Alla aktuella anläggningsprojekt i Nynäshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Anläggande av kaj i Nynäshamn
Entreprenaden omfattar uppförande av två stycken 12 meter breda pålbrygor med tillhörande pollarfundament., för angöring av fartyg. Planerade arbeten omfattar muddring för avsett djup, pålning för pålbryggor samt för pollarfundament, betongarbeten ovan vattenyta, utläggning av erosionsskydd i slänt, VAarbeten, förläggning av kanalisation för kraft samt masshantering av muddringsmassor på land samt sprängningsarbeten.
Utbyggnad av kommunalt vatten & avlopp Segersäng, Nynäshamn
Detta projekt ingår i kommunens långsiktiga planering för vatten och avlopp i Nynäshamns kommun, en sk VA-strategi är upprättad. Strategin innebär att kommunen inom de närmaste 20-30 åren etappvis kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp för att kunna ansluta de områden som har störst behov.
Nybyggnad av väganslutning, cirkulationsplats mm i Nynäshamn
Nynäshamns kommun avser att bygga en ny anslutning för Telivägen till/från Väg 73. Telivägens befintliga anslutning mot Väg 73 ska stängas och en ny anslutning ska anläggas cirka 25 meter längre söderut. Den nuvarande trevägskorsningen ska ersättas med en cirkulationsplats med en gångpassage i plan. Gångpassagen ska ansluta till en ny gång- och cykelväg som i sin tur ansluter till befintlig gång- och cykelväg längs med Skytten Hälls väg vid Stockholms Hamnars hamnområde.
Utbyggnad av brandstation i Nynäshamn
Sorunda brandstation behöver större lokaler. Den befintliga detaljplanen medger ingen utbyggnad och därför behöver detaljplanen ändras. Särskild omsorg måste ägnas åt utformningen så att utbyggnaden passar in i den riksintressanta kulturmiljön i Sorunda.
Anläggning av VA- och spillvattenledningar, pumpstationer mm vid Grindsjön, Nynäshamn
Entreprenaden omfattar nyetablering av VA- och spillvattenledningar i mark. Anslutning mot befintligt VA-nät, samt installation av två pumpstationer.
Schakt- och rivningsarbeten längs gata i Nynäshamn
I denna entreprenad ingår schakt- och rivningsarbeten längs Oskarsgatan samt projektering av ny stödmur.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Nynäshamn
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).