Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder. Ommålning av broar (vägport vid Viskafors, Assberg, Åsbro, Skuttran, Himleån).
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 vid Sparsör-Brämhult
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Bärighetsförstärkning längs väg 1795 vid Brämhult
Väg 1795 mellan kommungräns Brämhult fram till korsning väg 1800.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Trimningsåtgärder vid väg 40 mellan Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen i Borås
Trimningsåtgärder i anslutning till ramperna mellan Viaredsmotet och lundaskogsrondellen.
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Reinvestering av vattenledning i Viared
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Borås
Fasadändring på affärs- kontorshus samt ändrad användning från kontor-lager till friskvård.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Borås Elnät AB avser att under 2021-2022 bygga en ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (anordnade av parkeringsplatser).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning marknivå/terrassering.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivåer på tomter Fristads Prästgård 1:128,1:129,1:130,1:131,1:132,1:133,1:134.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av 9 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borås
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av den gamla.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Konsultuppdrag avseende laddinfrastrukturstrategi för Sjuhärad
Avser konsultuppdrag avseende framtagande av en publik laddinfrastrukturstrategi för Sjuhärad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.