Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
Nybyggnad av spårvagnsdepå mm på Hisingen, Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny spårvagnsdepå, verkstäder och personalutrymmen. Objektet avser; Kohesionspålning med betongpåle, preliminärt ca 60-70 st plintar med 3 st pålar/plint, medellängd ca 40-50 meter (totalt ca 7000-10000 lpm). Option på grundläggning med ca 500 kvm betongplatta på mark och källarväggar i betong till en kommande byggnad.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Nybyggnad av logistikpark i Göteborg
Nybyggnad av logistikbyggnad om 22900 kvm LOA, som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent och utrustas med bergvärme samt en solcellanläggning om 500kW.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av polishus med garage, omklädningsrum, reception, sporthall, godsmottagning, kontor, mötesrum, konferensrum, matsal och teknikutrymmen.
Nybyggnad av processanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av processanläggning.
Nybyggnad av lager och logistikhus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och logistikhus. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm). Markarbetet pågår.
Nybyggnad transformatorstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av komplett transformatorstation. 145kV GIS-ställverk, transformering 145/11 kV, 11 kV ställverk, all kontrollutrustning.
Nybyggnad av tullhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gränskontrollanläggning.
Nybyggnad av gator inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Avser utbyggnad och ombyggnad av gator öster om Nellickevägen samt längs Mölndalsvägen och Vörtgatan i Göteborg.
Byggnation av allmän plats i Göteborg
Projektet avser byggnation av allmän plats.
Anläggande av gata i Hisings Backa, Göteborg, etapp 1
Projektet avser väg- och anläggningsarbeten med bl a byggnation av kollektivtrafikkörfält, nya gång- och cykelbanor, nya cirkulationsplatser, ombyggnad av busshållplatser mm. Tidigare entreprenör har gått i konkurs. Kostnad för färdigställande av projektet är 40,9 mkr och byggstart i juni 2022.
Vägmarkering inom område Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-06-15–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–2025-12-31 (option).
Kollektivtrafikstråk i Göteborg
Projektet avser ny gatuöverbyggnad samt utbyte av spårkomplex.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Byggentreprenad Västra Götaland
Säkerhetsskyddat projekt, arbetet omfattas av verksamhetsområdena bygg, mark samt installation, inom området Västra Götaland.
Ny- och ombyggnad av gata, GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av gator, GC-vägar, 2 stycken cirkulationsplatser, VA-ledningar, optokablar och elledningar. I projektet ingår även demontering av befintlig trängselskatteportal på Karlavagnsgatan samt montering av en ny dito på Nya Polstjärnegatan och en ny på Karlavagnsgatan. En av cirkulationsplatserna är idag en befintlig 3-vägskorsning som således ska byggas om till cirkulationsplats.
Ny lokalgatan, trafikanpassning mm i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag Hammarsköldsleden, ledningsarbeten med schaktfri metod, signal samt belysning och ny pendelcykelbana.
Komplettering av mittlås på Älvsborgsbron i Göteborg
Utförande av mittlås på Älvsborgsbron, bro 14-614 i Göteborg, mellan norra och södra pylonerna.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Dalsland och Värmland
Avser 17 öppningsbara broar varav 4 järnvägsbroar. Kontraktstiden är 4 år med möjlighet till option på förlängning ytterligare 1 eller 2 år.
Ombyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser ändring parkeringshus, upprustning fasadåtgärder.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst område Göteborg, DGF 03
Omfattar 1 beläggningsgrupp DGF 03 som består av fyra (4) huvvudelar varav en (1) för utförande 2022 och tre (3) huvuddelar för utförande 2022 eller 2023.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Avser nybyggnad av spolanläggning, plank och markåtgärder, Bygglov för tillbyggnad av kontorsmoduler Syrhåla 2:1.
Byggnation av pendelcykelbana i Göteborg
Projektet avser att ny pendlingscykelbana byggs mellan Backaplan och Bräckemotet. I objektet ingår ombyggnad av cykelbana till pendelcykelbana i tre korsningar längs med Hjalmar Brantingsgatan. Förutom gatuombyggnad och dagvattenarbeten ingår belysningsarbeten och trafiksignalarbete.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst område Göteborg, DGF 01 och 02
Omfattar 2 beläggningsgrupper; DGF 01 som består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2022 och DGF 02 som består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2022.
Nybyggnad vattenledning mm i tunnel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 260 meter vattenledning DN 600 mm i tunnel.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggning och ledningssamordning.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Nybyggnad av parkeringshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av parkeringshus.
Uppförande av biokolanläggning i Göteborg
Projektet avser konstruktion, uppförande samt driftsättning av en anläggning för tillverkning av biokol lokaliserad inom Tagenes deponiområde.
Upprustning av hamnområde i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnområde.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten. Stationen utgörs av en byggnad på totalt ca 80 kvm inklusive utrymme för reservkraft. Byggnaden blir ett skyddsobjekt och höga krav ställs på fysiskt skydd.
Ny gc-väg längs väg 190 i Göteborg
Ca 1200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny infrastruktur i samband med utbyggnad av detaljplan i Skra Bro i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av infrastruktur enligt ny detaljplan för Skra Bro. I entreprenaden ingår bl a utförande av gator, GC-vägar och torg, breddning/vänstersvängfält av Björlandavägen, pendelparkering och busshållplatser. Därutöver ska även VA, el, tele och datakommunikation byggas ut för att försörja de nya bostadskvarteren.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Nybyggnad av bullerplank i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett bullerplank mellan Askims Pilegårdsväg och väg 158. Skärmen får en total längd om 380 meter. Därutöver ingår förberedelser för plantering av träd och buskar.
Resurskonsult produktionsledare m-BEST-k, placering Göteborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Projekteringssamordnare konstruktion till delprojekt Haga/Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 (3 år).
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
ROT av pirer på Känsö, Göteborgs kommun
Renovering, ombyggnad- och tillbyggnad av pirer belägna på Känsö i Göteborgs kommun, inom Göteborgs garnisonsområde.
Standard höjning av befintlig cykelbana till pendelcykelstandard i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig gång- och cykelbana på sträckan mellan S:t Sigfridsgatan och kommungränsen mot Mölndal. Därutöver ingår bl a trafiksäkerhetsåtgärder, byggnation av busshållplats, ledningsarbeten samt belysnings- och trafiksignalarbeten.
Biträdande produktionsledare till Västlänken delprojekt Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år (2 år).
Ny oljecistern i panncentral i Göteborg
Projektet avser utbyte av den befintliga oljecisternen på Tynnered Panncentral.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborgs, etapp 1
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Renovering av parkeringsdäck i Göteborg
Projektet avser bland annat upprustning och underhåll av parkeringsdäckets gårdsbjälklag som är i behov av underhåll och nödvändiga säkerhetsåtgärder.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborgs, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Finplaneringsarbeten med bl a byggnation av GC-bana mm i Göteborg, etapp 3
Projektet avser finplaneringsarbeten med bl a byggnation av GC-bana och dagvattenledning och innefattar del av Lantvärnsgatan och Fixpunkten samt en förhöjd passage på Karl Johansgatan.
Utbyggnad av allmän platsmark i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av torget och färdigställande av gator och GC-vägar (Muskot- och Salviagatan och Gårdstensvägen).
Brounderhåll i Göteborg
Projektet avser brounderhåll av 4 broar.
Markupprustning bostadsgårdar i Göteborg
Projektet avser upprustning och återställning av bostadsgårdar och entréer.
Ramavtal avseende revision och reparation av strömavtagare för spåranläggning i Göteborg
Ramavtal avseende revision, reparation av strömavtagare. Avtalstid:2022-04-01 - 2027-03-31
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad samt utvändiga justeringar mark för dockningsstationer och omläggning dagvattenledning.
Utbyggnad av kommunal gatuanläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av den nordvästra delen av Grafiska vägen samt ombyggnad av August Strindbergs gångväg.
Detaljprojektering av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Rivning av underjordiskt garage i Hammarkullen i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av ett underjordiska garage. Har tidigare ingått i objektnummer 2057217.
Ny järnvägsterminal för utlastning av bränsle i Göteborg
Projektet avser att bygga en ny järnvägsterminal för utlastning av flygbränsle i Skarvikshamnen.
Ledningsomläggningar i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ledningsomläggningar.
Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark i Göteborg
Projektet avser Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark inför upphandling.
Leverans och montage av gatubelyning, Göteborgs Stad - Park och naturförvaltningen
Avser leverans och montage av gatubelysning till Gamlestan Norra belysningsanläggning.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar.
Markentreprenad, Navet, Göteborg
Projektet avser att göra om utformningen av torgyta vid Chalmers tvärgata. Ytskikt ska ändras och bytas, några träd ska tas bort, möblering och utrustning ska kompletteras, befintlig belysning justeras och kompletteras. Projektet berör markarbeten inom ett område om ca 3536 kvm.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkering.
Anläggande av ny cykelväg i Göteborg
Projektet avser anläggande av ny cykelbana längs östra sidan av Kungsladugårdsgatan på en ca 470 meter lång sträcka mellan Ståthållaregatan och Högsbogatan.
Drift och underhåll av järnvägsbroar vid Marieholm i Göteborg
Bro 3500-4921-1 och bro 100-32-2. Öppningsbara broar. Möjlighet till option 2+2 år.
Utbyggnad av lokalgata i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata i nuvarande skogsslänt inkl dagvattenledning.
Nybyggnad av kylanläggning i Göteborg
Nybyggnad av anläggning för fjärrkyla.
Senior projektingenjör till investering enhet väst järnväg 2 i Göteborgs kommun
1 års uppdragstid med option på förlängning om 1 + 1 år.
Murning av eldstaden på Chalmers Kraftcentral i Göteborg
Projektet avser murning av hela systemet: pannan, cyklon, förgasare och lås 1 och 2.
Leverans av spårkorsningar till underhållsprojekt på spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser leverans av spårkorsningar (spårkryss, mellanskenor och enkelkryss) till underhållsprojekt på spårvägsbanan vid Redbergsplatsen.
Leverans av spårkorsningar och tvillingräl till underhållsprojekt på spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser leverans av spårkorsningar och tvillingräl till underhållsprojekt på spårvägsbanan vid Svingeln.
Utbyte av absorbtionsmaskiner i Göteborg
Projektet avser att byta ut två absorbtionsmaskiner belägna på anläggningarna Lindholmen respektive Gullbergsvass.
Färdigställande av gata i Göteborg
Projektet avser färdigställande av gata efter exploatering.
Nybyggnad och omläggning av VA-ledningar i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 260 meter VA-ledningar samt omläggning av ca 260 meter VA-ledningar med tillhörande servisledningar.
Leverans och utförande av vägräcke i Göteborg
Projektet avser leverans och utförande av vägräcke.
Uppförande av askgravlund och minneslund i Göteborg
Projektet avser att en ny askgravlund och minneslund ska anläggas och avser mark-, va- och elarbeten samt plantering.
Belysningsanläggning Gröne Backe i Göteborg
Projektet avser belysningsanläggning Gröne Backe.
Temporär parkeringsanläggning i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering samt anläggande av markparkering på för ändamålet arrenderade ytor. Markparkeringen fördelar sig på två ytor med drygt 400 parkeringsplatser benämna "Trekandstomten" och Golfbanetomten".
Förlängning av hållplatser inom spårvägsnäten i Göteborg
Projektet avser att justera spårvagnshållplatsernas längd för att kunna trafikera spårvägsnätet med upp till 45 meter långa spårvagnar. I samband med plattformsförlängningarna behöver vissa justeringar utföras såsom flytt av gångpassager eller cykelställ.
Leverans och montage av gatubelysning i Göteborg
Projektet avser belysningsanläggning.
Asfaltsslitlagerläggning för spåranläggning i Göteborg
Projektet avser asfaltsslitlagerläggning med asfaltsläggare till beställarens spåranläggningsverksamhet.
Ny fördelningsstation i Göteborg
Projektet avser ny fördelningsstation till Göteborg Energi NÄt5 AB (GENAB).

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).