Aktuell nybyggnation i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder med garage under mark i Kirseberg, Malmö
Avser nybyggnad av 264 lägenheter i 3 huskroppar i 6-8 plan + garage under mark för 150 bilar. Hyresrätter. I projektet ingår även tre kommersiella lokaler. Objektet är beläget på kvarteret/fastigheten Skjutskontoret 4 som ligger mellan Lundavägen 48 och Rosendalsvägen. Solceller på taket.
Nybyggnad av högstadieskola i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av högstadieskola och idrottshall. Objektets läge: inom Hylliéområdet i anslutning till Hyllievångsskolan.
Nybyggnad av livsmedelsfabrik och kontor i Fosie, Malmö
Avser nybyggnad av livsmedelsindustri samt kontor i 1 huskropp i 1-3 plan. Miljöbyggnad nivå Guld.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt planeras två st bussdepåer i Malmö ( även vid Sturkögatan ( som ingå under ID 1596427). Anläggningen i Lockarp består av en huvudbyggnad som omfattar totalt ca 9000 m2 BTA. Den inrymmer kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning för att kunna underhålla, tvätta och städa samtliga bussar som finns på anläggningen. Det kommer att finnas uppställningsytor för ca 194 laddbussar med tillhörande elkraftinfrastruktur i form av mottagningsstation och transformatorhus, en personalparkering samt övrig anläggning. Fastigheten som helhet omfattar ca 71 000 m2 mark som idag till största del består av jordbruksmark.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 11 våningsplan, yta ca 7000 m2. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö
Avser nybyggnad av hotell 3200 kvm, 5 våningar samt ombyggnad av Skånska Dagbladets tidigare lokaler 3800 kvm i 1 befintliga byggnad som byggs samman med den ny delen. 180 hotellrum.
Nybyggnad av lager- och kontorsbyggnad i Malmö
Nybyggnad av lager/kontor samt installation av solcellsanläggning. Den nya anläggningen miljöcertifieras enligt BREEAM och på taket installeras solceller.
Nybyggnad av bostäder i Varvsstaden, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 91 lägenheter. Källarförråd under mark. Yta: 8100 m2 bta +1000 m2 bra källardel.
Ny- och ombyggnad av skola och idrottshall i Malmö
Projektet avser ny- och ombyggnad av Nydalaskolan som omfattar nybyggnad för skolverksamhet (ca 3920 m2), nybyggnad av idrottshall (ca 1400 m2), ombyggnad/upprustning av skolgård (ca 10 670m2) samt ombyggnad och underhållsarbete i befintliga skolbyggnader (ca 3550 m2).
Nybyggnad av bostäder vid Rosengårds centrum i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder på en fd bensinmackstomt nära Rosengårds centrum. Avser nybyggnad av 1 huskropp med 54 lägenheter i 4 plan samt lokaler i 2 plan. Tanken är att bygga insatslösa bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser fortsatt nybyggnad av 69 lägenheter. Bostäderna byggs på befintlig källare som ingår under et 1, projektnummer 1446551. Objektets läge: intill Malmöhus slott i kvarteret mellan Västra Älvgatan och Skeppsbyggaregatan. Totalt planeras 250 bostäder i 3 etapper.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bostäder, ca 125 lägenheter,
Nybyggnad av gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 1200 elever.på fasigheten Virket 8 i Helsingborg med tillträde i juni 2025. Objektets läge: Kv. Virket 8 som omgärdas av Södra Förstadsgatan, Sigtunagatan, Uppsalagången och Södervärns busstation, Malmö.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av nytt mobilitetshus med 430 parkeringsplatser samt utrymmen för parkering av lättare fordon såsom mopeder, cyklar, flak- och lastcyklar. Projektet är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus. Butikslokal på bottenplanet. Solceller.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Sturkögatan i Malmö. Totalt i planeras två bussdepåer, även vid Lockarp (som ingår under ID 1596237). Anläggningen på Sturkögatan består av en huvudbyggnad som omfattar totalt ca 3500 m2 BTA. Den inrymmer kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning för att kunna underhålla, tvätta och städa samtliga bussar som finns på anläggningen. Det kommer att finnas uppställningsytorför ca 93 laddbussar med tillhörande elkraftinfrastruktur i form av mottagningsstation och transformatorhus, en personalparkering samt övrig anläggning. Fastigheten som helhet omfattar ca 27 000 m2 mark som idag är en industrifastighet.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en förskola i tre plan med plats för cirka 160 barn. Under tak/plan fyra ska finnas teknik- och personalutrymmen. Förskolan indelas i åtta avdelningar med två avdelningar på första våningen för de yngsta barnen, fyra avdelningar på andra våningen och två avdelningar på tredje våningen för de äldsta barnen. På första våningen finns också bland annat storkök, miljörum, vattenlek, teknikutrymmen och sprinklerrum. På tredje våningen förutom avdelningar finns också gemensamma utrymmen för barnen så som bibliotek, pedagogiskt kök, ateljé mm. Objektets läge: korsningen mellan Almviksvägen i söder och Skrivaregatan i öster. Yta : 2674 m2.
Nybyggnad av radhus på Elinegård, Malmö
Projektet avser nybyggnad av 38 st radhuslägenheter i 8 längor i 2-3 plan med förråd, komplementbyggnader, bullerplank samt markparkering och solcellspaneler.
Nybyggnad av järnvägsspår och tåglossning i Oljehamnen i Malmö
Avser nybyggnad av järnvägsspår, lossningsutrustning, röranslutningar för lossning av petroliumprodukter från tåg i Oljehamnen i Malmö. Planerad anläggning omfattar nya dubbelspår för samtidig lossning av 16 vagnar.
Kapacitetsåtgärder i Toftanäs
TFSM Toftanäs kapacitetsåtgärder.
Ny 130/20kV station i Tygelsjö
TYÖ- Tygelsjö ny 130/20kV station.
Nybyggnad av bostäder i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 41 lägenheter. Fastigheten är uppdelad i 3 huskroppar varav två stycken är sammankopplade, A1 och A2. Hus A1 med 4 våningar, Hus A2 med 3 våningar och Hus B med 4 våningar. Hus B består av lägenheter på bottenplan och radhus på plan 2-4. Yta: 3557 m2.
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Nybyggnad av industri, lager och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hyllie Äng, Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus av 40 lägenheter samt miljöhus. Markarbetet påbörjas i februari 2023.
Nybyggnad av produktionsanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av produktionsanläggning med en total yta på 3000 m2. Yta: 2200 m2 produktionslokaler samt 800 m2 kontor.
Nybyggnad av radhus och parhus i Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 20-tal bostäder som omfattar parhus och radhus. Äganderätter och bostadsrätter. Förråd och miljöhus.
Nybyggnad av bostäder i Malmö
Planer finns för 65 bostäder som friliggande villor och radhus samt förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Nybyggnad av flerbostadshus samt installation av solenergianläggning (solceller på tak).
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Avser en huskropp i två plan med tekniska installation i plan tre. Tillhörande förråd, skärmtak, murar samt fasadskylt. I projektet ingår även solceller på tak.
Nybyggnad av radhus i Tygelsjö, Malmö, etapp 1
Avser nybyggnad av 12 st radhuslägenheter i bostadsrättsform.
Utbyggnad av GC-väg i Malmö, etapp 1
Cykelbanan på Lundavägens södra sida ska byggas om till ett supercykelstråk med högre standard. En breddning av cykelbanan och gångbanan ska göras. Kantstenen, brunnar med mera ska flyttas. Entreprenaden ska ske i fyra etapper för att minska störningarna. Några övergångsställen tvärs Lundavägen ska hastighetssäkras och byggas om med cykelöverfarter. Busshållplatslägen och trafiksignalkorsningen med Vattenverksvägen ska byggas om.
Nybyggnad av radhus i Tygelsjö, Malmö, etapp 2
Avser nybyggnad av radhus i bostadsrättsform. I etapp 2 planeras det för 12 bostäder i 2 plan. Etapp 1 finns på projektid: 2200567.
Nybyggnad av lager och kontor i Malmö
Nybyggnad av lager/kontor (lokal för maskinuthyrning) samt uppsättning av 4 st skyltar.
Exploateringsarbete inför ny stadsdel i norra Hyllie, Malmö
Avser exploateringsarbete för allmän platsmark inför ny stadsdel i norra Hyllie, öster om mässan. Planerna för området är att få en tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med bostäder, kontor, förskola och parkeringshus samt en park (1,3 ha) med dagvattendamm och lekplats.
Exploatering för nytt bostadsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för ett bostadsområde som omfattar ca 300-400 lägenheter.
Nybyggnad av lägenheter i Malmö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 14 mindre lägenheter samt rivning av befintlig byggnad. I projektet ingår även 70 m2 kontor.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
I Gottorp kommer det att byggas en ny del av Bunkeflostrand. Området kommer innehålla en blandad stadsbebyggelse med bostäder, centrumfunktioner och förskola. 1 Närpark 2 Gröningar och grönstråk 3 Naturområden med naturstråk samt bullervall 4 Gottorps allé (utveckling av äldre naturstråk) 5 Torg 6 Lokalgator och gångfartsområde 7 GC-väg längs Gottorpsvägen 8 Flytt av busshållplats 9 Nytt övergångsställe
Nybyggnad av industrihus i Malmö
Avser nybyggnation, modulbygge av industrilokal.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad i två plan. Ny infart samt flytt av befintlig infart. I projektet ingår även rivning av två industrihallar.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lagerhall samt rivning av miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malmö
Avser rivningsarbete samt nybyggnation av ett flerbostadshus med 20 studentlägenheter.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bilskrotsverkstad.
Anläggande av park mm i Malmö
Anläggning av Läparken, ca 3 750 m² som ska bli ny park: Genomgående cykelväg mellan Lägatan och Lovartsgatan, Gångytor och mindre platser i betongmarksten samt betongplattor. Växtbäddar och Planteringsytor, stenmjölsytor mm. Lekytor; sandlåda, klätterställning, gungställning, fjädergungor mm. Kantstöd av metall och träd. Utrustning; bänkar, skräpkorgar, hundtunnor, cykelställ mm. Plantering av 96 träd varav 5 styck planteras i hårdgjord yta med markgaller. Plantering av prydnadsbuskar, barrbuskar, perenner och lökväxter samt sådd av gräs. Belysning.
Utbyggnad av allmän platsmark vid Västra Hamnen, Malmö
Avser byggata och färdigställande av allmän platsmark. Entreprenaden omfattar Schakt och fyllning, belysning, konstruktioner, markbeläggning, plantering osv.
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser nybyggnad av konstgräsplan vid Dalhems IP som avser nyanläggning av konstgräsplan för 11-mannaspel inkl. mark-, VA- och elarbeten.
Färdigställandearbeten i villaområde i Husie, Malmö
Avser färdigställande av vägar m.m. samt ombyggnad av park vid villaområde i Husie.
Anläggande av byggata samt VA i Malmö
Projektet avser anläggande av byggata som ansluter till Vattenverksvägen i Malmö. Omfattar anläggningsarbete av byggata med VA inklusive belysning och planteringar samt vall mot angränsande tomt i väst.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av lager i Malmö
Nybyggnad av lager samt rivning av befintligt lager.
Byte av belysning på Malmö IP
Arbetet omfattar ny belysning och nya elinstallationer för fotbollsplanen på Malmö Idrottsplats.
Markarbeten inför byggnation av bilverkstad i Malmö
Avser förberedande markarbeten inför nybyggnad av bilskrotsverkstad. Avser främst schaktning- och grävningsarbeten till ett 5000 m2 markområde.
Ny laddstation för elbilar i Malmö
Avser laddningsstation för elbilar i anslutning till bostadsområde.
Planteringsarbeten vid koloniområde i Malmö
Avser nya planteringar vid Ärtholmens koloniområde.
Ny laddstation för elcyklar i Malmö
Avser laddstation för elcyklar i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).