Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E22 mellan Tpl Gastelyckan-Tpl Lund N
Ett extra körfält i varje riktning mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund Norra, trafikplats Lund Norra kompletteras med nya av- och påfartsramper i sydlig riktning, med koppling till Scheelevägen på Ideon-området, ny cirkulationsplats på Scheelevägen ny bro för avfartsramp strax söder om Sölvegatan, ny bro över Tunavägen, ny gång- och cykelbro över E22 vid Hardebergaspåret.
Ramavtal reläskyddsbyten och andra åtgärder i fördelningsstationer
Upphandling av ramavtal omfattande stationsarbeten i befintliga fördelningsstationer såsom: Reläskyddsbyten i fördelningsstationer 130-10 kV, Övriga typer av arbeten i befintliga fördelningsstationer , exempelvis apparatbyten i högspänningsutrustning, markarbeten inom ställverksområdet inklusive skydd för obehöriga (staket, larm etc) Upphandling av ramavtal omfattande stationsarbeten i befintliga fördelningsstationer såsom: Reläskyddsbyten i fördelningsstationer 130-10 kV, Övriga typer av arbeten i befintliga fördelningsstationer , exempelvis apparatbyten i högspänningsutrustning, markarbeten inom ställverksområdet inklusive skydd för obehöriga (staket, larm etc)
Exploateringsarbeten för bostäder mm i Stångby
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde. Samt en stor stadsdelspark innehållande bla dagvattendammar projekt ID: 1293542.
Utbyggnad av gång- och cykelstråk och torg i Lund
Avser nybyggnad av cykel- och gångstråk (Idépromenaden) samt utbyggnad av torg.
Exploateringsarbete i Södra Råbylund, Lund.
Avser anläggande av gata, gång och cykelväg samt va-ledningar för nytt bostadsområde.
Exploateringsarbete i Södra Råbylund, Lund.
Avser anläggande av gata, gång och cykelväg samt va-ledningar för nytt bostadsområde. Det planeras även en gång och cykeltunnel vid Dalbyvägen mot Linero.
Exploateringsarbeten för Science Village, Lund
Planer finns för nybyggnad av gator, torgytor och parker inom exploateringsområdet Science Village Scandinavia, Brunnshög, Lunds kommun.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser nybyggnad av park. Parken utformas som en aktivitetspark för alla åldrar med utegym, lekutrustning, grillplats, agilitybana etc. Sanering krävs och finns på projekt ID 1479885.
Utbyggnad av station i Brunnshög
Avser utbyggnaden med kontor och bostäder på Brunnshögsområdet i nordöstra Lund är kapaciteten i befintlig 130/10 kV station Lund Östra (LND ÖM) inte tillräcklig. Med anledning av detta ska den under 2015 (för matning av European Spallation Source, fortsättningsvis kallat ”Skanska ESS”) färdigställda 130/20 kV stationen Brunnshög (BHG) kompletteras med två st 130 kV transformatorfack, två st 130/10 kV 40 MVA transformatorer och ett 10 kV ställverk i form av ringskena med fyra sektioner.
Nybyggnad av idrottsplats i Lund
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Upphandling av Krafttransformatorer i Lund
Omfattar krafttransformatorer enligt nedan: Kraftringen Nät: Fyra (4) st 130/20-10 kV 40 MVA. Två (2) st 20/10 kV 10 MVA. Skånska Energi Nät: En (1) st 130/20 kV, 30 MVA.
Ombyggnad värmecentraler
Avser ombyggnad av befintlig fjärrvärmevärmecentral för två stycken flerbostadshus och en mellanliggande butiksbyggnad. Respektive bostadshus utgörs av 84 lägenheter i 10 våningsplan och källare. Butiksbyggnad utgörs av en affärslokal i markplan och med en källare inrymmande lager, personalutrymmen och teknikrum. Gemensam värmecentral för byggnader ovan är placerad i källare för byggnad Sandryggen 3(f.d. Dikesryggen 1).
Ombyggnad värmecentraler
Avser ombyggnad av värmecentraler inom fem fastigheter benämnda Skolgatan 5 och 13, Råbygatan 7B, Östra Mårtensgatan 10B och Östra Vallgatan 21 inom kvarteret Östertull.
Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Igångsättning tidigast 2021. Plan finns att flytta fotbollsplaner söder om Klostergårdens Idrottsplats. Man letar efter ny byggplats.
Lokala bullerskärmar vid uteplatser längs Södra Stambanan, etapp 1
Avser fastigheter inom Lund, Eslöv, Höör, Hässleholm och Osby kommuner.
Installation av laddstolpar för elbilar i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av ca 450 stycken laddstolpar intill fastigheterna.
Anläggande av kvartersmark i Södra Råbylund, Lund
Avser anläggande av kvartersmark i östra delen av södra Råbylund där det planeras att byggas ca 154 bostäder i blandad bebyggelse.
Ombyggnad av fördelningsstation i Önneslöv, Lunds kommun
Avser ombyggnad av Önneslöv 130 / 20 kV fördelningsstation i Önneslöv, Lunds kommun.
Anläggande av park i Lund
Planer finns att anlägga en ny park vid Revingegatan i Lund.
Renovering av självfallsledningar i Lund
Avser renovering av självfallsledningar med flexibla foder.
Ombyggnad av park i östra Lund
Avser ombyggnad av parkens gångsystem, lekplats, idrottsplan, utrustning och vegetationsytor. Projektet innehåller även åtgärder för dagvattenhantering. Arbetet beräknas starta under hösten och slutföras under 2021.
Anläggande av dammar i Staffanstorps kommun
Avser anläggande av två grund- och ytvattenförsörjda dammar på fastigheten Flackarp 8:4 i Staffanstorps kommun inom ett område som idag utgörs av betesmark.
Ombyggnad av idrottsplats i Lund
Avser ändrad användning idrottsanläggning.
Tillbyggnad av laddstolpar i Lund
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar till flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Lund
Nybyggnad plank samt rivning.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad på Norra Fäladen 4:1 och Ladugårdsmarken 5:8.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för nybyggnad av mur och skylt.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av upplag.
Utvändigt underhåll av nätstation i Lund
Bygglov för utvändig ändring av nätstation Innerstaden 3:23,3:32,5:7.
Utvändigt underhåll av nätstation i Lund
Bygglov för utvändig ändring av nätstation.
Rivning av nätstation i Lund
Rivningslov för rivning av nätstation.
Nybyggnad av idrottsplats i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av idrottsanläggning.
Nybyggnad av plank i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av plank.
Underhåll på fjärrvärmeverk, Kraftringen AB
Avser utförande av Level 4 service av 2 st 1800 kW/10 kV motorer, med option för ytterligare 4 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.