Aktuell nybyggnation i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Planer finns för fortsatt nybyggnad av ca 450 bostäder. Byggnationerna kommer att pågå under en flerårsperiod.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av 80 hyreslägenheter i 2 huskroppar med 5 våningar.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ca 450 bostäder i sydöstra delen av Höganäs tätort. Området ansluter till Lexikonvägen i väster och till Allégatan i nordväst i norra delen.
Nybyggnad av bostäder på Tornlyckan, Höganäs
Avser nybyggnad av 35 bonum-lägenheter (Riksbyggens koncept för seniorbostäder) och 17 stadsradhus i kv Himlavalvet på Tornlyckan i Höganäs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i 2 huskroppar i 3-9 plan . Bostadsrätter. Objektets läge: Tornlyckan, på ängen intill ICA.
Nybyggnad av trygghetsboende i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av trygghetsboende med 49lägenheter i Viken. Byggplats: vid korsningen Karlfältsvägen/Hästhagevägen och ligger i anslutning till ”Vikens Entré”.
Nybyggnad av bostäder och handelslokaler i Viken Höganäs
Avser nybyggnad av bostadsbebyggelse med inslag av verksamheter. Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 20-30 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för förtätning av kvartersmarken genom att möjliggöra nybyggnation av bostäder. Detta förväntas ske genom byggnation av tre stycken punkthus på kvartersmark.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av ca 30-tal bostäder i form av radhus, parhus och villor i Sydöstra Höganäs, Allégatan, Lexikonvägen.
Nybyggnad av bostäder i Höganäs
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 30-tal bostäder i form av radhus, parhus och villor i Sydöstra Höganäs, Allégatan, Lexikonvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 3 plan med tillhörande komplementsbyggnader och markanläggning. I projektet ingår även rivning av ett bostadshus med 12 lägenheter. Objektets läge: Adress: Väpnaregatan 23A-D, Väpnaregatan 25 A-D, Väpnaregatan 27 A-D, Höganäs.
Nybyggnad av LSS-bostäder samt studentlägenheter i Höganäs
Avser nybyggnad av LSS-boende med 12 lägenheter och gemensamhetslokal samt 25 st studentbostäder i 1 huskropp i 2 plan. I projektet ingår även markarbeten och miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Höganäs
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 huskroppar med 36 lägenheter i 4 resp. 5 plan. Hyresrätter. Markparkering och gemensamma komplementbyggnader.
Nybyggnad av villor i Höganäs
Avser nybyggnad av ca 10-20 tal villor.
Nybyggnad av butikslokaler i Tjörröd, Höganäs
Avser nybyggnad av butikslokaler. Omfattar 4000 m2 markområde.
Nybyggnad av radhus i Mölle Höganäs
Projektet avser nybyggnad av 11 st radhuslägenheter, äganderätter.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. Förstärkning av vattennätet utförs i samband med detta.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Nybyggnad av Folkets hus i Höganäs
Projektet avser nybyggnad av Folkets hus med stor samlingssal, bowlinghall, restaurang och kafé. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av lagererbyggnad i Höganäs
Avser nybyggnad av lagerhall med en yta på 800 m2.
Markområde för verksamhetsområde i Tjörröd i Höganäs
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Avser markområde för verksamhetslokaler i Höganäs. Markyta: ca 5000 Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av grupphus i Höganäs
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Nybyggnad av 23 småhus i Brf form.
Åtgärder av spillvattenledning i Höganäs
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Nybyggnad av förråd i Höganäs
Nybyggnad av förskola och förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Höganäs
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av plank i Höganäs
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av servicebyggnad i Höganäs
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Höganäs
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Höganäs
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av silo i Höganäs
Avser uppförande av silobyggnad.
Belysningsarbeten i Höganäs
Avser utbyte av belysningsanläggningar på Bränneslyckevägen mellan Brunnby och Mölle på en sträcka av 700-800 m från Brunnby räknat.
Åtgärder av gatubelysning i Höganäs
Igångsättning tidigast 2019.
Anläggande av parkering i Höganäs
Avser nybyggnad av längsgående parkeringar vid Rågångsgatan.
Anläggande av parkering i Höganäs
Avser nybyggnad av längsgående parkeringar vid Viaduktsgatan

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.