Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering av utvecklingsområde i Södertälje
Uppdraget syftar till att ta fram idéskisser och underlag för utvecklingsområdet Weda, Gasellen 26 m.fl., med bostäder, handel och verksamheter. Underlaget ska ingå i ett planprogram som ska tas fram för området.
Tillbyggnad av idrottsplats i Södertälje
Entreprenaden omfattar nybyggnation av ishall över befintlig isbana, nya omklädningsrum samt en option för en ny entré-byggnad (del C) i två plan.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt bygga en ny bro.
Nybyggnad av ställverk vid Igelstaverket i Södertälje
Vattenfall och Telge Nät avser att etablera en ny nätstation 70/20 kV i anslutning till tomtgränsen vid Igelstaverket. Det innebär att två stycken nya 20 kV serviceledningar kommer att dras fram som ersättning och anslutas till IGV (Igelstaverket). I syfte att möjliggöra ett framtida utbyte av (IGV) H1 respektive H2 20 kV huvudställverk föreslås att ett nytt 20 kV ställverk etableras på området.
Nybyggnad av transformatorstation i Östertälje
Avser nybyggnad av 130/20 kV transformatorstation.
Om- och nybyggnad av ställverk/transformatorstation i Södertälje
Avser ombyggnation av befintligt utomhus ställverk 40/10kV vid station H19 Vårdinge för Telge Nät AB. Nytt inomhusställverk för 40 kV och 10 kV ska installeras i en ny byggnad med tillhörande kontrollrum. Två stycken transformatorer om vardera ca 10 MVA ska placeras/installeras i en separat byggnad. Där ska även nollpunktsutrustning och lokaltransformator placeras. Vattenfall ska i samband med ombyggnationen bygga om inledningsspannen på 40 kV ledningarna. Detta utförs av Vattenfall i ett eget projekt.
Byggnation av ångledningar vid Igelstaverket, Södertälje
Objektet avser att bygga ångaledningar från ångdomarna på IGV:s tre pannor P1, P2 och P3 till gemensam anslutning till ångstam. Byggandet skall säkerställa tillräcklig kapacitet och tillgänglighet av ånga till externa kunders produktion. Leveransen omfattar leverans av ny utrustning och ombyggnad av befintlig, inklusive upphängningar och isolering.
Ombyggnad av bottenaskhantering Igelstaverket, Södertälje
Ombyggnad av befintlig bottenaskhantering från utloppsstup panna och Intrex till återföring till panna och containers för rejekt.
Ny kulvert vid Bränningeån
Km 41+347, betongreparation front och stödmur.
Uppförande av mobilt reservkraftverk för Telge Nät AB
Avser köp av reservkraftverk i form av mobilt reservaggregat till Telge Nät.
Renovering av GC-tunnlar och broar i Geneta, Södertälje
Avser Reparation och underhåll GC- tunnlar och GC-broar Geneta i Södertälje. Nr 1 : 181-44-1 Gc-tunnel, Nr 2 : 181-45-1 Gc-tunnel, Nr 3 : 181-66-1 Gc-tunnel, Nr 4 : 2-1287-1 Gc-Bro samt Nr 5 : 2-1288-1 Gc-Bro.
Dilationsbyte inom Södertälje och Botkyrka kommun
Bandel 418. Slutbesiktning senast vecka 45 2021. Utbyte av 4 st dilationsanordningar.
Förstärkning av järnvägsbro i Visbohammar
Brounderhåll på sträckan Järna-Katrineholm km 63+803. Betongarbeten.
Montage av IPS (Impact Protection System) under E4-bron, Södertälje
Avser upphandling av en entreprenör för montage av komplett Impact Protection System (IPS). Befintliga pålar ska kompletteras med isskydd på en påle. Demontering av befintliga dykdalber ska göras. Lyft och transport av ledverk från upplagsplats i Stigstorp utanför Finspång, och montage av ledverk ska ingå i entreprenaden.
Upprustning av lekplats i Södertälje
Under våren 2021 kommer vi att förbättra lekytorna samt utöka möjligheten till att utöva olika idrotter och umgås med varandra. När arbetet är klart kommer området få ett nytt namn, Smultronparken.
Byte/riktning av stolpar längs bandel 421 mellan Järna-Åby
Byte/riktning av 137 stolpar, högspänning.
Anläggande av våtmark i Hovsjö, Södertälje
Avser att anlägga våtmark för att minska belastningen av näringsämnen och andra dagvattenrelaterade föroreningar till Måsnaren. I uppdraget ingår även borttagning av bottensediment i befintliga diken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats tidsbegränsat.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Rivning och nybyggnad av Ångbåtsbrygga i Södertälje
Avser rivning av ny brygga och byggnation av ny brygga. Adressen är fastighet Farstanäs camping, Farsta 1:1.
Nybyggnad av mur i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av altan och stödmur.
Nybyggnad av brygga i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av va-ledning i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av va-anläggning.
Nybyggnad av kyrkogård i Södertälje
Ansökan om bygglov för uppförande av urnlund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.