Alla aktuella anläggningsprojekt i Skåne län

Bjuv (4)
Bromölla (6)
Burlöv (0)
Båstad (25)
Eslöv (3)
Höganäs (7)
Hörby (3)
Höör (6)
Klippan (7)
Kävlinge (14)
Lomma (0)
Lund (23)
Malmö (191)
Osby (4)
Perstorp (6)
Simrishamn (10)
Sjöbo (3)
Skurup (4)
Svalöv (20)
Svedala (9)
Tomelilla (2)
Vellinge (5)
Ystad (3)
Åstorp (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 503 st.

Utbyggnad till dubbelspår Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Avser en sträcka på 24 km mellan Ängelholms station och Romares väg i norra Helsingborg. Stationerna i Kattarp, Ödåkra och Maria byggs om. Även vissa åtgärder på Ängelholms station ingår. Bullerskyddsåtgärder, 8 plankorsningar stängs och ersätts av nya planskilda korsningar, 19 järnvägsbroar och 2 vägbroar byggs.
Nybyggnad av logistikanläggning i Bjuv
Avser nybyggnation av logistikanläggning om 27400 kvm åt HelloFresh i Bjuv. Anläggningen uppförs vid Foodhills livsmedelscentrum i Bjuv. Solceller installeras på taket. Logistikanläggningen får certifieringen Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av logistikanläggning på fastigheten Sockret 4. Lekia har tecknat ett 8-årigt hyresavtal för 11 570 kvm och option om att även hyra återstående yta.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Ramavtal avseende anläggningsentreprenör i Vellinge
Ramavtal avseende entreprenör för anläggningsarbete inom gata, VA, grönyteteknik, belysning och terrassering för Vellinge kommun. Avtalstid 2022-03-01 - 2023-02-28 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av centrala reningsverket i Kristianstad
Avser intagningspumpstationer till centrala reningsverket i Kristianstad. Adress: Ringvägen 22
Exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde i Vellinge
Avser nytt exploateringsområde i södra Vellinge för nytt företagsområde. BTA ca 20 ha, varav 63 000 kvm kvartersmark.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av parkeringshus med 338 platser i Hyllie. Stomme är ej fastställd. Byggherren tillhandahåller fasadskivor. Objektets läge: Norra Hyllie, Hyllie äng/söder om badhuset.
Ledningsförnyelse Söderåsen - Barsebäck
Söderåsen-Barsebäck FL7 S5-6 ledningsförnyelse. Förnyelsen innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den gamla ledningen, som därefter rivs. Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström.
Nybyggnad av järnvägsspår och tåglossning i Oljehamnen i Malmö
Avser nybyggnad av järnvägsspår, lossningsutrustning, röranslutningar för lossning av petroliumprodukter från tåg i Oljehamnen i Malmö.
Underhållsbeläggning varm/värme i Distrikt Norra Skåne
Beläggningsgrupp DNS 2201 Varmt - 2022, DNS 2201 Varmt - 2023, DNS 2201 Varmt - 2024 samt DNS 2201 Varmt - Optioner 2022-24.
Nybyggnad av logistikanläggning i Landskrona
Avser nybyggnad av logistikfastighet i Landskrona belägen med direkt närhet till E6. Uthyrningsbar yta om 5 437. Pharmaxim AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende 3 637 kvm.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Kungstorget som ligger centralt beläget direkt utanför Helsingborg central (före detta Knutpunkten). Avser nytt entrétorg med upphöjda planteringar med träd och perenner och inbjudande sittytor, vändplats med taxizon och korttidsparkeringar för att hämta/lämna resande och en flyttbar väderskyddad cykelparkering. Torget ska ansluta till Järnvägsgatans gatustruktur med cykelvägar, övergångsställen och biltrafik/ korsning. Gestaltningen ska ansluta mot befintliga byggnader och entréer samt tillgänglighets anpassas. Platsen ska belysas med mast och stolpbelysning samt effektbelysning.
Sanering av va-ledningar i Skurup
Avser sanering av befintlig VA-nät längs Södergatan/Svaneholmsvägen från Fabriksgatan i söder upp till V spetsgatan i norr. Spillvattenledning utförs även på delsträcka västerut från pumpstation. Utbyggnaden omfattar bl.a. anläggning av gator, terrasserings- arbeten, VA-, plantering och belysningsarbeten.
Ledningsförnyelse Sege - Barsebäck
Förnyelsen görs genom att en ny ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Veberöd, etapp 2
Anläggande av gata, gc-väg samt tranformatorstation, va-ledning. På området planeras det för bostäder i flerbostadshus och på Idalafältet föreslås uppförande av blandade byggnadsformer med radhus, friliggande hus och flerbostadshus, totalt 300 – 360 bostäder. Projektet kommer att avse projektering av VA-ledningar, belysning, fördröjningsmagasin för hantering av skyfall, dagvattenmagasin, GC-stråk, gator, parkmark etc i enlighet med uppdragsbeskrivningen.
Exploateringsarbeten för bostäder, kontor m.m Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida exploateringsområde för bostäder, kontor, förskola, parkeringshus, park och ny gatustruktur.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för verksamhetsområde. Objektets läge: söder om Järvsgatan o Måarpsvägen.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupperna DSS 2202 Varmt, DSS 2203 Österlen.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupperna DSS 2201 Natt, DSS 2205 Varm.
Drift- och underhåll av hissar och rulltrappor i Citytunneln, Malmö
Automatiska dörrstängare och lyftanordningar. Entreprenaden avser fullservice av hissar, rulltrappor, rullramper, snedbanehissarfördelat på tre (3) stationer och två avtal. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 2+1+1 år.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Nybyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Gastelyckan i Lund.Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596428 och 1596427.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Jörgen Kocksgatan i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596237 och 1596428.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596427 och 1596428.
Nybyggnad av återvinningsanläggning, Malmö
Planer finns för nybyggnad av övriga anläggningar.
Utbyggnad av tvättanläggning för lastbilar i Ängelholm
Avser utbyggnation av tvättanläggning som ska byggas i Ängelholm.
Nybyggnad och rivning av befintlig bro i Svedala kommun
Befintlig bro skall rivas och ersättas med en ny bro. Objektets läge: Utmed Hyltarpsvägen, strax väster om Sjödikenvägen i Svedala.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av ny park i Hyllie. Parken är totalt 64 000 kvadratmeter stor (Kungsparken i centrala Malmö är ungefär lika stor), ca 450 meter lång från norr till söder och cirka 140 meter bred i öst-västlig riktning. Va-arbeten, grusstigar, g/c-väs, belysning m.m. (Detta är andra etappen av fyra.)
Anläggande av överföringsledningar i Höör
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar för spillvatten och dricksvatten. Överföringsledningen för spillvatten sträcker sig mellan befintligt avloppsreningsverk i Ormanäs till ny pumpstation i Åkersberg. Överföringsledning för dricksvatten sträcker sig från Tjuvaröd till Maglehill där ledningarna i huvudsak ligger parallelt med varandra. Vidare ingår viss sanering av befintliga va-ledningar samt nybyggnad av två avloppspumpstationer belägna i Tjuvaröd respektive Åkersberg. Beställare är Mittskåne Vatten. Färdigställandetid är senast 2023-03-31.
Nybyggnad av räddningscentral i Osby
Planer finns för nybyggnad av räddningscentral inrymmande brandstation, ambulansstation samt polisstation.
Ombyggnad av gator och park i Malmö
Avser ombyggnation av Övägen från fastland till ön. Gatan byggs om för att bland annat skapa bussfickor samt förbättra för GC-trafik till och från Ön. Längs med Övägen, ska naturområde med promenadstigar anläggas. Objektet är beläget Limhamn/Ön.
Nybyggnad av solcellspark vid Forsby, Klippan
Avser nybyggnad av solcellspark i Forsby, (mellan Klippan och Krika). Solparken anläggs på ca 3 hektar och installerad effekt blir 3 MWp. Antal paneler 4500 st som placeras på stativ som pålas ner i marken.
Nybyggnad av busshållplatser i Löddeköpinge
Avser nya busshållplatser i Löddeköpinge.
Ny anläggning för komprimering av deponigas i Hyllstofta, Klippans kommun
Avser ny kompressorstation samt gasmotor och gaspanna vars dimensionering och konstruktion bättre motsvarar dagens krav och den mängd gas som utvinns i anläggningen. Gasmotor och gaspanna ska fungera så att gaspannan har prioritet då en situation uppstår då värmen från gasmotorn som ju endast utgör en del av gasenergin, inte räcker till för varmhållning av lakvattenbehandlingen.
Ny bro över Rönne å i Ängeholm
Avser ny vägbro över Rönne å. Bron är placerad intill centrum, i ena ändan av Storgatan i Ängelholm. Den nya bron blir ett väl gestaltat tillägg i centrala Ängelholms landskap.
Utbyggnad av kommunalt VA
Avser utbyggnad av kommunalt va.
Rivning och nybyggnad av underjordiskt parkeringshus i Malmö
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt nybyggnad av underjordiskt garage.
Ny kopplingscentral i Teckomatorp
Befintlig kopplingscentral rivs.
Utbyggnad av VA-ledning, Lund
Avser nya ledningar för dricks- och dagvatten inom Håstad. Entreprenaden omfattar även överföringsledningar mellan Håstad och Väggarp för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstation i Håstad.
Ramavtal rökning och färgning av ledningsnätet, Österlen VA
Ramavtal avseende rökning och färgning av ledningsnätet för att finna fastigheter och rännstensbrunnar i gatan som har sitt dagvatten kopplat till spillvattennätet samt brunnsinventering. Avtalstid 2022-05-01 - 2024-04-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av ladd- och batteripark i Malmö
Avser nybyggnad av Sveriges största ladd- och batteripark i Malmö. Ladd- och batteriparken i Malmö uppförs åt Falkenklev Logistik. Parken kommer att kunna ladda 22 fordon samtidigt, men har potential att i framtiden inrymma ytterligare 18 laddplatser. Ladd- och batteriparken kommer också att bidra till att allmänheten kan ladda sina elbilar under dagtid.
Exploateringsarbeten för nytt handels- och industriområde i Örkeljunga
Avser exploateringsarbeten för ca 5000-6000 m2 handel- och industriområde.
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser rivnings-, schakt- och terrasseringsarbete, ombyggnad och färdigställande av gatu-, mark-, planterings- va-, el- och belysningsarbete samt garantiskötsel. I projektet ingår även färdigställande av Argogatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Nybyggnad- eller ombyggnad av datorhall i Lund
Avser Lunds universitets nya datorhall. Nybyggnad av eller alternativ hyresgästanpassningar av hyresobjektet.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Avser exploateringsområde för nybyggnation av 11 villatomter.
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Underhåll av broar i Skåne
Underhåll av 4 st broar; 11-602-1, 11-67-1, 12-500-1 mfl.
Utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar i Höör
Avser utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar mellan gatukontoret och reningsverket i Lyby.
Nybyggnad av laddstation i Helsingborg
Avser nybyggnad av Sveriges största publika laddstation för lastbilar på Ättekulla-området i Helsingborg. Omfattar 4 laddplatser med laddeffekt på upp till 350 kW. Därtill 6 platser med laddeffekt 100 kW för depåladdning.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Ny- och tillbyggnad av gata, va-ledningar m.m. i Husie, Malmö
Avser ny- och utbyggnad av gata, ledningar, belysning och infrastruktur till nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården i östra Malmö.
Nybyggnad av torg i Hässleholm
Avser nybyggnad av torg samt mark- och rivningslov.
Nybyggnad av panncentral i Trelleborg
Avser nybyggnad uppföra en panncentral för spets och reservproduktion av fjärrvärme till trelleborg energis fjärrvärmenät.
Nybyggnation samt tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m. Samt nybyggnation av kontor och verkstadsindustri.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Svalöv
Arbetet omfattar terrassering, va-system, gatubyggnad, belysning, kommunikationsnät och vegetationsytor inför nytt bostadsområde. Objektet är beläget i norra delen av Svalövs tätort, väster om Luggudevägen och söder om väg 1217.
Ombyggnad av väg 1613 vid Esperöd
En ny vägdragning av Esperödsallén vid Kivik-Esperöds Arboretet för att bygga bort de två 90-graderskurvorna.
Ramavtal avseende markarbeten (maskiner och förare), Hässleholm
Ramavtal avseende markarbeten (maskiner och förare). Med kompetenser inom minst följande område: Grävmaskinister Anläggningsarbetare Arbetsledare Bas-P och Bas-U
Ny station i Skurup
SKVP-Ny 50/20 kV stn.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Diskussioner pågår angående nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd.
Va-exploatering på Västra Gryet Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Projektet avser byte av ställverk, lågspänningsverk samt två transformatorer vid Sjölunda ARV.
Nybyggnad av bullerskärm i Hästveda
Lång skärm längs järnvägen bakom Viaduktsgatan i Hästveda. Bandel 815, 516+380 km - 517+200 km.
Spillvatten- & överföringsledning mellan Allarp-Ibsberga, Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning, Klippans kommun. Etapp 1: 1601852
VA-utbyggnad mellan Ljung och Skäralid Klippan
Projektet avser VA-utbyggnad mellan Ljung och Skäralid. Reningsverk och vattenverk i Ljung ska avvecklas och ersättas med överföringsledningar till Skäralid, där nytt VA-nät nyligen byggts ut. I Ibsberga mellan Skäralid och Ljung ansluts befintliga fastigheter till nytt VA-nät. I utbyggnaden ingår även avloppspumpstation i Ibsberga och avloppspumpstationer/utjämningsmagasin för spillvatten i Ljung. etapp 1: 1601852
Ombyggnad av gata och gc-väg i Ystad
Avser ombyggnad av Industrigatan Väst, skapa ny köryta, nya gång och cykelstråk, nya busshållplatser för stadsbussar. Omfattar delen Fridhemsgatan-Surbrunnsvägen i Ystad.
Stängselåtgärder i region Syd, etapp 2
Stängsling och byggnation av pyramidmattor i Hässleholm, Skurup, Köpingebro (option), Oxie, Åstorp, Kristianstad, Bäckaskog, Lönsboda, Hyllstofta, Hultsfred och Helsingborg.
Nytt exploateringsområde i Skurup, etapp 2
Avser utbyggnad av nytt exploateringsområde Västeräng och omfattar bl.a. anläggning av gator, terrasseringsarbeten, VA-, plantering och förberedande belysningsarbeten.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av mark, gator, park, belysning och VA för nytt exploateringsområde.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 12-15 villatomter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av väg i Staffanstorp
Avser ombyggnation av Dalby- och Malmövägen för införandet av högkvalitativ busstrafik, buss 177, mellan Malmö och Staffanstorp.
Ombyggnad av gata och VA-ledning i Bjuv, Et1
Avser ledningsbyten och i samband med detta ombyggnad av gatan för ökad trafiksäkerhet. Arbetet omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningssystem och omgestaltning av gatan. Objektets läge: sträckan Stationsviadukten fram till och med Mellersta vägen i Bjuv
Va-utbyggnad i yttre områden i Höör
Projektet avser utbyggnad av vatten och spillvatten till befintliga fastigheter i Holma.
Färdigställandearbeten m.m. i Oxie
Projektet omfattar gatumark, parkyta samt breddning av befintlig vägbro vilken utförs som byggnadsverk. Objektet är beläget Oxie Centrum, området avgränsas av Tegelbruksvägen mellan Murtegelvägen och Råtegelvägen samt parkyta mellan Tegelbruksvägen och Lertegelvägen..
Installation av en ny reducerstation för ånga på Västhamnsverket i Helsingborg.
Projektet avser installation av en ny reducerstation för ånga på Öresundskrafts anläggning Västhamnsverket i Helsingborg.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun.
Nybyggnad av fördelningsstation i Höörs kommun
Avser nybyggnad av fördelningsstation 20/10 kV F17 Norra Rörum. Ny station F17 Norra Rörum kommer att uppföras på ny triangelformad tomt om ca 50x65m. Avstånd mellan ny och befintlig F15 station är ca: 200m.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Åhus, Kristianstads kommun
Avser ombyggnation av planlösning, nya ytskikt och anpassningar och komplettering av tekniska installationer och en mindre tillbyggnad. Ombyggnadsyta: Ca 610 kvm. Tillbyggnadsyta: Ca 64 kvm.
Nybyggnad för slamhantering på Ekeby Avloppsreningsverk, Bjuvs kommun
Avser ny byggnad för slamhantering med tillhörande slamlager och rejektvattenbassäng. Byggnaden ska innehålla tillhörande maskin och elinstallation.
Exploatering av bostadsområde i Svarte, etapp 2
Avser terrassering av tidigare åkermark till tomter för byggnation, grönområde, VA arbete, el samt anläggning av hårdgjorda ytor Området Ca 2 hektar ligger i den västra delen av Svarte tillhörande Ystads kommun.
Ombyggnad av park i Helsingborg
Projektet avser upprustning av befintlig trädgård samt intilliggande yta med betongplattor. Projektet omfattar bl.a nya planteringar, trädflytt, stentrappor, stenläggning och grusgångar. Nivåjustering av befintliga grusgångar, platt- och gräsytor. Nybyggnad av belysning i mark och byggnader, vattenledning och bevattningssystem. Arbete med byggnader så som utsiktstorn och pergola. Yta ca: 3800 m2 Ledningslängd ca: 300 m belysning och 300 m vattenledning. Objektet är beläget i Helsingborg, söder om Slottshagen ca 200 m från Helsingborgs centrum. Option ingår under projektnummer 2174749.
Installationsentreprenad vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Område 1 Distrikt Syd. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
VA exploatering i Kävlinge
Planer finns för Va-exploatering vid Östra Rinnebäck.
Va-sanering Möllegatan i Landskrona
Avser VA-sanering ca 500 meter, Möllegatan i Landskrona.
Va-arbeten i Vallåkra, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig vattenledning(ca 500 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system på Hasselstigen, Drejarestigen och Björkstigen i Vallåkra. Fastigheterna skall förses med 3 nya serviser (Spill-, Dag- och Dricksvatten).
Inköp av krafttransformatorer till station Smedstorp
Avser inköp av krafttransformatorer till station Smedstorp.
Exploatering inför nytt villaområde i Ivetofta, Bromölla
Avser exploateringsarbeten för nytt villaområde i Ivetofta, Bromölla kommun
VA utbyggnad i Kristianstad
Avser ombyggnad/ändring av VA infrastruktur på Skanslinjevägen i Kristianstad.
Nybyggnad av busstation i Broby
Avser anläggande av ny busstation med sex hållplatslägen samt ombyggnad av bussgata och belysning i centrala Broby.
Asfalteringen av gata / gång och cykelväg , i Trelleborg
I detta etapp avser endast asfaltering av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan. Etapp 1: 1592138
Ombyggnad av gata i Marieholm Eslöv etapp 2
Planer finns för ombyggnad av gata i Marieholm, storgatan/kvarngatan.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Osby
Projektet avser anläggande av rondell.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).