Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas.
Nybyggnad av ställverk i Södertälje
Projektet består av uppförande och idrifttagning av en ny 400 kV luftisolerad utomhus kopplingsstation som ska ersätta en existerande intilliggande station, samt rivning av den gamla stationen.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ishall över befintlig isbana, nya omklädningsrum samt en option för en ny entré-byggnad (del C) i två plan.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Östertälje
Avser nybyggnad av 130/20 kV transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Vattenfall och Telge Nät avser att etablera en ny nätstation 70/20 kV i anslutning till tomtgränsen vid Igelstaverket. Det innebär att två stycken nya 20 kV serviceledningar kommer att dras fram som ersättning och anslutas till IGV (Igelstaverket). I syfte att möjliggöra ett framtida utbyte av (IGV) H1 respektive H2 20 kV huvudställverk föreslås att ett nytt 20 kV ställverk etableras på området.
Omläggning av VA-ledningar i Södertälje kanal
Denna upphandling avser omläggning av Telge Nät ABs ledningar med anledning av Sjöfartsverkets kanalbreddning och fördjupning. Befintliga ledningar ersätts av nya ledningar.
Byggnation av ångledningar vid Igelstaverket, Södertälje
Objektet avser att bygga ångaledningar från ångdomarna på IGV:s tre pannor P1, P2 och P3 till gemensam anslutning till ångstam. Byggandet skall säkerställa tillräcklig kapacitet och tillgänglighet av ånga till externa kunders produktion. Leveransen omfattar leverans av ny utrustning och ombyggnad av befintlig, inklusive upphängningar och isolering.
Mark- och ledningsarbete för fjärrvärme och stadsnät i Södertälje
Telge Nät AB avser upphandla en utförandeentreprenad för mark och ledningsarbeten i Villagatan inom Södertälje kommun. Avser etapp C och B.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Reparation av fundament samt rörstödsarbeten i tunnel i Södertälje
Avser reparation av fundament och rörstödsarbeten i tunnel.
Betongreparationer av betong- och stensatta konstruktioner i Södertälje
Avser rivning av kulle, öppen parkering, skyddsrum samt skyttevärn vid Slussholmen, Södertälje.
Dilatationsbyte inom Södertälje och Botkyrka kommun
Bandel 418. Slutbesiktning senast vecka 45 2021. Utbyte av 4 st dilationsanordningar.
Ny cirkulationsplats vid Holmfastvägen/Genetaleden, Södertälje
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen Holmfastvägen – Genetaleden i Södertälje.
Ny cirkulationsplats vid Hovsjövägen/Genetaleden, Södertälje
Avser nybyggnation av cirkulationsplats i korsningen Hovsjövägen – Genetaleden i Södertälje. Entreprenaden innehåller även ombyggnation av två befintliga busshållplatser, anpassning av befintligt gång- och cykelvägsnät inklusive nya övergångar.
Reparation av bro vid Bränningeån
Betongreparationer, injektering och impregnering.
Ombyggnad av broar vid trafikplats Hölö vid Väsbytorp
Broar över Hölöån 2 km söder om Tpl Hölö.
Förstärkning av järnvägsbro i Visbohammar
Brounderhåll på sträckan Järna-Katrineholm km 63+803. Betongarbeten.
Ombyggnad av park i Södertälje
Entreprenaden omfattar utveckling/modernisering av Campus parken, i Norra Stadskärnan, Södertälje inkl. en konstpaviljong.
Vägarbeten i Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Baggåsvägen (del av gatan), Annalundsvägen, Alvåsvägen, Lindsborgsvägen, Stenevägen, Enstavägen, Björnmossvägen, Vitmossvägen, Renlavsvägen, Silvermossvägen, Ormbunksvägen, Björklundsgatan (del av gatan), Klintvägen, Stenhällsvägen, Solhemsgatan, Utsiktsvägen, Lillvägen, Krokvägen.
Nybyggnad av GC-väg vid Överjärna kykra
Överjärna församling har föreslagit att kommunen kan få bygga en cykelväg på deras mark, för att skapa ett sammanhängande stråk från Järna mot Nykvarn.
Byte/riktning av stolpar längs bandel 421 mellan Järna-Åby
Byte/riktning av 137 stolpar, högspänning.
Vägarbeten i Järna, Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Violstigen, Tuna industriväg, Tällebyvägen, Pimpelvägen, Enevägen, Bergsgatan, Hagagatan, Sandtorpsvägen, Risbrovägen, gång- och cykelvägar i Eneområdet.
Vägarbeten i Enhörna, Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Bäverstigen, Lostigen, Utterstigen, Ekorrstigen, Mårdstigen, gång- och cykelväg Plöjarstigen, gång- och cykelväg mot Södertälje.
Vägarbeten i Hölö, Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Del av Granvägen, gång- och cykelväg Olovs väg.
Vägarbeten i Mölnbo, Södertälje sommaren 2021
Asfaltering av gator: Stenbyvägen, Trollvägen, Kvarnvägen, Backvägen.
Nybyggnad av parkering & ny gångbana i Södertälje
Fler parkeringsplatser och ny gångbana vid Mälarbadet.
Nybyggnad av gc-väg inkl belysning i Södertälje
Ny gc-väg. Gång- och cykelväg på Sandtorpsvägen, plan för gång- och cykelväg Bergsgatan, plan för gång- och cykelväg Tavestavägen.
Upprustning av lekplats i Södertälje
Under våren 2021 kommer vi att förbättra lekytorna samt utöka möjligheten till att utöva olika idrotter och umgås med varandra. När arbetet är klart kommer området få ett nytt namn, Smultronparken.
Nybyggnad av mast i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av mast.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sopanläggning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (3 platser).
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av stängsel i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändring av parkeringsplats samt nytt stängsel.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om strandskyddsdispens för utökning av parkeringsplatser.
Markanläggningsarbeten i Södertälje
Spontanidrottsplats Geneta, Polovägen.
Täckdikning av jordbruksmark vid Bornsjön, Södertälje
Uppdraget avser Täckdikning av cirka 35 hektar av jordbruksmark vid Bornsjön i Södertälje.
Ombyggnad av va-ledning i Södertälje
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i va-installation/anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.