Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 306 st.

Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström, leverans beräknas runt årsskiftet 2019/2020. SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Ny anläggning för infångning av koldioxid i Stockholm
Tekniken bio-CCS. Ny anläggning i anslutning till biokraftvärmeverket. Stockholm Exergis storskaliga anläggning med bio-CCS-teknik kommer när den är klar att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid varje år. ALSA JD-Gruppens roller i projektet: - Delprojektledare för infångnings- och mellanlagringanläggning. - Delprojektledare för förvätskningsanläggning. - Delprojektledare för BOP. - Delprojektledare för Elkraft och automation. - Övergripande teknikansvarig. - Assisterande teknikansvarig. - Ansvarig för övergripande rör och mekaniska delar. - Ansvarig för övergripande layout.
Ombyggnad av reningsprocessen, Himmerfjärdsverket
Ombyggnad och anpassning till biologiska membranreningen. Tillbyggnad på 10000 kvm för pumpar mm.
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas. Anläggnings och BEST-entreprenad med flertalet broar. Ca 3 km lång komplett dubbelspårig järnvägsanläggning på bro, i skärning och på bank. Ställverksbyte i Järna.
Nybyggnad av tunnelbanestation vid Hagastaden, Stockholm
Berg- och anläggning samt bygg- och installationsentreprenad för komplett station. Bergschakt för tunnlar, plattformsrum, vertikalschakt bla. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för station Hagastaden samt anslutande tunnlar mot Odenplan och Hagalund. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i gul linje till Arenastaden.
Nybyggnad av avloppstunnel i Mässtaden
Stockholm Vatten planerar bygga ny avloppstunnel, benämnd Mässtunneln, mellan exploateringsområde Mässtaden i Älvsjö och Liljeholmen. Mässtunneln planeras vid Liljeholmen ansluta till avloppstunneln som ska byggas mellan Bromma och Henriksdal (SFAL). Ungefärlig längd är 4200 - 4700 meter och tvärsnittsarean som mest 21 m2.
Nybyggnation av vagnhall i Solna
Nybyggnation av en ny vagnhall med fordonslyftar.
Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården, Stockholm
Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befintliga bergrum; västra och östra skeppet. Option 1: Berg- och schaktarbeten för tunnel mellan CA Fastigheters garage och Hjorthagsgaragets infartsramp. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2. Option 2: Berg- och schaktarbeten för hisschakt för hiss 01e. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm mitt
Bandel 404 enbart för tiden 2024-05-01 - 2024-09-30. Kontraktstid 5 år + 2 optionsår. Sträckorna Ulriksdal-Älvsjö, Citybanan och under en del av kontaktstiden sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Ca 128 358 spårmeter och 336 spårväxlar.
Nybyggnad av långsamfilter på vattenverk i Norsborg
Byggnation av 6st. nya långsamfilter, yta totalt 12 00 m3. Förutom betongarbeten ingår tillhörande installationer såsom rör, el och styrsystem samt förstärkning av vatten och dagvattensystem.
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Nybyggnad av logistikcentral, lagerbyggnad, pumphus & sprinklertank och solceller på taket samt anläggning av parkeringsplats.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Vårby, Huddinge
Utbyggnad av gator och VA för en ny stadsdel i Huddinge. I området planeras för 1800 bostäder tillsammans med skola, förskolor, vårdboenden, butiker och hotell.
Ombyggnad av uppställningsplatser och bryggor vid Stockholm Arlanda Airport
Projektet innebär en reinvestering i ca 30 uppställningsplatser på Arlanda Pir A, Pir B och Pir C. De äldsta delarna av flygplatsens ramper byggdes i mitten av 70-talet. Sedan dess har få större reinvesteringar i infrastrukturen genomförts vilket innebär att flera delar av infrastrukturen närmat sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Etapp 1 omfattar 10 kod C platser och en kod E plats med mellanliggande rampyta, total ca 85 000 kvadratmeter. Projektet inkluderar reinvestering i dagvatten inkl anläggningar för uppsamling av glykolförorenat vatten, dricksvattenledningar, transportsystem för flygplansbränsle så väl som betong- och asfaltsytor. Samtidigt kommer även det bakomliggande elsystemet att förstärkas, laddinfrastrukturen byggas ut och en uppställningsplats för el-flygplan kommer att iordningsställas. Dessutom kommer även bryggorna som ansluter mot flygplanen att bytas ut, dessa kommer kopplas till 11 nya byggnader (ca 200 m2 styck) och gångbryggor mot terminalen (mellan 20 och 45 meter långa). Viss anpassning inne i terminalbyggnad kommer att krävas. Arbetet kommer ske inom ett avgränsat område på flygplatsens flygsida (airside), i direkt anslutning till pågående flygtrafik. Den upphandlade konsultgruppen ska tillsammans med en tidigare upphandlad arkitekt och en leverantör av passagerarbryggor detaljprojektera etappen. Genomförandet av projektet beräknas ta 7–10 år, beroende på hur stora etapper projektet kan delas in i. Första etappen planeras genomföras 2024 – 2026. Projektering för etapp 1 planeras pågå Augusti 2023- Februari 2024. Uppdraget omfattar detaljprojektering inklusive relationshandlingar för etapp 1, samt option på kommande etapper.
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja
Avser utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark i ett så kallat omvandlingsområde. Vägarna i Vidja etapp 2 B och 2C omfattar ca 9 km väg och ett bostadsområde som omfattar ca 350 fastigheter.
Uppgradering av kraftförsörjningssystem för byggnader åt Statens fastighetsverk
Projektet avser uppgradering av kraftförsörjningssystem för flera byggnader i 10 kvarter i Stockholm. Inom ramen för projektet ska ny mottagningsstation byggas, befintlig reservkraftsanläggning uppgraderas, nätstationer moderniseras och styrsystemet uppgraderas.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 (rsm-id 1313715) och 2. Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet. Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Storängen, Huddinge
Anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stockholm
Utbyggnad av allmänplats kommer att ske löpande under 8 år. Detaljplan för Sköndal 1:8 utvecklar området med ca: 1750 nya bostäder, en f-9 skola med idrottshall, tre förskolor m.m Planens genomförande medför att 76 st radhus, parhus och villor rivs för att ge plats för bebyggelse. Sköndal 1:26 ,1:8 Bta: 8450 m2.
Nybyggnad av mobilitetshus i Slakthusområdet, Johanneshov
Mobilitetshuset planeras för ca 250 bilplatser och kommer innehålla mobilitetstjänster som t.ex. elbilsladdning, bilpool, ytor för paketleveranser och möjlighet till lastcykelpool. Fastigheten är en 3D-fastighet och ovanpå mobilitetshuset kommer Sisab att bygga en skola.
Förstärknings och cykelåtgärder i Stockholm
Projektet omfattar förbättrad gång- och cykelinfrastruktur på sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron samt längs Pålsundsbacken. I projektet ingår även upprustning av parkmiljön längs sträckan. Dessutom behöver markstabiliteten i den befintliga strandlinjen säkras med en glesspont.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Tillbyggnad av kollektivkörfält på väg 261 sträckan Finnbo-Kärsön
Tillbyggnad av ytterligare kollektivkörfält, flytt av befintlig gc-väg från norra sidan av Ekerövägen till den södra. Fortsättning på projekt Ekerövägen E3 Edeby-Nockeby.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlandastad
Nybyggnad av parkeringsgarage.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Ombyggnad av trafikytor vid Tegelbacken på Norrmalm i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av trafikytor på Tegelbacken och Rödbodtorget till torg och parkytor.
Finplanering av gator och torg, Ursviks Västra delar, etapp 6
Objektet omfattar finplanering av gator och torg för etapp 6 i Ursviks västra delar.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Ny tunnel HT2, Ellevio
Upphandlingen avser en horisontellt raiseborrad tunnel med vertikalt raiseborrat stigarschakt samt platsgjuten anslutning till stigarschakt under mark, vilken ansluter till platsgjuten konstruktion utförd i annan entreprenad. Utförande entreprenad avseende tunnelborrning, cirka 100 meter horisontell tunnel, ca 35 meter stigarschakt med en diameter om ca 3,5 meter. Arbetet kommer utföras i ett skyddsobjekt och kommer kräva ett säkerhetskyddsavtal.
Mark-, anläggnings- och VA-arbeten i Norrtälje hamn
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Norrtälje hamn. Avser huvuddelen HDG:3 del Efterbehandling/VA/Grundförstärkning, Fas 1.
Rivning och nybyggnad av pir 5 vid Muskö
Fortifikationsverket planerar att riva befintlig träpir och ersätta den med en ny pir av betong (BK1). Pirens längd och bredd är lika som den gamla, dvs. 120 meter lång 7,2 meter bred. Höjd på piren ska vara som befintlig pir. Ca 190 st nya stålpålar med en medellängd på 20 m ska förankras. Piren ska förses med 2 st vattenkanoner för brandbekämpning. Rivning av befintlig träpir ingår i projektet.
Spår- och växelbyten vid Stockholms Central, del 3
Spår- och växelbyten på sträckan mellan Solna och Ulriksdal samt betongreparation i Hagalundstunneln, under Frösundaleden.
Nybyggnad av parkeringshus i Täby
Avser nybyggnation av parkeringshus (1 plan) med ca 236 platser.
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av brandstation i Farsta, Stockholm
Huvuddel 1 omfattar etablering/uppförande av den tillfälliga brandstationen, inkl. verksamhetsanpassningar. I preliminärt föreslagen tidplan ingår ca 4 månader för etablering- och verksamhetsanpassning samt ca 1 månad för brandförsvarets överflyttning av verksamheten. Den tillfälliga brandstationen ska placeras på anvisad plats inom fastigheten se situationsplan.Den tillfälliga brandstationen ska bestå av modulbyggnad för personal och tält för brandbilar. Entreprenören har projekterings- och funktionsansvar för den tillfälliga brandstationen. Huvuddel 2: Om- och tillbyggnad av brandstationen Huvuddel 2 omfattar i huvudsak rivnings-, pålnings-, grundläggnings-, mark-, bygg- och målningsarbeten samt el-, rör-, luftbehandlings, sprinkler samt styr-och övervakningsinstallationer. I huvuddelen ingår även en del arbeten som behöver utföras innan huvuddel 1 kan påbörjas. Dessa arbeten omfattar bl.a. rivning av befintlig carport, vissa ledningsarbeten i mark, schakt och borttransport av förorenade massor, röjning av viss växtlighet. I huvuddel 3 ingår följande arbeten: Av-etablering av den tillfälliga brandstationen. återställningsarbeten, såsom uppbyggnad av ny carport, montering och installation av laddstolpar, återställning mark samt finplanering av markanläggning
Underhållsbeläggning varma i Stockholms län
Beläggningsgrupper; AB04 Just. topp+fr slitlager Söder, AB05 Komplexa och AB06 Just.topp+fr slitlager Norr.
Markanläggning och anslutning av kabelförband 33kV, Ellevio AB
Avser två projekt där det ena avser en nyanslutning vid förbifart Bredäng (28MW)-33kV som ska matas med dubbla kabelförband 630mm2 från Bredäng S2 (630mm2= max 28MW). Det andra projektet avser en nyanslutning till en närliggande Datahall vid Stensätravägen på 20MW-33kV som ska matas med dubbla kabelförband 630mm2 från Bredäng S3
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS. Östra regionen kontraktstid tom 2027-02-28 med option på ytterligare 2+2 år. För Mellersta och Sydöstra regionen kontraktstid tom 2025-02-28 med option på ytterligare 1+1 år.
Underhållsbeläggning varma i Stockholms län
Beläggningsgrupper; AB01 FRHE Norr 1, AB02 FRHE Norr 2, AB03 FRHE Söder.
Drift och underhåll av högspänningsanläggningen i Stockholms kollektivtrafik
Avtalstid 1 april 2024 till 1 april 2029, option på ytterligare 2 år. Omfattar starkströmsanläggningar för kraftförsörjning av bansystem och bussdepåer med tillhörande kabelnät samt kabelschakt samt ett antal objekt som till exempel ställverk, kopplingscentraler och nätstationer.
Upprustning av Marenplan i Södertälje
Denna upphandling avser att ersätta befintliga kajer med nya kajkonstruktioner, eftersom de befintliga kajerna tjänat ut. I entreprenaden ingår även arbeten för ny fontän.
Nybyggnad av tunnelbanebyggnad på Södermalm
Tunnelbanebyggnaden innehåller handelslokaler i bottenvåningen, centrumfunktioner i plan två och tre och möjlighet till handel på husets takterrass mot parken.
Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm
Tillverkning och montage av UHPC (Ultra-High Performance Concrete) element på följande byggnader: Mottagningsstation 26K och 46B, VA station 282, Luftutbytestorn 47A till och med 47E och 57A, Teknikkiosker 16A, 16B, 26C, 56A, 56B och 66B, Brandgasstation 279. Totalt 16 objekt.
Anläggande av park, gata och byggnadsverk i Bromstensstaden
Entreprenaden består av följande delar: - Infrastruktur för ny stadsdel - Rivning av befintlig vägbro, pumpstation och ledningar - 1 vägbro, betongmurar, gabioner, 2 gångbroar, spång och brygga - 1 platsgjutet dagvattenmagasin inklusive installation av pump och rör - 1 pumpstation - Påldäck vid fundament för vägbro och gångbro i park - Markförstärkning m h a inblandningspelare och påldäck - Spontning - Anläggning av gator inkl. ledningar och finplanering - Anläggning av park, å-rum inklusive lekplats - Ängssådd i Tvätt-Anders park
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 229 vid Norra Sköndal
Ny plattramsbro samt nya längre busshållplatser, nya bullerskyddsskärmar utmed väg 229. Ny gång- och cykeltunnel.
Nybyggnad av reningsverk i Fors, Haninge
Haninges just nu största entreprenadprojekt går nu ut på anbudsräkning. Södra Stockholms framtida avloppsrening byggs för att regionen ska kunna utvecklas och expandera enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
Nybyggnad av mobilitetshus i Sollentuna
Planer för nybyggnad av mobilitetshus med cirka 330 parkeringsplatser samt flera mobilitetstjänster, bl a bilpool, lådcykelpool och laddplatser för elbilar.
Ombyggnad av station Tureberg (130)/70/10 kV i Sollentuna
Objektet avser att uppföra en ny stationsbyggnad innehållande nytt 145 kV luftisolerat ställverk, tre (3) stycken befintliga transformatorer, nya/befintliga nollpunktsutrustningar och nya EK batterier. Stationen kommer att matas med 70 kV men i framtiden planeras en spänningshöjning till 130 kV.
Markförstärkningsentreprenad i Sydöstra Boo
Avser markförstärkning med kalkcementpelare, hjälparbeten samt återställningsarbeten efter genomförd markförstärkning. Entreprenaden omfattar ca 300m väg på två platser inom Sydöstra Boo.
Nybyggnad av teknikbyggnad E-467 vid Uppsalavägen, Projekt Hagastaden
Entreprenad för uppbyggnad av teknikbyggnad. Entreprenaden omfattas i huvudsak av följande arbeten: Jord- och bergschakt, Uppförandet av en teknikbyggnad med integrering av befintlig utrymningsväg från vägtunnel samt nedfart till dagvattenmagasin, Markförläggning och invändig installation av större dagvatten- och vattenledning samt fjärrvärmeledningar, Hög utförandeklass på utvändiga betongarbeten med hänsyn till arkitektonisk ambition, Anordnande av växtbeklätt tak och vägg, Installation av bevattningsanläggning, Invändiga installationer av el/styr och VS samt Stomkompletteringar. Objektet är beläget i Hagastaden, i anslutning till Uppsalavägen vid infarten till Klarastrandsleden (Norra Länken).
Cykelbaneförbättringar i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av gång- och cykelbanor längs Drottningholmsvägen södra sida från Ulvsundaplan till Tranebergsbron. Körbanor påverkas av de breddade GC-banorna främst vid Ulvsundaplan och Alviksplan.
Groventreprenad för ledningar samt väg i Bromma, Stockholm
Entreprenaden avser grovplanering inför exploatering inom projekt Archimedes. Huvudsakligen omfattas: Ledningsomläggning inkl. schakt, Vägarbete, Anläggning av skelettjordar, Betongarbeten, Bergschakt, Fyllnadsarbete, Stödmur, Trafikanordningar mm. Objektet är beläget i Bromma, Mariehäll, vid Karlsbodavägen.
Nybyggnad av fördelningsstation i Stockholms län
Avser ny 22/11 kV station med två 20 MVA transformatorer utanför tätbebyggt område ca 25 km norr om Stockholm.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Etapp 2 omfattar i huvudsak byggnadsreparation, ny fasad, påbyggnad av nytt förhöjt tak, nya nedstigningsrum, kompletterande installationsarbeten, spillvattenanslutning, solceller samt flytt av antenner.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Överföringssystem med sjöförlagda ledningar och anläggningar för spillvatten, Roslagsvatten
Entreprenaden omfattar ett överföringssystem för spillvatten från Vaxholms stad till nytt reningsverk i Margretelund i Österåkers kommun. Överföringssystemet består av tryckspillvattenledningar mellan Kullö – Blynäs (Vaxholms stad) och mellan Blynäs – Margretelund i Österåkers kommun. Tryckspillvattenledningarna förläggs till största delen i sjö, men förläggs även i mark korsande Engarn på Resarö. Överföringssystemet består också av en spillvattenpumpstation i Engarn och en spillvattenpumpstation i Blynäs, ett bräddmagasin på västra Kullö och en luftningskammare på östra Kullö.
Utbyte av höghållfasta lager på Lidingöbron, etapp 2
Bro 100-808-1, 100-808-2, 100-808-3, 100-808-4, 100-808-5, 100-808-6 och 100-888-1. Stöd 112, 122, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 313, 631, 638 samt 721.
Klottersanering inom region Stockholm
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Marksänkning 2 inom Slakthusområdet, Stockholm
Avser marksänkning med ledningsflyttar och förberedande ledningsflyttar för kommande entreprenader öster om Hallvägen. Samt slopning av ett betongtråg (garageutfart Arenavägen från Tele2 garaget) och en fd arbetstunnel. Arbetsområdet sträcker sig från Enskedevägen i söder till Palmfeltsvägen i norr.
Utveckling av kuststation Djurö samt Boda brygga, Värmdö hamnar
Boda brygga: Värmdö hamnar avser att rusta upp kajmiljön med bättre servicemöjligheter och anlägga en parkering med plats för cirka 200 bilar. Det saknas idag ändamålsenliga serviceanläggningar såsom toaletter, kiosk/café och vänthall. Lokalanpassning Djurö kuststation: Verksamheterna börjar bli trångbodda varför det finns ett behov av att se över utformningen och disponeringen av lokalerna inom området. Andra projekt som kan komma att ropas av: Upprustning/ombyggnation av hamnområden med tillhörande bryggor inom bolagets fastighetsbestånd, Parkeringsytor med hantering av dagvatten samt laddstolpar på Värmdö hamnars fastigheter samt Renovering-/tillbyggnad av verksamhetslokaler.
Trafikomläggning Norrtull E-450, projekt Hagastaden i Stockholm
Entreprenaden omfattar Väg- och ledningsarbeten för temporär utformning av trafiksystemet Norrtull Sveaplan, Förläggning av betongledning DN1000 samt Rivning av gångtunnel.
Säkerhetshöjande åtgärder på statliga vägnätet i Stockholms län
Reinvestering och upprustning av säkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet och dess anläggningar. Möjlig option 1+1 år. Omfattar bland annat kameror, inbrottslarm, lås och smidesåtgärder.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 646 mellan Gustavsberg-Ingaröbron
2,2 km lång sträcka. Ombyggnad av vänstersvängfält vid infarten till Lemshaga Akademin/Lämshagavägen, ombyggnad busshållplats vid Beatelundsvägen. Byggnation av Värmdö kommuns vatten och avlopp ingår.
Gatu- och ledningsarbeten i Häggvik, Sollentuna
Entreprenaden omfattar mark- och anläggningsarbeten såsom exempelvis rivning av ledningar, markförstärkning med multicementpelare, bergschakt, jordschakt, fyllning och spont, betongarbeten, förläggning av ledningar, nyförläggning av infrakulvert, brunnar och kabelskydd, skelettjordar och makadammagasin, gatuarbeten inkl. finplanering. Marken för objektet ägs i huvudsak av Sollentuna kommun och kommunen kommer att överta objektet efter avslutad entreprenad. Anslutande mark, som delvis också ingår i arbetsområdet, ägs av privata fastighetsägare vilka representeras av beställarna Ancore Häggvik AB respektive Städet Fastighets 13 AB. Objektet är beläget i Södra Häggvik, Sollentuna. Arbetsområdet ligger i anslutning till Norra Malmvägen, intill lastgården för ICA Maxi Häggvik.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna etapp 2
Fortsättning på etapp 1. Alla etapper avser exploatering inför nybyggnation av ca 1800 bostäder.
Utbyggnad av VA-ledningar på Värmdö
Objektet avser område Oxön Södra och omfattar schakt och förläggning av nya kommunal vattenledning cirka 2,4 km samt ny spillvattenledning cirka 2,4 km. Delar av området ska utföras genom schaktfri teknik.
Finplaneringsentreprenad för Primusområdet, Lilla Essingen Stockholm
Objektet omfattar utförande av finplaneringsentreprenad inom Primusområdet, Lilla Essingen och omfattar färdigställande av Östra Primusparken innehållande park, gångstråk, badstrand, landfästen till brygga mm samt genomförande av provisorier.
Finplaneringsarbeten vid område D och norra Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av gator och park inom Hagastaden. Huvudsakligen omfattas Betongarbeten, Naturstenshällar och beklädnadssten, vissa ledningsförläggningar, Lekutrustning, Asfaltering samt Plantering.
Underhåll av Citybanan i Stockholm
Pumpstationer och tillhörande teknik, tunnelventilationssystem, fastighetsteknik, styr- och reglerteknik, lågspänningsutrustning, UPS och reservkraft, brandskydd, säkerhetssystem tunnel. Bandel 409, 6 km lång pendeltågstunnel. Bandel 409, 30+970 (Karlberg) till 2+286 (Stockholms södra).
Renovering av kajer i Vaxholm, etapp 1
Projektet beräknas pågå under flera år framöver. Ombyggnationen ska genomföras i tre etapper. Etapp 1 börjar vid Västerhamnsplan (Västerhamnen) och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Entreprenaden planeras att påbörjas tredje kvartalet 2023 och färdigställas avseende mark och anläggningsdelen under andra kvartalet 2025 för grundläggning, mark och anläggningar vilket medför vinterförhållanden under större delen av entreprenaden. Sista finplaneringen planeras att färdigställas under hösten 2025.
Utbyggnad av gasnät från Högdalen till Södertörn i Stockholm
Utbyggnaden sker i samarbete med Scandinavian Biogas för att kunna transportera biogasen till deras produktionsanläggning i Södertörn. Scandinavian Biogas kommer att utveckla sin anläggning för att kunna omvandla biogasen till flytande form och därmed blir anläggningen den största i sitt slag i norra Europa (pnr 1590574).
Förnyelse av VA-system vid Jökelvägen/Tromsövägen i Haninge
Ledningssträckan är totalt ca 1000 m och det är vatten, spill och dagvattensystemet som ska förnyas, dimensionerna varierar mellan 200 mm till 315 mm. En del av sträckan som ska läggas om är schaktfri genom hammarborrning.
Finplaneringsarbeten vid Södra Hagaplan, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av torgyta och gata där södra delen av det nybyggda torget Hagaplan ska finplaneras. Finplanering innebär i huvudsak: - Läggning av stora naturstenshällar, - Byggnation av skelettjordar, - Montering av möbler, cykelställ, belysningsstolpar och annan utrustning. I denna entreprenad ingår även finplanering för del av Gävlegatan, del av Hagaesplanaden samt ny toppbeläggning samt målning för del av Solnavägen.
Breddning av gångbana på Norrtullsgatan, Stockholm
Norrtullsgatans västra gångbana breddas mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan.
Ny gc-tunnel i Stockholm
Målet är att anlägga en gång- och cykeltunnel genom Fruängsbanans banvall.
Ny gc-bana vid Pålsundet, Stockholm
Trafikkontoret avser att genomföra en upprustning av gång- och cykelvägen längs Söder Mälarstrand mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. Utredningsarbetet har påvisat behov av markförstärkningar i området för att minska skredrisken.
Nybyggnad av gc-väg i Vallentuna
Planerat projekt från investeringsbudget för ny gång- & cykelväg Vallentuna - Karby. Centrala Vallentuna- Karby/Brottby
Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Projektet innefattar totalt 3,7 km gång- och cykelväg. Sträckorna är en på cirka 3 kilometer inom Älta tätort och den andra på cirka 700 meter från Nacka kvarn/Hästhagen fram till Nackanäsbron.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av området Breviksvägen, från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av ca 85 privatägda fastigheter. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Preliminärt kommer Fas 1 att starta 2020/2021 för att Fas 3 ska kunna starta 2024. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Utbyte av LED-armaturer i offentlig belysning, Sundbybergs kommun
Kontraktet avser utbyte av LED-armaturer fördelad på två delar. Del 1 avser kontraktsarbeten och del 2 avser option. Del 1 omfattar utbyte av 1000 st LED-armaturer. Del 2 omfattar en option för utbyte av 1000 st LED-armaturer.
Spårväxelbyte i Flemingsberg och Tumba
Växelbyte, spår- och ballastbyte på Driftplats Flemingsberg och Driftplats Tumba.
Ny betongtunnel i Veddesta
Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av området Raksta etapp 16, från fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av ca 130 privatägda fastigheter. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Preliminärt kommer Fas 1 att starta 2020/2021 för att Fas 3 ska kunna starta 2024. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Anläggande av arbetsgata och ledningar på Bobergsgatan, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser anläggande av arbetsgator och ledningar inom detaljplan Kolkajen, som är under upprättande. Utöver arbetsgator, med överbyggnad och beläggning, ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten och anläggningsarbeten.
Omläggning av kabel längs Cedergrensväg, Ellevio AB
Entreprenaden avser utbyte av föråldrat eller underdimensionerat MV- och LV-nät i Hägersten, FS Västertorp slinga 12/13 samt FS Västberga slinga 11/12. Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 0,4-11kV.
Renovering av Ambulansgatan vid Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av stora delar av blickagången plan 5, totalombyggnad Ambulansgatan plan 4, stora delar av SF kulvert plan 3 (kulvert mellan byggnaderna S och F), delar av SF kulvert plan 2.
Kabelförläggning av nytt nät på Djurgården
Entreprenaden avser schakt, kabelförläggning och driftsättning av nytt nät på Djurgården. Innefattar främst ny 12kV kabel men även viss 0,4kV förläggs och nya kabelskåp sätts upp. Från Kaknäsvägen i norr längs med Djurgårdsbrunnsvägen och slutligen avslutas söderut vid Manillavägen. Rör åt belysning förläggs delar av Djurgårdsbrunnsvägen.
Utbyte av kraftledningar i Vällingby
Entreprenaden avser utbyte av föråldrat eller underdimensionerat MV- och LV-nät i Vällingby, slinga 27/28 samt 31/32 (FS Vällingby). Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 0,4-12kV med syfte att öka leveranssäkerhet och möjliggöra kommande exploateringar i området.
Utbyggnad av reningsverk i Dalarö, Haninge
Haninges just nu största entreprenadprojekt går nu ut på anbudsräkning. Södra Stockholms framtida avloppsrening byggs för att regionen ska kunna utvecklas och expandera enligt den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.
Ombyggnad av fördelningsstation i Nacka
Nuvarande två transformatorer (22/11 kV) på 12 MVA styck ersätts av motsvarande på 16 MVA. Befintlig transformatorbyggnad behålls orörd. Ur- och ilastning av transformatorerna sker genom att taket på respektive transformatorbås lyfts av med mobilkran. I nuvarande ställverksbyggnad finns ställverk för 22 och 11 kV. Ställverket på 22 kV behålls och byggs ut med ytterligare ett linjefack. 11 kV ställverket ersätts av ett nytt. 11 kV ställverkets A- och B-skena måste byggas i etapper då nuvarande ställverk delvis tar upp den plats som det nya ställverket behöver. I den äldre byggnadsdelen ska väggarna målas och ett nytt installationsgolv installeras. Befintliga ställverksbockar i betong tas bort och fogar för väggar och tak ska ersättas. I en äldre transformatorbyggnad som har använts av den intilliggande golfklubben som uppehållsrum och verkstad, byggs ett nytt kontrollrum samt rum för nollpunktsreaktorerna. Resterande delen av byggnaden förbereds för att användas som förråd av Nacka Energi.
Förstärkning av ändtvärbalkar på Essingebron i Stockholm
Förstärkningsåtgärder av ändtvärbalkar, lager och reparation av pelare på Essingebroarna vid Essingeleden.
Upprustning och anläggning av park vid Ulvsunda slott i Bromma
Entreprenaden avser upprustning och anläggning av park med planteringar, grusade gångvägar och parkutrustning. Entreprenaden omfattar även ledningsomläggningar för VA, opto, gas och el samt ny belysning.
Ombyggnad av E4 mellan trafikplats Häggvik-Rotebro
Beläggningsarbeten och väganordningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).