Alla aktuella anläggningsprojekt i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
Nybyggnad av parkeringshus i Södertälje hamn
Parkeringshuset uppföres i markplan plus 4 plan eventuellt med tak (väderskydd) på översta planet beroende på höjdbegränsningar. Byggnaden grundläggs på stödpålar av betong eller likvärdigt. Byggnadsarean är ca 10 000 kvm. Bruttoarea ca 50 000 kvm.
Projektledare signal, tele till program Ostlänken
Projektledning för signal, tele för program Ostlänken huvudprojekt Södertälje. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Exploatering för bebyggelse i Södertälje
Avser att planlägga området med kommunalt vatten och avlopp och även öka möjligheten för större bebyggelse. Finns även planer att förbättra standarden på Stadanvägen.
Ombyggnad av gata mm vid Järna stationsområde i Södertälje
Avser ombyggnation av Södra Järnvägsgatan Järna stationsområde i Södertälje kommun, bland annat: Omläggning av bilväg Södra Järnvägsgatan. Trafiksäkerhetsåtgärder (bilvägen), Bussterminal, nya buss-hpl, Anlägga park, omläggning/nyanläggning av bilparkering samt ny GC-väg.
Ombyggnad av bäddaskhantering Igelstaverket, Södertälje
Ombyggnad av befintlig bottenaskhantering från utloppsstup panna och Intrex till återföring till panna och containers för rejekt.
Utbyggnad av infrastruktur i Järna, Södertälje
Avser nybyggnation av väg, GC väg som ansluts mot en befintlig väg, Vatten och Avlopp, EL, Belysning och stadsnät inkl. Pump/Elstation i området Kallfors i Järna.
Nybyggnad av avlopps- och vattenledning samt pumpstationer i Järna, Södertälje
Avser anläggning av avlopps- och vattenledning, totalt ca 4 km markförlagda och knappt 1 km sjöförlagd. Rivning av befintlig pumpstation samt 2 st. nya avloppsumpstationer.
Reparation av fundament samt rörstödsarbeten i tunnel i Södertälje
Denna upphandling avser reparation av fundament och rörstödsarbeten i tunnel. Upphandling avser reparation av 6 stycken rörstödsfundament i tunnel. Option: Upphandlingen omfattar även 4 optioner á 6 styck fundament vilket planeras med utförandestart under 2022.
Ombyggnad av innergård vid sjukhus i Södertälje
Avser iordningsställande av innergården och större markarbeten vid Södertälje sjukhus.
Nybyggnad av pumpstation i Almnäs, Södertälje
Söderenergi/Telge avser att bygga en ny pumpstation i Almnäs, Södertälje kommun, med 2 framledningspumpar och 2 returledningspumpar. Pumpstationsbyggnaden omfattar processrum, el-rum, operatörsrum med tillhörande ventilation och övriga installationer samt wc. Total byggnadsyta ca: 150 m2. Entreprenaden omfattar mark- och grundläggning inkl installationer rör under mark, montering och ingjutning av anslutande fjärrvärmerör, byggnad (stomme och huskompletteringar) samt VVS.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning längs Morabergsvägen i Södertälje, etapp 2
Avser fjärrvärme- och stadsnätsarbeten i och längs med Morabergsvägen. Ledningar och ventiler på denna sträcka är byggda på 70-talet och har dålig funktion. För att hålla en hög driftsäkerhet i nätet behöver dessa bytas ut. Entreprenaden ska ansluta mot ledning där föregående etapp avslutades.
Renovering av GC-tunnlar i Södertälje
Avser reparation och underhåll GC- tunnlar och vägbro i Södertälje centrum.
Nybyggnad av landfäste samt strandpromenad i Södertälje
Entreprenaden omfattar landfäste med tillhörande konstruktioner och El- och VA-ledningar till planerade flytande villor samt strandpromenad med tillhörande parkutrustningar.
Om- och tillbyggnad av Mälarhamnens pumpstation, Södertälje
Objektet avser om- och tillbyggnad av Mälarhamnens pumpstation.
Fjärrvärme, el och stadsnätarbeten i Södertälje
Projektet avser fjärrvärme, el – och stadsnätsarbeten längs med Uthamnsvägen. Befintlig fjärrvärmesträcka är ett Eternitrörssystem (hålrörskulvert) från år 1972 som idag är i stort behov av en reinvestering.
Renovering av GC-broar i Hovsjö och Mariekälla, Södertälje
Avser reparation/underhåll av 1 GC-bro i Hovsjö samt 2 st GC-broar över ravin i Mariekälla, Södertälje.
Ombyggnad av stenvalvsbro i Södertälje
Avser utbyte av kulvert under väg, demontering och återmontering av stenmurar samt byggande av fördämningslucka för vattenreglering mellan Mälaren och Saltsjön.
Reparation av järnvägsbroar i Kolke V, Skillöt och Söra
Betongreparationer på bro 3500-5231-1 Kolke V, 3501-5349-1 Skillöt och 3501-5230-1 Söra.
Reparation av bro vid Bränningeån
Betongreparationer, injektering och impregnering.
Nybyggnad av pumpstation samt ledningsnät i Mölnbo
Avser utförandeentreprenad för rivning av befintlig, och nybyggnation av VA-pumpstation samt tillhörande ledningsnät.
Förstärkning av järnvägsbro i Visbohammar
Brounderhåll på sträckan Järna-Katrineholm km 63+803. Betongarbeten.
Ytbehandling och målning av ledverk under Mälarbron i Södertälje
Uppdraget avser rostskyddsmålning av ytor mellan svetsade ledverkssektioner på 8 stycken svetsskarvar samt 28 stycken pålanslutningar enligt målningssystem som framgår av mängdförteckningen. Ledverksytorna mot land ska repareras för småskador som har uppstått och bättringsmålas i sin helhet på hela ytan på ca 146 kvadratmeter. Arbetena kommer att utföras från flottar och habitat som tillhandahålls av beställaren. Transport av flottar och habitat inom arbetsområdet utförs av Entreprenören. Beställaren utför demontering och återmontering av glidskydd och kabelstegar på ledverken.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).