Aktuell nybyggnation i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av sjukhus i Östra Ramlösa, Helsingborg
Avser nytt sjukhus i den nya stadsdelen Östra Ramlösa, Helsingborg. Ambitionen är att bygga ett fullvärdigt akutsjukhus på en yta som är 70 procent större än nuvarande sjukhusområde.
Nybyggnad av vårdbyggnad i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av vårdbyggnad som omfattar resterade del av stomme plan 11-14 samt åtgärder för att få tät stomme såsom tak, utfackningsväggar och takavvattning. Byggnaden kommer att inrymma somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Omklädningsrum, ambulanshall, förvaltningsrätt, administrativa ytor, utbildningssalar, konferens- och mötesrum Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 35.000 kvm BTA.
Nybyggnad av bilanläggning, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av bilhall för Platinum Cars i Helsingborg. Byggnaden blir 22 meter hög och blir belägen vid norra infarten till Helsingborg. Omfattar tre plan med exponeringsytor för 100 bilar, verkstad, lokaler för rekonditionering, foliering och tvätt samt kontor och mötesytor med hotellkänsla, totalt 7 400 kvadratmeter.
Nybyggnad av kontor och hotell i Oceanhamnen, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. ( Yta: hotelldel 7000 m2): I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym, cykelparkering m.m. ( kontor på plan 6-13). I projektet ingår även takterass ovanpå den längre huskroppen.
Nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning mm i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning, lager och kontor. Markarbetet påbörjas i maj 2021.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Omfattning och igångsättning kan ej anges
Nybyggnad av bostäder och lokaler i Drottninghög, Malmö
Projektet avser nybyggnad av bostäder, ca 70-80 lägenheter samt kommersiella lokaler. Avser 1 huskropp i 3-16 våningsplan. Yta: 7000 m2 bostäder samt 1000 m2 kommersiella lokaler.
Nybyggnad av äldreboende i Rydebäck, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 72 lägenheter i 1 huskropp i 5 plan + källare.
Nybyggnad av lägenheter och kontor i Helsingborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av 1 huskropp inrymmande 15 våningar med 83 bostäder samt 5 våningar med kommersiella lokaler. Källare.
Nybyggnad av seniorboende i Pålsjö, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder med 49 lägenheter i 3 huskroppar i 4,5 rep. 6 plan. Bostadsrätter. Gemensamhetslokal samt övernattningslägenhet. Parkeringsgarage under mark. Miljöcertifierat projekt silver. Objektets läge: Diakongatan 1, 3 resp 5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariastaden
Projektet avser nybyggnad av bostäder med 70 lägenheter- bostadsrätter i 2 huskroppar i 6 plan med garage under mark. Yta: 5550 ljus bta.
Nybyggnad av bostäder i Helsingborg
Avser nybyggnad av 47 lägenheter. Objektets läge: Oceanhamnen.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Maria station i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter samt underjordiskt garage. Objektets läge: intill Maria station.
Nybyggnad av bostäder i Högasten, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 53 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 48 lägenheter -hyresrätter.
Nybyggnad av radhus Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av radhus med 31 lägenheter i 6 huskroppar i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Drottninghög i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter, 1-3 rum och kök med boytor på ca 31-72 kvm.
Nybyggnad av logistikverksamhet i Helsingborg
Avser nybyggnad av logistikfastighet på Ättakulla.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta. I projektet ingår även anläggningsarbeten Östra Lärargatan samt åtgärder av g/c-vägar.
Nybyggnad av radhus i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av 22 st radhuslägenheter i 6 längor i 2 plan. Bostadsrätter. Objektets läge: vid Spårvagnshallarna i Helsingborg. (Totalt planeras ca 700 bostäder i samtliga etapper.
Nybyggnad av mobilitetshus i Drottninghög Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av mobilitetshus i sex våningar med ca 250 p-platser. Objektets läge: östra delen av området Grönkulla på Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen, i norr av Grönkullagatan.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Nybyggnad av ett flerbostadshus i 8 våningar med 32 lgh, rivning av 2 komplementbyggnader. Hyresrätter.
Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av ny spontad kaj mot Ocenehamnen, ny kanal med spontade kajer mellan Oceanhamnen och Södra Hamnen samt ny vägbro över kanal vid Oceanhamnen och ny gång- och cykelbro över kanal vid Södra hamnen. Schakt och fyllning för nya konstruktioner och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Objektet är beläget på Oceanpiren. Ca 0,5 km från Helsingborgs centrum
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde vid Långeberga verksamhetsområde. Objektet är beläget östra delen av Helsingborg, ca 6 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av radhus i Ringstorp i Helsingborg, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av radhus med 13 lägenheter i två radhuslängor i 2-3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kattarp, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av totalt 18 lägenheter som omfattar 12 radhuslägenheter i 4 huskroppar i 1 plan samt 6 radhuslägenheter i 1 huskropp i 2 plan. Fastighetsbeteckning: Aspa 1, Aroma 1, Hornsberg 10.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tågaborg i Helsingborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 1 huskropp i 4 plan. Bostadsrätter. i projektet ingår även 10 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av ställverk i Lundåkraverket
De befintliga ställverken A1 och D1 vid Lundåkraverket i Landskrona skall ersättas med ett nytt ställverk A1. Det nya ställverket skall tillsammans med nytt apparatskåp placeras i ny ställverksbyggnad
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola .
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Oceanhamnen.
Nytt fördelningsställverk till Helsingborgs hamn
Avser uppförande av en ny ställverksbyggnad innehållande rum för 10 kV ställverk, kontrollutrustning samt strömförsörjningsutrustning samt omgärdande staket i Helsingborgs hamn.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola i modulbyggnad vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg. (I projektet ingår även mark/sanering/rivnings-arbeten som omfattar: Rivning av befintlig byggnad Rivning av förskolegård och träd Sanering av förorenad mark (PCB) Markarbeten, Yttre VA, elarbeten i anslutning till nybyggnaden av förskolan, servisarbeten. Anläggning av ny parkering och angöring till förskolan Bullerplank Lekutrustning, plantering) Omfattar 6.400m² markområde.)
Nybyggnad av LSS-boende i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad LSS-boende i 1 huskropp med 5 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av socialt boende i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 10 lägenheter för socialt boende/omsorgsboende.
Ombyggnad av gång- och cykelväg och ev fjärrvärmeledningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg (ca 1 km) vid Furutorpsgatan. Eventuellt ingår även fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan Markyta: 3000 m2.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Färdigställande av gator på Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg, et 1
Avser färdigställande av gator på Oceanpiren vis Oceanhamnen i Helsingborg.
Nybyggnad av solcellspark i Svedberga, Helsingborg
Solcellsanläggningen i Svedberga bedöms kunna producera ungefär 175 GWh per år, vilket motsvarar omkring 8 750 villors årsförbrukning av el. Byggtid beräknas till 12–16 månader. Yta ca 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler.
Nybyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lekplats i befintlig park samt belysnings- och trygghetsåtgårder. Objektets läge: Fredriksdalsparken ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av församlingsexpedition i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av en fristående byggnad med församlingsexpedition, yta: 400 m2. Byggs i anslutning till befintligt församlingshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parkområde i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av parkområde med lekplats, planteringar, gångstråk, bryggor, murar, kajer, bro, konstbevattning, vattenfall och belysning i den gamla torrdockan i H+ området. Yta ca: 5200 m2 Objektet är beläget i västra Helsingborg mellan Helsingborgs Hamns uppmarschområde och Oceanhamnen.
Åtgärder av oljeledning VHV-FCI vid Västhamnsverket i Helsingborg
Projektet avser att montera ett bränslesystem för olja mellan anläggningarna Västhamnsverket och FC-Israel. Bränslesystemet ska transportera Biodiesel alternativt EO1 från två cisterner placerade på Västhamnsverket via en pumpstation till Västhamnsverkets pulverpanna och sedan vidare till en nära belägen anläggning, FC Israel, där oljeledningen ansluter mot en befintlig cistern. Projektet avser en entreprenad för oljeledning mellan två kraftvärmeanläggningar för transport av Biodieselolja vid Västhamnsverket i Helsingborg. Avser rörentreprenad för oljeledning VHV - FC som omfattar att installera pumpstationen samt uppförandet av bränslesystemets oljeledningar från cisternerna på Västhamnsverket till cisternen på FC-Israel. I entreprenaden ingår även schaktning, samtliga lyft, ställningar, återställande av mark och hårdgjorda ytor.
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser fortsatt anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Nybyggnad samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västra Skåne
Uppdraget omfattar 29 objekt som avser nybyggnad av 4 tillgänglighetsanpassade busshållplatser samt tillgänglighetsanpassning av 25 befintliga busshållplatser.
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Nybyggnad av kontorsmodul i Helsingborg
Avser uppförande av kontorsmodul efter brand.
Nybyggnad av cykelbana i Helsingborg
Avser ombyggnad av cykelbana vid Gantofta.
Nybyggnad av maskinförråd och miljöhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av maskinförråd samt ett fristående miljöhus.
Nybyggnad av padelbanor i Helsingborg
Avser anläggande av 3 st padelbanor (utomhus) samt rivning av 3 st bef bodar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av omklädningsrum vid Råå idrottsplats.
Anläggande av gång- och cykelväg i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 500 meter ny gång- och cykelväg, med tillhörande belysning och dagvattensystem. Objektet är beläget vid Helsingborgs stads nya vattentorn vid väg 111a, ca 5 km från Helsingborgs centrum
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Avser nybyggnad av butik, förråd och växthus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av föreningslokal i Helsingborg
Avser nybyggnad av föreningslokal men en yta på 135 m2.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Nybyggnad av butik för auto-mat (gör-det-självbutik.
Ny utebelysning vid flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för ny utebelysning i anslutning till flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av hotellrum i växthus samt ändrad användning och om- och tillbyggnad av bostadshus till restaurang/restaurangkök (viadalsvägen 38).
Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av gaslager.
Nybyggnad av industrihus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad - sesam selfstorage.
Nybyggnad av parhus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av rad- och parhus - 9 lgh.
Nybyggnad av stall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av stallbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning bef.
Nybyggnad av carport i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av två carportslängor.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för cykelparkering.
Nybyggnad av skärmtak i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av sophus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus med skärmtak.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, toaletter.
Nybyggnad av silo i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av fyra silos och komplementbyggnad samt rivning del av byggnad.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Anmälan för 30 kvm nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank och strålkastare i dockanparken.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank/bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerskärm.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Helsingborg
Bygglov för anläggande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av stödmur på gc-väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av transformatorstation rivning av bef.
Nybyggnad av återvinningsstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av återvinningsstation (parkering gamla larödsvägen).
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 42 m högt torn samt två tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av förråd i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av cykelförråd.
Nybyggnad av barack i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av personalbod t o m 2026-04-30 - sofiero.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av plank t o m 2023-08-31.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av tälthall samt rivning av bef tält.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagertält.
Nybyggnad av förrådsbyggnad i Helsingborg
Avser nybyggnad av prefab förråd men en yta på 130-150 m2.
Nybyggnad av växthus i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Ändring till bilrekond samt ny skylt i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av miljöstation till bilrekond samt fasadändring och skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.