Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholms län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 350 st.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström, leverans beräknas runt årsskiftet 2019/2020. SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av slussen i Stockholm
Entreprenaden SN 94 Stomkomplettering avser i stort följande arbeten: - Kompletterande platsgjuten betong såsom valv, väggar och vissa trappor. - Partier, fyllda och av glas. - Terrazzo. - Målning och andra ytskikt. - Barriärer. - Prefabricerade betongelement. - Murverk och lättväggar. - Undertak inklusive stomme. - Stomkonstruktioner för hissar. - Håltagning och brandtätning för eget arbete samt sidoentreprenör. - Upphängningsanordning för installationer som byggs av sidoentreprenör Utsedd entreprenör för SN941 Karuselldörrar är Boon Edam Sweden AB.
Nybyggnad av arbetstunnel och huvudtunnel vid Arenstaden-Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på stäckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i gul linje till Arenastaden.
Om- och tillbyggnad av flygterminal på Arlanda
Om- och nybyggnation av Arlanda terminal 5 med nya handelsytor och säkerhetskontroll. Tillbyggnad ca 34 000 kvm, ombyggnad ca 25 000 kvm.
Uppställningshall, monteringshall, verkstad samt städ/uppställningshall vid Högdalsdepån
Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. Förlängning av befintlig saneringshall. En ny verkstad (C30) cirka 80x10 m. Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplats för 8 tåg. Totalt 7 byggnader, mark och ledningsarbeten.
Ny huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall i Högdalen
Bergschakt, huvudsakligen under jord, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.)
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Hammarby kanal
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 2
Bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten, omläggning av vägar, betongtråg samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Nybyggnad av station och kontor i Nacka
Avser stationshus vid Sickla Station med lokaler för kontor, gemensamma konferenslokaler, gröna terrasser, restauranger m.m. I bottenplan finns en separat entré till kontoren tillsammans med caféer, service och så småningom uppgången till nya tunnelbanan. Ytan är ca 18000 - 23000 kvm. 2600 p-platser varav 150 laddplatser och 700 cykelparkeringar
Nybyggnad av bergtunnel i Stockholm
- Huvudtunnelnns längd blir ca 2100 meter och börjar vid Sicklaanläggningen och slutar vid strandpromenaden i Finnboda. - Djupet från markytan till tunnelns tak varierar mellan 0 m (vid utloppet) och ca 85 m (Henriksdalsberget). - Tunneln blir ca 20 m2 (4x5 meter). - Tunneln kommer att luta med 1 promille, dvs 1 meter per 1000 meter. - Två arbetstunnlar behövs för att bygga tunneln. Förslaget är att en tunnelmynning ska ligga i skogen väster om Hammarbybacken och en vid Finnboda nedanför Danvikshem. Tunneln byggs från båda hållen genom att borra och spränga. - Utloppet från tunneln anläggs som en betongkonstruktion som mynnar under vattenytan ca 10 meter ut från strandkanten i Finnboda.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana i Järla
Berg- och anläggningsentreprenad i Järla. Bergschakt för spårtunnel, uppställningsspår och stationsutrymmen och betongarbeten samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i två entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad 400 m2 och Ekonomibyggnad 700 m2 samt finplanering. Ca 20 000 begravningsplatser.
Anläggande av påldäckskaj i Värtahamnen, Stockholm
Spontning, muddring, markrening, påldäckskaj, konstbyggnader, dykdalber, byggnation arbetsgata, förläggning VA-ledningar, el, opto, tele, belysning.
Nybyggnad av biokolsanläggning i Sigtuna
Avser nybyggnad av en bio-gasanläggning.
BEST-arbeten vid Högdalsdepån
BEST installationer (bana, el, signal och tele) och tillhörande kanalisation, kraftkablar 33 kV, utbyggnad av befintligt depåställverk och installation av 750V ställverk i verkstäderna.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna etapp 1
Avser exploatering inför nybyggnation av ca 800 bostäder.
Nybyggnad av logistikcenter i Sigtuna
Avser nybyggnad av logistikcenter där KICKS kommer att hyra 29 000 kvadratmeter. Resterande 13 000 kvadratmeter kommer att uthyras till annan hyresgäst.
Utbyggnad av allmän platsmark i Älta Centrum
Avser utbyggnad av allmän platsmark.
Finplaneringsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Finplanering av Norra Stationsparken och esplanader samt projektering och utförande av särskilt parkrum.
Ny sjöförlagd vattenledning i Stockholm
Sjöförlagd huvudvattenledning på ca 1,5 km.
Nybyggnad av logistikanläggning i Sigtuna
Nybyggnad av logistikhallar. En på ca 1300kvm med 14 portar och en som kommer bli ca 15000kvm med 16 portar. Båda hallarna med entresol lösning.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningarna kommer att ingå i Stockholms stads exploateringsarbeten i området.. Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret har för avsikt att genomföra en fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
Renovering av hamn, kaj i Vaxholm
Avser renovering/ombyggnad av kajerna i Vaxholm. Första etappen innefattar området Östehamnen. Från Cronhamnsplan fram till hotellhörnan. Den här delen av projektet planeras vara klar 2023. Andra etappen börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etappen planeras att vara klar under 2024. Den tredje och sista etappen är Söderhamnen. Invigning av det nya kajområdet planeras kunna ske 2025.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ekerö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Ombyggnad av kontorshus och nybyggnad av parkeringshus i Stockholm
Nytt parkeringshus i Västberga och i direkt anslutning till detta en ombyggnad av ett befintligt kontorshus. Nybyggnad av öppet icke tempererat parkeringsgarage i fyra plan med 135 parkeringsplatser, laddplatser för elbilar. I bottenplan lokal och soprum. Bta 6000 m2.
Nybyggnad av teknikbyggnader på Lovö
Avser ny Maskinhall, verkstadshall och entreprenadbyggnad på Lovö vattenverk. På Lovö vattenverk planeras tre byggnader som anpassas till verkstadsdel, maskinförvaring samt entreprenadbyggnad innehållande personalutrymmen och kontor för utomstående arbetskraft. Entreprenadbyggnaden ska också ha lager samt arbetsytor.
Exploatering för industrihus och kontor på Länna, Huddinge, etapp 1
Projektet omfattar entreprenad för utbyggnad av 400 m industrigata, grovplanering av tomter och markarbeten för ledningsomläggning och nyförläggning. Mycket bergsprängning.
Nybyggnad av dagvattenparker i Botkyrka
Avser stadsdelarna Fittja och Alby.
Nybyggnad av parkeringsdäck m.m i Trångsund, etapp 1
Avser nybyggnad av ett parkeringsdäck med 98 platser, carport med 22 platser samt en genomfartsgata. Nybyggnad av bostäder etapp 2 ligger på 2073442.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP
Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnaderna på idrottsanläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Befintlig anläggning och byggnader ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas, en konstgräsplan med värmepist som ersätter befintlig naturgräsplan ska anläggas och en ny garagebyggnad ska uppföras.
Nybyggnad av brandstation i Märsta
Brandkåren Attunda upphandlar utförande/generalentreprenad för uppförande av en ny brandstation i Sigtuna Kommun
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupper: AB 02 Fr He Norr 2, AB 03 Fr He Söder 1, AB 06 Just topp Söder 1, AB 07 Just top Söder 2 i Stockholms län.
Nybyggnad av överföringsledning i Ekeby, Nynäshamn
Överföringsledning i anslutning till huvudvattenledning på projektnummer: 1513480.
Nybyggnad av överföringsledning i området Ekeby, Nynäshamn
Överföringsledning lokalnät i Ekeby.
Nybyggnad av överföringsledning i Ekeby, Nynäshamn
Överföringsledning i anslutning till huvudvattenledning på projektnummer: 1513480.
Nybyggnad av gator m.m. för nytt industriområde i Nykvarn
Exploatering för nytt industriområde, Ånsta 2:1.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupper: AB 01 Fr He Norr 1, AB 05 Komplexanläggning, AB 08 Just top Norr 1, AB 09 Just top Norr 2, AB 10 Söder i Stockholms län.
Nationellt ramavtal avseende konsulter för åtgärdsvalsstudier, Trafikverket
Option: Beställaren ska ha möjlighet att till befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalet med 2 år alternativt 1+1 år.
Spår- och växelbyten vid Stockholms Central, etapp 2
Spårbyte och växelbyte med tillhörande M+BEST-arbeten på Stockholm Central och Karlberg driftplats. 20 st spårväxlar, ett spårkors och ca 5500 m spår ska byggas.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Breddning av gång- och cykelbanor vid Västerbron i Stockholm
Avser breddning av gång- och cykelbanorna längs båda sidor av Västerbron.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Utbyggnad av fjärrvärmeledningar mm, Sollentuna
Omfattar mark- och anläggningsarbeten, betongarbeten för utbyggnad av bef. kammare, samt nyförläggning av fjärrvärmeledningar samt mindre ombyggnationer av VA-anläggningar. Entreprenaden utförs i trafikmiljö utmed Bagarbyvägen i Sollentuna.
Nybyggnad av hangar vid Alfa-parkeringen, Arlanda Airport
En ny hangarbyggnad (Hangar #1) ska uppföras på Alfa-parkeringen vid Arlanda flygplats. Byggnaden består av två sammanbyggda delar: Flygtjänstbyggnad: Omfattar ca 1500 m2 i två våningsplan och innehåller stödfunktioner för hangarens operation såsom kontorsytor, resenärsytor, personalutrymmen, övernattningsrum och förråd. Hangarbyggnad: Omfattar en yta på ca 4500 m2 och består av 3 stycken delhangarer som är delvis öppna mot varandra, samt en port till varje hangardel mot flygplatsens s.k. ”airside”. Byggnaden omringas mot ”landside” av en omslutande murkonstruktion.
Cykelbaneförbättringar i Västberga, Stockholm
Framkomlighetsåtgärder och förbättrad trafiksäkerhet mellan bron över stambanan och Årstabergsvägen/Södertäljevägen.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning sträckan Älvsjö-Huddinge
Uppdatering av signalsystemet från ATC1 till ATC2 på fyrspårssträckan Älvsjö-Huddinge samt införande av close-up signaler vid Huddinge och Stuvsta plattformar, åtgärder för hastighetshöjning. Från km 3+500 till km 17+000 på bandel 401 och 410. Arbeten i Älvsjö och Huddinge signalställverk samt upprustning av lågspännings- och kontaktledningsanläggningen. Byte av 3 signalskåp i Älvsjö, kanalisationsåtgärder, spårlägesjusteringar.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid befintligt granittorn. • Reparation och ombyggnad av vattenbehållare. • Nytt tak och nytt golv i mellanbyggnad för rörsystem DN1200. • Nya tak på vattenbehållare. • Nya nedstigningsbyggnader. • Tillbyggnad av ny entrédel. • Invändig upprustning av driftutrymmen. • Nytt rörgalleri DN1200 och nya motormanövrerade ventiler. • Nytt brädd- och avtappningssystem. • Ny tryckstegringsanläggning dimensionerad för 800 l/s. • Nytt ventilations- och avfuktningssystem. • Ny ventilation av behållare. • Nytt spolvattensystem. • Nytt system för vattenprovtagning. Förberedande arbeten har pågått sedan våren 2019.
Nybyggnad av parkeringshus i Arlandastad Sigtuna
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus på ca 800 platser. Byggstart=markstart.
Underhållsbeläggning tank i Stockholm- och Västmanlands län
Tankbeläggning och förstärkningsarbeten år 2022-2023. Grupp AB Tank 2022, AB Tank 2023, U Tank 2022 Huvuddel 1, U Tank 2023 Huvuddel 2, U Tank 2024 Huvuddel 3 och U Tank 2025 Huvuddel 4.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Entreprenaden omfattar bland annat följande: - Renovering invändigt och utvändigt vattenbehållare. - Vattentät dörr in till behållare tas upp och installeras. - Ny pågjutning av tornpelare. - Transporthål tas i behållarens tak. - Upphöjt yttertak med utrymme för hygiensluss över befintlig manlucka. - Invändig upprustning av driftutrymmen. - Tillbyggnad av teknikutrymmen. - Byte av hiss. - Nytt rörgalleri, och ventiler. - Ny ventilation av behållare. - Installation av avfuktningsaggregat. - Ny spillvattenledning.
Utbyggnad av infrastruktur i Bro, Detaljplan 1
Groventreprenad Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1. Syftet med utbyggnaden är att direkt söder om järnvägen i Bro möjliggöra utvecklandet av ett område för bostäder med inslag av verksamheter och service. Planen omfattar ca 900 nya bostäder, två förskolor, en F-9 skola och en idrottshall samt övriga ytor så som parker och naturlek. Den ger också möjlighet att skapa ett torg med butiker nära pendeltågsstationen samt möjlighet till odling/kolonilottsområden. Planen är den första detaljplaneetappen av tre för det område som behandlades i planprogrammet ”Trädgårdsstaden i Bro”.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser parkeringshus i två plan samt en markparkering.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av planområde Fasanvägen, fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av 110 privatägda fastigheter och en kommunal. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Beslut av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan finns för området. Huvuddelen kommer att startas i Fas 1 omgånde när vinnande anbudsgivare är kontrakterad. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Ny gångtunnel m.m. för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en ny gångtunnel under Tyresövägen i anslutning till korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen. Dessutom ingår ombyggnad av korsningen för ökad framkomlighet i form av rondell eller alternativ lösning. Tidplanen och omfattningen för denna huvuddel är osäker i dagsläget. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Ny gångtunnel m.m. för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en ny gångtunnel under Tyresövägen öster om befintlig rondell vid Strandallén och anpassning av befintlig rondell för att möjliggöra breddning av Tyresövägen. Dessutom ingår att bredda Tyresövägen med nya körfält samt anlägga gång- och cykelstråk mellan Strandallén och Petterbodarondellen. Längden på Tyresövägen som breddas i denna huvuddel är ca 1 700 meter. Utöver detta ingår anpassning av belysning samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och kollektivtrafiknära cykelparkeringar under tak. Projektering ska starta för att möjliggöra produktionsstart när huvuddelen Bäverbäcken är slutförd. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Förstärkningsåtgärder på Gröndalsbroarna i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte. Förstärkning av ändtvärbalkar. Förstärkning av kassuner.
Reparation av broar vid trafikplats Nyboda
Reparation av kantbalkar, utbyte av övergångskonstruktioner och tätskikt.
Underhållsåtgärder i järnvägsunnlar inom Stockholms kommun
Huvuddel 1: Mälarbanan Håbotunneln, Mälarbanan Svartvikstunneln, Kvedesta 8A, Södertälje Tunnel Kvedesta 8B, Södertälje Malmsjötunneln, Huddinge Karlslundstunneln och Västberga Västbergatunneln, Huvuddel 2: Björnkullatunnlarna 1A, Björnkullatunnlarna 1B, Björnkullatunnlarna 1C och Björnkullatunnlarna 1D. Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2022-12-15 och huvuddel 2 2024-12-16.
Cykelbaneförbättringar längs Hägerstensvägen i Stockholm
Hägerstensvägens sträckning mellan Södertäljevägen och Kilabergsvägen är ett pendlingscykelstråk som samlar upp många cyklister och fotgängare från kringliggande stadsdelar. För att förbättra framkomligheten och säkerheten på sträckan kommer Stockholms stad bland annat att bredda och dubbelrikta gång- och cykelbanorna på båda sidor av vägen.
Exploateringsområde/ny park på Kungsholmen, Stockholm
Nordväst om Essingeleden kommer tidigare industriområde att exploateras för bostäder, parkmark och badstrand. Befintlig vik mellan västra och östra primusparken ska fyllas ut för att skapa utrymme för tre bostadshus och strandpromenad.
Renovering av kaj i Värtahamnen, Stockholm
Avser kajrenovering av kaj 507 i Värtahamnen. Omfattar delvis rivning av befintlig krönbalk av betong. Ny spont installeras utanför befintlig kajlinje och förankras med stag i berg, sponten förstärks med två (2) hammarbandsnivåer varav den nedre monteras i nivå med befintlig botten. Ny krönbalk gjuts. Kajen förses med fendrar, pollare och kajstegar. Återställningsarbeten av bitumenbeläggningar och marksten ingår.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Glömsta, Huddinge
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Bergrensning och förstärkning. Underhållsarbete av A-klassade bergsskärningar. Entreprenaden är uppdelad i 3 paket; paket 1 - väg E4 och E20, paket 2 - väg 222 och paket 3 - väg 73.
Ny sopsugsledningar (E-747) för DP1 och DP2, Hagastaden Stockholm
Avser projektering och utförande av sopsugsledningar inom DP1 och DP2 i projekt Hagastaden.
Cykelbaneförbättringar på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser bl.a en dubbelriktad cykelbana anläggs längs hela Igeldammsgatans västra sida. Igeldammsgatan enkelriktas i sydlig riktning för motorfordonstrafik, för att få plats med cykelbanan. Mariebergsgatan får en enkelriktad cykelbana som löper på västra sida från kurvan vid Fleminggatan och söderut till korsningen med Drottningholmsvägen. Cykelbanan anläggs genom att befintlig kantsten flyttas ut.
Exploatering för bostäder i Orminge, Nacka
För de planerade bostäderna kommer trafiklösningar och annan teknisk infrastruktur i området behöva byggas ut och kompletteras
Nybyggnad av tryckavloppsledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av tryckavloppsledning.
Ny gång- & cykelväg vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
En cirka 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.
Ombyggnad av värme- och kylanläggning vid Käppalaverket på Lidingö
Utförandeentreprenad avseende installationer för ny värme- och kylcentral. I entreprenaden ingår bland annat installation av två nya gaspannor på totalt ca 1800 kW, tre nya värmepumpar på totalt ca 1500 kW, tre nya kylmaskiner om totalt ca 1200 kW. En av kylmaskinerna är option. I entreprenaden ingår även bland annat arbeten avseende rivning, ventilation, el och styr.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ormsta
Kvartersmark inom följande fastigheter Ormsta 1:33, Ormsta 1:35, Ormsta 1:36, Ormsta 1:38, Ormsta 1:40, Ormsta 1:41, Ormsta 1:48, Ormsta 1:127, Ormsta 1:254, Ormsta 1:255, Ormsta 1:264 och Ubby 1:26 startar när detaljplanen vinner laga kraft och slutar åtta år efter den dagen detaljplanen vinner laga kraft
Upprustning/renovering av Bana 1 vid Stockholm-Arlanda Airport
Arlanda flygplats har sedan ett antal år haft återkommande problem med rullbanorna med sprickbildning, slukhål, uppskjutande banljusbrunnar och ansamling av dagvatten. Inför Banrep 2019 startades ett särskilt programarbete med syfte att kartlägga felorsaker och ta fram förslag på åtgärder. Arbete har fortsatt under 2020 och har nu levererat en programhandling för Bana 1 och en programhandling för Bana 2 är under färdigställande.
DEF-slipersbyte inom Distrikt Öst och Mitt
DEF-slipersbyte inom distrikt Öst på bandelarna 345, 351, 417, 419, 443, 524 och 527 samt inom distrikt Mitt på bandelarna 312, 313, 322, 324, 325, 331, 333 och 391. Spårsliprar i betong. Objektet inkluderar även förstärkningsåtgärder efter ett inställt spårbyte på Godsstråket genom Bergslagen (Stråk 9, bdl 351 Fv - Jbk, 524 Hpbg - Fv och bdl 527 Örebro central), utbyte av spår- och växelslipers, rälsbefästningar mm.
Nybyggnad av laddpunkter vid IKEA´s varuhus
Sammanlagt ska 700 laddpunkter byggas vid Ikeas varuhus, från Malmö till Haparanda.
Om- och utbyggnad av likriktarstation vid Hälsingehöjden
Omfattande renovering samt utbyggnad av den befintliga likriktarstationen i Hälsingehöjden.
Ombyggnad av Södra torget vid Mörby Centrum, Danderyd
Entreprenaden omfattar anläggande av park och torg, samt VA-ledningar och belysning. Skötsel av vegetationsytor ska ingå i två (2) år.
Renovering och omläggning av vatten- och avloppsledningar på Södermalm
Projektet Åsögatan är ett förnyelseplansprojekt på Södermalm. Projektet har uppkommit efter flertal översvämningar och driftstörningar i området.
Signal-arbeten för utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby
Signalinstallationer för sträckan Akalla-Barkarby (Union&Switch system, reläbaserat system).
Ombyggnad av Nyboda tunnelbanedepå vid Liljeholmen, Stockholm
Iordningställande av två fullständiga arbetsplatser. Nya fordonslyftar samt takarbetsplattformar.
Anläggande av sopsugsanläggning vid Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar allt rörande projektering, leverans, installation, inkoppling och idrifttagning av ett kvartersnät med sopsug, kopplat mot stadens sopsug med öppet system. Kvarteret är en tidigare gasklocka för lagring av gas, och ska byggas om till musikteater i Gasklocka 2. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).