Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde för bostäder i Veberöd, etapp 2
Anläggande av gata, gc-väg samt tranformatorstation, va-ledning. På området planeras det för bostäder i flerbostadshus och på Idalafältet föreslås uppförande av blandade byggnadsformer med radhus, friliggande hus och flerbostadshus, totalt 300 – 360 bostäder. Projektet kommer att avse projektering av VA-ledningar, belysning, fördröjningsmagasin för hantering av skyfall, dagvattenmagasin, GC-stråk, gator, parkmark etc i enlighet med uppdragsbeskrivningen.
Nybyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Gastelyckan i Lund.Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596428 och 1596427.
Utbyggnad av VA-ledning, Lund
Avser nya ledningar för dricks- och dagvatten inom Håstad. Entreprenaden omfattar även överföringsledningar mellan Håstad och Väggarp för dricks- och spillvatten samt spillvattenpumpstation i Håstad.
Nybyggnad- eller ombyggnad av datorhall i Lund
Avser Lunds universitets nya datorhall. Nybyggnad av eller alternativ hyresgästanpassningar av hyresobjektet.
Nybyggnad av motorcentrum i Lund
Avser nybyggnad av motorcentrum samt rivning av befintlig byggnad ca 400kvm.
Installation av laddstolpar för elbilar i Lund
Avser nybyggnad av 48 ladduttag samt förbereder 130 st =178 st Etapp 1: 2061404
Brännarbyte Gunnesboverket i Lund
Avser en komplett uppsättning av brännare med kringsystem inkl. mek, el, automation samt om nödvändigt, ett system för rökgasåterföring.
Modernisering av styr- och reglersystem på Gunnesboverket i Lund
Avser modernisering av styr- och reglersystemet för Panna 2 på Gunnesboverket.
Om- och tillbyggnad av lokal i Lund
Avser 34 stycken laddsstolpar samt om- och tillbyggnad av två lägenheter av en lokal.
Byte av ställverk i Veberöd, Lunds kommun
Avser komplett installation av lågspänningsställverk vid intagsbyggnad vid Vombsjön, Vombverket. I denna entreprenad finns även en option för utbyte av högspänningsställverk i samma byggnad.
Nytt parkeringsledningssystem i Lund
Ramavtal avseende nytt parkeringsledningssystem för att ersätta det befintliga. Systemet omfattar p-anläggningar, statiska och dynamiska skyltar samt tillhörande styr- och övervakningssystem. Avtalstid 5 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla.
Ombyggnad av fördelningsstation i Önneslöv, Lunds kommun
Avser ombyggnad av Önneslöv 130 / 20 kV fördelningsstation i Önneslöv, Lunds kommun.
Anläggande av våtmark i Södra Sandby, Lunds kommun
Avser anläggande av våtmark på ca 5 hektar och grävning, av ca 400 m dike på fastighet Sandby 67:2, ett område som idag utgörs av åkermark. Arbetet omfattar: • Avbaning, flytt, lagring och fyllnad av matjord totalt ca 27 000 m3 • Schakt, flytt och fyllnad av mineraljord ca 22 800 m3 • Visst VA arbete • Rekreationsåtgärder • Anlägga gångstigar på totalt ca1800 m
Utbyte av belysning i Lund
Avser utbyte av armaturer, belysningsstolpar och fundament samt omläggning av kablar inom rekreationsområdet S:t Hans Backar.
Byte av belysningsstolpar och armaturer i Lunds tätort
Avser utbyte av armaturer och belysningsstolpar längs huvudcykelstråken genom Lunds tätort. Entreprenaden omfattar: - Utbyte av ca 500 armaturer - Utbyte av ca 150 belysningsstolpar och ca 60 fundament - Kopplingsarbeten
Upprustning och utveckling av utemiljön i området Offerkällan i Lund, Etapp 1
Avser renovering, upprustning och utveckling av utemiljön Offerkällan. Etapp 1 omfattar områdena kring gård och garage 5. Arbetet omfattar: • Upprustning och utveckling av hela utemiljön med dess gårdar, lek- och aktivitetsplatser, stråk, entréområden och planteringar. • Nya tätskikt på garage, liksom att skapa nya vistelsemiljöer på taken. • Förnyelse av belysning och ledningar inom området då ledningarna är utdömda och belysningen otillfredsställande. • Kanalisation av framtida installationer till elbilar i garage. • Renoverings- och förnyelseåtgärder av VA anläggningen i området.
Fiberutbyggnad i sydöstra Lund
Projektet avser utförande av markarbeten, förläggning, installation och återställning för fiberledningar inom sydöstra Lund.
Anläggande av gata, va-ledning i Lund
Planer finns för anläggande av gata, va-ledning på en yta mellan Kävlingevägen och Korsåkervägen inför nytt bostadsområde vid Korsåkersparken i Lund.
Rörinstallation vid ESS-anläggningen i Lund
Avser rörinstallationer och omfatta rörspolar och rörstödmaterial, installation, svetsning, inspektioner och provning.
Hyra av emissionsfri maskin med förare
Avser hyra av en emissionsfri maskin till CleanCon-projektet. Arbetet omfattar bygge av försedimentationsdamm i Södra Sandby, Lunds kommun. Maskinen ska användas till sedvanliga grävningsarbeten i samband med dammbygge.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).