Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av arbetstunnel och huvudtunnel vid Arenstaden-Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på stäckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i gul linje till Arenastaden.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Gullmarsplan
Bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till befintlig station, betongarbeten inklusive projektering samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Sofia
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av spår och servicetunnel vid Kungsträdgården
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnlar och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje till Nacka, Södermalm och söderort. Ca 1,4 km lång sträcka.
Upprustning av pendeltågsdepå i Älvsjö
Ombyggnad av verkstadsspår, tvättanläggning, lyftanordningar och uppställningsplatser. Upprustning av depåbyggnaden samt bana, el och signaler. Ny miljöstation och förråd. Totalt 7 olika delprojekt.
Basunderhåll av järnväg längs Södra Stambanan
Drift och underhåll på stäckorna Åby-Nässjö samkt Kimstad-Finspång. Kontraktslängden är fem år med ytterligare två optionsår (1+1).
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Förnyelse av ställverk i Stockholm
Ellevios substation Värtan, in the following named sn01, in Stockholm, is to be renewed. Additionaly capacity, meaning increased numbers of bays at both 110 kV and 220 kV levels, will support the growth and future expansion of Stockhholm. Besides 110 kV and 220 kV, which is the main part, the substation also includes a small part 33 kV. A new buildning with a completely new electrical substation is in the scope, in addition to the construction of new underground cable connections, in ground and in concrete troughts to the substation. The new Sn01 will be built, using GIS-technology, on the existing substation premises.
Nytt utomhusbad i Stockholm
Hela badet ska byggas på flytbryggor. Där kommer vara nedsänkta bassänger med varmt vatten. Man kommer också kunna bada i fjärdens vatten, i kalla bassänger där vattnet renas.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning sträckan Älvsjö-Huddinge
Uppdatering av signalsystemet från ATC1 till ATC2, åtgärder för hastighetshöjning.
Ny gång- och cykeltunnel under Mälarbanan i Bromsten
25 m lång gång- och cykeltunnel som kommer att ansluta mot Bromstensvägen/Spångavägen i söder och mot Skogsängsvägen/Borghöjdsvägen i norr.
Byte av tätskikt på taket i tunnel under Götgatan i Stockholm
8 m bred tunnel. Kommer att grävas upp i etapper från 2022 och 6 år framåt.
Konsultuppdrag avseende trafiksystem samt trafikledning väg för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare upp till tolv (12) + tolv (12) månader.
Underhåll av vägmarkeringar inom Stockholms län och Gotlands län
Huvuddel 1a (AB-län): (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 1b (I-län): (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2a (AB-län): (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 2b (I-län): (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3a (AB-län): (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31. Huvuddel 3b (I-län): (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31. Huvuddel 4a (AB-län): (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option). Huvuddel 4b (I-län): (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Nybyggnad av gasisolerat 220 kV ställverk i Skanstull
Ellevios ställverk i Skanstull, Stockholm, ska utökas för anslutning av Svenska Kraftnäts nya station i samma område. Utökningen innebär behov av ett projekt för nybyggnation av ett 220 kV gasisolerat ställverk med tillhörande kontrollanläggning. Ställverket består av 3+3 ställverksfack. Projektet kommer att handlas upp- och genomföras i samverkan i två etapper. Fas 1 omfattar planering och projektering där projektet definieras. Fas 2 omfattar detaljprojektering av byggnad, ställverk, kontrollanläggning, markarbeten, stationsbyggnad inkl. kabelkällare, ställverk, kontrollanläggning och installationer för en komplett station samt förläggning, flyttning, skarvning av nya och befintliga 220 kV kablar.
Nybyggnad av betongtunnel för Högdalsdepån
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar förberedande arbeten, spont- jord- och bergschakt inklusive injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning.
Exploateringsarbeten på Kungsholmen, Stockholm
I området ska en park anläggas (Maridealsparken) med murar, lekutrustning, växter och en dagvattenanläggning. I korsningen ST: Göransgatan Mariedalsvägen ska ett nytt torg uppföras ovanpå tunnelbanans underjordiska hall. Hornsbergs strand byggs om mellan Igeldammsgatan och Mariedals gatan och slänten ner mot Västermalms båtklubb ersätts med en mur och ny ramp. Franzéngatan förlängs förbi Maridelsparken och avslutas med en vändplan. Utmed Franzéngatan byggs en mur med trapp mot Mariedals parken för att ta upp nivåskillnaden. Mariedalsgatan byggs om mellan Hornsbergs strand och ST: Göransgatan. ST: Göransgatan byggs om mellan Warfvinges väg och Stadshagens idrottsväg.
Nybyggnad av arbetstunnel för Högdalsdepån
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar förberedande arbeten, spont- jord- och bergschakt inklusive injektering och förstärkningsarbeten.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB 01 Fr He Norr 1, AB 02 Fr He Norr 2, AB 04 Fr He Söder 2, AB 06 Fr He Söder 3, AB 07 Just top Söder 1, AB 08 Just top Söder 2 och AB 09 Just top Norr 1.
Förberedande arbeten vid Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Detta projekt omfattar rivning av befintlig takkonstruktion, rivning och sanering av befintlig installation i klockan, nya öppningar i befintlig konstruktion, losshållning av berg, grundläggning och gjutning av bottenplatta och angöring. Utvändig dränering av byggnaden samt grov justering av anslutande ytor. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Arbetsgator och ledningar i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden avser pålning, sponter, markrening, rörförläggning, inkl brunnar, betongarbeten samt, lednings- och kanalisationsarbeten.
Ny in- och utfart till tunnelsystem i Stockholm
Entreprenaden består av byggnation av ny infart och drivning av tunnel på ca 250 meter som ska ersätta befintlig fordonsinfart till Värtaverkets bergrum. Ingående aktiviteter är losshållning av berg, försvarsarbeten på befintligt tunnelsystem, spontarbeten, installationsarbeten (el, belysning, ventilation, signal), betongarbeten samt finplanering i form av rivning av befintlig trappa och belysning samt byggnation av ny trappa, yttre belysning. Fasadarbeten för tunnelmynning, placering av brunnar samt ledning och koppling mm.
Breddning av Gång- och cykelbana, Ulvsunda
Entreprenaden omfattar markarbeten för breddning av gång och cykelbana på Ulvsundavägen västra sida mellan Kvarnbacksvägen och Flygplatsinfarten. I entreprenaden ingår markarbeten för belysning, trafiksignal och dagvatten.
Finplaneringsarbeten vid gasverket i Hjorthagen, Stockholm
Gasverket västra, del av Bobergsgatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 229 vid Norra Sköndal
Projektet avser anläggande av en gång- och cykeltunnel, bullerplank samt utbyggnad av 2 busshållplatser.
Exploatering inför nybyggnation i Stockholm
Avser att möjliggöra byggnation av ca 700 bostäder, tre förskolor, en idrottshall och en torgyta samt förbättra och utveckla grönområdet Nytorps Gärde genom exploatering. Projektområdet omfattar hela Nytorps Gärde med tyngd på exploatering av det västra området för bostäder och torgområde. Nytorps Gärde ligger mellan Enskededalen, Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp i programområdet Östra Söderort. Denna exploatering kräver omläggning av befintligt vatten- och avloppsnät samt utbyggnad av nätet.
Drift och underhåll av vägbelysning i Stockholms Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Upprustning av park i Tensta
Projektet är en del av ''Grönare Stockholm''.
Rivning av dräner vid Citybanan
Rivning av dräner samt den på dränerna täckande sprutbetongen och installation av ny sprutbetong.
Ombyggnad av bangård i Värtan
Signalanläggning. Nytt spår.
Mark- och finplaneringsarbete vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Entreprenaden (E02) omfattar anläggning av park (Arlaparken), ny dagvattenledning, ny gc-väg, finplanering av kvartersmark samt lokalgata mm.
Cykelbaneförbättringar på Kungsholmen
Projektet avser bl.a en dubbelriktad cykelbana anläggs längs hela Igeldammsgatans västra sida. Igeldammsgatan enkelriktas i sydlig riktning för motorfordonstrafik, för att få plats med cykelbanan. Mariebergsgatan får en enkelriktad cykelbana som löper på västra sida från kurvan vid Fleminggatan och söderut till korsningen med Drottningholmsvägen. Cykelbanan anläggs genom att befintlig kantsten flyttas ut.
Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för belysning, trafiksignal, VA och gång- och cykelåtgärder vid Nybroplan
Reinvestering av små platser och torg i Stockholm
Gubbängstorget: En yta som används för snöförvaring vintertid och som tenderar köras sönder. En mur uppförs som hindrar sönderkörning och även kan tjäna som sittplats. • Gubbängsmotet: Ett räcke sätts upp för att förhindra tjuvtippning och parkering av lastbilar med släp. • Spritstorget: Plantering kompletteras med ett gångstråk. • David Bagares gata: en otrygg plats som behöver möbleras och göras mer gästvänlig. • Björns trädgård: Ytskikt, växtbäddsrenovering och förbättrad höjdsättning
Ombyggnad av station Sn Högdalen, Stockholm
Luftisolerat 220 kV ställverk i Högdalen söder om Stockholm ska kompletteras med, och anpassas till, två stycken nya 400/220 kV transformeringar à 500 MVA.
Ny exploateringsområde för bostäder på Kungsholmen
Hornsbergskvarteren tillhör stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats.
Cykelbaneförbättringar vid Sandåkraskolan i Stockholm
Entreprenaden omfattar övergripande anläggandet av en ca 750 meter lång dubbelriktad gång- och cykelväg söder om Sandåkravägen och en gångbana norr om Sandåkravägen inlusive flytt, omläggning samt nyförläggning av ledningar i Sandåkravägen mellan Sköndalsvägen och Maria Röhls väg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningarna med Maria Röhls väg, Pepparkaksgränd samt Mickel Bagares gränd
Nybyggnad av huvudvattenledning i Stockholm
Omläggning av befintlig huvudvattenledning DN600mm sentab, ca 400m, till huvudvattenledning DN800mm stål, ca 430m, mellan Gamla Tyresövägen/Vinthundsvägen och Gamla Tyresövägen/Flygledargatan, inklusive byggande av ventilkammare vid båda inkopplingspunkter. Inkoppling vid norra sidan sker till befintlig DN600mm i sentab, och inkoppling på södra sidan sker till DN600mm i stål.
Nytt torg på Djurgården, Stockholm
Intill Liljevalchs på Djurgården ska trafikkontoret anlägga ett nytt torg på en yta som tidigare nyttjades som parkering.
Exploatering för bostadsområde i Rågsved
Entreprenaden omfattar arbeten med ledningar, gata, belysning, geoteknik och förberedande finplanering.
Förläggning av kraftkablar m.m. i Stockholm
Entreprenaden avser att ansluta SVK till 11kV nätet. Delar av sträckan kommer även befintligt 0,4kV och 11kV att bytas ut. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad. 1 st 11kV nätstation ska bytas ut för att möjliggöra anslutningen av SVK och under Magelungsvägen ska borrning utföras. Inom uppdraget utförs dessa som totalentreprenader. Total schaktsträcka ca 2 km. Uppdraget ska genomföras under 2021-2022. Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning av kraftkablar och tillbehör till t.ex. signalkablar, jordlinor.
Finplanering för Kv Persikan Kv 4-7, Södermalm
Avser finplanering av Kv. 4-7 samt Tvätt-Malinspark och Gränden (Lottensgata och Heningsgata). I entreprenaden ingår servisanslutningar och ledningar, parkarbeten träd och plantering, möblering, överbyggnad (trottoar), slitlager, kapning av spont. Objektet är beläget i stadsdelen Södermalm, Stockholm vid Tegelviksgatan/Barnängsgatan samt Bondegatan och Nackagatan.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Stockholm
Entreprenaden omfattar en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Västertorpsskolan på Störtloppsvägens östra sida och Västertorpsväens norra sida. Entrprenaden omfattar även befintlig gångbana på Sörtloppsvägens västra sida, ny uppbyggnad av körbanan på Störtloppsvägen, ny genomgående gång- och cykelpassage, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, dagvattenbrunnar, förläggning av kanalisation för opto och belysning, samt trädåtgärder.
Ny cykelbana mm i Spånga
Entreprenaden omfattar utbyggnad av en ny dubbelriktad gång- och cykelbana förbi Spånga station. Åtgärderna omfattar även nya gångbanor, korsningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, ny trafiksignal samt ny belysning. Söder om stationsområdet breddas en befintlig gång- och cykelväg.
Förstärkning av broar vid Hägerstens- och Blommenbergsviadukten
Förstärkning av insida tvärbalk och undersida brobaneplatta vid Hägerstensviaduktens norra landfäste (bro 2-2031-1) samt förstärkning undersida brobaneplatta och utsida vingmur vid Blommenbergsviaduktens norra landfäste (bro 2-2033-1).
DEF-slipersbyte i distrikt Mitt/Öst/Stockholm
För utförande av DEF-slipersbyte inom distrikt Öst, Stockholm samt betongslipersbyte distrikt Mitt, 2021.
Utbyte av VA-ledning i Hägesten
Projektet avser utbyte av ca 1,3 km VA-ledningar och i samband med detta ska markförlagda el-ledningar och centraler bytas ut. Den tilldelade totalentreprenören förbinder sig även att utföra isoleringsarbeten av grund och altaner direkt åt respektive fastighetsägare i separata avtal.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB 05 Essingeleden/Södra länken och AB 10 Just top Norr 2.
Nya mätplatser för trafiksäkerhetskameror ATK, Trafikverket
ATK = platser för automatisk trafiksäkerhetskontroll/fartkameror. Nationellt projekt.
Ledningsarbeten i Nockebyhov
trafiksäker väg med gångbanor längs båda sidor om gatan. Ledningsnätet byggs ut och rustas. Vägen får ny beläggning, gatubelysning byts ut. Ledningar, som nått sin tekniska livslängd, att ersättas och nya ledningar läggs för bland annat vatten/avlopp, el och fiber samt anslutning till fjärrvärme.
Uppförande av hinder på gata på Norrmalm, Stockholm
Anlägga två pollarrader på Wahrendorffsgatan.
Fartygsanslutning för landkraft (OPS), Stadsgården, Stockholms hamn
Fartygsanslutningar för landkraft, s. k. HVSC (Hight Voltage Shore Connection), benäms i denna upphandling som OPS (On Shore Power Supply). För anslutningarna som upphandlas gäller standard IEC 80005-1 samt IEC 80005-2, för anslutning av fartyg till det landbaserade kraftnätet. I uppdraget som upphandlas ingår i huvudsak elstationer, anslutningsstationer, elarbeten, anläggningsarbete, grundläggning samt byggnation och konstruktion. Uppdraget innehåller även konstruktion och byggnation av en gestaltning för elstationerna (containerlösning).
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Bällstabro är cirka 21 meter bred och 60 meter lång och består av fyra körfält med gångbanor på vardera sidorna. Vid brons bägge ändar ansluter cykelbanor men över bron sker cykling i blandtrafik. Entreprenaden omfattar anläggande av enkelriktade cykelbanor, uppförande av ny linspänd belysning och förstärkning av befintligt räcke på Bällstabro, flytt av befintliga stolpar och armaturer samt komplettering av nya stolpar. Befintlig beläggning fräses ner och ny asfalt läggs.
Grundförstärkning av Skeppsholmsbron i Stockholm
Projektet omfattar grundförstärkning av gångbrodelarna. Det alternativ för grundförstärkning som valts innebär att trägrundläggningen bevaras i befintligt skick och delarna ovan sjöbotten täcks in med en kringgjutning av skumbetong (kring stenkistan) och undervattensbetong (kring påltoppar och rustbädd). Projektet är indelat i två huvuddelar där huvuddel 2 är en option.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Odensala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Odensala kyrka.
Ny stadsdelspark mellan Telefonplan och Hägerstensåsen
Stockholms stad planerar att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder, och innehåller idag bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken föreslås få namnet Teaterparken. Teaterparken planeras stå färdig under 2022.
Electric Power package for KVV1 in Värtan, Stockholm
Retrofit CHP Project – Electric Power package. The main parts of scope of supply include new high voltage breakers, new medium voltage switchgear, new low voltage switchgears including transformers for process equipment as well as electrical control system. As an option exchange of existing power and station transformers shall be included. The aim is to increase the plant’s availability and to make it easy to operate and maintain.
Finplaneringsarbeten i Tensta, Stockholm
Avser plantering av nya träd, markarbete, schaktning, asfaltering av KB och GC bana utanför Svenska Bostäders nya kvarter vid Bussenhusväg/plan i Tensta.
Rivning av broar i Hagastaden
Rivning av stålbro (för järnvägstrafik – ej i drift) samt rivning av en betongbro (Eugeniabågen)med tillhörande trafikanläggning. Stålbro: Rivning av stålbron sker i närhet av Tullhusen som är kulturmärkta och vibrationskänsliga. Inom området finns även tunnlar och teknikanläggningar som behöver tas hänsyn till. Vidare ska trafik i området kunna fortgå under entreprenadtiden varför nattarbete och omdirigering av trafik kommer krävas Eugeniabågen: Under Eugeniabågen finns tunnlar och teknikanläggningar som behöver tas hänsyn till. För rivning av Eugeniabågen behöver en omfattande trafikomläggning utföras, innefattande bland annat gatuarbeten. Avstängning av byggtrafik på Eugeniabågen får inte ske förrän 2022-01-01
Ombyggnad av dammar och dagvattenledningar i Spångadalen
Syftet med anläggningarna är att fördröja dagvatten och skapa åtgärder för att förhindra skador av ett 100-årsregn i Bromsten nedströms. Anläggningarna får inte heller försämra dagens situation vid 10-årsregn uppströms. Anläggningarna ska också i möjligaste mån rena dagvatten från näringsämnen och zink, vilka är några av de största miljöproblemen i Bällstaån.
Ombyggnad av park i Stockholm
Prästgårdsparken består idag av två delar som ska sammanflätas till en mer sammanhållen park. I entreprenaden ingår ny lekpark, planteringar, murar, belysning och visst ledningsarbete.
Nybyggnad av park i Årsta
Projektet kallades tidigare för Arlaparken.
Upprustning av plaskdammsanläggning i Fruängen, etapp 1
Två alternativa utföranden: Dammbotten med betong, eller Dammbotten med terazzo.
Nybyggnad av gång- och cykelbro vid Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden
Uppdraget omfattar byggledning i form av teknisk kompetens i projektering och utförande för beställarens räkning inför en kommande total entreprenad.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB 03 Fr He Söder 1.
Finplaneringsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Avser finplanering vid kv Molekylen och Västra Hagaesplanaden inom projekt Hagastaden.
Fönsterrenovering mm på Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Avser fönsterbyte, mur- och putsarbeten i kulturminnesmärkt byggnad. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Färdigställande av gatuombyggnad i Rinkeby, Stockholm
Avser finplanering av gångbanor och färdigställande av gatuombyggnad. Objektet är beläget vid Rinkeby allé mellan Rinkebyplan och Rinkebysvängen samt del av Hjulstavägen.
Finplaneringsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Avser grov- och finplanering kring kvarteret Mitokondrien inom projekt Hagastaden.
Anläggande av aktivitetstorg mm i Annedal, Stockholm
Avser anläggande av Bullerbytorget samt upprustning av Tappvägen. Entreprenaden omfattar anläggande av aktivitetstorg, upprustning av gata, ledningsarbete samt planteringar. Objektet ligger i Annedal, beläget i stadsdelen Mariehäll, Bromma.
Ny GC-bana mm vid Bromstensvägen i Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för el och optokanalisaton och ny gång- och cykelbana på Bromstensvägen.
Infrastruktur, anläggning av gata mm i Stockholm
Entreprenaden består av infrastruktur, anläggning av gata, bergssprängning, VA under mark och belysning under/ovan mark. Objektet är beläget i Högdalen/Örby vid Ripsvägen/Bedaröbacken.
Finplanering av mark i Skärholmen
Finplanering av mark
Ombyggnad av torg i Hässelby, etapp 2
Hässelby Torg ska rustas upp med bl.a. nya ytskikt, parkmöbler, träd, växter och belysning.
Gång- och cykelbaneförbättringar i Stockholm
Bättre framkomlighet ska utredas, både för cyklister och gående.
Anläggande av konstgräsplan och ispist på Sköndals BP i Sköndal
För grusplanen på Sköndals BP skall anläggning av konstgräsplan med underliggande ispist mm ske. 7-spelsplan.
Projektingenjör väg och järnväg i Stockholm
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare max 1 år i taget, dock längst till och med 2024-11-01.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.