Alla aktuella anläggningsprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt planprogramområde i Skövde kommun
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra nybyggnad av x antal tusen nya bostäder och kontorsytor samt att Science Park högskola ska kunna utvecklas i samband med fler bostäder.
Nybyggnation av bussdepå i Skövde
Avser nybyggnad av bussdepå och omfattar servicelokaler för bussar samt tillhörande administrations- och personaldelar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd
Ny cirkulationsplats samt busskörfält i väster om Ösan
Ombyggnad av fyrvägskorsning till cirkulationsplats vid väg 49/Norra Aspelundsvägen. Nya busskörfält längs väg 49 in mot Skövde utmed sträckan som är ca 1,7 km lång. Ny gång- och cykelväg.
Exploatering inför nytt verksamhetsområde i Skövde
Avser exploatering inför kommande verksamhetsområde i Norra Ryd etapp 2. Verksamhetsområdets gatunät kommer byggas ut med separat gång- och cykelbana på 3 meters bredd. Gång- och cykelbanorna i området ansluter via trafikplatsen till befintlig gc-väg mellan Skövde och Stöpen som ligger direkt öster om väg 26.
Ombyggnad av torg i Timmersdala, Skövde
Avser ombyggnad av torget i Timmersdala. Tanken är att det ska bli en trevlig mötesplats. Sittplatser, en scen och välkomnande belysning är några delar som planeras.
Anläggningsarbeten för kraftledningar i Skövde
Beställarens lokalnät, 04-12 kV inom nätområde Horn är ålderstiget och till stora delar oisolerat. Elnätet innehåller komponenter som inte är tillförlitliga eller är av tillfredställande nivå ur ett personsäkerhetsperspektiv. Elnätet är i behov av att moderniseras och vädersäkras för att öka leveranssäkerheten. I Entreprenaden ingår bland annat kabelförläggning, schakt, plöjning, nätstationsarbeten, luftledningsarbeten, raseringsarbeten och tillhörande elarbeten. Exempel på komponenter som identifierats för ombyggnad är: * Oisolerad luftledning (både låg och mellanspänning) * Hängkablar av typerna AKKD, EKKD, ALUS, (lågspänning) * Stolpstationer/markstationer
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Avser ny gång- och cykelväg längs med Sjogerstadsvägen från Skiftesvägen till Ladugårdsvägen. Sjogerstadsvägen kommer smalnas av något för att ge utrymme till gång- och cykelvägen och den befintliga belysningen kommer ses över så att den också belyser gång- och cykelvägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).