Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 312 st.

Kanalisation/kabelförläggning för ny tunnelbana; Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan
Entreprenaden omfattar montage av kabelstegar och kabelkonsoler i både spår och servicetunnlar, samt inköp och kabelförläggning av EST-kablage. Entreprenaden är för sträckan Kungsträdgården - Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Hagastaden
I Veidekkes uppdrag ingår byggnation av nytt garage på cirka 14 000 kvadratmeter, källarutrymmen samt förberedande grundläggning för två ovanliggande kvarter (kv. Stanford och Cambridge) med anslutande brobanor som planeras byggas. Garaget kommer förse de framtida bostäderna och kontoren med cykel- och bilparkeringsplatser samt tillhörande teknikutrymmen. Bellmansgaraget kommer byggas över befintliga biltunnlar, en järnvägstunnel och ytterligare bergtunnlar. Garagestrukturen kommer därefter vara grunden för de nya kvarter som är en del i utvecklingen av Hagastadens nordöstra hörn
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan vid stationerna Södra Hagalund och Arenastaden
22 st rulltrappor till stationerna Södra Hagalund och Arenastaden varav 9 st lyfthöjd >30 m.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja
Avser utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark i ett så kallat omvandlingsområde. Vägarna i Vidja etapp 2 B och 2C omfattar ca 9 km väg och ett bostadsområde som omfattar ca 350 fastigheter.
Upprustning av broar över Skurusundet
Renovering och ombyggnad av två parallella broar, ombyggnad till gång- och cykelväg samt lokalväg.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Vallentuna
Projektet i tellhuskvarteren i centrala Vallentuna planläggs för bostäder och verksamheter samt parkområde.
Mark- och ledningsarbeten på Årstafältet, Stockholm
Entreprenaden avser färdigställandet av kvarstående arbeten från entreprenaden E01 och omfattar huvudsakligen omfattande och komplicerade ny- och omläggningar av ledningar, diverse grundläggningsarbeten, utbyggnad av arbetsgator, anläggande av broar och park samt färdigställande av dagvattendammar.
Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm
Tillverkning och montage av UHPC (Ultra-High Performance Concrete) element på följande byggnader: Mottagningsstation 26K och 46B, VA station 282, Luftutbytestorn 47A till och med 47E och 57A, Teknikkiosker 16A, 16B, 26C, 56A, 56B och 66B, Brandgasstation 279. Totalt 16 objekt.
Ombyggnad av signalställverk i Hagalund
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Installation av hissar längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
23 st vertikalhissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort. 19 st höghastighetshissar för stationerna Sofia, Gullamarsplan och Nacka C.
Nytt VA-system bana 1 vid Stockholm-Arlanda Airport
Arlanda flygplats har sedan ett antal år haft återkommande problem med rullbanorna med sprickbildning, slukhål, uppskjutande banljusbrunnar och ansamling av dagvatten. Dessa problem har visat sig bero på att befintlig avvattning inte längre fungerar och behöver ersättas med nytt system.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ekerö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Förläggning av fjärrvärmeledningar/ledningsflytt vid Tvärförbindelsen Jordbro
Kontraktsarbetena omfattar förläggning av fjärrvärmeledningar i ledningsschakt, inkluderande schaktåterfyllningsarbeten, rörmontage, svets, skarvisolering, förvärmning, återställning, provtryckning, kanalisation och kabelförläggning mm. Arbetena omfattar även förläggning av fjärrvärmeledningar i skyddsrör, hammarborrning under väg 259, rivning av befintliga betongkulvertledningar delvis och i sin helhet för att ge plats för nya ledningar, samt en ny utfartsväg till Vattenfalls anläggning i Jordbro. Totalt berörs tre utgående fjärvärmeledningar och en hetvattenledning mellan DN150 och DN700 om total ledningssträcka 2,6 km.
Retrofit CHP Project – Electrical Installation for KVV1 in Värtan, Stockholm
The project objective is to extend the lifetime of the CHP with 25 years, to convert the systems for combustion of bio-oil and to reduce current levels of emissions to air. Scope of this package: Demolition and scrapping of cables, drawers and cabinets, ducting, switchgear, power stations, transformers, lighting, etc. Delivery and installation of new lighting including switchgear, transformers, power stations, cabling, ducting, etc. Delivery and installation of new power and control cabling for process and new ducting
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB01 Norr 1, AB02 Norr 2, AB04 Söder 2, AB05 Komplexa, AB06 Justertopp Norr 1 EKA och AB07 Justertopp Norr 2 EKA.
Ny huvudvattenledning på Drottningholm
Ett antal utbyggnationer planeras varav en sträcka är mellan Lovö vattenreningsverk på Ekerö och Trekanten/Tellusborgsvägen i Stockholms söderort. En del planeras förläggas på Drottningholmssundets botten med anslutningar till en landförlagd ledning på Lovö strax söder om Drottningholm och på Kärsön strax söder om väg 261 vid Drottningholmsbron. Den sjöförlagda ledningen kommer vara cirka 1 500 meter lång.
Mark och anläggningsarbeten längs Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten)
Duvbo-Spånga, etapp 1 på sträckan ca km 10+660 - 11+000. Rivning och demontering av befintlig BEST-anläggning och växlar, mark och kanalisationsarbeten, ny BEST-anläggning. Bandel 445.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP, Stockholm
Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnaderna på idrottsanläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Befintlig anläggning och byggnader ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas, en konstgräsplan med värmepist som ersätter befintlig naturgräsplan ska anläggas och en ny garagebyggnad ska uppföras.
Drift och underhåll av VA-Vent-anläggningar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Utbyggnad av VA-ledningar i Ekerö kommun
Entreprenaden omfattar projektering för och utbyggnad av VA-utbyggnad i Stav, Ekerö kommun, från Ekerövattens anläggningar för dricks- och spillvatten i Kungsberga till Stavsborgs samfällighetsförenings medlemmar. Stavsborgs samfällighetsförening har idag ett eget reningsverk och vattenverk som samfällighetens medlemmar är anslutna till. Delar av samfällighetens spillvattennät ska behållas.
Installation av hissar längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
12 st snedbanehissar för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Exploatering av utvecklingsområde i Södertälje
Uppdraget syftar till att ta fram idéskisser och underlag för utvecklingsområdet Weda, Gasellen 26 m.fl., med bostäder, handel och verksamheter. Underlaget ska ingå i ett planprogram som ska tas fram för området.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
I Åbyholm, etapp 1 ska ledningar (infrastruktur så som VA, el mm) och arbetsgator anläggas för att möjliggöra för byggherrarna att bygga bostäder. I Åby ängar ska det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden nu genomföras. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1: Åbyholm, etapp 1. Huvuddel 2: Åby ängar, finplanering, etapp 2.
Ramavtal; utredning av buller och ljudkvalite för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 1 + 1 år.
Breddning av taxibanesystem vid Stockholm-Arlanda Airport
Arlanda Airport är en flygplats med stora trafikflöden där det krävs ett kontinuerligt arbete på färdområdets ytor, uppställningsplatser och konstruktioner i allmänhet. Detta innebär ett ständigt behov av reinvesteringar för att upprätthålla flygsäkerhet, kapacitet och tillgänglighet på dessa ytor. Swedavia söker Projektörer, för att ingå i ett team av fler projektörer, med ett helhetsansvar för projektering av existerande taxibansystem för att uppnå en breddning av kurvor och taxibanskorsningar.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av fördelningsstation i Stockholms län
Avser ny 22/11 kV station med två 20 MVA transformatorer utanför tätbebyggt område ca 25 km norr om Stockholm.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Utbyggnad av va-ledningar i Strömma, Värmdö
Objektet avser område S6 Strömma och omfattar schakt och förläggning av nya kommunal vattenledning cirka 2,4 km samt ny spillvattenledning cirka 2,4 km. Dessutom ingår i projektet schaktfrimetod där vatten och spillvattenledning ska borras under vägen.
Nybyggnad av allmän platsmark mm. i Slagsta strand Botkyrka
Entreprenaden omfattar: - Om- och nybyggnation av vägar och GC-bana inkl belysning. - Anläggning av VA-ledningar i allmän platsmark. - Schakt- och fyllningsarbeten för ledningar (VA, elkraft, fjärrvärme, opto) - Plantering i samband med entreprenaden. - Skötsel under garantitiden.
Exploatering för bostäder i Tyresö
Avser ny infrastruktur för bostäder.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av området Bergholm, fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av ca 105 privatägda fastigheter. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Preliminärt kommer Fas 1 att starta 2020 för att Fas 3 ska kunna starta 2023. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS. Östra regionen kontraktstid tom 2027-02-28 med option på ytterligare 2+2 år. För Mellersta och Sydöstra regionen kontraktstid tom 2025-02-28 med option på ytterligare 1+1 år.
Anläggande av dubbelriktad cykelbana i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för en ny gång- och cykelbana om cirka 1 km som sträcker sig mellan befintlig gång- och cykelbana väster om tunnelbanebron vid Fruängen till Västertorps trafikplats i öst. Entreprenaden omfattar även nya genomgående gång- och cykelpassager, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, dagvattenåtgärder, grundarbeten och förläggning av kanalisation för opto, el och belysning m.m.
Reparation av broar vid trafikplats Nyboda
Reparation av kantbalkar, utbyte av övergångskonstruktioner och tätskikt.
VA-omläggningar m.m. längs Lövdalsvägen, Huddinge
VA-omläggningar och schaktfria renoveringar Lövdalsvägen, Huddinge
Utbyggnad av reningsverk i Dalarö, Haninge
Haninges just nu största entreprenadprojekt går nu ut på anbudsräkning. Södra Stockholms framtida avloppsrening byggs för att regionen ska kunna utvecklas och expandera enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
Rivning och nybyggnation av reningsanläggning i Stockholm
Sköndalsbro avluftningsstation skall rivas och byggas ny större.
Ombyggnad av gata i Nacka kommun
Planer att bygga om Jarlabergsvägen till en trygg och grön stadsgata samt förbättra torget och parken.
Utbyggnad av gator, torg och VA-ledningar mm på Ekerö
Entreprenaden omfattar om- och nybyggnadgata och va-anläggningar för att möjliggöra nya bostäder. Arbetena omfattar även gatubelysning, el, tele.
Förberedande arbeten vid Gerstaberg
Arbeten på Ostlänken och Västra Stambanan. Förberedande BEST-arbeten och en ny vägbro över Västra Stambanan med tillhörande anslutningsvägar.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB03 Söder 1 Återvinning.
Underhållsåtgärder i järnvägsunnlar inom Stockholms län
Tunnelunderhåll i Björnkullatunnlarna (bandel 418, km 17+608 – 17+847), Ullbrotunneln (bandel 444, km 76+994 – 77+315), Götalandstunneln (bandel 401, km 7+580 – 7+790), Älvsjötunneln (bandel 401, km 9+620 – 9+826), Ullriksdalstunneln (bandel 401, km 7+966 – 8+281), Almnästunneln (bandel 451, km 7+882 – 7+978), Läggesta 1 (bandel 451, km 31+405 – 31+532), Läggesta 2 (bandel 451, km 31+618 – 32+297) samt Citybanan, (km 30+970 – 36+041).
Anläggande av dagvattendamm i Täby
Vid Hägernäsvikens västra strand ska ny dagvattendamm och våtmark anläggas. En entreprenör för grundläggningsarbete med KC-pelare avses kontrakteras i denna upphandling.
Ombyggnad till stadsgata i Nacka stad
Den gröna stadsgatan ska bli trafiksäker för gående, cyklister och kollektivtrafik. I gatan läggs nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering ner. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser skapas.
Gångåtgärder i Vasastaden, Stockholm
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter i kopplingarna mellan Citybanan entré vid Vanadisvägen och den nya stadsdelen Hagastaden, via Gävlegatan. Projektet omfattar Gävlegatan, Vanadisplan och del av Vanadisvägen.
Nybyggnad av huvudledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Norra Boo, Nacka
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Ny spillvattenanslutning i Edsberg, Sollentuna
Objektet avser nyanläggning av borrad spillvattenanslutning till Käppalaförbundets befintliga bergtunnel med hjälp av mikrotunnelteknik, kontaktinjekterat inklädnadsrör, nyanläggning av spillvattenledningar och -brunnar, markkanalisation för kablar samt tillhörande markarbeten så som spontning, schaktning, fyllning mm.
Signal-arbeten för utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby
Signalinstallationer för sträckan Akalla-Barkarby (Union&Switch system, reläbaserat system).
Muddring samt rivning och nybyggnad av skärmbassänger i Stockholm
Muddring samt rivning och nybyggnad av skärmbassänger.
Finplanering vid bostadsområde i Sollentuna
Omfattar finplanering runt ett nytt flerbostadshus på Edsviksvägen, Sollentunavägen och Kungsvägen. Ombyggnad av korsning och två (2) nya övergångsställen samt rivning av befintlig väg för ombyggnad till grönyta. Entreprenaden omfattar även sänkning av bilväg på Sollentunavägen i anslutning till bostadskvarteret.
Finplanering för Kv Persikan på Södermalm, Stockholm
Entreprenaden ska genomföras fossilfritt och beställaren har en ambition om att i möjligaste mån uppnå emissionsfrihet i produktionen. Därutöver är projektet utpekat för att testa återbruk. Entreprenaden omfattar huvudsakligen: - Finplanering. - Parkupprustning Tengdahlsparken. - Tvätt-Malinspark. - Henningsgata och Lottensgata. - Trädplantering med skelettjordar. - Vissa ledningsarbeten. - Option Nackagatan, flytt av SVOA-ledningar för att möjliggöra trädplantering. - Bevattningssystem i Tvätt-Malinspark.
Breddning av cykelbana m.m. i Stockholm
Breddning av cykelbana, flytt av kantsten. Ca 135 m lång sträcka.
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Bandhagen, Stockholm
Nybyggnad av bilprovning och kontor. Bta 530 m2.
Utbyggnad av reservkraft samt byte av styrsystem vid Danderyds sjukhus
Avser byte av styrsystem för kraftförsörjning och kraftdistribution samt utbyggnad av befintlig reservkraft på Danderyds sjukhus.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i Stockholm
Entreprenaden är uppdelad i fem delar. Beställaren tecknar kontrakt med en (1) entreprenör för utförande av samtliga delar. Delarna är följande: Del 1: Rånövägen Del 2: Åkeshovsvägen Del 3: Kvarnbacksvägen & Brommaplan Del 4: Norrbyvägen Del 5: Voltavägen
Uppförande av brokonstruktion i Hjorthagen, Stockholm
Entreprenaden avser utförande av gata, ledningar, platsgjutna betongkonstruktioner, spontarbeten, uppbyggnad av temporär ramp, justering av befintligt berg mm. Arbetet kommer ske etappvis då entreprenaden är beroende av pågående sidoentreprenader samt att minst ett körfält på Gasverksvägen måste vara tillgängligt dygnet runt. För entreprenadens genomförande ställs höga krav på planering och samordning.
Utbyggnad av allmän plats vid Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av allmän platsmark i anslutning till nytt bostadskvarter, utefter Solnavägen, Solna. GC-banor, angöring, belysning.
Utbyggnad av allmän plats i Skogås, Huddinge
Utbyggnad av allmän plats inom detaljplan Låset 1 m.fl. Planområde ligger i centrala Skogås, cirka 600 meter till pendeltågsstationen i Skogås. Exploatörerna planerar att bygga cirka 260 bostäder. Inom entreprenaden byggs allmän plats ut med lokalgator, gång- och cykelvägar, trappor, stödmur, hållplats samt ledningsarbete.
Om- och utbyggnad av dagvatten & GC-väg på Kalvö industriområde, Nynäshamn
Entreprenad för genomförande av ut- och ombyggnad av allmän platsmark inom detaljplanen för Kalvö industriområde. Gata, GC-vägar, VA-arbete där bl.a. spill/vatten ska anläggas samt dagvattenanläggningar.
Utbyggnad av gata och va-ledning i Bro, Detaljplan 3
Totalt i området planeras ca 800 bostäder, skolor, idrottshall samt finn det möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen och kolonilottsområden.
Exploateringsarbeten inför kommande bebyggelse i Nockebyhov, Stockholm
Om- och nybyggnad av gata och trottoar, Gc-väg, ledningar och belysning i området kring Gubbkärrsvägen.
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Ikea undersöker möjligheten att etablera en distributionscentral för Stockholsmregionen i Stockholm Syd-området. Möbeljätten har tecknat en ettårig markoption med Södertälje kommun i området, där man kan bygga 41 000 kvm nytt lager.
Ombyggnad av station Tureberg (130)/70/10 kV i Sollentuna
Objektet avser att uppföra en ny stationsbyggnad innehållande nytt 145 kV luftisolerat ställverk, tre (3) stycken befintliga transformatorer, nya/befintliga nollpunktsutrustningar och nya EK batterier. Stationen kommer att matas med 70 kV men i framtiden planeras en spänningshöjning till 130 kV.
Nybyggnad av lokaler för bilservice i Sollentuna
Planer finns för nybyggnad av lokaler för bilservice.
Installation av ståldörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Beställaren har valt att dela in projektet i följande huvuddelar med preliminära sluttider: Huvuddel 1 2023-12, Huvuddel 2 2024-12, Huvuddel 3 2024-12, Huvuddel 4 2025-12 och Huvuddel 5 2026-01. Montage av dörrar, luckor, kopplingsdosor och skyltar mot trafikutrymmen, ledningskulvertar, utrymningsvägar för trafikanter, entréer till driftutrymmen samt inom driftutrymmen.
Vägtunnelunderhåll i Stockholmsområdet
Omfattar Södra Länken, Norra Länken, Törnskogstunneln och Muskötunneln.
Dränering vid flerbostadshus i Solna
Armégatan 8-30 Infanterigatan 13-19 Infanterigatan 21-29 Ingentingsgatan 5-7
Ny VA-ledning vid Sätraån i Stockholm
VA-ledning mellan VA-kammare och Sätraån.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt att bygga en ny bro.
Exploatering av nytt område i Nykvarn
Cementen 1 och Cementen 2 samt en del av Nykvarn 1:74 m.fl.
Nya passagerargångar till Värtaterminalen i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden omfattar nya passagerargångar till Värtaterminalen, kompletta med installationer m.m. I entreprenaden ingår pålning, betongarbeten, stålbyggnadsarbeten, stomkomplettering, installationer m.m. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar. Huvuddel 1: Grundläggning och markarbeten t.o.m ök fundament Huvuddel 2 Stålkonstruktioner inkl installationer. Entreprenören har konstruktionsansvar för stålkonstruktioner och installationer m.m
Byte av GC-bro över Nynäsbanan i Handen
Km 36+920 på bandel 476. Sommarvägen-Rudanvägen.
Ombyggnad av gång- och cykelbana i Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnad av gång- och cykelbana längs Gamla Tyresövägen mellan korsningen Sandåkravägen/Flatenvägen och Flygledargatan.
Förstärkning av stödmur på Gröndalsbron i Stockholm
Förstärkning av stödmur vid avfart från Gröndalsbron mot Gröndalsvägen.
Ny gångtunnel på Ekerö
Område kring Ekerövägen vid Drottningholm för gångtunnel under Ekerövägen.
Nya reservkraftaggregat till äldreboenden och skolor, Sigtuna kommun
Uppdraget omfattar fem (5) mobila reservkraftaggregat, med option på två (2) stycken reservkraftaggregat. 1. Äldreboendet Ymer, Midgårdsvägen 12 i Märsta 2. Äldreboendet Ärlinghem, Idrottsvägen 21 i Märsta 3. Äldreboendet Hemskogen, Karin Hansdottersväg 2 i Sigtuna 4. Äldreboendet Arhem, Solbrinken 9 i Märsta 5. Ekillaskolan, Stockholmsvägen 49 A i Märsta Beställaren har under avtalstiden rätt att avropa ytterligare två (2) reservkraftaggregat. 1. Tingvallaskolan 2. Steningehöjdens skola
Utbyggnad av allmän plats vid Solnavägen i Solna
Objektet avser ombyggnad av Solnavägen utmed planerad och befintlig fastighet Kv. Banken. Projektet omfattar ny utformning av körfält, gång- och cykelbanor, angöringar, busshållplatser, gatuplanering och gatubelysning samt dagvattenåtgärd.
Upprustning av fordonstvättar i tunnelbanedepåer i Nyboda och Vällingby
Utbyte av tvättanläggningar inklusive reningsverk. Renovering av ytskikt, installationer mm.
Ombyggnad av gata och markanläggning i Solna, Etapp 2
Avser exploatering och ombyggnad av allmän platsmark kring och i anslutning till kv. Startboxen, Solna.
Ombyggnad till boulevard i Sollentuna
Separata körfält, trädallé, cykelbanor, p-platser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).