Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad för Kristianstadslänken i Kristianstad etapp 3
Planer finns för ombyggnad för Kristianstadslänken etapp 3. Diskussioner pågår kring olika alternativ.
Förnyelse av ställvek , Kristianstad
Avser förnyelse av två befintliga 145 kV-ställverk vid stationerna Kristianstad N respektive Åhus C.
Leverans av krafttransformatorer till station, Kristianstad
Avser två stycken nya krafttransformatorer. som ska levereras till station Kristianstad Norra (KSD N) där en ny byggnad ska upprättas. Transformatorn ska placeras inomhus, men tillverkas för utomhusbruk. Märkdata enligt följande, dels: 55 +/- 8 x 1,67 % / 11 kV, 35/45 MVA (ONAN/ONAF), dels: 145 +/- 8 x 1,67 % / 11 kV, 35/45 MVA (ONAN/ONAF).
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Omfattar nyanläggning av fiber, vatten- och avloppsledningar, nya LTA-anläggningar samt huvudpumpstation för spillvatten. Vidare ingår återställning av gata, väg, mark och åkermark.
Breddning av väg i Kristianstad
Avser breddning av Långebrogatan från 2-filig till 4-filig.
Ny gc-väg mellan Fjälkinge-Bäckaskog
Ny gc-väg samt ombyggnad av Gamla vägen (väg 2062).
Infrastruktur Näsby södra, Kristianstads kommun
Avser infrastrukturarbeten vid Näsby södra och Kristianstadsbadet.
Ombyggnad av ledning i Åhus
ST-AHSV-Åhus V Totalombyggnad av 130kV.
Exploatering inför bostadsbebyggelse i Önnestad, Kristianstad
På området planeras för förskola, äldreboende, villatomter samt flerbostadshus.
Rivning av byggnad, ledningar etc Näsby södra, Kristianstads kommun
Planer finns för nytt bostadsområde med ca 850 bostäder i blandad bebyggelse i området Näsby södra i Kristianstad.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av bostadsrätter.
Sanering inom Kv Bajonetten i Kristianstad
Avser rivning av lokaler inom Kv Bajonetten i Kristianstad.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Kristianstad
Avser anläggande av gata, VA-och elledningar inför nytt bostadsområde i Hammar, Kristianstads kommun.
Exploateringsområde inom Kv Bajonetten i Kristianstad
Avser anläggande av gator, gc-väg och va-ledningar inom Kv Bajonetten i Kristianstad.
Ramavtal avseende snöröjning och halkbekämpning inom ABK:s fastighetsbestånd.
Ramavtal avseende snöröjning och halkbekämpning inom ABK:s fastighetsbestånd.
Ny asfaltsyta i Åhus hamn
Projektets omfattning: En ny asfaltsyta där en befintlig byggnad har varit, inklusive alla erforderliga rivnings-, demonterings-, anslutnings-, och lagningsarbeten. Arbetsområdet är ca 7460 kvm och omfattar ca 2550 kvm rivning av befintlig grundkonstruktion, 6070 kvm ny överbyggnad samt 500 kvm justering av ytor.
Sanering av mark på Näsby fält, Kristianstad
Avser sanering på markområde av eventuell OXA på områden som är lokaliserade på Näsby fält. Inför dagvattenhantering och gång/cykelväg för detaljplan Näsby sydväst 18901. Samt inför dagvattenhantering Lingenässkolan. Bruttoarea ca 20 000kvm. Option finns på ID 1635382.
Ombyggnad av Vilans idrottsplats samt förskola i Kristianstad
Projektet avser Vilans idrottsplats (IP) och Svalans förskola (FSK) Fasadrenovering och målning (IP), mindre takmålning (FSK).
Ramavtal avseende konsulttrafik trafik, Kristianstad
Konsulttjänster Trafik. Möjlighet till förläggning 1+1+1
Ombyggnad av gata i Kristianstad
Marklov för gatuarbete- breddning av långebrogatan samt av cirkulationsplatser.
Tillbyggnad av pollare i Kristianstad
Montera 16 automatiska pollare i centrala Kristianstad, ett led i att trafiksäkra för gående i staden.
Nybyggnad av fördelningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av fördelningsstation i Kristianstad
Nybyggnad av fördelningsstationsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation - n153471 hörröds skogsväg.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation - n153583 hörröd by.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation n 155559.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Marklov för anläggande av bullerskyddsvall.
Nybyggnad av belysningsmast i Kristianstad
Bygglov för 2 st (18 m) belysningsstolpar till fotbollsplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av utfart i Kristianstad
Anläggande av ny utfart.
Nybyggnad av staket i Kristianstad
Tidsbegränsat bygglov för tillfälligt staket runt materialdepån hälsoträdgården tom 2021-12-31.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Uppsättning av bullerskyddsvall och skärm.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Kristianstad
Utbyggnad av befintlig skyddsvall.
Va-arbeten i Höganäs
Avser underhållsarbeten på ledningsnätet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.