Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 135 st.

Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av ny spontad kaj mot Ocenehamnen, ny kanal med spontade kajer mellan Oceanhamnen och Södra Hamnen samt ny vägbro över kanal vid Oceanhamnen och ny gång- och cykelbro över kanal vid Södra hamnen. Schakt och fyllning för nya konstruktioner och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Objektet är beläget på Oceanpiren. Ca 0,5 km från Helsingborgs centrum
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde vid Långeberga verksamhetsområde. Objektet är beläget östra delen av Helsingborg, ca 6 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av ställverk i Lundåkraverket
De befintliga ställverken A1 och D1 vid Lundåkraverket i Landskrona skall ersättas med ett nytt ställverk A1. Det nya ställverket skall tillsammans med nytt apparatskåp placeras i ny ställverksbyggnad
Nytt fördelningsställverk till Helsingborgs hamn
Avser uppförande av en ny ställverksbyggnad innehållande rum för 10 kV ställverk, kontrollutrustning samt strömförsörjningsutrustning samt omgärdande staket i Helsingborgs hamn.
Ombyggnad av gång- och cykelväg och ev fjärrvärmeledningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg (ca 1 km) vid Furutorpsgatan. Eventuellt ingår även fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av solcellspark i Svedberga, Helsingborg
Solcellsanläggningen i Svedberga bedöms kunna producera ungefär 175 GWh per år, vilket motsvarar omkring 8 750 villors årsförbrukning av el. Byggtid beräknas till 12–16 månader. Yta ca 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler.
Färdigställande av gator på Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg, et 1
Avser färdigställande av gator på Oceanpiren vis Oceanhamnen i Helsingborg.
Nybyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lekplats i befintlig park samt belysnings- och trygghetsåtgårder. Objektets läge: Fredriksdalsparken ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser va-sanering av ca 550 meter huvudledning för spill - resp. dagvatten samt ca 450 m vattenledning. Gator som omfattas av entreprenaden är: Kungsörsgatan, Vadstenagatan, Grännagatan, Sösdalagatan samt Söderköpingsgatan i Helsingborg. I entreprenaden ingår även schakt och fyll för nya fjärrvärmeledningar samt återställningsarbeten efter va - och fjärrvärmearbetena.
Omläggning av va-ledningar m.m. i Helsingborg
Projektet omfattar omläggning FJV, dag-, spill och vattenledningar i Rusthållsgatan samt Brunnbäcksgatan, Helsingborg. I projektet ingår även ombyggnad av gata till smalare körbana och nya ytskikt längs större delen av sträckan. Total schaktsträcka cirka 1000 meter.
Nybyggnad av parkområde i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av parkområde med lekplats, planteringar, gångstråk, bryggor, murar, kajer, bro, konstbevattning, vattenfall och belysning i den gamla torrdockan i H+ området. Yta ca: 5200 m2 Objektet är beläget i västra Helsingborg mellan Helsingborgs Hamns uppmarschområde och Oceanhamnen.
Installation av en ny reducerstation för ånga på Västhamnsverket i Helsingborg.
Projektet avser installation av en ny reducerstation för ånga på Öresundskrafts anläggning Västhamnsverket i Helsingborg.
Åtgärder av oljeledning VHV-FCI vid Västhamnsverket i Helsingborg
Projektet avser att montera ett bränslesystem för olja mellan anläggningarna Västhamnsverket och FC-Israel. Bränslesystemet ska transportera Biodiesel alternativt EO1 från två cisterner placerade på Västhamnsverket via en pumpstation till Västhamnsverkets pulverpanna och sedan vidare till en nära belägen anläggning, FC Israel, där oljeledningen ansluter mot en befintlig cistern. Projektet avser en entreprenad för oljeledning mellan två kraftvärmeanläggningar för transport av Biodieselolja vid Västhamnsverket i Helsingborg. Avser rörentreprenad för oljeledning VHV - FC som omfattar att installera pumpstationen samt uppförandet av bränslesystemets oljeledningar från cisternerna på Västhamnsverket till cisternen på FC-Israel. I entreprenaden ingår även schaktning, samtliga lyft, ställningar, återställande av mark och hårdgjorda ytor.
Nya processtankar till Filbornaverket i Helsingborg
För ett projekt på Filbornaverket avser Öresundskraft att handla upp två styck tankar med volym på ca 70-100 m3 vardera. Själva inköpet planeras att genomföras i början av 2021. Tankarna ska vara konstruerade i glasfiberarmerad plast (preliminärt vinylester). Installation på Filbornaverket i Helsingborg är tänkt att ske under våren 2021 (preliminärt i maj). Leverans ska ske till Filbornaverket i Helsingborg.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Helsingborg
Avser exploateringsarbeten för bostäder. (Kungshult 8:8: Planer finns för utbyggnad med cirka 60 bostäder i form av villor, radhus och parhus. Allerum 1:32: Planer finns för utbyggnad med cirka 20 friliggande bostäder i form av villor, radhus och parhus.) Objekten är belägna i Allerum (Helsingborg) ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser fortsatt anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Björka, Helsingborg
Projektet avser färdigställande av gator i bostadsområde. Arbetena omfattar beläggning av gatuyta ca: 10 000m2 med upphöjda korsningar. Markbeläggning betongplattor trottoarer. GC-väg i asfalt. Plantering av buskar och träd. Objektet är beläget i Björka, Ödåkra, ca 9km från Helsingborgs centrum.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde. Objektet avser färdigställande gator och trottoarer inom fastigheten Filborna 36:9, Vildrosgatan och Lundbäcksgatan. I entreprenaden igår även en option avseende plantering av häck på fastigheten Miniatyren 13.
Installation av Geoenergi på skola i Helsingborg
Avser installation av geoenergianläggning vid Allerums skola. Borrhålen sammankopplas och markledningarna avslutas i källaren i befintlig skola. Värmepumpar och ackumulering till värme- och tappvattensystem installeras. Objektets läge: Allerums skola: Jonstorpsvägen 224, 254 76 Allerum. Avser 1 huvuddel samt 3 optioner. Optioner ingår under: (option 1) p.nr 2056441:Gantoftaskola: Östra Läraregatan 1, 253 73 Gantofta (option 2) p.nr 2056442: Boklidens Vårdboende: Postiljonsgatan 10, 260 34 Mörarp (option 3) p.nr 2056444: Idrottens Hus: Mellersta Stenbocksgatan 10, 254 37 Helsingborg
Installation av Geoenergi vid idrottens hus i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Borror för frikyla till nytt ventilationssystem på plan 2, kontorsytor. Idrottens Hus i HBG. Projektet avser i huvudsak utvändiga borrningar för geo-energisystem, frikyla, slutet system, fördelarrör, samlingsskåp, schakt, återfyllnad, indragning av köldbärarledning in i byggnad mm. Geo-energibrunnar för frikyla borras i skogsdungen mellan IH och Olympia, i huvudsak i befintlig gräsyta. Intag till IH byggnaden i källare.
Installation av Geoenergi på skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Värmekällan till skolan och den nya idrottshallen i Gantofta skall uppgraderas från naturgaseldad värmepanna till en bergvärmepumpsanläggning. Ny bergvärmepumpsanläggning för uppvärmning och tappvarmvattenberedning Installeras i undercentral i källaren i befintlig skola. Avser utvändiga borrningar för geo-energisystem. Geo-energibrunnar borras på tomten. Intag till befintlig UC i gamla skolans källare. Skall samordnas med nya kulvertledningar för nya idrottshallen.
Installation av Geoenergi vid vårdboende i Helsingborg
Avser option från projektnummer 2056420. Värmekällan till vårdboendet Bokliden i Mörarp skall uppgraderas från naturgaseldad värmepanna till en bergvärmepumpsanläggning. Ny bergvärmepumpsanläggning för uppvärmning och tappvarmvattenberedning installeras i undercentral i källaren i befintlig skola. Avser i huvudsak utvändiga borrningar för geo-energisystem. Geo-energibrunnar borras på tomten, i huvudsak på baksidan och i befintlig gräsyta. Intag till nybyggd UC i källare som nu byggs under nytt samlingsrum.
Upprustning av park i Helsingborg
Projektet avser uppfräschning av Kopparmöllegatan. Detta innebär bland annat en helt ny lekplats, nya entréer, en omdragning av vissa gångvägar, två trappor ersätts med en samt en åsnestig. Objektet är beläget i Troedsmöllans markområde utmed Hälsovägen, ca 1,5 km från Helsingborg C.
Sanering/omläggning av dag/spillvattenledning i Gustavslund, Helsingborg
Projektet avser omläggning/sanering av spill-, dag och vattenledningar i del av Bankogårdsgatan och hela Klöver-, Timotejgatan, totalt ca 450-500 meter. - rivning/placering av nya ventiler och brandposter samt ansluta nya servisledningar till fastigheter utmed sträckan. - schakt och återfyllning för fjärrvärmeledningar i del av Bankogårdsgatan och hela Klöver- och Timotejgatan, totalt ca 500-550m.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Nybyggnad samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Västra Skåne
Uppdraget omfattar 29 objekt som avser nybyggnad av 4 tillgänglighetsanpassade busshållplatser samt tillgänglighetsanpassning av 25 befintliga busshållplatser.
Ombyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av lekplats samt ny belysning.
Nybyggnad av cykelbana i Helsingborg
Avser ombyggnad av cykelbana vid Gantofta.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 5 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av padelbanor i Helsingborg
Avser anläggande av 3 st padelbanor (utomhus) samt rivning av 3 st bef bodar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av omklädningsrum vid Råå idrottsplats.
Ramavtal avseende markentreprenader för Helsingborgshamn
Ramavtal avseende industrimålning. Helsingborgs Hamn AB. Avtalstid 4 år.
Installation av fasadbelysning vid Filborna vattentorn i Helsingborg
Projektet avser utförande och installation av belysningsanläggning vid Filborna Vattentorn i Helsingborg.
Anläggande av gång- och cykelväg i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 500 meter ny gång- och cykelväg, med tillhörande belysning och dagvattensystem. Objektet är beläget vid Helsingborgs stads nya vattentorn vid väg 111a, ca 5 km från Helsingborgs centrum
Ny utebelysning vid flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för ny utebelysning i anslutning till flerbostadshus.
Mätplatsombyggnation vid Öresundskraft, Helsingborg
Öresundskraft har behov av att sätta mindre mätare på ca 1.000 stycken anläggningar, i Helsingborgs området, för att öka precisionen i energimätningen.
Utbyte av brännarsäkerhetssystem för FCI HP4 vid Öresundskraft, Helsingborg
Projektet avser utbyte av brännarsäkerhetssystem för HP4”
Ramavtal avseende service av komprimator vid GA-torg i Helsingborgstad
Ramavtal avseende service av komprimatorstation vid GA-torg i Helsingborgstad. Avtalstid 4 år med möjlighet till 2 + 2 års förlänging.
Nybyggnad av gaslager i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av gaslager.
Trygghetsåtgärder i park i Helsingborg
Avser trygghetsåtgärder vid parkområde.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning bef.
Ombyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av idrottsanläggning samt rivning - råå if.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank och strålkastare i dockanparken.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerplank/bullervall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för anläggande av bullerskärm.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Helsingborg
Bygglov för anläggande av padelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov för anläggande av stödmur på gc-väg.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av transformatorstation rivning av bef.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av plank t o m 2023-08-31.
Ändring till bilrekond samt ny skylt i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av miljöstation till bilrekond samt fasadändring och skylt.
Åtgärdsarbete av Lussebäcken, Helsingborg Stad
Avser nya vattenvårdande åtgärder för hela Lussebäcken. Ramavtal avseende recipientpåverkansanalys för Lussebäcken. Avtalstid - 2022-06-01 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning. Ramavtal avseende åtgärdsprogram för Lussebäcken. Atalstid - 2022-06-01 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning
Klimatanpassningsåtgärder inom Råå i Helsingborg
Avser utredning om hur Råå kan skyddas från framtida extremväder. Objektets läge Utredningsområdet är beläget i södra delen av Helsingborgs centralort.
Konsultuppdrag för NSR AB, Helsingborg
Avser konsultuppdrag för att ta fram en avfall-och resursstrategi för Östra Ramlösa, Helsingborg.
Anläggande av plank m.m. i Helsingborg
Bygglov för anläggande av plank samt ändrad placering bef sopstation.
Nya laddstolpar till bilar vid flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för nya laddstolar till bilar i anslutning till flerbostadshus.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser beläggningsarbeten av gata.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hjalmar Forsbergs gata 12,14.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Bagaregatan 7-21.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tågagatan 61-70.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Vapnögatan 2.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Wieselgrensgatan 6-8.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Visitörsgatan 7-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Värmdögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Örtstigen 1-13.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Övre Eneborgsvägen 11.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Övre Eneborgsvägen 19-36.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Östhammarsgatan.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Bangatan 1-5.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Eldaregatan 10-24.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Hedströmsgatan 2,4,5,7.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Jägaregatan 2-10.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Mörarpsvägen 1,3.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Mörshögsvägen 1-7.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Ponomagatan 3-7, 4-6.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Sofiebergsvägen 60-66.
Ventilarbeten i Helsingborg
Avser ventilarbeten vid Tegelbruksgatan 1-25.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Landskronavägen 2-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Landskronavägen 27.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Mangårdsgatan 27-47.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Maskinisgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Norra Stenbocksgatan 13-27.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Randersgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rydebäck.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rydsbogatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Rönnowsvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sadelmakaregatan 5-7.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Siöcronaplatsen 2 A-B.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skylgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Snöfågelgatan 2-22
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sofieberg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Surbrunnsgatan 12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sämskmakaregatan 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.