Alla aktuella anläggningsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stationsförnyelse i Timmersdala
Timmersdala FT52 stationsförnyelse
Exploatering inför nytt verksamhetsområde i Skövde
Avser exploatering inför kommande verksamhetsområde i Norra Ryd etapp 2. Verksamhetsområdets gatunät kommer byggas ut med separat gång- och cykelbana på 3 meters bredd. Gång- och cykelbanorna i området ansluter via trafikplatsen till befintlig gc-väg mellan Skövde och Stöpen som ligger direkt öster om väg 26.
Trimningsåtgärder på järnväg i Skövde
Signalentreprenad järnväg.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.
Nyinstallation av vattenledning Skas, Skövde
Avser ny installation ringmatning och redundans av köldbärarledning KB01 och primärvärme VP01. Ombyggnad av undercentralers värmeväxlare för radiatorsystemet. Nytt primärvärmesystem VP03 till respektive undercentral för tappvarmvattenberedning. Nya horisontella invändiga dagvattenledningar i del av fastigheten. Beskrivna arbeten sker till stora delar på källarplan på Skas Skövde.
Trimningsåtgärder i cirkulationsplats vid trafikplats Mariesjö
Ombyggnad av cirkulationsplatsen väster om väg 49/26, trafikplats Mariesjö, så att den får två körfält. Ombyggnad av refuger.
Nytt busskörfält på väg 49 i västra Skövde
Ett separat busskörfält på väg 49 i västra Skövde, från Simsjövägen/Persbergsvägen, förbi Gruvgatan/Cementvägen till ca 100 meter innan järnvägsbron.
Nytt exploateringsområde i Skövde kommun, etapp 3
Avser exploatering för gata och VA för nytt exploateringsområde i samhället Stöpen i Skövde kommun. Förskola byggs på området: 1243114
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Avser ny gång- och cykelväg längs med Sjogerstadsvägen från Skiftesvägen till Ladugårdsvägen. Sjogerstadsvägen kommer smalnas av något för att ge utrymme till gång- och cykelvägen och den befintliga belysningen kommer ses över så att den också belyser gång- och cykelvägen.
Rivning av transformatorstation i Skövde
Anmälan för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Marklov för uppfyllnad av industrimark.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Skövde
Tidsbegränsat bygglov för ändring av industribyggnad - boule och café t.om 2026-10-20.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.