Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 161 st.

Förledsfördjupning/muddring i Skandiahamnen i Göteborg
Samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.
Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Öst
5 års kontraktstid med 2 år på option.
Ny spårväg och citybuss i Göteborg
Projektet avser ny spårväg och trafiklösning genom Frihamnen och Lindholmen.
Överdäckning av ramper vid Götatunneln i Göteborg
Överdäckning av Götatunnelns av- och påfartsramper vid Järnvågsmotet.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:3
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Björlandamotet, sektion 4/530 – 5/830. Breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden, ombyggnad Björlandavägen, två nya cirkulationsplatser på Björlandavägen, nybyggnad gång- och cykelväg cirka 1 km, en bro cirka 350 m, tre rörbroar, ny belysning längs hela sträckan.
Nybyggnad av bioångpanna i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en bioångpanna i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk.
Målning av Älvsborgsbron i Göteborg
Målning av stålkonstruktioner.
Drift och underhåll av trafikutrustningar i Hallands, Västra Götalands och Värmlands län
Drift, underhåll samt viss reinvestering. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Ombyggnad av Nordstans lastgata i Göteborg
Rivning av befintlig lastramp, ny lastramp vid Nordstans köpcentra med anslutning till källarens östra sida.
Nybyggnad av bro/gata mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av bro/gata mm.
Ramavtal avseende pumpstationsprojektering i Göteborg
Projektet avser ramavtal för konsulttjänster för detaljprojektering av pumpstationer, såsom spillvattenpumpstationer, dagvattenpumpstationer och tryckstegringsstationer (pumpstationer för dricksvatten). Avtalet kan förlängas 2+2+2 år.
Utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats ovan överdäckning efter att Trafikverket lämnat över anläggningen till Trafikkontoret. Byggnation av gata och ledningar för att möjliggöra för exploatering ovan överdäckningen.
Nya överföringsledningar i Göteborg, etapp A
Projektet avser ca 3 km överföringsledningar från Skra Bro vidare nordöst längs Björlandavägen tills den avslutas sydost om Östergärde Industriområde.
Renovering av kaj i Göteborg, etapp 2
Projektet avser muddring, förstärkning av kaj och höjning av kajområdet.
Vägmarkering inom område Göteborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: Kontraktsår ett, 2022-03-01–2022-12-31. Huvuddel 2: Kontraktsår två, 2023-01-01–2023-12-31. Huvuddel 3: Kontraktsår tre, 2024-01-01–2024-12-31 (option). Huvuddel 4: Kontraktsår fyra, 2025-01-01–20215-12-31 (option).
Anläggande av ny friidrottsarena i Björlanda, Göteborg
Projektet avser ny friidrottsarena norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Avser även läktare, omklädningsrum, domartorn, klubbstuga, servering, sekretariat, parkering och GC-vägar.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska vinnas vid varje landfäste.
Ny- och ombyggnad av badanläggning i Jubileumsparken i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett ca 2500 kvm stor flytande hamnbadanläggning i Norra hamnbassängen och ombyggnad av ett ca 500 kvm stort befintligt flytande bad i Norra Frihamnsbassängen. Nybyggnation av servicebyggnaderna och ombyggnad av bastubyggnaden - som en sk insprängd totalentreprenad - i Jubileumsparken.
Ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbanor i Göteborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av busskörfält och pendelcykelbana mellan Lindholmen och Ivarsbergsmotet.
Ny förstärkningslina mellan Olskroken-Varberg
Förstärkningslina + utbyte av 20 kV isolatorer för hjälpkraft.
Betongreparationer på Älvsborgsbron i Göteborg
Betongreparationer på farbanans undersida.
Inspektion av byggnadsverk inom distrikt Syd/Väst
Kontraktstid 3 år, ca 10 brogrupper.
Drift och underhåll av VViS-stationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Ny kraftförsörjning vid Olskrokens omformarstation
FA36 Kraftförsörjning 11/22 kV 50 Hz.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Installationsentreprenad i kulvert i Göteborg
Projektet avser installation av fjärrvärme, kyla, sprinkler, gas, ventilation, kallvatten kanalisations- och el/telesystem samt en mindre mängd byggnadskompletteringar till den nybyggda kulverten under Diagnosvägen vid Östra sjukhuset (objektnummer 1569546).
Exploatering av bostadsområde i Göteborg
Projektet avser exploatering av bostadsområde.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Bärighetsberäkning av broar i Region Väst
Upphandlingen är indelad i 5 paket; Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad, Skaraborg och Värmland.
Nybyggnad av bro för gång- och cykeltrafik i Göteborg
Projektet avser en bro för gång- och cykeltrafik över Vallgraven mellan Rosenlund och Pustervik i centrala Göteborg.
Flytt av ledningar i Göteborg
Projektet avser att flytt av ledningar i Gamlestadsvägen bör göras som en förberedande åtgärd för genomförande av detaljplan Gamlestads fabriker.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Göteborg
Backadalsmotet, Batterivägen, Bergkristallgatan, Bergums kyrka, Bäckebolsmotet, Dockeredsvägen, Eriksbo skola, Eriksbo Västergärde, Gossbydalsvägen, Gustavsplatsen, Handbollsvägen, Hjällbo, Hällsviksvägen, Klareberg, Kornhalls färja, Långrevsvägen, Majvik, Munkebäcksmotet, Olofstorp Västra, Rågården och Övre Hällsvik. Omfattar totalt 39 st busshållplatser.
Nybyggnad av park vid Götaverksgatan på Lindholmen i Göteborg
Avser ny park på ca 4200 kvm vid Götaverksgatan på Linholmen i Göteborg. Projektet är indelat i två entreprenadformer. Den största delen utförs som utförandeentreprenad och en mindre del avser pergola och utförs som totalentreprenad.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Spårväxelbyte i Göteborg
Spårväxelbyte 550, 551 samt DKV:er midjan Göteborg.
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Rivning och ny fackverksbro i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig stålfacksverksbro som ersättes med en nytillverkad fackverksbro. Dessutom ska finnas en matningsledning för brandvatten och diverse elledningar bytas ut.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Ny citybuss-gata i Göteborg
Projektet avser citybuss-gata i Backa från Balladgatan till Körkarlens gata.
Utveckling av Fiskebäcks hamn i Göteborg
Projektet avser att utreda förutsättningarna för att skapa en hamn för större fiskebåtar i Fiskebäck. För att båtarna ska komma in måste rännan muddras och i uppdraget ingår att utreda förutsättningar och konsekvenser av en sådan muddring. I uppdraget ingår att ta fram strukturskiss och beskrivning av förutsättningar i form av miljökonsekvenser och en kostnadskalkyl. Uppskattad kostnad.
Ny infrastruktur i samband med utbyggnad av detaljplan i Skra Bro i Göteborg
Detaljprojekteringen innebär att samordna utbyggnaden av infrastruktur, såsom vägar, gator, ledningar mm, på allmän platsmark ihop med exploatörer, ledningsägare och andra intressenter. I konsultuppdraget ingår även projektering för omdragning av befintlig bäck samt renovering av befintlig stenvalvsbro.
Bullerskyddsåtgärder i Göteborg
Projektet avser bullerskyddsåtgärder.
Ny flytbrygga för färjetrafik i Göteborg
Projektet avser anläggning av ny flytbrygga för färjetrafik.
Byte av konstgräsplaner i Göteborg
Objektet avser: Rivning av 4 st befintliga konstgräsplaner Justering av befintliga planer Nya konstgräsplaner inkl. pad (bara 2 planer) och fyllning
Nybyggnad av temalekpark i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
ROT av pirer på Känsö, Göteborgs kommun
Renovering, ombyggnad- och tillbyggnad av pirer belägna på Känsö i Göteborgs kommun, inom Göteborgs garnisonsområde.
Detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats mm i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS i en första etapp som möjliggör Bostad 2021 exploatering för Södra Änggården.
Ombyggnad av allmän platsmark i Göteborg
Projektet avser detaljprojektering och framtagande av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling för utförandeentreprenad avseende allmän platsmark vid Celsiusgatan med utgångspunkt från trafikförslag och detaljplan.
Ny gågata i Göteborg
Projektet avser en gågata längs Tredje Långgatan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Tillgänglighetsanpassning av plattformar vid Göteborg C
Nya skyddszoner, belysning och utrustning.
Byggledare betong till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Flytt av gata på Hisingen, Göteborg
Avser flytt av gata. Ca 800 meter gata med längsgående parkeringar, GC-bana, trädplanteringar, busshållplats mm. Nya ledningar för att försörja ny bebyggelse.
Nybyggnad av reningsanläggning för dagvatten i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av reningsanläggning för dagvatten och avser i huvudsak följande: Gator och vägar ca 700 kvm och VA-ledningar ca 30 meter rörgrav.
Upprustning av utemiljön vid skola i Göteborg
Avser upprustning av skolgården och förskolegården med bland annat ny lekutrustning, planteringar, fallskydd, asfalt,belysning samt avvattning.
Nybyggnad av dagvattendamm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av dagvattendamm som ska fördröja ca 1000 kbm vatten. Kring dammen anläggs även en underhållsväg.
Nytt dagvattensystem i Göteborg, etapp 3B
Projektet avser nybyggnad av besökscentrum och växthus.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark i Göteborg
Projektet avser Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark inför upphandling.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkering.
Ombyggnad mark/park i Göteborg
Projektet avser ytskikt, planteringar, lekplats/parkmiljö.
Utbyggnad av allmän platsmark i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av torget och färdigställande av gator och GC-vägar (Muskot- och Salviagatan och Gårdstensvägen).
Ombyggnad av gata och och nya vatten- och elledningar i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig gata inklusive förläggning ava nya vatten- och elledningar.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar.
Delprojektledare underhållsåtgärder på byggnadsverk inom järnvägsområdet i distrikt Väst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år), 1 år i taget.
Ny gångbana samt justering av gata i Göteborg
Projektet avser ny gångbana samt justering av körbana och anslutande garagenedfarter.
Utbyggnad av lokalgata i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata i nuvarande skogsslänt inkl dagvattenledning.
Färdigställande av gator mm i Göteborg, etapp 2 del 4
Projektet avser bl a toppbeläggning för lokalgator, anläggning av gc-banor och utförande av anslutande ytor vid resecentrum.
Reparation av bro över bäck
Reparation med sprutbetong.
Utbyggnad av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av befintlig pendelparkering.
Upprustning och omvandling av park i Göteborg
Projektet avser upprustning och omvandling av Seminarieparken.
Nybyggnad av spillvattenledning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en spillvattenledning (ca 600 meter) i befintlig kök- och GC-bana längs med Brottkärrsvägen.
Nybyggnad av bullerplank i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ett bullerplank mellan Askims Pilegårdsväg och väg 158.
Byggledare byggnadsverk för projekt Lundbyleden i Göteborg
Projektet avser byggledartjänster inom byggnadsverk för projekt Lundbyleden. Byggledaren kommer bl a arbeta med teknik, kvalitet, besiktningar, ekonomi, administration och möten inom projektet.
Ny pendelparkering i Göteborg
Projektet avser ny pendelparkering.
Byte av kontrollutrustning i K2 (SUA) i Göteborg
Projektet avser byte av kontrollutrustning i K2 (SUA).
RFI begäran om information absorbtionsmaskiner i Göteborg
Projektet avser information absorptionsmaskiner.
RFT 2000 m testdrilling i Göteborg
Detta är en begäran om information (RFI) angående borrning av en 2000 m vertikal brunn. Göteborg Energi genomför en förstudie avseende djup geotermisk fjärrvärmeproduktion. Studien involverar flera testborrningar med fokus på att begränsa djupa geologiska förhållanden och tillåta ostörda mikroseismiska mätningar.
Ny konstgräsplan i Göteborg
Projektet avser en ny 7-manna fotbollsplan med tillhörande staket samt belysning på befintlig grusyta.
Bohuskustens vattenvårdsförbunds kontrollprogram; Delprogram 3
Projektet avser insamling, beredning och analys för under ökning av metaller och miljögifter i skrubbskädda, blåmusslor och krabbtaska samt insamling och analys av vattendirektivämnen (prio ämnen) och särskilt förorenade ämnen (SFÄ) med MKN för vatten på vattenprover (o,5 meter). I uppdraget ingår utförande av en skriftlig rapport samt att hålla föredrag om resultaten på vattenvårdsförbundens årsmöte i april 2022.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.