Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Kungälv
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd är 853 km.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser byggnation av nya överföringsledningar.
Utbyggnad av kyrkogård i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av kyrkogård (ca 20000 kvm).
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar samt ytskikt för Liljedalsområdet gällande Västra gatan med tvärgator mot Strandgatan, Gärdet och Trädgårdsgatan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Överföringsledningen för sträcka F är en del i arbetet med att säkra och utöka dricksvattenförsörjningen i kommunen. I etapp F ingår bl a 1. Rörgrav och förläggning, traditionell schakt 2. Rörgrav och förläggning, schaktfri metod 3. Återställning av vägar 4. Korsningar av Trafikverkets vägar samt järnväg 5. Två stycken spillvattenpumpstationer
Nya VA-ledningar i Kode, delsträcka 3A
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser utrivning och återuppbyggnad av Södra stenkajen på Marstrand.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av Rollsbomotet med cirkulation, breddning av Trafikverkets ramper och flytt av gång- och cykelbana. Även vägbelysning ingår i projektet.
Anläggande av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser schaktfri förläggning av foderrör genom banvall. Skyddsrör till 3 st vatten- och avloppsledningar för en passage av en järnväg, ca 50 meter.
Omläggning av va-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser omläggning av befintliga dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar. Omläggningen uppdelas i två etapper varav etapp 1 som denna entreprenad avser ska utföras på en sträcka parallellt utmed Utmarksvägen, under Christians IV:s väg och vidare till ny brunn vid entreprenadsgränsen. Total sträcka för denna etapp är ca 230 m varav en del av omläggningen görs via schakt och en del ska göras via schaktfri metod.
Ombyggnad av parkering i Kungälv, Huvuddel 1 och 2
Projektet avser ombyggnad av befintlig parkering ca 9000 kvm, ytorna höjdjusteras och förses med nytt avvattningssystem. Utformningen på parkeringen uppdateras med 2,5 meter breda parkeringar och får nya räcken, skyltar samt belysning. Projektet avser två huvuddelar: Huvuddel 1: Norra delen av parkeringen Huvuddel 2: Södra delen av parkeringen Avtalstid:2 år Option:1 år Option:1 år
Reparation av bro över GC-väg i Kungälv
Projektet avser reparation av bro där omisolering av bro samt reparation av inspektionsanmärkningar ska utföras.
Reservkraftanläggning för vattenverk i Kungälv
Projektet avser uppförande av reservkraftanläggning i containerutförande. Reservkraftanläggningen ska utgöra en reservmatning och vara en backup för odrinarie nätmatning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.