Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av värmeverk i Kungälv
Projektet avser ett nytt värmeverk som ska öka fjärrvärmeproduktion. Värmeverket kommer bli en helt ny fristående anläggning bestående av 2 nya pannor, P5 för eldning av biobränsle och P6 för eldning av bioolja samt bränslehantering och lager av biobränsle. ORC-turbin: Againity AB, Ingelstagatan 1, 602, 41 Norrköping, Elin Ledskog.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kungälv
Planer finns på uppförande av max 5 vindkraftverk, max 150 meter totalhöjd. Örevattenåsen ligger nordväst om Solberg i Kungälvs kommun.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser utbyggnad av väg, VA, belysning samt el och opto för ett befintligt och ett nytt bostadsområde. En ny tryckstegringsstation ska uppföras i områdets sydöstra del.
Rivning och ombyggnad av kaj i Kungälv
Projektet avser utrivning och återuppbyggnad av Södra stenkajen på Marstrand.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet.
Ramavtal avseende underhåll av broar, Kungälvs kommun
Avser reparation, underhåll och besiktning av broar, kajer, cykeltunnlar, vägbroar, trummor, kallmur, mm inom Kungälvs kommun. Avtalstid 2023-02-01 - 2025-01-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en ca 2500 meter lång vattenledning i PE dimension 400. Ca 2000 meter utförs schaktfritt, ca 500 meter med öppen schakt. Ledningen går framförallt i åker- och ängsmark. Objektet är beläget i Kungälvs kommun och sträcker sig från Solberga, väster om väg 616 och vidare norrut.
Förnya VA-ledningar mm i Kungälv
Projektet avser att förnya ledningar för vatten, spillvatten och kompletterar med dagvattenledningar. I samband med detta förnyas och kompletteras servisenslutningar till privata fastigheter längs gatans södra sida. Vidare monteras flödesmätare och mätarskåp på ny vattenledning. Avvattningen förbättras genom att nya rännstensbrunnar anläggs och ansluts till ny dagvattenledning. Befintlig belysningsanläggning och elskåp byts ut. Fiber förläggs till privat fastighet.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Nybyggnad av VA-ledningar Kungälv
Projektet avser VA för ett området bestående av villabebyggelse. I området finns befintliga VA-anläggningar som ska inventeras och de nya kommunala anläggningarna ska anpassas efter dessa.
Ny bussterminal mm i Kungälv
Projektet avser att utföra en bussterminal med avseende i förta hand på antal angöringar för bussar ut-/infart. Det ska även projektera en renings-/fördröjningsdamm som ska ta hand om ytvattnet från bussterminalen och närmast liggande ytor.
Tillbyggnad av parkering mm vid skola i Kungälv
Projektet avser utförande av mark/gata, lednings- och belysningsarbeten vid skola.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nya överföringsledningar.
Utvändigt markunderhåll vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser dränering och div markjobb. (Option: gavel mot söder)

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).