Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 122 st.

Nybyggnad av tunnel för station Haga inom Västlänken
Delprojekt Rosenlund avser sträckan mellan bergpåslagen vid Skattehuset och Hagakyrkan, där Västlänken ska byggas som betongtunnel. Sträckan inkluderar Västlänkens passage under Rosenlundskanalen och dess utmynnande till station Haga. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Nybyggnad av stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens huvudentré. Den nya byggnaden Mittuppgången ska bli en naturlig del i stadsmiljön kring Centralstationen med fokus på att skapa inbjudande och öppna bottenvåningar med attraktiva lokaler, effektiva och moderna kontor samt tydliga entréer till stationen. Mittuppgången kommer att ha ett mycket strategiskt läge i Centralenområdet vid foten av Nya Hisingsbron.
Nybyggnad av stationsdel samt tunnlar för station Haga inom Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Nybyggnad av omloppsnära uppställningsspår i Lärje
Norr om Göteborg längs Norge/Vänerbanan. Bandel 601, cirka km 471+650 – km 472+160 och bandel 634, cirka km 472+160 – km 472+800. Ca 5000 m järnvägsspår, 18 växlar, kontaktledningar, signalsystem och markarbeten.
BEST-arbeten på Västlänken, del 1
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km varav ca 6 km i tunnel. Anslutande arbeten i Almedal, 22 Kv kraftförsörjningsanläggning, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.
Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet, delprojekt E1
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår ca 1,5 km lång sträcka. Delprojekt E1 omfattar mark- och anläggningsarbeten gator, ledningar, järnvägsmark och broar. Entreprenaden omfattar arbeten som ligger norr om Lundbyleden. Järnvägsbroar över Backavägen, Lillhagsvägen och vägbro över Backavägen, stödmurar, påldäck.
Nybyggnad av tunnlar för station Haga inom Västlänken
Entreprenad Otterhällan omfattar byggnation av bergtunnel samt servicetunnel. Kontraktet med Konsortium AGN Haga (Gulermak, Astaldi och Segermo/NRC) har hävts pga förseningar. Veidekke utför skyddsarbeten i väntan på ny entreprenör.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet samt byggnation av ventilationstorn.
Ombyggnad av brandstation i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av brandstation.
Drift och underhåll av icke linjebunden kraftförsörjningsanläggning, underhållsdistrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 2 + 1 år.
TSK- och varmmassabeläggning för område DG i Distrikt Väst
Omfattar 2 beläggningsgrupper; DG01 och DG02.
Utbyte av pumpstation Rya VP i Göteborg
Avser utbyte av pumpstation AS 1 inklusive styrning och ställverk. Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Anläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Inspektion av vägbergslänter inom Region Västra och Värmlands län
Inspektion av bergslänter i region Västra och Värmlands läns geografiska område. A och B inspektioner. C inspektioner - option.
TSK- och varmmassabeläggning för område DGF i område Göteborg
Entreprenaden omfattar två beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel för utförande 2024. Grupp tre (DGF 03) består av två (2) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och en (1)hu vuddelar för utförande 2024 eller 2025.
Renovering av reservoarer i Göteborg
Renovering av reservoarer i 5 etapper. Civilt skyddsobjekt.
Drift- och underhåll av styr- och övervakningssystem i Region Väst
Drift- och underhåll samt eventuell reinvestering av styr- och övervakningssystem samt miljömätningssystem i region Väst inklusive Göteborgsbacken i region Syd. Ingående anläggningar i entreprenaden är främst komplexa vägtunnlar men även stora ej öppningsbara vägbroar etc.
Drift och underhåll av ITV i Region Väst
ITV är Trafikverkets centrala system för videoövervakning av främst vägtunnlarna men även andra väganläggningar (broar, ytvägnätet och driftbyggnader). Kontraktet avser drift och underhåll samt eventuell reinvestering.
Drift- och underhåll av telesystem i Region Väst
Drift- och underhåll samt eventuell reinvestering av telesystem i Region Väst samt två broar i Region Syd. Ingående anläggningar i entreprenaden är främst komplexa vägtunnlar men även stora ej öppningsbara vägbroar etc.
Transformatorbyte och byggnation av regnskydd i Göteborg
Projektet avser huvudsakligen transformatorbyte och byggnation av regnskydd på Rya VP (värmepump).
Installation av spärrfilter vid rökgasreningsanläggning på avfallsvärmeverk i Göteborg
Slangfiltren är i slutet av sin mekaniska livslängd och måste bytas ut eller ersättas med annan utrustning för att harmonisera med den återstående livslängden för förbränningslinjerna, vilket är ungefär 15 års drifttid.
Integrerat brounderhåll i Göteborg C
Förutbestämt underhåll på ca 381 st broar/byggnadsverk. Mindre underhållsåtgärder och oförutsedda händelser. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Reinvestering av aktivslamanläggning i Göteborg
Projektet avser reinvestering av aktivslambassänger.
Ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbanor i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbana mellan Lindholmen och Ivarsbergsmotet.
Uppgradering av aktivslamanläggingen på Ryaverket i Göteborg
Avser uppdatera och byta ut luftare och omrörare i de tre aktivslamlinjerna på Ryaverket. Planeras att genomföras i 3 etapper.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
RFI avseende dialog med potentiella samarbetspartners för att stärka elnätet på Västkusten
Ellevio söker dialog med potentiella samarbetspartners för att genomföra kablifieringsprojekt på Västkusten.
Finplaneringsarbeten i Göteborg, etapp 5
Utbyggnad och ombyggnad av allmän platsmark avseende gatu-, park-, konstruktionsarbeten och dagvattenhantering för del av exploateringsområde Fixfabriksområdet.
Utbyte av transformatorer mm vid TSA i Göteborg, Västra Götalandsregionen
Projektet avser att byta ut transformatorer, högspänningsställverk, lågspänningsställverk samt tillhörande utrustning i station och installation av kanalskenor samt nya matningar. Utöver detta ska byggnadsarbeten utföras avseende brandcellsindelning. Objektet är beläget på ett sjukhusområde i Göteborg.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 5
Entreprenaden omfattar underhållsbeläggning på gator/vägar inkl. vägmarkering samt vissa sidoarbeten i fullt färdigt skick.
Exploatering av bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering av bostadsområde.
Byte av växelkomplex Brunnsparken i Göteborg
Avser byte av växelkomplex Brunnsparken. Omfattningen gäller växelkomplexet på Östra Hamngatan samt delar på Norra Hamngatan och Södra Hamngatan. Delar av anläggningen ligger på Fontänbron.
Upprustning av parkanläggning i Göteborg
Planer finns för upprustning av Plaskis på Älvsborgsplan i Majorna.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Ombyggnad av nätstation på södra Hisingen i Göteborg
Avser byte av kontrollutrustning med vissa undantag för reläskydd på 145kV linjer inom befintligt ställverksområde som är beläget på södra Hisingen. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Upprustning av parkering vid Östra Sjukhuset i Göteborg
Markarbeten med avseende på VA-arbeten, ytskiktsarbete och belysningsarbete för parkeringsplats P1 vid Östra sjukhuset i Göteborg.
Underhållsbeläggning 2024 i Göteborg, etapp 7
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
TSK- och varmmassabeläggning för område DGF i område Göteborg
Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelar varav en (1) för utförande 2024 och två (2) huvuddelar för utförande 2024 eller 2025.
Utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor vid Sävenäs Rangerbangård
Sävenäs bdl 602, VGG 1401015 utbyte/upprustning av kontaktledningar, stolpar och bryggor på R-gruppen SÄR. 25 kontaktledningsbryggor ska ersättas, 25 nya bryggor ska uppföras i nytt läge, 25 bryggor ska rivas. Vissa stolpar ska återanvändas.
Relining och renovering av dagvattensystem på Västra Kyrkogården i Göteborg
Entreprenaden avser relining och renovering av gammalt befintligt dagvattensystem på Västra kyrkogården i Göteborg.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Nybyggnad och rivning vid Billdals kyrkogård i Göteborg
Entreprenaden avser nybyggnation av maskinhall- och personalbyggnad med tillhörande materialgård samt rivning av befintlig ceremonilokal och garage vid Billdals kyrkogård. Storleken på den nya byggnaden är cirka 270 kvm och storleken på byggnaderna som ska rivas är sammanlagt cirka 500 kvm.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Anläggande av ny spillvattenledning i Göteborg
Avser nybyggnad av ca 260 spillvattenledning 560 PP för att avlasta den befintliga spillvattenledningen och nybyggnad av ca 110m dagvattenledning vid Burs Skogsvägen.
Nybyggnad av ackumulatortank för fjärrkyla i Göteborg
Avser projekttävling för byggnation av en ackumulatortank för fjärrkyla med tillhörande teknikhus vid Gullbergsvass i Göteborg. Ackumulatortanken kommer att ha en byggnadshöjd på ca 65 m och 28 m i diameter. Teknikhuset kommer vara rektangulärt och ha dimensionerna cirka 28 x 21 meter med en byggnadshöjd av 6 meter.
Ringmatad Värmeåtervinning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, etapp 2
Entreprenaden är andra steget i ”Ringmatad Värmeåtervinning på Sahlgrenska sjukhuset". Diverse markåtgärder krävs för anläggande av nya ledningar för värmeåtervinning. Följande huvuddelar behöver utföras: Anslutning mot hus 5029B, Passage över kulvert 5289, Konventionell förläggning (ca 1m djup) i gata Blå stråket, Vita stråket samt mellan hus 5308 och 4964 samt 5358 och 4965. Passage under ca 4m djupa gång/mediakulvertar 5378, Passage över gata Bruna stråket korsande diverse media (VA, el m m) samt Anslutning mot på fasad vertikala ledningar på hus 5352.
Nybyggnad av dagvattenledning i Göteborg
Avser nybyggnad av dagvattenledning, dimension 600 och 1000 mm, mellan befintligt svackdike och befintlig anslutningspunkt i befintlig ledning, med tillhörande demonterings- och återställningsarbeten.
Byte av växelkomplex vid Grönsakstorget i Göteborg
Byggnation av nytt växelkomplex (6 st växlar med tillhörande räler) och spår. Befintligt växelkomplex och spår rivs.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Byggnation av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Projektet avser byggnation av enkelriktade cykelbanor.
Förlängning av hållplatser inom spårvägsnäten i Göteborgs stad
Projektet justerar spårvagnshållplatsernas längd för att kunna trafikera spårvägsnätet med upp till 45 meter långa spårvagnar. I samband med plattformsförlängningarna behöver vissa andra justeringar utföras, exempelvis flytt av gångpassager och komplettering av belysning. Även skyddsjordningen uppdateras. Omfattar sex olika spårvagnshållplatser, Munkebäckstorget, Virginsgatan hållplatsläge A och B, Welandergatan, Töpelsgatan, Bögatan samt Ekmanska.
Utbyggnad av gatuanläggningar, allmän plats mm i Göteborg
Den aktuella etappen avser GC-bana över Marconimotet, mellan A Odhners gata och Armlängdsgatan. I entreprenaden ingår, förutom arbeten med nya refuger, förhöjda passager och beläggningsarbeten, även kantbalksbyten och nya räcken/suicidskydd på broarna över Dag Hammarskjöldsleden och Kortdistansgatan.
Mark- och anläggningsarbeten vid Chalmers i Göteborg
Vid högskolan Chalmers, Göteborg ska Akademiska Hus utveckla utemiljön runt huvudstråken Rännvägen och Olgas backe. Ytskikt ska ändras och bytas. Viss växtlighet ska sparas och ny ska planteras. Möblering och utrustning ska kompletteras. Även befintlig belysning ska justeras och kompletteras. Projektets berör markarbeten inom ett område om Rännvägen ca 2715 kvm och Olgas backe ca 2552 kvm.
Spårbyte mellan Ullevi N - Ullevi S i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintligt spårvägsspår och överbyggnad samt arbete med trafiksignaler på del av sträckan mellan hållplatserna Ullevi Norra och Ullevi Södra.
Byte av armaturer i gatu- och parkbelysning i Göteborg
Entreprenaden omfattar armaturbyten på gatu- och parkbelysning inom stadsdelen Bergsjön i Göteborg.
Anläggande av GC-väg mm i Västra Frölunda
Avser entreprenad för utförande av gång- och cykelväg samt anpassning av cirkulationsplats vid Femvägsskälet/Grimmeredsvägen i Västra Frölunda.
Ny kanalmur i Göteborg
Projektet avser delvis renovera samt ersätta befintlig kanalmur.
Nya mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK i Region Väst-Norra
ATK = platser för automatisk trafiksäkerhetskontroll/fartkameror.
Spårbyte längs Saltholmsgatan i Västra Frölunda
Projektet omfattar spårbyte av ca 400 spårmeter på Saltholmsgatan. För spår mot centrum sker spårbyte mellan Saltholmsgatan 23-31 och för spår mot Saltholmen sker spårbyte mellan Saltholmsgatan 25-43.
Ombyggnad av allmän platsmark i Göteborg
I entreprenaden ingår att på allmän plats anlägga gångbanor, parkeringsficka och planteringsytor längs gatan Bratteråsbacken, torgytor, planteringsytor och trappa samt utföra bergschakt.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Genomförandestudie pendelcykelbana i Göteborg
Projektet avser att teckna avtal om konsulttjänster avseende framtagande av genomförandestudie för projektet pendlingscykelbana Backaplan - Kärra. I upphandlingen ingår en option på detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för hela- eller delar av sträckan.
Uppdragskonsulter till ny bana Göteborg-Borås
Uppdragskonsulter på deltid fram till färdig anläggning (ca 10-15 år).
Ombyggnad av Hisingsbron i Göteborg
Avser ombyggnad av Hisingsbrons GC-bana, sydöstra delen, Gullbergsvass i centrala Göteborg Arbetet omfattar: ca 55 m räcke skall demonteras, ca 55 m kantbalk kapas och brons halva av övergångskonstruktionen utföras.
Underhållsåtgärder på stenvalvsbroar inom Region Västra
Fogning, stenstöd och stenvalvsbroar. Omfattar flertal stenvalvsbroar samt stenstöd i järnvägsmiljö i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län.
Tillbyggnad av tvätthall, hus B vid Tackjärnsgatan 7 i Göteborg
Entreprenaden omfattar bland annat: Rivning carport, Rivning i befintlig byggnad för anslutningar, Utbyggnad med ny grundläggning enligt K-handlingar, Nyinstallation av ventilationssystem, Nyinstallation av rörsystem anpassat efter verksamhetens användningsområde samt Nyinstallation av kraft och belysning.
Ny arenabelysning till fotbollsarena i Göteborg
Projektet avser ny planbelysning vid Bravida Arena, Göteborg.
Byte av ställverk i Terminalbyggnaden i Göteborg
Entreprenaden omfattar byte av ställverk i källaren vid Terminalbyggnaden.
Ombyggnad av brandstation i Göteborg
Fasadändring på brandstation samt invändig ändring.
Nybyggnad av brandövningshus i Torslanda, Göteborg
Avser RSG:s behov av ett brandövningshus inklusive leverans och uppställning på Karholmens övningsfält i Torslanda, Göteborg. Det ska gå att elda i hela huset, vilket gör att variationsmöjligheterna för övningar blir betydligt fler jämfört med andra lösningar med särskilda ”brännkammare”.
Nytt skyfallsskydd i Stabbeparken vid Östra Sjukhuset i Göteborg.
Entreprenaden omfattar ett nytt skyfallsskydd i Stabbeparken som ligger på allmän plats. Åtgärden ska minska översvämningsrisken för Östra sjukhusets verksamhet för att skydda dess samhällsviktiga funktion. Detta ska åstadkommas genom att skapa en vall uppbyggd av gabionmurar i naturområdet Stabbeparken uppströms sjukhuset, som bromsar upp och fördröjer vattnet.
Förlängning av spårvagnshållplatser paket 3 linje 5 i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser, 6 hållplatser.
Brounderhåll i Göteborg
Projektet avser brounderhåll av 4 broar.
Ombyggnad av gata mm i Göteborg
Projektet avser flytt av belysningsmaster, ledningar, tillfällig utformning av väg. Eventuellt flytt av busshållplats.
Rivning/återställning av vattenreservoar i Göteborg
Denna entreprenad avser fyllnad av vattenreservoaren med makadam och anordnad dränering. Tornet som tillhör reservoaren ska bevaras och eventuellt rustas upp till ursprungligt skick och utseende.
Uppsättning av bullerplank längs Björlandavägen i Göteborg, etapp 3
Avser anläggande av bullerskyddsskärmar från Skogsvägen, längs Björlandavägen ner till Sankt Olofsgatan, Göteborg.
Rivning av broar vid Säterigatan i Göteborg
Entreprenaden avser rivning av broar över tidigare järnvägsskärning och tillfälliga trafikomläggningar för att möjliggöra åtkomst till fastigheter som ska bebyggas. Objektet utgör en förberedande entreprenad inför det större projektet med utbyggnad av allmän plats inom detaljplan Säterigatan.
Nytt busskörfält i Göteborg
Projektet avser busskörfält.
Ny GC-väg vid Munspelsgatan i Västra Frölunda
Projektet är beläget i Frölunda längs Lergöksgatan mellan Valthornsgatan och Munspelsgatan. Det är en finplaneringsentreprenad utanför nybyggda flerbostadshus. En GC-väg och längsgående parkeringar ska uppföras längs gatan. VA och andra ledningar har byggts i en tidigare entreprenad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Göteborg
Fasadändring och ändring av lager till servicestation.
Ombyggnad av skolgård i Kortedala, Göteborg
Avser dränering, dagvattenhantering, avlopp och vattenledning vid Talldungeskolan.
Nya pontonbryggor till båthamn i Göta älv, Göteborg
Avser 2 nya pontonbryggor till Eriksbergs Kulturbåtshamn.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet omfattar nybyggnad av parkeringsyta, cirka 3300 m², i Olofstorp. Entreprenaden omfattar utförande av mark- och ledningsarbeten.
Bergskärningar längs bandel 656 i Region Väst
Berg och vegetationsrensning, bergförstärkning, vatten och frostskyddsisolering, reparation stödkonstruktioner, montering skyddsnät mm.
Vikarierande projektingenjör Investering för Västra regionen i Göteborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6 månader.
Byte av armaturer i gatu- och parkbelysning i Göteborg
Entreprenaden omfattar armaturbyten på gatu- och parkbelysning inom stadsdelen Lövgärdet i Göteborg.
Containerbaserat reservkraftaggregat, Göteborgs Hamn AB
Avser 1 styck reservkraftaggregat som skall levereras som komplett enhet bestående av två stycken container och ställas på ett betongfundament utförd av beställaren.
Återställning och förbättring av erosionsskydd på Slussen i centrala Göteborg
Avser återställning och förbättring av erosionsskydd på Slussen i centrala Göteborg.
Fördjupad stabilitetsutredning för Färjenäs, Göteborgs kommun
Avser geoteknisk stabilitetsutredning för området 87/800-V Färjenäs på västra sidan av Göta älv i Göteborgs kommun. Målet med uppdraget är att klargöra om området är i behov av skredförebyggande åtgärder eller inte samt erforderlig omfattning av dessa.
Anläggande av markparkering i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering samt anläggande av markparkering på för ändamålet arrenderade ytor.
Teknisk konsult/Byggledare betong till biokraftvärmeverket Rya
Uppdraget stäcker sig t o m 2025-04-30, med möjlighet för beställaren att förlänga uppdraget med 6 månader, samt därefter med ytterligare 2 månader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).