Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av bussdepå i Lund
Projektet avser tillbyggnad av befintlig bussterminal med nya verkstäder, ny tvätthall, ca BTA 2000 kvm och ombyggnad av delar av befintlig byggnad, ca BTA 1000 kvm.
Nybyggnad av dricksvattenreservoar i Lunds kommun
Avser ny dricksvattenreservoar om 35 000 m3. Ugglarp 3, i Norra Ugglarp, Lunds kommun. Reservoaren får en diameter på 70 meter och en vägghöjd på 12 meter . Samt ombyggnationer av befintliga vattenledningar, Vombledning 1 och 2 och renovering av Ugglarp 2, rivning av en befintlig reservoar Ugglarp 1.
Nybyggnad av byggator och va-ledningar i Centrala Brunnshög, Lunds kommun
Avser byggnation av bygator och va-ledningar vid Portkvarteren. 530 m ledningsgrav för VA-ledningar 380 m förläggning av rör för lågtempererad fjärrvärme 300 m byggnation av sopsugsanläggning 800 m ledningsgrav för förläggning av tomrör el och fiber 170 m byggata 180 m ombyggnad av gata med nya gång- och cykelvägar och trädplantering 270 m gång- och cykelvägar 2 000 m² anläggning av ny park, varav ca 430 m² kombinerad nedsänkt park och utjämningsmagasin.
Nybyggnation av solcellspark vid Vombverket i Lund
Sydvatten AB har för avsikt att bygga en solcellspark vid Vombverket i Lunds kommun. Arealen för solcellsparken är ca 3 ha.
Anläggande av dag-, spill- och dricksvattennät i Västra Lund
Entreprenadens huvudsyfte är att anlägga ett nytt dag-, spill- och dricksvattennät samt schakta för fjärrvärmeledningar i Måsvägen i västra Lund. VA-arbetena görs som ett förberedande arbete inför större omvandlingsarbeten längre uppströms på Måsvägen där området Västerbro håller på att byggas om.
Underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum i Lund
Avser underhåll och uppgradering av befintligt produktionsanläggning vid Kemicentrum och gå över till CO2-värmepumpdrift. Omfattar att optimera och underhållsrenovera befintlig energianläggning samt förlägga kulvert för att ansluta fler fastigheter till befintligt system.
Nybyggnad av bilvårdsanläggning i P-hus i Medicon Village, Lund
Avser uppförande av en bilvårdsanläggning i en del av suterrängplanet på det nyligen färdigställda mobilitetshuset Fjärilen i Medicon Village i Lund
Anläggande av gata, VA mm i Nöbbelöv, Lund
Entreprenaden omfattar: anläggning av gata, VA-arbeten, anläggning av gång- och cykelvägar, planteringsarbeten, belysningsarbeten samt ombyggnad av befintlig väg.
Färdigställande av byggator mm i Stångby
Entreprenaden omfattar färdigställande av byggator med: delvis demontering/rivning av asfalt, kantstöd mm från byggatuskedet, anläggning av växtbäddar, planteringsarbeten, belysningsarbeten, nya ytskikt/markbeläggningar samt skötsel under garantitiden av markanläggningar och vegetationsytor.
Färdigställande av gator och vägar i exploateringsområde i Lund
Entreprenaden omfattar: VA-arbeten, anläggning av gång- och cykelvägar, planteringsarbeten, belysningsarbeten samt ombyggnad av befintlig väg. Ungefärlig omfattning: ca 800 m ombyggnad av gata med nya gång- och cykelvägar och trädplantering.
Ombyggnad av utemiljö vid LTH Campus i Lund
Avser upprustning av utemiljön vid LTH Campus i Lund.
Ombyggnad av va-ledning i Lund
Ändring av VA. Anläggande av dagvattenledning från John Ericssons väg till Pölen.
Vetenskapliga kärnborrningar i Skåne
Denna upphandling avser avtal för entreprenadtjänst av vetenskaplig borrning i Skåne med Riksriggen. Preliminär tid för utförande är augusti 2024 - juni 2025.
Beläggningsarbeten på gata i Lund
Projektet avser upphandling av beläggningsarbeten (med gatsten) för gata i centrala Lund.
Rivning av bensinstation i Lund
Rivning av drivmedelsanläggning.
Renovering av mellansedimenteringsbassänger vid Källby ARV i Lund
Uppdraget avser renovering av befintliga mellansedimenteringsbassänger på Källby avloppsreningsverk. Renoveringen syftar till att säkerställa optimal prestanda samt efterlevnad av gällande miljökrav.
Processutrustning och installation för vattenrening av processavloppsvatten från LHVC, Lund
Upphandlingen avser processutrustning och installation för vattenrening av processavloppsvatten från LHVC. Objektet är beläget på Gunnesbo värmeverksområde. Adress; Gunnesboverket (GBV), Vårbruksvägen 4, 226 60 Lund.
Anläggande av ny dagvattenanläggning i Västra Lund
VA SYD avser att anlägga en ny dagvattenanläggning i Västra Lund, väster om Värpinge golfbana, på del av fastigheten Värpinge 17:26. Anläggningen har som syfte att rena och till viss del fördröja dagvatten från ett befintligt större avrinningsområde, samt förtätningar inom avrinningsområdet. Anläggningen kommer dessutom anläggas så att det framöver finns möjlighet att genomföra forskningsförsök vid anläggningen.
Nybyggnad av fjärrkyleanläggning i Brunnshög, Lund
Kraftringen ska bygga en fjärrkyleanläggning i Brunnshög. Kraftringen kommer handla upp kylanläggningen i olika delar. Denna upphandling avser mark och servicebyggnad. Kylanläggningen består av en byggnad på ca 650 m³ med tillhörande gård.
Ombyggnad av utemiljö vid Stenkrossen i Lund
Utemiljön för Stenkrossen ska göras om, vilket innefattar innergård och entrén. Projektet är indelat i två arbetsområden: Arbetsområde Gården och Arbetsområde Entréytan.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Lund
Ändrad användning till bilvårdsanläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).