Alla aktuella anläggningsprojekt i Skåne län

Bjuv (5)
Bromölla (8)
Burlöv (6)
Båstad (46)
Eslöv (8)
Helsingborg (157)
Höganäs (39)
Hörby (2)
Höör (20)
Klippan (16)
Kävlinge (17)
Landskrona (15)
Lomma (8)
Lund (28)
Malmö (158)
Osby (9)
Perstorp (40)
Sjöbo (20)
Skurup (19)
Svalöv (20)
Svedala (30)
Tomelilla (6)
Trelleborg (17)
Vellinge (13)
Ystad (4)
Åstorp (1)
Ängelholm (39)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 768 st.

Nybyggnad av vindpark utanför skånska kusten, Ystad
Planer finns för en vindpark utanför den skånska kusten, knappt 30 km söder om Ystad. Antal vindkraftverk: 68-129. Förväntad årsproduktion: 7 500 GWh.
Byte av broar längs E22 över Helge å, Kristianstad
Den gamla bron rivs och en ny bro byggs, ca 2 m högre än den befintliga. 130 m lång och 26,5 m bred. En ny gc-förbindelse byggs under bron på östra sidan av Hege å.
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Anläggande av dricksvattenledning i Malmö
Avser ny drickvattenledning på ca 9 km mellan Vombverket och Norra Ugglarp. Arbetet omfattar schaktfri korsning av vägar och vattendrag. Delar av ledningen läggs i dränerad åkermark vilket därmed även innefattar återställning av dräneringssystem.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona
Avser ny- och ombyggnation av Karlslunds idrottsområde i Landskrona. Området är i behov av upprustning och anpassning. Objektet innefattar bland annat Karlslundsparken, ishall, idrottshall, simhall, idrottsanläggning, ridhus och fotbollsarena.
Exploateringsarbete för bostäder mm för ny stadsdel i Hässleholm
Planer finns för ny bostadsbebyggelse med ca 200 nya bostäder, vårdcentral, lokaler, centrumfunktioner, parker och ett parkeringshus. Området ligger inom 500 meter från Hässleholms centralstation.
RFI - Nytt idrottskvarter i Malmö
Planer finns för nytt idrottskvarter inom norra delen av Stadionområdet i Malmö.
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby
Detta projekt avser exploateringsarbeten. Här planeras det ny bostadsbebyggelse med totalt 860 bostäder med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice. Bostäder m.m finns på ID 1573191
Nybyggnad av biogasanläggning vid Svamparondellen i Tomelilla
Planer finns för en biogasanläggning. Läge: Vid Svamparondellen, västra industriområdet vid Tomelilla tätort.
Anläggande av dricksvattenledningar Bjuv-Ängelholm-Båstad
Avser nya dricksvattenledningar på sträckan Bjuv-Ängelholm.
Nybyggnad av helikopterbas i södra Sverige
Avser ny helikopterbas i södra Sverige. Avsikten är att upphandla en leverantör som tillhandahåller lokaler, hangar och flygplatstjänster m.m. Lokalerna ska vara uppförda enligt Sjöfartsverkets anvisningar. Placering av SAR-bas SYD begränsas till ett område från Karlskrona i nordost till Simrishamn i sydväst och högst 15 km från kusten för att tillsammans med intilliggande baserna Visby och Säve, kunna ge en godtagbar yttäckning i Sydsverige.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. i Höganäs
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ca 450 bostäder i sydöstra delen av Höganäs tätort. Området ansluter till Lexikonvägen i väster och till Allégatan i nordväst i norra delen.
Nybyggnad av bostäder m.m, Sockerstan etapp 1, Staffanstorp.
Planer finns för bostäder kombinerat med ett brett spektrum av verksamheter. Det ska finnas möjlighet till centrumverksamhet, förskolor, handel och den gamla fabriken lämpar sig till tex kultur och idrott, gym. Området är beläget söder om Sockerbruksparken och norr om Dalbyvägen. Ytan uppgår till ca 40 000m2. Fastighetsbtkn del av Brågarp 6:1 mfl. Etapp 1 kommer bestå av 5 stycken exploatörer. Totalt kommer det byggas 500 lägenheter för etapp 1.
Utbyggnad av icke linjebunden kraft längs Västkustbanan, Ängelholm-Helsingborg
Ny kopplingscentral i Kattarp, rivning och byggnation av ny kopplingscentral i Ängelholm, nya fördelningsstationer i Ängelholm, Kattarp och Ramlösa.
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby
Entreprenaden omfattar: terrasseringsarbeten va-arbeten anläggning av dagvattenanläggning med dammar, dämmen, våtmark, broar, spänger belysningsarbeten anläggning av gång-, cykel- och ridvägar anläggning av stadsdelspark med vegetationsytor, lek-, idrotts- och rekreativa ytor. anläggning av byggator med vegetationsytor
Kapacitetsåtgärder längs E6 mellan tpl Vellinge N-Petersborg
Byggnation av ytterligare körfält i norrgående riktning på väg E6/E22 mellan Vellinge N och trafikplats Petersborg, totalt ca 6,6 km.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad av plankorsning till en planskild korsning, separation av vägtrafiken från gc-trafiken, förbättrad säkerhet och tillgänglighet vid busshållplats.
Nybyggnad av travbana mm i Malmö
Nybyggnad av travanläggning med banor och tillhörande faciliteter, som bl.a. stall, publikanläggning och parkering.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Anläggande av väg, Trelleborg
Avser anläggande av östlig ringväg, Trelleborg.
Nybyggnad av biokolanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av biokolsanläggning i Helsingborg. I andra sidoentreprenader ingår följande huvuddelar: • Beställarens maskininstallationer. • Styrentreprenad • Skorstensleverans och montage • Öresundskraft EL och FJV försörjning
Nybyggnad av gata i Malmö etapp 3
Igångsättning tidigast 2022.
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Nybyggnad av biogasanläggning i Sjöbo
Avser nybyggnad av biogasanläggning. Omfattning oklar.
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby, Lund
Detta avser gatustrukturen för Stångby Söder. Planer finns för varierande bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.
Anläggande av transportområde i Malmö
Avser nytt transportområde innehållande järnvägsområde med bangård, ny streetrace bana och en gatuförbindelse i Lappögatans sträckning.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Exploateringsarbete i Södra Råbylund, Lund.
Avser anläggande av gata, gång och cykelväg samt va-ledningar för nytt bostadsområde.
Exploateringsarbete i Södra Råbylund, Lund.
Avser anläggande av gata, gång och cykelväg samt va-ledningar för nytt bostadsområde. Det planeras även en gång och cykeltunnel vid Dalbyvägen mot Linero.
Exploateringsområde av enbostadshus på Grimstofta, etapp 2
Planer finns för exploatering av enbostadshus.
Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av ny spontad kaj mot Ocenehamnen, ny kanal med spontade kajer mellan Oceanhamnen och Södra Hamnen samt ny vägbro över kanal vid Oceanhamnen och ny gång- och cykelbro över kanal vid Södra hamnen. Schakt och fyllning för nya konstruktioner och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Objektet är beläget på Oceanpiren. Ca 0,5 km från Helsingborgs centrum
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn, Malmö
Planer finns för om- eller nybyggnad av bostäder i kv. Vildanden. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar. Objektets läge: Utmed Ribergsborgsfältet i Malmö.
Förnyelse av ställvek , Kristianstad
Avser förnyelse av två befintliga 145 kV-ställverk vid stationerna Kristianstad N respektive Åhus C.
Leverans av krafttransformatorer till station, Kristianstad
Avser två stycken nya krafttransformatorer. som ska levereras till station Kristianstad Norra (KSD N) där en ny byggnad ska upprättas. Transformatorn ska placeras inomhus, men tillverkas för utomhusbruk. Märkdata enligt följande, dels: 55 +/- 8 x 1,67 % / 11 kV, 35/45 MVA (ONAN/ONAF), dels: 145 +/- 8 x 1,67 % / 11 kV, 35/45 MVA (ONAN/ONAF).
Exploateringsarbeten för Science Village, Lund
Planer finns för nybyggnad av gator, torgytor och parker inom exploateringsområdet Science Village Scandinavia, Brunnshög, Lunds kommun.
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Projektet avser anläggande av byggata, va-ledningar samt terrassering för nytt logistikområde vid Långeberga verksamhetsområde. Vägbelysning. Planteringsarbeten. Objektet är beläget östra delen av Helsingborg, ca 6 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Exploateringsarbeten inför nybyggnation av bostäder i Sjöbo
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsområdet i Kvarteret Bränneriet.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde. Objektets läge: Området är beläget i södra Malmö strax söder om Holma/Kroksbäck. Hyllie boulevard ramar in området i väst, Hyllievångsvägen gränsar i norr, koloniområdet Hyllierankan i öst samt i söder av Annetorpsvägen.
Dynamiskt inköpssystem - avseende drift och underhåll av vägar och parkeringsplatser, Länsstyrelsen i Skåne län
Avser drift och underhåll av vägar, mestadels grusvägar (enskilda vägar) och parkeringar samt i vissa fall anläggning av ny väg eller parkering inom Skåne län.
ITS-åtgärder längs E6 genom Skåne, sträckan Vellinge-Helsingborg
Åtgärder för ändrad hastighet. VMS samt kameror.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Nybyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Gastelyckan i Lund.Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596428 och 1596427.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Jörgen Kocksgatan i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596237 och 1596428.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596427 och 1596428.
Anläggande av överföringsledning i Höganäs
Avser anläggande av spillvattenledning från Viken till Lerberget. Förstärkning av vattennätet utförs i samband med detta.
Ombyggnad av gata och bostäder
Planer finns för att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. samt bebyggelse med entréer mot gatorna.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 10 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 år. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Beräknas utföras inom 5 års period. Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Exploateringarbeten för hotell, restaurang m.m. i örkelljunga
Eventuella planer finns för anläggande av va-ledningar för framtida bebyggelse för hotellverksamhet, restaurang och gym. .
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 2021. Avser exploateringarbeten för ca 500 bostäder.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Planerat projekt.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Planerat framtida projekt.
RFI nybyggnad av gasledning mellan Stridsvig och Åsljunga
Avser entreprenadarbeten samband med gasledningsbyggnation mellan Stidsvig och Åsljunga. Entreprenaden avser ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga. Utbyggnadssträcka: 2 mil.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Avser förnyelse av väg vid Bergavägen.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Utbyggnad av spillvatten- & överföringsleding i Klippan
Avser utbyggnad av spillvatten och överföringsledning mellan Ljungbyhed och Allarp.
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp.
Nybyggnad av mottagningsstation till Helsingborgs Hamn
Avser nybyggnad av en 130/10 kV mottagningsstation åt Helsingborgs Hamn för att förstärka sitt elnät.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för att bygga om befintlig gata till g/c-väg.
Utbyggnad av station i Brunnshög
Avser utbyggnaden med kontor och bostäder på Brunnshögsområdet i nordöstra Lund är kapaciteten i befintlig 130/10 kV station Lund Östra (LND ÖM) inte tillräcklig. Med anledning av detta ska den under 2015 (för matning av European Spallation Source, fortsättningsvis kallat ”Skanska ESS”) färdigställda 130/20 kV stationen Brunnshög (BHG) kompletteras med två st 130 kV transformatorfack, två st 130/10 kV 40 MVA transformatorer och ett 10 kV ställverk i form av ringskena med fyra sektioner.
Exploateringsarbeten för bostäder och skola i Höör
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder och skola.
Nybyggnad av rondell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av stor rondell.
Nybyggnad av industriverksamheter i Östra Ljungby
Området ansluter till E4, väg 13 och länsväg mot Åstorp. Omfattar 5-6 hektar. Detaljplanen är antagen. Igångsättning avhängigt intressenter.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Objektet avser ombyggnad av Norra Storgatan och Fågelsångsgatan till cykelgata, innebär att cyklister får en central placering i gaturummet. Uppfräschning av gaturummet och gångbanor samt ny belysning. Yta ca: 5500 m2 Ledningslängd ca: 100 Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 13 mellan Östra Ljungby-Gråmanstorp-Klippan
Ca 2,5 km lång sträcka mellan Östra Ljungby (Bläsingevägen) och väg 1809. Ny plattrampsbro samt tillfällig omledningsväg ingår.
Anläggande av parker och torg i Malmö
Avser utbyggnad av två torg, Spårvägstorget & Garageplan, i kv Spårvägen Malmö. Torgen är ca 2500 resp. 1500 m2 och omfattar bl.a. plattläggning, anläggning av parkutrustning, 23 byggnadsverk varav ett konstverk samt växtmaterial och belysning. Torgen ligger på var sin sida av Konsthögskolan som är inkvarterad i f.d. Spårvägshallarna och det är ca 100 m mellan dom. Objektets läge: Spårvägstorget begränsas i norr av Konsthögskolan, och i öster och söder av gatan Spårvägen samt i väster av Föraregatan. Garageplan begränsas i norr av Celsiusgatan och i öster av Konsthögskolan och i söder av Föraregatan och i väster av Garagegatan.
Nybyggnad samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Nordvästra Skåne
Nybyggnad och tillgänglighetsanpassning av 15 busshållplatser totalt; Båstad Torget, Grevie Förslövsvägen, Barkåkra Valhall park, Hjärnarp torget, Nya Vilhelmsfält, Össjö skola, Farhultsbaden, Farhults kyrka, Höganäs Margreteberg, Allerums skola, Fleninge gästis, Kingelstad skola, Kvistofta kyrka, Asmundtorp Hansavägen och Asmundtorp Skördevägen.
Nybyggnad samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sydvästra Skåne
Nybyggnad och tillgänglighetsanpassning, 9 busshållplatser totalt.
Nybyggnad av skyddsvall i Kristianstad
Avser nybyggnad av skyddsvall.
Nya plankorsningar vid Trelleborg bangård
2 nya plankorsningar med tillhörande väg. Stråk 26, bandel 914.
Vattenvårdande åtgärder i Höje å
Vattenvårdande åtgärder i Höje å's avrinningsområde genom ett åtgärdsprogram. Avser ändring av in- och utloppskonstruktion samt rensning av fyra dammar/våtmarker inom Höje å avrinningsområde inom Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner.
Nybyggnad av överföringsledning vid Brunkelstorp Osby
Avser utökning av verksamhetsområde med spillvattenledning och vattenledning för 34 fastigheter.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Trädgårdsgatan.
Nytt fördelningsställverk till Helsingborgs hamn
Avser uppförande av en ny ställverksbyggnad innehållande rum för 10 kV ställverk, kontrollutrustning samt strömförsörjningsutrustning samt omgärdande staket i Helsingborgs hamn.
Ombyggnad av vägkorsning till cirkulationsplats i Eslöv
Avser ombyggnad av 4 vägs-korsning till cirkulationsplats.
Nybyggnad för nytt exploateringsområde, Staffanstorp
Avser markarbeten för nytt exploateringsområde innehållande VA-, Park-,och markarbeten.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Sjöbo
Avser exploateringsområde för nybyggnation av 11 villatomter.
Exploateringsarbeten för bostäder och verksamhetslokaler i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för för nytt markområde som omfattar bostäder och verkamhetslokaler.
Ny dagvattenledning i Höganäs
Avser anläggande av ny överföringsledning i Centrala Höganäs.
Exploateringsarbeten för nytt kvartersområde i Simrisham
Planer finns för nytt kvartersområde vid Skansken för att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad.
Anläggande av konstgräsplan m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av konstgräsplan samt anläggande av en avgränsad yta för streetbasket. Ny parkering. Anläggningen byggs intill Bollens förskola. ( Projektet samupphandlas med projektnummer 1508034.
Åtgärder vid trafikplats i Helsingborg
Planer finns för åtgärder vid Brohults trafikplats.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Båstad
Planer finns utökning av Båstads Sportcenter med nya idrottsanläggningar, lokaler för tillfällig vistelse samt parkering.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstationer i Osby, Kristianstad, Lessebo, Ronneby och Karlskrona
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm. Tillgänglighetsanpassning.
Va-exploatering i Löddeköpinge Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder, 75-100 villor.
Va-exploatering i Kävlinge
Avser va-exploatering för bostäder.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.