Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 142 st.

Nybyggnad av biokolanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av biokolsanläggning i Helsingborg. I andra sidoentreprenader ingår följande huvuddelar: • Beställarens maskininstallationer. • Styrentreprenad • Skorstensleverans och montage • Öresundskraft EL och FJV försörjning
Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Objektet avser nybyggnad av ny spontad kaj mot Ocenehamnen, ny kanal med spontade kajer mellan Oceanhamnen och Södra Hamnen samt ny vägbro över kanal vid Oceanhamnen och ny gång- och cykelbro över kanal vid Södra hamnen. Schakt och fyllning för nya konstruktioner och rivning av befintliga kajkonstruktioner. Objektet är beläget på Oceanpiren. Ca 0,5 km från Helsingborgs centrum
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Projektet avser anläggande av byggata, va-ledningar samt terrassering för nytt logistikområde vid Långeberga verksamhetsområde. Vägbelysning. Planteringsarbeten. Objektet är beläget östra delen av Helsingborg, ca 6 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av gata samt va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser att bygga om befintlig gata till g/c-väg samt va-arbeten.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Planer finns för att bygga om befintlig gata till g/c-väg.
Nybyggnad av mottagningsstation till Helsingborgs Hamn
Avser nybyggnad av en 130/10 kV mottagningsstation åt Helsingborgs Hamn för att förstärka sitt elnät.
Förnyelse av väg i Helsingborg
Avser förnyelse av väg vid Bergavägen.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Objektet avser ombyggnad av Norra Storgatan och Fågelsångsgatan till cykelgata, innebär att cyklister får en central placering i gaturummet. Uppfräschning av gaturummet och gångbanor samt ny belysning. Yta ca: 5500 m2 Ledningslängd ca: 100 Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Nybyggnad samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Nordvästra Skåne
Nybyggnad och tillgänglighetsanpassning av 15 busshållplatser totalt; Båstad Torget, Grevie Förslövsvägen, Barkåkra Valhall park, Hjärnarp torget, Nya Vilhelmsfält, Össjö skola, Farhultsbaden, Farhults kyrka, Höganäs Margreteberg, Allerums skola, Fleninge gästis, Kingelstad skola, Kvistofta kyrka, Asmundtorp Hansavägen och Asmundtorp Skördevägen.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Trädgårdsgatan.
Nytt fördelningsställverk till Helsingborgs hamn
Avser uppförande av en ny ställverksbyggnad innehållande rum för 10 kV ställverk, kontrollutrustning samt strömförsörjningsutrustning samt omgärdande staket i Helsingborgs hamn.
Åtgärder vid trafikplats i Helsingborg
Planer finns för åtgärder vid Brohults trafikplats.
Omläggning av va-ledningar m.m. i Helsingborg
Projektet omfattar omläggning FJV, dag-, spill och vattenledningar i Rusthållsgatan samt Brunnbäcksgatan, Helsingborg. I projektet ingår även ombyggnad av gata till smalare körbana och nya ytskikt längs större delen av sträckan. Total schaktsträcka cirka 1000 meter.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Exploateringsarbeten för nytt industriområde i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för industriområde.
Installation av en ny reducerstation för ånga på Västhamnsverket i Helsingborg.
Projektet avser installation av en ny reducerstation för ånga på Öresundskrafts anläggning Västhamnsverket i Helsingborg.
Nybyggnad av vattenlekplats och ledstråk i Helsingborg
Projektet avser byggnation av volleybollplan på ny plats, anläggning lekplats, anläggning av vattenlekplats samt anläggning lekstråk. Objektets läge: Drottninghög, ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av omklädningsrum vid Råå idrottsplats.
Va-arbeten i Helsingborg
Projektet avser fortsatt byte av va-ledningar samt dag- och spillvattenledningar.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Upptaget i investeringsbudget.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Skaragatan. Arbetet innefattar en viss del VA-arbeten men i huvudsak markarbeten. Objektet är beläget i Rosengården ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser fortsatt anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2022. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av Sockengatan.
Ombyggnad av parkområden i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av parkområde med planteringsytor, markarbeten, möblering och belysning.
Ramavtal avseende drift och underhåll av offentliga gatubelysning mm, Helsingborgs stad
Ramavtal avseende drift och underhåll, inklusive jour och beredskap av Helsingborgs stads offentliga belysning mm. Avtalstid 3 år med möjlighet till 1 års förlängning.
Installation av Geoenergi på skola i Helsingborg
Värmekällan till skolan och den nya idrottshallen i Gantofta skall uppgraderas från naturgaseldad värmepanna till en bergvärmepumpsanläggning. Ny bergvärmepumpsanläggning för uppvärmning och tappvarmvattenberedning Installeras i undercentral i källaren i befintlig skola. Avser utvändiga borrningar för geo-energisystem.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Objektet avser tre stycken grönområden som ska färdigställas mellan villakvarter i Gustavslund. Dagens glesa gräsytor kompletteras med belyst gång- och cykelbana och en parklik miljö med träd buskar och annan växtlighet. Dessutom ska områdenas höjdsättning ses över för att förbättra dagens regnvattenproblematik. Yta ca: 18000 m2 GC-längd ca 440 m.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Avser bl.a uppgradering av systemet. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Avser upprustning av 6-8 st lekplatser samt komplettering av belysning inom olika platser inom Helsingborgs stad.
Ramavtal avseende skarv- och larmmontage, Öresundskraft AB
Ramavtal avseende skarv- och larmmontage vid nyanläggning och ombyggnad av fjärrvärme-, fjärrkyla-ledningar och kammarrevisioner. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnad av cykelbana i Helsingborg, etapp 2
Nybyggnad av cykelbana avseende den andra etappen längs Hälsovägen.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av våtmarker i Helsingborg
Avser åtgärder av våtmarker inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Anläggning för nyttjande av deponigas
Avser leverans av anläggning för nyttjande av deponigas. Anläggningen ska anslutas till befintligt uttagssystem för deponigas och bestå av - kompressor för uttag av deponigasen - gasmotor/gasturbin eller motsvarande för nyttjande av deponigasen för el och/eller värme - gasfackla
Nybyggnad av cykelbana i Helsingborg
Avser ombyggnad av cykelbana vid Gantofta.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Anläggande av hinderbanan och äventyrsbana till Barnens Sofiero i Helsingborg
Nybyggnad av hinderbana inkl väderskydd och en äventyrsbana till Barnens Sofiero i Helsingborg. Arbetet omfattar utformningen av tillgänglighetsanpassad hinderbana inkl väderskydd och äventyrsbana samt installation av den samma.
Ombyggnad av lekplats i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av lekplats samt ny belysning.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Trädplanteringsarbeten i cetrala Helsingborg
Avser trädplantering på olika platser i centrala Helsingborg. Objektet är beläget på följande olika platser i Helsingborgs stad: Furutorpsgatan Gustav Adolfs gata/Sturzen Becker Margaretaplatsen Södra Stenbocksgatan Kullavägen, Maria Vasatorps Trädgård Västra Berga
Belysningsarbete och markarbete i Helsingborg
Avser belysningsarbete och markarbete till Sofiero slottspark i Helsingborg.
Ombyggnad och förnyelse av utemiljö vid Elinebergskolan
Avser ombyggnad och förnyelse av utemiljö på delar av Elinebergsskolan. Arbetet omfattar markarbete, konstruktioner, grönytearbete samt installation av lekredskap och markutrustning.
Tillbyggnad av golfbana i Helsingborg
Bygglov för utökning av golfbana.
Åtgärder av parkering i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för ombyggnad av parkering vid Norra station.
Rivning av bulleravgränsare i Helsingborg
Rivningslov för rivning av bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för anläggning av parkering tom 2023-12-31.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelbanor ink läktare t o m 2025-05-15.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov för markmodulering.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering (västrabyvägen och rallaregatan, båda sidor om järnväg).
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov för anläggande av två nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 3 belysningsmaster med strålkastare (nedre långvinkelsgatan/fågelsångsgatan).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank/bullervall, väster om järnvägen Fleninge 19:13,Fleningetorp 1:13,Möllarp 1:48,16:9.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank/bullervall, öster om järnvägen, Möllarp 1:48,Kattarp 13:71.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av ställverk i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation samt rivning av stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation, nr 90220.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformationsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, nr 90219 Bunketofta 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Temporär entreprenad gällande drift och underhåll av trafikanordningar i Helsingborg
Avser temporär entreprenad gällande drift och underhåll av trafikanordningar inkl. åtgärdande av akuta fel mm inom driftområde Söder i Helsingborgs stad. Avtalstid: 2022-02-01 - 2022-04-30
Konsulttjänst avseende kontrollprogram Råån, Helsingborgs stad
Avser kontrollprogram Råån 2021 och omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtalger/kiselalger samt årsrapport och presentation av årsrapporten vid Vattenrådets årsstämma.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid Dioritgatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid Flädervägen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser asfalteringsarbeten vid Kastanjevägen.
Anläggande av våtmarker och tvåstegsdiken vid Råån, Helsingborg
Avser anläggande av våtmark och tvåstegsdiken.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Norra Storgatan Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Stortorget i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Strömgränden i Helsingborg.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Uppskattad igångsättning och kostnad. Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Uppskattad igångsättning. Avser beläggningsarbeten vid bro.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Gurkgatan 1-8 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kummingatan 1-8 i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Salladsgatan 1-4 i Helsingborg.
Konsultuppdrag avseende tunneln Knutpunkten i Helsingborgs stad
Avser konsultuppdrag avseende förstudie över orsak till förekommande sprickbildning i tunnelkonstruktion.
Inkopplingsarbeten i Helsingborg
Avser inkopplingsarbeten vid Troilusgatan.
Inkopplingsarbeten i Helsingborg
Avser inkopplingsarbeten vid Hebsackersgatan.
Inkopplingsarbeten i Helsingborg
Avser inkopplingsarbeten vid Långvinkelsgatan.
Inkopplingsarbeten i Helsingborg
Avser inkopplingsarbeten vid Rönbecksgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Kristianstadgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Kung Kristoffers gata i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Köpingevägen
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Nedre Långvinkelsgatan i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten på Norra Skogstorpsgatan i Helsingborg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Spannmålsgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Kustvägen 15.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tagetesgatan i Helsingborg.
Va-arbeten i Bårslöv Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tagetesgatan.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.