Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 147 st.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström, leverans beräknas runt årsskiftet 2019/2020. SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av slussen i Stockholm
Entreprenaden SN 94 Stomkomplettering avser i stort följande arbeten: - Kompletterande platsgjuten betong såsom valv, väggar och vissa trappor. - Partier, fyllda och av glas. - Terrazzo. - Målning och andra ytskikt. - Barriärer. - Prefabricerade betongelement. - Murverk och lättväggar. - Undertak inklusive stomme. - Stomkonstruktioner för hissar. - Håltagning och brandtätning för eget arbete samt sidoentreprenör. - Upphängningsanordning för installationer som byggs av sidoentreprenör Utsedd entreprenör för SN941 Karuselldörrar är Boon Edam Sweden AB.
Ny huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall i Högdalen, Stockholm
Bergschakt, huvudsakligen under jord, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.)
Nybyggnad av avfallsanläggning i Högdalen, Stockholm
Sorterings-, matavfalls-, biokol- och rötningsanläggning. Byggnaden har en bottenyta på ca 5500 m2 och en byggnadsvolym på ca 100 000 m3.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 2
Bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten, omläggning av vägar, betongtråg samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården, Stockholm
Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befintliga bergrum; västra och östra skeppet. Option 1: Berg- och schaktarbeten för tunnel mellan CA Fastigheters garage och Hjorthagsgaragets infartsramp. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2. Option 2: Berg- och schaktarbeten för hisschakt för hiss 01e. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2.
Anläggande av påldäckskaj i Värtahamnen, Stockholm
Spontning, muddring, markrening, påldäckskaj, konstbyggnader, dykdalber, byggnation arbetsgata, förläggning VA-ledningar, el, opto, tele, belysning.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår. Renovering av plattformar vid spår 3-8, mindre upprustning av gångtunnel.
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet, Stockholm
Projektet delas upp i två entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad 400 m2 och Ekonomibyggnad 700 m2 samt finplanering. Ca 20 000 begravningsplatser.
Renovering av tunnel och gatumiljö i Stockholm
Upphandlingen avser förstärkning av samt tätskiktsbyte på en konstruktion på Kungsgatan, samt åtgärder i gatumiljön för att förbättra förutsättningarna för fotgängare. Spontarbeten förekommer. Entreprenaden sträcker sig längs Kungsgatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Bland annat ingår följande moment avseende förbättringar i gatumiljön: - 3 upphöjda övergångsställen - 2 upphöjda lastplatser - Flytt av 2 busshållplatser - Breddning av gångbana - Ny möblering - Förläggning av dagvattenledning - Markarbeten för ledningsförläggning
Nybyggnad av datahall i Akalla, etapp 3
Överskottsvärmen från all utrustning kommer att användas till uppvärmning av fjärrvärmeanslutna hus i Stockholm. Etapp 3 avser nybyggnad av 3 st datahallar.
Exploateringsarbete i Norra Djurgårdsstaden, Ropsten
Projektet är i programfasen. Omfattning att genomföra geotekniska undersökningar på land och på vatten för att dokumentera och fastställa geotekniska markförhållanden och bottenförhållande i Lilla Värtan. Undersökningen ligger sedan till grund för teknisk bedömning och val av metoder och konstruktioner för byggnation av stadens anläggningar inom Kolkajen- Ropsten.
Exploatering för nya bostäder i Larsboda, Stockholm
Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 750 bostäder, en F-6 skola, en förskola, ett parkeringshus, ett allmänt torg och parker i området.
Nybyggnad av cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken
Ny cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken för fotgängare och cyklister. Bron planeras att dra utmed Centralbron, med anslutning till Tegelbacken i norr och den nya cykelbron som ingår i Slussenprojektet i Söder.
Nybyggnad av parkeringshus i Farsta, Stockholm
Nyproduktion av cirka 300 parkeringsplatser, varav ett 80-tal kommer att anläggas utomhus. Samtliga parkeringsplatser kommer att förses med laddmöjlighet för elbilar eller laddhybrider.
Mark- och ledningsarbeten på Årstafältet, etapp 1
Entreprenaden E 01 Mark- och ledningsarbeten är den första stora entreprenaden i utvecklingen av Årstafältet och omfattar huvudsakligen markförstärkningar, omfattande och komplicerad ny- och omläggning av VA-ledningar, utbyggnad av arbetsgator samt iordningställande av dagvattendammar med spont och bergförankrade bottenplattor. Den kommer sedan att följas av ett flertal grov- och finplaneringsentreprenader.
Nybyggnad av gc-bro mm i Årstaberg, Stockholm
Objektet, Packrummet etapp 6 innefattar: Entréplats vid pendeltågsstationen, spontning, pålning, cykelbro, betongmurar, vägar, gångvägar, cykelvägar, ledningar, granitklädd betongtrappa, stråltrappa, torg, park med lekpark, cykelparkering, komfortskärm, finplanering.
Leverans av dörrar FSM816 Förbifart Stockholm
Materialleverans dörrar samt montering i trafikutrymmen för E4 Förbifart Stockholm.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP, Stockholm
Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnaderna på idrottsanläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Befintlig anläggning och byggnader ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas, en konstgräsplan med värmepist som ersätter befintlig naturgräsplan ska anläggas och en ny garagebyggnad ska uppföras.
Nybyggnad av parkeringshus i Älvsjö, Stockholm
Nybyggnation av en byggnad av fem våningar där bottenplan är avsedd för framtida kommersiall lokal samt parkeringshus på plan 2-5 som inrymmer 115 parkeringsplatser för boendeparkering. Bta parkeringshus 3069 m2 Bta lokal 715 m2. Samtliga parkeringsplatser förses med laddmöjlighet från start.
Överdäckning av E18 för nya bostäder i Tensta, Stockholm
Utförandeentreprenaden omfattas i huvudsak av följande arbeten: - Omläggning- och nyförläggning av kablar - Nyläggning av VA - Pålning och bergschakt - Terrassering och uppbyggnad av allmän platsmark - Betong- och spontkonstruktioner - Gatubyggnad och torgytor - Skelettjordar, plantering av träd och buskar samt skötsel av växter under garantitid
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Cykelbaneförbättringar i Västberga, Stockholm
Framkomlighetsåtgärder och förbättrad trafiksäkerhet mellan bron över stambanan och Årstabergsvägen/Södertäljevägen.
Utbyggnad av cykelbanor och tillgänglighetsåtgärder utmed del av Sockenvägen i Enskede, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för tillgänglighetsåtgärder samt utbyggnad av gång- och cykelbanor längs Sockenvägen (sträckan mellan Nynäsvägen och Enskedevägen). I entreprenaden ingår även markarbeten för dagvattenlösningar, cirkulationsplats, beläggningsåtgärder, övergångsställen, busshållplatsårgärder mm.
Utbyggnad av gasnät från Högdalen till Södertörn i Stockholm
Utbyggnaden sker i samarbete med Scandinavian Biogas för att kunna transportera biogasen till deras produktionsanläggning i Södertörn. Scandinavian Biogas kommer att utveckla sin anläggning för att kunna omvandla biogasen till flytande form och därmed blir anläggningen den största i sitt slag i norra Europa (pnr 1590574).
Drift och underhåll av VA-Vent-anläggningar i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Underhåll av Trafikverkets 132/32 kV matarledning, skoglig del
Deltid 1, 2023 ska vara färdigställd 2023-12-31. Deltid 2, 2024 ska vara färdigställd 2024-12-31. Deltid 3, 2025 ska vara färdigställd 2025-12-31.
Cykelbaneförbättringar längs Hägerstensvägen i Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för breddning av gång- och cykelbana längs: - Hägerstensvägen, från Södertäljevägen i öster till och med in-/utfart till drivmedelsstationen strax väster om Hägerstensvägens korsning med Kilabergsvägen. - Kilabergsvägen mellan Hägerstensvägen och Tellusborgsgatan I entreprenaden ingår markarbeten för trafiksignal, belysning, kommunikationsnät och dagvatten samt gångåtgärder vid gångpassager.
Exploatering av mark för verksamhetsområde Västberga, Stockholm
Projektet innebär en förstudie för Västberga verksamhetsområde. Förstudien syftar till att studera hur området kan utvecklas som verksamhetsområde. Förstudien avser att studera hur Västberga kan utvecklas med förbättringar i markanvändning med hänsyn till frågor som risk, dagvatten, skyfall, trafikmiljö, kopplingar med mera.
Arbetsgator och ledningar i Kista Äng, Stockholm
Objektet avser uppfyllnad av gator och installation av prefabricerade stödmurar. Utsedd konsult för ledningssamordning är Helm Project Management AB.
Installationsledare/biträdande projektledare till region Öst/Stockholm
Helhetsåtagande installationsledare och biträdande projektledare avseende komplexa väganläggningar, öppningsbara broar samt nationella styr- och övervakningssystem.
Exploateringsområde/ny park på Kungsholmen, Stockholm
Nordväst om Essingeleden kommer tidigare industriområde att exploateras för bostäder, parkmark och badstrand. Befintlig vik mellan västra och östra primusparken ska fyllas ut för att skapa utrymme för tre bostadshus och strandpromenad.
Ny gång- & cykelväg vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
Objektet avser utförande av ny GC-tunnel i Västertorp med anslutande cykelbana. GC-tunnel ska byggas bredvid tunnelbanan. Omfattning är huvudsakligen att uppföra en ca 20 meter lång GC-tunnel med fem meters bredd genom tunnelbanans banvall samt en anslutande GC-bana om ca 150 meter. Rivning av spåranläggning samt återställande av spåranläggning ingår ej i entreprenadarbetena. Detta utförs av Trafikförvaltningens entreprenör.
Exploatering för nya bostäder i Skärholmen
Exploateringen innebär nyförläggning av cirka 1040 meter VAledningar samt omförläggning av cirka 500 meter befintliga ledningar.
Rivning och nybyggnad av tryckstegringsstation i Stockholm
Nybyggnation av TS Lindvreten samt rivning av gamla TS Skärholmen.
Upprustning av avloppspumpstation i Stockholm
Ny ventilation, nya gångbord och trappor, omledning av inkommande avloppsflöden, nytt elkraftsystem, nytt spolvattensystem samt installation av nöddusch och räddningskapslar.
Ramavtal; resurskonsulter för arkitektur och landskapsarkitektur för Trafikverket
Delområde 1: Landskapsarkitektur, Delområde 2: Arkitektur, Delområde 3: Vegetationshantering (Planering/projektering/underhåll), Delområde 4: Vegetationshantering (Besiktning/kontroll), Delområde 5: Tillgänglighet. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga ramavtalet med ytterligare 1 + 1 år.
Breddning av cykelbana m.m. i Stockholm
Breddning av cykelbana, flytt av kantsten. Ca 135 m lång sträcka.
Breddning av gångbana på Norrtullsgatan, Stockholm
Norrtullsgatans västra gångbana breddas mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan.
Framkomlighetsåtgärder gällande bussfiler i Stockholm
Entreprenaden är uppdelad i fem delar. Beställaren tecknar kontrakt med en (1) entreprenör för utförande av samtliga delar. Delarna är följande: Del 1: Rånövägen Del 2: Åkeshovsvägen Del 3: Kvarnbacksvägen & Brommaplan Del 4: Norrbyvägen Del 5: Voltavägen
Upprustning av garage i Skärholmen, Stockholm
Reparationsåtgärder i betongkonstruktion tillsammans med upprustning i form av ventilation, värme, el, belysning, dagvattensystem och omläggning tätskikt i gårdsbjälklag.
Renovering av kaj på Söder Mälarstrand, Stockholm
Installation av spont framför kaj samt betongreparation av krönbalk. Även vissa markarbeten ingår.
Installation av nytt styrsystem m.m. i pumpstationer i Stockholm
Nya el- och styrskåp med nytt styrsystem köps in och installeras i totalt 42 stationer av varierande storlek varav merparten är avlopps- och dagvattenpumpstationer inomhus och utomhus. För de stationer som har befintligt el- och styrskåp stående på ett betongfundament behöver ett nytt fundament gjutas för att passa det nya skåpet.
Konservering av byggnadsminnet Charterhallen vid Bromma flygplats i Stockholm
Konserveringen innefattar restaurering inom följande områden: Betongstomme: Restaurering av balkonger och terrasser, inklusive räcken. Klimatskal: Puts/Fasad, Fönster, panel, ytterdörrar mm, Tak, plåt, takavvattning samt tätskikt. Innemiljö: Restaurering av fuktskadade delar. Före detta Flygledartorn: Allmän utvändig restaurering.
Utökning av kyrkogård i Stockholm
Anläggande av gravkvarter för kistgravar inkluderande bl. a. masshantering, dräneringsåtgärder, plantering av träd och buskar, spegeldamm, bevattningsanläggning och belysning på Råcksta begravningsplats kv 11-14.
Breddning av cykelbana i Stockholm
Breddning av cykelbana längs med Riddarholmskanalen.
Uppfyllnad och ledningsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar uppfyllnadsarbeten och ledningsförläggning kring kvarteret Forskaren, i anslutning till södra delen av Hagaplan.
Utförande av mottagningsstation vid Förbifart Stockholm
Mottagningsstation för distribution av el, tele och kommunikation.
Underhållsåtgärder på stenvalvsbroar i Stockholm/Öst
Fogning stenstöd och stenvalvsbroar.
Nya passagerargångar till Värtaterminalen i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden avser byggnation av nya passagerargångar till Värtaterminalen och omfattar pålning, betongarbeten, stålbyggnads- och installationsarbeten samt, lednings - och kanalisationsarbeten. I entreprenaden ingår även en hiss.
Nybyggnation av dagvattendamm i Stockholm
Objektet avser nybyggnation av dagvattendamm Magelungen 6. Anläggningen kommer få en färdig yta om 2 000 m². I entreprenaden ingår även bl.a. anläggning av dämme.
Anläggande av askgravar samt restaurering av bro m.m. på Skogskyrkogården, Stockholm
Entreprenaden omfattar anläggande av en askgravlund på kvarter 25 inkl. gjutning av betongdamm för vattensalamandrar, renovering av en nedsänkt gång i kvarter 19 samt restaurering av Lewerentz bro på Sunnanvindsvägen.
Gång- och cykelbaneförbättringar i Stockholm
Trafikkontoret ska utföra åtgärder för att leda cykeltrafiken längs Repslagargatan och förbättra trafikmiljön för gående och cyklister på delar av Götgatan mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen. I åtgärderna ingår det att bredda gångbanor och bygga genomgående gångbanor i fyra korsningar.
Kabelflytt av 110 kV-förband (RNS) i Stockholm
Ellevio planerar bygga om 110kV station Värtan från ett AIS ställverk till ett GIS-ställverk. Ombyggnationen sker i flera skeden med en eller fler omläggningar av kabelförband i samma skede. Ett av skedena innebär att båda ställverken kopplas ihop inför parallell drift av det befintliga AIS-ställverket och det nya GIS-ställverket.
Bulleråtgärder vid Hagsätraskogens naturreservat, Stockholm
Entreprenaden är en del av stadens åtgärdsprogram för buller och syftar till att minska ljudnivån i det nyinrättade naturreservatet Hagsätraskogen. Entreprenaden omfattar tillverkning och anläggning av en växtbeklädd bullerskyddsskärm i cortenstål. Skärmen upprättas i tre sektioner som ansluts till befintliga berghällar. Skärmens totala längd uppgår till ca. 212 meter. Entreprenaden omfattar även utförande av en bevattningsanläggning.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Entreprenaden består av byggnation av en temporär Gång- och cykelbro. Större delar av bron kommer byggas med återanvända bro partier från slussen projektet. Brons längd är ca 140 m och bredd ca 4 m.
Inspektion av vägtunnlar inom UH distrikt Stockholm och Väst
Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2023 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2023-12-10. Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2024 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2024-12-10. Byggnadsverk inom grupper som ska inspekteras år 2025 ska registreras och slutföras i sin helhet senast 2025-12-10.
Upprustning av brandgata m.m. i Stockholm
En cirka 100 m lång brandgata som ligger på ett garagebjälklag ska rustas upp. Befintliga ytskikt ska rivas, dagvattensystem förbättras inklusive fördröjningsmagasin och nya ytskikt och nya planteringar ska anläggas. Entréytor till gården anpassas så att gångtrafik och cyklister kan mötas och belysning förstärks.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Björkhagen, Skarpnäck
Avser ombyggnation av Malmövägen samt anslutande Ystadsvägen samt Halmstadsvägen avseende gata och nya VA-ledningar inklusive servisanslutningar. Detta för att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus i korsning Malmövägen/Ystadsvägen.
Återställning av mark i Bagarmossens Centrum, Stockholm
Avser ombyggnad av del av Bagarmossen torg Lillåvägen 44 samt parkering baksida ICA butiken Emågatan 42.
Installation av processutrustning till pumpstationer i Bromstensstaden, Spånga
Objektet avser byggnation av Pumpstation 1 och 2 i Bromstensstaden.
Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm
Avser breddning av befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.
Uppförande av teknikrum och installationer i Hagastaden, Stockholm
E-435 Installationer i teknikrum för bevattning, vattenkonst och markvärme, projekt Hagastaden. Installationerna ska ske i befintliga och för ändamålet förberedda rum belägna i ett underjordisk garage. Till varje teknikrum finns befintliga avsättningar för vatten, el och fiber gjorda.
Mark och husbyggnation för en ny likriktarstation ovan mark vid Stadshagen
Samtliga markarbeten inklusive bergsprängning samt husbyggnation för en ny likriktarstation ovan mark vid Stadshagen.
Byggledare el/kontaktledning/tele till Projekt Mälarbanan
Resurskonsult avseende samordnande byggledning inom el/kontaktledning/tele.
Upprustning av park i Spånga, Stockholm
Arbetet omfattar anläggandet av planteringsytor och trädgropar, plantering av många nya träd, buskar och perenner, nya ängsytor, nya gångvägar i stenmjöl, två stycken pergolor i trä, nya möbler, ny belysning samt uppsättning av en hel del fågelholkar.
Renovering av garage i Stockholm
Det finns skador i betongstommen orsakade av armeringskorrosion i bl.a. pelare, bjälklag och ramper. Garaget med tillhörande ramper ska renoveras. Belysning ska bytas och tak, väggar, pelare målas. Nya brunnar/rännor monteras och samtliga spillvattenrör bytas. Tätskikt av polyuretan ska läggas på övre plan och i ramper. Asfalt på nedre plan rivs och ersätts.
Utbyggnad av gata & VA i Solhem, Stockholm
Ombyggnad av del av Spångaviadukten/Spånga kyrkväg och Sörgårdsvägen ; nybyggnad av gång-, cykel och bilvägar och omläggning av ledningar.
Om- och utbyggnad av dagvattendamm i Rågsved, Stockholm
Entreprenaden omfattar om- och utbyggnad av dagvattendamm Kräppladiket (även benämnd Magelugnen 1a). Anläggningen utökas med 2700 m² och kommer få en färdig yta om 5 200 m². I entreprenaden ingår även bl.a. anläggning av 4 st dämme samt renovering och byggnation av gångbroar.
Nybyggnad av bullerskärmar i Stora Sköndal, Farsta
Projektet innefattar huvudsakligen bullerskärmar samt VA-ledningar/kanalisation.
Underhållsåtgärder på stenvalvsbroar i Stockholm
Fogning stenstöd och stenvalvsbroar.
Ledningsarbeten under Norra Stationsgatan, Hagastaden
Entreprenaden omfattar huvudsakligen följande moment: - Omläggning av el- och gasledning. - Rörtryckning, med tillhörande spontgrop - Anslutning till kombinerad avloppsledning med platsgjutna brunnar - Anslutning till spillvattenledning, inklusive brunnar - Anslutning av dagvattenledning inklusive platsgjuten brunn - Renovering av kombinerad avloppsledning med flexibelt foder
Skyfallsåtgärder i Hökarängen, Stockholm
Aktuella typåtgärder för resp. fastighet/delprojekt kan inte fastslås utan behöver utredas på plats.
Utbyte av rörbroar i Stockholms- och Södermanlands län
Bro 4-191-1 över Eknarens utlopp (Värlunds kvarnbro) vid Juresta, väg 820 (Södermanlands län) samt Bro 2-282-1 trumma över Vädersjöns utlopp vid Västerby, väg 549 (Stockholms län).
Upprustning av Gullmarsplans torg i Johanneshov, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för upprustning av torg- och gatumiljö vid Gullmarsplan och Gullmarsplans torg mellan Grafikvägen och Gullmarsvägen.
Tätskiktsomläggning på GC-tunnlar i Bredäng och Tensta/Hjulsta
Arbetena består bl a av betongreparationer, betongpågjutning av takelement, tätskiktsbyte, räckesarbeten, återställningsarbeten och beläggningsarbeten. Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden: Paket 1 – Bredäng samt Paket 2 – Tensta/Hjulsta.
Konsultuppdrag handlingsplan cirkulärt byggande, Stockholms stad
Uppdraget innebär att ta fram en utredning som behandlar möjligheter för återvinning eller återanvändning av byggavfall i samband med stadens anläggningsentreprenader.
Besiktning av mark/installationsentreprenader för trafikinformationsutr. på järnvägsstationer
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare upp till 12 månaders option.
Anläggning för våtsiktning för projekt Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Exploateringskontoret planerar i projekt Norra Djurgårdstaden att etablera våtsiktning för omhändertagande av bland annat muddringsmassor. Entreprenaden avser leverans och byggnation av komplett torr- och våtsiktsanläggning för rening och sortering av schaktmassor.
Blästring och målning av brobalkar Nationellt
Blästring och målning av stålbalkar i tillfälliga broar (beredskapsmaterial).
Betongrenovering av maskinutrymme vid Eriksdalsbadet, Stockholm
Entreprenaden avser Betongrenovering av maskinutrymme, Eriksdalsbadet.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).