Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby
Detta projekt avser exploateringsarbeten. Här planeras det ny bostadsbebyggelse med totalt 860 bostäder med tillhörande gator och närparker, nytt stationsområde med torg, perronger och gång- och cykeltunnel, skola (F-3), förskola, handel och närservice. Bostäder m.m finns på ID 1573191
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby, Lund
Detta avser gatustrukturen för Stångby Söder. Planer finns för varierande bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde.
Ramavtal avseende Hyrmaskintjänster, Lund
Avser serviceförvaltningen, Markentreprenad ämnar nu upphandla Hyrmaskintjänster för maskiner och utrustning som krävs för markanläggningsarbeten. Möjlighet till förläning 1+1
Nybyggnad av bussdepå i Lund
Planer för nybyggnad av ny bussdepå planeras. Byggledning: 2227054
Ramavtal fackområde 4, Projektledare, Lund
Avropade konsulter ska i rollen som projektledare driva och genomföra projekt åt Tekniska Förvaltningen. Projekten avser i huvudsak exploateringsprojekt och om- och tillbyggnadsprojekt på allmän platsmark. Ofta ingår gatu- och parkmark med gång- och cykelbanor, belysning, dagvattenmagasin och VA. Projektledarrollen innefattar både projekterings- och entreprenadfas. Möjlighet till förläning 1+1
Ombyggnad- sanering av gator park i Lund
Avser utförande av sanerings-, rivnings- och va-arbeten samt byggator mm. Nybyggnation av gator: 1001691
Modernisering av kvävereningen på Källby ARV i Lund
Igångsättning ej fastställd. Avser modernisering av kvävereningen på Källby ARV för att även i framtiden kunna uppfylla de utsläppta kraven som föreligger för kväve. Projektet omfattar bland annat processmässiga förändringar i befintliga bassänger, åtgärder för bättre processuppföljning och möjligheter till dosering av kolkälla
Anläggande av park i Lund
Planer finns för nytt park-/torgrum på ca 5000 kvm innehållandes bl.a. multisportplan i anslutning till Hardebergaspåret. Även saneringsarbeten ska ske. Sanering: 2167867
Anläggande av översvämningsytor med dämmande plank i Veberöd, Lunds kommun
Avser anläggning av översvämningsytor genom installation av dämmande plank på tre och sättning av en ny brunn i befintlig damm med tillhörande röranslutningar och en kopplingsbrunn.
Ny och ombyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget. Planer finns att anlägga en rak stäcka med cykelväg för pendlare mellan Lund och Malmö.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Veberöd
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för verksamhetsområde .
Byte av belysningsstolpar och armaturer i Lunds tätort
Avser utbyte av armaturer och belysningsstolpar längs huvudcykelstråken genom Lunds tätort. Entreprenaden omfattar: - Utbyte av ca 500 armaturer - Utbyte av ca 150 belysningsstolpar och ca 60 fundament - Kopplingsarbeten .
Rivning av parkeringshus i Lund
Rivning av parkeringshus.
Ramavtal avseende tekniska konsulter i Lunds kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter och avser byggledare och besiktning för byggnation samt renovering av bro inom Lunds kommun. Avtalstid 2023-03-15 - 2025-03-14 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).