Alla aktuella anläggningsprojekt i Tyresö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Infrastruktur samt va-ledningar för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en omvandling av planområde Fasanvägen, fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Planområdet består av 110 privatägda fastigheter och en kommunal. Fastigheterna inom huvuddelen får ändrade byggrätter, kommunalt vatten och avlopp dras in i planområdet och gator ges en högre standard samt ny kanalisation och belysning. Beslut av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan finns för området. Huvuddelen kommer att startas i Fas 1 omgånde när vinnande anbudsgivare är kontrakterad. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Ny gångtunnel m.m. för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en ny gångtunnel under Tyresövägen i anslutning till korsningen Bollmoravägen/Tyresövägen. Dessutom ingår ombyggnad av korsningen för ökad framkomlighet i form av rondell eller alternativ lösning. Tidplanen och omfattningen för denna huvuddel är osäker i dagsläget. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Ny gångtunnel m.m. för Östra Tyresö
Denna huvuddelen innebär en ny gångtunnel under Tyresövägen öster om befintlig rondell vid Strandallén och anpassning av befintlig rondell för att möjliggöra breddning av Tyresövägen. Dessutom ingår att bredda Tyresövägen med nya körfält samt anlägga gång- och cykelstråk mellan Strandallén och Petterbodarondellen. Längden på Tyresövägen som breddas i denna huvuddel är ca 1 700 meter. Utöver detta ingår anpassning av belysning samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och kollektivtrafiknära cykelparkeringar under tak. Projektering ska starta för att möjliggöra produktionsstart när huvuddelen Bäverbäcken är slutförd. Information om alla huvuddelar: Kommunalt vatten och avlopp, nya vägar samt kanalisation och ny belysning ska anläggas. Utbyggnaden kommer att ske etappvis med en planering fram till ca år 2025. Samtidigt pågår planering av framkomlighetsåtgärder (gångtunnlar, rondeller och ett tredje körfält) längs med Tyresövägen från Bollmoravägen till Strandallén med en planering fram till ca år 2030.
Finplaneringsarbeten i Norra Tyresö, etapp 2
Infrastrukturen är utbyggd, äldreboende är under uppförande.
Nytt exploateringsområde för nytt centrum i Norra Tyresö, etapp 3 Infra
Entreprenaden avser groventreprenad med utbyggnad av infrastrukturen för flera nya bostadskvarter i anslutning till Bollmora centrum Objektet omfattar bland annat ny gatustruktur, VA, sopsugsledningar, el, fiber och fjärrvärme samt gatubelysning men ej finplanering. Omfattande samordning kommer att krävas med sidoentreprenörer och omkringliggande arbeten då det är många entreprenader i området. Denna entreprenad omfattar sträcka Simgatan från Tidvattengatan tom Bollmoravägen. Sträcka Älvdansgatan från Simgatan och avslutas med en vändplan. Stickgata samt GC väg, Snöflingegränd samt GC väg.
Anläggande av entrétorg i Norra Tyresö, etapp 4
Avser anläggande av entrétorg.
Finplaneringsarbeten i Tyresö, etapp 2
Avser finplaneringsarbeten.
Ny torgyta i Tyresö
Avser finplaneringsarbeten.
Ombyggnation av Värme- och Varmvattenproduktionsanläggning i Tyresö
Avser ombyggnation av värme- och varmvattenanläggning inkl. utbyte av bergvärmepumpar, ackumulatortankar mm som betjänar 83 st. lägenheter inom Kv. Näsby 44:1.
Ny ledbelysning på Tyresövallen, Tyresö
Entreprenaden omfattar byte av belysning på Tyresövallens A-plan från halogen till LED, på befintliga master.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).