Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning mm i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsproduktion, logistikanläggning, lager och kontor. Avser 1 huskropp i 2 1/2 plan. Entresolplan.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Helsingborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1063 km varav grusväg ca 9 km.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av en logistikanläggning på Catenas befintliga mark Bunkagården Mellersta 1. Ett 10-årigt avtal har tecknats med PostNord TPL.
Underhållsmuddring inom Helsingborgs hamn
Avser underhållsmuddring av lösa sediment inom Helsingborgs hamn fördelat på Cityhamnen, Västhamnen och Sydhamnen.
Ombyggnad för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Avser anläggande av ny stationväg till Maria Station. Etapp 2 ingår under projektnummer 2208476.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Byte av kulvertsystem och fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Enar 1 med 123 lägenheter skall ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Färdigställandearbeten i Helsinborg
Projektet avser färdigställande av Hortensiagatan Yta ca: 6000 m2 Gatulängd ca 300 m. Objektet är beläget i östra Helsingborg, ca 4 km från Helsingborgs centrum.
Va-sanering i Råå, Helsingborgs kommun
Projektet avser projektering och ombyggnad av befintliga vattenledningar (ca 760 m huvudledning dricksvatten) och kombinerad (ca 650 m självfallsledning) i Östersjö-, Nordsjö-, Kap och Ostindiegatan i Råå, Helsingborgs kommun.
Ombyggnad av park i Helsingborg
Projektet avser upprustning av befintlig trädgård samt intilliggande yta med betongplattor. Projektet omfattar bl.a nya planteringar, trädflytt, stentrappor, stenläggning och grusgångar. Nivåjustering av befintliga grusgångar, platt- och gräsytor. Nybyggnad av belysning i mark och byggnader, vattenledning och bevattningssystem. Arbete med byggnader så som utsiktstorn och pergola. Yta ca: 3800 m2 Ledningslängd ca: 300 m belysning och 300 m vattenledning. Objektet är beläget i Helsingborg, söder om Slottshagen ca 200 m från Helsingborgs centrum. Option ingår under projektnummer 2174749.
Utrivning av Görarpsdammet med flera åtgärder i Råån, Helsingborgs stad
Avser förstudieutredning gällande förutsättningarna för rivning av Görarpsdämmet samt slå fast nivå och profil vid platsen för dämmet och ta fram målbild för den berörda vattendragssträckan . Avser komplett underlag för ansökan om ny vattendom gällande rivning av dämmet och anläggning av ny vattendragssträckning samt fullständigt underlag för upphandling av utförandeentreprenad.
Nybyggnad gång-och cykelväg i Helsingborg
Avser ny gång- respektive cykelbana längs Johan Banérsgata, mellan Romares väg och Ringstorpsrodellen. Sträckan är ca 400 m och gatans totala sektion är ca 16 m bred. • Upphöjda korsningar vid Röamöllegatan och Lönngatan/Trekantsgatan. • Ny gatubelysning på hela sträckan. • Dagvattenfördröjning i form av regnbäddar med plantering mellan körbana och gångbana på norra sidan av gatan. • Förläggning av nya VA-ledningar på sträckan med anslutningar mot fastigheter och mot befintligt nät. • Markarbeten för ny fjärrvärmeledning. Ledningsförläggning och kopplingsarbeten mm utförs som sidoentreprenad av annan entreprenör.
Ombyggnad av busshållplatser i Elineberg, Helsingborg
Avser ombyggnad av busshållplatser vid Ramlösavägen.
Invallning vid Västhamnsverket i Helsingborg
Avser anläggande av en invallning runt en befintlig tank på Västhamnsverket. Arbetet omfattar grundläggning, uppförande av invallningsmur, utbyggnad av plattform, brandisolering av tak på intilliggande byggnad, schaktning och gjutning vid igensättning av befintlig kulvert.
Byte av ventilationsaggregat m.m. vid gamla Tullhuset i Helsingborg
Projektet avser byte av ventilation och VVS-anläggning. I projektet ingår även byggarbeten.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Tågagatan från Persgatan till Vikingsgatan. Entreprenaden avser: Huvuddel 1 - Ombyggnad av Tågagatan från Persgatan till Vikingsgatan. Breddning av gångbanan och ny beläggning. Ny upphöjd korsning Tågagatan/Nyborgsvägen. Nytt vägräcke mellan körbana och gångbana. Huvuddel 2 - Ombyggnad av Pålsgatan med upphöjd korsning Pålsgatan/Nyborgsvägen. Huvuddel 3 - Ombyggnad av befintlig cykelpassage till upphöjd cykelöverfart på västra sidan av korsningen Filbornavägen/Jönköpingsgatan.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Färdigställandearbeten av industrigata m.m. i Malmö
Projektet avser färdigställande av industrigata inkl. GC-vägar, busshållplatser samt VA-arbeten. VA-arbetet innefattar nyanläggning av vattenledning och tryckspill. Självfallsledningar och dräneringsledningar förekommer också i projektet. Objektet är beläget i Tostarp – Mineralgatan. Ca 300m från trafikplats 29, Vasatorp, i riktning mot Kropp. Ca 9km från Helsingborgs centrum.
Trädplantering i Helsingborg
Projektet avser trädplanteringsarbeten vid Sockengatan.
Anläggande av gata och va m.m. för bostadsområde i Helsingborg
Projektet avser fortsatt utbyggnad av exploateringsområde i Kattarp. Innefattar VA, byggata, lekplats, plantering mm.
Belysningsarbete och markarbete i Helsingborg
Avser fortsatt belysningsarbete och markarbete till Sofiero slottspark i Helsingborg.
Anläggande av våtmarker i Helsingborg
Avser anläggning av våtmarker på fastighet Dompäng 1:13 inom ett område som idag utgörs av åkermark/betesmark.
Kedjeskrapspel till sedimenteringsbassäng på reningsverk i Helsingborg
Projektet avser kedjeskrapspel till sedimenteringsbassäng på reningsverk. Denna entreprenad avser demontering av befintliga skrapspel med tillhörande utrustning samt installation av skrapspel med tillhörande ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå. Avser 4 bassänger på Öresundsverket samt Torekov avloppsreningsverk.
Installation av geo-energi på brandstation i Helsingborg
Avser i huvudsak utvändiga borrningar för ett komplett geo-energisystem med borror, bergvärmekollektorer, återtätningar, ledningar, samlingsskåp, schakt, återfyllnad, indragning av köldbärarledning in i undercentral mm.
Nybyggnad av lakvattenmagasin m.m. i Helsingborg
Avser anläggande av nya lakvattendammar och ledningssystem för lak-, dag- och brandvatten. I entreprenad ingår av följande huvuddelar: - Lakvattenmagasin (försedimentering med tätskikt av lera) - Lakvattenmagasin (Utjämning med tätskikt av PE-duk) - Ledningssystem för dag- och lakvatten inkl. oljeavskiljare m.m. - Ledningssystem för brandvatten inkl. brandposter - Kabelrör/brunnar för framtida kabeldragning. - En väg till befintlig lakvattendamm.
Nybyggnad av automatstation i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av automatstation. Avser markarbeten och pumpar.
Mark- och ledningsarbeten i park, Helsingborg
Avser option från projektnummer 2147759. Avser mark- och ledningsarbeten i samband men upprustning av park. Objektet är beläget i Helsingborg, söder om Slottshagen ca 200 m från Helsingborgs centrum.
Flödesutredning för Ödåkrabäcken i Helsingborg
Avser genomförande av flödesutredning för Ödåkrabäcken, från källan på Filborna till den punkt där vattendraget rinner samman med Hjälmhultsbäcken, vilket inkluderar biflödet Flöjabäcken som ansluter till Ödåkrabäcken vid Flöjen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfalteringarbeten av gator i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Vägarbeten i Helsingborg
Arbetena avser att bredda utfarten mot Hjorthögsvägen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad kan ej anges. Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gångbanor i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gångbanor.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av g/c-väg
Asfaltering av parkering i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av g/c-väg
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder vid Sockengatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Projektet avser att bygga upphöjda ramper vid infarterna till Filbornaskolan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Projektet avser att bygga upphöjda ramper i anslutning till Filborna arena.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hävertgatan 29,33.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tranemansgatan 30-52.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Vagnmansgatan.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planteringsvägen 126.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Stationsvägen.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Brännögatan.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hammerögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Västerbäcksgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sandåkersgatan.
Va-arbeten i Båstad
Avser va-arbeten vid Bygatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Brunnbäcksgatan 1-5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Blåklintsgatan 4-14.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten Brunnbäcksgatan 1-18.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Drivhusgatan 7-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Parkgatan 1-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Citrongatan 5,12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Eric Stenbergs gatan 11.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Juelsgatan 3-6.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tjärögatan.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Stenbrovägen 2-26.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Torbornavägen 21.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Timotejvägen 1-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kornvägen.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Mariastaden.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Laröd.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Oscar Trapps väg 2.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för nya laddstoplar i anslutning till bostadsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).