Alla aktuella anläggningsprojekt i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
VA-anslutning av omvandlingsområde i Tanum, etapp 1
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA nätet med ca 2900 meter huvudledningar och ca 560 meter servisledningar, 78 stycken VA-serviser och två överbyggda avloppspumpstationer mm.
Ombyggnad av Tanumshede avloppsreningsverk i Tanums kommun
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Befintligt äldre sandfilter ska byggas om till en ny MBBR-bassäng. Reningsverket ska kompletteras med nya returslampumpar, ny blåsmaskin, ny mekanisk förtjockare och ett nytt filtersteg. Ny el- och automationsutrustning. Nytt betongvalv ska gjutas och nytt upplag för flockningstankar i stål.
Utbyggnad av VA-ledningsnätet i Tanum
Projektet avser att bygga ut det kommunala VA-ledningsnätet med ca 1380 meter huvudledningar och ca 250 meter serviceledningar då 44 fastigheter ska få nya anslutningar. Ledningsförläggningen sker inom bebyggd område i befintliga vägar och grönytor. Arbetena innefattar i huvudsak markarbeten för ytter VA.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till nytt villaområde.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Färdigställande av överföringsledningar i Tanum
Projektet avser att färdigställa överföringsledningar mellan avloppsreningsverken i Fjällbacka och Bodalen och innefattar ca 65 meter ledningar och brunnar mm i gatumark.
Nybyggnad av tryckstegringsstation mm i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstation med en lågreservoar med en vattenvolym på minst 50 kbm samt nya va-ledningar länd ca 300 meter huvudledningar inkl el- och styrkablar. Befintlig spillvattenledning "stympas" längd ca 115 meter.
Fördjupad översiktsplan för Fjällbacka och Grebbestad i Tanum
Projektet avser att ta fram en fördjupad översiktsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).