Aktuell nybyggnation i Skurup

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Planer finns för nybyggnad av bostadsområde. Nybyggnad av bygga cirka 250 bostäder som utgörs av en varierad bebyggelse med friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus.
Anläggande av byggvaruhandel i Skurup
Avser anläggande av Byggmax i Skurups handelsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av idrottshall och om- och tillbyggnad av skola i Skurup
Projektet omfattar ombyggnad av befintlig skola , tillbyggnad av storkök och bibliotek, tillbyggnad administrationsbyggnad , nybyggnation av miljöhus samt nybyggnad av idrottshall med tillhörande mark- och finplaneringsarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup Etapp 1
Avser nybyggnad av 14 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skurup
Nybyggnad av flerbostadshus.
Markområde för verksamhetsområde Ystad
Avser avstyckning av en tomt från fastigheten Hälsobacken 2:2 för uppförande av en idrottshall. Idrottshallen ska användas såväl för skolundervisning som för annan idrotts- och motionsverksamhet samt knyta an till gång- och cykelnätet för att tryggt och säkert kunna nås av de boende i de norra stadsdelarna.
Anläggningsentreprenad våtmarker i Skurup
Avser anläggning av våtmark med två delbassänger i serie. Våtmarken ska anläggas på flack låglänt mark nära Skivarpsån.
nybyggnad av kasunbyggnad, Skurup
Nybyggnad av kasunbyggnad kv magistern 1 mfl.
Nybyggnad av radhus i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av flerfamiljshus, radhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Skurup
Ansökan om tidsbegränsat bygglov avseende nybyggnad av moduler avsedda för skola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Skurup
Ansökan om tidsbegänsat bygglov avseende nybyggnad av obemannad livsmedelsbutik.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Bygglov - nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Skurup
Bygglov - avseende transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skurup
Bygglov - nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av sophus i Skurup
Bygglov fasadändring - miljöhus och utrymningstrappa.
Anläggning av våtmark i Skurup
Avser anläggning av 3 mindre våtmarker i ett flackt område. Området består av blöt till fuktig betesmark på fastigheten Hylteberga 19:20 i Skurups kommun.
Utökning av befintlig våtmark samt rensning i Skurup
Avser utökning av befintlig våtmark på fastigheten Hylteberga 9:3 i Skurups kommun.
Anläggning av våtmark i Skurup
Avser anläggning av 2 st våtmarker i anslutning till befintligt småvatten på fastighet Slimminge 13:1 i Skurups kommun.
Anläggning av våtmark i Skurup
Avser anläggningsarbeten och omfattar meandring av ett befintligt dike, svämplan och anläggning av två mindre våtmarker för att hålla vatten under längre tid vid lågvatten.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.