Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

BEST-arbeten på Västlänken, del 1
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km varav ca 6 km i tunnel. Anslutande arbeten i Almedal, 22 Kv kraftförsörjningsanläggning, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.
Stadsutveckling av Avenyn och Götaplatsen i Göteborg
Projektet avser gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Här omfattas hela stadsrummet för Avenyns och Götaplatsens gestaltning, som innefattar bland annat gång- och cykelstråk, platsbildningar, vegetation, vatten och markbeläggning.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikanläggning på ca 17 300 kvm
Upprustning av kanalmurar i Göteborg
Projektet avser att åtgärda muren för att säkra Åvägen och Gårda från framtida översvämningar på ett sätt som kan godtas både från teknisk och från estetisk synvinkel.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Ombyggnad led till en boulevard i Göteborg
Förslag finns på ombyggnad till en stadsboulevard.
Nybyggnad fjärrkylanläggning i Göteborg
Projektet avser produktionsanläggning för fjärrkyla.
Om- och tillbyggnad av RoRo-klack i Göteborg
Avser breddning av befintlig klack samt ombyggnad av befintlig betongramp inför montering av en ny rörlig stålramp vid östra änden av kajplats 710. En led i arbetet att förbereda Älvsborgshamnen för anlöp av nästa generation RoRo-fartyg.
Nybyggnad av p-hus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett p-hus i två kvarter.
Nybyggnad av kemlager PNA i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kemikaliebyggnad inrymmande ny kemkalieanläggning.
Ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbanor i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbana mellan Lindholmen och Ivarsbergsmotet.
Nybyggnad av energiverk i Göteborg
Nybyggnad av 130 kV station för batteriindustri.
Vägmarkeringar inom område Göteborg
Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2024-02-01–2024-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2025-01-01–2025-12-31, option.
Utbyte av räcken på GC-broar i Göteborg
Projektet avser utbyte av räcken på 3 stycken GC-broar.
Ny lokalgatan, trafikanpassning mm i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata, trafikanpassning av befintlig trevägskorsning samt påfart bussgata mot Dag Hammarsköldsleden, ledningsarbeten med schaktfri metod, signal samt belysning och ny pendelcykelbana.
Gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg, etapp 1
Projektet avser gatuanläggning och lednignssamrodning.
Ny spårvägslänk i Göteborg
Projektet avser projektering av : spår, ledningar, gaturum, tillfälliga trafiklösningar, geohydrologi, buller, vibrationer, luft.
Ombyggnad av Norra Marieholmsbron över Göta älv i Marieholm
Utbyte lyftcylinder på lyftsvängbro. Km 3+270.
Åtgärder RYA VP inför energihubbsanslutning i Göteborg
Projektet avser att förse den tänkta batterifabriken med tekniskt vatten för att nyttjas som köldmedia. Aläggningen på Rya Åsar behöver därför kompletteras med bl a cirkulationspumpar ca 2MW pumpeffekt (4350kbm/timme), ventiler, framledningstank (ca 100kbm) samt tillhörande styrning för att kunna leverera teknisk vatten.
Nybyggnad av bro över Bohusbanan i Gunnesby
Projektet omfattar byte av befintlig bro mot en ny bro med full bärighet. I samband med utbyte av bron så ska ombyggnad av vägkorsningen väg 570/587 ske för att göra korsningen mer trafiksäker och förbättra situationen för oskyddade trafikanter. Separat utrymme för oskyddade trafikanter ska tillskapas på bron i form av gång- och cykelbana. Ombyggnad av gc-väg fram till befintlig busshållplats Gunnesby skola.
Exploatering av bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering av bostadsområde.
Drift och underhåll av nationellt system för övervakning av broar i region Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av ej komplexa öppningsbara broar samt övriga anslutna anläggningar (NSÖ).
Nybyggnad av solpark i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av solpark.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Exploatering för nytt bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering för nytt bostadsområde.
Ombyggnad ställverk och UPS vid ett sjukhus inom Göteborgs Stad
Avser att byta ut transformatorer, lågspänningsställverk, UPS med tillhörande utrustning i station, samt utföra brandcellsindelning av ställverk och UPS. Projektet är beläget på ett sjukhus inom Göteborg Stad.
Inspektion av bergslänter i Region Väst
A och B inspektioner. C inspektioner - option.
Underhållsbeläggning 2023 i Göteborg, etapp 6
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Rya nya VP 1 och VP 2 i Göteborg
Rya VP består idag av fyra värmepumpar som utvinner värme ur renat avloppsvatten från Gryaabsavloppsreningsverk Ryaverket. Då värmepumparna VP 1 och VP 2 snart nått sin tekniska livslängd och kravet på tillgänglig effekt ökat behöver dessa ersättas.
Ombyggnad av kajplats i Göteborg
Avser uppförande av ny dykdalb vid kajplats 713, ca 30m öster om befintlig dykdalb samt breddning och förstärkning av rampen vid västra änden av kajplats 713. Arbetet omfattar bl a följande: • Pålningsarbeten som borrade stålrörspålar in i berggrunden öster om befintliga dykdalber. Pålar fylls med betong. • Formning och betonggjutning av dykdalbens överbyggnad ovan och under vatten samt gjutning av isskydd för pålar. • Produktion och installation av gångbro av fackverkstyp i stål. • 2 av befintliga dykdalber förses med fendrar
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstationen ska byggas inom Göteborg Stad. Tryckstegringsstationen kommer vara en byggnad i två plan.
Utbyggnad av kyrkogård i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av begravningsplats och tillhörande anläggningar.
Utbyggnad och ombyggnad av ställverk i Göteborg
Avser ombyggnad och kompletteringar av ett GISställverk tillhörande kontrollutrustning i den befintliga mottagningsstationen K21 för Göteborg Energi Nät AB.
Byggnation av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Projektet avser byggnation av enkelriktade cykelbanor.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Förstärkning av GC-broar paket 1 i Göteborg
Projektet avser att höja bärigheten på ett antal GC-broar.
Projekteringsledare installation för program Västlänken, projekt Haga
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Kontraktsingenjör för avdelning Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nya VA-ledningar i Göteborg
Projektet avser nya VA-ledningar inom dricksvatten, spillvatten och dagvatten och serviser för nya fastigheter samt flytt av ledningar i konflikt med ny kvartersmark.
Ny gångbro i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gångbro.
Muddring inseglingsrännan till Arendalshamnen i Göteborg
Projektet avser breddning och fördjupning av inseglingsrännan till Arendalshamen för anlöp nya trafikslag. Entreprenaden innefattar muddring och sprängning av berg på den västra sidan intill befintlig inseglingsränna för att säkerställa 9,7 meter vattendjup.
Reinvestering i ny likriktarstation i Göteborg
Avser reinvestering i en ny likriktarstation som förser vagnhallen Rantorget med kontaktledningsspänning. Entreprenaden ska omfatta leverans, montage och inkoppling av 1 st likriktarstation med 3-facks likriktare och markarbeten exklusive stationsbyggnad samt frånkoppling av demontering av befintlig station. Objektet är beläget vid Norra Kustbanegatan under Velinsbron.
Ombyggnad av allmän platsmark i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering och framtagande av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad avseende allmän platsmark vid Celsiusgatan med utgångspunkt från trafikförslag och detaljplan.
Restaurering av Färjenäs färjeläge i Göteborg
Avser restaurering av Färjenäs färjeläge i Färjenäsparken. Arbetet omfattar delvis rivning av befintligt färjeläge uppströms. Detta färjeläge ska ersättas dels med en pålad stålramp med ovanpåliggande träbeklädnad, dels med nytt ledverk. Området kring det gamla färjeläget nedströms ska iordningsställas, vilket innebär delvis demontering av befintligheter samt schakt och fyllningsarbeten.
Byggledare kontaktledning/el inom projekt Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Gatuanläggningar och ledningar i Göteborg
Projektet avser gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag och GFS. Samordning med projektering av Liseberg DP1 (objektnummer 2054437).
Samordnande geolog för avdelning Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Flytt av gata på Hisingen, Göteborg
Avser flytt av gata. Ca 800 meter gata med längsgående parkeringar, GC-bana, trädplanteringar, busshållplats mm. Nya ledningar för att försörja ny bebyggelse.
Projektledare inom väg Investering, placering Göteborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Göteborg
Avser utbyte av befintlig kontaktledning med tillhörande utrustning längs en sträcka på spårvägsbanan utmed Änggården i centrala Göteborg.
Fackgranskare byggnadsverk för program Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Byggledare installation till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, delprojekt Centralen
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Kvalificerad projektingenjör till projekt E6.21 Lundbyleden i Göteborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av skivfilteranläggningen vid avloppsreningsverk i Göteborg
Avser byta ut rörsystemet av stål på några hundra meter till ett rörsystem av plast. Dysvattensystemet är en del av skivfilteranläggningen som är reningsprocessens sista steg innan vattnet leds till Göta Älv.
Byggnation av lokalgata i Göteborg
Projektet avser byggnation av lokalgata längs med spårvagnsdepå.
Ny träpallisad längs med Mölndalsån i Göteborg
Projektet avser 140 meter ny träpallisad längs med Mölndalsån.
Ny huvudcentral för fjärrvärme & värmeåtervinning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Avser ny huvudcentral för fjärrvärme och värmeåtervinning i byggnad 5151 plan 99 (källarplan). Inför byggnation av Sahlgrenska Life Hus 1.
Förlängning av hållplatser inom spårvägsnäten i Göteborg
Projektet avser att justera spårvagnshållplatsernas längd för att kunna trafikera spårvägsnätet med upp till 45 meter långa spårvagnar. I samband med plattformsförlängningarna behöver vissa andra justeringar utföras, exempelvis flytt av gångpassager och komplettering av belysning. Även skyddsjordning uppdateras. Omfatta tre olika spårvagnshållplatser: Majvallen i Majorna, Januarigatan i Kortedala och Solrosgatan i Kålltorp.
Rivning av underjordiskt garage i Hammarkullen i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av ett underjordiska garage.
Rivning av gata och anläggande av kantzon längs Mölndalsån i Krokslätt, Etapp 1
Avser att markanvändningen ändras från hårdgjord yta till parkmark med gångstråk, grönytor och träd. Marken inom etapp 1 utgörs av hårdgjord yta intill det nybyggda upplevelsecentret World of Volvo i sydöstra Göteborg, söder om nöjesparken Liseberg, längs med Mölndalsåns östra strand.
Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Storgöteborg
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Ombyggnad av skolgård i Kortedala, Göteborg
Avser dränering, dagvattenhantering, avlopp och vattenledning vid Talldungeskolan.
Nya mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK i Region Väst-Norra
ATK = platser för automatisk trafiksäkerhetskontroll/fartkameror.
Kvalificerad projektingenjör inom projekt Olskroken
Stationeringsort Göteborg. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6+6 månader.
Utbyte av bullerskyddsskärm i Västra Frölunda
Avser utbyte av ca. 390m befintlig bullerskärm. Området är beläget väster om spårvagnshållplats Göteborg Käringberget längs med Torgny Segerstedtsgatan.
Nybyggnad av elenergi-/effektlager i Göteborg
Avser projektering, leverans, montage och driftsättning till fullt funktions- och driftfärdig installation av nytt elenergi-/effektlager i form av ett batterilager för Chalmers campus 12 kV system. Beställaren kommer att utföra erforderliga markarbeten för de utrustningar som ska placera inom de tillgängliga gårdsytorna.
Återställande av tomt i Göteborg
Projektet avser återställande av tomt samt reparation av yttre trappa och mindre balkong.
Byte av armaturer i området Kärra på norra Hisingen i Göteborg
Avser energieffektivisering genom utbyte av delar av befintligt armaturbestånd i området Kärra på norra Hisingen.
Ombyggnad av nätstation på södra Hisingen i Göteborg
Avser byte av kontrollutrustning med vissa undantag för reläskydd på 145kV linjer inom befintligt ställverksområde som är beläget på södra Hisingen.
Ny planbelysning Ullevi Arena, Göteborg
Avser ny planbelysning vid läktare (95-läktaren) på östra sidan vid Ullevi Arena, Göteborg.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).