Aktuell nybyggnation i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av student- och forskarbostäder i Lund
Avser nybyggnad av ca 600 studentbostäder med plats för 650 studenter och forskare. Cassiopeia kommer bestå av två huskroppar med ca 23 000 m2 BTA med aktiva bottenvåningar. Objektet är beläget vid korsningspunkten mellan Kunskapsstråket på LTH och Idépromenaden som sträcker sig från Ideon och till det gröna stråk som bildar Forskarparken i väster.
Nybyggnad av kontorshus i Lund
Avser nybyggnad av kontorshus i 4 till 9 våningar med handel och centrumverksamheter på markplan.
Nybyggnad av bostäder Lund
Planer finns för nybyggnad av en ekoby med ca 200 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnation av 210 lägenheter i en första etapp. Resterande etapper kommer planläggas och uppföras i takt med att detaljplanerna blir klara.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Lund, Etapp 1
Avser förtätning av fastigheten Forskaren 2, Edison Park. Med nya kontorsbyggnader, restaurang och café samt ett parkeringshus med ca 500 platser. Den första etappen omfattar ca 10000 kvm.
Nybyggnad av kontor i Lund
Nybyggnad av kontorslokaler med labbverksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 107 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av laboratorie och kontor i Lund
Nybyggnad av nybyggnad av en laboratoriebyggnad och kontor med en sammanlagd yta på 12 300 kvadratmeter. Byggnaden består av suterrängvåning, tre våningsplan och en teknikvåning.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund
Avser nybyggnad av 6 st flerbostadshus i 4 till 5 våningar och med 113 lägenheter. Tegelklädda flerbostadshus i Södra Råbylund med spännande fasaddetaljer. Heliga Birgittas gata 2-10 och Sankta Magnhilds väg 15
Nybyggnad av bostäder och äldreboende i Norra Fäladen, Lund
Avser nybyggnad av 1 st flerbostadshus med ca 90 lägenheter i 5-6 våningar. Totalt på området planeras för ca 440 bostäder i 4-8 våningar som ska byggas i 2 etapper. Stor innergård för de boende. Det planeras även för mindre centrumverksamhet i bottenvåning. Ett torg vid det nordvästra hörnet av bebyggelsen samt markparkering. Etapp 1: Projekt ID 1475793.
Nybyggnad av bostäder i Stångby Väster, Lunds kommun
Fastigheten byggs över ett helt kvarter med fyra sammanhängande huskroppar i två respektive tre plan med överliggande inredd vind. Kvarteret rymmer cirka 6 300 kvm bostäder, 600 kvm teknikutrymme samt parkering för 44 bilar i markplan under den ena huskroppen. Utfackningsväggar: Vägg och taksystem
Nybyggnad av bostäder och trygghetsboende i Lund
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter samt ca 36 bostäder i Trygghetsboende. Totalt 4 huskroppar i 3-5 våningar samt underjordiskt garage. Totalt ca 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder ( inklusive trygghetsboende) och ca 2600 kvm lokaler för verksamhet, kontor och/eller utbildning.
Nybyggnad av bostäder i Lund
Avser nybyggnad av ca 80 lägenheter fördelat på fyra småskaliga bostadshus vid Gryningsparken i södra Brunnshög. Det planeras även för verkstadsutrymme i bottenplan, en bil- och cykelpool och gemensamma utrymmen och växthus på gården. På toppen av ett av husen ska en takterrass som de boende kan nyttja byggas, och en del av byggnaderna får gröna tak. Projektet är Svanenmärkt.
Nybyggnad av bostäder och LSS-boende i Linero, Lunds kommun
Planer finns för nybyggnad av bostäder med ca 45-50 lägenheter i ett flerbostadshus BTA ca 3300 kvm. Samt integrerat LSS-boende avseende 6 st boenden, BTA ca 600 kvm på fastigheter Tirfing 1 och Linero 2:1 i Linero.
Nybyggnad av idrottshall och garage på S:t Lars området i Lund
Planer finns för nybyggnad av idrottshall BTA ca 4500 kvm , kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor BTA ca 2000 kvm. Samt integrerat parkeringsgarage med ca 60 platser ut mot Sankt Lars väg. Kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Brunnshög, Lund
Projektet avser nybyggnad flerbostadshus i en sammanbyggd huskropp med 50-60 lägenheter.
Förtätning med lokaler för universitetet i Lund
Detaljplanens syfte är att pröva förtätning med lokaler för skola och utbildning för vuxna samt forskning i norra delen av kvarteret Paradis. För en mer robust planläggning medges också en mindre andel centrumändamål. Planförslaget utgår från behovet av en gemensam- mer utåtriktad – byggnad för samhällsvetenskapliga fakulteten. Avser en förtätning om cirka 4 000 kvadratmeter BTA fördelat på tre till fyra våningar .
Om- och nybyggnad av flerbostadshus
Planer finns för ombyggnad, nybyggnad av flerbostadshus på området Västerbro i Lund.
Nybyggnad av bostäder i Södra Råbylund, Lund.
Planer finns för flerbostadsbebyggelse med ca 643 nya bostäder varav ca 317 nya bostäder i impedimentområde mellan Sydöstravägen och Prästavägen samt radhus som föreslås att fördelas som fribyggarradhus.
Nybyggnad av bostäder i Östra Dalby, Lund
Planer finns för nybyggnad av 30 bostäder i östra delen av Dalby längs med Pinnmöllevägen. Totalt planeras 200 bostäder för två områden i östra delen av Dalby
Nybyggnad av bostäder i Genarp, Lund
Planer finns för nybyggnation av flerbostadshus för ca 20 lägenheter i våningar. Byggnaden kommer ha sadeltak. Totalentreprenören är tilldelad och är ifrån Balticum.
Nybyggnad av flerbostadshus, i Lund
Planer finns för nybyggnad av 26 stycken större hyreslägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad samt miljöhus. Kommer innefatta 16 mindre verksamhetslokaler.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Veberöd, etapp 2
Anläggande av gata, gc-väg samt tranformatorstation, va-ledning. På området planeras det för bostäder i flerbostadshus och på Idalafältet föreslås uppförande av blandade byggnadsformer med radhus, friliggande hus och flerbostadshus, totalt 300 – 360 bostäder. Projektet kommer att avse projektering av VA-ledningar, belysning, fördröjningsmagasin för hantering av skyfall, dagvattenmagasin, GC-stråk, gator, parkmark etc i enlighet med uppdragsbeskrivningen.
Nybyggnad av gruppboende
Planer finns för nybyggnad av nytt gruppboende i Veberöd. BTA ca 1650 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende, Lund.
Avser nybyggnad av LSS-boende, ca 700 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Lund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Gastelyckan i Lund.Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596428 och 1596427.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ca 250 lägenheter samt äldreboende.
Provisorisk idrottsanläggning i Lund
Avser isolerad tälthall med en fullstor idrottshall, en mindre idrottshall och ett torg med funktioner som omklädningsrum, teorisal, kontor, förråd, städ, miljörum mm.
Nybyggnad av gruppbostad i Lund
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad- eller ombyggnad av datorhall i Lund
Avser Lunds universitets nya datorhall. Nybyggnad av eller alternativ hyresgästanpassningar av hyresobjektet.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Nybyggnad kontor i Lund
Byggnaden är i 4 plan plus teknikrum på vindsplan. Källarplan innehåller materielrum, omklädningsrum samt konferensrum (Mörkläggning)
Nybyggnad av idrottsplats i Lund
Nybyggnad av idrottsanläggning.
NY- och ombyggnad av skola i Lund
Avser nybyggnad av skola efter brand, By E. Samt ombyggnad i befintlig angränsande del till nybyggnad. Nybyggnad BTA ca 390kvm och ombyggnad BTA ca. 195kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lund
Nybyggnad av flerbostadshus samt garage samt mur/plank.
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 5 arkitektritade radhus .
Nybyggnad av arkitektradhus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av 5 arkitektritade radhus.
Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Plan finns att flytta fotbollsplaner söder om Klostergårdens Idrottsplats. Man letar efter ny byggplats.
Byte av ställverk i Veberöd, Lunds kommun
Avser komplett installation av lågspänningsställverk vid intagsbyggnad vid Vombsjön, Vombverket. I denna entreprenad finns även en option för utbyte av högspänningsställverk i samma byggnad.
Anläggande av våtmark i Södra Sandby, Lunds kommun
Avser anläggande av våtmark på ca 5 hektar och grävning, av ca 400 m dike på fastighet Sandby 67:2, ett område som idag utgörs av åkermark. Arbetet omfattar: • Avbaning, flytt, lagring och fyllnad av matjord totalt ca 27 000 m3 • Schakt, flytt och fyllnad av mineraljord ca 22 800 m3 • Visst VA arbete • Rekreationsåtgärder • Anlägga gångstigar på totalt ca1800 m
Nybyggnad av lager i Lund
Anläggande av lagerbyggnad.
Byte av belysningsstolpar och armaturer i Lunds tätort
Avser utbyte av armaturer och belysningsstolpar längs huvudcykelstråken genom Lunds tätort. Entreprenaden omfattar: - Utbyte av ca 500 armaturer - Utbyte av ca 150 belysningsstolpar och ca 60 fundament - Kopplingsarbeten
Hyra av emissionsfri maskin med förare
Avser hyra av en emissionsfri maskin till CleanCon-projektet. Arbetet omfattar bygge av försedimentationsdamm i Södra Sandby, Lunds kommun. Maskinen ska användas till sedvanliga grävningsarbeten i samband med dammbygge.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).