Alla aktuella anläggningsprojekt i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tunnel under Flemingsbergsskogen
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Bergtunnel 3100 m i två tunnelrör, ledningskulvert, betongväggar, 4 ELDU, 3 pumpstationer, 20 utrymningsvägar (tvärtunnlar), väg 800 m, betongtråg ca 250 m.
Nybyggnad av trafikplats i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Trafikplats i 3 plan, 8 vägbroar, betongtunnel under västra stambanan och väg 226 Huddingevägen ca 170 m, betongtråg 2 st (totalt ca 300 m), gång- och cykelväg ca 1300 m, pumpstationer 2 st, BEST-arbeten.
Nybyggnad av trafikplatser i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Breddning av väg 259 till 2+2 körfält mellan trafikplatserna ca 5300 meter lång stäcka, 15 vägbroar, 4 rörbroar, 3 stödmurar, VA-anläggningar, bullerskyddsskärmar. Ca 5 km lång gc-väg.
Nybyggnad av trafikplats i Stockholm
Del av Projekt Tvärförbindelse Södertörn. Broar, ledningskulvertar, pumpstationer, bullerskyddsskärmar, gc-väg. Ca 1750 m ny motortrafikled, totalt 7 nya vägbroar, ca 2200 m ny gc-väg, ledningskulvertar. Trafikplats med överliggande cirkulationsplats.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Huddinge
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Flytt av huvudvattenledning m.m. i Huddinge
Flytt av befintliga huvudvattenledningar V1200 ( ca 550 m och 190 m) och vattenledning V300 (ca 380 m). Flytt av Fjärrvärmeledning planeras ingå i entreprenadarbetena.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja, etapp 2A
Omvandling från fritids- och permanentboende. Ca 480 tomter. Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Projektering och utbyggnad av gator kommer att ske i tre etapper A-C, där denna förfrågan gäller etapp, Vidja 2A.
Exploatering för bostäder i Snättringe
Utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar i allmän platsmark
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid befintligt granittorn. • Reparation och ombyggnad av vattenbehållare. • Nytt tak och nytt golv i mellanbyggnad för rörsystem DN1200. • Nya tak på vattenbehållare. • Nya nedstigningsbyggnader. • Tillbyggnad av ny entrédel. • Invändig upprustning av driftutrymmen. • Nytt rörgalleri DN1200 och nya motormanövrerade ventiler. • Nytt brädd- och avtappningssystem. • Ny tryckstegringsanläggning dimensionerad för 800 l/s. • Nytt ventilations- och avfuktningssystem. • Ny ventilation av behållare. • Nytt spolvattensystem. • Nytt system för vattenprovtagning. Förberedande arbeten har pågått sedan våren 2019.
Utbyggnad av gator och va-ledningar i Vidja, etapp 2C
Omvandling från fritids- och permanentboende. Ca 480 tomter. Avser utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Projektering och utbyggnad av gator kommer att ske i tre etapper A-C.
Anläggande av fördamm till Kyrkdammen i Huddinge
Objektet avser nybyggnad av dagvattendamm vid Kyrkdammen, Huddinge kommun i syfte att förbättra reningen till sjön Trehörningen.
Upprustning av park i Huddinge
Kräpplaparken ligger längs järnvägen i stadsdelen Stuvsta. Upprustningen innefattar: nyanläggning av lekplats, nyanläggning av aktivitetsyta med konstgräsplan mm, upprustning, nyanläggning samt kompletteringar av ytskikt, belysningsåtgärder samt planteringar.
Utbyte av högspänningsställverk vid Huddinge Maskincentral
Objektet avser utbyte av befintligt HSP-ställverk V 20. Som del av ställverksutbytet ingår även integrering mot befintlig styrning samt omläggning av allt nödvändigt kablage.
Förläggning av fiber/områdesnät i Huddinge
Omfattar projektering och anläggning av nytt fiberbaserat områdesnät till Flottsbro friluftsområde, som ligger inom Huddinge kommun.
Upprustning av lekplats i Huddinge
Lekplatsen vid Printz väg i Trångsund ska rustas upp och bli en temalekplats.
Nybyggnad av lekplats i Huddinge
Ny lekplats i Glömsta mellan Regnbågsvägen, Sverkersvägen och Lindgårdsvägen.
Nybyggnad av beachvolleyplan i Huddinge
Avser nybyggnad av beachvolleyplan.
Byte av ställverk i Huddinge
Entreprenaden omfattar rivning av befintliga hög och lågspänningsställverk, transformatorer och högspänningsförband. Entreprenaden omfattar nyinstallation av högspänningsställverk, transformatorer, lågspänningsställverk, kanalisation- och elsystem.
Upprustning av park i Huddinge
Uppdraget innebär bland annat att den befintliga parken rustas upp med genom att konceptet rekreationspark för alla åldrar fördjupas med utveckling av aktivitetsytorna. Motionsslingan runt parken kompletteras med någon form av stationsaktiviteter och spännande objekt att uppleva längs stråket.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Ur samhällsbyggnads och lokalförsörjningsprogrammet. Avser utbyggnad av gång- och cykelväg som en del av huvudcykelnätet ger en betydligt mer framkomlig förbindelse mellan Länna och Vega pendeltågsstation.
Nybyggnad av cykelbana i Huddinge
Stråket ingår även i avtalet med Sverigeförhandlingen för utbyggnad av cykelinfrastruktur.
Flytt av kontaktledningsfundament, stolpar mm i Flemingsberg
Flytt av kontaktledningsfundament, stolpar och bryggor med tillhörande schakter för kanalisation. Förberedande arbete inför brolansering.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Segeltorp, Huddinge kommun
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Tillbyggnad av idrottsplats i Huddinge
Bygglov för om och tillbyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av plank i Huddinge
Bygglov för uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för uppförande av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Huddinge
Rivningslov och marklov Länna 45:1,3:144.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.