inkl rivning av befintlig gångbro.
Kylmaskin 600 kW för temporär fjärrkyla i Mölndal
Projektet avser kylmaskin för temporär fjärrkyla 600 kW samt tillhörande tjänster reservdelar mm.
Ny cirkulation i korsning mm i Mölndal
Projektet avser ny cirkulation i korsningen Göteborgsvägen/Berghemsgatan med flytt av busshållplatser, förlängning av befintliga spårvagnshållplatser, flyttning
Ombyggnad av fördröjningsmagasin i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av fördröjningsmagasin.
Nybyggnad av regionnät i Mölndal
Strandskyddsdispens för anläggande av markkabel.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning.
Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av 2 st stödmurar.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av mur /-ar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats samt pergola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av p-platser, 30 st.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av mur.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Mölndal
Bygglov för uppförande av plank.
Sandblästring i panna vid kraftvärmeverk i Mölndal
Avser rengöring av panna 3 på Riskullaverket genom sandblästring under sommarrevisionen 2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.