Alla aktuella anläggningsprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

BEST-arbeten på Västlänken
Bana, el, signal och tele längs projektets hela längd ca 8 km.
Basunderhåll av järnväg, Västkustbanan Syd
595 412 spårmeter på bland annat sträckorna Eldsberga – Ängelholm, Eldsberga – Hässleholm, Hässleholm – Åstorp, Helsingborg – Kävlinge, Kävlinge-Lund, Ängelholm – Helsingborg och Ängelholm – Åstorp-Teckomatorp. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Förstärkning av Skandiahamnen i Göteborg
Projektet avser projektering och kajförstärkning i Skandiahamnen som en följd av att farleden in till Göteborgs hamn ska fördjupas.
Basunderhåll järnväg Västra Götaland Öst
5 års kontraktstid med 2 år på option.
Ombyggnad av ledningar, gata, spårväg mm i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ledningar, gata, spårväg, ny spårvagnshållplats, 2 nya cirkulationsplatser mm.
Omledning av ledningar mm i Göteborg
Projektet avser omledning av ledningar, nya ledningar till ny halvö, överdäckning av tunneltak mm.
Nybyggnad av LNG-terminal i Göteborg
Projektet avser en anläggning för hantering av flytande naturgas. Nya cisterner/tankar, byggnader för utrustning och ledningar. Fas 1: avser byggnad av kryogeniskt rör från kaj till pir. Ska vara klart sommaren 2018. Fas 2: avser nybyggnad av tankar på land.
Underhåll av Tingstadstunneln i Göteborg
Renovering av befintliga konstruktioner. 455 m lång sänktunnel. Byte tätfogar och övergångskonstruktioner, strävbalkar och förstärkning tunnelmynningar, barriärer och påkörningsskydd, ytskikt, dagvattenbassänger/avvattning, katodskydd, brandskyddsåtgärder.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:2
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Volvomotet, breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden på sträckan Assar Gabrielssons väg-Gustaf Larsons väg (cirka 1 km). Nybyggnad enskild väg/bussgata (cirka 1 km). Ombyggnad kommunal gata med nybyggnad cirkulationsplats, Assar Gabrielssons väg. Nybyggnad gång- och cykelväg, cirka 1,5 km. Två byggnadsverk. Ny belysning längs hela sträckan.
Reparation av tunnlar längs Bohusbanan
Omfattar 10 tunnlar i Skår, Amdalen, Lahagen, Bua, Ljungskile, Hässleröd, Skeppsvik, Vadbacken Södra, Vadbacken Norra och Kålgård.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:3
Ombyggnad Hisingsleden på sträckan Björlandamotet, sektion 4/530 – 5/830. Breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden, ombyggnad Björlandavägen, två nya cirkulationsplatser på Björlandavägen, nybyggnad gång- och cykelväg cirka 1 km, en bro cirka 350 m, tre rörbroar, ny belysning längs hela sträckan.
Ny tvärförbindelse i Göteborg
Projektet avser en ny tvärförbindelse Älvegårdsförbindelsen Väst. Genomförandestudien ska utgöra underlag för fortsatt projektering och byggnation, samt underlag för finansiering och tidplan.
Ombyggnad av södra delen av Hisingsleden i Göteborg, etapp 2:1
Ny planskild trafikplats (Kålseredsmotet) med bro, breddning av väg, gc-väg.
Utförande av mark och trafik i Tingstadstunneln i Göteborg
Utvändiga arbeten på norra och södra sidan. Nya motorvägsramper, breddning av vägar vid Olskroksmotet, påfartsramp vid Marieholm och Lundbyleden. Överledningsytor vid tunnelmynningarna
Nybyggnad tak och väggar på bandybana i Göteborg
Projektet avser överbyggnad (tak och väggar) på befintlig bandybana till driftklar anläggning.
TSK- och varmmassabeläggning på vägar i område Göteborg
Entreprenaden omfattar objekt indelade i tre (3) beläggningsgrupper; Grupp ett (DGF 01) består av en (1) huvuddel som ska vara utförd 2021. Grupp två (DGF 02) består av tre (3) huvuddelarvarav en för utförande 2021 och två (2) huvuddelar på option för utförande 2021 alt. 2022. Grupp tre (DGF 03) består av fem (5) huvvudelar varav tre (3) för utförande 2021 och två(2)huvuddelar på för utförande 2021 eller 2022.
Utförande av tekniska installationer i Tingstadstunneln i Göteborg
Invändiga och utanförliggande installationer och tekniska system.
Nya överföringsledningar i Göteborg, etapp A
Projektet avser ca 3 km överföringsledningar från Skra Bro vidare nordöst längs Björlandavägen tills den avslutas sydost om Östergärde Industriområde.
Anläggande av ny friidrottsarena i Björlanda, Göteborg
Projektet avser ny friidrottsarena norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Avser även läktare, omklädningsrum, domartorn, klubbstuga, servering, sekretariat, parkering och GC-vägar.
ROT-åtgärder på hamn i Göteborg
Projektet avser ROT-åtgärder på Örlogshamnen. Hamnen ska iordningställas och bestå av pontoner som ersätter pirar och vågbrytare. Kajen och yttersta piren ska ej byggas med hjälp av pontoner utan enligt konstruktionsmässiga krav på bärighet och konstruktion. Pirar och kaj ska förses med belysning. El- och datakommunikation ska finnas på pirar och kaj. Erforderliga brandposter ska finnas i området samt vattenutkastare för påfyllning och spolning ska vinnas vid varje landfäste.
Utbyggnad av gator och VA i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av gator och VA i detaljplan Volvo Lundby.
Underhållsåtgärder Eriksbergs bockkran i Göteborg
Projektet avser att utföra underhåll med mera där utvändig ommålning ingår. Underhållet omfattar förutom målning åtgärder avseende belysningsanläggningen i kranen samt ett utbyte av utvändig effekt belysning. Visst plåtarbete med åtgärder på grund av korrosion ingår.
Ny kraftförsörjning vid Olskrokens omformarstation
FA36 Kraftförsörjning 11/22 kV 50 Hz.
Nybyggnad av gata i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två nya cirkulationsplatser i förlängningen av nya Polstjärnegatan österut.
Breddning och upprustning av befintlig cykelväg i Göteborg
Projektet avser breddning och upprustning av befintlig cykelväg.
Överdäckning Götaleden i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av allmänplats och ledningar för projektet "Överdäckning Götaleden).
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
VA-utbyggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning, nybyggnad och spräckning av huvudledningar och servisledningar för VA, dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Plansprängning för ny terminalyta i Göteborg
Projektet avser plansprängning för att möjliggöra anläggning av en ny terminalyta. Sveas Kulle ligger i Göteborgs Ytterhamnområde mellan Älvsborgshamnen och Skandiahamnen.
Ombyggnad av gång- och cykelväg mm i Göteborg, etapp 3
Projektet avser ombyggnad gång- och cykelväg samt p-fickor och växtbäddar för trädplantering utmed Mölndalsvägen, gångbana, p-fickor och växtbäddar för trädplantering samt grundförstärkning utmed Ebbe Lieberathsgatan.
Nybyggnad av brygga, kaj och vänthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av brygga, kaj och vänthall.
Ut- och ombyggnad av allmän platsmark mm i Göteborg, etapp 4
Projektet avser utbyggnad och ombyggnad av allmän platsmark avseende gatu-, park- och VA-arbeten samt tillhörande kanalisationsarbeten. För en del av exploateringsområdet Fixfabriksområdet.
Omläggning av vattenledningar mm i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dagspillvattenledningar samt ett kassettmagasin i området (separering av kombinerat ledningsnät). Arbetet omfattar i huvudsak av: 1 VA-ledningar, rörgravschakt, ca 450 meter. 2 Infordring av spillvattenledningar med flexibelt foder, ca 160 meter. 3 VA-ledningar, rörtryckning (schaktfri metod) ca 200 meter och 4 Dagvatten fördröjningsmagasin (kassett).
Utvändigt underhåll av arena i Göteborg
Projektet avser byte av glas mellan tak och fasadbalk på arena.
Omläggning och nybyggnad av vattenledningar och dag- och spillvattenledningar i Göteborg
Projektet avser omläggning av vattenledningar och nybyggnad av dag- och spillvattenledningar i området för att separera kombinerat ledningsnät i Strandridaregatan, Silverkällegatan, Majstångsgatan, Ostindiegatan och Älvsborgsgatan. Objektet avser i huvudsak följande: Nybyggnad av ca 160 meter spillvattenledning i dimension 400 mm i betong ochca 160 meter vattenledning i dimension 150 mm i segjärn (AS400 BTG-V150 SGN) Samförläggning av 570 meter (AD 1000 BTG) - Rörtryckning
Ytskikt på gata i Göteborg
Projektet avser utförande av ytskikt på Pumpgatan där exploatör utfört underliggande arbeten.
Byggnation av gata inkl GC-väg mm i Göteborg
Projektet avser byggnation av gata inkl GC-väg, om- och nyförläggning av flera ledningsslag.
Nybyggnad av gata, bro mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av enkelriktade cykelbanor.
Ny flytbrygga för färjetrafik i Göteborg
Projektet avser anläggning av ny flytbrygga för färjetrafik.
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser breddning och uppgradering av befintlig cykelbana.
Yttre skötsel och service vid Göteborg Energis anläggningar
Projektet avser huvudsakligen skötsel av grönytor och asfalterade ytor på och vid Göteborg Energis anläggningar.
Nybyggnad av reningsanläggning för dagvatten i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av reningsanläggning för dagvatten och avser i huvudsak följande: Gator och vägar ca 700 kvm och VA-ledningar ca 30 meter rörgrav.
Nybyggnad av gata, gångvägar mm i Göteborg, etapp 2
Projektet avser ny lokalgata, trottoarer och gångvägar. Dessutom ska ca 100 meter allmänna ledningar för dricks-, dag- och spillvatten byggas ut i ny lokalgata samt ledningar för fjärrvärme, el, tele och datakommunikation.
Utbyggnad av enkelriktade cykelbanor i Göteborg
Projektet avser utbyggnad av enkelriktade cykelbanor längs med Älvsborgsgatan på sträckan Mariagatan - Karl Johansgatan.
Resurskonsult geolog till projekt Västlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) år, ett (1) år + ett (1) år, t o m 2025-03-31.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Göteborg
Avser utbyte av befintlig kontaktledning med tillhörande utrustning längs en sträcka på spårvägsbanan utmed Änggården i centrala Göteborg.
Projekteringssamordnare berg till delprojekt Haga och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år (totalt 3 år).
Ombyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
Projektering av detaljplan 1 handel mm i Göteborg
Projektet avser projektering av gatuanläggningar och ledningar i enlighet med upprättat trafikförslag som ligger till grund för förslag till detaljplanen.
Ramavtal avseende revision och reparation av strömavtagare för spåranläggning i Göteborg
Ramavtal avseende upparbetning av strömavtagare. Avtalstid 2021-06-01 - 2023-05-31 med möjlighet till 3 års förlänging.
Utbyte ventilation i verkstad, kontor, A2 i Göteborg
Projektet avser utbyte och komplettering av befintliga luftbehandlingsinstallationer inklusive rör och styr i tre separata anläggningsdelar: A2, kontor och verkstad.
Nybyggnad intern nätstation i Göteborg
Projektet avser nybyggnad intern nätstation.
Renovering av ångbåtsbrygga i Göteborg
Projektet avser att skadade och utdömda delar av bryggan repareras och åtgärdas.
Leverans växelpartier till projekt Alströmergatan i Göteborg
Projektet avser leverans av ett växelkomplex och ett övergångsspår.
Installationsentreprenad i kulvert i Göteborg
Projektet avser installation av fjärrvärme, kyla, sprinkler, gas, ventilation, kallvatten kanalisations- och el/telesystem samt en mindre mängd byggnadskompletteringar till den nybyggda kulverten under Diagnosvägen vid Östra sjukhuset (objektnummer 1569546).
Utbyggnad av torg och allmänna ytor i bostadsområde i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyggnad av torg/torgyta, beläggningsarbeten och ytskikt/planteringar i bostadsområde. Uppskattad kostnad.
K14 krafttransformatorer i Göteborg
Projektet avser två nya krafttransformatorstationer med första leverans i september 2022.
Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark i Göteborg
Projektet avser Servicearbeten och mindre entreprenader - Mark inför upphandling.
CD-ledningsprojeket i Göteborg
Projektet avser projektering, leverans och installation av ny ledning i DN 1000 och DN 700 till fullt driftfärdig och godkänd anläggning. Ledningen ska dras genom befintligt VV från norr till söder vilket innebär krokar med befintliga anläggningsdelar.
Nybyggnad av GC-banor, cirkulationsplatser mm i Göteborg, etapp 3
Projektet avser anläggningsarbeten på Smörslottsgatan och Östra Torpavägen i samband med genomförandet av detaljplan "Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021". I entreprenaden ingår byggnation av GC-banor, cirkulationsplatser, ledningsarbeten mm.
Nybyggnad av GC-banor, cirkulationsplatser mm i Göteborg, etapp 4
Projektet avser anläggningsarbeten på Smörslottsgatan och Östra Torpavägen i samband med genomförandet av detaljplan "Detaljplan för bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av BoStad2021". I entreprenaden ingår byggnation av GC-banor, cirkulationsplatser, ledningsarbeten mm.
Ramavtal avseende Utby solcellspark i Göteborg
Ramavtal avseende serviceavtal gällande Utby solcellspark. Avtalstid 5 år.
Utökning och nyanläggning av pendelparkering i Göteborg
Projektet avser utökning och nyanläggning av pendelparkering.
Utbyte av konstgräs på fotbollsplan i Göteborg
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.
Markåtgärder inkl. relining av dagvatten vid skola i Göteborg
Avser anläggning av en ny skolgård med lekutrustning, konstgräs fotbollsplan. Nya parkeringsplatser på baksidan av skolan och omläggning av delar av dagvattenledningar samt delar ska även relinas med fodringsstrumpa.
Ny gc-väg längs väg 190 i Göteborg
Ca 1200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Väst
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ny gångbana samt justering av gata i Göteborg
Projektet avser ny gångbana samt justering av gata.
Färdigställande av gata i Göteborg
Projektet avser färdigställande av gata.
Nybyggnad av cykelbana i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Om- och tillbyggnad av restaurangentré mm i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av restaurangentré och installation av en ny hiss.
Nya fördelningsstationer i Göteborg
Projektet avser två nya fördelningsstationer för 12 kV. Den ena stationen går under benämningen 2636 Gunnaredsvallen och ska matas med 3 stycken parallella 12 kV kabelförband. Den andra stationen går under benämningen 2770 Gråbovägen och ska matas med 2 stycken parallella 12 kV kabelförband från den nya stationen 2636 Gunnaredsvallen.
Nytt dagvattenmagasin i Göteborg
Projektet avser nytt dagvattenmagasin.
Växelpartier till projekt Olivedalsgatan och Ullevi Norra i Göteborg
Projektet avser leverans på två stycken växelpartier avsedda för underhålls- och ombyggnadsprojekt på spårvägsbanan.
Ombyggnad gata mm i Göteborg
Projektet avser kantstöd, beläggningar/ytskikt och planteringar. Uppskattad kostnad.
Byte av kontrollutrustning i K2 (SUA) i Göteborg
Projektet avser byte av kontrollutrustning i K2 (SUA).
Blandningsplatta för farligt avfall i Göteborg
Projektet avser byggnation av 3 stycken sammansatta blandningsplattor i markplan i befintlig byggnad inom Renovas industriområde på Marieholm
Byggledare mark och ledningar i Göteborg
Projektet avser avtal om konsulttjänster byggledare mark och ledningar - Backa/Kville helheten. Uppdraget innefattar byggledartjänster för projekt inom Backaplansområdet och i dess geografiska närhet.
Spårbyte i Göteborg
Projektet avser byte av befintligt spår och spårväxlar och dess överbyggnad på Linnégatan mellan hållplats Olivedalsgatan och hållplats Linnéplatsen, samt delar av Olivedalsgatan.
RFT 2000 m testdrilling i Göteborg
Detta är en begäran om information (RFI) angående borrning av en 2000 m vertikal brunn. Göteborg Energi genomför en förstudie avseende djup geotermisk fjärrvärmeproduktion. Studien involverar flera testborrningar med fokus på att begränsa djupa geologiska förhållanden och tillåta ostörda mikroseismiska mätningar.
Utbyte av absorbtionsmaskiner i Göteborg
Projektet avser att byta ut två absorbtionsmaskiner belägna på anläggningarna Lindholmen respektive Gullbergsvass.
Bohuskustens vattenvårdsförbunds kontrollprogram; Delprogram 3
Projektet avser insamling, beredning och analys för under ökning av metaller och miljögifter i skrubbskädda, blåmusslor och krabbtaska samt insamling och analys av vattendirektivämnen (prio ämnen) och särskilt förorenade ämnen (SFÄ) med MKN för vatten på vattenprover (o,5 meter). I uppdraget ingår utförande av en skriftlig rapport samt att hålla föredrag om resultaten på vattenvårdsförbundens årsmöte i april 2022.
Erosionsanalys Göta Älv
Projektet avser erosionsanalys av hela Göta älv från Göteborg (Norra Marieholmsbron) till Vargön i Vänersborg.
Inventering av vandringshinder inom Säveåns avrinningsområde i Göteborg
Projektet avser inventering av vandringshinder inom Säveåns avrinningsområde.
Nya flytbryggor i betong i Göteborg
Projektet avser att befintliga bryggor brygga P i Hovås och brygga U i Björlanda Kile småbåtshamnar är i dåligt skick och behöver ersättas med nya flytbryggor, leverans och installation av nya kompletta flytbryggor med Y-bommar, landfäste och landgång.
Betongreparationer i Göteborg
Avser reparationer på betongkonstruktioner och kommer att avropas för arenorna: Valhallabadet, Valhalla IP, Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi och Frölundaborg.
Senior byggledare mark och konstruktion till Projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år (totalt 3 år).
Projekteringssamordnare berg till etapp Haga/Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Stöd byggledare berg till projekt Västlänken, delprojekt Haga och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år (totalt 2 år).
Byggledare installation delprojekt Korsvägen, Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Entreprenadbesiktning järnväg för Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Projekteringssamordnare berg till etapp Haga/Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Projektplanerare inom Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Byggledare mark, konstruktion och betong för projekt Västlänken och Olskroken planskildhet
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år (totalt 3 år).

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.