Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderödsåsen
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Ca 1200 km väg varav 130 km grusväg. Linderödsåsens driftområde sträcker sig över kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Perstorp, Höör, Hörby och Tomelilla.
Byte av broar längs E22 över Helge å, Kristianstad
Den gamla bron rivs och en ny bro byggs, ca 2 m högre än den befintliga. 130 m lång och 26,5 m bred. En ny gc-förbindelse byggs under bron på östra sidan av Hege å.
Komplettering av befintlig pumpstation i Hammarslund
Avser nybyggnad av pumpstation i Hammarslund.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Kristianstad
Nybyggnad produktionsanläggning för fjärrvärme.
Ny luftledning i Tollarp
Ny 50kV luftledning in till Tollarp, cirka sju kilometer (tillstånd ej klara).
Banreparation på Kristianstad Österlen Airport
Avser banreparation på Kristianstad Österlen Airport.
Nybyggnad av panncentral, i Kristianstad
Nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av nuvarande markanvändning, Kristianstad
Planer finns för bredda möjliga användningssätt (dock ej bostäder) inom befintlig kulturhistoriskt intressant byggnad.
Byggledare pumpstationer för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet med y tterligare 2+1 år.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
På området planeras för förskola, äldreboende, villatomter samt flerbostadshus.
VA-utbyggnad i hamnområdet i Åhus
VA-utbyggnad i hamnområdet med 2st pumpstationer, nya VA-ledningar samt markförbättringar och reningsanläggning i form av sedimenteringsdamm.
Tillbyggnad av brandstation i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av Tollarps brandstation.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Avser ombyggnation av ett tiotal korsningar från bostadsområdet Egna Hem över cykelväg, om båda sidorna längs med Prästallén. Markbeläggningen i korsningarna mot anslutande gator ska rivas och bytas mot markstenbeläggningar och gång- och cykelvägens yta ska höjas. Nybyggnad av 2 st nya timglashållplatser, vissa mindre va-arbeten ingår. De befintliga planteringsytorna under träden om båda sidorna längs med Prästallén ska renoveras.
Tillbyggnad av reningsverk i Kristianstad
Tillbyggnad av reningsverk.
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Avser ombyggnad av Kanalgatan i Kristianstad. Entreprenaden omfattar b.la riva upp befintlig gata, ny beläggning, uppbyggnad till ny bredare gata, omläggning av befintlig kullersten, VA-arbeten i mindre omfattning, ny belysning, planteringsarbeten samt jordförbättring för träd genom vaccumschakt.
Ombbyggnad av avloppsreningsverk i Kristianstad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverket som behandlar avloppsvatten från Orkla Foods. Anläggningen är i dåligt skick och behöver därför byggas om och ersättas med ny utrustning. Därtill ska anläggningens kapacitet ökas. Även betongarbeten av en yta om ca 3*3 meter, ledningsförläggning samt trädfällning ingår i entreprenaden. Det kan finnas farligt avfall i marken.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i västra Åhus, Kristianstad
Avser exploateringsarbeten för ny stadsdel i området Transval i Åhus. På området planseras det att uppföras ca 300 bostadsrätter, hyresrätter och villor i en blandad bebyggelse. Här ska även finnas vård och förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).