Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Kungstorget som ligger centralt beläget direkt utanför Helsingborg central (före detta Knutpunkten). Avser nytt entrétorg med upphöjda planteringar med träd och perenner och inbjudande sittytor, vändplats med taxizon och korttidsparkeringar för att hämta/lämna resande och en flyttbar väderskyddad cykelparkering. Torget ska ansluta till Järnvägsgatans gatustruktur med cykelvägar, övergångsställen och biltrafik/ korsning. Gestaltningen ska ansluta mot befintliga byggnader och entréer samt tillgänglighets anpassas. Platsen ska belysas med mast och stolpbelysning samt effektbelysning.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Nybyggnad av laddstation i Helsingborg
Avser nybyggnad av Sveriges största publika laddstation för lastbilar på Ättekulla-området i Helsingborg. Omfattar 4 laddplatser med laddeffekt på upp till 350 kW. Därtill 6 platser med laddeffekt 100 kW för depåladdning.
Installation av en ny reducerstation för ånga på Västhamnsverket i Helsingborg.
Projektet avser installation av en ny reducerstation för ånga på Öresundskrafts anläggning Västhamnsverket i Helsingborg.
Ombyggnad av park i Helsingborg
Projektet avser upprustning av befintlig trädgård samt intilliggande yta med betongplattor. Projektet omfattar bl.a nya planteringar, trädflytt, stentrappor, stenläggning och grusgångar. Nivåjustering av befintliga grusgångar, platt- och gräsytor. Nybyggnad av belysning i mark och byggnader, vattenledning och bevattningssystem. Arbete med byggnader så som utsiktstorn och pergola. Yta ca: 3800 m2 Ledningslängd ca: 300 m belysning och 300 m vattenledning. Objektet är beläget i Helsingborg, söder om Slottshagen ca 200 m från Helsingborgs centrum. Option ingår under projektnummer 2174749.
Va-arbeten i Vallåkra, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av befintlig vattenledning(ca 500 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system på Hasselstigen, Drejarestigen och Björkstigen i Vallåkra. Fastigheterna skall förses med 3 nya serviser (Spill-, Dag- och Dricksvatten).
Ombyggnad av busshållplatser i Elineberg, Helsingborg
Avser ombyggnad av busshållplatser vid Ramlösavägen.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Invallning vid Västhamnsverket i Helsingborg
Avser anläggande av en invallning runt en befintlig tank på Västhamnsverket. Arbetet omfattar grundläggning, uppförande av invallningsmur, utbyggnad av plattform, brandisolering av tak på intilliggande byggnad, schaktning och gjutning vid igensättning av befintlig kulvert.
Ramavtal avseende konsulttjänster inom belysning, Helsingborgs stad
Ramavtal avseende kvalificerade konsulttjänster inom belysning såsom: - teknikutredning och kvalificerad projektering inom belysningsområdet. - beställarstöd i samband med ljussättning av områden ur bl.a. trygghetsperspektiv - stöd i projektering, idégenerering och teknikupphandling inom IoT och Framtidens belysning/Smart City. - granskning av externa belysningsprojekteringar. Avtalstid 2022-04-15 - 2024-04-14 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Tillbyggnad av vattenverk i Helsingborg
Avser byggnation av ny tryckstegeringstation och ny lågreservoar i anslutning till Örbyverket i Helsingborg.
Avtal avseende installation av strukturer över och under ytan vid Oceanhamnen, Helsingborg
Avser avtal gällande Installation av strukturer över och under ytan vid Oceanhamnen, Levande havsväggar, Helsingborg. Avtalets beräknade startdatum är 2022-03-31 och avtalets slut är 2022-07-08 med option för ytterligare uppdrag till 2023-12-31.
Ramavtal avseende marina arbeten för Helsingborgshamn
Ramavtal avseende status bedömning av kajer, sjömätning av hamnens vattenområden, kontrollmätning och inspektion av flytande och fasta SSA samt dykundersökningar.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Anläggning för nyttjande av deponigas
Avser leverans av anläggning för nyttjande av deponigas. Anläggningen ska anslutas till befintligt uttagssystem för deponigas och bestå av - kompressor för uttag av deponigasen - gasmotor/gasturbin eller motsvarande för nyttjande av deponigasen för el och/eller värme - gasfackla
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Framtidens belysning Etapp 1 - Armaturbyte Bårslöv-Påarp
Entreprenaden är den första etappen i Framtidens belysning och omfattar bland annat utbyte av ca 1 400 st gatubelysningsarmaturer och utbyte av ca 65 st gatubelysningsstolpar, riktning av ca 40 st gatubelysningsfundament samt kapning av ca 150 st gatubelysningsstolpar i samhällena Bårslöv och Påarp sydost om Helsingborg, ca 10 km från Helsingborgs centrum.
Anpassning av lokal vid m.m. vid avfallsanläggning i Helsingborg
Avser anpassning av lokal vid gasturbin samt nybyggnad av växthus i anslutning till byggnaden.
Tillbyggnad av undercentral vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med ny undercentral (anslutande tellusgatan 45c).
Mark- och ledningsarbeten i park, Helsingborg
Avser option från projektnummer 2147759. Avser mark- och ledningsarbeten i samband men upprustning av park. Objektet är beläget i Helsingborg, söder om Slottshagen ca 200 m från Helsingborgs centrum.
Extern remiss - FFU Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar för vatten- och landområde för ny hamnlokalisering i Helsingborg
Avser geotekniska fält- och laboratorieundersökningar för vatten- och landområde för ny hamnlokalisering i Helsingborg. För vatten- och landområde ska även miljötekniska fält- och laboratorieundersökningar utföras. Avseende geotekniska och miljötekniska undersökningar på land omfattas endast läge för ny spontkaj.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid delar av Norra Strandgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten av rondell vid Drottninghögsvägen och Regementsvägen.
Nya laddstolpar till bilar vid flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nya laddstolar till bilar i anslutning till flerbostadshus.
Anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken vid Råån, Helsingborg
Avser anläggande av våtmark och tvåstegsdiken.
Anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken vid Råån, Helsingborg
Avser anläggande av våtmark och tvåstegstiken.
Åtgärder av g/c-väg i Helsingborg
Planer finns för att göra en upphöjd överfart på två platser för att göra det trafiksäkert.
Anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken vid Råån, Helsingborg
Avser anläggande av våtmark och tvåstegsdiken.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Bergaliden mellan Södergatan/Södra Storgatan och Drottning Margaretas gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Hästmöllegränden.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Nedre Långvinkelsgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Södra Stenbocksgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Fältarpsvägen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Järnvägsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rosenvägen 3-19.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lärkvägen 2 A.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Parapeten.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Drejarstigen 7-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hasselstigen 3-22.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Alstigen 1-15.
Ventilarbeten m.m. i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Åldermansgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planteringsgatan 9-11.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fäktmästaregatan 1-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rännarbanan 10.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fabriksgatan 2.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Brännerigatan 2-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Vintapparegatan 3-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Vinkelgatan 1-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Assertorpsvägen 1-3.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Björkavägen 2.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Storövägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gasverksgatan 32-42.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gustav Adolfs gata 11.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planavägen 46 I Helsingborg.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Västrabyvägen I Helsingborg.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Möllarpsvägen
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid skogömmarevägen 255.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planagården 219.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fältgatan 1-19.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ulvögatan 3-11.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fyrverkaregatan.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Centralgatan i Helsingborg
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten del av Larmvägen 2-28.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten del av Brigadvägen 2
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Blåkullagatan 19-33.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid S:t Peders gata 13-19.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Mellersta Stenbocksgatan 11-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Björnmarksgatan 2-4.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rektorsgatan 18-22.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Trintegatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Trumpetgatan 1-21.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fregattvägen 7.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hittarpsvägen 9-23.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Dalstigen.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Bokstigen.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ängsstigen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sköldenborgsgatan 3-5.
Nybyggnad av panncentral i Helsingborg
Avser nybyggnad av panncentral och flisficka samt skorsten. Panncentralen byggs i anslutning till ett växthus.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för ny laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsormådet.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).