Alla aktuella anläggningsprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 353 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Ystad
Planer finns för nybyggnad av tre kvarter där det ska byggas mellan 700-900 lägenheter. Punkthusen planeras byggas mellan 10, 12 och 16 våningar. De boende i de översta våningarna får en vidsträckt utsikt. I de båda andra två kvarteren är tanken att bygga femvåningshus med en indragen sjätte våning. Det blir samma antal våningar som hos grannen Sockerhusen på andra sidan Industrigatan.
Ombyggnad till butik och parkeringshus mm i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 3500 m2 butikslokaler i bottenplan för Willys samt parkeringshus i övre planen med 550 parkeringsplatser.
Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Broby
Breddning och förstärkning av befintlig väg, ny väg. 16 km lång sträcka varav 4,5 km 2+1-väg, 6 broar/portar, bullerskyddsåtgärder, gc-väg, faunastängsel och en faunapassage i plan.
Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Ombyggnad av väg 108 Staffanstorp-Lund som breddas till 2+2 körfält (ca 16 m vägbredd) med mittseparering. Ny busshållplats, gc-port, 650 m ny gc-väg, bullerskydd och dagvattenmagasin. Ny bro över Dynnbäcken med faunapassage och friluftsstråk. Förstärkningsåtgärder vid Vesums mosse. Sträckan från cirkulationsplatsen i Gullåkra till tpl Lund Södra.
Nybyggnad av vattenverk i Trelleborg
Avser nybyggnad av vattenverk i Trelleborg för att klara den framtida vattenförsörjningen. Vattenverket kommer byggas norr om Havrejordsvägen, mellan vattentornet och transformatorstationen. I det nya vattenverket kommer man att använda sig av en ny processlösning som ska göra att vattnet blir mjukare.
Nybyggnad av trafikplats Lund Södra vid E22
Ombyggnad av E22 Tpl Lund Södra. Rivning av befintlig cirkulationsplats över motorvägen, ersätts med en ny sexfältig bro samt klöverbladsramper. Additionskörfält anläggs mellan Tpl Lund Södra och Tpl Råby. 2 broar över Höje å samt en gc-bro över E22 och en port under väg 108 för väg 883/885. Bullerskydd och dagvattenmagasin.
Ny sträckning av väg i Trelleborg
Planer finns för ny sträckning av västra Ringvägen som skall sammanbinda Hedvägen och nuvarande västra Ringvägen. En utredning för att studera en mer exakt dragning – vägutredning med konsekvens – Kopplingen till väg 108 ska finnas kvar, men målsättningen är att det ska vara naturligt att välja väg E6/ E22 vid färd norrut. Ringvägen kopplas till väg 9 samt till det nya hamnområdet via en planerad östlig infart.
Tillbyggnad av vattenverk i Helsingborg
Avser byggnation av ny tryckstegeringstation och ny lågreservoar i anslutning till Örbyverket i Helsingborg.
Förlängning av mötesspår/mötesstation i Attarp
Flytt av väg mm. 600 meter bullerskydd på vardera sida om järnvägen. Samtidighet, ny vägport. Plankorsningen på väg 2023 i centrala Attarp ersätts med en planskild korsning. Lillö, Attarp och Åraslöv plankorsningar ingår.
Ny faunapassage längs väg 23/19 vid Rävninge-Östanå-Broby
Väg 19: 1 faunaport, 1 större torrtrumma, 1 torrtrumma, dubbelsidigt faunastängsel, färister, grindar och viltuthopp på sträckan Östanå-Broby. Väg 23: 2 faunabroar, 4 torrtrummor, dubbelsidigt faunastängsel, färister, grindar och viltuthopp på sträckan Östanå-Rävninge.
Ombyggnad av va och gata i Malmö
Projektet omfattar omläggning och renovering av befintligt VA-system (VA SYD) och ombyggnad av gaturummet som en del av storstadspaketet. Objektet är beläget längs Erikslustvägen och Linnégatan (Malmö) med begränsning i sina ytterområden av Mellanhedsgatan i norr och Västanväg i söder.
Nybyggnad av skyddsvallar i Vellinge
Avser nybyggnad av skyddsvall med en sträcka på ca 10 kilometer. Detta avser etapp 1 och 2. Etapp 3 o 4 ingår under ID 2352694. /Totalt i samtliga etapper blir sträckan 21 kilometer lång).
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Regementsgatan, MEX 4, delen Fersens väg-Mariedalsvägen (3025 mellersta) inklusive båda korsningarna samt en sträcka på Mariedalsvägen mellan Erikstorsgatan och Fågelbacksgatan. I entreprenaden ingår ombyggnad av hela gaturummet inom tättbebyggt område och omfattar arbeten med vägkonstruktion, VA-ledningar, busshållplatser, planteringar, el- och belysningsarbeten. Projektet är indelat i fyra etapper.
Nybyggnad av logistikanläggning och kontor i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. samt anordnande av parkering. Markyta: 4542 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nya dricksvattenledningar mellan Sturup och Skurup
Projektet avser nya dricksvattenledningar mellan anslutningskammaren vid Sturup och vattenverket i Skurup. Avser en 14 km lång ledning DN400 med tillhörande anordningar, tryckstegringspumpar, kammare etc ska anläggas. Aktuella ledningar placeras i kommunerna Skurup, Trelleborg och Svedala.
Ny 50/10 kV station i Kristianstad
OVHM Ovesholm 50/10 ny station (ersätter Vä).
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden avser byte av 12 stycken utloppsilar, renovering av 12 stycken utloppssilar, byte av en blåsmaskin, uppkoppling till befintligt automationssystem samt anpassning av blåsutrustning till utloppssilar. Utloppssilar och blåsmaskiner är placerade inne på Sjölunda ARV.
Installation av tredje trafo i Vellinge
VEE- Vellinge installation tredje trafo.
Kapacitetsåtgärder i Toftanäs
TFSM Toftanäs kapacitetsåtgärder.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Hässleholm-Malmö
Förläggning av multidukt längs Scanmed Öst sträckan Hässleholm-Lund och Arlöv-Malmö. Multidukt inklusive skåpplacering, blåsning och skarvning av mikrokabel samt anslutning av objekt. Bandel 901, 909, 910 och 935.
Färdigställande av park och gata samt VA-ledningar i Bunkeflostrand
Avser färdigställande av Stadsdelsparken i Gottorp samt Bomhögsgatan.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd
Avser ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd, i närheten av Malmö.
Ombyggnad av gata för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser fortsatt ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Avser anläggande av ny stationsväg till Maria Station. Etapp 1 ingår under projektnummer 2097665.
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 2
Avser renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 2 omfattar områdena kring gård och garage 4 och 6. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Ombyggnad av markanläggning i Hörby
Schaktning Häggenäs 3:150,3:117,3:118,3:116,3:113,3:114,3:111,3:110,3:109,3:108,3:115.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Avser ombyggnad av Kanalgatan i Kristianstad. Entreprenaden omfattar b.la riva upp befintlig gata, ny beläggning, uppbyggnad till ny bredare gata, omläggning av befintlig kullersten, VA-arbeten i mindre omfattning, ny belysning, planteringsarbeten samt jordförbättring för träd genom vaccumschakt.
Nybyggnad av byggator och va-ledningar i Centrala Brunnshög, Lunds kommun
Avser byggnation av byggator och va-ledningar vid Portkvarteren.
Underhållsbeläggning varmmassa och värme i Region Södra
Beläggningsgrupper DSS 2401 natt, DSS 2402 varm, GK 2401 värme, GK 2402 varm och GK 2403 varm.
Mark- och exploateringsarbeten för nytt område i Sockerstan etapp 1, Staffanstorp
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar till nytt bostadsområde.
Ombyggnation av mottagningsstation i Hörby
Avser ombyggnad av Hörby Mottagningsstation (HNM). 10 kV nätet är tänkt att på sikt avvecklas. Ny station utformas därför för 20 kV enbart. 10 kV ställverket förblir i befintlig byggnad. Ombyggnationen kommer ske på samma fastighet som befintlig station.
Ombyggnad av gata i Eslöv
Ombyggnad av Trollsjögatan - Bryggargatan.
Anläggande av vatten- och dag- samt spillvattenledningsnätet i Burlöv
Nyanlägga vatten- och dag- samt spillvattenledningsnätet i Vånggatan.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Trelleborg
Avser om- och tillbyggnad av Trelleborgs avloppsreningsverk.
Utbyggnad av va-nät i Ängelholm
Avser anslutning till kommunalt va-nät. Politiskt beslut finns att anslutning skall genomföras. Totalkostnad 158 mkr för 6 områden.
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Nybyggnad av skyddsvall på Hedentorp, Kristianstad
Avser nybyggnad av en skyddsvall.
Tillbyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 1
Avser renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 1 omfattar områdena kring gård och garage 5. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Färdigställande av gator och torg i Västra Hamnen, Malmö
Avser färdigställande av lokalgator och torg i Västra hamnen, norr om Stora Varvsgatan i Malmö. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar (8060, Bilen 23-25 m fl och 8561, Bilen 7).
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nyanläggning av VA, gator, park, belysning och mark för nytt exploateringsområde.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 77 småhus.
Nybyggnad av gång och cykelbro i Ängelholm
Anläggande av en ny gång- och cykelbro över Rönne å mellan Haradal och Nybroskogen Bron är 87 meter lång mellan de 18 meter höga pylonerna.
Om-och tillbyggnad av godsmottagning i Lund
Planer finns för en mindre till- och ombyggnad av godsmottagningen vid BMC i Lund.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
I entreprenaden ska Trädgårdsgatan och södra delen av Bergaliden byggas om med ny cykelbana på norra sidan, höja standarden på ytorna och belysningen och skapa förutsättningar för uteserveringar på den norra sidan. I projektet ingår även att bevara så många parkeringsplatser som möjligt och anpassa busshållplatserna inför kommande etapper av Helsingborgsexpressen. Befintliga va-ledningar, fjärrkyla och fjärrvärme är också planerat att läggas om i entreprenaden. Objektet är beläget ca 0,5 km från Helsingborgs centrum.
Va-sanering och kapacitetsökning mm i Eslöv
Projektet avser att separera ledningar i Halabacken, Bondevägen och Åbovägen för att på så sätt möjliggöra avledning av dagvatten från exploateringsområde Dannemannen som är ett förtätningsprojekt. Genom att separera den kombinerade ledningen, så ökar man dimensionen på dagvattenledningen så att risken för källaröversvämningar minskar. Entreprenaden omfattar schaktning, spontarbete, ledningar, markbeläggningar samt gräs- och planteringsytor.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Hässleholm
Arbetet med detaljplanen pågår. Avvaktar politiska beslut. Byggstart samt kostnad är uppskattad
Anläggande av kajer mm i Helsingborg
Objektet avser projektering och anläggande av kaj 408 och 409, samt rivning och fyllning av bef roro-ramp. Ny spontkaj ska göras för kaj 409 och ny stödmur med slänt ska göras för kaj 408. Längd ny spontkaj ca: 75 m. Längd ny stödmur ca: 70 m.
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift. Omfattar att optimera och underhållsrenovera befintlig energianläggning samt förlägga kulvert för att ansluta fler fastigheter till befintligt system.
Nybyggnad av fördelningstation i östra Staffanstorp
Avser ny 20 kV fördelningsstation inklusive byggnads- och markarbete i Staffanstorp.
Ledningsförnyelse VA i Kulltorp, Kristianstad
Avser Ledningsförnyelse VA. Sträckan Myrvägen ska prioriteras att utföras så snart som möjligt.
Nybyggnad av GC-väg längs väg 101 mellan Alstad-Östra Grevie
Samfinansierat projekt Trafikverket och kommunen. 4,4 km dubbelriktad och separerad GC-väg mellan Alstad och Östra Grevie. Vid cirkulationsplatsen (där väg 101 korsar väg 108) krävs en trafiksäker GC-passage/övergång. I uppdraget ingår även byggnation och tillgänglighetsanpassning av ett antal busshållplatser. Samfinansieras med Trelleborgs kommun.
VA-sanering och omgestaltning av gata i Landskrona
Avser projektering och ombyggnad av befintliga vattenledningar på sträckan Artillerigatan-Gjörloffsgatan i Landskrona. Entreprenaden omfattar även omgestaltning av Artillerigatan och omfattar: − Avsmalning av körbana. − Ny belysning över GC och körbana. − Trädplantering. − Gång- och cykelbana längs körbana. − Flexibla ytor med möjlighet till trädplantering och parkeringsplatser. − Upphöjda överfarter vid gång- och cykelbana. − Upprustning av hållplatslägen.
Breddning av ramp samt ny pendlarparkering längs E22 vid trafikplats Gårdstånga
Breddning av befintlig ramp i trafikplats Gårdstånga och utöka samåkningsparkeringen.
Exploateringsarbeten för bostäder i Höllviken
Igångsättning är ej fastställd.. Exploateringsområde för villor. Utförande under en flerårsperiod.
Nya faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2024-2026 intill väg- och järnvägsbroar samt vid trummor under väg och järnväg. Totalt ska åtgärder utföras på 46 olika platser fördelat på 29 vägbroar, 15 vägtrummor och 2 järnvägsbroar.
Sanering av VA-ledningar i Lönsboda
Avser sanering av va-ledningar vid Lönsboda.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
I Gottorp kommer det att byggas en ny del av Bunkeflostrand. Området kommer innehålla en blandad stadsbebyggelse med bostäder, centrumfunktioner och förskola. 1 Närpark 2 Gröningar och grönstråk 3 Naturområden med naturstråk samt bullervall 4 Gottorps allé (utveckling av äldre naturstråk) 5 Torg 6 Lokalgator och gångfartsområde 7 GC-väg längs Gottorpsvägen 8 Flytt av busshållplats 9 Nytt övergångsställe
Om- och tillbyggnad av Tobisviksbadet, Simrishamn
Projektet avser tillbyggnad av teknikbod, rivning av befintligt hopptorn, rivning av takbjälklag till maskinrum under mark, rivning av ledningar i mark samt översyn och justering av markytor.
Färdigställande av byggator m.m i Limhamn, Malmö
Avser färdigställande av allmän platsmark vid Elinegård. Ca 0,8 hektar stort område. Lokalgator, gångfartsgator, gångbanor, torg inklusive belysning, trädlister och planteringar samt kantstöd, infarter och slitlager på gatorna.
Upprustning av bangårdsbelysning i Helsingborg och Åstorp
Huvuddel 1: Åstorp (färdigställt 2024-11-22) och Huvuddel 2: Helsingborg Rangerbangård (färdigställt 2024-12-20).
Schakt och borrningsförläggning av elrör för högspänning, huvudled i Staffanstorp
Avser schakt och borrningsförläggning av tomrör för el samt fiber i Staffanstorps tätort.
Ombyggnad av nuvarande markanvändning, Kristianstad
Planer finns för bredda möjliga användningssätt (dock ej bostäder) inom befintlig kulturhistoriskt intressant byggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Ängelholm
Nybyggnad av maskinhall och verksamhetsbyggnad.
Byte av kulvert i flerbostadshus i Lund
Projektet avser byte av kulvertsystem.
Exploateringsarbeten inom stadsdelen Västra Sjöstaden i Ystads kommun
Avser anläggande av gator, VA, och fjärrvärme i nya stadsdelen Västra Sjöstaden i Ystad. Området är beläget med Dag Hammarskjölds väg i väster, Edvinshemsvägen i Söder och Drottning Margarethas väg i norr.
Nybyggnad av av avloppsreningsverk i Hässleholm
Avser anläggande av nytt avloppsreningsverk i Västra Torup, ca 15 km väster om Hässleholm tätort invid väg 21. Arbetet omfattar bl.a teknikbyggnad om ca 125 kvm i ett plan (platta på mark). Maskin-, vvs och el-installationer samt solceller på yttertak. Biobädd samt ett antal mindre bassänger och brunnar. Upprustning av befintlig mindre tillfartsväg och diverse mark och yttre VA-arbeten.
Nybyggnad av busshållplatser, ny belysning mm i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av busshållplatser, gångvägar samt renovering och ombyggnad av bussgata och belysning.
Nya VA-ledningar samt markarbeten i Malmö
Avser ersätta befintlig dricksvattenledning med nya ledningar n samt anpassa gatan för de nya elektrifierade expressbussarna MEX linje 4. Arbetena är begränsade till Slottsgatan och Norra Vallgata i Malmö.
Spår- och växelbyte i Hässleholm och Sölvesborg
Spårbyte av 6 objekt på Hässleholms bangård samt två växelbyten på Sölvesborgs bangård. Bandel 908, 909 och 943.
Utbyggnad av g/c-väg i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av cykelväg mellan Lundbecksgatan och Välatorpsvägen med tillhörande belysning.
VA-arbeten längs Kapplöpningsgatan i Helsingborg
Kapplöpningsgatan är belägen i södra delarna av Helsingborg i stadsdelen Planteringen. Självfallsledningar har blivit filmade och det visar att spillvattenledningen är väldigt dålig. Dagvattenledning som är anlagt parallellt har en del mindre anmärkningar. Dricksvattenledningen är även den gammal och skall bytas ut.
Renovering av kaj i Helsingborg
Avser projektering och renovering av kaj 206 och 207 i Helsingborg. Ny spontkaj ska göras för kaj 207 och ny pågjutning i betong ska göras för kaj 206. Längd ny spontkaj ca: 47 m Längd ny pågjutning betong ca: 88 m
Utbyte av ozonanläggning vid reningsverk i Malmö
Entreprenadens huvudsyfte är att byta ut befintlig ozonproduktionsanläggning. Den befintliga har inte produktionskapacitet som motsvarar behovet. Rännorna till dessa ska renoveras/bytas ut samt nya motorer. Den gamla anläggningen ska rivas/demonteras och bortforslas.
Reservkraft till två service- och trygghetspunkter i Helsingborg
Avser reservkraftanläggningar som placeras i fristående byggnad respektive i befintligt pannrum/undercentral. Entreprenaden omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft och bullerdämpande åtgärder. Objektens läge: Mariahallen och Idrottsoasen - Kullavägen 150 Rydebäcks sporthall - Frösögatan 15
Anläggande av byggata samt VA i Malmö
Projektet avser anläggande av byggata som ansluter till Vattenverksvägen i Malmö. Omfattar anläggningsarbete av byggata med VA inklusive belysning och planteringar samt vall mot angränsande tomt i väst.
Färdigställande av byggator mm i Stångby
Entreprenaden omfattar färdigställande av byggator med: delvis demontering/rivning av asfalt, kantstöd mm från byggatuskedet, anläggning av växtbäddar, planteringsarbeten, belysningsarbeten, nya ytskikt/markbeläggningar samt skötsel under garantitiden av markanläggningar och vegetationsytor.
Ombyggnad av väg i Höganäs
Avser ombyggnad av Pål Anders väg. Pål Anders väg är befintlig men ska rivas och förflyttas öster ut.
Sidoområdesåtgärder längs Tvärleden i Osby
Trafiksäkerhetshöjande sidoområdesåtgärder på sträckan Rv 15 mellan Osby och Blekinge länsgräns.
Ombyggnad av gatumark mm i Arlöv
Ombyggnad av befintlig gatumark med mindre VA-arbete. Objektet avser rivning av befintligt gatumark- och VA-arbeten på Elisetorpsvägen samt Elisetorptorget. Ny markanläggning med gator, gång- och cykelväg, torgyta och grönyta. Rivning av befintlig belysning och montering av ny belysning. Ny fontänanläggning ska byggas.
Nybyggnad av cykelbana i Malmö
Projektet avser anläggande av ca 600 m ny cykelbana, Regementsgatan Väster MEX 4. Samt anläggning av 4 nya ramper och 1 asfaltskudde. Utförande av ca 2000 m2 rotvitalisering/växtbäddsrenovering med vacuumschakt. Demontering och nyläggning av ca 2000 m2 betongmarkplattor. Objektet är beläget och utgörs huvudsakligen av arbeten på norra sidan av Regementsgatan på sträckan Fridhemstorget-Mariedalsgatan men även visst arbete på södra sidan samt mindre arbete på några närliggande tvärgator
Ombyggnad av gata i centrala Lomma
Avser utförande av mark-, VA-, belysnings-, rivnings- och landskapsarbeten för ombyggnation av Ovalen samt nybyggnad av cirkulation i Lomma. Objektets läge: Vid Lomma kommunhus med anslutande vägar, Hamngatan, Strandgatan, Vinstorpsvägen och Höjeågatan
Omläggning av VA-ledningar mm i Helsingborg
Projektet syftar till att komb-ledningar separeras till dagvatten och spillvattenledningar men även att ersätta de befintliga gamla dricksvattenledningarna. I samband med utbyte av VA-ledningarna ser även ÖKAB över sin situation och lägger om vissa befintliga huvudledningar och servisledningar för fjärrvärme.
Utbyggnad av fibernät i Svedala nordväst
Projektet avser utbyggnad av fibernät i Svedala nordväst.
Nya hissar på Landskrona station
Utförande av nya hissar på mellanplattformen vid spår 1 och 2 samt vid sidoplattformen vid spår 3. Ombyggnation av hisshus samt hisschakt till följd av större dimensioner på de nya hissarna, anpassning av väntrum och trappor m.m. Västkustbanan, bandel 938 km 21.
Byggledare pumpstationer för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med y tterligare 2+1 år.
Konstruktion, tillverkning och leverans av krafttransformatorer, Ystad Energi AB
Avser konstruktion, tillverkning, transport/leverans, montage av Alternativ 1: 2 stycken Krafttransformatorer 40 MVA 50/10 kV. Alternativ 2: 2 stycken Krafttransformatorer 50 MVA 50/10 kV. Objekten ska levereras / placeras på adressen : Fridhemsgatan 24 (station M1) och Granatvägen 7 (station M2) i Ystad.
Nybyggnad av vattenverk i Nymölla
Avser nybyggnad av vattenverket i Nymölla.
Om- och tillbyggnad av järnvägsstation, i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av entré och väntsal på järnvägsstationen i Hässleholm. Tillbyggnad BTA ca 25 kvm.
Nybyggnad av betongbro, gc-väg m.m, Staffanstorp
Avser nyanläggning av betongbro, gc-väg, mark, omhändertagande av dagvatten från GC-väg, pumpstation, slänter, belysning, växtbäddar, grönytor, gator med tillhörande anläggningar för ny GC- port på Malmövägen/Storgatan i Staffanstorp, Staffanstorps kommun
Ombyggnad av busshållplatser längs E22 mellan Kristianstad-Malmö
Förhöja standarden på 7 hållplatser längs E22 mellan Kristianstad-Malmö. Uppgradering av hållplatser vid tpl Vilan, Vä E22, Fogdarp, Rolsberga, Hurva, Lund Norra och Råby. Utökning av pendlarparkeringar med totalt 30 platser ingår.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie.
Ny- och omförläggning av VA-ledningar samt gatuarbeten i Malmö
Avser att förnya ledningar inom området genom infodring av spill- och dagvattenledningar samt ny överförings-ledning. Nya vattenserviser ska byggas till befintliga fastigheter. Sallerupsvägens gatusektion ska byggas om och få nya busshållplatser.
Konsult för slut- och övertagandebesiktning av BAS-underhållskontrakt Södra Stambanan
Slut- och övertagandebesiktning inom El järnväg, Signal järnväg, Bana järnväg och Allmän järnväg (mark och anläggning).
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Va-sanering i Ekeby, Bjuvs kommun
Projektet avser ombyggnad av befintlig va nät i gatorna Strömgatan, Mejerigatan och Falkgatan i Ekeby, Bjuvs kommun.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1029 mellan Sjöbo-Marielundsvägen
Cirka 1,4 km lång gång- och cykelväg på den södra sidan av Lv 1029, från korsningen Lv 1029/Sandåkravägen till korsningen Lv 1029/Marielundsvägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).