Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av motorväg mellan Fjälkinge-Gualöv
Projektet avser ombyggnad av 2+1 väg till en 21,5 meter bred motorväg. Ny trafikplats vid Bäckaskog. 9 km motorväg, 10 km lokala landsvägar, 6 busshållplatser, 2 km cykelväg, 6 broar inklusive viltpassage, bullervallar och bullerskärmar. Faunapassage längs Kust till Kustbanan i Fjälkinge.
Nybyggnad av parkering, lager och kontor i Åhus, Kristianstad
Syftet med detaljplanen är att skapa nya parkeringsmöjligheter inom området samt möjliggöra för kontor och lager utan att inskränka på angränsande riksintresse för hamn. Detaljplanen syftar också till att justera hamnområdets gränser och till att bekräfta befintlig naturmark inom planområdet.
Nybyggnad av lakvattenreningsanläggning i Kristianstad
Avser ny anläggning för rening av lakvattnet från Härlövsdeponin samt en pumpstation ( projekt 1481496).
Ombyggnad av reningsverk, Gärds Köpinge, Kristianstad
Avser ombyggnation av reningsverk. Arbetet omfattar b.l.a rivning av befintlig inloppspumpstation och byggnad för rensning av spillvatten, markarbeten, röromläggning, svetsjobb, gjutning av platta samt om- och nybyggnation av inloppspumpstation med ny rensning av spillvatten.
Banreparation på Kristianstad Österlen Airport
Avser banreparation på Kristianstad Österlen Airport.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Åhus, Kristianstads kommun
Avser ombyggnation av planlösning, nya ytskikt och anpassningar och komplettering av tekniska installationer och en mindre tillbyggnad. Ombyggnadsyta: Ca 610 kvm. Tillbyggnadsyta: Ca 64 kvm.
Strandfodring vid erosionsutsatta kuststräckor i Kristianstads kommun
Planer finns för att strandfodra vid erosionsutsatta kuststräckorna södra Täppet och södra Äspet.
Nybyggnad av gata och gc-väg samt ny- och ombyggnad av va-ledningar i Kristianstad
Entreprenaden omfattar ombyggnad och nyförläggning av vattenledningar, spilledningar, dagvattenledningar med tillhörande brunnar och ventiler i Vattentornsvägen och omkringliggande sidovägar. Vidare ingår nybyggnation och gestaltning av gata/GC-väg och belysning på Vattentornsvägen. Plantering av träd och växter. Vissa av sidovägarna mot Vattentornsvägen berörs också av nämda arbeten.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun .
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).