Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 138 st.

Byggnation av halvö vid Masthuggskajen i Göteborg
Projektet avser för att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av området kommer en halvö att byggas ut i älven. Här kommer Global Business Gate - ett innovativt nav för internationella affärer och handel - att uppföras. Här ska även byggas hyresbostäder, bostadsrätter, kommersiella lokaler samt ytterligare kontor. Den konstgjorda kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen - att binda ihop staden. Halvön som ska byggas blir ca 200 meter bred och kommer att sträcka sig ca 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten, källarvåningar till 2,8 meter, kaj och allmän plats.
BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km varav ca 6 km i tunnel. Anslutande arbeten i Almedal, 22 Kv kraftförsörjningsanläggning, radioanläggning och omfattande lågspänningsinstallationer.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Göteborg
5 års kontraktstid + option 1 år.
Utbyggnad av allmän plats i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmän plats.
Nybyggnad av parkeringshus mm i Göteborg, E2
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus i 9 våningar. Byggnaden inrymmer ca 700 p-platser på plan 1-6, plan 7 innehåller en fullskalig idrottshall samt ytor för kontors- eller annan verksamhet, plan 8 ska inrymma kontors- samt kulturverksamheter och plan 9 innehåller dels kontor samt enklare restaurangverksamhet.
Nybyggnad av polishus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av polishus med garage, omklädningsrum, reception, sporthall, godsmottagning, kontor, mötesrum, konferensrum, matsal och teknikutrymmen.
Nybyggnad av industri och logistik i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistik och lager. Markarbetet påbörjas i maj 2022.
Nybyggnad av bussdepå, verkstad mm i Göteborg
Bussdepå Radiomasten kommer att bli Göteborgs första stora elbussdepå och kommer att rymma ca 100 elektrifierade fordon. Den kommer att innehålla verkstäder, två städ och tvätthallar, 10 verkstadsplatser, kontor för trafikledning, planerings- och ekonomiavdelning, utbildningslokaler, omklädningsrum och personalutrymmen för förare och verkstadspersonal. Projektets slutprodukt är en nybyggnad ca 6100 kvm, ca 4725 kvm markarbeten för hus samt 44 300 kvm markarbeten utanför husliv. En entreprenad som innefattar två huddelar: Huvuddel Mark: Utförandeentreprenad Huvuddel för Hus: Totalentreprenad
Reparation av tunnlar längs Bohusbanan
Omfattar 10 tunnlar i Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken Norra och Kålgård.
Nybyggnad av processanläggning, ultrafilter i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av processanläggning, ultrafilter. Man bygger både hus och maskinanläggning intill en pågående drift. Mark- och betongarbetet kommer att pågå under 2022 och 2023.
Nybyggnad av lager och logistikhus på Backa, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager och logistikhus. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm). Markarbetet pågår.
Nybyggnad av logistikhall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av logistikhall.
Ombyggnad av Eriksbergsmotet i Göteborg
Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av lokalgator och gc-banor, anpassning av Lundbyledens på- och avfartsramper, korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan stängs (vänstersvängfältet blir underhållsväg).
Ombyggnad av gata mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av Backavägen inom en sträcka om ca 300 meter mellan Biltema/Blomsterlandet och Leråkersmotet. Projektet utgör en del av detaljplan 1 för omvandling av hela området kring Backaplan.
Nybyggnad av terminalbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av terminalbyggnad. Markarbetet pågår.
Ny infrastruktur i samband med utbyggnad av detaljplan i Skra Bro i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av infrastruktur enligt ny detaljplan för Skra Bro. I entreprenaden ingår bl a utförande av gator, GC-vägar och torg, breddning/vänstersvängfält av Björlandavägen, pendelparkering och busshållplatser. Därutöver ska även VA, el, tele och datakommunikation byggas ut för att försörja de nya bostadskvarteren.
Upprustning av hamnanläggning i Göteborg
Projektet avser upprustning av hamnanläggning och omfattar bl a utbyte av befintlig kaj, utbyte av vänthallar, upprustning av parkering och avlämningsplats för gods m fl tillhörande arbeten. Vidare ska en flytbrygga byggas där färjor för persontrafik kan lägga till.
Utbyggnad av två stycken ledningar för teknisk vatten i Göteborg
Projektet avser två stycken ledningar för tekniskt vatten från Gryaab till en ny batterifabrik som ska anläggas strax nordväst om Volvo Torslandafabriken med en ca 6 km lång ledningsstärkning (totalt ca 12 km ledningslängd).
Drift och underhåll av trafikutrustning inom Göteborgsområdet
Drift, underhåll samt eventuell reinvestering ev eltekniska trafikutrustningar i Halland samt Västra Götalands län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+1 år.
Nybyggnad av p-hus i Göteborg
Ett p-hus i två kvarter.
Drift och underhåll av VA-VVS anläggningar i Västra Götaland och Hallands län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av ledningspumpstationsarbeten samt markarbeten i Göteborg, etapp 1
Projektet avser komplettering av VA-ledningar samt el samt i mindre omfattning av hårdgjorda ytor. Entreprenaden innehåller även en dagvattenpumpstation och en spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av brygg/betongdäck samt gata i Göteborg
Projektet avser byggnation brygg/betongdäck samt gata.
Anläggande av park i Göteborg
Projektet avser anläggande av stadspark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnation av mottagningsstation i Göteborg
Avser nybyggnad av mottagningsstation med möjlighet till byggnation av ytterligare en till mottagningsstation till en planerad batterifabrik i industriområdet Torslanda/Sörred i nordvästra Göteborg. Omfattning: Stationen ska bestyckas med 145 kV GIS-ställverk med 11st fack, med option på plats för fler fack. Option på tre krafttransformatorer och tillhörande transformatorceller. I entreprenaden ingår även reläskydd och kontrollutrustning för 145 kV inkommande linjer och utgående kablar eller transformatorer. Bygglov kommer att sökas av GENAB under 2022. Byggnaden skall bestå av separata utrymmen för : • 145 kV ställverkshall • 145 kV kabelkällare • Kontrollrum • Option: Tre transformatorceller med tillhörande oljekällare
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborgs, etapp 3
Projektet avser underhållsbeläggning på gator, vägar och gångbanor med kompletterande sidoarbeten.
Upprustning av parkeringshus på Lunden i Göteborg, etapp 2
Projektet avser förstärkning och beläggningsarbeten i parkeringshus med 186 p-platser.
Omläggning av ledningar i Göteborg
Projektet avser omläggning av dricksvatten, spillvatten- och dagvattenledningar samt omläggning av el- och gasledningar. (Projektet syftar till byggnationen av Castellums nya polishus vid Exportgatan).
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborg, etapp 2
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tryckstegringsstation för dricksvatten. Stationen utgörs av en byggnad på totalt ca 80 kvm inklusive utrymme för reservkraft. Byggnaden blir ett skyddsobjekt och höga krav ställs på fysiskt skydd.
Om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmänplats mm i Göteborg
Projektet avser om- och nybyggnad av gatuanläggningar, allmän plats och TKs ledningar i enlighet med upprättad GFS.
Utbyte av räcken på GC-broar i Göteborg
Projektet avser utbyte av räcken på 5 stycken GC-broar.
Projektering och byggnation av en dagvattenledning i Göteborg, option
Projektet avser projektering och byggnation av en dagvattenledning med 1,4-1,6 km längd.
Gatuomläggning och ledningssamordning i Göteborg
Projektet avser gatuanläggning och ledningssamordning.
Ny anläggning för landanslutning av fartyg i Göteborg
Projektet avser leverans och montage av ny anläggning för landanslutning av fartyg i Energihamnen vid kajplats 519, 520 och 521. En ny transformatorstation/ställverk 11/6.6kV ska anläggas vid kajplats 519. Denna station ska försörja de tre kajplatserna som vardera ska förses med en anslutningsstation bl a innehållande kabelspel för den kabel som ska anslutas till fartyg.
Utveckling av Fiskebäcks hamn i Göteborg
Projektet avser att utreda förutsättningarna för att skapa en hamn för större fiskebåtar i Fiskebäck. För att båtarna ska komma in måste rännan muddras och i uppdraget ingår att utreda förutsättningar och konsekvenser av en sådan muddring. I uppdraget ingår att ta fram strukturskiss och beskrivning av förutsättningar i form av miljökonsekvenser och en kostnadskalkyl. Uppskattad kostnad.
Nya överföringsledningar i Göteborg, etapp B
Projektet avser överföringsledningar på Hisingen och sträcker sig längs Björlandavägen sydöst om Östergärde industriområde till Kärrdalen.
Byggnation av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Projektet avser byggnation av enkelriktade cykelbanor.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av gata, bro mm.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Byggledning/projektering inom underhållsbeläggning i Distrikt Göteborg
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 2 + 2 år.
Upprustning och omvandling av park i Göteborg
Projektet avser upprustning och omvandling av Seminarieparken.
Ombyggnad av bro vid Ringömotet
kantbalkar, tätskikt, räcken, övergångskonstruktion, sättningar mm. Utförandetid sept-nov 2022 och april-juni 2023.
Breddning av väg och utbyggnad av korsning i Göteborg
Projektet avser breddning av Assar Gabrielssons väg från nya rondellen vid Amazonvägen till korsningen Gustaf Larssons väg. Utbyggnad av korsning Assar Gabrielssons/Gustaf Larsson.
Underhållsbeläggning 2022 i Göteborg, etapp 5
Projektet avser underhållsbeläggning , konventionell beläggning på gator/vägar och gångbanor inkl kompletterande sidoarbeten.
Nybyggnad av likriktarstationer i Göteborg, paket 4
Projektet avser leverans, montage och inkoppling av totalt tre (3) stycken nya likriktarstationer med 2 - facks likriktare inklusive stationsbyggnader och markarbeten samt frånkoppling och demontering av två (2) stycken befintliga likriktarstationer.
Gatuanläggningar och ledningar i Göteborg
Projektet avser gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag.
Gatuanläggningar och ledningar i Göteborg
Projektet avser gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag och GFS. Samordning med projektering av Liseberg DP1 (objektnummer 2054437).
Renovering av parkeringsdäck i Göteborg
Projektet avser bland annat upprustning och underhåll av parkeringsdäckets gårdsbjälklag som är i behov av underhåll och nödvändiga säkerhetsåtgärder.
Ny gågata i Göteborg
Projektet avser en gågata längs Tredje Långgatan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan.
Nyanläggning av dricksvattenledning av stål i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nyanläggning av en dricksvattenledning av stål, dimension 800 mm på en sträcka av ca 250 meter i öppen schakt.
Gatuombyggnad i Göteborg
Projektet avser gatuombyggnad då området genomgått stora förändringar med nya byggnader på kvartersmarken.
Stadsmiljöåtgärd i Göteborg
Projektet avser en stadsmiljöåtgärd.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av gång- och cykelväg.
Teknisk projektledare inom vattenbyggnad, verksamhetsområde Stora Projekt
Arbete för kanalerna i Trollhättan och Södertälje samt E22 förbifart Söderköping. Stationeringsort Göteborg. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år om parterna är överens.
Projekteringssamordnare berg för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Korsvägen
Stationeringsort Göteborg. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
ROT av pirer på Känsö, Göteborgs kommun
Renovering, ombyggnad- och tillbyggnad av pirer belägna på Känsö i Göteborgs kommun, inom Göteborgs garnisonsområde.
Byggledare konstruktion för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, Korsvägen
Kontraktstid 2 år med möjlighet till option på 1+1 år.
Projekteringssamordnare konstruktion till delprojekt Haga/Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 (3 år).
Byggledare berg till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, delprojekt Korsvägen
2 års kontraktstid med möjlighet till option på 1+1 år.
Byggledare berg till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet, delprojekt Haga
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Biträdande projektledare till Västlänken och Olskroken, delprojekt Haga
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2+1 år.
Biträdande projektledare HUBB till projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med 1+1+1 (3 år).
Resurskonsult byggledare Stomkomplettering för projekt Västlänken, DP Centralen
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år (2 år).
Upprustning av bullerplank och mur i Göteborg
Projektet avser upprustning av 400 meters stödmur- och bullerskyddsplank.
Ny oljecistern i panncentral i Göteborg
Projektet avser utbyte av den befintliga oljecisternen på Tynnered Panncentral.
Brounderhåll i Göteborg
Projektet avser brounderhåll av 4 broar.
Projektledare underjordisk hållplats i Göteborg
Projektet avser projektledare underjordisk hållplats.
Förlängning av spårvagnshållplatser paket 2 i Göteborg
Projektet avser förlängning av spårvagnshållplatser, 4-5 hållplatser.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser byte av spår i cirkulationsplats.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed linjen Munkebäckstorget - Östra Sjukhuset.
Spårbyten och markarbeten i Göteborg
Projektet avser spårbyten och markarbeten utmed Angeredsbanan.
Genomförandestudie spårväg och citybuss i Göteborg
Projektet avser konsulttjänster för framtagande av genomförandestudie (GFS) för spårväg på sträckan Balladgatan-Brunnsbo.
Rivning av underjordiskt garage i Hammarkullen i Göteborg, etapp 1
Projektet avser rivning av ett underjordiska garage. Har tidigare ingått i objektnummer 2057217.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkering.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av tvätthall och uppställningsplatser för bussar.
Nytt busskörfält i Göteborg
Projektet avser busskörfält.
Detaljprojektering av pendelcykelväg i Göteborg
Projektet avser pendelcykelväg.
Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark i Göteborg
Projektet avser Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark inför upphandling.
K14 krafttransformatorer i Göteborg
Projektet avser två nya krafttransformatorstationer med första leverans i september 2022.
Infrastruktur fibernät i Göteborg
Projektet avser infrastruktur IT - fibernät.
Ledningsomläggningar i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ledningsomläggningar. och entreprenadarbeten av kommunala gatuanläggningar.
Ombyggnad av gata, GC-väg, ledningar mm i Göteborg
Projektet avser ledningsförläggningar, ombyggnad av Nymilsgatan, gång- och cykelbana längs med Marconigatan, GC-passager samt trädplanteringar.
Förlängning av hållplatser inom spårvägsnäten i Göteborg
Projektet avser att justera spårvagnshållplatsernas längd för att kunna trafikera spårvägsnätet med upp till 45 meter långa spårvagnar. I samband med plattformsförlängningarna behöver vissa justeringar utföras såsom flytt av gångpassager eller cykelställ. Hållplatsernas jordning uppdateras till gällande standard.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkering.
Utbyggnad av lokalgata i Göteborg
Projektet avser ny lokalgata i nuvarande skogsslänt inkl dagvattenledning.
Ny träpallisad längs med Mölndalsån i Göteborg
Projektet avser 140 meter ny träpallisad längs med Mölndalsån.
Drift och underhåll av järnvägsbroar vid Marieholm i Göteborg
Bro 3500-4921-1 och bro 100-32-2. Öppningsbara broar. Möjlighet till option 2+2 år. El, styr, övervakning, mekanik samt hydraulik.
Förstärkning av bro över rampväg vid E6S/E20 i Göteborg
BK4. Bro över rampväg E6S mot E20 0,2 km ONO Skansen Lejonet i Göteborg på rampväg från E20 mot Odinsplan. Spännarmerad balkbro med 3 spann.
Framtagande av genomförandestudie i Göteborg
Projektet avser att teckna avtal om konsulttjänster för framtagande av en genomförandestudie DP 1 och DP 2.
Nytt sprinklersystem för turbin, Renova AB
Avser förse turbinanläggning med kringutrustning och högspänningstransformator med högtryckssprinkler.
Leverans av spårkorsningar och tvillingräl till underhållsprojekt på spårvägsbanan i Göteborg
Projektet avser leverans av spårkorsningar och tvillingräl till underhållsprojekt på spårvägsbanan vid Svingeln.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).