Aktuell nybyggnation i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 284 st.

Nybyggnad av bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Tidiga planer. I stadsdelen Västra Centrum väntas ca 1500 invånare bo. Här planeras för bostäder, kontor och handelsbyggnader mm
Nybyggnad av ortopediskt centrum samt om- och tillbyggnad för ny servicecentral i Hässleholm
Projektet avser nybyggnad av sjukhusbyggnad med framför allt ortopedisk verksamhet planeras på ca 25 000 m² BTA, varav 2 våningsplan ovan mark samt 1 våning i suterräng. Till detta kommer källarplan, kulvert, skyddsrum samt ombyggnation av befintliga ytor ca 1 200 m² BTA. Byggnaden innehåller bland annat 6 st operationssalar, 28 st undersöknings/mottagningsrum, 8 st vårdplatser och 30 st postoperativa vårdplatser. Det ska även byggas en servicecentral (godsmottagning) för att kraven på vårdhygien och arbetsmiljö ska kunna uppnås. I samband med byggnationerna kommer en del förrådsbyggnader samt trapphus, inklusive hiss, förbindelsegång och kulvert att rivas.
Nybyggnad av bostäder i västra Lund
Planer finns för nybyggnad av 500- 800 bostäder på en yta av ca 40 000 kvm. Kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder och kommersiella lokaler i Båstad
Planförslaget möjliggör för såväl bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering samt parkområden för rekreation och dagvattenhantering, gator, g/c-vägar m.m.
Nybyggnad av kontor och laboratorium i Lund
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av polishus i Vintrie, Malmö
Projektet avser nybyggnation av Polishus på fastigheten Eneryda 1 i Vintrie, Malmö. På fastigheten planeras ett nytt polishus för Lokalpolisområde Norr i Malmö att uppföras. Det nya polishuset ersätter en befintlig byggnad i de centrala delarna av Malmö. Tomten är ca 13 000 m², förhållandevis plan och helt obebyggd.
Nybyggnad av skola och idrottshall vid Tångvallaskolan, Vellinge
Projektet avser, utöver en ny skola om två våningsplan samt idrottshall, även en förskola och en ny idrottsplats. Den nya skolan för elever upp till årskurs 9 kommer att bli dimensionerad för 450 elever och ska bland annat innehålla undervisningsutrymmen i olika storlekar, tillagningskök med matsal, bibliotek och utrymmen för administration. Den nya idrottshallen blir fullstor med läktare, gymnastikdel och fritidsgård. Utöver det ska en ny 11-manna konstgräsplan för fotboll anläggas. I projektet ingår även att riva befintlig skola och idrottshall. Rivning: 2085135 Paviljonger: 2148370 Rivning och ny förskola: 2355217
Nybyggnad av gymnasieskola och kommunhus i centrala Lomma, etapp 2
Avser nybyggnad av kommunhus, gymnasieskola och centrumverksamhet i 4 st sammanbyggda huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus, radhus och förskola i Sjöbo, etapp 2 mfl
Kvarteret Bränneriet möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola i centrala Sjöbo. Det första kvarteret som ska bebyggas ligger på projektid: 2112129.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser option från projektnummer 1653115. Projektet avser nybyggnad av kontor i 1 huskropp med en yta på 23000 m2. Miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Guld, Well och NollCO2. ( Nybyggnad av parkeringshus ingår under projektnummer 1653115).
Nybyggnad av logistikanläggning i Hylline
Avser nybyggnation av logistikanläggning på 36 000 kvm. Solceller.
Nybyggnad av grund- och förskola i Höllviken, Vellinge
Skolan kommer att inkludera faciliteter som tillagningskök, matsal, musik-, hemkunskaps- och bildsalar samt en idrottshall för 550 elever. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver-certifiering. Kommer byggas i korsningen vid Henriksdalsvägen/Kämpingevägen i Höllviken .
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Jungmannen 4 m.fl. med bostäder med inslag av centrumverksamheter i bottenvåningarna. Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra våningar med en indragen femte våning längs Skeppsbyggaregatan, och tio våningar i en högre volym mot Västra Varvsgatan. Den sammanlagda bruttoarean är ca 17 000 m2, motsvarande ca 200 lägenheter.
Nybyggnad av studentbostäder i Lund
Nybyggnad av 312 studentbostäder i projektet Troja i Lund, fördelat på 7 huskroppar i 3 till 7 våningar. I projektet arbetar det arbetas aktivt med att minimera klimatpåverkan och har därmed ett gränsvärde med 155 kg CO-ekv per BTA. Stommen är av platsgjuten betong (givetvis). Fasaden består av puts och yttertaken är bandtäckta med plåt. Då husen har höga krav på låg energianvändning så kommer de utrustas med ett stort antal solceller. Beräknad start i januari 2024 och färdigställa sommaren 2026.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola och idrottshall.
Nybyggnad av högstadieskola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av högstadieskola och idrottshall. Objektets läge: inom Hylliéområdet i anslutning till Hyllievångsskolan.
Nybyggnad av vårdboende och trygghetsboende i Ystad
Projektet omfattar nybyggnation av ett vård- och trygghetsboende med 119 lägenheter i 5-6 plan. Trädgårdsstaden, Ystad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter i 1 huskropp i 20 våningsplan + källare. Objektet är beläget i södra delen av Helsingborg. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad 16000 m2 parkeringshus med ca 430 p-platser, 45 laddplatser med förberedelser för fler, bil- och cykelpoollösningar, samt cykelparkering. Miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Guld, Well och NollCO2. ( I projektet ingår även en option gällande nybyggnad av kontor som ingår under projektnummer 2231877).
Nybyggnad av kontorshus och restaurang i Lund
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 9000 m2. Projektet certifieras enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2.
Nybyggnad av logistik- och lagerlokal i Sunnanå
Planer finns för nybyggnad av logistiklokaler med en yta på 17000 m2. Miljöcertifiering.
Rivning och nybyggnad av f-9 skola i Linero, Lunds kommun
Avser nybyggnad av f-9 skola på 7400 BTA. Samt rivning av enplansbyggnad och anpassning av befintliga lokaler. Nytt tillagningskök. Renovering av befintlig 2 plans byggnad och skyddsrum, markarbeten, samt skapa en bättre utemiljö. Vikingaskolan ligger på området Linero i östra delen av Lund. Beräknad inflyttning 2026–2030. Fastighet: Lund Egil 1 och Lund Linero 2:1
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker mm i Skurup
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till uppförande av bostäder och centrumändamål inom fastigheterna Delfinen 6 och Delfinen 23 samt del av Skurup 50:179. Planområdet föreslås att bebyggas med bostadshus i varierande höjd med inslag av lokaler för centrumverksamhet. Längst med Enskiftesgatan i väster föreslås radhusbebyggelse i två till tre våningar. I norr mot bensinmacken föreslås flerbostadshus i tre till fem våningar och i övriga delar i tre till fyra våningar. Totalt planeras ca 140 bostäder.
Nybyggnad av F-6-skola i Kronotorpsstaden, Burlöv
Nybyggnad av skola och idrottshall för 600 elever från förskoleklass till årskurs 6. Klassrum, tillagningskök, ett bibliotek, aula och mötesrum. En fullstor idrottshall för ca 200 åskådare. Skolgården ska innehålla lekplatser, grönytor, cykelparkering och plats för uteklassrum/undervisning. I entreprenaden ingår även anslutningsvägar för fordonstrafik och gång-/cykelbana, parkering, belysning, ledningar för bl.a. VA, fiber, fjärrvärme och el, och anslutande mindre grönområde och torg, m.m. Den utpekade platsen för Västervångskolan är belägen nära Södra stambanan, motorvägarna E6/E22 och Lundavägen.
Nybyggnad av bostäder på Ängelholm
Avser nybyggnad av bostadsrätter och hyresrätter på fastigheten Betvågen 5 på Stationsområdet i Ängelholm. Solbruket kommer bestå av bostadsrätter för aktiva seniorer med gemensam inglasad innergård. Totalt består Solbruket av 3 huskroppar med 4 eller 5 våningar och inrymmer totalt 63 lägenheter. Sockertoppen är ett punkthus med totalt 41 hyresrätter. Den 10:e och översta våningen byggs gemensamhetslokal, terrass samt arbetsstationer. Miljökvalificerat enl Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser fortsatt nybyggnad av 124 hyreslägenheter i flerbostadshus. Miljöcertifiering enligt Svanen.
Nybyggnad av F-9 skola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola för ca 550 elever. Yta: ca 5000-6000 m2. I projektet ingår även förråd, bullermur. solceller, markparkering samt skyltar. Markarbetena utförs i objektnummer 2098461.
Nybyggnad av logistikbyggnader i Malmö
Nybyggnad av två logistikbyggnader för 3 hyresgäster. Objektets adress: Strömgatan 3-5/Lundavägen 146
Nybyggnad av logistikbyggnad i Malmö
Nybyggnad av lager/kontor samt installation av solcellsanläggning. Den nya anläggningen miljöcertifieras och på taket installeras solceller.
Nybyggnad av bostäder i Varvsstaden, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter. Källarförråd under mark. Yta: 8100 m2 bta +1000 m2 bra källardel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Nybyggnad av flerbostadshus med cirka 110 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med totalt 79 lägenheter i 5- 7 plan. I projektet ingår även parkeringshus med 127 platser samt teknik och förrådsbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Projektet avser nybyggnation av 74 stycken bostadsrätter i form av moderna, unikt planerade lägenheter, townhouses och penthouses i centrum.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter för särskilt boende samt 16 lägenheter för trygghetsboende samt gemensamhetslokal, storkök med matsal/restaurang, administrativa lokaler och markarbete m.m. Avser 1 huskropp i 1- plan .
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning som kommer att bestå av två invändiga ridbanor, en utvändig ridbana, administrationsbyggnad, stall för 50 hästar, karantänsstall, grus- och gräshagar, ridstig, lada/maskinutrymme, parkering dagvattenhantering mm. Totala anläggningen är drygt 14 ha. Lunds nya ridanläggning ska ersätta befintlig ridanläggning på Smörelyckan. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning. Kommer troligen att certifieras som Miljöbyggnad Silver för den uppvärmda delen. Markarbeten: 2273004g
Nybyggnad av logistikfastighet i Landskrona
Avser nybyggnad av cross dock-terminal, logistiklager och kontor och certifieras enligt Miljöbyggnad guld. På taket kommer en solcellsanläggning att installeras.
Nybyggnad av gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 1200 elever.på fasigheten Virket 8 i Helsingborg med tillträde i juni 2025. Objektets läge: Kv. Virket 8 som omgärdas av Södra Förstadsgatan, Sigtunagatan, Uppsalagången och Södervärns busstation, Malmö.
Nybyggnad av lager och logistik i Sunnanå, Burlöv kommun
Planer finns för nybyggnation av lager och logistik i Sunnanå.
Nybyggnad av radhus i Husie, Östra Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av 47 st klimatneutrala radhuslägenheter i 7 längor i 1 1/2 - 2 plan. Bostadsrätter. Avser den sista delen av Knut Gyllins historiska handelsträdgård. Solcellsanläggning.
Nybyggnad av livsmedelsbutik, gym mm i Hörby
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik, byggvaruhandel och gym. Butiken kommer att ligga i närhet till Hörby centrum, nära rondellen på Ringsjövägen.
Nybyggnad samt rivning av förskola vid Tångvalla skolområde, Vellinge
Avser rivning av befintlig förskola BTA ca 1120 kvm, nybyggnation av skolbyggnad med tillagningskök BTA ca 3385 kvm och tillhörande utemiljö med komplementbyggnader. Samt nybyggnad av omklädningsbyggnad BTA ca 153 KVM , tillhörande den befintliga poolområde. Objektet är placerat vid Tångvalla skolområde med närhet till idrottshall och tennis- och fotbollsplaner i Skanör-Falsterbo. Skola, idrottshall: 2221919 Rivning: 2085135 Paviljonger: 2148370 Rivning och ny förskola: 2355217
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 125 lägenheter,
Nybyggnad av flerbostadshus i Limhamn
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 78 bostadsrättslägenheter i 4 huskroppar. Miljöcertifierad enl betyg Silver.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus med 60 lägenheter -bostadsrätter samt 15 st radhusllägenheter. I projektet ingår ca 600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av industrihus i Klippan
Avser nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av kontor och lager i Vellinge
Nybyggnad av företagsby för uthyrning. Man planerar för inflyttning i slutet av 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m i Ängelholm
Avser rivning av en befintlig byggnad, ombyggnad av gamla Parkskolan till kommersiella lokaler samt nybyggnad av två nya huskroppar med ca 64 bostäder och verksamhetslokaler i bottenplan, 5-6 våningar. Yta flerbostadshusen: 6722 kvm BTA, yta Parkskolan 1514 kvm BTA.
Nybyggnad av grundskola och förskolor i Ängelholm
Avser nybyggnad av grundskola för årskurs F-6 med tillhörande idrottshall och utemiljö. Skolan kommer att utformas för 550 elever, tre paralleller. Skolan ska även uppföras med tillagningskök Miljöbyggnad 4.0 Silver
Nybyggnad av bostäder i Åkarp, Burlöv
Planer finns för nybyggnad av ca 55 st bostäder i form av radhus och mindre flerbostadshus, grönytor, parkeringar och komplementbyggnader. Avser även nya kvartersgator samt lokalgata och GC-förbindelse.
Nybyggnad av bostäder i Gårdstånga, Eslöv
Planer finns för nybyggnation av sju hus med totalt 35 lägenheter ska byggas. Förberedande markarbeten pågår och byggstart av de två husen i den första etappen planeras till april 2024. Resterande fem hus utgör sedan etapp två som planeras att påbörjas april 2025. 5 lägenheter per huskropp, Boa 550 kvm per hus.
Nybyggnad av vårdboende samt drift av vårdboenden m.m. i Höganäs
Projektet avser uppförande av ny omsorgsenhet omfattande 60 platser, yta: 4500-5000 m2, köp av befintlig omsorgsenhet samt drift av särskilt boende. I projektet ingår även rivning av befintligt flerbostadshus i 3 plan samt förskolemoduler. Uppskattad igångsättning.
Nybyggnad av bostäder i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av 76 hyresrätter i fyra huskroppar och uppdelat i två etapper med vardera 34 lägenheter samt 42 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Vejbystrand, Ängelholm
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en integrerad skola med totalt 210 förskole- och grundskoleelever f-6. samt för bostäder i form av fyra radhus, kedjehus eller parhus. Bostäder finns på projektid: 1656230. Skolan är tänkt att vara en integrerad förskola och grundskola som ska inrymma 210 barn, varav 70 förskoleplatser och 140 grundskoleplatser f-6. Ny skola ska ersätta befintlig skolverksamhet som angränsar i öst då lokalerna bedöms vara undermåliga
Nybyggnad av sporthall och fritidsgård i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av sporthall och fritidsgård i 1 huskropp i 3 plan. Solceller på tak.
Nybyggnad av affärshus i Eslöv
Nybyggnad av affärslokaler samt komplementbyggnad.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Landskrona idrottshall (ritad av arkitekten Arne Jacobsson) utreds separat och kommer att Q-märkas i kommande detaljplan.
Nybyggnad av grundskola i Örkelljunga
Örkelljunga tätort är i behov av undervisningslokaler för elever i årskurserna 4-6. Skolbyggnaden ska utformas för ca 200 elever fördelade på 7 st hemvister/klassrum. Ytbehovet är ca 3000 m² BTA, vilket innebär att byggnaden måste utföras i minst 2 våningsplan. I projektet ingår ett nytt centralkök med tillhörande matsal.
Ny faunapassage längs väg 23/19 vid Rävninge-Östanå-Broby
Väg 19: 1 faunaport, 1 större torrtrumma, 1 torrtrumma, dubbelsidigt faunastängsel, färister, grindar och viltuthopp på sträckan Östanå-Broby. Väg 23: 2 faunabroar, 4 torrtrummor, dubbelsidigt faunastängsel, färister, grindar och viltuthopp på sträckan Östanå-Rävninge.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av nytt mobilitetshus med 430 parkeringsplatser samt utrymmen för parkering av lättare fordon såsom mopeder, cyklar, flak- och lastcyklar. Projektet är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus. Butikslokal på bottenplanet. Solceller.
Nybyggnad av bollhall i Tomelilla kommun
Planer finns för nybyggnad av besöksanläggning som möjliggör för idrotts- och sportanläggningar.
Nybyggnad av radhus i Hjärup, Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av 20 radhus i Hjärup.
Nybyggnad av flerbostadshus, Lomma Norra, etapp 2
Projektet avser 2 st flerbostadshus med 38 bostadsrättslägenheter. Husen kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Kävlinge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 22 lägenheter i 5 plan med butiker i bottenplanet.
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall med en sträcka på ca 10 kilometer. Detta avser etapp 1 och 2. Etapp 3 o 4 ingår under ID 2352694. /Totalt i samtliga etapper blir sträckan 21 kilometer lång).
Nybyggnad av seniorboende på Fridhem, Ängelholm
Avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i 2 plan med balkong eller uteplats och hiss. Gemensamhetslokalen blir utformad som en vinterträdgård .
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en förskola i tre plan med plats för cirka 160 barn. Under tak/plan fyra ska finnas teknik- och personalutrymmen. Förskolan indelas i åtta avdelningar med två avdelningar på första våningen för de yngsta barnen, fyra avdelningar på andra våningen och två avdelningar på tredje våningen för de äldsta barnen. På första våningen finns också bland annat storkök, miljörum, vattenlek, teknikutrymmen och sprinklerrum. På tredje våningen förutom avdelningar finns också gemensamma utrymmen för barnen så som bibliotek, pedagogiskt kök, ateljé mm. Objektets läge: korsningen mellan Almviksvägen i söder och Skrivaregatan i öster. Yta : 2674 m2.
Nybyggnad av grundskola samt anpassad grundskola i Landskrona
Avser nybyggnad grundskola/anpassad grundskola samt tillbyggnad matsal. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av särskilt boende i Hörby
Avser nybyggnad av särskilt boende av äldreboende i Hörby.
Nybyggnad av bostäder i Svalöv
Projektet avser nybyggnad av fribyggartomter som omfattar 40-50 bostäder för småhus och radhus.
Nybyggnad av bostäder på Heden i Hemmeslöv, Båstad
Avser nybyggnation av 84 stycken hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Burlöv
Planer finns för etablera en grundskola samt förskola i Burlövs kommun. I grundskolan planer det för 600 elever och i förskolan 120 barn. Avsikten är att skolan ska uppföras i centrala Burlöv, nära pendeltågsstationen som planeras mellan
Nybyggnad av idrottshallar i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av två idrottshallar med en yta på totalt 5000 m2 med tillhörande parkeringsyta som uppförs för skol- och föreningsidrott och är en publik lokal. Avser två fullstora handbollshallar förlagda ovanpå varandra, samt café, administrationslokaler och ett mindre personalgym.
Nybyggnad av seniorbostäder i Veberöd, Lund
Avser nybyggnad av seniorbostäder i tre huskroppar, 3 våningar med sammanlagt 33 lägenheter i Veberöd, 11 lägenheter i varje huskropp . Kommer även bli övernattningslägenhet för enkel övernattning för gäster, utöver den gemensamma lokalen
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall samt om- och tillbyggnad av skola i Hjärup, Staffanstorps kommun
Avser nybyggnad av idrottshall i anslutning till skolan samt eventuellt om- och tillbyggnad av befintlig idrottshall till klassrum. Idrottshall BTA ca 1600 kvm.
Nybyggnad av bostäder (Coliving) och kommersiella lokaler i Simrishamn
Avser nybyggnad av bostäder i coliving med lokaler i markplan.
Förtätning av flerbostadshus i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare informatione. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna till förtätning i form av flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Klippan
Nybyggnad av affärslokaler.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Byggrätter. Planer finns för nybyggnation av ca 50 lägenheter på Östergård 3 i Skurup. Det blir en långsmal byggnadskropp i 6-7 våningar längs med Föreningsgatan som en förtätning på nuvarande parkeringsyta intill befintlig byggnad
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund.
Planer finns för flerbostadsbebyggelse med ca 643 nya bostäder varav ca 317 nya bostäder i impedimentområde mellan Sydöstravägen och Prästavägen samt radhus som föreslås att fördelas som fribyggarradhus .
Nybyggnad av bostäder i Landskrona
Avser att uppföra ett flerbostadshus med cirka åtta lägenheter, tre radhus och fem gathus med upplåtelseformen bostadsrätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 34 lgh i 1 huskropp i 3-5 plan. Butikslokal i nedre planet. Solcellsanläggning. Läge: Oxievång centrum .
Ny 130/20kV station i Tygelsjö
TYÖ- Tygelsjö ny 130/20kV station.
Nybyggnad av radhus i Flackarp
Planer finns för nybyggnad av 150 stycken radhus.
Installation av tredje trafo i Vellinge
VEE- Vellinge installation tredje trafo.
Kapacitetsåtgärder i Toftanäs
TFSM Toftanäs kapacitetsåtgärder.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Tomelilla
Avser nybyggnad av lagerbyggnad med en yta på 5000 m2.
Nybyggnad av LSS boende i Kristianstad
Nybyggnad av korttidsboende samt fristående miljöhus och förråd.
Ny bebyggelse på fd busstorget i Trelleborg
Planer om- och nybyggnad av flerbostadshus med 23 lägenheter (kommersiella) samt två lokaler.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola om 8 avdelningar med plats för ca 144 barn. BTA nybyggnad: 2060 m2
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter. Fastigheten är uppdelad i 3 huskroppar varav två stycken är sammankopplade, A1 och A2. Hus A1 med 4 våningar, Hus A2 med 3 våningar och Hus B med 4 våningar. Hus B består av lägenheter på bottenplan och radhus på plan 2-4. Yta: 3557 m2.
Nybyggnad av radhus i centrala Brunnshög, Lund
Byggrätt på 2656 kvm BTA. Avser två radhus som byggs ovanpå varandra – ett i tre plan med tillgång till trädgård, och ett ovanpå i två våningar med stor terrass mot Nobelparken. Avser bostadsrätt eller äganderätt.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av industri, lager och kontor.
Nybyggnad av förskola i Klippan
Avser nybyggnation av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Torekov, Båstad
Avser nybyggnad av 19 radhuslägenheter i 6 längor samt flerbostadshus i 3 huskroppar i 2 plan med 18 lägenheter. Total bta: 3062 m2.
Nybyggnad av rad-och parhus i Hässleholm
Planer finns för nybyggnad av radhus med totalt 40 lägenheter
Nybyggnad av flerbostadshus i Hörby
Nybyggnad av flerbostadshus samt förråd.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).