Alla aktuella anläggningsprojekt i Nacka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro över Skurusundet
Projektet avser en ny motorvägsbro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs. Bron får 6 körfält totalt, 3 st i vardera riktningen, bullerplank. Renovering av bron över Bastusjön.
Nybyggnad av parkeringshus i Orminge centrum
Parkeringshus med ca 700 st platser.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
44 st rulltrappor med lägre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan, Kungsträdgården-Nacka/söderort
18 st rulltrappor med högre lyfthöjd än 30 meter för stationerna Hammarby kanal, Slakthusområdet, Sickla och Nacka C på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Installation av rulltrappor längs nya tunnelbanan sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort
10 st rulltrappor med både lägre och högre lyfthöjd än 30 meter för samtliga 7 stationer på sträckan Kungsträdgården-Nacka/söderort.
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delområde 2
Utbyggnad gata/VA gällande förtätning av ca 10-15 nya bostäder.
Om- och tillbyggnad av Skvaltans trafikplats
Dubbelfältiga cirkulationsplatser. Två nya korsningar, befintliga ramper breddas, ombyggnad broar, ny belysning, anslutning till lokalväg, dagvattenledningar.
Nybyggnad av huvudledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Sickla, Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Utbyggnad av gator och VA-ledningar i Nacka kommun
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Norra Boo, Nacka
Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Nacka kommun
Avser nybyggnad av huvudvattenledning.
Ombyggnad till stadsgata i Nacka stad
Den gröna stadsgatan ska bli trafiksäker för gående, cyklister och kollektivtrafik. I gatan läggs nya ledningar för avlopp, vatten, el, värme, tele, fiber och dagvattenhantering ner. Längs den nya stadsgatan planteras träd, mötesplatser skapas.
Nybyggnad av mötesstation i Tattby
Nytt dubbelspår (ca 200 m), nya sidoplattformar som nås via ramper från gc-vägen, befintlig plankorsning vid Samskolevägen tas bort, 2 m höga stängsel, nytt teknikhus. Saltsjöbanan km 14+000 - km 14+450.
Nybyggnad av mötesstation i Fisksätra
Nya spår vid Fisksätra station, nya trappor och ramper vid plattformar, hiss till gångbron, förbättrad tillgänglighet, väderskydd, ny belysning, förbättring av plattformar, spår och växlar mm.
Uppförande av pelletspannanläggning i Fisksätra, Nacka
Avser upphandling av hyrpannor för pellets vid panncentralen i Fisksätra. Upphandlingen omfattar uppställning av en fullständig pelletspannanläggning. Uppdraget avser även drift, underhåll samt kontinuerlig påfyllning av pellets.
Exploatering för bostäder i Nacka
Projektet är en del i stadsbyggnadsprojektet Södra Nacka strand, detaljplan 4. Södra Nacka strand är en del av en större utveckling i Nacka strand och utgör en del av detaljplaneprogrammet för Nacka strand.
Anläggande av dagvattendammar i Storängen, Nacka kommun
Avser anläggande av dagvattendammar.
Om- och nybyggnad av vägnät, ledningar mm i Orminge C, Nacka
Entreprenaden omfattar: Mark- och ledningsarbeten, Påldäck samt GC-väg och gatubelysning vid GC-väg. Option på Orminge C, etapp 4:3.
Ombyggnad av fördelningsstation i Nacka
Nuvarande två transformatorer (22/11 kV) på 12,5 MVA styck ersätts av motsvarande på 25 MVA. Nuvarande transformatorbyggnad behålls. I nuvarande ställverksbyggnad finns ställverk för 11 kV samt kontrollutrustning. Ställverket för 22 kV saknas. En ny ställverksbyggnad om 240 kvm uppförs för att inhysa nya 22 kV och 11 kV ställverk samt kontrollutrustning. När den nya utrustningen i den nya byggnaden är i drift demonteras den gamla utrustningen i den nuvarande ställverksbyggnaden. I det då tomma utrymmet installeras ny nollpunktsutrustning.
Ombyggnad av gata i Nacka kommun
Avser ombyggnad av gata.
Ombyggnad av gångbana i Duvnäs Utskog, Nacka
I syfte att säkerhetsställa en god trafikmiljö i samband med utvecklingen av ny skola och bostäder

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).