Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bana för höghastighetståg Köpenhamn-Oslo
EU-projekt med 14 inblandade parter. Planprocess beräknas ta 5-10 år. Avser nybyggnad av järnväg på betongpelare 5-10 meter upp i luften som följer västkusten. Över Hallandsåsen läggs rälsen i marknivå. Marknadsanalys: Atkins England. Kapacitetsanalys Göteborgsregionen: Vectura. Kapacitetsanalys Öresundsregionen: Ramböll Sverige och Ramböll Danmark.
Nybyggnad av tunnel mellan Malmö-Köpenhamn
Utredningsarbeten pågår. Avvaktar inlämnad EU-ansökan. Flera förslag på utförande finns, hel tunnel eller sänkt tunnel med avbrott för brodel från konstgjorda öar.
Nybyggnad av polishus i Vintrie, Malmö
Projektet avser nybyggnation av Polishus på fastigheten Eneryda 1 i Vintrie, Malmö. På fastigheten planeras ett nytt polishus för Lokalpolisområde Norr i Malmö att uppföras. Det nya polishuset ersätter en befintlig byggnad i de centrala delarna av Malmö. Tomten är ca 13 000 m², förhållandevis plan och helt obebyggd.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av parkeringshus med 338 platser i Hyllie. Stomme är ej fastställd. Byggherren tillhandahåller fasadskivor. Objektets läge: Norra Hyllie, Hyllie äng/söder om badhuset.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta: 150000 m2.
Nybyggnad av logistikfastighet i Malmö
Avser nybyggnad av logistikbyggnad om totalt 2000 kvm på Grimskaftet 1 i södra Malmö. Café Bar är en av hyresgästerna och kommer att hyra 550 kvm.
Ombyggnad av busstråk, va-arbeten m.m i Malmö
Projektet avser ombyggnad av busstråk, va-arbeten, anpassning av hållplatser, ny gång- och cykelväg, planteringsarbeten m.m.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m. på Holma, Malmö
Avser exploateringsarbeten för blandad bebyggelse med bostäder, kontor, förskolor, parkeringshus m.m. Tanken är att bygga samman Holma med Kulladal och därmed skapa en mer sammanhängande och integrerad stad. Projektet avser att genomföra anläggning av allmän platsmark samt terrassering av kvartersmark vid Södra och Mellersta Holma samt tillkommande ombyggnad av Pildammsvägen norr ut omfattande cirkulationsplatsen med Ärtholmsvägen. Dessutom ingår ett område i nordväst (söder och norr om Ärtholmsvägen) som ska anläggas till ett öppet dagvattenmagasin som ska hantera fördröjning av dagvattnet i området.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd
Avser ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd, i närheten av Malmö.
Renovering av gasledningar m.m vid Klagshamns ARV, Malmö
Projektet avser leverans och montering av nya gasledningar med tillhörande säkerhetsanordningar, avskiljningskärl, vattenlås mellan rötkammare och gasklocka samt gasfackla. Leverans och montering av mekanisk omrörning på Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö.
Nybyggnad av ladd- och batteripark i Malmö
Avser nybyggnad av Sveriges största ladd- och batteripark i Malmö. Ladd- och batteriparken i Malmö uppförs åt Falkenklev Logistik. Parken kommer att kunna ladda 22 fordon samtidigt, men har potential att i framtiden inrymma ytterligare 18 laddplatser. Ladd- och batteriparken kommer också att bidra till att allmänheten kan ladda sina elbilar under dagtid.
Rivning och nybyggnad av underjordiskt parkeringshus i Malmö
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt nybyggnad av underjordiskt garage.
Färdigställande av byggata m.m. i Limhamn, Malmö
Projektet avser färdigställande av allmän platsmark bestående av gångbanor, trädlister och planteringar samt kantstöd, infarter och slitlager på gatorna. Objektet är beläget i Cementenområdet i Limhamn.
Färdigställande av byggator m.m. vid Elinegård, Malmö
Projektet avser terrassering av gata och allmän platsmark, byggator, anläggande av va-ledningar, dagvattenbrunn, dagvattenmagasin, trädplantering, belysning m.m. Objektet är beläget i södra delen av Malmö. Området ligger öster om Blåsebergavägen, väster om Elinelunds sommarstad (koloniområde) och söder om Elinegård etapp ett.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bilskrotsverkstad.
Anläggande av gator och torg i Norra Sorgenfri, Malmö
Projektet avser fortsatt anläggande av parker, torg samt gator i anslutning till Båghallarna.
Anläggande av temalekplats i Hyllie, Malmö
Avser anläggande av temalekplats vid Hyllevångsparken.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö, etapp 1-3
Projektet avser anläggning av bro, renovering av kaj samt uppgrundning av Södra Varvsbassängen.
Färdigställandearbeten m.m i Malmö
Projektet avser färdigställande av allmän platsmark, ombyggnad av befintlig GC-väg, belysning, trädplantering samt åtgärder i korsningen Pildammsvägen – Carl Gustafs väg och på Carl Gustafs väg.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Färdigställande av gator öster om Klagsbrottssjön i Klagshamn, Malmö
Projektet avser färdigställande av Folketshusvägen och Dansbanegatan i Klagshamn. Omfattar bl a sten- och kantstöds-, beläggnings-, växtbädd- och planteringsarbeten samt garantiskötsel. I projektet ingår även sysselsättningsfrämjande åtgärder.
Nybyggnad av VA anläggning i Malmö
Avser ansluta till det kommunala spillvattennätet med en pumpstation och tillhörande ledning samt en svavelreducerande släppbrunn. Arbetet omfattar anläggning och byggnation av pumpstation, VA-ledning/spillvatten (tryckspill) till anslutningspunkt angiven av VA SYD. Fullt färdig vattenledning från byggnad på Katrinetorp ansluten till ny pumpstation. Inkoppling av befintligt spill- och dagvattennät från Katrinetorp till ny pumpstation. Färdigställande av ytor efter utförda schakt/fyllningsarbeten för samtliga ledningar.
Takrenovering på maskinhall, Malmö
Avser takrenovering av två tak på olika platser inom Sysavs´s område. Anbud kan lämnas på en eller flera delar. Delområdena är följande: Bjuröhallen, ca 14500 m2, Bjurögatan 20, Malmö Panna 4, ca 3100 m2, Spillepengsgatan 13, Malmö
Ny pelletsanläggning, rivning av lager m.m. i Malmö
Nybyggnad av pelletsanläggning, inkl silobyggnader och skorsten samt rivning av lagertält och container.
Ombyggnad av VS-undercentraler i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad av VS-undercentraler i källarplan på sju fastigheter inom MKB Fastighets AB. Objekten är belägna i Malmö på följande Adresser: 1. Jämtland 9, Finlandsgatan 18 A-B samt 20 A-G 2. Erikstorp 4, Erikstorpsgatan 6 3. Vilhelmstorp 1,Törnskärsgatan 5, Västra Rönneholmsvägen 52 4. Kroken 4, Södra Bulltoftavägen 58 A-B 5. Studenten 2, Gymnasistgatan 6, 8, 10 A-C, Censorsgatan 5A-B 6. Enen 4, Celsiusgatan 15 7. Uroxen 19, Linnégatan 60
Anläggande av va-ledningar samt ny pumpstation i Malmö
Projektet avser att förlägga VA-ledningar samt att anlägga en pumpstation för spillvatten, för att kunna trycka spillvatten från detaljplaneområdet till befintligt ledningsnät i Hyllie stationsväg. Dagvattnet kommer att ledas till befintliga dammar på parkeringen söder om området. ( Projektet berör detaljplan 5589 i Malmö. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra blandad stadsbebyggelse med offentliga vistelsemiljöer och mötesplatser)
Anläggande av va-ledningar m.m. i Hyllie, Malmö
Längs Almviksvägen i Hyllie ska vatten- dag- samt spillvattenledning anläggas på en sträcka om totalt ca 600 m. Anläggning sker i huvudsak i befintlig väg, Almviksvägen samt åkermark. I uppdraget ingår även anläggande av ett magasin med dess in- och utloppsledningar, trappor och serviceväg. Återställning av befintliga gator, ca 1100 m2 (dock ej slitlager) samt återställning av åkermark, ca 2800 m2
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Projektet avser byte av ställverk och lågspänningsverk vid Sjölunda ARV.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnation av befintlig gata i Åhus hamn
Avser ombyggnation av befintlig gata. Den befintliga gatan ska rivas upp och höjdjusteras samt omläggning av dagvattenledningar och brunnar, inklusive alla erforderliga rivnings-, demonterings-, anslutnings-, och lagningsarbeten etc för att uppnå en ny fullgod produktionsanläggning.
Konsultstöd beredskap & drift, dricksvatten, VA Syd
Avser konsultstöd för beredskap och drift för VA SYDs dricksvattendistribution och produktion. Uppdraget innefattar: -beredskapstjänstgöring 24/7 vid specificerade kalenderveckor -rådgivning till och utbildning av befintlig driftgrupp -support avseende SCADA-systemet Cactus CSX Uppdraget förutsätter mycket god kännedom om Bulltofta vattenverk, ovan nämnda SCADA-system samt mycket god kännedom om dricksvattendistributionen i Malmö/Burlöv. Två (2) leverantör kommer att antas för uppdraget.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Markarbeten inför byggnation av bilverkstad i Malmö
Avser förberedande markarbeten inför nybyggnad av bilskrotsverkstad. Avser främst schaktning- och grävningsarbeten till ett 5000 m2 markområde.
Utbyggnad av g/c-väg i Malmö
Projektet avser utbyggnad av g/c-bana vid Lundavägen där tanken är att det ska bli bredare mellan Horsgatan och Sallerupsvägen.
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde C
Delområde C Skåne Öst och Skåne Väst. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Upprustning av innergård i anslutning till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för upprutning av innergård där arbetena bl.a omfattar nytt miljöhus samt cykelhus.
Ombyggnad av busshållplatser m.m. i Malmö
Avser åtgärder av befintliga busshållplatser.
Trafiksäkerhetsåtgärder av gata i Malmö
Projektet avser åtgärder vid Strandgatan söderom Linnegatan.. Entreprenören ska bygga farthinder samt nya refuger för olika trafiksäkerhetsåtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärder av gata i Malmö
Projektet avser åtgärder vid Strandgatan norr om Linnegatan.. Entreprenören ska bygga farthinder samt nya refuger för olika trafiksäkerhetsåtgärder.
Vägarbeten i Malmö
Arbetena avser trafiksäkerhetsåtgärder i Korsningen Rolfsgatan/Palmgatan.
Beläggningsarbeten av g/c-väg i Malmö
Avser asfalteringsarbete vid Östergatan samt 4 hållplatser. Avser delen Prostgatan/Exercisgatan.
Beläggningsarbeten av g/c-väg i Malmö
Avser asfalteringsarbete vid Almlundastigen.
Beläggningsarbeten av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbete vid Hyllie allé.
Beläggningsarbeten av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbete vid Lorensborgsgatan sträckan Annetorpsgatan/Gottorpsvägen.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser att lägga om plattor vid farthinder.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Slottsgatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Sevedsplan.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Davidhallstorg.
Vägarbeten i Malmö
Avser ombyggnad av farthinder.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Ystadgatan.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten del av Lergöksgatan.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Ystadgatan.
Asfalteringsarbeten av hållplatser i Malmö
Avser beläggningsarbeten av hållplatser.
Åtgärder av busshållplatser m.m. i Malmö
Avser åtgärder av busshållplatser samt sten- och asfalteringsarbeten.
Asfalteringsarbeten av gata i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Hohögsgatan.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser gatuarbeten.
Vägarbeten i Malmö
Projektet avser vägarbeten som omfattar lagningsarbeten.
Asfaltering av g/c-väg i Malmö
Avser beläggningsarbeten vid Almlundsstigen.
Anläggande av mur vid damm vid i Malmö
Avser anläggande av mur i granit, som är en halv meter hög, längs den södra delen av Regnbågsdammen vid Adolfsberg.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Underhållsarbete av bro i Malmö
Projektet avser fortsatt underhållsarbete vid Klaffbron.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Båstadgatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Östra Farmvägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Sorgenfrivägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten till ny fastighet.
Va-arbeten i Limhamn, Malmö
Avser va-arbeten vid Sunnanväg.
Va-arbeten i Limhamn, Malmö
Avser va-arbeten vid Hyllie Kyrkoväg.
Va-arbeten i Limhamn, Malmö
Avser va-arbeten vid Grevegatan.
Va-arbeten i Limhamn, Malmö
Avser va-arbeten vid Östra Bernedottsgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Sävstaholmsgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten på Friisgatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten samt byte av ventil på Notariegatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser inkoppling av va.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Tyelsövägen.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten till fastighet i samband med va-arbeten.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten i samband med kabelarbeten.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten i samband med kabelarbeten.
Grävningsarvbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten för nya serviceledningar.
Vägarbeten i Malmö
Arbetena avser trafiksäkerhetsåtgärder i Korsningen Rolfsgatan/Palmgatan.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Östra Båstadgatan.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Östra Farmvägen.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Sorgenfrivägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Svanebäcksgränd.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilbyten vid Rudhögsgatan.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilbyten vid Glannsvidegatan.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilbyten vid Sofiagatan.
Vägarbeten i Malmö
Arbetena avser att bygga två st gupp.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilbyten vid Nummertolvsvägen.
Ventilbyten i Malmö
Avser ventilbyten vid Tullstorpsvägen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).