Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utförande av spont längs Södertälje kanal
Utförande av spont längs Södertälje kanal efter avbrutna entreprenadarbeten.
Exploateringsområde för bostäder i Pershagen
Exploatering inför nybyggnad av bostäder i Pershagen södra.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ishall över befintlig isbana, nya omklädningsrum samt en option för en ny entré-byggnad (del C) i två plan.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt bygga en ny bro.
Omläggning av VA-ledningar i Södertälje kanal
Denna upphandling avser omläggning av Telge Nät ABs ledningar med anledning av Sjöfartsverkets kanalbreddning och fördjupning. Befintliga ledningar ersätts av nya ledningar.
Dilatationsbyte inom Södertälje kommun
Bandel 418, spår U5 och N8.
Reparation av fundament samt rörstödsarbeten i tunnel i Södertälje
Avser reparation av fundament och rörstödsarbeten i tunnel.
Betongreparationer av betong- och stensatta konstruktioner i Södertälje
Avser rivning av kulle, öppen parkering, skyddsrum samt skyttevärn vid Slussholmen, Södertälje.
Ombyggnad av innergård vid sjukhus i Södertälje
Avser iordningsställande av innergården och större markarbeten vid Södertälje sjukhus.
Ny cirkulationsplats vid Holmfastvägen/Genetaleden, Södertälje
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen Holmfastvägen – Genetaleden i Södertälje.
Ny cirkulationsplats vid Hovsjövägen/Genetaleden, Södertälje
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen Hovsjövägen – Genetaleden i Södertälje. Entreprenaden innehåller även ombyggnation av två befintliga busshållplatser, anpassning av befintligt gång- och cykelvägsnät inklusive nya övergångar.
Ombyggnad av stenvalvsbro i Södertälje
Avser utbyte av kulvert under väg, demontering och återmontering av stenmurar samt byggande av fördämningslucka för vattenreglering mellan Mälaren och Saltsjön.
Reparation av järnvägsbroar i Kolke V, Skillöt och Söra
Betongreparationer på bro 3500-5231-1 Kolke V, 3501-5349-1 Skillöt och 3501-5230-1 Söra.
Reparation av bro vid Bränningeån
Betongreparationer, injektering och impregnering.
Alléåtgärder vid Tullgarn slott, etapp 1
Plantering, beskärning och avverkningsåtgärder.
Ombyggnad av park i Södertälje
Entreprenaden omfattar utveckling/modernisering av Campus parken, i Norra Stadskärnan, Södertälje inkl. en konstpaviljong.
Dränering vid flerbostadshus i Södertälje
Planer finns på dränering vid flerbostadshus.
Nybyggnad av GC-väg vid Överjärna kyrka
Överjärna församling har föreslagit att kommunen kan få bygga en cykelväg på deras mark, för att skapa ett sammanhängande stråk från Järna mot Nykvarn.
Nybyggnad av sopanläggning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av väg i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ny tillfartsväg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (3 platser).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Rostskyddsbehandling av ledverk under Mälarbron i Södertälje
Omfattar rostskyddsbehandling av ledverk i stål under Mälarbron, Södertälje kanal.
Nya laddstationer till elbilar i Södertälje
Planer finns på nya laddstationer till elbilar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.