Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 192 st.

Ombyggnad av Lundbyleden delen Brantingsmotet-Ringömotet
Avser ombyggnad för att höja trafiksäkerheten och möjliggöra utvecklingen av områdena kring Backaplan och Brunnsbo. Gator i Backaplan och utbyggnad av Bohusbanan. Delområden; ombyggnad Lundbyleden, ombyggnad gator i Backaplan, ombyggnad Bohusbanan och ny pendeltågstation Brunnsbo.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Syd
595 412 spårmeter på bland annat sträckorna Eldsberga – Ängelholm, Eldsberga – Hässleholm, Hässleholm – Åstorp, Helsingborg – Kävlinge, Kävlinge-Lund, Ängelholm – Helsingborg och Ängelholm – Åstorp-Teckomatorp. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Öst
5 års kontraktstid med 2 år på option.
Ombyggnad av ledningar, gata, spårväg mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ledningar, gata, spårväg, ny spårvagnshållplats, 2 nya cirkulationsplatser mm.
Omledning av ledningar mm i Göteborg
Projektet avser omledning av ledningar, nya ledningar till ny halvö, överdäckning av tunneltak mm.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats (gata, torg, spår, träd och ledningar). Projektering enligt gestaltningsförslag. Projektering ska också svara på lämplig utbyggnadsordning vilket inkluderar samordning med övriga byggprojekt i området så som Trafikverkets projekt västlänken station Korsvägen, Liseberg, Universeum och Svenska Mässan.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:2
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Volvomotet, breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden på sträckan Assar Gabrielssons väg-Gustaf Larsons väg (cirka 1 km). Nybyggnad enskild väg/bussgata (cirka 1 km). Ombyggnad kommunal gata med nybyggnad cirkulationsplats, Assar Gabrielssons väg. Nybyggnad gång- och cykelväg, cirka 1,5 km. Två byggnadsverk. Ny belysning längs hela sträckan.
Nybyggnad av bioångpanna i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en bioångpanna i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk.
Utförande av mark och trafik i Tingstadstunneln i Göteborg
Utvändiga arbeten på norra och södra sidan. Nya motorvägsramper, breddning av vägar vid Olskroksmotet, påfartsramp vid Marieholm och Lundbyleden. Överledningsytor vid tunnelmynningarna
Nybyggnad tak och väggar på bandybana i Göteborg
Projektet avser överbyggnad (tak och väggar) på befintlig bandybana till driftklar anläggning.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i område Göteborg
Entreprenaden omfattar objekt indelade i tre (3) beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2021. Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelarvarav en för utförande 2021 och två (2) huvuddelar på option för utförande 2021 alt. 2022. Grupp tre (DGF 03) består av fem (5) huvvudelar varav tre (3) för utförande 2021 och två(2)huvuddelar på för utförande 2021 eller 2022.
Nya överföringsledningar i Göteborg, etapp A
Projektet avser ca 3 km överföringsledningar från Skra Bro vidare nordöst längs Björlandavägen tills den avslutas sydost om Östergärde Industriområde.
Anläggande av ny friidrottsarena i Björlanda, Göteborg
Projektet avser ny friidrottsarena norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Avser även läktare, omklädningsrum, domartorn, klubbstuga, servering, sekretariat, parkering och GC-vägar.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska vinnas vid varje landfäste.
Utbyggnad av gator och VA i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gator och VA i detaljplan Volvo Lundby.
Ny- och ombyggnad av badanläggning i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett ca 2500 kvm stor flytande hamnbadanläggning i Norra hamnbassängen och ombyggnad av ett ca 500 kvm stort befintligt flytande bad i Norra Frihamnsbassängen. Nybyggnation av servicebyggnaderna och ombyggnad av bastubyggnaden - som en sk insprängd totalentreprenad - i Jubileumsparken.
Underhållsåtgärder Eriksbergs bockkran i Göteborg
Projektet avser att utföra underhåll med mera där utvändig ommålning ingår. Underhållet omfattar förutom målning åtgärder avseende belysningsanläggningen i kranen samt ett utbyte av utvändig effekt belysning. Visst plåtarbete med åtgärder på grund av korrosion ingår.
Ny förstärkningslina mellan Olskroken-Varberg
Förstärkningslina + utbyte av 20 kV isolatorer för hjälpkraft.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Bäckebolsmotet, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen, Handbollsvägen, Hjällbo, Hällsviksvägen, Klareberg, Kornhalls färja, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp Västra, Rågården och Övre Hällsvik.
Drift och underhåll av VViS-stationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats och ledningar för projektet "Överdäckning Götaleden".
Upprustning av hamnanläggning i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnanläggning och omfattar bl a utbyte av befintlig kaj, utbyte av vänthallar, upprustning av parkering och avlämningsplats för gods m fl tillhörande arbeten. Vidare ska en flytbrygga byggas där färjor för persontrafik kan lägga till.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Plansprängning för ny terminalyta i Göteborg
Projektet avser plansprängning för att möjliggöra anläggning av en ny terminalyta. Sveas Kulle ligger i Göteborgs Ytterhamnområde mellan Älvsborgshamnen och Skandiahamnen.
Ny spårvägslänk i Göteborg
Projektet avser projektering av : spår, ledningar, gaturum, tillfälliga trafiklösningar, geohydrologi, buller, vibrationer, luft.
Ut- och ombyggnad av allmän platsmark mm i Göteborg, etapp 4
Projektet avser utbyggnad och ombyggnad av allmän platsmark avseende gatu-, park- och VA-arbeten samt tillhörande kanalisationsarbeten. För en del av exploateringsområdet Fixfabriksområdet.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Utvändigt underhåll av arena i Göteborg
Projektet avser byte av glas mellan tak och fasadbalk på arena.
Omläggning och nybyggnad av vattenledningar och dag- och spillvattenledningar i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dag- och spillvattenledningar i området för att separera kombinerat ledningsnät i Strandridaregatan, Silverkällegatan, Majstångsgatan, Ostindiegatan och Älvsborgsgatan. Objektet avser i huvudsak följande: Nybyggnad av ca 160 meter spillvattenledning i dimension 400 mm i betong ochca 160 meter vattenledning i dimension 150 mm i segjärn (AS400 BTG-V150 SGN) Samförläggning av 570 meter (AD 1000 BTG) - Rörtryckning
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Ny flytbrygga för färjetrafik i Göteborg
Projektet avser anläggning av ny flytbrygga för färjetrafik.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Byggledare till reinvestering av Tingstadstunneln i Göteborg
Upphandling avser följande delkontrakt: Delkontrakt 1 - En (1) Samordnande byggledare Mark &Trafik Delkontrakt 2 - En (1) Byggledare Mark & Trafik Delkontrakt 3 - En (1) Samordnande byggledare Byggnadsverk
Nybyggnad av elektrisk ledning i Göteborg
Avser utbyte av befintlig kontaktledning med tillhörande utrustning längs en sträcka på spårvägsbanan utmed Änggården i centrala Göteborg.
Resurskonsult geolog till projekt Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) år, ett (1) år + ett (1) år, t o m 2025-03-31.
Nybyggnad transformatorstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av komplett transformatorstation. 145kV GIS-ställverk, transformering 145/11 kV, 11 kV ställverk, all kontrollutrustning.
Nybyggnad av reningsanläggning för dagvatten i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av reningsanläggning för dagvatten och avser i huvudsak följande: Gator och vägar ca 700 kvm och VA-ledningar ca 30 meter rörgrav.
Detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS i en första etapp som möjliggör Bostad 2021 exploatering för Södra Änggården.
Ny gågata i Göteborg
Projektet avser en gågata längs Tredje Långgatan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Yttre skötsel och service vid Göteborg Energis anläggningar
Projektet avser huvudsakligen skötsel av grönytor och asfalterade ytor på och vid Göteborg Energis anläggningar.
Nybyggnad av dagvattendamm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av dagvattendamm som ska fördröja ca 1000 kbm vatten. Kring dammen anläggs även en underhållsväg.
Projekteringssamordnare berg till delprojekt Haga och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år (totalt 3 år).
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Ramavtal avseende revision och reparation av strömavtagare för spåranläggning i Göteborg
Ramavtal avseende upparbetning av strömavtagare. Avtalstid 2021-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 3 års förlänging.
Projektering av detaljplan 1 handel mm i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag som ligger till grund för förslag till detaljplanen.
Nybyggnad intern nätstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad intern nätstation.
Utbyte ventilation i verkstad, kontor, A2 i Göteborg
Projektet avser utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsinstallationer inklusive rör och styr i tre separata anläggningsdelar: A2, kontor och verkstad.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Ombyggnad av gång- och cykelväg mm i Göteborg, etapp 3
Projektet avser ombyggnad gång- och cykelväg samt p-fickor och växtbäddar för trädplantering utmed Mölndalsvägen, gångbana, p-fickor och växtbäddar för trädplantering samt grundförstärkning utmed Ebbe Lieberathsgatan.
CD-ledningsprojeket i Göteborg
Projektet avser projektering, leverans och installation av ny ledning i DN 1000 och DN 700 till fullt driftfärdig och godkänd anläggning. Ledningen ska dras genom befintligt VV från norr till söder vilket innebär krokar med befintliga anläggningsdelar.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar.
Leverans växelpartier till projekt Alströmergatan i Göteborg
Projektet avser leverans av ett växelkomplex och ett övergångsspår.
Nybyggnad av GC-banor, cirkulationsplatser mm i Göteborg, etapp 3
Projektet avser anläggningsarbeten på Smörslottsgatan och Östra Torpavägen i samband med genomförandet av detaljplan "Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021". I entreprenaden ingår byggnation av GC-banor, cirkulationsplatser, ledningsarbeten mm.
Nybyggnad av GC-banor, cirkulationsplatser mm i Göteborg, etapp 4
Projektet avser anläggningsarbeten på Smörslottsgatan och Östra Torpavägen i samband med genomförandet av detaljplan "Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021". I entreprenaden ingår byggnation av GC-banor, cirkulationsplatser, ledningsarbeten mm.
Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark i Göteborg
Projektet avser Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark inför upphandling.
Utbyggnad av torg och allmänna ytor i bostadsområde i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av torg/torgyta, beläggningsarbeten och ytskikt/planteringar i bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende Utby solcellspark i Göteborg
Ramavtal avseende serviceavtal gällande Utby solcellspark. Avtalstid 5 år.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkering.
Produktionssamordnare mark och konstruktion för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.
Markåtgärder inkl. relining av dagvatten vid skola i Göteborg
Avser anläggning av en ny skolgård med lekutrustning, konstgräs fotbollsplan. Nya parkeringsplatser på baksidan av skolan och omläggning av delar av dagvattenledningar samt delar ska även relinas med fodringsstrumpa.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ny gc-väg längs väg 190 i Göteborg
Ca 1200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny gångbana samt justering av gata i Göteborg
Projektet avser ny gångbana samt justering av körbana och anslutande garagenedfarter.
Utbyggnad av lokalgata i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata i nuvarande skogsslänt inkl dagvattenledning.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Storgöteborg
Omfattning ca 600 vägbroar och ca 170 järnvägsbroar samt 8 vägtunnelanläggningar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Färdigställande av gator mm i Göteborg, etapp 2 del 4
Projektet avser bl a toppbeläggning för lokalgator, anläggning av gc-banor och utförande av anslutande ytor vid resecentrum.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av befintlig pendelparkering.
Blandningsplatta för farligt avfall i Göteborg
Projektet avser byggnation av 3 stycken sammansatta blandningsplattor i markplan i befintlig byggnad inom Renovas industriområde på Marieholm
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser byte av befintligt spår och spårväxlar och dess överbyggnad på Linnégatan mellan hållplats Olivedalsgatan och hållplats Linnéplatsen, samt delar av Olivedalsgatan.
Byggledare mark och ledningar i Göteborg
Projektet avser avtal om konsulttjänster byggledare mark och ledningar - Backa/Kville helheten. Uppdraget innefattar byggledartjänster för projekt inom Backaplansområdet och i dess geografiska närhet.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.