Alla aktuella anläggningsprojekt i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lokaler och flerbostadshus, Bjärreds centrum Lomma
Avser nybyggnad av en bågformad byggnad i fyra plan, väster om Norra Västkustvägen, som ska innehålla lokaler för näringsliv och bostäder i form av lägenheter även en förändrad vägdragning och underjordiska parkeringsplatser för de boende ingår också i projektet. Ombyggnad till nytt busstorg, flytt av bensinstation, nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lomma
Avser nybyggnad av vindkraftverk.
Ombyggnad av väg 913 mellan Bjärred-Flädie
Ombyggnad av plankorsning till en planskild korsning, separation av vägtrafiken från gc-trafiken, förbättrad säkerhet och tillgänglighet vid busshållplats.
Nybyggnad av brygga ut i havet, Lomma
Utförande av ny bryggkonstruktion cirka 500m och utrivning av befintlig brygga. Pålning och brokonstruktion, mark-, landskaps-, el-, belysnings- och VA-arbeten
Exploatering för enbostadshus i Önnerup
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för bostadsområde.
Ombyggnad av busshållplatser i Lomma
Förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatserna Fjelie österut och Gamlemark västerut, och längs E6.02. Nya accelerationsfält, ny lokal väg norr om E6.02, ca 170 m lång bullerskyddsskärm i Gamlemark.
Ombyggnad av vattenledning i Lomma
Avser infodring av en ny ledning med flexibelt foder för självfallsledning samt hantering av flöde med provisorisk förbiledning/pumpning av dagvatten. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen. Option från projekt ID2072189.
Nybyggnad av avfart i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vattenkiosk med tillhörande mötesficka/avfart, Ansökan om bygglov för vattenkiosk med tillhörande mötesficka/avfart Lomma 24:1,Bjärred 9:5.
Filmning av vattenledning i Lomma
Avser filmning av 1200 mm ledning från utloppskammare till inlopp i kulvert under väg. Ledning ska spolas så att inspektion kan ske på ren ledning samt hantering av flöde med provisorisk förbiledning/pumpning av dagvatten vid filmning. Objektet är beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkustvägen. Option från projekt ID2072189.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.