Alla aktuella anläggningsprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Tyresö
Exploatering för ca 160 st bostadsfastigheter.
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av området Bergholm, fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av ca 105 privatägda fastigheter. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Preliminärt kommer Fas 1 att starta 2020 för att Fas 3 ska kunna starta 2023. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö
Entreprenaden omfattar i första hand utbyggnad av infrastruktur såsom ledningsarbeten och vägbyggnad, men även viss del finplanering samt GC bana utmed Tyresövägen. Nuvarande ishall ( Kv.10), Kv.13, 15 (Stenbiten 1), Kv.14 Tyresö Bostäder, BRF Gösen, Kv. Gösen 1
Finplaneringsarbeten i Norra Tyresö, etapp 2
Infrastrukturen är utbyggd.
Byte av VA-ledningar i Tyresö
Byte av VA-ledningar mellan Kumla Herrgård och Sofiebergsvägen samt ny dagvattenledning.
Ny torgyta i Tyresö
Avser finplaneringsarbeten.
Nybyggnad av damm i Tyresö
Entreprenaden omfattar jord- och bergschakt för ett dike och intilliggande dagvattendamm, dagvattenledning och två nedstigningsbrunnar.
Installation av laddstolpar till elbilar i Tyresö
Avser installation av laddstolpar till elbilar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).