Alla aktuella anläggningsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering inför nytt verksamhetsområde i Skövde
Avser exploatering inför kommande verksamhetsområde i Norra Ryd etapp 2. Verksamhetsområdets gatunät kommer byggas ut med separat gång- och cykelbana på 3 meters bredd. Gång- och cykelbanorna i området ansluter via trafikplatsen till befintlig gc-väg mellan Skövde och Stöpen som ligger direkt öster om väg 26.
Nybyggnation av bussdepå i Skövde
Avser nybyggnad av bussdepå och omfattar servicelokaler för bussar samt tillhörande administrations- och personaldelar.
Trimningsåtgärder signal vid järnväg i Skövde
Trimningsåtgärder signal på och omkring Skövde driftplats. Försignal ersätts med nya blocksignaler samt isärdragna in- och utfartssignaler. Bandel 512, km 310+000 – km 322+400.
Trimningsåtgärder längs Västra Stambanan mellan Skövde-Regumatorp
Entreprenad 2 på sträckan Laxå-Göteborg.
Byte av 145kV brytare på fördelningsstation i Skövde
Avser leverans och byte av 145kV brytare samt anpassning av kontrollutrustning på Ryds fördelningsstation.
Ombyggnad av torg i Timmersdala, Skövde
Avser ombyggnad av torget i Timmersdala. Tanken är att det ska bli en trevlig mötesplats. Sittplatser, en scen och välkomnande belysning är några delar som planeras.
Anläggningsarbeten för kraftledningar i Skövde
Beställarens lokalnät, 04-12 kV inom nätområde Horn är ålderstiget och till stora delar oisolerat. Elnätet innehåller komponenter som inte är tillförlitliga eller är av tillfredställande nivå ur ett personsäkerhetsperspektiv. Elnätet är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I Entreprenaden ingår bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Exempel på komponenter som identifierats för ombyggnad är: * Oisolerad luftledning (både låg och mellanspänning) * Hängkablar av typerna AKKD, EKKD, ALUS, (lågspänning) * Stolpstationer/markstationer
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Avser ny gång- och cykelväg längs med Sjogerstadsvägen från Skiftesvägen till Ladugårdsvägen. Sjogerstadsvägen kommer smalnas av något för att ge utrymme till gång- och cykelvägen och den befintliga belysningen kommer ses över så att den också belyser gång- och cykelvägen.
Sjukhuspark vid sjukhus i Skövde, etapp 1
Projektet avser en sjukhuspark på ca 6 000 m2 bestående av grönytor, planteringar, gångvägar, ytor för samtal/rekreation och möjlighet till rörelse. Objektet utförs på Skaraborgs sjukhus Skövde och är belägen på tomtens norra del i anslutning till väg, parkering och vårdbyggnader.
Ramavtal avseende anläggningsarbetare SSE i Skövde
Ramavtal för anläggningsarbetare för att vid behov förstärka SSE:s egna arbetslag. Avtalstid 2022-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlänging.
Sjukhuspark vid sjukhus i Skövde, etapp 2-3 (option 1)
Projektet avser en sjukhuspark på ca 5800 kvm. Optionen omfattar fortsättning på sjukhusparken etapp 1 (objektnummer 2135949).
Nytt batterilager i Skövde
Avser batterilagerlösning för effektkapning, flex- och stödtjänster och omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggningen.
Nytt batterilager i Skövde
Avser batterilagerlösning för effektkapning, flex- och stödtjänster och omfattar projektering, leverans, montage, idrifttagning, injustering och överlämning av batterianläggningen.
Demontering av utrustning på Skövde Flygplats
Avser demontering/uppgrävning av bränslerör och kablage/elektriska installationer avseende bränslehantering under jord, inklusive eventuella fundament m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).