Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, centrumbebyggelse, skola m.m. i östra ramlösa, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av ny stadsdel som omfattar bostadsbebyggelse, , centrumverksamhet, skola, förskola och idrottshall, park och naturstråk för Långeberga 1:1 m.fl. Planområdet är beläget cirka fem kilometer öster om Helsingborgs centrum, stadens östra ytterkant, öster om väg 111. Planområdet gränsar i väster till Österleden, i norr till Fältarpsvägen, i öster omfattar och avgränsas planområdet av Lussebäcken och i söder gränsar planområdet till jordbruksmark. Planområdet omfattar ca 84 hektar. (Totalt i hela området kan det röra sig om nybyggnad av ca 3000 bostäder under en flerårsperiod.)
Nybyggnad av logistiklokaler i Långeberga, Helsingborg
Avser nybyggnad av logistiklokaler med tillhörande kontor om totalt 75 000 bruttoarea och kommer att uppföras enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av tillverknings- och logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av en tillverknings- och logistikanläggning för miljöteknikföretaget Nederman. I projektet ingår även utvändig renovering av befintlig lagerbyggnad samt nybyggnad av två skyddsrum. Anläggningen blir ca 25 000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för fortsatt nybyggnad av bostäder. Objektets läge: vid Spårvagnshallarna i Helsingborg. (Totalt planeras ca 700 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerlokaler för logistikanläggning. I projektet ingår även nybyggnad av skyddsrum, yta: ca 100 m2.
Nybyggnad av bostäder m.m på Råå i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 4 huskroppar i 3-4 plan med butikslokal i nedre planet samt nybyggnad av en radhuslänga med 14 lägenheter i 2 plan. I projektet ingår även ett orangeri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av tre flerbostadshus med totalt 79 lägenheter, p-hus med 127 platser samt teknik och förrådsbyggnader.
Nybyggnad av äldreboende i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 72 lägenheter i 1 huskropp i 5 plan + källare. I projektet ingår även utökning av parkeringsyta inom intillliggande skolfastighet,
Nybyggnad av bostäder i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 3 st flerbostadshus i 5-6 plan med källare samt 11 st radhus samt komplementsbyggnaderr. Hyresrätter. Underjordiskt parkeringsgarage med 50 p-platser. Kv Klockaren1 och Koret 1 är beläget i i de norra delarna av Helsingborgs Stad, öster om Romares Väg, Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor-, padelhall-, och butiker i Helsingborg
Avser nybyggnad av en huskropp inrymmande kontor, padelhall samt lokaler för centrumverksamhet. Yta: 6000-8000 m2.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 58 lägenheter i en sammanhängande huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 29 radhuslägenheter i 2 plan. Gatuadress: Kalvögatan 15,16.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 20-tal bostäder i 1-2 våningsplan. Byggherre blir enskilda husägare som själva upphandlar underentreprenörer- Objektet är beläget i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av verkstad, lager och kontor på Väla i Helsingborg
Avser nybyggnad av lager/verkstad, tvätthall och kontor. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver och förses med solceller.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av s.k konceptförskola (Adda) i två plan för ca 100 barn.
Ny hamnlokalisering i Helsingborg
Resultatet av de geotekniska och miljötekniska undersökningarna ska utgöra underlag i miljöprövningen för projektet samt vara delunderlag för upphandling av entreprenader för muddring, ny spontkaj och ny vågbrytare. Objektet är beläget söder om befintligt hamnområde i södra Helsingborg. Området omfattar även vattenområdet utanför ny hamnlokalisering som delvis sammanfaller med inseglingsrännan till nuvarande hamn.
Nybyggnad av lager i Ödåkra, Helsingborg
Nybyggnad av lager/kallförrådsbyggnader med totalt 44 förråd med tillhörande parkeringsplatser. Projektet läge: intill väla centrum.
Nybyggnad av LSS-boende samt ombyggnad av verksamhetslokal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av nytt LSS-boende, en mindre ombyggnad av en byggnad som ska innehålla aktivitetsrum samt nybyggnad av förråd och miljöhus. Nybyggnaden är i två plan med lägenheter, personalutrymmen och tekniska utrymmen på plan 1 samt ett fläktrum på plan 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-tal lägenheter. I projektet ingår även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av industriradhus i Ödåkra, Helsingborg
Avser nybyggnad av 44 industrilokaler i bostadsrättsform fördelat på 2 huskroppar.
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Avser nybyggnad av LSS-boende med 4 lägenheter samt lokaler för daglig verksamhet och driftutrymmen.
Nybyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Avser nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av solcellspark i Svedberga, Helsingborg
Solcellsanläggningen i Svedberga bedöms kunna producera ungefär 175 GWh per år, vilket motsvarar omkring 8 750 villors årsförbrukning av el. Byggtid beräknas till 12–16 månader. Yta ca 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler.
Utbyggnad av va-ledning i Helsingborgs kommun
Avser utbyggnad av kommunalt VA (vatten- och spillvattennät) längs med Gamla Tågarpsvägen mellan Mörarp och Hässlunda. I projektet ingår även byggnation av en tryckstegringsstation för vatten och en spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av park i Helsingborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av lekplats, gångar, planteringar, mötesplatser, belysning, räcken och dylikt. Yta ca 4000 m2 på olika platser i parken. Ledningslängd ca: 1200 m kabel till belysning. Objektet är beläget ca 1 km från Helsingborgs centrum.
Utbyggnad av exploateringsområde med ny gata, belysning mm i Helsingborg
Projektet avser utbyggnad av exploateringsområde med ny gata, belysning, VA, försörjningsmagasin. Upprustning av Ljusekullavägen samt nybyggnad av industrigata. Anläggning av nytt fördröjningsmagasin. Renovering av VA-systemet samt utbyggnad av 640 meter spilledning. Ny gatubelysning.
Va-sanering i centrala Helsingborg
Avser nyanläggning av ny S, D- och vattenledning i huvudsaklingen Sjöcronavägen och Övre Holländaregatan i centrala delarna av Helsingborg. Området skall också förses med ny belysning samt samordnad schakt och förläggning av fjärrvärme och elkablar. Återställning av gatan skall göras av delvis ny sektion och utformning.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Projektet avser avsmalning av befintlig gata ca 650 m och nybyggnad av gång- och cykelbana. Upphöjda gångbanor och nya hållplatser inkl. ny belysning på hela sträckan.
Reservkraft till två service- och trygghetspunkter i Helsingborg
Avser reservkraftanläggningar som placeras i fristående byggnad respektive i befintligt pannrum/undercentral. Entreprenaden omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft och bullerdämpande åtgärder. Objektens läge: Mariahallen och Idrottsoasen - Kullavägen 150 Rydebäcks sporthall - Frösögatan 15
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser fortsatt anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Nybyggnad av renblåsningsanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av anläggning för renblåsning av splillvattenledning under Råån. Detta för att förebygga konsekvenser av sedimentation och ledningen ska renspolas med automatik. Anläggningen ska dimensioneras för en dykarledning DN400 med längd 59 m. Ledning ska klara max 225 l/s vid kraftigt regn. Automatik ska tillse att ledningen rensas minst 1 gång/ dygn.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Nybyggnad av kontor samt rivning av bef. kontor/förråd.
Åtgärder av stadens träd inom Helsingborg
Avser handlingsplan gällande stadens träd inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023 Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för nya laddstolpar i anslutning till bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.
Markarbeten för uppställning av mindre byggnad i Väla, Helsingborg
Avser mindre markarbeten för uppställning av prefab byggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).