Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Anläggande av dricksvattenledning i Malmö
Avser ny drickvattenledning på ca 9 km mellan Vombverket och Norra Ugglarp. Arbetet omfattar schaktfri korsning av vägar och vattendrag. Delar av ledningen läggs i dränerad åkermark vilket därmed även innefattar återställning av dräneringssystem.
RFI - Nytt idrottskvarter i Malmö
Planer finns för nytt idrottskvarter inom norra delen av Stadionområdet i Malmö.
Nybyggnad av travbana mm i Malmö
Nybyggnad av travanläggning med banor och tillhörande faciliteter, som bl.a. stall, publikanläggning och parkering.
Nybyggnad av gata i Malmö etapp 3
Igångsättning tidigast 2022.
Anläggande av transportområde i Malmö
Avser nytt transportområde innehållande järnvägsområde med bangård, ny streetrace bana och en gatuförbindelse i Lappögatans sträckning.
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn, Malmö
Planer finns för om- eller nybyggnad av bostäder i kv. Vildanden. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar. Objektets läge: Utmed Ribergsborgsfältet i Malmö.
Dynamiskt inköpssystem - avseende drift och underhåll av vägar och parkeringsplatser, Länsstyrelsen i Skåne län
Avser drift och underhåll av vägar, mestadels grusvägar (enskilda vägar) och parkeringar samt i vissa fall anläggning av ny väg eller parkering inom Skåne län.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde. Objektets läge: Området är beläget i södra Malmö strax söder om Holma/Kroksbäck. Hyllie boulevard ramar in området i väst, Hyllievångsvägen gränsar i norr, koloniområdet Hyllierankan i öst samt i söder av Annetorpsvägen.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Jörgen Kocksgatan i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596237 och 1596428.
Nybyggnad av bussdepå i Malmö
Projektet avser nybyggnad av en bussdepå vid Lockarp i Malmö. Totalt i projektet byggs tre bussdepåer, två st i Malmö och en i Lund. Dom övriga två ingår under projektnummer 1596427 och 1596428.
Exploateringsarbeten för bostäder i Limhamn Malmö
Igångsättning tidigast 2021. Avser exploateringarbeten för ca 500 bostäder.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Anläggande av parker och torg i Malmö
Avser utbyggnad av två torg, Spårvägstorget & Garageplan, i kv Spårvägen Malmö. Torgen är ca 2500 resp. 1500 m2 och omfattar bl.a. plattläggning, anläggning av parkutrustning, 23 byggnadsverk varav ett konstverk samt växtmaterial och belysning. Torgen ligger på var sin sida av Konsthögskolan som är inkvarterad i f.d. Spårvägshallarna och det är ca 100 m mellan dom. Objektets läge: Spårvägstorget begränsas i norr av Konsthögskolan, och i öster och söder av gatan Spårvägen samt i väster av Föraregatan. Garageplan begränsas i norr av Celsiusgatan och i öster av Konsthögskolan och i söder av Föraregatan och i väster av Garagegatan.
Nybyggnad samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sydvästra Skåne
Nybyggnad och tillgänglighetsanpassning, 9 busshållplatser totalt.
Anläggande av konstgräsplan m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av konstgräsplan samt anläggande av en avgränsad yta för streetbasket. Ny parkering. Anläggningen byggs intill Bollens förskola. ( Projektet samupphandlas med projektnummer 1508034.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser rivnings-, schakt- och terrasseringsarbete, ombyggnad och färdigställande av gatu-, mark-, planterings- va-, el- och belysningsarbete samt garantiskötsel. I projektet ingår även färdigställande av Argogatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Ombyggnad av park samt anläggande av vägar samt va för villaområde i Husie, Malmö
Projektet avser ombyggnad av park samt anläggande av vägar och va-ledningar för 60-65 bostäder gällande västra delen av Nummertolvsvägen i Husie Malmö.
Nybyggnad av temalekplats och upprustning av park i Malmö
Projektet omfattar ny temalekplats med ny placering. Den nya lekplatsen ska ha särskilt fokus på att inkludera barn med funktionsvariationer och funktionsnedsättningar. I projektet ingår även fler träd, mer växtlighet, bättre möbler och belysning samt att entréerna ska bli vackrare.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Avser ny- och ombyggnad av g/c-väg vid Pildammsvägen.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 3
Avser fortsatt ombyggnad av gata.
VMS och kameror längs E6 i Skåne län
Sidoområdesåtgärder för ändring av hastighet.
Byte av ställverk vid Sjölunda ARV, Malmö
Projektet avser byte av ställverk, lågspänningsverk samt två transformatorer vid Sjölunda ARV.
Va-arbeten Almåsa fritidsby, Malmö
Avser option från projektnummer 1500623. Avser fortsatta va-arbeten som omfattar nya avlopps- och vattenledningar inom Almåsa fritidsby och tillhörande tomter. Avser förläggning av nya självfallsledningar dag- och spillvattenledningar, vattenledningar, pumpstationer m.m. Objektets läge: väster om Malmö, Söder om Södra Sallerup och norr om väg E65.
Ombyggnad av utemiljö vid Entré vid Innerstaden i Malmö
Avser ombyggnation av utemiljöer närmast köpcentret Entré. Avser främst anläggande av vegetationsöar, planteringsarbeten, sittplatser samt belysningsarbeten. Området ligger i Innerstaden, nordost om Värnhemstorget. Lokalgator som innefattas av ombyggnaden är Fredsgatan, Pilgatan och Ringgatan.
Färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde i Oxie.
Färdigställandearbeten för bostadsområde i Malmö
Projektet avser färdigställandearbeten för bostadsområde.
Markarbeten för nybyggnad av skola i Hyllie i Malmö
Projektet avser markarbeten för nybyggnad av skola. Markarbetena ska utföras i två huvuddelar: Huvuddel 1: Grovplanering (grovschakt) Huvuddel 2: Finplanering Nybyggnad av skola utförs i objektnummer 1437381.
Byggledare avseende vägmarkeringar i Region Syd
Byggledare för verkställande projektledning avseende Vägmarkering inom Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare enligt följande: Option 1: 2025-01-01—2025-12-31 Option 2: 2026-01-01—2026-12-31
Nybyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser nybyggnad av konstgräsplan.
Omläggning av vattenledningar i Jägersro Villastad, Malmö
Avser omläggning av vattenledning med huvudsakligen rörspräckning, samt en sträcka med styrd borrning i Hästgatorna, Jägerso villastad, Malmö.
Ombyggnad av park Malmö
Avser ombyggnad av park. belägen vid Poppeludden i Pildammsparken vid stora pildammen i Malmö stad.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Rivning och byggnation av järnvägsspår mm vid Malmö Central
Rivning och byggnation av spår, uppförande av nya stoppbockar, stängselåtgärder, anpassning av kontaktledning, omläggning av kablar förlagda i mark och byggnation av ny kabelkanalisation i betongrännor.
Ombyggnad av värme- och sanitetsanläggning i Malmö
Projektet avser byte av kulvertledningar och delar av matarledningar i byggnad E, U och V inom Heleneholm 4. Objektets läge: del av Heleneholm 4.
Utbyggnad av va-nätet i Södra Nyhamnen, Malmö
Projektet avser att bygga ut det befintliga VA nätet för att kunna tillhandahålla anslutningar till de nya fastigheterna samt göra förbättringar på VA nätet längst Carlsgatan i Malmö. Entreprenaden sträcker sig mellan Navigationsgatan och Tellusgatan i Malmö.
Exploateringsarbeten för bostäder i Malmö
Avser anläggande av vägar samt va-ledningar för bostäder.
Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet
Konsultuppdrag Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet. Omfattning ca 420 vägbroar och ca 260 järnvägsbroar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ändring av lokal för sjukgymnastik i Malmö
Ändring av lokal i bottenplan för sjukgymnastik. Hyresgästanpassning.
Uppgrundning vid Södra Varvsbassängen i Malmö
Avser uppgrundning och övertäckning av förorenade bottensediment i Södra Varvsbassängen. Till Mark & miljödomstolen har infordrats ansökan i miljömål enl. 11 kap. miljöbalken (vattendom). Fullständiga handlingar finns via domstolen (Växjö tingsrätt, mark och miljödomstolen, mmd.växjö@dom.se, mål nr. M 3419–20) eller via Carina Hansson, Miljöförvaltningen, Malmö Stad, Bergsgatan 17, 205 80 Malmö, tel. 040-342001. Vattenområde är ca 57 000 m2. Uppgrundning sker från dagens ca 6,5 m till ca 4 m. Bedömd volym massor som erfordras är ca 175 000 m3. Renhetskrav på massor enl. ansökan. Godkänd vattendom är en förutsättning för upphandlingen Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afwaraxvou&GoTo=Docs Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress.
Ramavtal avseende uppförande av friluftslivsanordningar i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län
Ramavtal avseende bland annat uppföra friluftslivsanordningar samt förbättra och tillgänglighetsanpassa vid besöksplatser i skyddad natur i Skåne län.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Ny solcellsanläggning och stålstomme på parkeringshus i Hyllie allé
Parkering Malmö avser att uppföra ett solcellssystem på takfackverk, på takplan av parkeringshuset. I projektet ingår även en smidesentreprenad för stålstomme som ska användas för solcellerna. Objektet är ett parkeringshus med fem våningar. Takplanet består av ett block med två taknivåer
Reparation av bro i Malmö
Projektet avser broreparation vid Inre Ringvägen/Trelleborgsvägen. Bron renoveras i två olika etapper. Etapp 1 renoveras inre körfält, etapp 2 renoveras yttre körfält.
Projektledare uppdrag projektering för Program ERTMS, delprojekt inom Stora Stationer
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år. Placering i Malmö, Solna, Örebro eller Göteborg.
Konsult för slutbesiktning av basunderhåll järnväg i Malmö sydöstra Skåne och Blekinge
Uppdraget i sin helhet ska vara slutfört och med slutdokumentation överlämnat senast 2022-08-31 för Malmö sydöstra Skåne och 2023-03-31 för Blekinge kustbana och kust till kustbana. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av markparkering.
Rivning av mur i Malmö
Rivning av murar runt entré.
Sanering av markyta för beachvolleybollplaner i Malmö
Projektet avser sanering av markyta för byggnaden av beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank Ligustern 1,Åkervindan 8.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank runt uteplatser.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Malmö
Nybyggnad av sportanläggning (padelbana).
Nybyggnad av staket i Malmö
Nybyggnad av staket.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Malmö
Förhandsbesked ang padelbanor.
Tillbyggnad av mur i Malmö
Höjning av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering.
Nybyggnad av anslutningsväg i Malmö
Anordnande av ny infart.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkering.
Åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser reinvesteringar - åtgärder av befintlig miljö vid Slottsträdgården i Malmö.
Grävningsarbeten i Malmö
Avser grävningsarbeten för fjärrvärme vid Hemsögatan.
Asfaltering av g/c-väg i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Stenåldersstigen vid Käglingevägen.
Tillgänglighetsanpassning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser grön tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Konsultuppdrag avseende skånska kustmiljöer
Avser undersökningar för att möjliggöra återförsel av sten till skånska kustmiljöer.
Ledningsarbeten i Malmö
Avser ledningsarbeten söder om badhuset.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Hyllievångsvägen.
Framtagande av kunskapsunderlag för vattenanknutna kulturmiljöer i Skåne län
Avser framtagande av kunskapsunderlag för åtta vattenanknutna kulturmiljöer, Länsstyrelsen i Skåne län.
Grävningsarbeten för va-ledning i Malmö
Avser grävningsarbeten för va-ledningar vid Söderkullagatan.
Identifiera bästa platserna för återföring av sten i Skåne län
Länsstyrelsen bjuder in till anbudsinlämning gällande "Identifiera bästa platserna för återföring av sten".
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Mariedalsvägen.
Va-arbeten i Malmö
Avser va-arbeten vid Rudbecksgatan mellan Högestadsgatan och Bellevuevägen.
Vägarbeten i Hyllie, Malmö
Avser vägarbeten i samband med va-arbeten.
Ombyggnad av parkeringsplatser i Malmö
Avser grävningsarbeten vid Hyllie vattenparksgata i Malmö.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Villavägen.
Asfalteringsarbeten i Malmö
Avser beläggniingsarbeten.
Förstudie och testbädd för grön-blåa lösningar och trygghet på kv. Trevnaden i Sofielund, Malmö
1)Staden som klassrum – kunskapsdelning och inspiration kring stadsodling, klimatanpassning och naturbaserade lösningar Uppdragsbeskrivning: Att ta fram modeller för att i dialog och samverkan med boende och aktörer i civilsamhället utveckla ”testytor” i närområdet med syfte att sprida vardagsnära kunskap och inspiration kring hållbar utveckling, med fokus på skapande verksamhet, odling, och platsbaserade hållbara lösningar för klimatanpassning. 2) Ökad trygghet och trivsel i staden 3) Förstudie: Möjliggöra långsiktig lokal samverkan
Utvändigt underhåll av bro i Malmö
Arbetena avser service- och underhållsarbeten av Universitetsbron.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbeten Almbacksgatan.
Asfaltering av g/c-väg i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid John Ericssons väg.
Asfaltering av gata i Malmö
Avser asfalteringsarbeten vid Norra Skolgatan.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.