Alla aktuella anläggningsprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Ombyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet.
Nybyggnad dagvattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av dagvattenledning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Förnya VA-ledningar mm i Kungälv
Projektet avser att förnya ledningar för vatten, spillvatten och kompletterar med dagvattenledningar. I samband med detta förnyas och kompletteras servisenslutningar till privata fastigheter längs gatans södra sida. Vidare monteras flödesmätare och mätarskåp på ny vattenledning. Avvattningen förbättras genom att nya rännstensbrunnar anläggs och ansluts till ny dagvattenledning. Befintlig belysningsanläggning och elskåp byts ut. Fiber förläggs till privat fastighet.
Förnyelse av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser förläggning av ca 500 meter spillvattenledning 400 PP och ca 460 meter vattenledning 280 PE samt förläggning av ny elkabel sam t kanalisation för el och opto-kablar. Ledningsförläggning ska påbörjas i lägsta punkt från korsningen med Bultgatan och motströms upp till korsningen med Rollsbovägen.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA.
Ny bussterminal mm i Kungälv
Projektet avser att utföra en bussterminal med avseende i första hand på antal angöringar för bussar ut-/infart. Det ska även projektera en renings-/fördröjningsdamm som ska ta hand om ytvattnet från bussterminalen och närmast liggande ytor.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nya överföringsledningar.
Ombyggnad av södra parkeringen på Kungälvs Sjukhus, Etapp 1
Avser ombyggnad av södra parkeringen på Kungälvs Sjukhus.
Utvändigt markunderhåll vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser dränering och div markjobb. (Option: gavel mot söder)

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).