Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 250 lägenheter i flerbostadshus med 3-8 våningar i ett kvarter med garage i källarplan.
Nybyggnad av bilanläggning, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bilhall för Platinum Cars i Helsingborg. Byggnaden blir 22 meter hög och blir belägen vid norra infarten till Helsingborg. Omfattar tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7 400 kvadratmeter.
Nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning mm i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning, lager och kontor. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av kontor vid Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor i 2 sammanbyggda huskroppar i 5-7 plan samt källarplan med teknikutrymmen och parkeringsgarage. Yta: ca 13000 m2. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av logistikanläggning samt kontor i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av logistiklokaler samt kontor med en yta på 17000 m2. Objektets adress: Kardangatan 11-13 i Helsingborg.
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Malmö
Projektet avser nybyggnad 72 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 100 lägenheter i 1 huskropp i 20 våningsplan + källare. Objektet är beläget i södra delen av Helsingborg.
Nybyggnad av logistikanläggning i Långeberga, Helsingborg
Avser nybyggnad av två logistikanläggningar vid Långeberga utmed E4/E6. Projektet omfattar två logistikanläggningar med en total yta motsvarande cirka 25 000 kvadratmeter BTA. Byggnaderna ska uppföras med miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av äldreboende i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 72 lägenheter i 1 huskropp i 5 plan + källare. I projektet ingår även utökning av parkeringsyta inom intillliggande skolfastighet,
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 15 våningar med 83 bostäder samt 5 våningar med kommersiella lokaler. Källare.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av en logistikanläggning på Catenas befintliga mark Bunkagården Mellersta 1. Ett 10-årigt avtal har tecknats med PostNord TPL.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborg
Byggrätt. Planer finns för nybyggnad av kontorshus i 15 plan med källarplan och parkeringsplatser. Miljöcertifiering guld.
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Underjordiskt parkeringsgarage med 50 p-platser. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av logistikanläggning på Tosarp i Helsingborg
Avser nybyggnation av ytterligare en logistikanläggning på Logistikposition Tosarp i Helsingborg.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad i ett plan samt mindre del kontor i två plan. ,
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 25 st radhus i två plan.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 49 lägenheter i 3 huskroppar i 4,5 rep. 6 plan. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet. Parkeringsgarage under mark. Miljöcertifierat projekt silver. Objektets läge: Diakongatan 1, 3 resp 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor m.m. i Helsingborg
Avser nybyggnad av lägre höghus, 2 huskroppar med 9 resp 5 våningar ovanpå en sockelvåning i 2 plan. Totalt 56 lägenheter samt butiker och garage med 121 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Maria station i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter samt underjordiskt garage. Objektets läge: intill Maria station.
Nybyggnad av flerbostadshus i Laröd, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus med 48 lägenheter. Omfattar 3:or och 5:or.
Nybyggnad av biokolanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av biokolsanläggning i Helsingborg. I andra sidoentreprenader ingår följande huvuddelar: • Beställarens maskininstallationer. • Styrentreprenad • Skorstensleverans och montage • Öresundskraft EL och FJV försörjning
Nybyggnad av flerbostadshus i Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av 43 lägenheter i 2 huskroppar i 4-8 plan. Bostadsrätter.
Nybyggnad av bostäder i Rydebäck i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 50 lägenheter i 5 plan. Äganderätter.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Helsingborg
Avser nybyggnad av logistikfastighet på Ättakulla.
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad - sesam selfstorage.
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta. I projektet ingår även anläggningsarbeten Östra Lärargatan samt åtgärder av g/c-vägar.
Tillbyggnad av lager- och logistikerminal i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av 8500 m2 lager- och logistikterminal. Den nya anläggningen som planeras på Strandbadsvägen är anpassad för ett smidigt logistikflöde. Lasthus.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan.
Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av ny spontad kaj mot Ocenehamnen, ny kanal med spontade kajer mellan Oceanhamnen och Södra Hamnen samt ny vägbro över kanal vid Oceanhamnen och ny gång- och cykelbro över kanal vid Södra hamnen. Schakt och fyllning för nya konstruktioner och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Objektet är beläget på Oceanpiren. Ca 0,5 km från Helsingborgs centrum
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 4
Avser fortsatta planer för nybyggnad av LSS-boende inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt komplementbyggnader.
Markområde för bostäder i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för nybyggnad bostäder (flerbostadshus). Markyta: 3200 m2.
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Projektet avser anläggande av byggata, va-ledningar samt terrassering för nytt logistikområde vid Långeberga verksamhetsområde. Vägbelysning. Planteringsarbeten. Objektet är beläget östra delen av Helsingborg, ca 6 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kattarp, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 18 lägenheter som omfattar 12 radhuslägenheter i 4 huskroppar i 1 plan samt 6 radhuslägenheter i 1 huskropp i 2 plan. Fastighetsbeteckning: Aspa 1, Aroma 1, Hornsberg 10.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tågaborg i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 plan. Bostadsrätter. i projektet ingår även 10 st parkeringsplatser.
Nytt verksamhetsområde för industriverksamhet, Väla, Helsingborg
Avser verksamhetsområde för industriverksamhet. Tomtyta: ca 10000-15000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg, et 1
Projektet avser nybyggnad av LSS-bostäder i 1 huskropp med 6 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personallokal.
Nybyggnad av bostäder på Råå i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av av 20 st hyresrätter i 2-3 plan.
Nybyggnad av bostäder i Tågaborg, Helsingborg
Förslaget innebär att planområdet bebyggs med bostäder i fyra våningar samt en femte indragen våning. I förslaget lämnas ett gatt som möjliggör tillgänglighet till gårdens baksida. Parkering löses genom ett garage under mark. Totalt rymmer förslaget 13 bostäder.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av rad- och parhus - 9 lgh.
Nybyggnad av mottagningsstation till Helsingborgs Hamn
Avser nybyggnad av en 130/10 kV mottagningsstation åt Helsingborgs Hamn för att förstärka sitt elnät.
Nybyggnad av lager och kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1100 m2 lager samt 400 m2 kontor.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola .
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-tal lägenheter. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för att bygga om befintlig gata till g/c-väg.
Nybyggnad av LSS-boende och ev anpassning av verksamhetslokal i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad LSS-boende i 1 huskropp med 5 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. I projektet ingår även anpassning av befintlig lokal till verksamhetslokal.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Objektet avser ombyggnad av Norra Storgatan och Fågelsångsgatan till cykelgata, innebär att cyklister får en central placering i gaturummet. Uppfräschning av gaturummet och gångbanor samt ny belysning. Yta ca: 5500 m2 Ledningslängd ca: 100 Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av prefab industri/lager.
Nybyggnad samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Nordvästra Skåne
Nybyggnad och tillgänglighetsanpassning av 15 busshållplatser totalt; Båstad Torget, Grevie Förslövsvägen, Barkåkra Valhall park, Hjärnarp torget, Nya Vilhelmsfält, Össjö skola, Farhultsbaden, Farhults kyrka, Höganäs Margreteberg, Allerums skola, Fleninge gästis, Kingelstad skola, Kvistofta kyrka, Asmundtorp Hansavägen och Asmundtorp Skördevägen.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Nytt fördelningsställverk till Helsingborgs hamn
Avser uppförande av en ny ställverksbyggnad innehållande rum för 10 kV ställverk, kontrollutrustning samt strömförsörjningsutrustning samt omgärdande staket i Helsingborgs hamn.
Nybyggnad av villor i Helsingborg
Avser att pröva möjligheten för utbyggnad av 8 friliggande villor i södra Allerum.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhetslokal.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för industriområde.
Nybyggnad av vattenlekplats och ledstråk i Helsingborg
Projektet avser byggnation av volleybollplan på ny plats, anläggning lekplats, anläggning av vattenlekplats samt anläggning lekstråk. Objektets läge: Drottninghög, ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av omklädningsrum vid Råå idrottsplats.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av 2 st parhus med 4 lägenheter i 1 1/2 plan.
Nybyggnad av lagerbyggnad i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad med en yta på 547 m2.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser fortsatt byte av va-ledningar samt dag- och spillvattenledningar.
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser fortsatt anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Objektet avser tre stycken grönområden som ska färdigställas mellan villakvarter i Gustavslund. Dagens glesa gräsytor kompletteras med belyst gång- och cykelbana och en parklik miljö med träd buskar och annan växtlighet. Dessutom ska områdenas höjdsättning ses över för att förbättra dagens regnvattenproblematik. Yta ca: 18000 m2 GC-längd ca 440 m.
Nybyggnad av vårdlokal i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av vårdlokal.
Nybyggnad av cykelbana i Helsingborg, etapp 2
Nybyggnad av cykelbana avseende den andra etappen längs Hälsovägen.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Nybyggnad av cykelbana i Helsingborg
Avser ombyggnad av cykelbana vid Gantofta.
Trädplanteringsarbeten i cetrala Helsingborg
Avser trädplantering på olika platser i centrala Helsingborg. Objektet är beläget på följande olika platser i Helsingborgs stad: Furutorpsgatan Gustav Adolfs gata/Sturzen Becker Margaretaplatsen Södra Stenbocksgatan Kullavägen, Maria Vasatorps Trädgård Västra Berga
Nybyggnad av silo i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser anläggande av två silos.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av gruppbostad i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av vårdlokal, allerum lss-boende - 10 lgh.
Nybyggnad av kedjehus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 4 kedjehus.
Nybyggnad av kedjehus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 6 st kedjehus.
Nybyggnad av sophus och växthus i Helsingborg
Avser rivning och nybyggnad av miljöhus samt nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av cistern i Helsingborg
Bygglov för anläggande av cistern.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering (västrabyvägen och rallaregatan, båda sidor om järnväg).
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av två nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av tvätthall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av biltvättsanläggning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank/bullervall, väster om järnvägen Fleninge 19:13,Fleningetorp 1:13,Möllarp 1:48,16:9.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank/bullervall, öster om järnvägen, Möllarp 1:48,Kattarp 13:71.
Nybyggnad av enbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av foderlada.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd och stödmur.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd och växthus, fasadändring av befintligt förråd.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av ställverk i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation samt rivning av stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation, nr 90220.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.