Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 111 st.

Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av lagerlokaler för logistikanläggning. I projektet ingår även nybyggnad av skyddsrum, yta: ca 100 m2.
Ny hamnlokalisering i Helsingborg
Resultatet av de geotekniska och miljötekniska undersökningarna ska utgöra underlag i miljöprövningen för projektet samt vara delunderlag för upphandling av entreprenader för muddring, ny spontkaj och ny vågbrytare. Objektet är beläget söder om befintligt hamnområde i södra Helsingborg. Området omfattar även vattenområdet utanför ny hamnlokalisering som delvis sammanfaller med inseglingsrännan till nuvarande hamn.
Framtidens belysning Etapp 2 - Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den andraetappen i Framtidens belysning och omfattar bland annat utbyte av ca 4 200 st gatubelysningsarmaturer och utbyte av ca 230 st gatubelysningsstolpar, riktning av ca 420 st gatubelysningsfundament samt kapning av ca 250 st gatubelysningsstolpar i samhällena Rydebäck, Mörarp, Vallåkra samt i stadsdelen Adolfsberg och på trafikleden Österleden. Samtliga områden är belägna inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av gång- och cykelväg m.m. i Helsingborg
Avser åtgärder av Fågelsångsstråket etapp 2, vilket omfattar Södra Storgatan från Stortorget i norr till Trädgårdsgatan i söder. Fågelsångsstråket ska bli mer attraktivt för både gående och cyklister, genom en så kallas cykelfartsgata. Befintliga ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten kommer att bytas ut på sträckan Stortorget – Trädgårdsgatan samt ansluta nya ledningar en bit in i på varje korsande gata. Samtliga serviser för dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska bytas till fastigheterna. Nya ventiler för dricksvatten samt nya spolbrunnar för dag- och spillvatten ska anläggas. Där det finns kombinerade ledningar för dag- och spillvatten skall dessa separeras eller lösas på annat sätt. Längs med stråket finns fjärrvärmeledningar i eternit. Dessa ska läggas om i samband med ombyggnaden av Fågelsångsstråket etapp 2. Yta cirka 7 300m2 Gatulängd cirka 380 meter och 460 meter gångbana. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av gata i Helsingborg
I entreprenaden ska Trädgårdsgatan och södra delen av Bergaliden byggas om med ny cykelbana på norra sidan, höja standarden på ytorna och belysningen och skapa förutsättningar för uteserveringar på den norra sidan. I projektet ingår även att bevara så många parkeringsplatser som möjligt och anpassa busshållplatserna inför kommande etapper av Helsingborgsexpressen. Befintliga va-ledningar, fjärrkyla och fjärrvärme är också planerat att läggas om i entreprenaden. Objektet är beläget ca 0,5 km från Helsingborgs centrum.
Upprustning av bangårdsbelysning i Helsingborg och Åstorp
Huvuddel 1: Åstorp (färdigställt 2024-11-22) och Huvuddel 2: Helsingborg Rangerbangård (färdigställt 2024-12-20).
Utbyggnad av va-ledning i Helsingborgs kommun
Avser utbyggnad av kommunalt VA (vatten- och spillvattennät) längs med Gamla Tågarpsvägen mellan Mörarp och Hässlunda. I projektet ingår även byggnation av en tryckstegringsstation för vatten och en spillvattenpumpstation.
Nybyggnad av solcellspark i Svedberga, Helsingborg
Solcellsanläggningen i Svedberga bedöms kunna producera ungefär 175 GWh per år, vilket motsvarar omkring 8 750 villors årsförbrukning av el. Byggtid beräknas till 12–16 månader. Yta ca 232,5 hektar, varav 76 hektar täcks av solpaneler.
Byte av fjärrvärmecentral och röranläggning i fastigheter i Helsingborg
Avser ny röranläggning i kulvertar och krypgrunder och befintlig fjärrvärmecentral byts ut mot ny inom fastigheterna Engelbrekt 1 (97 lägenheter) och EMANUEL 1 (40 lägenheter). Adress: Dalhemsvägen 139-153 & Dalhemsvägen 86-94
Utbyggnad av g/c-väg i Helsingborg
Avser utbyggnad av 4 km GC-väg mellan Vasatorpsvägen och Djurhagshusvägen. Objektet är beläget i östra Helsingborg, ca 7 km från centrum.
Nybyggnad av park i Helsingborg
Projektet avser ny- och ombyggnad av lekplats, gångar, planteringar, mötesplatser, belysning, räcken och dylikt. Yta ca 4000 m2 på olika platser i parken. Ledningslängd ca: 1200 m kabel till belysning. Objektet är beläget ca 1 km från Helsingborgs centrum.
Va-sanering i centrala Helsingborg
Avser nyanläggning av ny S, D- och vattenledning i huvudsaklingen Sjöcronavägen och Övre Holländaregatan i centrala delarna av Helsingborg. Området skall också förses med ny belysning samt samordnad schakt och förläggning av fjärrvärme och elkablar. Återställning av gatan skall göras av delvis ny sektion och utformning.
Reservkraft till två service- och trygghetspunkter i Helsingborg
Avser reservkraftanläggningar som placeras i fristående byggnad respektive i befintligt pannrum/undercentral. Entreprenaden omfattar uppförande av byggnader, markarbeten och installation av reservkraft och bullerdämpande åtgärder. Objektens läge: Mariahallen och Idrottsoasen - Kullavägen 150 Rydebäcks sporthall - Frösögatan 15
Ombyggnad av gata till gång- och cykelväg i Helsingborg
Projektet avser avsmalning av befintlig gata ca 650 m och nybyggnad av gång- och cykelbana. Upphöjda gångbanor och nya hållplatser inkl. ny belysning på hela sträckan.
Utbyggnad av exploateringsområde med ny gata, belysning mm i Helsingborg
Projektet avser utbyggnad av exploateringsområde med ny gata, belysning, VA, försörjningsmagasin. Upprustning av Ljusekullavägen samt nybyggnad av industrigata. Anläggning av nytt fördröjningsmagasin. Renovering av VA-systemet samt utbyggnad av 640 meter spilledning. Ny gatubelysning.
Va-sanering i Råå, Helsingborgs kommun
Projektet avser projektering och ombyggnad av befintlig va nät i gatorna Patrullgatan, Fiskaregatan och Kajgatan i Råå, Helsingborgs Kommun.
Rivning av byggnader vid Oslopiren
Projektet omfattar rivning av 4 större byggnader och några mindre.
Va-sanering i Helsingborg
Projektet avser projektering och ombyggnad av befintlig va nät i gatorna Värmlandsgatan ,Bohusgatan och Gotlandsgatan, ca 500 meter i Helsingborg.
Renovering av kaj i Helsingborg
Avser projektering och renovering av kaj 206 och 207 i Helsingborg. Ny spontkaj ska göras för kaj 207 och ny pågjutning i betong ska göras för kaj 206. Längd ny spontkaj ca: 47 m Längd ny pågjutning betong ca: 88 m
Anläggande av allmänna ytor och förlängning av gata i Drottninghög, Helsingborg
Projektet avser fortsatt anläggning av allmänna inkl. förlängning av Gulkullagatan i Drottninghög. Objektet ligger ca 3 km från Helsingborgs centrum längs med Regementsvägen och Vasatorpsvägen.
Ny planbelysning vid idrottsplats i Helsingborg
Projektet omfattar byte av Olympia arenans planbelysning till LED-armaturer för att klara de krav som ställs av Svenska Fotbollsförbundet och UEFA. Objektet är beläget i Helsingborg vid korsningen Mellersta Stenbocksgatan och Filbornavägen
Ombyggnad i frys/kylrum i Helsingborg
Avser ombyggnad och ändring av frys/kylrum. Nytt skärmtak.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Igångsättning tidigast 2024. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Nybyggnad av renblåsningsanläggning i Helsingborg
Avser nybyggnad av anläggning för renblåsning av splillvattenledning under Råån. Detta för att förebygga konsekvenser av sedimentation och ledningen ska renspolas med automatik. Anläggningen ska dimensioneras för en dykarledning DN400 med längd 59 m. Ledning ska klara max 225 l/s vid kraftigt regn. Automatik ska tillse att ledningen rensas minst 1 gång/ dygn.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av stadens träd inom Helsingborg
Avser handlingsplan gällande stadens träd inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av viadukt i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ledningsarbeten vid Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg
Avser ledningsarbeten vid Oceanpiren vid Oceanhamnen i Helsingborg.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av infrastuktur i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder gällande belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Ny solcellsanläggning på P-hus i Helsingborg
Avser nybyggnad av en solcellsanläggning på P-huset på Helsingborgssjukhusområdet.
Rivning av bussgarage i Helsingborg
Avser rivning av byggnad avseende bussgarage. Även rivning av kontor/ personalutrumme Söder 2:69.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Ombyggnad av vägkorsning Helsingborg
Avser ombyggnad av korsningen Kanongatan/Ekslingan.
Modernisering av sandfilter vid Öresundsverket
Avser modernisering av befintliga sandfilter på Öresundsverket. Innefattande bl. a: • Byte av filtermedia i sandfilter. • Sanering i utloppsränna mm. • Eventuellt byte av dysor.
Ombyggnad vid barntrafikskola i Helsingborg
Avser ombyggnad vid barntrafikskola vid Olympia, Fredriksdal.
Rivning av bussdepå i Helsingborg
Avser rivning av bussdepå.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 120, Larödsvägen.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata. Avser CPL Österleden
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser komplettering av beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 108, Saturnusgatan.
Asfaltering av g/c-väg i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gång- och cykelväg.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering vid bro i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten vid bro 56, Marknadsvägen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata. Avser Österleden/Filbornavägen.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata. Södra Hunnetorpsvägen 58-92.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Igångsättning och kostnad oviss. Planer finns för beläggningsarbeten av gata. Avser Österleden/Fältarpsvägen.
Gatuabeten i Helsingborg
Avser åtgärder av trafikljus samt beläggningsarbeten.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata.
Asfaltering av gata i Helsingborg
Avser beläggningsarbeten av gata. Södra Hunnetorpsvägen 96-118.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Lokvägen.
Trädgårdsarbeten vid bostadsområde i Helsingborg
Avser trädgårdsarbeten i bostadsområde.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Filbornavägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Konsulns väg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Wachtmeisters väg.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Johan Baners gata.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Hälsovägen 1.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten del av Åldermansgatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Trintegatan.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Horsarydsvägen.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Spårögatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).