Alla aktuella anläggningsprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro och spårväg från Sätra till Kungshatt
Ny bro, 350 meter och 39 meter hög. Ny spårväg.
Nybyggnad av bergtunnlar vid Norra Lovö, Förbifart Stockholm
Projektet avser drivning av huvudtunnlar via arbetstunnel. Sjötransport av bergmassor via hamn. Materialtransporter via färja. Drivning av fyra luftutbytesstationer inkl schakt upp till marknivå.
Nybyggnad av bussdepå på södra Färingsö
Plats för ca 80 bussar. Uppställningsytor för bussar, verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och anläggning för bränslehantering med tankplats för bussar. Även personalparkering med cirka 70 bilplatser tillkommer inom området.
Utbyggnad av kommunalt VA i Ekerö kommun
Planer finns på utbyggnad av kommunalt VA.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Ekerö kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av va-ledning i Drottningholm
Ett antal utbyggnationer planeras varav en sträcka är mellan Lovö vattenreningsverk på Ekerö och Trekanten/Tellusborgsvägen i Stockholms söderort. En del planeras förläggas på Drottningholmssundets botten med anslutningar till en landförlagd ledning på Lovö strax söder om Drottningholm och på Kärsön strax söder om väg 261 vid Drottningholmsbron. Den sjöförlagda ledningen kommer vara cirka 1 500 meter lång.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Ekerö
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar samt bussgata.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Stenhamra
Ca 14 st parhus och 15-20 st lägenheter.
Utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg i Ekerö
Avser utbyggnad av gata, dagvattendamm och GC-väg.
Exploatering av bostäder i Ekerö kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 9 villatomter.
Utbyggnad av gator, torg och VA-ledningar mm på Ekerö
Detaljplanen innebär att en relativt trafikerad korsning flyttas i sidled och förstärks trafiksäkerhetsmässigt. Ett torg, gator och övrig allmän platsmark inklusive ledningsdragningar i alla media ska projekteras. Även en del av Ekerövägen ska byggas om till en mer stadsmiljömässig gatumiljö. I anslutning till alla sidor av denna T-korsning medger planen tillkommande bebyggelse som ska försörjas med VA mm.
Muddringsarbete samt sanering vid Ekerö strand
Avser arbeten på Ekerö Strandpromenad. I entreprenaden ingår muddringsarbeten och sanering. Ekerö Strand är ett stort projekt tilldelad i fyra etapper där muddringsentreprenaden ingår i etapp 2.
Nybyggnad av gc-banor i Ekerö
Avser nybyggnad av GC-bana bredvid Jungfrusundsvägen.
Ny omlastningsstation vid Skå återvinningscentral, Ekerö
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2017. Uppskattad start och kostnad. Ny omlastningsstation för matavfall.
Ny vägbelysning längs GC-väg Sandudden - Jägarstigen på Ekerö
Entreprenaden avser anläggning av ny vägbelysning/delsträckan längs gång- och cykelvägen utmed Ekerövägen 816 sträcka Sandudden – Jägarstigen.
Markberedning för omlastningsyta vid Skå återvinning, Ekerö
Mark och kanter ska förstärkas med asfalt och betong. Markberedningen säkerställer omlastningsstationens funktion.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ekerö
Bygglov för anläggande av bullerplank på fastigheten ekerö-väsby 43:625 (ekerövallen).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ekerö
Bygglov för bullerplank på fastigheten malmvik 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad (samt rivningslov) av transformatorstation på fastigheten nyckelby 4:14.
Nybyggnad av småbåtshamn i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn (brygga) på fastigheten närlunda 8:1.
Nybyggnad av ställverk i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad på fastigheten svartsjö 1:60.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten lovö-edeby 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten stavsund 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Ekerö
Rivningslov för rivning av befintlig transformatorstation samt bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten svartsjö 1:49.
Rivning av transformatorstation i Ekerö
Rivningslov för rivning av transformatorstation på fastigheten skytteholm 1:2.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.