Alla aktuella anläggningsprojekt i Trelleborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av Gasverkstomten i Trelleborg
Avser sanering av gasverkstomten i Trelleborg.
Ombyggnad av gata och bostäder
Planer finns för att förtäta och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse genom att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet. samt bebyggelse med entréer mot gatorna.
Asfalteringen av gata / gång och cykelväg , i Trelleborg
I detta etapp avser endast asfaltering av bygget av allmänplatsmark (Allmogevägen, GC, gångbanor och justering av bef. cykelbanan. Etapp 1: 1592138
Anläggande av en aktivitetspark i Skegrie, Trelleborgs kommun
Avser anläggande av en aktivitetspark i Skegrie och omfattar inköp och anläggning av asfaltsyta för ÅVS, gångbanor, grönytor, utegym, pumptrack, utrustning, belysning och ledningsarbete.
Va-utbyggnad i Trelleborgs kommun
Avser utbyggnad av ca 400 m huvudledningar för vatten- och spillvattenavlopp samt 17 serviser. Objektets läge: i den västra delen av Beddingestrand, ca tre km öster om Smygehamn.
Nybyggnad av GC-väg i Trelleborg
Avser anläggande av en ny gång-och cykelväg längs med norra sidan av Bruksgatan samt avsmalning på en del av sträckan. Befintliga korsningar, infarter till fastigheter och parkeringar ska byggas om/trafiksäkring av korsning genom upphöjning. Va-arbeten, förläggning av nya ledningar, ledningsflytt av befintliga ledningar ingår och även belysning förekommer i entreprenaden.
Ombyggnad av nätstation i Trelleborg
Bygglov för flytt av befintlig nätstation.
Nybyggnad av plank i Trelleborg
Bygglov murar och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Trelleborg
Bygglov nybyggnad transformatorstation skall placeras för att ersätta tansformator i stolpe inom vattenskyddsområde.
Nybyggnad av värmeverk i Trelleborg
Bygglov tidsbegränsat, för värmecentral.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.