Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
Förberedande arbeten vid Gerstaberg
Arbeten på Ostlänken och Västra Stambanan. Förberedande BEST-arbeten och en ny vägbro över Västra Stambanan med tillhörande anslutningsvägar.
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan i Gerstaberg
Ostlänkens anslutningspunkt till Västra Stambanan där planskild anslutning (flyover bro) ska byggas.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Järna-Nyköping-Åby
Förläggning av multidukt, skåpplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel. Bandel 412, 421 och 492.
Exploatering av utvecklingsområde i Södertälje
Uppdraget syftar till att ta fram idéskisser och underlag för utvecklingsområdet Weda, Gasellen 26 m.fl., med bostäder, handel och verksamheter. Underlaget ska ingå i ett planprogram som ska tas fram för området.
Exploatering inför bostäder i Vårdinge, Södertälje
Exploatering inför nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av logistikcentral i Södertälje
Ikea undersöker möjligheten att etablera en distributionscentral för Stockholsmregionen i Stockholm Syd-området. Möbeljätten har tecknat en ettårig markoption med Södertälje kommun i området, där man kan bygga 41 000 kvm nytt lager.
Utbyggnad av gata, GC-vägar och grönytor i Södertälje
Denna upphandling avser ombyggnation av Södra Dagliljan Västergård. Arbeten omfattar bland annat bergschakt och bergförstärkning, nybyggnation av lokalgata och GC väg med tillhörande allmänna VA-ledningar, gatubelysning samt arbeten för el- stadsnät- tele- och fjärrvärmeledningar.
Ombyggnad till fossilfri basproduktion vid panna 1, Igelstaverket Södertälje
Söderenergi ska ställa om till fossilfri basproduktion för IGV panna 1. Dagens fossila brännare ska bytas ut till möjligheten att använda fossilfri startolja.
Renovering av parkeringsgarage i Södertälje
Omfattar renovering av parkeringsgaraget som är beläget på Flötet 1 (S:1), Abborrstigen, Pershagen, Södertälje.
Utbyggnad av infrastruktur i Järna, Södertälje
Etapp 2. Upphandling av utförandeentreprenad i området Kallfors, Järna. Nybyggnation av väg, GC väg och busshållplatser vid TRV väg 515.
Ombyggnad/renovering av vattentorn i Järna
Avser ombyggnad/renovering av befintligt vattentorn.
Losshållning av berg/markentreprenad vid återvinningscentral i Södertälje
Avser entreprenad för berglossning i syfte att frigöra yta för asfalterad yta med yt-avrinning. Berg som ska frigöras uppgår till ca 8500 m³. Ytan ska förberedas för dagvattenbrunnar och makadamdiken där uppsamlat vattnet leds till en oljeavskiljare eller liknande. På ytan ska Beställaren sedan anlägga en tälthall för kärllagring.
Nybyggnad av GC-väg vid Överjärna kyrka
Överjärna församling har föreslagit att kommunen kan få bygga en cykelväg på deras mark, för att skapa ett sammanhängande stråk från Järna mot Nykvarn.
Anläggande av våtmark i Södra Glasberga, Södertälje
Avser anläggning av våtmark vid Södra Glasberga.
Upprustning av park och lekplats i Södertälje
Hösten 2022 påbörjas upprustning av Tobaksparken och dess lekplats. Parken kommer att öppnas upp mer och lekplatsens lekutrustning kommer att bytas ut.
Projektledare elkraft, icke linjebunden kraft, projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Stationeringsort för resurskonsulten är Ostlänkens projektkontor i Södertälje.
Upphandling av övergripande projektledare Marenområdet, Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret behöver upphandla en övergripande projektledare för Marenområdet i Södertäljes stadskärna. Projektet går över flera organisatoriska gränser inom kommunen och inkluderar även flertal externa aktörer (statliga insatser, kommunala bolag, företag mfl) och är av både projekttypen exploateringsprojekt och projekttypen stadsmiljöprojekt som befinner sig i olika faser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).