Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården, Stockholm
Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befintliga bergrum; västra och östra skeppet. Option 1: Berg- och schaktarbeten för tunnel mellan CA Fastigheters garage och Hjorthagsgaragets infartsramp. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2. Option 2: Berg- och schaktarbeten för hisschakt för hiss 01e. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2.
Nybyggnad av tunnelbanestationer sträckan Nacka-söderort
Avser 7 stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Gullmarsplan, Slakthuset, Sickla, Järla och Nacka C. Stomkomplettering för samtliga stationsutrymmen, teknikrum, betong och asfaltsarbeten i servicetunnel. Lättväggar, dörr och glaspartier, smidesarbeten, undertak, golvbeläggningar, samtliga ytskikt på väggar och tak och integration av den konstnärliga utsmyckningen.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB01 Norr 1, AB02 Norr 2, AB04 Söder 2, AB05 Komplexa, AB06 Justertopp Norr 1 EKA och AB07 Justertopp Norr 2 EKA.
Mark- och ledningsarbeten på Årstafältet, Stockholm
Entreprenaden avser färdigställandet av kvarstående arbeten från entreprenaden E01 och omfattar huvudsakligen omfattande och komplicerade ny- och omläggningar av ledningar, diverse grundläggningsarbeten, utbyggnad av arbetsgator, anläggande av broar och park samt färdigställande av dagvattendammar.
Teknikbyggnader E4 Förbifart Stockholm
Tillverkning och montage av UHPC (Ultra-High Performance Concrete) element på följande byggnader: Mottagningsstation 26K och 46B, VA station 282, Luftutbytestorn 47A till och med 47E och 57A, Teknikkiosker 16A, 16B, 26C, 56A, 56B och 66B, Brandgasstation 279. Totalt 16 objekt.
Renovering av tunnel och gatumiljö i Stockholm
Upphandlingen avser förstärkning av samt tätskiktsbyte på en konstruktion på Kungsgatan, samt åtgärder i gatumiljön för att förbättra förutsättningarna för fotgängare. Spontarbeten förekommer. Entreprenaden sträcker sig längs Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Bland annat ingår följande moment avseende förbättringar i gatumiljön: - 3 upphöjda övergångsställen - 2 upphöjda lastplatser - Flytt av 2 busshållplatser - Breddning av gångbana - Ny möblering - Förläggning av dagvattenledning - Markarbeten för ledningsförläggning
Retrofit CHP Project – Electrical Installation for KVV1 in Värtan, Stockholm
The project objective is to extend the lifetime of the CHP with 25 years, to convert the systems for combustion of bio-oil and to reduce current levels of emissions to air. Scope of this package: Demolition and scrapping of cables, drawers and cabinets, ducting, switchgear, power stations, transformers, lighting, etc. Delivery and installation of new lighting including switchgear, transformers, power stations, cabling, ducting, etc. Delivery and installation of new power and control cabling for process and new ducting
Drift och underhåll av VA-Vent-anläggningar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av parkeringshus i Älvsjö, Stockholm
Nybyggnation av en byggnad av fem våningar där bottenplan är avsedd för framtida kommersiall lokal samt parkeringshus på plan 2-5 som inrymmer 115 parkeringsplatser för boendeparkering. Bta parkeringshus 3069 m2 Bta lokal 715 m2. Samtliga parkeringsplatser förses med laddmöjlighet från start.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP, Stockholm
Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnaderna på idrottsanläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Befintlig anläggning och byggnader ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas, en konstgräsplan med värmepist som ersätter befintlig naturgräsplan ska anläggas och en ny garagebyggnad ska uppföras.
Ramavtal; utredning av buller och ljudkvalite för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 1 + 1 år.
Underhåll av Trafikverkets 132/32 kV matarledning, skoglig del
Deltid 1, 2023 ska vara färdigställd 2023-12-31. Deltid 2, 2024 ska vara färdigställd 2024-12-31. Deltid 3, 2025 ska vara färdigställd 2025-12-31.
Nybyggnad av bensinstation och tvättanläggning i Bällsta, Stockholm
Projektet innehåller en servicestation med pumpar, butik och tvätthall. Bällstavägen/Ulvsundavägen.
Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder utmed del av Sockenvägen i Enskede, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för tillgänglighetsåtgärder samt utbyggnad av gång- och cykelbanor längs Sockenvägen (sträckan mellan Nynäsvägen och Enskedevägen). I entreprenaden ingår även markarbeten för dagvattenlösningar, cirkulationsplats, beläggningsåtgärder, övergångsställen, busshållplatsårgärder mm.
Cykelbaneförbättringar i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av gång- och cykelbanor längs Drottningholmsvägen södra sida från Ulvsundaplan till Tranebergsbron. Körbanor påverkas av de breddade GC-banorna främst vid Ulvsundaplan och Alviksplan.
Underhållsåtgärder i järnvägsunnlar inom Stockholms län
Tunnelunderhåll i Björnkullatunnlarna (bandel 418, km 17+608 – 17+847), Ullbrotunneln (bandel 444, km 76+994 – 77+315), Götalandstunneln (bandel 401, km 7+580 – 7+790), Älvsjötunneln (bandel 401, km 9+620 – 9+826), Ullriksdalstunneln (bandel 401, km 7+966 – 8+281), Almnästunneln (bandel 451, km 7+882 – 7+978), Läggesta 1 (bandel 451, km 31+405 – 31+532), Läggesta 2 (bandel 451, km 31+618 – 32+297) samt Citybanan, (km 30+970 – 36+041).
Rivning och nybyggnation av reningsanläggning i Stockholm
Sköndalsbro avluftningsstation skall rivas och byggas ny större.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB03 Söder 1 Återvinning.
Renovering och omläggning av vatten- och avloppsledningar på Södermalm
Projektet Åsögatan är ett förnyelseplansprojekt på Södermalm. Projektet har uppkommit efter flertal översvämningar och driftstörningar i området.
Finplanering för Kv Persikan på Södermalm, Stockholm
Entreprenaden ska genomföras fossilfritt och beställaren har en ambition om att i möjligaste mån uppnå emissionsfrihet i produktionen. Därutöver är projektet utpekat för att testa återbruk. Entreprenaden omfattar huvudsakligen: - Finplanering. - Parkupprustning Tengdahlsparken. - Tvätt-Malinspark. - Henningsgata och Lottensgata. - Trädplantering med skelettjordar. - Vissa ledningsarbeten. - Option Nackagatan, flytt av SVOA-ledningar för att möjliggöra trädplantering. - Bevattningssystem i Tvätt-Malinspark.
Anläggande av dubbelriktad cykelbana i Hägersten, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för en ny gång- och cykelbana om cirka 1 km som sträcker sig mellan befintlig gång- och cykelbana väster om tunnelbanebron vid Fruängen till Västertorps trafikplats i öst. Entreprenaden omfattar även nya genomgående gång- och cykelpassager, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, dagvattenåtgärder, grundarbeten och förläggning av kanalisation för opto, el och belysning m.m.
Breddning av cykelbana m.m. i Stockholm
Breddning av cykelbana, flytt av kantsten. Ca 135 m lång sträcka.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i Stockholm
Entreprenaden är uppdelad i fem delar. Beställaren tecknar kontrakt med en (1) entreprenör för utförande av samtliga delar. Delarna är följande: Del 1: Rånövägen Del 2: Åkeshovsvägen Del 3: Kvarnbacksvägen & Brommaplan Del 4: Norrbyvägen Del 5: Voltavägen
Nybyggnad av bilprovningsanläggning i Stockholm
Nybyggnad av bilprovning och kontor. Bta 530 m2.
Uppförande av brokonstruktion i Hjorthagen, Stockholm
Entreprenaden avser utförande av gata, ledningar, platsgjutna betongkonstruktioner, spontarbeten, uppbyggnad av temporär ramp, justering av befintligt berg mm. Arbetet kommer ske etappvis då entreprenaden är beroende av pågående sidoentreprenader samt att minst ett körfält på Gasverksvägen måste vara tillgängligt dygnet runt. För entreprenadens genomförande ställs höga krav på planering och samordning.
Förnyelse av vatten- och avloppsledningar i Stockholm
Renoveringsarbete för att förnya de vatten-och avloppsledningar som finns i Birkastan, med start vid Tomtebogatan 18-58. Framöver fortsätter arbetet vid Norrbackagatan samt Karlbergsvägen.
Exploateringsarbeten inför kommande bebyggelse i Nockebyhov, Stockholm
Om- och nybyggnad av gata och trottoar, Gc-väg, ledningar och belysning i området kring Gubbkärrsvägen.
Installation av ståldörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Beställaren har valt att dela in projektet i följande huvuddelar med preliminära sluttider: Huvuddel 1 2023-12, Huvuddel 2 2024-12, Huvuddel 3 2024-12, Huvuddel 4 2025-12 och Huvuddel 5 2026-01. Montage av dörrar, luckor, kopplingsdosor och skyltar mot trafikutrymmen, ledningskulvertar, utrymningsvägar för trafikanter, entréer till driftutrymmen samt inom driftutrymmen.
Underhållsåtgärder på stenvalvsbroar i Stockholm/Öst
Fogning stenstöd och stenvalvsbroar.
Nya passagerargångar till Värtaterminalen i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden omfattar nya passagerargångar till Värtaterminalen, kompletta med installationer m.m. I entreprenaden ingår pålning, betongarbeten, stålbyggnadsarbeten, stomkomplettering, installationer m.m. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar. Huvuddel 1: Grundläggning och markarbeten t.o.m ök fundament Huvuddel 2 Stålkonstruktioner inkl installationer. Entreprenören har konstruktionsansvar för stålkonstruktioner och installationer m.m
Vägtunnelunderhåll i Stockholmsområdet
Omfattar Södra Länken, Norra Länken, Törnskogstunneln och Muskötunneln.
Ny VA-ledning vid Sätraån i Stockholm
VA-ledning mellan VA-kammare och Sätraån.
Ombyggnad av gång- och cykelbana i Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnad av gång- och cykelbana längs Gamla Tyresövägen mellan korsningen Sandåkravägen/Flatenvägen och Flygledargatan.
Förstärkning av stödmur på Gröndalsbron i Stockholm
Förstärkning av stödmur vid avfart från Gröndalsbron mot Gröndalsvägen.
Upprustning av fordonstvättar i tunnelbanedepåer i Nyboda och Vällingby
Utbyte av tvättanläggningar inklusive reningsverk. Renovering av ytskikt, installationer mm.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 1
Ca 40 fastigheter i befintlig miljö.
Markarbeten avseende gata, kaj, ledningar mm på Riddarholmen, Stockholm
Renoveringen/upprustningen avser markarbeten i form av ledningsarbeten för el, byggnation av två trappor, stenläggningsarbeten samt belysningsarbeten.
Utförande av mottagningsstation vid Förbifart Stockholm
Mottagningsstation för distribution av el, tele och kommunikation.
Elbilsladdning i belysningsnätet, Stockholms stad m fl
Miljöförvaltningen hos Stockholms stad, i samarbete med Uppsala Parkering, Nynäshamn kommun, Eskilstuna kommun och Tekniska Verken Linköping samt fossilfritt 2030, vill undersöka vilka möjligheter det finns att erbjuda elbilssladdning via belysningsnätet.
Bulleråtgärder vid Hagsätraskogens naturreservat, Stockholm
Entreprenaden är en del av stadens åtgärdsprogram för buller och syftar till att minska ljudnivån i det nyinrättade naturreservatet Hagsätraskogen. Entreprenaden omfattar tillverkning och anläggning av en växtbeklädd bullerskyddsskärm i cortenstål. Skärmen upprättas i tre sektioner som ansluts till befintliga berghällar. Skärmens totala längd uppgår till ca. 212 meter. Entreprenaden omfattar även utförande av en bevattningsanläggning.
Inspektion av vägtunnlar inom UH distrikt Stockholm och Väst
Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2023 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2023-12-10. Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2024 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2024-12-10. Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2025 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2025-12-10.
Nybyggnad av drivmedelsanläggning i Stockholm
Entreprenaden omfattar demontering/rivning av befintlig anläggning samt bygg-, elinstallations-, VVS-installations- och styrinstallationsarbeten gällande uppförandet av ny Drivmedelsanläggning i Stockholm. Anläggningen ska placeras på betongplatta med befintliga avsättningar.
Restaurering av glasfasad på avgångshallen vid Bromma Stockholm Airport
Projektet omfattar restaurering av avgångshallens utsida. Detta omfattar båda glasfasaderna (airside samt landside), delar av väggputs, plåtfasad, tätskikt på taknivåer (lågdel) samt plåtdetaljer på/i dessa delar.
Slut- och övertagandebesiktning av basunderhåll järnväg i Stockholm
Bandelar 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 och 409.
Upphandling av nanofilteranläggning för pilotförsök, Stockholm Vatten
Avser uppförande av en pilotanläggning för rening av vatten med nanofiltermembran av hålfibertyp (HFNF). Innebär ett pilotprojekt inför nybyggnad av framtida nytt reningsverk.
Upprustning av stadsdelspark i Johanneshov, Stockholm
Upphandlingen omfattar en total upprustning av lekparken med nya slitlager, nya lekredskap, nya möbler, nya planteringar, ny belysning och en ny mur.
Ombyggnad av järnvägsbro vid Karlberg Station
Utbyte betongplatta och ommålning av balkar och lager.
Gångåtgärder i Vasastaden, Stockholm
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter i kopplingarna mellan Citybanan entré vid Vanadisvägen och den nya stadsdelen Hagastaden, via Gävlegatan. Projektet omfattar Gävlegatan, Vanadisplan och del av Vanadisvägen.
Byte av ställverk på Campus Åsö, Stockholm
Projektet avser utbyte av huvudställverk. Tillskapande av nytt ställverksrum på ca 24 kvm i befintligt garage, inklusive flytt sprinkler samt komplettering brandskydd etc.
Anläggande av torg i Örby centrum, Stockholm
Den befintliga markparkeringen på Örby 4:1 kommer att tas bort och ersättas av ett torg.
Utbyte av spill- och dagvattenledningar i Hägersten, Stockholm
Avser omfattar utbyte av dag- och spillvattenledningar inom kv Dikesrenen. Arbetet ska genomföras i två etapper.
Upprustning av Karlbergskanalens strandpromenad på Kungsholmen, Stockholm
Inom de närmaste åren ska strandpromenaden mellan Igeldammsgatan och Ekelundsbron rustas upp och göras mer tillgänglig för gående.
Utbyte av UPS-anläggning i Klaratunneln i Stockholm
Objektet avser ny anläggning för avbrottsfri kraft (UPS) för driftutrymme i Klaratunneln i Stockholm.
Specialist tunnelsäkerhet med brandinriktning till Tekniska system Öst/Stockholm
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 år.
Omisolering av två vägbroar i Akalla, Stockholm
Entreprenaden omfattar omisolering av två vägbroar i Akalla: Bro 180-10398-1, Akallavägen över Mariehamnsgatan samt Bro 180-11401-1, Akallavägen över Finlandsgatan.
Stenrenovering på bropelare, Skeppsholmsbron i Stockholm
Detta projekt syftar till lagning och byte av sten samt tätning av springor på brostöden då dessa rört sig ur sina ursprungliga lägen.
Upprustning av bangårdsbelysning vid Stockholm Central
Upprustning bangårdsbelysning på driftplats Stockholm C och Karlberg.
Reparation av bro i Stockholm
Omfattning är huvudsakligen reparation av betongskador på frontmur och reparation av lagerpallar samt skyddsimpregnering.
Utbyte av ställverk i Frescati, Akademiska Hus Stockholm
I hus 133:23 avses i huvudsak anläggningar för nya lågspänningsställverk samt demonteringar av befintliga lågspänningsställverk. I hus 88:03 avses i huvudsak anläggningar för nya hög- och lågspänningsställverk och nytt system för ställverks styr- och övervakning samt tillhörande kringutrustningar etc. samt demontering av befintligt.
Underhåll av mekaniska/hydrauliska anläggningar på öppningsbara broar i Stockholms län
Förebyggande och avhjälpande underhåll på totalt 12 öppningabara broar; Älmstabron Bro 2-11-1 över Väddö kanal, Bagghusbron Bro 2-215-1 över Väddö kanal, Klintsundet Bro 2-622-1, Almarestäket Bro 2-24-1, Erikssund Bro 2-140-1 Håtunaviken, Nockebybron Bro 2-228-1, Tappström Bro 2-231-1, Strömma kanalbro Bro 2-1903-1, Tottnäsbron Bro 2-275-1, Motorvägsbron (E4-broarna) Bro 2-735-1&2, Saltsjöbron Bro 2-1901-1, Järnvägsbro (kanal) Bro 3500-5832-1. Option 1+1+1 år.
Blästring och målning av brobalkar Nationellt
Blästring och målning av stålbalkar i tillfälliga broar (beredskapsmaterial).
Senior Planeringsprojektchef till Hjorthagen, Stockholm
Avser Senior Planeringsprojektchef (K-441) till Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden.
Installation av laddstolpar till elbilar i Stockholm
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Reparation av bro i Stockholm
Omfattar reparation av Riddarholmsbron i Stockholm.
Rivning av bensinstation i Stockholm
Rivning av bensinstation.
Omisolering av innergård i Kv 21 vid Skogskyrkogården i Stockholm
Entreprenaden omfattar renovering, omisolering samt nytt tätskikt på personalbyggnadens innergård om ca 200 m2.
Inspektion av vägtunnlar/sidoutrymmen inom UH distrikt Stockholm och Väst
Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2023 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2023-12-10. Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2024 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2024-12-10. Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2025 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2025-12-10.
Installation av automatiska pollare vid entrén till Skogskyrkogården i Stockholm
Entreprenaden omfattar undersökning, projektering, leverans, installation, driftsättning och avprovning för pollare vid huvudentrén. Entreprenaden kommer att innehålla en betydande del schaktarbeten för att tillgodose el samt fiber.
Åtgärder för vatten- och avlopp samt markarbeten vid jordbruksfastighet på Järva
Planeras finns för åtgärder av vatten- och avlopp, avhjälpande av mindre fel, samt markarbeten för att säkerställa att avvattning från byggnaders fasader fungerar.
Teknisk konsult/förberedande resurskonsult till Program ERTMS
ERTMS Förberedande Resurskonsult – Teknisk specialist formella krav för järnväg och signal.
Samordnande byggledare till program Tvärförbindelse Södertörn
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Projektledare/stålspecialist till underhåll byggnadsverk järnvägssystem
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2 år. Placeringsort Östersund.
Resurskonsult specialist byggnadsverk till tvärförbindelse Södertörn i Stockholms län
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1 + 1 + 1 år.
Projektledare utveckling teknikkiosk/linjekiosk till Program ERTMS
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 6 + 6 månader.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).