Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bilanläggning, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bilhall för Platinum Cars i Helsingborg. Byggnaden blir 22 meter hög och blir belägen vid norra infarten till Helsingborg. Omfattar tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7 400 kvadratmeter.
Nybyggnad av tillverknings- och logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av en tillverknings- och logistikanläggning för miljöteknikföretaget Nederman. Anläggningen blir ca 25 000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med ca 300 lägenheter under en flerårsperiod.
Nybyggnad av bostadsbebyggelse i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ca 180 bostäder i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Planer finns på anläggning som ska rena avloppsslam från reningsverk till fosfor genom en ny metod. Totalkostnad ca 300 mkr.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad 72 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av bostäder m.m på Råå i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med butikslokal i nedre planet samt nybyggnad av en radhuslänga med 14 lägenheter i 2 plan. I projektet ingår även ett orangeri.
Nybyggnad av logistikanläggning samt kontor i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av logistiklokaler samt kontor med en yta på 17000 m2. Objektets adress: Kardangatan 11-13 i Helsingborg.
Nybyggnad av logistik och lager i Helsingborg
Planer finns för nybyggnation av logistik och lager. Norra Ekeberga är med sitt geografiska läge ett högintressant område att utveckla vidare för framtidens gröna hållbara och cirkulära logistiklösningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i en sammanhängande huskropp med 57 lägenheter i 4-6 plan + mindre källardel under mark. Bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Miatorp Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter i 1 huskropp i 20 våningsplan + källare. Objektet är beläget i södra delen av Helsingborg. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnation av ca 90 hyresrätter i koncernens egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Låghus på fastigheten Husensjö 8:11 i Helsingborg.
Nybyggnad av badhus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av badhus vid Oceanbadet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 52 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 1 huskropp gällande 6000 m2 lagerbyggnad i ett plan med 12 meters takhöjd samt 1 huskropp som omfattar 2000 n2 kontorsbyggnad i tre våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i en sammanhängande huskropp.
Nybyggnad av F-6 skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av grundskola för 500 elever i 1 huskropp i 3 plan med en yta på 5000 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laröd, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 48 lägenheter. Omfattar 3:or och 5:or. Byggnaderna får träfasad och stora glaspartier mot trädgårdarna. Den gemensamma ytan kommer bland annat att ha ett orangeri med uteplats, lekplats, mobilitetshub samt gästlägenhet. Kommer att få både solceller och gröna tak
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av bostadshus, 6 våningar, ca 40 lägenheter samt verksamhetslokaler på bottenplan.
Nybyggnad av bostäder och handelshus i Helsingborg
Avser förtätning av Ättekulla centrum med ny bebyggelse för bostäder, centrum- och handelsändamål.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter i 5 plan. Äganderätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1483315. Avser fortsatt nybyggnad av 42 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av punkthus i Ringstorp, Helsingborg, etapp 4
Avser option från projektnummer 1337744. Avser fortsatt nybyggnad av låghusdel i 1 huskropp i 9 våningsplan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av s.k konceptförskola (Adda) i två plan för 115 barn.
Utvecklingsarbete vid Karantänen-tomten i Helsingborg
Planer finns för utveckling av området Karantänen i Helsingborg.
Nybyggnad av bostäder och centrumverksamheter i Adolfsberg, Helsingborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och centrumverksamheter samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Dessutom syftar detaljplanen till att öka upplevelsen av trygghet i området.
Nybyggnad av lager och kontor i Väla, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande produktionslokal och lager.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 22 radhuslägenheter i 2 plan. Gatuadress: Kalvögatan 15,16.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 4
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 3
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende med 10 lägenheter samt gemensamhetslokal i 1 huskropp i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerlokaler för logistikanläggning.
Nybyggnad av lager/industri i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager/industribyggnad med kontorsdel i entresolplan. Yta: 2600 m2.
Nybyggnad av bostäder på Råå i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av av 20 st hyresrätter i 2-3 plan.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 4 lägenheter samt gemensamhetslokal.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1100 m2 lager samt 400 m2 kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-tal lägenheter. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industriradhus i Ödåkra, Helsingborg
Avser nybyggnad av 44 industrilokaler i bostadsrättsform fördelat på 2 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av 14 bostadslägenheter intill Vallåkra Station. Färdigställande beräknas till sommaren 2024 och därefter tar Brinova över fastigheten.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad till dagverksamhet i Helsingborg
Avser nybyggnad av lss-boende med 6 lgh med en yta på 500 m2. I projektet ingår även ombyggnad av bostadshus till dagligverksamhet. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av industri- och lagerbyggad i Helsingborg
Avser nybyggnad av industri, lager samt kontor i 2 huskroppar i 1-2 plan. Yta: 900 m2.
Nybyggnad av vindslägenheter i Tågaborg, Helsingborg
Avser byggnation av 16 nya vindslägenheter i KlaraBo:s bostadsbestånd i Tågaborg, Helsingborg. Byggprojektet innebär att antalet hyreslägenheter i beståndet ökar med drygt 20 procent till drygt 90 lägenheter totalt.
Nybyggnad av solcellspark i Svedberga, Helsingborg
Solcellsanläggningen i Svedberga bedöms kunna producera ungefär 175 GWh per år, vilket motsvarar omkring 8 750 villors årsförbrukning av el. Byggtid beräknas till 12–16 månader. Yta ca 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler.
Nybyggnad av möbelvaruhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av varuhus för möbelbolaget XXXLutz.
Nybyggnad av församlingsexpedition i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av en fristående byggnad med församlingsexpedition, yta: 400 m2. Byggs i anslutning till befintligt församlingshus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av omklädningsrum vid Råå idrottsplats.
Nybyggnad av grupphus i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus.
Färdigställandearbeten i Helsinborg
Projektet avser färdigställande av Hortensiagatan Yta ca: 6000 m2 Gatulängd ca 300 m. Objektet är beläget i östra Helsingborg, ca 4 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av g/c-väg m.m. i Väla, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 2 km cykelväg samt belysning, plantering och trafiksäkerhetsåtgärder inom industriområde Väla Södra. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad gång-och cykelväg i Helsingborg
Avser ny gång- respektive cykelbana längs Johan Banérsgata, mellan Romares väg och Ringstorpsrodellen. Sträckan är ca 400 m och gatans totala sektion är ca 16 m bred. • Upphöjda korsningar vid Röamöllegatan och Lönngatan/Trekantsgatan. • Ny gatubelysning på hela sträckan. • Dagvattenfördröjning i form av regnbäddar med plantering mellan körbana och gångbana på norra sidan av gatan. • Förläggning av nya VA-ledningar på sträckan med anslutningar mot fastigheter och mot befintligt nät. • Markarbeten för ny fjärrvärmeledning. Ledningsförläggning och kopplingsarbeten mm utförs som sidoentreprenad av annan entreprenör.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Trädplantering i Helsingborg
Projektet avser trädplanteringsarbeten vid Sockengatan.
Nya naturreservat i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Anläggande av gata och va m.m. för bostadsområde i Helsingborg
Projektet avser fortsatt utbyggnad av exploateringsområde i Kattarp. Innefattar VA, byggata, lekplats, plantering mm.
Anläggande av våtmarker i Helsingborg
Avser anläggning av våtmarker på fastighet Dompäng 1:13 inom ett område som idag utgörs av åkermark/betesmark.
Nybyggnad av lakvattenmagasin m.m. i Helsingborg
Avser anläggande av nya lakvattendammar och ledningssystem för lak-, dag- och brandvatten. I entreprenad ingår av följande huvuddelar: - Lakvattenmagasin (försedimentering med tätskikt av lera) - Lakvattenmagasin (Utjämning med tätskikt av PE-duk) - Ledningssystem för dag- och lakvatten inkl. oljeavskiljare m.m. - Ledningssystem för brandvatten inkl. brandposter - Kabelrör/brunnar för framtida kabeldragning. - En väg till befintlig lakvattendamm.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för 8 nya laddstolpar i anslutning till bilar vid bostadsområde. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Markarbeten för bostadsrområde i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va-lendningar nybyggnad av 4 st villatomter i Tinkarpsbacken.
Nybyggnad av automatstation i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av automatstation. Avser markarbeten och pumpar.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för nya laddstoplar i anslutning till bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).