Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 186 st.

Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av logistikanläggning på fastigheten Sockret 4. Lekia har tecknat ett 8-årigt hyresavtal för 11 570 kvm och option om att även hyra återstående yta.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av parkeringshus med 338 platser i Hyllie. Stomme är ej fastställd. Byggherren tillhandahåller fasadskivor. Objektets läge: Norra Hyllie, Hyllie äng/söder om badhuset.
Nybyggnad av järnvägsspår och tåglossning i Oljehamnen i Malmö
Avser nybyggnad av järnvägsspår, lossningsutrustning, röranslutningar för lossning av petroliumprodukter från tåg i Oljehamnen i Malmö.
Exploateringsarbeten för bostäder, kontor m.m Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida exploateringsområde för bostäder, kontor, förskola, parkeringshus, park och ny gatustruktur.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupperna DSS 2202 Varmt, DSS 2203 Österlen.
Drift- och underhåll av hissar och rulltrappor i Citytunneln, Malmö
Automatiska dörrstängare och lyftanordningar. Entreprenaden avser fullservice av hissar, rulltrappor, rullramper, snedbanehissarfördelat på tre (3) stationer och två avtal. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med 2+1+1 år.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupperna DSS 2201 Natt, DSS 2205 Varm.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596427 och 1596428.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Jörgen Kocksgatan i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596237 och 1596428.
Nybyggnad av återvinningsanläggning, Malmö
Planer finns för nybyggnad av övriga anläggningar.
Anläggande av park i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av ny park i Hyllie. Parken är totalt 64 000 kvadratmeter stor (Kungsparken i centrala Malmö är ungefär lika stor), ca 450 meter lång från norr till söder och cirka 140 meter bred i öst-västlig riktning. Va-arbeten, grusstigar, g/c-väs, belysning m.m. (Detta är andra etappen av fyra.)
Ombyggnad av gator och park i Malmö
Avser ombyggnation av Övägen från fastland till ön. Gatan byggs om för att bland annat skapa bussfickor samt förbättra för GC-trafik till och från Ön. Längs med Övägen, ska naturområde med promenadstigar anläggas. Objektet är beläget Limhamn/Ön.
Rivning och nybyggnad av underjordiskt parkeringshus i Malmö
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt nybyggnad av underjordiskt garage.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser rivnings-, schakt- och terrasseringsarbete, ombyggnad och färdigställande av gatu-, mark-, planterings- va-, el- och belysningsarbete samt garantiskötsel. I projektet ingår även färdigställande av Argogatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Nybyggnad av ladd- och batteripark i Malmö
Avser nybyggnad av Sveriges största ladd- och batteripark i Malmö. Ladd- och batteriparken i Malmö uppförs åt Falkenklev Logistik. Parken kommer att kunna ladda 22 fordon samtidigt, men har potential att i framtiden inrymma ytterligare 18 laddplatser. Ladd- och batteriparken kommer också att bidra till att allmänheten kan ladda sina elbilar under dagtid.
Ny- och tillbyggnad av gata, va-ledningar m.m. i Husie, Malmö
Avser ny- och utbyggnad av gata, ledningar, belysning och infrastruktur till nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården i östra Malmö.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Projektet avser byte av ställverk, lågspänningsverk samt två transformatorer vid Sjölunda ARV.
Färdigställandearbeten m.m. i Oxie
Projektet omfattar gatumark, parkyta samt breddning av befintlig vägbro vilken utförs som byggnadsverk. Objektet är beläget Oxie Centrum, området avgränsas av Tegelbruksvägen mellan Murtegelvägen och Råtegelvägen samt parkyta mellan Tegelbruksvägen och Lertegelvägen..
Installationsentreprenad vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Område 1 Distrikt Syd. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö, etapp 2
Planer finns för nybyggnad av g/c-väg vid Lantmannagatan/Munkhättegatan.
Nybyggnad av VA anläggning i Malmö
Avser ansluta till det kommunala spillvattennätet med en pumpstation och tillhörande ledning samt en svavelreducerande släppbrunn. Arbetet omfattar anläggning och byggnation av pumpstation, VA-ledning/spillvatten (tryckspill) till anslutningspunkt angiven av VA SYD. Fullt färdig vattenledning från byggnad på Katrinetorp ansluten till ny pumpstation. Inkoppling av befintligt spill- och dagvattennät från Katrinetorp till ny pumpstation. Färdigställande av ytor efter utförda schakt/fyllningsarbeten för samtliga ledningar.
Ombyggnad av värme- och sanitetsanläggning i Malmö
Projektet avser byte av kulvertledningar och delar av matarledningar i byggnad E, U och V inom Heleneholm 4. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet
Konsultuppdrag Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet. Omfattning ca 420 vägbroar och ca 260 järnvägsbroar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Färdigställande av byggata m.m. i Malmö
Arbetena avser färdigställande av befintlig byggata inkl. plantering, belysning samt sten- och plattläggning. Objektet är beläget i Limhamn från Limhamnsvägen via Gjutformsgatan till Packhusgatan
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Förberedande arbeten för exploatering i Bunkeflostrand
Projektet avser förberedande arbeten för exploatering av detaljplanelagt område. Masshantering, VA-arbeten, byggata samt planering och belysning.
Rivning av terminal i Malmö
Rivning av teminalbyggnad (svävarterminalen).
Infordring av spillvattenledning i Malmö
Projektet avser infordring av spillvattenledning i Drottninggatan och Fredriksbergsgatan som ska lagas med hjälp av flexibelt foder.
Samverkansledare till ERTMS storstadsområde Malmö
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 2 + 1 år.
Projektledare NUVA till Region Syd
Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar ALEX (NUVA) genomför utbyten av vägskyddsanläggningar längsmed statliga järnvägar i befintlig miljö. Stationeringsort Malmö. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Citylab samordnare
Avser konsultuppdrag avseende Citylab samordnare – framtagande av hållbarhetsprogram till citylab certifiering med handlingsplanerna som option.
Vägarbeten Helsingborg
Projektet omfattar vägarbeten som avser att bygga ett upphöjt farthinder och övergångsställe för ökad trafiksäkerhet.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Stora Nygatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser färdigställande av gata och torg.
Vägarbeten i Malmö
Avser sten- och asfalteringsarbeten.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Östra Förstadsgatan.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Videdalsvägen.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Hohögsgatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggningsarbeten.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Utställningsgatan.
Åtgärder av busshållplatser i Malmö
Arbetena avser att fräsa, asfaltera om och gjuta vid busshållplatserna
Vägarbeten i Malmö
Avser byggande av farthinder samt asfalteringsarbeten.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Justinstigen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Arkitektgatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Handelsgången.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Holmastigen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Byåkersvägen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Järgersrovägen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Stora Nygatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser grävnings -och va-arbeten vid Hyllie vattenparksgata i Malmö.
Vägarbeten i Malmö
Avser åtgärder av farthinder.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Vikingatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Gymnasistgatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Kroksbäcksstigen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Möllevångsgatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Monbijougatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Sallerupsvägen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Södra Skolgatan.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Sofielundsvägen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten av 6 st hållplatser vid Byåkersvägen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Projektet avser beläggningsarbeten vid Listergatan.
Laddstolpar till bil vid flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nya laddstolpar till bil.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Lyckesholmsgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Lindholmsgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Stålholmsgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Askholmsgatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Ymers gata/Atles gata.
Ventilbyten i Malmö
Projektet avser ventilbyten vid Brahällagatan.
Ventilbyten i Malmö
Projektet avser ventilbyten vid Edshällagatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Rödbenavägen
Ventilbyte i Malmö
Avser ventilbyte vid Killian Zoolsgatan.
Ventilbyte i Malmö
Avser ventilbyte vid Mariedalsvägen.
Ventilbyte i Malmö
Avser ventilbyte vid Carl Hillsgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Södra Förstadsgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Östra Rönneholmsvägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Davidhallsgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Holmgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Videbackegatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Sofielundsvägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Claesgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Bullerbygatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Glitterbacksgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Sorlabäcksgatan.
Ventilbyte i Malmö
Avser ventilbyte vid Hohögsplan.
Ventilbyte i Malmö
Avser ventilbyte vid Polarvidegatan.
Ventilbyte i Malmö
Avser ventilbyte vid Rabygatan.
Ventilbyte i Malmö
Avser ventilbyte vid Vanadisgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Berguvsgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Råbelövsgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Långhällagatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Dammstorpsvägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Kärleksgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Storgatan.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).