Alla aktuella anläggningsprojekt i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 271 st.

Ny anläggning för infångning av koldioxid i Helsingborg
Avser nybyggnad av Carbon Capture and Storage, CCS- anläggning vid Filbornaverket i Helsingborg. CCS innebär att koldioxid avskiljs från rökgaser för att sedan lagras i jordskorpan på stort djup. Delar av koldioxiden kan också tas om hand och säljas vidare, bland annat till produktion av flytande drivmedel.
Utbyggnad av gator och parker, Landskrona
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att utveckla planområdet inom stadsdelen Karlslund till ett bostadsområde med en bebyggelse bestående av både småhus och flerbostadshus. Cirka 400 bostäder bedöms möjliggöras av planförslaget id:2157856.
Nybyggnad av biogasanläggning i Örkelljunga
Projektet omfattar en produktionsanläggning för biometan avsett för tunga fordon, industri och sjöfart. Som råvaror används i huvudsak gödsel från omkringliggande lantbruk. Förutom biometan så kommer anläggningen att producera ett utmärkt biogödsel som återförs till lantbruken.
Ombyggnad av väg 19 delen Bjärlöv-Broby
Breddning och förstärkning av befintlig väg, ny väg. 16 km lång sträcka varav 4,5 km 2+1-väg, 6 broar/portar, bullerskyddsåtgärder, gc-väg, faunastängsel och en faunapassage i plan.
Ombyggnad till butik och parkeringshus mm i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 3500 m2 butikslokaler i bottenplan för Willys samt parkeringshus i övre planen med 550 parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjuv
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus med 150 lägenheter. Objektets läge: bakom Folkets park.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt planeras två st bussdepåer i Malmö ( även vid Sturkögatan ( som ingå under ID 1596427). Anläggningen i Lockarp består av en huvudbyggnad som omfattar totalt ca 9000 m2 BTA. Den inrymmer kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning för att kunna underhålla, tvätta och städa samtliga bussar som finns på anläggningen. Det kommer att finnas uppställningsytor för ca 194 laddbussar med tillhörande elkraftinfrastruktur i form av mottagningsstation och transformatorhus, en personalparkering samt övrig anläggning. Fastigheten som helhet omfattar ca 71 000 m2 mark som idag till största del består av jordbruksmark.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
väglängd ca 1311 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av logistikfastighet i Landskrona
Avser nybyggnad av cross dock-terminal, logistiklager och kontor och certifieras enligt Miljöbyggnad guld. På taket kommer en solcellsanläggning att installeras.
Tillbyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.
Nybyggnad av dricksvattenreservoar i Lunds kommun
Avser ny dricksvattenreservoar om 35 000 m3. Ugglarp 3, i Norra Ugglarp, Lunds kommun. Reservoaren får en diameter på 70 meter och en vägghöjd på 12 meter . Samt ombyggnationer av befintliga vattenledningar, Vombledning 1 och 2 och renovering av Ugglarp 2, rivning av en befintlig reservoar Ugglarp 1.
Nybyggnad av logistikanläggning i Bjuvs kommun
Fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuvs kommun är belägen på utmärkt logistikläge i nära anslutning till E4 och med snabb access till E6. Förvärvet möjliggör byggnation av hållbara och effektiva logistikanläggningar med en uppskattad uthyrningsbar yta om drygt 240 000 kvm .
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Sturkögatan i Malmö. Totalt i planeras två bussdepåer, även vid Lockarp (som ingår under ID 1596237). Anläggningen på Sturkögatan består av en huvudbyggnad som omfattar totalt ca 3500 m2 BTA. Den inrymmer kontor, personalytor, verkstad och tvättanläggning för att kunna underhålla, tvätta och städa samtliga bussar som finns på anläggningen. Det kommer att finnas uppställningsytorför ca 93 laddbussar med tillhörande elkraftinfrastruktur i form av mottagningsstation och transformatorhus, en personalparkering samt övrig anläggning. Fastigheten som helhet omfattar ca 27 000 m2 mark som idag är en industrifastighet.
Ombyggnad av Rååbanan mellan Helsingborg-Teckomatorp
Helsingborg-Teckomatorp ballastrening, bankettrensning samt mindre underhållsåtgärder, hastighetshöjning, omprogramering av baliser. Billeberga-Teckomatorp mellanblockssignal samt installation av en mellanblockssignal.
Nytt verksamhetsområde för småskalig verksamhet
Avser ett verksamhetsområde med lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder, partihandel och handel med skrymmande varor. Planområdet är beläget i ett befintligt industri- och handelsområde i stadsdelen Nya Kungsgården som ligger i utkanten av östra Ängelholm och är cirka 1,2 hektar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Trelleborg
Planer finns för två vindkraftverk.
Ny 130/20kV station i Tygelsjö
TYÖ- Tygelsjö ny 130/20kV station.
Installation av tredje trafo i Vellinge
VEE- Vellinge installation tredje trafo.
Kapacitetsåtgärder i Toftanäs
TFSM Toftanäs kapacitetsåtgärder.
Nybyggnad av brandstation i Hörby
Planer finns för nybyggnad av brandstation i Hörby.
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Nybyggnad av reservoarvolym Björnås, Åstorp
Avser nybyggnad av reservoarvolym i anslutning till befintlig volym i området Björnås i Åstorps kommun.
Nybyggnad av transmissionsledning i Eslövs kommun
Avser transmissionsledning för överföring av fjärrvärme mellan Örtofta ny kraftvärmeverk och Gunnesbo. Entreprenaden omfattar schakt, rörläggning (DN600), svets och skarvisolering på sträckan (ca 13 km). Kraftvärmeverket finns på projekt ID 2241015.
Exploateringsområde av enbostadshus på Grimstofta, etapp 3
Planer finns för exploatering av enbostadshus.
Ledningsförläggning av överföringsledning i Kristianstads kommun
Avser ledningsförläggning av överföringsledning mellan Gärds Köpinge och Åhus. Stora delar genomförs med schaktfri metod. Option: För C4 Elnät AB:s räkning schakt och förläggning av tomrör för kabelnät på högspänning, schakt och förläggning av kabelnät på mellanspänning 12 kV samt schakt och förläggning av fiberdukt.
Nybyggnad av byggator och va-ledningar i Centrala Brunnshög, Lunds kommun
Avser byggnation av bygator och va-ledningar vid Portkvarteren. 530 m ledningsgrav för VA-ledningar 380 m förläggning av rör för lågtempererad fjärrvärme 300 m byggnation av sopsugsanläggning 800 m ledningsgrav för förläggning av tomrör el och fiber 170 m byggata 180 m ombyggnad av gata med nya gång- och cykelvägar och trädplantering 270 m gång- och cykelvägar 2 000 m² anläggning av ny park, varav ca 430 m² kombinerad nedsänkt park och utjämningsmagasin.
Ny överföringsledning mellan Fäladsvägen - Östra Högsvägen i Löddeköpinge/Kävlinge
Avser första etappen av utbyggnad av överföringsledning från pumpstation utanför Barsebäck till Ljunggatan i Furulund. Ledningssträckan som ingår i denna entreprenad avser sträckan Fäladsvägen i Löddeköpinge till Östra Högsvägen norr om Furulund, sträcka ca 6 km. Överföringsledningen består i huvudsak av tryckspillavattenledning i PE med dimension men inkluderar även vattenledning på en delsträcka.
Nybyggnation av solcellspark vid Vombverket i Lund
Sydvatten AB har för avsikt att bygga en solcellspark vid Vombverket i Lunds kommun. Arealen för solcellsparken är ca 3 ha.
Ombyggnad av gator vid torg i Eslöv
Avser nya bla va-ledningar och gator runt torget mm.
Mark- och exploateringsarbeten för nytt område i Sockerstan etapp 1, Staffanstorp
Avser anläggande av gator, va-ledningar och elledningar till nytt bostadsområde.
Anläggande av vatten- och dag- samt spillvattenledningsnätet i Burlöv
Nyanlägga vatten- och dag- samt spillvattenledningsnätet i Vånggatan.
Nybyggnad av battierilagring, BESS i Trelleborg
Avser bygga bess (battery energy storage system) anläggning med 7 megawatts kapacitet.
Ramavtal för fiberinfrastruktur till Öresundsbron
Ramavtal avseende fiberinfrastruktur till Öresundsbron.
Nybyggnad av fördelningsstation i Simrishamn
Avser nybyggnad av 20/10 kV fördelningsstation inklusive byggnad. Samt transformatorbyggnad för 2 enheter och anslutning till två nya 10 MVA, 22/11 kV transformator i Vitaby, Simrishamns kommun.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Utbyggnad av GC-väg i Malmö, etapp 1
Cykelbanan på Lundavägens södra sida ska byggas om till ett supercykelstråk med högre standard. En breddning av cykelbanan och gångbanan ska göras. Kantstenen, brunnar med mera ska flyttas. Entreprenaden ska ske i fyra etapper för att minska störningarna. Några övergångsställen tvärs Lundavägen ska hastighetssäkras och byggas om med cykelöverfarter. Busshållplatslägen och trafiksignalkorsningen med Vattenverksvägen ska byggas om.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde.
Utbyggnad av uppställningsytor i Trelleborgs hamn
Totalentreprenad för byggnation av mark- och ledningsarbete samt tillhörande kringarbete i Trelleborgs hamn.
Nya hissar på Landskrona station
Utförande av nya hissar på mellanplattformen vid spår 1 och 2 samt vid sidoplattformen vid spår 3. Ombyggnation av hisshus samt hisschakt till följd av större dimensioner på de nya hissarna, anpassning av väntrum och trappor m.m. Västkustbanan, bandel 938 km 21. Betongarbeten, spontning.
Nybyggnad av busshållplatser, ombyggnad av gator mm i Helsingborg
I detta projekt innefattas sträckan Ringstorpsvägen (från korsning med Grenadjärgatan) i söder till Ringstorprondellen på Tågaborg och vidare österut på Johan Banérs gata till Rundgångsrondellen vidare på Rundgången till Kadettgatan. Befintliga hållplatslägen (8 st rivs) och ersätts med 6 st nya hållplatslägen med väderskydd och ny utrustning. Gaturummet längs hela sträckan byggs till stora delar om. Förutom anpassning för nya busslinje görs även trafiksäkerhetshöjande åtgärder med nya GC-banor/ gångbanor och avsmalnande av stora delar av sträckningen bussen ska gå. Ombyggnation av delar av anslutande gator till huvudgatorna görs. Förutom detta byts stor del av belysningen ut, många nya träd planteras då några träd även utgår eller flyttas. En del va-arbeten ska utföras .
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av luftbehandling vid terminal på Malmö Airport
Malmö Flygplats (terminal) har en rad ventilations aggregat vars tekniska och ekonomiska livslängd har passerats. Syftet är att investera i en ny ventilationslösning för terminalbyggnaden och aggregaten LB5709, LB5706, LB5707, LB5708, LB5714, LB5720, LB5705. Befintliga fläktrum kommer att byggas ut.
Utbyggnad av VA-ledningar i Höganäs
Omfattningen av entreprenaden gäller VA-utbyggnad av ca 600 meter dagvattenledning med dimension Ø1400 (invändigt) samt medförläggning tryckspill Ø225 (utvändigt) med tillhörande arbeten.
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift. Omfattar att optimera och underhållsrenovera befintlig energianläggning samt förlägga kulvert för att ansluta fler fastigheter till befintligt system.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprustning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Anläggande av kajer mm i Helsingborg
Objektet avser projektering och anläggande av kaj 408 och 409, samt rivning och fyllning av bef roro-ramp. Ny spontkaj ska göras för kaj 409 och ny stödmur med slänt ska göras för kaj 408. Längd ny spontkaj ca: 75 m. Längd ny stödmur ca: 70 m.
Muddring och underhållsarbete i Borstahusens hamn i Landskrona
Upphandlingen avser rensmuddring av ca 10 000 m3 bottensediment i Borstahusens hamn. Uppdraget omfattar även rivning av två befintliga pirer av betong samt ersätta dessa med nya flytpontoner inkl installationer så som belysning, el och vatten. Efterlagning av befintliga betongkonstruktioner. Även två bryggor av trä ska rivas och ersättas med nya flytpontoner.
Ledningsförnyelse VA i Kulltorp, Kristianstad
Avser Ledningsförnyelse VA. Sträckan Myrvägen ska prioriteras att utföras så snart som möjligt.
Exploateringsarbete inför ny stadsdel i norra Hyllie, Malmö
Avser exploateringsarbete för allmän platsmark inför ny stadsdel i norra Hyllie, öster om mässan. Planerna för området är att få en tät, blandad och stadsmässig bebyggelse med bostäder, kontor, förskola och parkeringshus samt en park (1,3 ha) med dagvattendamm och lekplats.
Ny bro över Rönneå i Ängelholm
Avser ny vägbro över Rönne å. Bron är placerad intill centrum, i ena ändan av Storgatan i Ängelholm. Den nya bron blir ett väl gestaltat tillägg i centrala Ängelholms landskap.
Anläggande av dag-, spill- och dricksvattennät i Västra Lund
Entreprenadens huvudsyfte är att anlägga ett nytt dag-, spill- och dricksvattennät samt schakta för fjärrvärmeledningar i Måsvägen i västra Lund. VA-arbetena görs som ett förberedande arbete inför större omvandlingsarbeten längre uppströms på Måsvägen där området Västerbro håller på att byggas om.
Ombyggnad av VA-ledningar i Trelleborg, Etapp 1
Avser förnyelse av VA-infrastrukturen i Klagstorp och förbättring av dagvattenhantering med hjälp av nya dagvattenledningar och ett nytt fördröjningsmagasin. I samband med detta ska det även anläggas en gångstig från Klagstorp till ”Grönan Lekplats” söder om Klagstorp. Objektets läge: Äspövägen och Storgatan samt Taborvägen som är enskild gata. Det största del av objektet ligger inom Klagstorp 6:4 och Brönnestad 19:13 som består av jordbruksmark
Exploateringsarbeten för bostadsbebyggelse i Ödåkra, Helsingborg
Planer finns för anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde med ca 100-tal bostäder.
Anpassning av bangård för evakueringsväg i Trelleborg
Bandel 914 mellan km 650+000 - 650+900. Flytt och förlängning av spår 45, vilket blir ett utdragsspår. Nytt uppställningsspår som ansluter till spår 45 med ny växel. Rivning av GC-port, bro 3500-1333-1. Anpassning av bangården för framtida angrepps- och evakueringsväg.
Ombyggnad av sandfång och förluftning vid avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden avser att säkerställa förfällningen genom byte av fällningskemikalier. Byte av fällningskemikalier innebär nybyggnation av kemikaliestation med kemikalietankar ovan mark. Till kemikaliestationen krävs en lossningsstation och teknikutrymme för doseringsutrustning samt el- och automationsutrustning. Befintliga förfällningskanaler behöver anpassas efter nya fällningskemikalier och tidigare doseringsutrustning ska demonteras.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1710 mellan Rebbelberga-Barkåkra
400 m separerad GC-väg mellan Rebbelberga-Barkåkra vid Östra Kvarn. Den planerade GC-vägen sträcker sig över befintlig bro över Rössjöholmsån. Samfinansieras med Ängelholms kommun.
Renovering av kaj i Helsingborg
Objektet avser projektering och renovering av kaj 206. Ny spont ska göras för kaj 206, längd ny spontkaj ca: 82 m.
Utbyggnad av allmän plats i Staffanstorp
Avser utbyggnad av allmän plats i Södra Stanstad i Staffanstorp. Utbyggnaden av området innebär en förtätning i ett centralt läge som ska utgöra en fortsättning på det stadsmässiga centrum som finns idag. Den aktuella allmänna platsmarken utgörs främst av gatumark och torg. Detaljplaneområdets areal är ca 2 ha. Option finns för detaljprojektera ett av kvarteren.
Ombyggnad av utemiljö vid idrottsplats i Eslöv, etapp 1
Avser ombyggnad av utemiljö vid Husarängens IP. Man kommer att göra motionsslinga, utegym, lekplats.
Gatuarbeten, ny g/c-väg m.m. i Malmö
Avser option från projektnummer 2249456. Projektet avser gatuarbeten, ny gång- och cykelväg, belysningsarbeten, ombyggnad av vägkorsning, nya dagvattenbrunnar, nya busshållplatser, va-arbeten, borrningsarbeten planteringsarbeten m.m. Arbetena kommer att bedrivas i huvudsak på Södra Bulltoftavägen med gräns i väster efterkorsningen med Hornsgatan, Nobelvägen och Åsgårdsgatan och gräns i öster där Södra Bulltoftavägen övergår till Vattenverksvägen
Ombyggnad till gågata i Malmö
Entreprenaden omfattar en ombyggnation av Friisgatan från fasad till fasad på sträckan från Södra Förstadsgatan till Norra Skolgatan. Sträckan ska byggas om till gågata och få en ny markbeläggning av marktegel. Det ska tillföras träd, perennplanteringar, ny belysning, sittplatser och annan utrustning.
VA-utbyggnad vid Bockebäcksvägen i Kristianstad
Entreprenaden avser VA-utbyggnad med LTA- system och anslutning till Kristianstads kommuns ledningsnät för ca 50 fastigheter.
Nya inloppsskruvar/pumpar till reningsverk i Malmö
Entreprenadens huvudsyfte är att byta ut tre (3) stycken befintliga inloppspumpar/ skruvar till nya skruvar. Rännorna till dessa ska renoveras/ bytas ut samt att motorer, växellådor och lager ska uppdateras till nya med modern teknik. Den gamla anläggningen ska rivas/ demonteras och bortforslas. Entreprenaden kräver att de tre (3) skruvarna hanteras i etapper då reningsverket är i full drift under entreprenadtiden.
Anläggande av park mm i Malmö
Anläggning av Läparken, ca 3 750 m² som ska bli ny park: Genomgående cykelväg mellan Lägatan och Lovartsgatan, Gångytor och mindre platser i betongmarksten samt betongplattor. Växtbäddar och Planteringsytor, stenmjölsytor mm. Lekytor; sandlåda, klätterställning, gungställning, fjädergungor mm. Kantstöd av metall och träd. Utrustning; bänkar, skräpkorgar, hundtunnor, cykelställ mm. Plantering av 96 träd varav 5 styck planteras i hårdgjord yta med markgaller. Plantering av prydnadsbuskar, barrbuskar, perenner och lökväxter samt sådd av gräs. Belysning.
Anläggande av brygga i Höganäs
Projektet avser anläggande av ny brygga vid Kvickbadet.
Utbyte av överbyggnad gata och renovering av mur i Helsingborg
Huvuddel 1: Ombyggnad av gatan på Parapeten, södra delen samt korsningen med Kvickbron. Nytt upphöjt övergångsställe på Brogatan öster om Kvickbron. Yta ca: 3 400 m2, Gatulängd ca 360 m. Huvuddel 2: Renovering av muren på Parapeten, sträckan norr om Kvickbron, längd ca 285 m. Tvätt och renovering av fogar på muren på Parapeten, sträckan söder om Kvickbron, längd ca 310 m.
Ombyggnad av infrastruktur, Ängelholm
Avser ombyggnad/flytt av infrastrukturen inför nybyggnad av verksamheter i Ängelholm. Stadshus-1578509 (kommunen) Jernhusen- 1639733 (flerbostadshus)
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i P-hus i Medicon Village, Lund
Avser uppförande av en bilvårdsanläggning i en del av suterrängplanet på det nyligen färdigställda mobilitetshuset Fjärilen i Medicon Village i Lund
Ny grovrening vid avloppsreningsverket i Svedala
Omfattar tillbyggnad av ny maskinhall med tillhörande installationer till nytt grovreningssteg. Med grovreningssteg menas nya rensgaller med nytt stenfång, ny externslammottagare, ny sandtvätt ny mammutpump, ny registreringsenhet till slamtömningsbilar och övrig teknisk och maskinell utrustning.
Färdigställande av lokalgata, allmän platsmark mm vid Varvshallarna, Malmö
Entreprenaden omfattar färdigställande av lokalgata, allmän platsmark och torrdocka. Objektet är beläget i Varvsstaden, Västra hamnen. Avser Ångfärjekajen och Torrdockan.
Anläggande av gata, VA mm i Nöbbelöv, Lund
Entreprenaden omfattar: anläggning av gata, VA-arbeten, anläggning av gång- och cykelvägar, planteringsarbeten, belysningsarbeten samt ombyggnad av befintlig väg.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv
Projektet avser ny infrastruktur för verksamhetsområde i Bjuv gällande gatu- och va-utbyggnad.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bilskrotsverkstad.
Färdigställande av byggator mm i Stångby
Entreprenaden omfattar färdigställande av byggator med: delvis demontering/rivning av asfalt, kantstöd mm från byggatuskedet, anläggning av växtbäddar, planteringsarbeten, belysningsarbeten, nya ytskikt/markbeläggningar samt skötsel under garantitiden av markanläggningar och vegetationsytor.
Exploateringsarbeten inför nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser utbyggnad av gata, va och belysning på allmän platsmark i Kristianstads kommun.
Utbyggnad av allmän platsmark vid Västra Hamnen, Malmö
Avser byggata och färdigställande av allmän platsmark. Entreprenaden omfattar Schakt och fyllning, belysning, konstruktioner, markbeläggning, plantering osv.
Färdigställande av gator och vägar i exploateringsområde i Lund
Entreprenaden omfattar: VA-arbeten, anläggning av gång- och cykelvägar, planteringsarbeten, belysningsarbeten samt ombyggnad av befintlig väg. Ungefärlig omfattning: ca 800 m ombyggnad av gata med nya gång- och cykelvägar och trädplantering.
Ombyggnad av entrénod och mötesplats vid Ribersborg, Malmö
Ombyggnad av entrénod och mötesplats med bland annat utrustningar, planteringsytor och ny markbeläggning.
Utbyte av ozonanläggning vid reningsverk i Malmö
Entreprenadens huvudsyfte är att byta ut befintlig ozonproduktionsanläggning. Den befintliga har inte produktionskapacitet som motsvarar behovet. Rännorna till dessa ska renoveras/bytas ut samt nya motorer. Den gamla anläggningen ska rivas/demonteras och bortforslas.
Utbyggnad av infrastruktur i Simris gröna kyrkby, Simrishamn
Omfattar anläggningsarbete, gatubyggnad, dagvattensystem, dagvatteninfiltration, VA-försörjning, schaktning, fyllning och anläggning av kanalisation för el och optokablar samt planteringsarbeten.
Utbyggnad av fibernät i Svedala nordväst
Entreprenaden omfattar projektering och utförande av fiberprojekt inom Svedala kommun. Kontraktsarbetena innefattar övergripande projektering och utförande av mark- och kanalisationsarbete, fiberinstallationer samt kundinstallationer in på Beställarens slutkunders tomter.
Nybyggnad av panncentral i Båstad
Planer för nybyggnad av panncentral inom Båstads kommun. Byggplats är ej fastställd.
Ledningsarbeten i området Sommarlust, Kristianstad
Avser flytt av befintliga ledningar, nyförläggning av spillvattenledning samt inkoppling till befintlig pumpstation.
Nybyggnad av vattenverk i Tomelilla
Avser nybyggnad av vattenverk och 2 brunnsöverbyggnader.
Spårbyte och urschaktning sträckan Bjuv-Mörarp
Spårbyte och ballastbyte på sträckan Bjuv-Mörarp km 60+330 – 61+250 inkl urschaktning av fyra sektioner på ca 520 meter totalt inom spårbytessträckan.
Utbyggnad av fibernät i Svedala nordväst
Projektet avser utbyggnad av fibernät i Svedala nordväst.
Ombyggnad av bro i Kristianstad
Syftet med projektet är att åtgärda sättningsproblematiken i anslutning till Bro 41, Blekingevägen. Urschaktning av befintliga tunga massor ner till lägsta lågvattennivå (LLW), som byts ut mot skumglasfyllning. Befintliga länkplattor kapas och tas bort och ersätts med nya prefabricerade länkplattor, som tillhandahålls av beställaren. Tung motfyllning mot bro ersätts med skumglas ner till LLW.
Upprustning av Ramlösa Brunnspark i Helsingborg
Avser upprustning av befintlig kulturhistorisk park som är byggnadsminnesskyddad. Yta ca: 26 400 kvm
Nybyggnad av parkytor, kaj gångstråk mm på Oceanpiren i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av parkytor, planteringar, kaj, belysning, gångstråk med platt- och stenläggning, murar, container mm. Objektet är beläget vid Oceanpiren i Helsingborg. Yta ca: 1800 m2
Exploateringsarbete inför nybyggnad av bostäder i Trelleborg
Avser nybyggnad av VA, gata och GC-väg i samband med att förtäta området Västervång längs väg 108, Lundavägen, med 140 bostäder.
Ombyggnad av centralstation i Malmö
Fasadändring (byte av fönster och entrépartier, restaurering av fasad, inklädnad av lastbrygga, byte av räcke) vit sekretess.
Konstruktion, tillverkning och leverans av krafttransformatorer, Ystad Energi AB
Avser konstruktion, tillverkning, transport/leverans, montage av Alternativ 1: 2 stycken Krafttransformatorer 40 MVA 50/10 kV. Alternativ 2: 2 stycken Krafttransformatorer 50 MVA 50/10 kV. Objekten ska levereras / placeras på adressen : Fridhemsgatan 24 (station M1) och Granatvägen 7 (station M2) i Ystad.
Ombyggnad av pumpstation i Kristianstad
Ombyggnad av pumpstation som är en kombinationssystem för spillvatten och dagvatten i Kristianstad
Färdigställandearbeten i villaområde i Husie, Malmö
Avser färdigställande av vägar m.m. samt ombyggnad av park vid villaområde i Husie.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Hässleholm
Avser exploateringsarbeten inför kommande bostadsbyggnation. På området planeras för ca 200 bostäder.
Ramavtal avseende tekniska servicetjänster för reservkraftsystem, Region Skåne
Ramavtal avseende service på reservkraftanläggningar med kvalificerad personal på sådant sätt at hög teknisk driftsäkerhet och ekonomiska värden säkerställs. Avtalstid 2024-08-31 - 2026-08-30.
Nybyggnad av vattenverk i Nymölla
Avser nybyggnad av vattenverket i Nymölla.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).