Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Nybyggnad av station Haga samt tunnel vid Västlänken
Entreprenad Haga startar i norra delen av berget genom Otterhällan, tunneln går vidare med en betontunnel under Roenlundskanalen och övergår till berg ca en tredjedel i Haga station därefter fortsätter som bergtunnel mot entreprenad Korsvägen. Underjordisk station med uppgångar, installationer samt omgivande tågtunnel ca 1500 m lång samt service och räddningstunnel ca 900 m. 250 m lång plattform.
BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km varav ca 6 km i tunnel. Anslutande arbeten i Almedal, 22 Kv kraftförsörjningsanläggning, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Väst
5 års kontraktstid + option ytterligare 2 år.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats.
Nybyggnad av industri och logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistik och lager. Markarbetet påbörjas i maj 2022.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Nybyggnad av bussdepå, verkstad mm i Göteborg
Bussdepå Radiomasten kommer att bli Göteborgs första stora elbussdepå och kommer att rymma ca 100 elektrifierade fordon. Den kommer att innehålla verkstäder, två städ och tvätthallar, 10 verkstadsplatser, kontor för trafikledning, planerings- och ekonomiavdelning, utbildningslokaler, omklädningsrum och personalutrymmen för förare och verkstadspersonal. Projektets slutprodukt är en nybyggnad ca 6100 kvm, ca 4725 kvm markarbeten för hus samt 44 300 kvm markarbeten utanför husliv.
Utbyggnad av två stycken ledningar för teknisk vatten i Göteborg
Projektet avser två stycken ledningar för tekniskt vatten från Gryaab till en ny batterifabrik som ska anläggas strax nordväst om Volvo Torslandafabriken med en ca 6 km lång ledningsstärkning (totalt ca 12 km ledningslängd).
Nybyggnad av processanläggning, ultrafilter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av processanläggning, ultrafilter. Man bygger både hus och maskinanläggning intill en pågående drift. Mark- och betongarbetet kommer att pågå under 2022 och 2023.
Nybyggnad av lager och logistikhus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och logistikhus. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Byggnation av terminalyta i Göteborg, etapp 1 C
Projektet avser byggnation av terminalyta och är en markentreprenad innehållande bl a asfaltering, losshållning (sprängning) och krossning av berg, VA-anläggning (dagvattenhantering), el-arbeten (högspänning), kanalisationsarbeten.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Göteborg
Planer finns för nybyggnad av fjärrvärmeverk med träpellets, som investeringar i det befintliga fjärrvärmesystemet. Tidsplanen är idrifttagning av nya pannor år 2024 – 2026.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikbyggnad som kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM Very Good eller Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm). Markarbetet pågår.
Nybyggnad av logistikhall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikhall.
Nybyggnad av bioångpanna i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en bioångpanna i anslutning till befintligt Rya kraftvärmeverk.
Projekttävling: Stadsrummet vid station Haga i Göteborg
Projekttävling för stadsrummet vid den planerad stationen i Haga. Tävlingen genomförs i samarbete med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor, Park- och Naturförvaltning, Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter.
Nybyggnad av gator inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Avser utbyggnad och ombyggnad av gator öster om Nellickevägen samt längs Mölndalsvägen och Vörtgatan i Göteborg.
Nybyggnad fjärrkylanläggning i Göteborg
Projektet avser produktionsanläggning för fjärrkyla.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Ombyggnad av gata mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av Backavägen inom en sträcka om ca 300 meter mellan Biltema/Blomsterlandet och Leråkersmotet. Projektet utgör en del av detaljplan 1 för omvandling av hela området kring Backaplan.
Nybyggnad av brygg/betongdäck och ombyggnad av torgyta i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck och ombyggnad av torgyta.
Utbyggnad allmän plats VA-ledningar och gata i Göteborg
Projektet avser utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata.
Ny gata i Göteborg
Projektet avser ny gata.
Förlängning av Hornsgatan samt nybyggnad av bro över Säveån i Göteborg
Detaljplanen möjliggör en ny väg och en bro över Säveån som ansluter till Hornsgatan norr om ån för att förbättra tillgängligheten till Gamlestaden och den stadsutveckling som pågår.
Nybyggnad av biogasanläggning i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av vätgasanläggning.
Utbyggnad av gator och VA i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gator och VA i detaljplan Volvo Lundby.
Nybyggnad av ledningspumpstationsarbeten samt markarbeten i Göteborg, etapp 1
Projektet avser komplettering av VA-ledningar samt el samt i mindre omfattning av hårdgjorda ytor. Entreprenaden innehåller även en dagvattenpumpstation och en spillvattenpumpstation.
Fördjupad översiktsplan för västra Arendal och Torsviken
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
Ny cirkulationsplats i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av korsning till cirkulationsplats.
Utbyggnad allmän plats, VA-ledningar och gata i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av allmän plats, VA-ledningar och gata.
Drift och underhåll av anläggningar i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av anläggningar i den omfattning som beställaren har skyldighet att utföra såsom ansvarig för gatu- och väghållningen. Detta gäller främst ytor som är belägna inom gatumark och område för allmän väg med undantag av banområde för spårvagnstrafik, Hisingen.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggning och ledningssamordning.
Byggnation av gång- och cykelväg samt ledningsarbeten i Göteborg
Projektet avser byggnation av gång- och cykelväg samt ledningsarbeten.
Byggnation av cirkulationer i Göteborg
Projektet avser byggnation av cirkulationer utmed Hjalmar Brantingsgata.
Omdragning av CD-ledning vid Alelyckans Vattenverk
Avser omdragning av CD-ledning i Alelyckans vattenverk.
Nybyggnation av mottagningsstation i Göteborg
Avser nybyggnad av mottagningsstation med möjlighet till byggnation av ytterligare en till mottagningsstation till en planerad batterifabrik i industriområdet Torslanda/Sörred i nordvästra Göteborg. Omfattning: Stationen ska bestyckas med 145 kV GIS-ställverk med 11st fack, med option på plats för fler fack. Option på tre krafttransformatorer och tillhörande transformatorceller. I entreprenaden ingår även reläskydd och kontrollutrustning för 145 kV inkommande linjer och utgående kablar eller transformatorer. Bygglov kommer att sökas av GENAB under 2022. Byggnaden skall bestå av separata utrymmen för : • 145 kV ställverkshall • 145 kV kabelkällare • Kontrollrum • Option: Tre transformatorceller med tillhörande oljekällare
Upprustning av parkeringshus på Lunden i Göteborg, etapp 2
Projektet avser förstärkning och beläggningsarbeten i parkeringshus med 186 p-platser.
Nybyggnad av kylanläggning i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av kylvattencentral.
Stängselåtgärder inom region Väst, etapp 9
Stängsling på olika sträckor i distrikt Väst.
Förnyelse av vattenledningar i Göteborg
Projektet avser förnyelse av vattenledningar genom rörspräckning. Objektet avser förnyelse av dryga 1100 meter vattenledningar varav: Rörspräckning av ca 440 meter i dimension 125 PE och ca 680 meter i dimension 180 PE. Omläggning av ca 40 meter i dimension 100 SGN med öppen schakt. Objektet är beläget i stadsdelen Kungsladugård med adresser: Birgittagatan, Carnegiegatan, Hägergatan, Kustroddaregatan, Slottsskogsgatan, Svanebäcksgatan och Tranegatan.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Integrerat brounderhåll i Göteborg Syd och Nord
Omfattar 906 st byggnadsverk med förutbestämt underhåll.
Projektering av gatuanläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser projektering av en kaj på södra sidan Säveån, en gångbro, gatuanläggning och ledningssamordning.
Nybyggnad av park i Göteborg, etapp 2B
Projektet avser nybyggnad av park. Parkdelen är beläget mellan Karl IX väg och Monsungatan längs med Göta älv.
Nybyggnad av dricksvattenledningar med ventiler mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av dricksvattenledningar med ventiler, dagvattenledningar, brunnar. Objektet avser i huvudsak följande: 1 Gator och vägar 2 Grönytor 3 Va-ledningar
Nya överföringsledningar i Göteborg, etapp B
Projektet avser överföringsledningar på Hisingen och sträcker sig längs Björlandavägen sydöst om Östergärde industriområde till Kärrdalen.
Rivning och ny fackverksbro i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig stålfacksverksbro som ersättes med en nytillverkad fackverksbro. Dessutom ska finnas en matningsledning för brandvatten och diverse elledningar bytas ut.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Byggledare trafikutrustning till Distrikt Väst
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+2 år.
Breddning av väg och utbyggnad av korsning i Göteborg
Projektet avser breddning av Assar Gabrielssons väg från nya rondellen vid Amazonvägen till korsningen Gustaf Larssons väg. Utbyggnad av korsning Assar Gabrielssons/Gustaf Larsson.
Resurskonsult projekteringsstöd för avdelning Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 4
Projektet avser leverans, montage och inkoppling av totalt tre (3) stycken nya likriktarstationer med 2 - facks likriktare inklusive stationsbyggnader och markarbeten samt frånkoppling och demontering av två (2) stycken befintliga likriktarstationer.
Nybyggnad av huvudledningar och serviceledningar i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av huvudledningar och servisledningar för VA, spill-, tryckspill- och dricksvatten, en spillvattenpumpstation med tillhörande driftytor samt schakt och återställning av vägar och grönytor längs Ellesbo-, Jordfalls-, Vedbackavägen och Rödbo Idrottsgatan. Objektet avser i huvudsak följande: 1 VA-ledningar ca 1300 meter rörgrav 2 Spillvattenpumpstation 1 st 3 Kanalisation för elkabel ca 20 meter
Underhåll av bro över rampväg vid Gårdamotet i Göteborg
Nytt tätskikt och diverse betongreparationer.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Gatuanläggningar och ledningar i Göteborg
Projektet avser gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag och GFS. Samordning med projektering av Liseberg DP1 (objektnummer 2054437).
Ny gågata i Göteborg
Projektet avser en gågata längs Tredje Långgatan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan.
Gatuanläggningar och ledningar i Göteborg
Projektet avser gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag.
Nybyggnad av väg & GC-väg i Göteborg
Upphandlingen omfattar nyanlägning av en väg och GC-väg inom Frihamnsområdet på Hisingen i Göteborg. Entreprenaden är uppdelad i tre huvuddelar enligt följande: HD 1 Väg och GC-väg, Älvstranden Utveckling AB, HD 2 GC-väg, Exploateringsförvaltningen, HD 3 Avjämning inom Pirområdet, Älvstranden Utveckling AB.
Nyanläggning av dricksvattenledning av stål i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nyanläggning av en dricksvattenledning av stål, dimension 800 mm på en sträcka av ca 250 meter i öppen schakt.
Projektledare för projekt inom Investering
Stationeringsort Göteborg eller Skövde. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontrakt med ytterligare 1+1+1 år.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Projektledare för projekt inom Investering
Stationeringsort Göteborg eller Skövde. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontrakt med ytterligare 1+1+1 år.
Drift och underhåll av industrispår i Göteborg
Projektet avser drift och underhåll av industrispår. Anläggningen omfattar ca 6,5 km spår på tre olika platser i Göteborg samt ett vägskydd (signalanläggning). I entreprenadens uppdrag ingår kontinuerlig kontroll och inspektion av anläggningen samt utförande av erforderliga åtgärder för att upprätthålla anläggningens funktion. Med möjlighet till förlängning 1+1 år.
Underhållsbeläggning 2023 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Byggledare konstruktion för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Korsvägen
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Brounderhåll i Göteborg
Projektet avser brounderhåll av 4 broar.
Genomförandestudie för ny flytbrygga i Göteborg
Projektet avser genomförandestudie för en ny flytbrygga vid Saltholmens färjeläge.
Förlängning av spårvagnshållplatser paket 3 linje 5 i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser, 6 hållplatser.
Drift och underhåll järnväg i Göteborg
Projektet avser upphandling för funktionsentreprenad järnväg samt OPA funktioner.
Förlängning av spårvagnshållplatser paket 2 linje 5 i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser, 7 hållplatser.
Ramavtal projektering gång- och cykelväg i Göteborg
Projektet avser projektering gång- och cykelväg.
Byggnation av lokalgata i Göteborg
Projektet avser byggnation av lokalgata längs med spårvagnsdepå.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser byte av spår i cirkulationsplats. Arbetena omfattar utbyte av befintlig gaturälskurva inkl träslipers. Gräsyta anläggs efter hållplats i Mariaplan och fram till början av Kungsladugårdsgatan.
Projektering av gata mm i Göteborg
Projektet avser flytt av belysningsmaster, ledningar, tillfällig utformning av väg. Eventuellt flytt av busshållplats.
Projektering av bullerskydd i Göteborg
Projektet avser projektering av bullerskydd utmed Näsetvägen.
Specialist tunnelsäkerhet i Göteborg
Upphandlingen avser ett konsultuppdrag som specialist inom tunnelsäkerhet för delprogrammet Lindholmen-Linné. Med möjlighet till förlängning 1+1+1 år. För närvarande pågår planering för en framtida spårtunnel mellan Lindholmen-Linnéplatsen via Stigberget, inklusive en sänktunnel i Göta Älv och en underjordisk hållplats under Stigberget. Det sker genom framtagandet av en järnvägsplan med tillhörande systemhandling.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser byte av 2200 spårmeter gatuspår i makadam.
Ramavtal projektering väg i Göteborg
Projektet avser projektering väg.
Förlängning av spårvagnshållplatser Linje 11, paket 4 i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser. I samband med plattformsförlängningarna behöver vissa andra justeringar utföras, exempelvis flytt av gångpassager. Projektet omfattar fyra olika spårvagnshållplatser: Gamlestads torg hållplatsläge A och B, Stenpiren hållplatsläge A och B, Grönsakstorget hållplatsläge C och D samt Saltholmen hållplatsläge A1 och A2.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Dränering av byggnad i Göteborg
Projektet avser dränering av byggnaden. Burgården Hus C innefattar Bernadotte Gymnasiet och förskolan. Dräneringen innebär att mycket av befintlig markbeläggning, växtlighet och lekutrustning kommer att påverkas. Fastigheten och området har ett bevarandeskydd.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Förlängning av spårvagnshållplatser i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser, 4-5 hållplatser.
Förlängning av spårvagnshållplatser paket 1 linje 5 i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser, 3 hållplatser, för att kunna trafikera spårvägsnätet med upp till 45 meter långa spårvagnar. I samband med plattformsförlängningarna behöver vissa andra justeringar utföras exempelvis flytt av gångpassager och komplettering av belysning. Skyddsjordning uppdateras till gällande standrad.
Genomförandestudie spårväg och citybuss i Göteborg
Projektet avser konsulttjänster för framtagande av genomförandestudie (GFS) för spårväg på sträckan Balladgatan-Brunnsbo.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkering.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar.
Förlängning av spårvagnshållplatser i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser från 32 meter till 45 meters längd. Entreprenaden omfattar tre hållplatser (6 hållplatslägen) utmed Långedragslinjen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).