Aktuell nybyggnation i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ekeby, Bjuv
Markanvisningen avser rivning av förskola samt nybyggnad av bostäder på en markyta om ca 6900 kvm.
Nybyggnation av byggator, park, naturmark och torg, Bjuv
Planen ska möjliggöra för bostäder i 1-6 våningar och en förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till för att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik och sedan för de boende. Planen ska även ge möjlighet för att kunna nyttja bottenvåningarna längs huvudgatan till serviceverksamhet med centrumfunktioner. Park och naturytorna ska fungera för att ta omhand dagvatten i området
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Planen att möjliggöra nybyggnation för flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Planen att möjliggöra nybyggnation för flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ekeby, Bjuv
Detaljplaneändringen avser möjliggöra ett nytt lamellhus med ca 26-27 lägenheter i 4 våningar.
Nybyggnad av par- och radhus i Billesholm, Bjuv
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ca 18 bostäder i form av radhus och parhus i ett till två plan på fastigheter Ljungsgård 2:206 och del av Ljungsgård 2:98. Varje byggnadskropp föreslås innehålla mellan 2-3 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Bjuv
Planen ska möjliggöra för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parhus i Bjuv
Avser nybyggnation av tvåbostadhus.
Ny-till, och ombyggnation VA och mark i Bjuv
Avser byggnation av nya dag-, spill- och vattenledningar för anslutande av fastighet Bjuv 4:4. Anläggande av torrdammar för dagvattenhantering, grönytor med dagvattenhantering. Samt ombyggnation av Kyrkvägen för att anpassa denna till dagvattenhanteringen samt ny gatubelysning.
Nybyggnad av dagvattenledning i Bjuv
Avser nybyggnad av dagvattenanläggning.
Nybyggnad av LSS-boende i Bjuv
Ansökan om bygglov för lss-boende.
Exploatering för bostäder i Ekeberga, Bjuvs kommun
Avser exploateringsarbeten för nytt av villaområde med 10 byggklara villatomter samt en verksamhetstomt i Ekeby. Total bruttoarea ca 12 000 Kvm Behandlad tomtarea ca 7 450 Kvm Väg (inkl. asfalterad gångdel) ca 1 630 Kvm Resterande ytor / Justering av grönområde = ca 2 920 Kvm
Nybyggnad av va-ledningar i Bjuv
Nybyggnad av VA-ledningar, i Bjuv

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).