Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende anläggningsentreprenör i Vellinge
Ramavtal avseende entreprenör för anläggningsarbete inom gata, VA, grönyteteknik, belysning och terrassering för Vellinge kommun. Avtalstid 2022-03-01 - 2023-02-28 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Exploateringsarbeten för nytt verksamhetsområde i Vellinge
Avser nytt exploateringsområde i södra Vellinge för nytt företagsområde. BTA ca 20 ha, varav 63 000 kvm kvartersmark.
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprustning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 100, deletapp trafikplats Kungstorp
Åtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Breddning av bro, trafiksäkring av gång- och cykelväg.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 100, deletapp Falsterbo-Stora Hammar
Ombyggnad till fyrfältsväg, nya stationslägen med superbusstandard vid Nyckelhålsparken och Storvägen, fyrfältsväg över Skanörs Ljung, separata körfält för busstrafik.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 100, deletapp Stora Hammar-Kungstorp
Breddning av väg 100 till 2+2 körfält, nytt stationsläge och planskild gång- och cykelpassage öster om cirkulationsplatsen i Höllviken, framkomlighets- och komfortåtgärder för kollektivtrafik i cikulationsplatsen i Höllviken.
Ytvattenåtgärder i Vellinge
Avser anläggning av blågröngrå system i form av nedssänkta vegetationsytor (regnbäddar) och öppna förstärkningslager för att omhänderta dagvatten.
Ombyggnation av skolgård i Vellinge
Avser ombyggnation av skolgård på Sandeplanskolan. Den nya skolgården ska uppmuntra till rörelse och nyfikenhet och har i sin utformning fått temat ”Bönor”. Ytorna erbjuder flera aktiviteter, bland annat en ”Bollgrop” i konstgräs, kompisgungor, klätterlek och sittplatser för utomhusundervisning.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av transformatorstation.
Uppbyggnad uteridbana i Vellinge
Projektet avser utbyte/uppbyggnad av uteridbana för ridning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.