Alla aktuella anläggningsprojekt i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av bro vid väg 263 över Håtunaviken vid Erikssund
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge ca 40 meter öster om dagens bro. Väg 263 anpassas till det nya broläget längs en sträcka av ca 200-300 meter på ömse sidor om bron. Motsvarande delsträckor av befintlig väg kommer att rivas.
Exploatering för nytt bostadsområde i Västra Rosersberg
Objektet omfattar: -nybyggnation av gata, gång- och cykelbana ca 1,3 km. -dagvattendammar -ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten -fjärrvärme, gatubelysning samt kanalisation för el och tele. -bullervall -ny anslutning via borrhål till Sigtuna kommuns avloppstunnel i norra och södra delen av området.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 1
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Exploatering inför kommande bebyggelse på Arlanda flygplats. Fas 2
Avser exploatering inför byggande av logistikpark på del av Arlanda 2:1.
Markarbeten vid Arlandastad
Avser ca 25.000 kvm mark.
Finplanering av huvudgata i Märsta
Deletapp 1.3.2 omfattar finplanering av huvudgata inklusive belysning och planteringar.
Nybyggnad av lekpark i Sigtuna
Avser lekplats, multisportplan och andra ytor för gemenskap
Utbyggnad av spillvattensystem vid Sätuna torg i Märsta
Uppdraget avser schaktfritt byggande av spillvattensystem i anslutning till detaljplan för Sätuna Torg i Märsta. Byggnation av 7 st sänkbrunnar samt rörtryckning DN600 ca 400 m, varav delar innebär tryckning under järnvägsområdet. Ledningssystemet utförs som dykarledning med automatisk rensningsfunktion.
Åtgärder i Halmsjöbäckens dagvattenanläggning vid Arlanda
Tre av de 4 dagvattendammar skall justeras och tätas samt våtmarken åtgärdas för maximal reningseffekt. En automatisk TOC styrning skall installeras vid inloppet till dammarna. Entreprenadområdet ligger på landside.
Ombyggnad av parkering i Sigtuna
Avser ombyggnad av parkering.
Ommålning och betongreparationer på vattentorn i Märsta
Avser ommålning och betongreparationer på Valsta vattentorn i Märsta.
Nybyggnad av plank i Sigtuna
Nybyggnation av murar och plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sigtuna
Anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.