Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 209 st.

Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Underhåll av Citytunneln i Malmö samt Hallandsåstunneln
Drift och underhåll av tekniska installationer (styr och regler samt ventilation). Citytunneln med stationerna Malmö C nedre (MCN), Triangeln (TRI) och Hyllie (HIE) samt Hallandsåstunneln och tunnelportal Holma.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tygelsjö
Fastigheterna Fodret 5 och 19 med flera i Tygelsjö ska få ändrad användning. Istället för industri och lager ska området inrymma ca 320 bostäder och ha servicefunktioner, bland annat livsmedelsbutikoch en förskola. (Konsult för efterbehandlingsrapport: WSP. Konsult för miljöteknisk markundersökning vid Arrivas bussparkering: D-miljö AB.) Objektets läge: Kv Fodret begränsas av Sjötorpsvägen i norr, Rödklintsgatan i öster samt åkermark söder och väster om området. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av busstråk, va-arbeten m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, va-arbeten, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Drift- och underhåll av hissar i Citytunneln, Malmö
Automatiska dörrstängare och lyftanordningar.
Exploateringsarbeten för bostads- och kontorsområde i Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett nytt bostads- och kontorsområde. Uppskattad igångsättning.
Exploateringsarbeten för bostäder, kontor m.m Malmö
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida exploateringsområde för bostäder, kontor, förskola, parkeringshus, park och ny gatustruktur.
Exploatering för nytt bostadsområde samt ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator för ca 300 bostäder samt ombyggnad av Industrigatan I Malmö ( et 2). Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde. Objektets läge: Området är beläget i södra Malmö strax söder om Holma/Kroksbäck. Hyllie boulevard ramar in området i väst, Hyllievångsvägen gränsar i norr, koloniområdet Hyllierankan i öst samt i söder av Annetorpsvägen.
Anläggande av gata, va-ledningar m.m. vid Hyllie Boulvard, Malmö
Projektet avser cirka 850 m huvudgata mellan Almviksvägen och Pildamsvägen. Fyra styck busshållplatslägen. Fyra väderskydd. Sex styck ”vägbulor” GC-väg mellan Hyllie boulevard och Tygelsjöstigen (längs med Almviksvägens södra sida) ca 80 m. Vatten ca 790 m och spillvattenledningar ca 825 m. Dagvattenledning ca 850 m (dim 500 -1400 mm) inkl dagvattenutlopp till Vintriediket. Objektet är beläget i södra delen av Malmö i Hyllie. I norr och väster begränsas området av Tygelsjöstigen. I öster av Pildammsvägen och i söder av Vintriediket.
Ombyggnader vid kaj i Malmö
Avser markarbeten, planteringar, ombyggnad kiosker mm.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
Avser anläggande av vägar, va-ledningar samt park för bostadsområde.
Anläggande av konstgräsplan m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av konstgräsplan samt anläggande av en avgränsad yta för streetbasket. Ny parkering. Anläggningen byggs intill Bollens förskola.
Utbyte av gasledningar vid avloppsreningsverk i Malmö
Projektet omfattar komplett utbyte av samtliga gasledningar på Sjölunda avloppsreningsverk. De nuvarande gasledningarna som förbinder Sjölundas alla gaskomponenter är i varierande skick och förlagda inomhus i kulvert- system. De nya ledningarna ska förläggas utomhus i mark för att undvika risker vid ett eventuellt gasläckage i framtiden. Totalkostnad: ca 90 mkr.
Byte av ställverk i Malmö
GLÄ. Byte av 130 kV ställverk.
Utbyggnad av gata m.m i Malmö
Avser utbyggnad av Jörgen Kocksgatan med ytterligare 2 körfält samt parkeringsyta.
Ombyggnad av utemiljö vid Entré vid Innerstaden i Malmö
Avser ombyggnation av utemiljöer närmast köpcentret Entré. Avser främst anläggande av vegetationsöar, planteringsarbeten, sittplatser samt belysningsarbeten. Området ligger i Innerstaden, nordost om Värnhemstorget. Lokalgator som innefattas av ombyggnaden är Fredsgatan, Pilgatan och Ringgatan.
Nybyggnad av park i Malmö
Avser anläggning av en ny park, den västra etappen av Badhusparken, nordväst om Hylliebadet. Gångstråket kantas av trappade granitmurar och ansluter till två mindre entrétorg i vardera ände. Utöver parkouranläggningen, ska streetbasket, pingisbord, picknickyta, ett större torg (beläggning av betongmarkplattor och marktegel), kallmur av natursten och en djungellek (spång) anläggas inom området. Nya ytor för perenner, träd och buskar m m kommer att anläggas. Parken ska även belysas med nya stolpar och armaturer. Sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2021-2023. Totalt ska åtgärder utföras på 58 olika platser/objekt under 2021-2023 fördelat enligt: 36 vägbroar, 17 vägtrummor, 4 järnvägsbroar, 1 järnvägstrumma. Åtgärderna fördelas årsvis 22 st 2021, 18 st 2022 och 18 st 2023. Broarna och trummorna är spridda över den geografiska ytan Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län.
Anläggande av parker och torg i Malmö
Projektet avser utbyggnad av områdets stora torg i anslutning till « Båghallarna, Spårvägstorget samt ny park.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Malmö
Avser exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Lockarp, Malmö. Avser anläggande av ny byggata, grovterrassering, inklusive ledningsarbeten, dagvattendamm samt gång- och cykelväg. Tre fastigheter planeras inom området. Objektets läge: Lockarp verksamhetsområde, söder om ringvägen, norr om Ystadbanan och väster om Arrievägen.
Färdigställandearbeten m.m. i Botildenborg södra, Malmö
Projektet avser färdigställande av byggata mellan Azaleagatan och Botildenborgsvägen. I projektet ingår även planteringsarbeten, anläggande av ytasfalt samt stensättningsarbeten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stadspark i Malmö
Planer finns för anläggande av stadspark i anslutning till det planerade bostadsområdet i Malmö.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Avser bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av mitträcke i Malmö
Arbetena omfattar avvattning, justering av höjdskilda körbanor, beläggningsarbete, portal och nytt mitträcke. Objektet är beläget längs Stockholmsvägen.
Ombyggnad av värme- och sanitetsanläggning i Malmö
Projektet avser byte av kulvertledningar och delar av matarledningar i byggnad E, U och V inom Heleneholm 4. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Ombyggnad av gata i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Davidshallsgatan från fasad till fasad. Renovering av VA-systemet. Anläggande av förlängda busshållplatser och trafiksäkrade passager för gående och cyklister samt uppgradering av belysningsanläggningen. Förskönande av gaturummet med trädplanteringar. Objektet är beläget längs med Davidshallsgatan mellan Rådmansgatan i söder och Regementsgatan i norr.
Ny- och reinvesteringsarbeten av vägväderinformationsstationer i Distrikt Syd
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Underhållsbeläggning tank/varm i Region Syd
Avser 4 underhållsbeläggningar.
Åtgärder vid odlingsområde i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder vid odlingsområde. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av atriumgårdar i Malmö
Avser ombyggnad av atriumgårdar mellan hus U-E och U-V. Anläggning av ny utemiljö, nytt vattenhanteringssystem, belysning samt viss dränering med mera. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Sanering av mark vid skola i Lindängen, Malmö
Avser sanering av mark vid skola.
Marksanering vid bilanläggning i Malmö
Avser option från 1632878. Projektet avser marksanering vid bilanläggning.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö
Avser uppgrundning och övertäckning av förorenade bottensediment i Södra Varvsbassängen. Till Mark & miljödomstolen har infordrats ansökan i miljömål enl. 11 kap. miljöbalken (vattendom). Fullständiga handlingar finns via domstolen (Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.växjö@dom.se, mål nr. M 3419–20) eller via Carina Hansson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö, tel. 040-342001. Vattenområde är ca 57 000 m2. Uppgrundning sker från dagens ca 6,5 m till ca 4 m. Bedömd volym massor som erfordras är ca 175 000 m3. Renhetskrav på massor enl. ansökan. Godkänd vattendom är en förutsättning för upphandlingen Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwaraxvou&GoTo=Docs Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Uppgradering av vattenrening vid Sysav
Vattenreningen på avdelning farligt avfall och logistik (FAL) ska uppgraderas med ett nytt reningssteg, flotation, samt ersätta det gamla pappersfiltret med ett nytt.
Ändring av lokal för sjukgymnastik i Malmö
Ändring av lokal i bottenplan för sjukgymnastik. Hyresgästanpassning.
Åtgärder av stadsmiljön och mötesplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder av stadsmiljön, mötesplatser och stråk inom Malmö.
Drift- och underhåll inom Malmö stad
Drift och underhåll, med funktionsansvar, av sådana anläggningar och anordningar som beställaren har skyldighet att svara för såsom ansvarig för stadens mark som tekniska nämnden servar och förvaltar.
Utökning av parkeringsautomater i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Va-arbeten i Malmö
Avser var-arbeten vid Betselgatan mellan Ridbanegatan och Sadelgatan.
Entreprenadbesiktning hus i Region Syd
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år t o m 2024-12-31.
Ombyggnad av park Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser mindre åtgärder vid Rörsjöparken.
Nybyggnad av mur m.m. i Malmö
Avser nybyggnad av mur samt uppsättande av en container.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av markparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Ändring av markdisposition.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Rivning samt nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende anläggning av parkeringsplatser (område 2+3).
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende anordnande av markparkering.
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende plank.
Utvändigt underhåll av nätstation i Malmö
Fasadändring (byte av tak på nätstation).
Nybyggnad av plank i Malmö
Bygglov för nybyggnad av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för tidsbegränsad ändring av marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerplank (persborgs station).
Nybyggnad av mast i Malmö
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av mur (sekretess).
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank (lott nr 17).
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av stängsel i Malmö
Nybyggnad av stängsel.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av stödmur samt rivning av befintlig byggnad och mur.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Fernissagatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Värnhemstorget.
Åtgärder av gata i Malmö
Avser grävarbeten för att lägga ner fjärrvärmeledning.
Ramavtal avseende kontrollprogram recipientkontroll inom Malmö
Avser ramavtal gällande Konsulttjänst för Öresunds recipientkontrollprogram. Avtalets startdatum är 2021-01-01 och gäller i tre (3) år. Avtalet kan därefter förlängas med ett (1) år.
Gatuåtgärder i Malmö
Avser grävningsarbeten för va.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten för att koppla in va.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten för byggande av farthinder m.m.
Åtgärder av vägräcke i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021.
Åtgärder av gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser gatuåtgärder vid Friisgatan, delen N. Parkgatan-Kapellgatan. Uppskattad byggstart.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten för att gräva ner en tryckledning.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser underhållsarbete vid Klaffbron.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Hyllie vattenparksgata i Malmö.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid John Ericssons väg/Bellevuevägen.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Långåkersvägen. Uppskattad kostnad.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid va-arbeten.
Vägarbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten för va-ledningar.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser sten- och asfalteringsarbeten vid Bjurögatan mellan Flintrännegatan och Ljusterögatan.
Grävningsarbeten i Limhamn, Malmö
Avser grävningsarbeten för fjärrvärmeledning.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Gibraltargatan mellan Neptunigatan och Norra Vallgatan.
Vägarbeten i Malmö
Arbetena grävningsarbete i gata för att lägga ner kabel.
Vägarbeten i Malmö
Arbetena grävningsarbeten för att lägga ny servis.
Åtgärder av spillvattenledningar i Malmö
Avser infordring av spillvattenledning vid Erikfältsgatan.
Åtgärder av spillvattenledningar i Malmö
Avser infordring av spillvattenledning vid Hornsgatan.
Åtgärder av spillvattenledningar i Malmö
Avser infordring av spillvattenledning vid Ringgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Agneslundsvägen.
Åtgärder av räcke i Malmö
Avser räckesarbete vid del av Inre Ringvägen.
Grävningsarbeten för va-ledningar i Malmö
Avser grävningsarbeten för va-ledningar vid Östra Farmvägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Cementgatan som omfattar inkoppling av vatten.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Cypressvägen.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Ymers gata.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Upplandsgatan.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.