Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bana för höghastighetståg Köpenhamn-Oslo
EU-projekt med 14 inblandade parter. Planprocess beräknas ta 5-10 år. Avser nybyggnad av järnväg på betongpelare 5-10 meter upp i luften som följer västkusten. Över Hallandsåsen läggs rälsen i marknivå. Marknadsanalys: Atkins England. Kapacitetsanalys Göteborgsregionen: Vectura. Kapacitetsanalys Öresundsregionen: Ramböll Sverige och Ramböll Danmark.
Nybyggnad av tunnel mellan Malmö-Köpenhamn
Utredningsarbeten pågår. Avvaktar inlämnad EU-ansökan. Flera förslag på utförande finns, hel tunnel eller sänkt tunnel med avbrott för brodel från konstgjorda öar.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad 16000 m2 parkeringshus med ca 430 p-platser, 45 laddplatser med förberedelser för fler, bil- och cykelpoollösningar, samt cykelparkering. Miljöcertificeras enligt Miljöbyggnad Guld, Well och NollCO2. ( I projektet ingår även en option gällande nybyggnad av kontor som ingår under projektnummer 2231877).
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Avser nybyggnad av logistikanläggning på fastigheten Sockret 4. Lekia har tecknat ett 8-årigt hyresavtal för 11 570 kvm och option om att även hyra återstående yta.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av nytt mobilitetshus med 400 parkeringsplatser samt utrymmen för parkering av lättare fordon såsom mopeder, cyklar, flak- och lastcyklar. Projektet är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av parkeringshus med 338 platser i Hyllie. Byggherren tillhandahåller fasadskivor. Solceller på taket. Objektets läge: Norra Hyllie, Hyllie äng/söder om badhuset.
Underhållsbeläggning i Kronoberg, Blekinge samt Distrikt Södra Skåne
Underhållsbeläggning varm/värme/TSK. Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: DSS 2301 Varm Natt, DSS 2302 Varm TSK och GK 2301 Värme.
Ombyggnad av gata och va-ledningar i Malmö
Projektet avser renovering av VA SYDs ledningar samt ombyggnad av gata för att möjliggöra för Malmö-Expressbussarna och enkelriktade cykelbanor. Tanken är att trafiksäkra korsningspunkter och försköna gaturummet. Avser sysselsättningsfrämjande åtgärder. Objektet är beläget längs Erikslustvägen och Köpenhamnsvägen m fl i Malmö.
Åtgärder av byggator, park samt kajer vid Västra hamnen i Malmö
Varvsstaden AB renoverar och bygger nytt inom Kockums gamla område i Västra Hamnen, Malmö. I anslutning till detta kommer Fastighets- och gatukontoret nu att utföra kajrenovering utmed norra sidan av Varvskanalen samt byggator och färdigställande av park inom Varvsstadenområdet. VA SYD anlägger inom samma entreprenad stamledningar och brunnar för hantering av framtida verksamheter och bostäder. Objektet är beläget i centrala delen av Malmö Stad. Området utgörs av del av kajen norr om Varvskanalen, del av Solhöjdsgatan, Brännhusgatan samt Pannhallsgatan inom Kockums gamla område (nuvarande Varvsstaden) i Västra Hamnen.
Anläggande av temalekplats i Hyllie, Malmö
Avser anläggande av temalekplats vid Hyllevångsparken. Platsen är en del av Hyllievångsparken, belägen mellan Ymers gata, Atles gata, Tygelsjöstigen och Hyllie Boulevard.
Färdigställande av byggator m.m. vid Elinegård, Malmö
Projektet avser terrassering av gata och allmän platsmark, byggator, anläggande av va-ledningar, dagvattenbrunn, dagvattenmagasin, trädplantering, belysning m.m. Objektet är beläget i södra delen av Malmö. Området ligger öster om Blåsebergavägen, väster om Elinelunds sommarstad (koloniområde) och söder om Elinegård etapp ett.
Nybyggnad av byggator och Va-ledningar i Nya Ellstorp, Malmö
Avser byggator och förläggning av VA-ledningar inom exploateringsområdet Nya Ellstorp samt VA-arbeten i befintlig miljö.
Anläggande av stödmur i Malmö
Avser anläggande av stödmur i planerat område med bostäder och kommersiella lokaler.
Anläggande av va-ledningar samt ny pumpstation i Malmö
Projektet avser att förlägga VA-ledningar samt att anlägga en pumpstation för spillvatten, för att kunna trycka spillvatten från detaljplaneområdet till befintligt ledningsnät i Hyllie stationsväg. Dagvattnet kommer att ledas till befintliga dammar på parkeringen söder om området.
Anläggande av gator och torg i Norra Sorgenfri, Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten av allmän platsmark och ombyggnad av gator, trottoarer, gång- och cykelbanor samt nybyggnad av torg och park inom kv. Spårvägen. I entreprenaden ingår även ombyggnad av Celsiusgatan samt ombyggnad av en fasadmur. Objektet är beläget i centrala Malmö i Norra Sorgenfri. Arbetena avser: Rivningsarbeten • Färdigställandearbeten • Gatubelysning • Plantering • Ombyggnad av gata • Ombyggnad av fasadmur • Nybyggnad av park • Nybyggnad av torg
Terrassering och byggator för ny högstadieskola i Hyllie, Malmö
Projektet avser markarbeten med färdiga växtbäddar, ledningar, dagvatten och skyfallslösning i samarbete med VA SYD för en ny högstadieskola i Hyllie. Området ligger på befintlig åkermark. Projektet är indelat i 2 etapper. Området är beläget mellan Hyllie Boulevard och Tygelsjöstigen.
Ny- och omläggning av va-ledningar i Malmö
Projektet avser att separera kombinerade ledningar inom området genom att bygga ut nya spill- och dagvattenledningar. Nya serviser ska även byggas till befintliga fastigheter. En ny överföringsledning för vatten ska även byggas. Arbetena kommer att bedrivas i huvudsak på Södra Bulltoftavägen med gräns i väster i korsningen med Hornsgatan, Nobelvägen och Åsgårdsgatan och där Södra Bulltoftavägen övergår till Vattenverksvägen i öster.
Ombyggnad av fjärrvärmecentral i radhus i Malmö
Avser byte av fjärrvärmeväxlare samt kallvattenledning, varmvatten- och värmekulvert (KV, VV, VVC och VS) i mark. Nya ledningar anslutes på befintliga ledningar i lägenheter. Vattenmätare demonteras och monteras på ny lämplig plats. I samlingslokalen finns bland annat tvättstuga, städutrymme, WC, solarium, UC samt en större samlingslokal med tillhörande HWC, WC och pentry till dessa utrymmen ska befintliga ledningar kopplas in.
Förnyelse av huvudvattenledning i Malmö
Avser att förnya vattenledningen längs Linnégatan för att förbättra driftsäkerheten och förebygga framtida driftstopp. Kommer även att justera storlek och position av hållplatser längs Linnégatan, anlägga asfalt samt planteringsytor.
Ramavtal avseende tekniska servicetjänster för elkraftsystem, Region Skåne
Ramavtal avseende tekniska servicetjänster för elkraftsystem. Arbetet omfattar periodisk tillsyn, tillståndskontroller/kapacitetsprov, beredskap och avhjälpande underhåll av elkraftssystem inom idag följande orter: Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö, Hässleholm, Trelleborg, Landskrona och Ystad. Berörda anläggningar utgörs i huvudsak av högspänningsanläggningar för 11 kV och 20 kV samt transformatorer för 11/0,4kV och 20/0,4 kV, huvudbrytare för transformatorernas nedsida, sektioneringsbrytare samt tillhörande sekundärutrustning. Avtalsperiod 2023-05-01 - 2027-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad och färdigställande av markytor vid Lindängen, Malmö
Projektet avser ombyggnad och färdigställande av ytorna vid Lindängsplan och Lindängen Centrum. Entreprenaden omfattar: Demontering och rivning, jordschakt och fyllning, VA-arbeten, växtbäddar och plantering samt hårdgöring, mark- och asfaltbeläggningar och belysningsarbeten.
Ombyggnad av bussterminal Gustav Adolf torg i Malmö
Avser ombyggnad av bussterminal Gustav Adolf torg i Malmö. Arbetet omfattar: -Ny beläggning av asfalt, cementstabiliserad asfalt och betongplattor. Smågatsten läggs om. -Mittrefug med busshållplatser får ny utformning. -Ombyggd bussterminal kommer att ha 10 st väderskydd, 2 nya, 3 st ombyggda (smalare) samt 5 st renoverade. -Fyra stora Plataner ska planteras i mittrefugen. Växtbäddsrenovering ska utföras till tre befintliga träd (östra sidan). -Ny gatubelysning på bef. stolpar. -Ny elementbrunn på befintlig 800 mm dagvattenledning
Färdigställande av byggator m.m. vid Elinegård, Malmö
Avser färdigställande av byggator vid Elinegård.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av VA anläggning i Malmö
Avser ansluta till det kommunala spillvattennätet med en pumpstation och tillhörande ledning samt en svavelreducerande släppbrunn. Arbetet omfattar anläggning och byggnation av pumpstation, VA-ledning/spillvatten (tryckspill) till anslutningspunkt angiven av VA SYD. Fullt färdig vattenledning från byggnad på Katrinetorp ansluten till ny pumpstation. Inkoppling av befintligt spill- och dagvattennät från Katrinetorp till ny pumpstation. Färdigställande av ytor efter utförda schakt/fyllningsarbeten för samtliga ledningar. Avser två etapper.
Takrenovering på maskinhall, Malmö
Avser takrenovering av två tak på olika platser inom Sysavs´s område. Anbud kan lämnas på en eller flera delar. Delområdena är följande: Bjuröhallen, ca 14500 m2, Bjurögatan 20, Malmö Panna 4, ca 3100 m2, Spillepengsgatan 13, Malmö
Ombyggnad av VS-undercentraler i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av VS-undercentraler i källarplan på sju fastigheter inom MKB Fastighets AB. Objekten är belägna i Malmö på följande Adresser: 1. Jämtland 9, Finlandsgatan 18 A-B samt 20 A-G 2. Erikstorp 4, Erikstorpsgatan 6 3. Vilhelmstorp 1,Törnskärsgatan 5, Västra Rönneholmsvägen 52 4. Kroken 4, Södra Bulltoftavägen 58 A-B 5. Studenten 2, Gymnasistgatan 6, 8, 10 A-C, Censorsgatan 5A-B 6. Enen 4, Celsiusgatan 15 7. Uroxen 19, Linnégatan 60
Ramavtal avseende hydraulisk rotskärning av avloppsledningar, VA Syd Malmö
Ramavtal avseende hydraulisk rotskärning av avloppsledningar för Va Syd, Malmö. Avtalstid: 2023-02-01 - 2025-01-31 Option:2025-02-01 - 2026-01-31 Option:2026-02-01 - 2027-01-31 Option:2027-02-01 - 2028-01-31 Option:2028-02-01 - 2029-01-31 Option:2029-02-01 - 2030-01-31 Option:2030-02-01 - 2031-01-31
Sanering av markområde i Malmö
Avser sanering av markområde.
Exploateringsarbeten för skola och LSS-boende i Bulltofta, Malmö
Avser exploateringsarbeten för skola och LSS-boende där arbetena omfattar anordnande av vändplats, va-arbeten, åtgärder av g/c-väg m.m.
Nybyggnad av laddstation för tunga fordon i Malmö, Öresundskraft Marknad AB
Avser nybyggnad av publika större laddstationer vid Malmö Volvo Truck Center för laddning av tunga fordon.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnation av befintlig gata i Åhus hamn
Avser ombyggnation av befintlig gata. Den befintliga gatan ska rivas upp och höjdjusteras samt omläggning av dagvattenledningar och brunnar, inklusive alla erforderliga rivnings-, demonterings-, anslutnings-, och lagningsarbeten etc för att uppnå en ny fullgod produktionsanläggning.
Utvändigt underhåll av brandstation i Malmö
Avser renovering av tak, fasader och fönster av huvudbrandstationen i Malmö.
Åtgärder av stadsmiljön och mötesplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av stadsmiljön, mötesplatser och stråk inom Malmö.
Installation av sandtvätt på Vombverket, Malmö
Avser inköp och montering av en sandtvätt till Vombverket, Malmö.
Utökning av parkeringsautomater i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Upprustning av park i Malmö
Avser fortsatt upprustning av park som omfattar kvalitetshöjande åtgärder som omfattar bl.a planteringsarbeten.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Ombyggnad av kylanläggning i Malmö
Fasadändring (byte av kyltorn).
Inspektion av bergsslänter inom region Syd
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare upp till två (2) månader.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Upprustning av innergård i anslutning till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för upprutning av innergård där arbetena bl.a omfattar nytt miljöhus samt cykelhus.
Vägarbeten i Malmö
Avser mindre vägarbeten vid Ängdalavägen.
Vägarbeten i Malmö
Avser mindre vägarbeten vid Annetorpsvägen.
Asfalteringsarbeten av gata i Hyllie, Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Hyllie stationsväg.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Byhögsgatan
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Aspögatan 2-4.
Va-arbeten i Helsingborg
Avser va-arbeten vid Sturkögatan 9-13.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Myntgatan.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Beckasingatan.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilbyten vid Tygelsjö skolväg.
Grävningsarvbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten för fjärrvärme.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Seranadgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Mellanhedsgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Kråkvägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Snogebäcksgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Naffentorpsvägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Systerslottsvägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Gullvik.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Märgelgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Kiselgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Kritgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Södra Bullfotfavägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Snäppevägen.
Relining av ledningar i gata i Malmö
Avser relining av befintliga avloppsledningar i gata.
Relining av ledningar i gata i Malmö
Avser relining av befintliga avloppsledningar i gata.
Relining av ledningar i gata i Malmö
Avser relining av befintliga avloppsledningar i gata.
Åtgärder av utemiljö i bostadsområdet i Malmlö
Planer finns för åtgärder av utemiljö.
Nya laddstolpar till bilar vid bostadsområde i Malmö
Planer finns för nya laddstolpar i anslutning till bostadsområde.
Grävningsarbeten i Malmö
Avser schaktningsarbeten för befintliga ledningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).