Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Underhållsbeläggning varm/värme i distrikt norra och södra Skåne
Avser 4 underhållsbeläggningar; DSS 2101 Varm natt huvuddel 1 och option, DSS 2102 Varm huvuddel 1 och option, DSS 2103 Varm huvuddel 1 och option, DNS 2101 Varm huvuddel 1, 2, 3 och option.
Underhåll av Citytunneln i Malmö samt Hallandsåstunneln
Drift och underhåll av tekniska installationer (styr och regler samt ventilation). Citytunneln med stationerna Malmö C nedre (MCN), Triangeln (TRI) och Hyllie (HIE) samt Hallandsåstunneln och tunnelportal Holma.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tygelsjö
Fastigheterna Fodret 5 och 19 med flera i Tygelsjö ska få ändrad användning. Istället för industri och lager ska området inrymma ca 320 bostäder och ha servicefunktioner, bland annat livsmedelsbutikoch en förskola. (Konsult för efterbehandlingsrapport: WSP. Konsult för miljöteknisk markundersökning vid Arrivas bussparkering: D-miljö AB.) Objektets läge: Kv Fodret begränsas av Sjötorpsvägen i norr, Rödklintsgatan i öster samt åkermark söder och väster om området. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av busstråk, va-arbeten m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, va-arbeten, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Nybyggnad av vindtunnel och ev sportanläggning i Hyllie, Malmö
Planer finns för att bygga en vertikal vindtunnel nära köpcentrumet Emporia. Man undersöker möjligheten att bygga en tunnel i området i kombination med en mindre sportanläggning med fyra padelbanor, centrumverksamhet samt kontor.
Exploatering för nytt bostadsområde samt ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator för ca 300 bostäder samt ombyggnad av Industrigatan I Malmö ( et 2). Uppskattad byggstart.
Anläggande av gata, va-ledningar m.m. vid Hyllie Boulvard, Malmö
Projektet avser cirka 850 m huvudgata mellan Almviksvägen och Pildamsvägen. Fyra styck busshållplatslägen. Fyra väderskydd. Sex styck ”vägbulor” GC-väg mellan Hyllie boulevard och Tygelsjöstigen (längs med Almviksvägens södra sida) ca 80 m. Vatten ca 790 m och spillvattenledningar ca 825 m. Dagvattenledning ca 850 m (dim 500 -1400 mm) inkl dagvattenutlopp till Vintriediket. Objektet är beläget i södra delen av Malmö i Hyllie. I norr och väster begränsas området av Tygelsjöstigen. I öster av Pildammsvägen och i söder av Vintriediket.
Anläggande av park i Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Exploatering för nytt bostadsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för ett bostadsområde som omfattar ca 300-400 lägenheter.
Ombyggnad av park Malmö
Planer finns för nybyggnad av park. Arbetena kommer att utföras i etapper under en flerårsperiod.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av korsningar samt färdigställandearbeten. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Anläggande av konstgräsplan m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av konstgräsplan samt anläggande av en avgränsad yta för streetbasket. Ny parkering. Anläggningen byggs intill Bollens förskola.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Utbyte av gasledningar vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet omfattar komplett utbyte av samtliga gasledningar på Sjölunda avloppsreningsverk. De nuvarande gasledningarna som förbinder Sjölundas alla gaskomponenter är i varierande skick och förlagda inomhus i kulvert- system. De nya ledningarna ska förläggas utomhus i mark för att undvika risker vid ett eventuellt gasläckage i framtiden. Totalkostnad: ca 90 mkr.
Nybyggnad av ställverk i Malmö
ÖTA-. Nytt 130/10 kV ställverk.
Byte av ställverk i Malmö
OXE-. Byte 10 kV ställverk.
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
Nybyggnad av luftelledning i Malmö
Byte av 130 kV-kabel ÖTA-FÅB M22.
Faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2021-2023. Totalt ska åtgärder utföras på 58 olika platser/objekt under 2021-2023 fördelat enligt: 36 vägbroar, 17 vägtrummor, 4 järnvägsbroar, 1 järnvägstrumma. Åtgärderna fördelas årsvis 22 st 2021, 18 st 2022 och 18 st 2023. Broarna och trummorna är spridda över den geografiska ytan Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Exploateringsarbeten för kontor och industrihus på Fredriksberg, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett markområde som omfattar kontor och industriverksamhet.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar samt park för bostadsområde.
Nybyggnad av park i Malmö
Avser anläggning av en ny park, den västra etappen av Badhusparken, nordväst om Hylliebadet. Gångstråket kantas av trappade granitmurar och ansluter till två mindre entrétorg i vardera ände. Utöver parkouranläggningen, ska streetbasket, pingisbord, picknickyta, ett större torg (beläggning av betongmarkplattor och marktegel), kallmur av natursten och en djungellek (spång) anläggas inom området. Nya ytor för perenner, träd och buskar m m kommer att anläggas. Parken ska även belysas med nya stolpar och armaturer. Sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Lockarp, Malmö. Avser anläggande av ny byggata, grovterrassering, inklusive ledningsarbeten, dagvattendamm samt gång- och cykelväg. Tre fastigheter planeras inom området. Objektets läge: Lockarp verksamhetsområde, söder om ringvägen, norr om Ystadbanan och väster om Arrievägen.
Utbyggnad av gata m.m i Malmö
Avser utbyggnad av Jörgen Kocksgatan med ytterligare 2 körfält samt parkeringsyta.
Anläggande av parker och torg i Malmö
Projektet avser utbyggnad av områdets stora torg i anslutning till « Båghallarna, Spårvägstorget samt ny park.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av ny park i Hyllie. Parken är totalt 64 000 kvadratmeter stor (Kungsparken i centrala Malmö är ungefär lika stor), ca 450 meter lång från norr till söder och cirka 140 meter bred i öst-västlig riktning. (Detta är andra etappen av fyra.)
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Färdigställandearbeten m.m. i Botildenborg södra, Malmö
Projektet avser färdigställande av byggata mellan Azaleagatan och Botildenborgsvägen. I projektet ingår även planteringsarbeten, anläggande av ytasfalt samt stensättningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för skola och LSS-boende i Bulltofta, Malmö
Avser exploateringsarbeten för skola och LSS-boende där arbetena omfattar anläggande av väg, va-ledningar, dagvatten, terrasseringsarbeten m.m.
Åtgärder av mitträcke i Malmö
Arbetena omfattar avvattning, justering av höjdskilda körbanor, beläggningsarbete, portal och nytt mitträcke. Objektet är beläget längs Stockholmsvägen.
Ombyggnad av värme- och sanitetsanläggning i Malmö
Projektet avser byte av kulvertledningar och delar av matarledningar i byggnad E, U och V inom Heleneholm 4. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Davidshallsgatan från fasad till fasad. Renovering av VA-systemet. Anläggande av förlängda busshållplatser och trafiksäkrade passager för gående och cyklister samt uppgradering av belysningsanläggningen. Förskönande av gaturummet med trädplanteringar. Objektet är beläget längs med Davidshallsgatan mellan Rådmansgatan i söder och Regementsgatan i norr.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fd tennisbanor till beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Underhållsbeläggning tank/varm i Region Syd
Avser 4 underhållsbeläggningar.
Åtgärder vid odlingsområde i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder vid odlingsområde. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av atriumgårdar i Malmö
Avser ombyggnad av atriumgårdar mellan hus U-E och U-V. Anläggning av ny utemiljö, nytt vattenhanteringssystem, belysning samt viss dränering med mera. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Marksanering vid bilanläggning i Malmö
Avser option från 1632878. Projektet avser marksanering vid bilanläggning.
Sanering av mark vid skola i Lindängen, Malmö
Avser sanering av mark vid skola.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö
Avser uppgrundning och övertäckning av förorenade bottensediment i Södra Varvsbassängen. Till Mark & miljödomstolen har infordrats ansökan i miljömål enl. 11 kap. miljöbalken (vattendom). Fullständiga handlingar finns via domstolen (Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.växjö@dom.se, mål nr. M 3419–20) eller via Carina Hansson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö, tel. 040-342001. Vattenområde är ca 57 000 m2. Uppgrundning sker från dagens ca 6,5 m till ca 4 m. Bedömd volym massor som erfordras är ca 175 000 m3. Renhetskrav på massor enl. ansökan. Godkänd vattendom är en förutsättning för upphandlingen Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwaraxvou&GoTo=Docs Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Drift- och underhåll inom Malmö stad
Drift och underhåll, med funktionsansvar, av sådana anläggningar och anordningar som beställaren har skyldighet att svara för såsom ansvarig för stadens mark som tekniska nämnden servar och förvaltar.
Uppgradering av vattenrening vid Sysav
Vattenreningen på avdelning farligt avfall och logistik (FAL) ska uppgraderas med ett nytt reningssteg, flotation, samt ersätta det gamla pappersfiltret med ett nytt.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Åtgärder av stadsmiljön och mötesplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder av stadsmiljön, mötesplatser och stråk inom Malmö.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Utökning av parkeringsautomater i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Va-arbeten i Malmö
Avser var-arbeten vid Betselgatan mellan Ridbanegatan och Sadelgatan.
Entreprenadbesiktning hus i Region Syd
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år t o m 2024-12-31.
Ombyggnad av park Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser mindre åtgärder vid Rörsjöparken.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Sanering av markyta för beachvolleybollplaner i Malmö
Projektet avser sanering av markyta för byggnaden av beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Rivning samt nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende anläggning av parkeringsplatser (område 2+3).
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende anordnande av markparkering.
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende plank.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Ändring av markdisposition.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för tidsbegränsad ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerplank (persborgs station).
Nybyggnad av mast i Malmö
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank (lott nr 17).
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Utvändigt underhåll av nätstation i Malmö
Fasadändring (byte av tak på nätstation).
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av markparkering.
Åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Gatuåtgärder i Malmö
Avser grävningsarbeten för va.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll inom Malmö
Avser ramavtal gällande Konsulttjänst för Öresunds recipientkontrollprogram. Avtalets startdatum är 2021-01-01 och gäller i tre (3) år. Avtalet kan därefter förlängas med ett (1) år.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten för att koppla in va.
Ändring till yogastudio i Malmö
Ändring av butik till yogastudio.
Åtgärder av vägräcke i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder av gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser gatuåtgärder vid Friisgatan, delen N. Parkgatan-Kapellgatan. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av befintlig miljö i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö Klagshamngsudden.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid John Ericssons väg/Bellevuevägen.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid va-arbeten.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten för att gräva ner en tryckledning.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Munkhättegatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten för va-ledningar.
Åtgärder av spillvattenledningar i Malmö
Avser infordring av spillvattenledning vid Erikfältsgatan.
Åtgärder av spillvattenledningar i Malmö
Avser infordring av spillvattenledning vid Hornsgatan.
Åtgärder av spillvattenledningar i Malmö
Avser infordring av spillvattenledning vid Ringgatan.
Förstudie och testbädd för grön-blåa lösningar och trygghet på kv. Trevnaden i Sofielund, Malmö
1)Staden som klassrum – kunskapsdelning och inspiration kring stadsodling, klimatanpassning och naturbaserade lösningar Uppdragsbeskrivning: Att ta fram modeller för att i dialog och samverkan med boende och aktörer i civilsamhället utveckla ”testytor” i närområdet med syfte att sprida vardagsnära kunskap och inspiration kring hållbar utveckling, med fokus på skapande verksamhet, odling, och platsbaserade hållbara lösningar för klimatanpassning. 2) Ökad trygghet och trivsel i staden 3) Förstudie: Möjliggöra långsiktig lokal samverkan
Vägarbeten i Malmö
Arbetena grävningsarbete i gata för att lägga ner kabel.
Vägarbeten i Malmö
Arbetena grävningsarbeten för att lägga ny servis.
Grävningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser grävningsarbeten för fjärrvärmeledning.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser asfalteringsarbeten på del av sträcka. Projektet avser att fräsa bort och lägga ny asfalt.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Kalkbrottsgatan mellan Limhamnsvägen och Linnégatan.
Grävningsarbeten för va-ledningar i Malmö
Avser grävningsarbeten för va-ledningar vid Östra Farmvägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.