Alla aktuella anläggningsprojekt i Staffanstorp

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Ombyggnad av väg 108 Staffanstorp-Lund som breddas till 2+2 körfält (ca 16 m vägbredd) med mittseparering. Ny busshållplats, gc-port, 650 m ny gc-väg, bullerskydd och dagvattenmagasin. Ny bro över Dynnbäcken med faunapassage och friluftsstråk. Förstärkningsåtgärder vid Vesums mosse. Sträckan från cirkulationsplatsen i Gullåkra till tpl Lund Södra.
Utbyggnad av allmän plats i Staffanstorp
Avser utbyggnad av allmän plats i Södra Stanstad i Staffanstorp. Utbyggnaden av området innebär en förtätning i ett centralt läge som ska utgöra en fortsättning på det stadsmässiga centrum som finns idag. Den aktuella allmänna platsmarken utgörs främst av gatumark och torg. Detaljplaneområdets areal är ca 2 ha. Option finns för detaljprojektera ett av kvarteren.
Färdigställande av byggator m.m. i Vikhem, Staffanstorp
Avser färdigställande av tidigare utförda byggator, anläggning av torg, montering av belysningsstolpar samt plantering av träd och växtlighet.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Staffanstorp
Projektet avser nybyggnad av mark, gator, park, belysning och VA för nytt exploateringsområde .
Nybyggnad av betongbro, gc-väg m.m, Staffanstorp
Avser nyanläggning av betongbro, gc-väg, mark, omhändertagande av dagvatten från GC-väg, pumpstation, slänter, belysning, växtbäddar, grönytor, gator med tillhörande anläggningar för ny GC- port på Malmövägen/Storgatan i Staffanstorp, Staffanstorps kommun
Rivning av fördelningsstation i Staffanstorp
Byggnader, fundament och installationer ska rivas i sin helhet och markyta återställs lika omkringliggande ytor. I denna entreprenad ingår komplett rivning av befintlig station inkl. - skrotning primärapparater, skåp och ställverk - hus, - oljefånggropar - fundament tas bort i sin helhet - ytterbelysning demonteras - återställning av mark. Objektet är beläget i västra Staffanstorp. Uppskattat värde: 2 mkr.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).