Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till butik och parkeringshus mm i Malmö
Projektet avser ombyggnad av 3500 m2 butikslokaler i bottenplan för Willys samt parkeringshus i övre planen med 550 parkeringsplatser.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Ombyggnad av va och gata i Malmö
Projektet omfattar omläggning och renovering av befintligt VA-system (VA SYD) och ombyggnad av gaturummet som en del av storstadspaketet. Objektet är beläget längs Erikslustvägen och Linnégatan (Malmö) med begränsning i sina ytterområden av Mellanhedsgatan i norr och Västanväg i söder.
Nybyggnad av parkeringshus i Hyllie, Malmö
Avser nybyggnation av nytt mobilitetshus med 400 parkeringsplatser samt utrymmen för parkering av lättare fordon såsom mopeder, cyklar, flak- och lastcyklar. Projektet är ett klimatskyddat och soluppvärmt mobilitetshus
Nybyggnad av logistikanläggning och kontor i Malmö
Planer finns för nybyggnad av logistikanläggning och kontor. samt anordnande av parkering. Markyta: 4542 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden avser byte av 12 stycken utloppsilar, renovering av 12 stycken utloppssilar, byte av en blåsmaskin, uppkoppling till befintligt automationssystem samt anpassning av blåsutrustning till utloppssilar. Utloppssilar och blåsmaskiner är placerade inne på Sjölunda ARV.
Kapacitetsåtgärder i Toftanäs
TFSM Toftanäs kapacitetsåtgärder.
Färdigställande av park och gata samt VA-ledningar i Bunkeflostrand
Avser färdigställande av Stadsdelsparken i Gottorp samt Bomhögsgatan.
Ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd
Avser ombyggnad av lokaler för Polismyndigheten inom region Syd, i närheten av Malmö.
Underhållsbeläggning varmmassa och värme i Region Södra
Beläggningsgrupper DSS 2401 natt, DSS 2402 varm, GK 2401 värme, GK 2402 varm och GK 2403 varm.
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Färdigställande av gator och torg i Västra Hamnen, Malmö
Avser färdigställande av lokalgator och torg i Västra hamnen, norr om Stora Varvsgatan i Malmö. Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar (8060, Bilen 23-25 m fl och 8561, Bilen 7).
Nya inloppsskruvar/pumpar till reningsverk i Malmö
Entreprenadens huvudsyfte är att byta ut tre (3) stycken befintliga inloppspumpar/ skruvar till nya skruvar. Rännorna till dessa ska renoveras/ bytas ut samt att motorer, växellådor och lager ska uppdateras till nya med modern teknik. Den gamla anläggningen ska rivas/ demonteras och bortforslas. Entreprenaden kräver att de tre (3) skruvarna hanteras i etapper då reningsverket är i full drift under entreprenadtiden.
Nya faunapassager i Region Syd
Faunapassager för medelstora däggdjur och mindre klövvilt i Syd 2024-2026 intill väg- och järnvägsbroar samt vid trummor under väg och järnväg. Totalt ska åtgärder utföras på 46 olika platser fördelat på 29 vägbroar, 15 vägtrummor och 2 järnvägsbroar.
Färdigställande av byggator m.m i Limhamn, Malmö
Avser färdigställande av allmän platsmark vid Elinegård. Ca 0,8 hektar stort område. Lokalgator, gångfartsgator, gångbanor, torg inklusive belysning, trädlister och planteringar samt kantstöd, infarter och slitlager på gatorna.
Exploateringsarbeten för bostäder vid Gottorps Allé, Malmö
I Gottorp kommer det att byggas en ny del av Bunkeflostrand. Området kommer innehålla en blandad stadsbebyggelse med bostäder, centrumfunktioner och förskola. 1 Närpark 2 Gröningar och grönstråk 3 Naturområden med naturstråk samt bullervall 4 Gottorps allé (utveckling av äldre naturstråk) 5 Torg 6 Lokalgator och gångfartsområde 7 GC-väg längs Gottorpsvägen 8 Flytt av busshållplats 9 Nytt övergångsställe
Nya VA-ledningar samt markarbeten i Malmö
Avser ersätta befintlig dricksvattenledning med nya ledningar n samt anpassa gatan för de nya elektrifierade expressbussarna MEX linje 4. Arbetena är begränsade till Slottsgatan och Norra Vallgata i Malmö.
Färdigställande av lokalgata, allmän platsmark mm vid Varvshallarna, Malmö
Entreprenaden omfattar färdigställande av lokalgata, allmän platsmark och torrdocka. Objektet är beläget i Varvsstaden, Västra hamnen. Avser Ångfärjekajen och Torrdockan.
Nybyggnad av bilverkstad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av bilskrotsverkstad.
Utbyte av ozonanläggning vid reningsverk i Malmö
Entreprenadens huvudsyfte är att byta ut befintlig ozonproduktionsanläggning. Den befintliga har inte produktionskapacitet som motsvarar behovet. Rännorna till dessa ska renoveras/bytas ut samt nya motorer. Den gamla anläggningen ska rivas/demonteras och bortforslas.
Anläggande av byggata samt VA i Malmö
Projektet avser anläggande av byggata som ansluter till Vattenverksvägen i Malmö. Omfattar anläggningsarbete av byggata med VA inklusive belysning och planteringar samt vall mot angränsande tomt i väst.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie.
Konsult för slut- och övertagandebesiktning av BAS-underhållskontrakt Södra Stambanan
Slut- och övertagandebesiktning inom El järnväg, Signal järnväg, Bana järnväg och Allmän järnväg (mark och anläggning).
Ny- och omförläggning av VA-ledningar samt gatuarbeten i Malmö
Avser att förnya ledningar inom området genom infodring av spill- och dagvattenledningar samt ny överförings-ledning. Nya vattenserviser ska byggas till befintliga fastigheter. Sallerupsvägens gatusektion ska byggas om och få nya busshållplatser.
Färdigställande av torg och kajstråk i Malmö
Avser färdigställande av torg och kajstråk i västra delen av Universitetsholmen i Malmö. Objektets läge: på Bassängkajen i västra delen av Universitetsholmen. I norr och väster avgränsas objektet av Varvskanalen. Projektet angränsar i söder till Neptunigatan.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av kaj samt kajstråket k i Malmö
Projektet avser ombyggnad kaj och kajpromenad, lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Brandskyddssystem på Sysavs anläggning i Malmö
Avser etablering av ett brandskyddssystem. Entreprenaden omfattar en komplett vattendimsprinkleranläggning med tillhörande detektering för brandskydd av turbinanläggningarna på Sysavs avfallskraftvärmeverk
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten som avser färdigställande av torgyta.
Åtgärder av innergård i anslutning till flerbostadshus i Malmö
Projektet avser åtgärder av yttergård i anslutning till flerbostadshus.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Påbyggnad av stålkonstruktion på parkeringshus i Hyllie, Malmö stad
Projektet avser ny stålkonstruktion som ställs på det översta bjälklaget på parkeringshuset.
Markarbeten inför byggnation av bilverkstad i Malmö
Avser förberedande markarbeten inför nybyggnad av bilskrotsverkstad. Avser främst schaktning- och grävningsarbeten till ett 5000 m2 markområde.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Sanering av markområde i Malmö
Avser sanering av ett mindre markområde.
Utvändigt underhåll av brandstation i Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Ny laddstation för elbilar i Malmö
Avser laddningsstation för elbilar i anslutning till bostadsområde.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten i korsningen mellan Sallerupsvägen/Nobelvägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Hyllie Stationsväg.
Vägarbeten i Malmö
Avser färdigställandearbeten.
Vägarbeten i Malmö
Avser färdigställandearbeten.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Hyllie Stationsväg.
Vägarbeten i Malmö
Avser åtgärder av servisledning och ventiler.
Vägarbeten i Malmö
Avser ombyggnad av övergångsställe som innebär montering av mittrefug samt asfalteringsarbeten.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid vägkorsning.
Va-arbeten i Malmö
Avser byte av servisventil samt tillsynsbrunnar till avlopp.
Vägarbeten i Malmö
Avser kabelarbeten.
Ledningsarbeten i Helsingborg
Avser ledningsarbeten vid Simmaregatan.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Fridhemstorget.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Regementsgatan.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Björkbogatan.
Va-arbetgen i Malmö
Avser va-arbeten vid Agnesfridsvägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Ensittarvägen.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid delar av Strandgatan som avser gata samt g-c-väg.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Systerbrunnsvägen.
Vägarbeten i Malmö
Avser vägarbeten vid Käglinevägen.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Ängsdalsvägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Västra Förstaden i Malmö.
Planteringsarbeten vid koloniområde i Malmö
Avser nya planteringar vid Ärtholmens koloniområde.
Åtgärder i fjärrvärmecentral i flerbostadshus, Malmö
Avser åtgärder i befintlig fjärrvärmecentral.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser byte av tillsynsbrunnar till avlopp samt byte av servisventil.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Tyelsevägen.
Ventilarbeten i Malmö
Projektet avser byte av servisventil.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Smultrongatan.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Svedhögsgatan.
Byte av servisledning i Malmö
Avser byte av servisledning.
Va-arbeten i Malmö
Avser separation av kombledningar.
Åtgärder av fjärrvärme i Malmö
Avser fjärrvärmearbeten vid Sporregatan.
Vägarbeten i Malmö
Avser borrningsarbeten vid Gottorpsvägen.
Vägarbeten i Malmö
Arbetena avser främst kabelarbeten.
Va-arbeten i Malmö
Avser byte av servisledning.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Klågerupsvägen.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Mjölongatan.
Va-arbeten i Malmö
Avser ventilarbeten.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Fiskebäcksgatan.
Ventilarbeten i Malmö
Avser ventilarbeten vid Vilebovägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Köpenhamnsvägen.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Erikslustvägen.
Laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde i Malmö
Planer finns för nya laddstolpar till bilar i anslutning till bostadsområde.
Ventilarbeten i Malmö
Projektet avser byte av servisventil.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten vid Granbacksvägen.
Va-arbeten i Malmö
Projektet avser byte av brandpost.
Ny laddstation för elcyklar i Malmö
Avser laddstation för elcyklar i anslutning till bostadsområde.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).