Alla aktuella anläggningsprojekt i Skåne län

Bjuv (7)
Bromölla (3)
Burlöv (4)
Båstad (9)
Eslöv (12)
Höganäs (20)
Hörby (3)
Höör (16)
Klippan (1)
Kävlinge (10)
Lomma (0)
Lund (17)
Malmö (78)
Osby (9)
Perstorp (3)
Sjöbo (6)
Skurup (1)
Svalöv (5)
Svedala (19)
Tomelilla (2)
Vellinge (8)
Ystad (11)
Åstorp (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 384 st.

Nybyggnad av bana för höghastighetståg Köpenhamn-Oslo
EU-projekt med 14 inblandade parter. Planprocess beräknas ta 5-10 år. Avser nybyggnad av järnväg på betongpelare 5-10 meter upp i luften som följer västkusten. Över Hallandsåsen läggs rälsen i marknivå. Marknadsanalys: Atkins England. Kapacitetsanalys Göteborgsregionen: Vectura. Kapacitetsanalys Öresundsregionen: Ramböll Sverige och Ramböll Danmark.
Nybyggnad av tunnel mellan Malmö-Köpenhamn
Utredningsarbeten pågår. Avvaktar inlämnad EU-ansökan. Flera förslag på utförande finns, hel tunnel eller sänkt tunnel med avbrott för brodel från konstgjorda öar.
Utbyte av elkablar mellan Sverige och Danmark
Beroende på slutligt alternativ blir landsträckan på den svenska sidan mellan 50 och 80 km. Sjökabeln blir mellan 45 och 60 km till Gate VII, som markerar övergången till tyskt område. Ansluter i station Hurva, Hörby kommun.
Nybyggnad av motorväg mellan Fjälkinge-Gualöv
Projektet avser ombyggnad av 2+1 väg till en 21,5 meter bred motorväg. Ny trafikplats vid Bäckaskog. 9 km motorväg, 10 km lokala landsvägar, 6 busshållplatser, 2 km cykelväg, 6 broar inklusive viltpassage, bullervallar och bullerskärmar. Faunapassage längs Kust till Kustbanan i Fjälkinge.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerlokaler för logistikanläggning.
Exploateringsarbete, Kv Gåsen i Eslöv
Avser nytt bostadsområde med radhus i två till tre våningar, ca 1600 bostäder. Området består av fastigheterna: Fjällgåsen 1 Grågåsen 1 Gåsen 34
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad 16000 m2 parkeringshus med ca 430 p-platser, 45 laddplatser med förberedelser för fler, bil- och cykelpoollösningar, samt cykelparkering. Miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Guld, Well och NollCO2. ( I projektet ingår även en option gällande nybyggnad av kontor som ingår under projektnummer 2231877).
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av logistikanläggning på fastigheten Sockret 4. Lekia har tecknat ett 8-årigt hyresavtal för 11 570 kvm och option om att även hyra återstående yta.
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall som ska bli 21 kilometer lång och ska skydda 8000 bostäder. Byggnationen kan påbörjas under årsskiftet våren 2023.
Upprustning av kontaktledning samt järnväg längs Rååbanan sträckan Helsingborg-Teckomatorp
Byte av kontaktledningar från infartssignal Helsingborg till Teckomatorp driftplats och byte av hjälpkraft från 2-fas till 3-fas mellan Ramlösa fördelningsstation och Teckomatorp fördelningsstation. Byte av fundament och stolpar, justering av spår.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Nybyggnad av logistiklager i Staffanstorp
40000 kvm botten + 5000kvm entrésol
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby
Detta projekt avser exploateringsarbeten. Här planeras det ny bostadsbebyggelse med totalt 860 bostäder med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice. Bostäder m.m finns på ID 1573191
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av nytt mobilitetshus med 400 parkeringsplatser samt utrymmen för parkering av lättare fordon såsom mopeder, cyklar, flak- och lastcyklar. Projektet är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus
Nybyggnad av polishus i Ystad
Planens syfte är att göra det möjligt att stycka av en fastighet och att bebygga den med ett nytt polishus. Tomten ska ge plats för parkering för polisen och för besökare .
Ramavtal avseende UV-aggregat, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Ramavtal avseende köp av UV-aggregat inkl. serviceavtal och reservdelar för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Avtalstid 2023-03-26 - 2025-02-28 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlängning.
Anläggande av väg, Trelleborg
Avser anläggande av östlig ringväg, Trelleborg
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av parkeringshus med 338 platser i Hyllie. Byggherren tillhandahåller fasadskivor. Solceller på taket. Objektets läge: Norra Hyllie, Hyllie äng/söder om badhuset.
Nybyggnation av byggator, park, naturmark och torg, Bjuv
Planen ska möjliggöra för bostäder i 1-6 våningar och en förskola med tillhörande utemiljö. En ny vägdragning ska till för att kunna försörja området, under byggtiden med byggtrafik och sedan för de boende. Planen ska även ge möjlighet för att kunna nyttja bottenvåningarna längs huvudgatan till serviceverksamhet med centrumfunktioner. Park och naturytorna ska fungera för att ta omhand dagvatten i området
Underhållsbeläggning i Kronoberg, Blekinge samt Distrikt Södra Skåne
Underhållsbeläggning varm/värme/TSK. Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DSS 2301 Varm Natt, DSS 2302 Varm TSK och GK 2301 Värme.
Ombyggnad avloppsreningsverk i Trelleborg
Projektet avser anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp ombyggnad av befintliga för att klara reningskraven samt vissa renoverings- och moderniseringsarbeten .
Ledningsflytt av FL7-s7-8 i Staffanstorp
Ledningsflytt av FL7-s7-8 i Staffanstorp
Ledningsförnyelse Söderåsen - Barsebäck
Söderåsen-Barsebäck FL7 S5-6 ledningsförnyelse. Förnyelsen innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den gamla ledningen, som därefter rivs. Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström.
Nybyggnad a infrastrukturområde i Simrishamn
Planer finns för nytt kvartersområde vid Skansen för att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad.
Kontaktledningsupprustning i Eslöv
Ny kontaktledningsanläggning, gamla bryggor och stolpar byts ut mot nya. Signal- och banarbeten vid spår 1 och 2 ingår (samtidighet).
Nybyggnad av parkering, lager och kontor i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att skapa nya parkeringsmöjligheter inom området samt möjliggöra för kontor och lager utan att inskränka på angränsande riksintresse för hamn. Detaljplanen syftar också till att justera hamnområdets gränser och till att bekräfta befintlig naturmark inom planområdet.
Utvecklingsarbete vid Karantänen-tomten i Helsingborg
Planer finns för utveckling av området Karantänen i Helsingborg.
Nybyggnad av VA-anläggning i Björnås, Åstorp
Planområdet är beläget på Björnås. Syftet med detaljplanen är att säkerställa det allmänna intresset av dricksvattenförsörjning till hela Åstorp tätort fram till år 2050. Dagens reservoar rymmer 750 kubikmeter, det räcker inte längre till när kommuninvånarna blir fler och industrimarken ökar. Två vattenverk rivs för att ge plats åt Björnås nya vattenreservoar.
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby, Lund
Detta avser gatustrukturen för Stångby Söder. Planer finns för varierande bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Malmö
Projektet avser renovering av VA SYDs ledningar samt ombyggnad av gata för att möjliggöra för Malmö-Expressbussarna och enkelriktade cykelbanor. Tanken är att trafiksäkra korsningspunkter och försköna gaturummet. Avser sysselsättningsfrämjande åtgärder. Objektet är beläget längs Erikslustvägen och Köpenhamnsvägen m fl i Malmö.
Nybyggnad av blåljushus i Osby
Projektet avser nybyggnad av blåljushus innehållande brandstation för räddningstjänsten, polisstation för Polismyndigheten samt en ambulansstation. Blåljushuset uppskattas till ca 3900 kvm BTA i två våningsplan med en huvudbyggnad och tre flyglar; innehållande kontor, fordonshall, tvätthall, personalutrymmen, mötesrum, reception med mera.
Ny- och ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ny och ombyggnad av stationsgatan, del av Bergavägen.
Nybyggnad av överföringsledning i Bromölla
Planer finns för nybyggnad av reningsverk inom Bromöllas kommun.
Nybyggnad av reningsverk i Bromölla
Planer finns för nybyggnad av reningsverk inom Bromöllas kommun.
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde.
Exploateringsarbeten för bostadsområde m.m. i Kävligne
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Ombyggnad av markarbeten, Eslöv
Avser Mark och rörarbeten i Stadsparken i Eslöv
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 2
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för ca 70-80 villatomter. Etapp 2 avser terrassering av kvartersmark, byggator, belysning, VA i gator samt servisanslutningar till samtliga fastigheter, park samt en torgyta. Utbyggnadsområdet är beläget väster om Bara Centrum och norr om Malmövägen.
Nybyggnation av reningsverk i Trelleborg
Avser nybyggnation av reningsverk och omfattar grundläggning och betongarbete, mark- och ledningsarbete, nyförläggning av tryckspill-ledning. Objektets läge: beläget i yttre delen av hamnen, Trelleborgs hamn
Ny plattform för resandeutbyte i Helsingborg
Ny plattform på Helsingborg övre. Tillgänglighetsanpassad plattformsförbindelse. Trappa upp till befintlig gångbro. Helsingborg C, övre görs om till tågspår.
Ny- och ombyggnad av gata för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser ny- och ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Arbetena avser ny gata, ny bussgata, 3 st nya cirkulationsplatser, nya gång- och cykelvägar, planteringar, rörläggning, belysning mm Avser nybyggnad av Maria stationsgata samt ombyggnad av Kullavägen i anslutning till nya Maria stationsgata. Objektet är beläget i Maria staden, strax norr om Maria station. Ca 5 km från Helsingborgs centrum. Etapp 2 ingår under projektnummer 2208476.
Fundamentsättning vid Hässleholms rangerbangård och personbangård
Fundamentsättning för kontaktledningsstolpar på Hässleholms bangård, rangerbangård, mot Markarydsbanan, mot Skånebanan och mot Kristianstad.
Nybyggnad av panncentral i Bromölla
Planer finns för nybyggnation av en reservpanncentral med en 22 meter hög skorsten vid Långmossavägen. Reservpanncentralen är till för att producera fjärrvärme till kunderna ifall Nymölla bruks värmeleveranser uteblir .
Ombyggnad för en ny ambulansstation, Ängelholm
Ombyggnad av f.d. lastvagnslokaler för en ny ambulansstation inkl personaldelar, servicefunktioner mm
Åtgärder av byggator, park samt kajer vid Västra hamnen i Malmö
Varvsstaden AB renoverar och bygger nytt inom Kockums gamla område i Västra Hamnen, Malmö. I anslutning till detta kommer Fastighets- och gatukontoret nu att utföra kajrenovering utmed norra sidan av Varvskanalen samt byggator och färdigställande av park inom Varvsstadenområdet. VA SYD anlägger inom samma entreprenad stamledningar och brunnar för hantering av framtida verksamheter och bostäder. Objektet är beläget i centrala delen av Malmö Stad. Området utgörs av del av kajen norr om Varvskanalen, del av Solhöjdsgatan, Brännhusgatan samt Pannhallsgatan inom Kockums gamla område (nuvarande Varvsstaden) i Västra Hamnen.
Förläggning av högspänningskabel mellan Höganäs och Smedstorp
Avser schakt och förläggning av högspänningskabel, rivning av befintlig luftledning, samt kanalisation för optisk fiberkabel i Höganäs Kommun.
Nybyggnad av bussdepå i Lund
Planer för nybyggnad av ny bussdepå planeras. Byggledning: 2227054
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Underhållsmuddring, Södra Strandsjön i Limhamn
Avser underhållsmuddring av Södra Strandsjön som är en relativt liten lagun bakom småbåtshamnen i Limhamn.
Nybyggnad av anläggning för el och värmeproduktion vid Sjöbo reningsverk
Avser en ny anläggning för el- och värmeproduktion vid Sjöbo avloppsreningsverk.
Ombyggnad av reningsverk, Gärds Köpinge, Kristianstad
Avser ombyggnation av reningsverk. Arbetet omfattar b.l.a rivning av befintlig inloppspumpstation och byggnad för rensning av spillvatten, markarbeten, röromläggning, svetsjobb, gjutning av platta samt om- och nybyggnation av inloppspumpstation med ny rensning av spillvatten.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt. Ombyggnad av kanalgatan.
Anläggande av temalekplats i Hyllie, Malmö
Avser anläggande av temalekplats vid Hyllevångsparken. Platsen är en del av Hyllievångsparken, belägen mellan Ymers gata, Atles gata, Tygelsjöstigen och Hyllie Boulevard.
Ombyggnad av centrum i Skanör
Planer finns för ombyggnation av centrum i Skanör.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg samt nya va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg (ca 1 km) vid Furutorpsgatan mellan Malmöleden och Södra Stenbocksgatan. Omfattar även förläggning av ny vattenledning samt byte av servisledningar till fastigheter utmed gatan. Objektet är beläget i strax söder om centrala Helsingborg. Ca 1 km från Helsingborgs centrum (Helsingborgs central)
Till- och ombyggnad av tryckstegringsstation Gunnestorp, Höganäs kommun
Avser till- och ombyggnad av befintlig mätkammare till tryckstegringsstation med tillkommande funktion för tryckstegring och leverans av dricksvatten till Höganäs-, Ängelholm- och Båstad kommun. Omfattar även tillbyggnad och ombyggnad av el- och styrfunktion av anläggningen.
Nybyggnad av bensinstation i Ystad
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Sanering av VA-ledningar i Lönsboda
Avser sanering av va-ledningar vid Lönsboda.
Utveckling av hamnområde i Smygehuk
Avser en utveckling av hamnområdet i Smygehuk i Trelleborg samt en rivning av pyrhan
Upprustning av gångtunnel vid Landskrona Östra
Öppna upp befintlig gångtunnel och tillgänglighetsanpassa området med ramp, trappor mm. Västkustbanan bandel 938 km 21.
Banreparation på Kristianstad Österlen Airport
Avser banreparation på Kristianstad Österlen Airport.
Exploateringsarbeten för centrumbebyggelse
Avser exploateringsarbeten för framtida centrumbebyggelse.
Anläggande av stödmur i Malmö
Avser anläggande av stödmur i planerat område med bostäder och kommersiella lokaler.
Åtgärder av kajerna i Helsingborg
Projektet avser kajutredning för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras. Kajerna är byggda för RoRo-trafik på 1970-talet, och behöver troligtvis förändras och förstärkas.
Exploatering på Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg, Etapp 2
Avser färdigställande av gator på Oceanpiren vis Oceanhamnen i Helsingborg. Etapp 2
Färdigställande av byggator m.m. vid Elinegård, Malmö
Projektet avser terrassering av gata och allmän platsmark, byggator, anläggande av va-ledningar, dagvattenbrunn, dagvattenmagasin, trädplantering, belysning m.m. Objektet är beläget i södra delen av Malmö. Området ligger öster om Blåsebergavägen, väster om Elinelunds sommarstad (koloniområde) och söder om Elinegård etapp ett.
Nybyggnad av byggator och Va-ledningar i Nya Ellstorp, Malmö
Avser byggator och förläggning av VA-ledningar inom exploateringsområdet Nya Ellstorp samt VA-arbeten i befintlig miljö.
Säkerhetshöjande åtgärder vid dammar i Perstorp
Nya erosionsskydd, dammens konstruktion förstärks genom att klä den med stenmaterial och anlägga stödbankar. Nytt dike för läckageuppsamling.
Byte av kulvertsystem och fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Enar 1 med 123 lägenheter skall ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Nybyggnad av extern slammottagning på centrala reningsverket i Kristianstad
Avser nybyggnad av komplett produktionsanläggning för mottagning av externt slam på centrala reningsverket i Kristianstad.
Ny- och ombyggnad av pumpstationer i Svedala
Projektet avser nybyggnad och rivning av pumpstationer. Befintliga spillvattenpumpstationer P13 och P18 ska rivas och ersättas av nya pumpstationer i direkt anslutning till de gamla. Ombyggnad av befintlig spillvattenpumpstation P80. Byte av pumpar och tillhörande elutrustning, samt delar av rörgalleri. Byggnation ska utföras i följande ordning P80, P13 och P18.
Nybyggnation samt tillgänglighetsanpassning m.m vid kyrkogård i Bjuv
Planer finns för åtgärder vid Norra Wramns kyrkogård ( den södra delen) som omfattar tillgänglighetsanpassning, el- och va-arbeten , belysningsarbeten m.m. Samt nybyggnation av kontor och verkstadsindustri.
Nytt spillvattenledningsnät inom Burlövs centrum och stationsområde
Avser t förnya vatten- samt spillvattenledningsnätet inom Burlövs stationsområde och på Hantverkaregatan och Vånggatan/Lillevångsgatan vid Burlöv Centrum.
Nybyggnad av solcellspark i Sjöbo
Planer för nybyggnad av en sokcellpark söder om ringleden vid Ilstrop. Det paneras för 9 000 solcellsmoduler på ett fem hektar stort område.
Nybyggnad av rondell mm i Helsingborg
Avser ny cirkulationsplats, platsbildningar, anslutning av ny entré till den nya perrongen Helsingborg Övre, ny utformning av GC-väg längs Terminalgatan samt anslutningar mot övriga befintliga ytor. I projektet ingår också att renovera tätning av tunneltak på den resterande biten mellan cykelparkering och söder om Helsingborg C som ännu ej blivit renoverad. Samt flytt av ÖKABs laddningsplats för bilar, ny belysning innehållande övervakningskameror, automatbevattning av nya träd och trafiksignalsanläggning. Den nya perrongen Helsingborg Övre kommer Trafikverket projektera och bygga.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av reservoarvolym Björnås, Åstorp
Avser nybyggnad av reservoarvolym i anslutning till befintlig volym i området Björnås i Åstorps kommun.
Nybyggnad av gång - och cykelväg, Eslöv.
Planer för ny gång- och cykelväg- Vikingavägen.
Ny-till, och ombyggnation VA och mark i Bjuv
Avser byggnation av nya dag-, spill- och vattenledningar för anslutande av fastighet Bjuv 4:4. Anläggande av torrdammar för dagvattenhantering, grönytor med dagvattenhantering. Samt ombyggnation av Kyrkvägen för att anpassa denna till dagvattenhanteringen samt ny gatubelysning.
Nybyggnad av dagvattenledning i Bjuv
Avser nybyggnad av dagvattenanläggning.
Ramavtal fackområde 4, Projektledare, Lund
Avropade konsulter ska i rollen som projektledare driva och genomföra projekt åt Tekniska Förvaltningen. Projekten avser i huvudsak exploateringsprojekt och om- och tillbyggnadsprojekt på allmän platsmark. Ofta ingår gatu- och parkmark med gång- och cykelbanor, belysning, dagvattenmagasin och VA. Projektledarrollen innefattar både projekterings- och entreprenadfas. Möjlighet till förläning 1+1
Ramavtal avseende asfaltsbeläggning i Vellinge kommun
Ramavtal avseende beläggningsarbeten. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Anläggande av va-ledningar samt ny pumpstation i Malmö
Projektet avser att förlägga VA-ledningar samt att anlägga en pumpstation för spillvatten, för att kunna trycka spillvatten från detaljplaneområdet till befintligt ledningsnät i Hyllie stationsväg. Dagvattnet kommer att ledas till befintliga dammar på parkeringen söder om området.
Rivning av kraftverk vid Rönne å
Planer finns på att riva de tre kraftverken Stackarp, Klippan och Forsmöllan och återställa fria vandringsvägar och strömvattenmiljöer i Rönne å .
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Tjörröd sydost i Höganäs
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för industri- och handelsområde med ca 13 nya fastigheter. Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator, dagvattenmagasin och belysning för ett exploateringsområde i Höganäs. Objektet är beläget mellan Måarpsvägen och naturområdet ”Ärtan och bönan” i Höganäs kommun.
Modernisering av pumpstation i Vellinge
Avser modernisering/renovering av pumpstation K2 i Vellinge kommun.
VA-utbyggnad i Hässleholm
Avser VA-utbyggnad i området Vitsippan, Barnens By och längs Lursjöns norra strand.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Projektet avser nybyggnation av gång- och cykelbana längs Koppargatan (ca 460 m lång) mellan Industrigatan och Planteringsvägen. Gatan kompletteras även med ny belysning, mer grönska och dagvattenfördröjning samt att trafiksignalanläggningen i korsningen Koppargatan-Planteringsvägen byts ut. Entreprenaden omfattar även en större VA-omläggning/sanering i Koppargatan. Yta ca: 9000 m2 Ledningslängd ca: D 460 m, V 460 m Gatulängd ca: 460 m
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Bara, Svedala kommun
Avser rivning och nybyggnad av tryckstegringsstation. Befintlig tryckstegringsstation ska rivas och ersättas av ny station i direkt anslutning till den befintliga. Objektets läge: i Bara i Svedala kommun. Adress: Korsningen Fru Görvels gata & Värbyvägen
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
På området planeras för förskola, äldreboende, villatomter samt flerbostadshus.
Ombyggnad av gata, Eslöv
Ombyggnad av väg/gata mellan Västergatan–Bryggaregatan
Ombyggnad av gata, Eslöv
Ombyggnad av väg/gata mellan Föreningstorget–Västergatan inkl. park Timmermannen
Nybyggnad av maskinhall på Rönneholms mosse, Eslöv
Avser nybyggnad av en mindre maskinhall, ca 150 kvm med tillhörande markarbeten. Samt rivning av en mindre befintlig byggnad.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun.
Exploatering av nytt bostadsområde i Staffanstorp
Avser exploateringarbeten för nytt bostadsområde i västra Hjärup, Staffanstorp.
Nybyggnad av gång och cykelväg, Ängelholm
Avser ny väg för att koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan.
Anläggande av ny gata, gc-väg, va-ledning m.m på Regementsområdet i Ystad
Avser anläggande av ny lokalgata, gång- och cykelväg, parkytor, naturmark, diverse VA arbete, förläggning av ledningar samt belysning och el. Området ligger i den nordöstra delen av Regementsområdet tillhörande Ystad kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).