Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppgradering av kraftledning i Hurva-Sege
Avser 42 km ledning. 400 kV-ledning
Ramavtal reläskyddsbyten och andra åtgärder i fördelningsstationer
Upphandling av ramavtal omfattande stationsarbeten i befintliga fördelningsstationer såsom: Reläskyddsbyten i fördelningsstationer 130-10 kV, Övriga typer av arbeten i befintliga fördelningsstationer , exempelvis apparatbyten i högspänningsutrustning, markarbeten inom ställverksområdet inklusive skydd för obehöriga (staket, larm etc) Upphandling av ramavtal omfattande stationsarbeten i befintliga fördelningsstationer såsom: Reläskyddsbyten i fördelningsstationer 130-10 kV, Övriga typer av arbeten i befintliga fördelningsstationer , exempelvis apparatbyten i högspänningsutrustning, markarbeten inom ställverksområdet inklusive skydd för obehöriga (staket, larm etc)
Nytt exploateringsområde för bostäder i Veberöd, etapp 2
Anläggande av gata, gc-väg samt tranformatorstation, va-ledning. På området planeras det för bostäder i flerbostadshus och på Idalafältet föreslås uppförande av blandade byggnadsformer med radhus, friliggande hus och flerbostadshus, totalt 300 – 360 bostäder. Projektet kommer att avse projektering av VA-ledningar, belysning, fördröjningsmagasin för hantering av skyfall, dagvattenmagasin, GC-stråk, gator, parkmark etc i enlighet med uppdragsbeskrivningen.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Lund
Planer finns för nybyggnad av bostäder i Lunds södra del. Hela området vid Söderport kommer att utvecklas av Riksbyggen, Lunds Kommuns Fastighets AB, Veidekke Bostad, Midroc och Norama med totalt ca 600 lägenheter. Området är beläget vid kv Margretedal, del av Järnåkra och delar av Stora Södergatan och Södra vägen.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser nybyggnad av park. Parken utformas som en aktivitetspark för alla åldrar med utegym, lekutrustning, grillplats, agilitybana etc. Sanering krävs och finns på projekt ID 1479885.
Rivning av avfallsanläggning, Lunds sjukhusområde
Avser rivning av avfallsanläggning, By 51 vid Lunds sjukhusområde.
Ledningsrenovering, ny busshållplats m.m. i Lund
Projektet avser ledningsrenovering av befintliga vatten- och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar, gasledningar, belysningsarbeten, ny busshållplats samt tillgänglighetsanpassade åtgärder. Objektet läge: Sankt Petri kyrkogata i centrala Lund.
Upphandling av Krafttransformatorer i Lund
Omfattar krafttransformatorer enligt nedan: Kraftringen Nät: Fyra (4) st 130/20-10 kV 40 MVA. Två (2) st 20/10 kV 10 MVA. Skånska Energi Nät: En (1) st 130/20 kV, 30 MVA.
Ombyggnad värmecentraler
Avser ombyggnad av värmecentraler inom fem fastigheter benämnda Skolgatan 5 och 13, Råbygatan 7B, Östra Mårtensgatan 10B och Östra Vallgatan 21 inom kvarteret Östertull.
Kulvertomläggning och markarbeten Etapp 1 i Dalby, Lund
Avser kulvertomläggning och markåtgärder som ofattar totalt 6 st rad/kedjehuslängor med 78 st lägenheter. Objektet är beläget på Norra Fäladsvägen 2-64 och Ljungvägen 1-91 i Dalby.
Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Igångsättning tidigast 2021. Plan finns att flytta fotbollsplaner söder om Klostergårdens Idrottsplats. Man letar efter ny byggplats.
Va-arbeten i Stångby, Lund
Projektet avser förnyelse av vattenledning.
Byte av vattenledning i flerbostadshus i Lund
Avser byte av vattenledningar. VA-entreprenad : HP entreprenad AB
Lokala bullerskärmar vid uteplatser längs Södra Stambanan, etapp 1
Avser fastigheter inom Lund, Eslöv, Höör, Hässleholm och Osby kommuner.
Nybyggnad av Stångby stadsdelspark, Lunds kommun
Avser anläggande av ny stadsdelspark ca 7ha och innehållande bla dagvattendammar i Stångby, Lund.
Ombyggnad av sopsugsterminal i Lund
Avser upphandling av en totalentreprenad för sopsugsutrustning till en sopsugsterminal (ej byggnad), inkast till kommande etapputbyggnader, inkoppling av befintliga inkast, leverans av NiHard rör samt 5 års drift och underhåll. I entreprenaden ingår inga grävarbeten
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Lund
Planer för spolning av stammar planeras i flerbostadshus i Lund, Brf vintergatan.
Utbyggnad av biogasledning i centrala Lund
Avser option från projekt ID 1612037. Förläggning av ny gasledning till Stortorget, Bantorget och Clemenstorget med schakt i centrala Lund. Arbetet omfattar även anslutningar till krogverksamheten.
Förnyelse av ledningsnät i Lunds kommun
Avser förnya vattenledningsnätet samt förbättra driftsäkerheten i centrala Veberöd.
Leverans av komplett reservkraftanläggning, Lund
Utbyte av frekvensomriktare till distributions och cirkulationspumpar vid Fjärrkylaverket i Lund.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Veberöd
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för versamhetsområde.
Exploateringsarbeten inför nytt detaljhandelsområde i Lund
Avser anläggande av gata och va-ledningar för ett nytt verksamhetsområde i Lund.
Nybyggnad av idrottsplats i Lund
Förhandsbesked för nybyggnad av idrottsanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för ändrad marknivå ängsmark.
Nybyggnad av solcellsanläggning vid flerbostadshus i Lund
Avser solcellsanläggning med energilagring, elbilsladdning samt laststyrning inom Brf Solbyn i Dalby.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av accesnod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lund
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för nybyggnad av plank samt ändring av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av upplag.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.