Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerlokaler för logistikanläggning.
Upprustning av kontaktledning samt järnväg längs Rååbanan sträckan Helsingborg-Teckomatorp
Byte av kontaktledningar från infartssignal Helsingborg till Teckomatorp driftplats och byte av hjälpkraft från 2-fas till 3-fas mellan Ramlösa fördelningsstation och Teckomatorp fördelningsstation. Byte av fundament och stolpar, justering av spår.
Ramavtal avseende UV-aggregat, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Ramavtal avseende köp av UV-aggregat inkl. serviceavtal och reservdelar för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB. Avtalstid 2023-03-26 - 2025-02-28 med möjlighet till 2 + 2 + 2 års förlängning.
Utvecklingsarbete vid Karantänen-tomten i Helsingborg
Planer finns för utveckling av området Karantänen i Helsingborg.
Nybyggnad av mobilitetshus i Drottninghög Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av mobilitetshus i sex våningar med ca 250 p-platser. Objektets läge: östra delen av området Grönkulla på Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen, i norr av Grönkullagatan.
Ny- och ombyggnad av gata för koppling till ny bro vid Maria Stationsgata, Helsingborg
Projektet avser ny- och ombyggnad för koppling till ny bro. (På den befintliga platsen finns plattformar med väderskydd). Arbetena avser ny gata, ny bussgata, 3 st nya cirkulationsplatser, nya gång- och cykelvägar, planteringar, rörläggning, belysning mm Avser nybyggnad av Maria stationsgata samt ombyggnad av Kullavägen i anslutning till nya Maria stationsgata. Objektet är beläget i Maria staden, strax norr om Maria station. Ca 5 km från Helsingborgs centrum. Etapp 2 ingår under projektnummer 2208476.
Integrerat brounderhåll i Skåne
Tillståndsbaserade och förutbestämda åtgärder på broar.
Nybyggnad gång-och cykelväg i Helsingborg
Avser ny gång- respektive cykelbana längs Johan Banérsgata, mellan Romares väg och Ringstorpsrodellen. Sträckan är ca 400 m och gatans totala sektion är ca 16 m bred. • Upphöjda korsningar vid Röamöllegatan och Lönngatan/Trekantsgatan. • Ny gatubelysning på hela sträckan. • Dagvattenfördröjning i form av regnbäddar med plantering mellan körbana och gångbana på norra sidan av gatan. • Förläggning av nya VA-ledningar på sträckan med anslutningar mot fastigheter och mot befintligt nät. • Markarbeten för ny fjärrvärmeledning. Ledningsförläggning och kopplingsarbeten mm utförs som sidoentreprenad av annan entreprenör.
Anläggande av gata och va m.m. för bostadsområde i Helsingborg
Projektet avser fortsatt utbyggnad av exploateringsområde i Kattarp. Innefattar VA, byggata, lekplats, plantering mm.
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg samt nya va-ledningar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg (ca 1 km) vid Furutorpsgatan mellan Malmöleden och Södra Stenbocksgatan. Omfattar även förläggning av ny vattenledning samt byte av servisledningar till fastigheter utmed gatan. Objektet är beläget i strax söder om centrala Helsingborg. Ca 1 km från Helsingborgs centrum (Helsingborgs central)
Åtgärder av kajerna i Helsingborg
Projektet avser kajutredning för att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras. Kajerna är byggda för RoRo-trafik på 1970-talet, och behöver troligtvis förändras och förstärkas.
Byte av kulvertsystem och fjärrvärmecentral i flerbostadshus i Helsingborg
Befintlig röranläggning i kulvertar och krypgrunder och fjärrvärmecentral inom fastigheten Enar 1 med 123 lägenheter skall ersättas med ny röranläggning. Befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig gata.
Nybyggnad av g/c-väg m.m. i Väla, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av ca 2 km cykelväg samt belysning, plantering och trafiksäkerhetsåtgärder inom industriområde Väla Södra. Objektet är beläget i Helsingborg, ca 5 km från Helsingborgs centrum.
Underhåll av broar vid trafikplats Kropp i Helsingborg
Underhåll av 2 st broar vid Tpl Kropp, E6. Kantbalksbyte, tätskiktsbyte, renovering av pelare, förstärkning av lagerpall.
Ombyggnad av vägkorsningen i Helsingborg
Avser ombyggnation av vägkorsningen Filbornavägen – Ragnvallagatan i Helsingborg. Ombyggnationen är en del av de särskilda bussprioriterings åtgärder som genomförs för Helsingsborgsexpressen ”HEX”.
Va-sanering i Råå, Helsingborgs kommun
Projektet avser projektering och ombyggnad av befintliga vattenledningar (ca 760 m huvudledning dricksvatten) och kombinerad (ca 650 m självfallsledning) i Östersjö-, Nordsjö-, Kap och Ostindiegatan i Råå, Helsingborgs kommun.
Åtgärder av gång- och cykelväg m.m. i Helsingborg
Avser åtgärder av Fågelsångsstråket etapp 2, vilket omfattar Södra Storgatan från Stortorget i norr till Trädgårdsgatan i söder. Man avser att skapa ett attraktivt, säkert och tryggt stråk för de oskyddade trafikanterna och de som uppehåller sig längs stråket. Fågelsångsstråket etapp 2 är cirka 460 meter långt. Det är fokus på återbruk i projektet så den rödbruna klinkern som idag ligger på gångbanorna ska plockas upp och läggas tillbaka. Även kantsten ska återanvändas i projektet. Befintliga ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten kommer att bytas ut på sträckan Stortorget – Trädgårdsgatan samt ansluta nya ledningar en bit in i varje korsande gata.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysning, styrsystem, LED m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2023 Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av Tågagatan från Persgatan till Vikingsgatan. Entreprenaden avser: Huvuddel 1 - Ombyggnad av Tågagatan från Persgatan till Vikingsgatan. Breddning av gångbanan och ny beläggning. Ny upphöjd korsning Tågagatan/Nyborgsvägen. Nytt vägräcke mellan körbana och gångbana. Huvuddel 2 - Ombyggnad av Pålsgatan med upphöjd korsning Pålsgatan/Nyborgsvägen. Huvuddel 3 - Ombyggnad av befintlig cykelpassage till upphöjd cykelöverfart på västra sidan av korsningen Filbornavägen/Jönköpingsgatan.
Ombyggnad av busshållplatse, ny g/c-väg m.m. i Elineberg, Helsingborg
Avser ombyggnad av busshållplatser vid Ramlösavägen.
Renovering av betongkulvert för fjärrvärme i Helsingborg
Avser renovering av cirka 500 meter betongkulvert för fjärrvärme uppdelat i deletapper under 2023 och 2024.
Trädplantering i Helsingborg
Projektet avser plantering av ca 140 träd från Helsingborgs projekt " Flyttbar park. Objektet är beläget på Sockengatan ca 2,5km från Helsingborgs centrum och Gotlandsgatan ca 1,5km från Helsingborgs centrum.
Nya naturreservat i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Nybyggnad av laddstation för tunga fordon i Helsingborg, Öresundskraft Marknad AB
Avser nybyggnad av publika större laddstationer vid Helsingborgs Hamns in och utfartsgateför för laddning av tunga fordon.
Utförande av katodiskt skydd för fjärrvärmekulvert, Öresundskraft AB
Avser katodiskt skydd med påtryckt ström för en betongkulvert under mark, betongkulverten är en fjärrvärmekulvert. Betongkulverten är placerad i Furutorpsgatan mellan Södergatan och Södra Stenbocksgatan i Helsingborg.
Belysningsarbete och markarbete i Helsingborg
Avser fortsatt belysningsarbete och markarbete till Sofiero slottspark i Helsingborg.
Kedjeskrapspel till sedimenteringsbassäng på reningsverk i Helsingborg
Projektet avser kedjeskrapspel till sedimenteringsbassäng på reningsverk. Denna entreprenad avser demontering av befintliga skrapspel med tillhörande utrustning samt installation av skrapspel med tillhörande ny utrustning. I installation av ny utrustning ska provkörning, driftsättning och intrimning av den nya anläggningen ingå. Avser 4 bassänger på Öresundsverket samt Torekov avloppsreningsverk.
Trädplantering i Helsingborg
Projektet avser fortsatt flyttning och plantering av träd inom Helsingborgs stad. (Helsingborgs projekt " Flyttbar park.).
Åtgärder av infrastuktur i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärdsarbete av Lussebäcken, Helsingborg Stad
Avser åtgärdsarbeten som omfattar biotopförbättringar i vattendrag, en återmeandring och en våtmark.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Helsingborg
Planer finns för 8 nya laddstolpar i anslutning till bilar vid bostadsområde. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Trädplantering i Helsingborg
Projektet avser flyttning och plantering av träd inom Helsingborgs stad.
Markarbeten för bostadsrområde i Helsingborg
Avser anläggande av vägar och va-lendningar nybyggnad av 4 st villatomter i Tinkarpsbacken.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Michael Löfmans gata 2-11.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Erik Dahlbergs gata 5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Karl X Gustavs gata.
Planteringsarbeten i Helsingborg
Avser planteringsarbeten längs Kanongatan.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Karl Johans gata 8-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Piongatan 7-23.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Nejlikegatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Nordsjögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Degerödgatan 1-14.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Stampgatan 43.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Pålsjögatan 9-34.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Farmgränden 6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Storgatan 14-39.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skolvägen 18-30.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Nyvångsvägen 9-31.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Älgögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Södra Storgatan 12-35.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Parkgatan 2.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Vinbärsgatan 5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Eric Stenbergsgatan 7.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Drottninggatan 37.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Tågagatan 1-5.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Trintegatan.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Parkeringsgatan 4.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Dalsläntegatan 13-27.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fältgatan 1-18.
Va-arbeten i Rydebäck, Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ulvögatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Piongatan 25-43.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lokvägen 1-3.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planagården 219.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Skoggömmarevägen.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Möllarpsvägen.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Västrabyvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Fabriksgatan 4-15
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Ekgatan 1-16.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Häggatan 1-4.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Cedergatan 8.
Va-arbeten i Kattarp Helsingborg
Avser va-arbeten vid Planavägen 46-370.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Persgatan 51-57.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Margaretaplatsen 2-6.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Kronborgsgatan 6-12.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lokvägen 1-3.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).