Alla aktuella anläggningsprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder. Ommålning av broar (vägport vid Viskafors, Assberg, Åsbro, Skuttran, Himleån).
Ommålning av järnvägsbroar i region Väst - Syd
Ommålning av fem järnvägsbroar; Bro 3500-1076-1, Viskan 1, Bandel 655, km 71+394. Bro 3500-1077-1, Viskan 2, Bandel 655, km 71+520. Bro 3500-746-1, Svartån, Bandel 383, km 240+546. Bro 3500-2603-1, Afsån, Bandel 653, 66+453. Bro 3500-3150-1, Tidan, Bandel 552, km 39+653.
Saneringsarbeten i å i Borås
Förorenade sediment i å. Dykningsarbeten blir troligen aktuella.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Viskadalsbanan i Borås
Omfattar 2 vägskyddsanläggningar vid Rogsholmsvägen, bandel 656, km 146+804. Vägskyddsanläggning Alex.
Trafiksäkerhetsåtgärder framför Borgstena skola i Borås
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av mittrefug, breddning av väg vid Borgstena skola, stoppbusshållplats samt breddning av infart till skolan samt vägräcke 110 m förbi löparbana parallellt med vägen.
Anläggande av torg i Borås
Avser anläggande av nytt torg vid Viskan som kommer påminna om Sandwalls plats. Tanken är att torget ska skapa mer liv och vilja till rörelse längs med Viskan. Bland annat kommer belysningen få en framträdande och viktig roll på platsen och bidra till ett inbjudande torg med tydlig karaktär. Ljuset skall skapa intresse och utöka rörelsemönstret till torget för invånarna dagtid och kvällstid. Platsen skall vara trygg och attraktiv vilket i förlängningen medför en befolkad plats. Adress/plats: Gatorna runt gamla posten - Västerbrogatan, Torggatan, Holmsgatan, Hallbergsgatan.
Förstärkning av bro över Nils Jakobsonsgatan vid trafikplats Brodal i Borås
BK4. Bro över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan. Plattbro i betong.
Förstärkning av bro över Göteborgsvägen i Borås
BK4. Bro över allmän väg, Göteborgsvägen och sj. Olovsbergsbron/sj bron. Kontinuerliga stålbalkar med betongfarbana i 6 spann.
Förstärkning av bro över Mariedalsgatan/Bryggaregatan vid trafikplats Annelund i Borås
BK4. Bro över väg 41/27. Kontinuerlig plattbro i betong.
Trafikanpassning vid skola i Borås
Avser anpassning av befintlig väg för att skapa en säker trafiksituation kring hämta/lämna vid främst Gula skolan i Fristad. Nya angöringsplatser samt parkeringsplatser anordnas samt en avskild gångbana. En ny gångbana anordnas även på Sportvägen från Rv 42 till Fristadshallen och Tallbackens förskola.
Tekniska konsulttjänst, Borås stad
Avser konsulttjänst inom området miljöfarlig verksamhet - Ramnaslätt.
Markarbete vid lasarett i Borås
Asfaltering och markarbeten inom område Borås lasarett och Solhem
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Projektet omfattar omläggning och nyläggning av VA-ledningar vid Högabergsgatan. Objektets läge: i stadsdelen Bergdalen i norra Borås.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Tillbyggnad av idrottsplats.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Borås
Fasadändring på affärs- kontorshus samt ändrad användning från kontor-lager till friskvård.
Rivning av el-ledningar i Borås.
Avser rivning av två stycken 130 kV luftledningar benämnda BSL 1 respektive BSL 2. I samband med rivningen skall även kvarlämnade delar av en tidigare 30 kV luftledning som gått i samma ledningssträckning som BSL1 och BSL2 avlägsnas.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Avser läggning av massagolv (golvbeläggning) på betongytor i Kraftvärmeverket och Bränsleberedningen på EMC Sobacken.
Nybyggnad av skjutbana i Borås
Avser nybyggnad av skjuthall polisutbildningen.
Nybyggnad av kraftstation i Borås
Borås Elnät AB avser att under 2021-2022 bygga en ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV).
Reinvestering av VA-ledningar i Borås
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Reinvestering av vattenledning i Viared
Avser VA-reinvestering av befintliga VA-ledningar i Sandared utanför Borås.
Nybyggnad av biogasanläggning i Borås
Nybyggnad av anläggning (biogas).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Marklov för schaktning/fyllning (anordnade av parkeringsplatser).
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning av del av ringväg.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivåer på tomter Fristads Prästgård 1:128,1:129,1:130,1:131,1:132,1:133,1:134.
Ombyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för ändring av marknivåer vid skola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av 9 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser/vändplats.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation/mottagningsstation för eldistribution (ändring av lov bn 2020-001334).
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser, grundmur, marklov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Rivning av plank i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation ,rivning ,mur och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av gammal.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av skolgård i Borås
Bygglov för ombyggnad av innergård till förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för parkering (5st).
Nybyggnad av staket i Borås
Bygglov för uppförande av staket/insynsskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bullerskydd (1,5 meter högt plank) (t o m 2025-03-09).
Upprustning utemiljö Norrbyskolans förskola i Borås
Avser upprustning av Norrbyskolans förskolas utemiljö med olika lekområden i Borås.
Konsultuppdrag avseende elförsörjning för Sjuhärad
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund avser att sluta avtal för konsultuppdrag avseende framtagande av en nulägesanalys, framtidsanalys, platser för nyetablering och samverkansarena.
Konsultuppdrag avseende laddinfrastrukturstrategi för Sjuhärad
Avser konsultuppdrag avseende framtagande av en publik laddinfrastrukturstrategi för Sjuhärad.
Konsultuppdrag, Borås stad
Avser konsult som ger stöd i att skapa underlag samt för att genomföra en allmän projekttävling, en gestaltningstävling av allmän plats i centrala Borås i anslutning till ett större projekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.