Alla aktuella anläggningsprojekt i Ekerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bussdepå på södra Färingsö
Plats för ca 80 bussar. Uppställningsytor för bussar, verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och anläggning för bränslehantering med tankplats för bussar. Även personalparkering med cirka 70 bilplatser tillkommer inom området.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Väsby
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 560,9 km kontraktsår 1 och ca 574,3 km från och med kontraktsår 2.
Nyförläggning av kraftförsörjning i Västra Stockholm, Ekerö
Nyförläggning av mellanspänningskabel, skarvningsarbeten, om/in-kopplingar och inmätning av elanläggning. Två stycken 24kV-kabelförband ska förläggas mellan FS Älvnäs och FS Bryggavägen samt två stycken mellan FS Älvnäs och kunds ställverk. På kunds område kommer kund schakta och förläggning av kabel kommer ske med övervakare, SUA-kontroll kan komma att bli aktuellt. Befintliga mellanspänningskablar längs med sträckan på Ekerö kommer att raseras/slopas och ersättas med nyförlagda kablar vissa delsträckor. Sjökabelförläggningen över Fladen omfattas av två optioner, styrd borrning eller kabel i rör på sjöbotten varav en metod kommer ropas av och ingå i Entreprenad.
Utbyggnad av VA-ledningar vid Ekerö Strand, etapp 2
Etappen omfattar cirka halva den totala VA-anläggningen inom projekt Ekerö Strand och sträcker sig mellan Tegelbruksvägen och Mälaren/befintlig pumpstation intill Mälaren. Ekerö Strand är ett stort projekt uppdelat i totalt fyra etapper varav VA är uppdelad i två. Denna entreprenad avser Etapp 2 -VA.
Muddringsarbete samt sanering vid Ekerö strand
Avser arbeten på Ekerö Strandpromenad i Tappströms kanalen. I entreprenaden ingår muddringsarbeten och sanering. Ekerö Strand är ett stort projekt tilldelad i fyra etapper där muddringsentreprenaden ingår i etapp 2.
Utbyggnad av gator, torg och VA-ledningar mm på Ekerö
Detaljplanen innebär att en relativt trafikerad korsning flyttas i sidled och förstärks trafiksäkerhetsmässigt. Ett torg, gator och övrig allmän platsmark inklusive ledningsdragningar i alla media ska projekteras. Även en del av Ekerövägen ska byggas om till en mer stadsmiljömässig gatumiljö. I anslutning till alla sidor av denna T-korsning medger planen tillkommande bebyggelse som ska försörjas med VA mm.
Utbyggnad av bredbandsnät på Lovön, Ekerö kommun
Avser utbyggnad av ett bredbandsnät som i huvudsak baseras på trådlös teknik, s.k. radiolänk, i kombination med traditionell fiberdragning.
Nya parkeringsplatser på Ekerö
Ekerö kommun avser att direktupphandla författande konsult för framtagande av en parkeringsplan. Uppdraget är att projektleda och ta fram en parkeringsplan för Ekerö kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).