Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
Ny optokabel/ERTMS längs järnväg sträckan Järna-Nyköping-Åby
Förläggning av multidukt, skåpplacering samt blåsning och skarvning av mikrokabel. Bandel 412, 421 och 492.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Utbyggnad av gata, GC-vägar och grönytor i Södertälje
Denna upphandling avser ombyggnation av Södra Dagliljan Västergård. Arbeten omfattar bland annat bergschakt och bergförstärkning, nybyggnation av lokalgata och GC väg med tillhörande allmänna VA-ledningar, gatubelysning samt arbeten för el- stadsnät- tele- och fjärrvärmeledningar.
Nybyggnad av gc bro och ombyggnad av kajer, strandpromenader och torgyta, Södertälje
Vid Inre Maren och Marenplan planerar kommunen att bygga om kajer, strandpromenader, bryggor, torgyta samt att bygga en ny bro.
Ombyggnad av gata mm vid Järna stationsområde i Södertälje
Avser ombyggnation av Södra Järnvägsgatan Järna stationsområde i Södertälje kommun, bland annat: Omläggning av bilväg Södra Järnvägsgatan. Trafiksäkerhetsåtgärder (bilvägen), Bussterminal, nya buss-hpl, Anlägga park, omläggning/nyanläggning av bilparkering samt ny GC-väg.
Nybyggnad av avlopps- och vattenledning samt pumpstationer i Järna, Södertälje
Avser anläggning av avlopps- och vattenledning, totalt ca 4 km markförlagda och knappt 1 km sjöförlagd. Rivning av befintlig pumpstation samt 2 st. nya avloppsumpstationer.
Utbyggnad av infrastruktur i Järna, Södertälje
Avser nybyggnation av väg, GC väg som ansluts mot en befintlig väg, Vatten och Avlopp, EL, Belysning och stadsnät inkl. Pump/Elstation i området Kallfors i Järna.
Renovering av GC-tunnlar i Södertälje
Avser reparation och underhåll GC- tunnlar och vägbro i Södertälje centrum.
Dilatationsbyte inom Södertälje kommun
Bandel 418, spår U5 och N8.
Renovering av parkeringsgarage i Södertälje
Omfattar renovering av parkeringsgaraget som är beläget på Flötet 1 (S:1), Abborrstigen, Pershagen, Södertälje.
Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Projektet avser fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten längs med Uthamnsvägen. Befintlig fjärrvärmesträcka är ett Eternitrörssystem (hålrörskulvert) från år 1972 som idag är i stort behov av en reinvestering.
Ombyggnad/renovering av vattentorn i Södertälje
Avser ombyggnad/renovering av vattentorn.
Reparation av bro vid Bränningeån
Betongreparationer, injektering och impregnering.
Nybyggnad av pumpstation samt ledningsnät i Mölnbo
Avser utförandeentreprenad för rivning av befintlig, och nybyggnation av VA-pumpstation samt tillhörande ledningsnät.
Om- och tillbyggnad av Mälarhamnens pumpstation, Södertälje
Objektet avser om- och tillbyggnad av Mälarhamnens pumpstation.
Anläggande av våtmark i Södra Glasberga, Södertälje
Avser anläggning av våtmark vid Södra Glasberga.
Nybyggnad av GC-väg vid Överjärna kyrka
Överjärna församling har föreslagit att kommunen kan få bygga en cykelväg på deras mark, för att skapa ett sammanhängande stråk från Järna mot Nykvarn.
Projektledare elkraft, icke linjebunden kraft, projekt Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Stationeringsort för resurskonsulten är Ostlänkens projektkontor i Södertälje.
Upphandling av övergripande projektledare Marenområdet, Södertälje
Samhällsbyggnadskontoret behöver upphandla en övergripande projektledare för Marenområdet i Södertäljes stadskärna. Projektet går över flera organisatoriska gränser inom kommunen och inkluderar även flertal externa aktörer (statliga insatser, kommunala bolag, företag mfl) och är av både projekttypen exploateringsprojekt och projekttypen stadsmiljöprojekt som befinner sig i olika faser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).