Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 208 st.

Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Gullmarsplan
Bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till befintlig station, betongarbeten inklusive projektering samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Hammarby kanal
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Sofia
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Ny huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall i Högdalen
Bergschakt, huvudsakligen under jord, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.)
Upprustning av pendeltågsdepå i Älvsjö
Ombyggnad av verkstadsspår, tvättanläggning, lyftanordningar och uppställningsplatser. Upprustning av depåbyggnaden samt bana, el och signaler. Ny miljöstation och förråd. Totalt 7 olika delprojekt.
Stationsåtgärder vid Stockholms Central
Tillgänglighetsanpassning, renovering av ytskikt och förbättrad belysning, säkerhetsåtgärder, förbättring av infrastrukturen. Funktionsanpassningar efter Citybanan vid Stockholms Central och Karlberg ingår.
Nybyggnad av spår och servicetunnel vid Kungsträdgården
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnlar och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje till Nacka, Södermalm och söderort.
Förnyelse av ställverk i Stockholm
Ellevios substation Värtan, in the following named sn01, in Stockholm, is to be renewed. Additionaly capacity, meaning increased numbers of bays at both 110 kV and 220 kV levels, will support the growth and future expansion of Stockhholm. Besides 110 kV and 220 kV, which is the main part, the substation also includes a small part 33 kV. A new buildning with a completely new electrical substation is in the scope, in addition to the construction of new underground cable connections, in ground and in concrete troughts to the substation. The new Sn01 will be built, using GIS-technology, on the existing substation premises.
Upprustning av idrottsplats i Vårberg, Skärholmen
Vårbergs IP ska byggas om och kompletteras med en stor multihall. Denna nya hall ska innehålla en fullstor idrottshall, teknikhall för fotboll, omklädningsrum och servering med pentry. Hallen beräknas vara 8 200 kvadratmeter, där ungefär 400 kvm ska vara avsedda för fritidsverksamhet som dans, gymnastik och enklare föreställningar. 350 kvm viks för boulebanor, med omklädningsrum och föreningslokal. Till hallen tillkommer en rundbana för skolfriidrott, en motionsslinga och en servicebyggnad. Alla byggnader ska byggas för att certifieras med Miljöbyggnad Silver.
Nytt utomhusbad i Stockholm
Hela badet ska byggas på flytbryggor. Där kommer vara nedsänkta bassänger med varmt vatten. Man kommer också kunna bada i fjärdens vatten, i kalla bassänger där vattnet renas.
BEST-arbeten vid Högdalsdepån
BEST installationer (bana, el, signal och tele) och tillhörande kanalisation, kraftkablar 33 kV, utbyggnad av befintligt depåställverk och ny kopplingscentral ovan jord.
Renovering av bergrum på Östermalm
Ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Nybyggnad av gasisolerat 220 kV ställverk i Skanstull
Ellevios ställverk i Skanstull, Stockholm, ska utökas för anslutning av Svenska Kraftnäts nya station i samma område. Utökningen innebär behov av ett projekt för nybyggnation av ett 220 kV gasisolerat ställverk med tillhörande kontrollanläggning. Ställverket består av 3+3 ställverksfack. Projektet kommer att handlas upp- och genomföras i samverkan i två etapper. Fas 1 omfattar planering och projektering där projektet definieras. Fas 2 omfattar detaljprojektering av byggnad, ställverk, kontrollanläggning, markarbeten, stationsbyggnad inkl. kabelkällare, ställverk, kontrollanläggning och installationer för en komplett station samt förläggning, flyttning, skarvning av nya och befintliga 220 kV kablar.
Nybyggnad av betongtunnel för Högdalsdepån
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar förberedande arbeten, spont- jord- och bergschakt inklusive injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning.
Underhåll av vägmarkeringar inom Stockholms län och Gotlands län
Huvuddel 1a (AB-län): (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 1b (I-län): (kontraktsår ett) 2021-03-01—2021-12-31. Huvuddel 2a (AB-län): (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 2b (I-län): (kontraktsår två) 2022-01-01—2022-12-31. Huvuddel 3a (AB-län): (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31. Huvuddel 3b (I-län): (kontraktsår tre) 2023-01-01—2023-12-31. Huvuddel 4a (AB-län): (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option). Huvuddel 4b (I-län): (kontraktsår fyra) 2024-01-01—2024-12-31, (option).
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i tre entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad och Ekonomibyggnad - Finplanering Ca 20 000 begravningsplatser.
Mark- och anläggningsarbeten vid Högdalsdepån
Mark- och anläggningsarbeten inom depåområdet. Schaktning och spontning.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning mellan Karlberg-Kummelby
Hastighetshöjning ytterspåren. Bandel 401 och 433, km 5 - km 15.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp AB 01 Fr He Norr 1, AB 02 Fr He Norr 2, AB 03 Fr He Söder 1, AB 04 Fr He Söder 2, AB 05 Essingeleden/Södra länken, AB 06 Fr He Söder 3, AB 07 Just top Söder 1, AB 08 Just top Söder 2, AB 09 Just top Norr 1 och AB 10 Just top Norr 2.
Drift och underhåll av vägbelysning i Stockholms Län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Nybyggnad av arbetstunnel för Högdalsdepån
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar förberedande arbeten, spont- jord- och bergschakt inklusive injektering och förstärkningsarbeten.
Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm
Avser breddning av befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.
Nybyggnad av gångtunnel mellan Annedal och Solvalla, Bromma
Entreprenaden omfattar mark- och konstruktionsarbeten för ny gång- och cykelanslutning från Dartanjangs gata i Annedal till planerad tvärbanehållplats i Solvalla, genom Solvalla koloniområde och i tunnel under Ulvsundavägen.
Utbyggnad av infrastruktur inför bostadsbebyggelse i Bandhagen
I samband med exploatering för nya bostäder läggs ledningar om i Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Nya lokalgator byggs till arbetsgata och gc-vägar byggs om och breddas. Finplanering med nya gång och cykelbanor och trädplantering längs Grycksbovägen och Trollesundsvägen. Nya gång och cykelvägar samt parkområden byggs ut och nya träd och buskar planteras.
Arbetsgator och ledningar i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden avser pålning, sponter, markrening, rörförläggning, inkl brunnar, betongarbeten samt, lednings- och kanalisationsarbeten.
Ny in- och utfart till tunnelsystem i Stockholm
Entreprenaden består av byggnation av ny infart och drivning av tunnel på ca 250 meter som ska ersätta befintlig fordonsinfart till Värtaverkets bergrum. Ingående aktiviteter är losshållning av berg, försvarsarbeten på befintligt tunnelsystem, spontarbeten, installationsarbeten (el, belysning, ventilation, signal), betongarbeten samt finplanering i form av rivning av befintlig trappa och belysning samt byggnation av ny trappa, yttre belysning. Fasadarbeten för tunnelmynning, placering av brunnar samt ledning och koppling mm.
Förberedande arbeten vid Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Detta projekt omfattar rivning av befintlig takkonstruktion, rivning och sanering av befintlig installation i klockan, nya öppningar i befintlig konstruktion, losshållning av berg, grundläggning och gjutning av bottenplatta och angöring. Utvändig dränering av byggnaden samt grov justering av anslutande ytor. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Omläggning av huvudvattenledning i Hjorthagen
Den nya ledningen förläggs delvis i kulvert och delvis i mark. Stockholm Vatten och Avfall behöver även lägga om vattenledningar och kombinerade ledningar inom projektområdet.
Drift, underhåll och reinvestering av trafikinformationsutrustning
Avser region Norr, Mitt, Stockholm/Öst, Väst och Syd. Upphandlingen kan komma att delas upp i flera anbudsområden.
Riskreducerande åtgärder vid Essingebron i Stockholm
Omfattar att bygga kollisionsskydd för Essingebron för att motverka/eliminera risk för avstängning/störning på trafiken längs med Essingeleden på grund av fartygskollision.
Ombyggnad av bangård i Värtan
Signalanläggning. Nytt spår.
Kajarbeten i Stockholm
Entreprenaden omfattar i stort: Rivning av befintlig skyddsspont samt kajkant av betong. Ny skyddsspont installeras innanför befintlig kajlinje och kajkant återställs med ny betongkonstruktion. Balkar under kajdäck och ramp vattenbilas och förstärks med sprutbetong samt betonggjutning. Pålar/ pelare under kajdäck och ramp ska förses med nya isskydd. Fenderfundament förstärks med stålrörspålar som borras genom kajdäck. Befintligt påkörningsskydd med kajskyddsplattor förlängs.
Mark- och finplaneringsarbete vid Årstastråket E2 i Årsta, Stockholm
Entreprenaden (E02) omfattar anläggning av park (Arlaparken), ny dagvattenledning, ny gc-väg, finplanering av kvartersmark samt lokalgata mm.
Finplaneringsarbeten vid gasverket i Hjorthagen, Stockholm
Gasverket västra, del av Bobergsgatan.
Cykelbaneförbättringar på Kungsholmen
Projektet avser bl.a en dubbelriktad cykelbana anläggs längs hela Igeldammsgatans västra sida. Igeldammsgatan enkelriktas i sydlig riktning för motorfordonstrafik, för att få plats med cykelbanan. Mariebergsgatan får en enkelriktad cykelbana som löper på västra sida från kurvan vid Fleminggatan och söderut till korsningen med Drottningholmsvägen. Cykelbanan anläggs genom att befintlig kantsten flyttas ut.
Nyläggning och renovering av vatten- och avloppsledningar i Gubbängen
Ny läggning och omläggning av vattenledning. Infodring av avloppsledning. Sicklingsvägen, Kistvägen, Bordsvägen, Karmstolsvägen samt Skåpvägen
Ny gc-tunnel i Stockholm
Åtgärden som föreslås innebär att anlägga en ca 20 meter lång och fem meter bred tunnel genom tunnelbanans banvall som ansluter till befintliga gång- och cykelvägar. Gång- och cykelbanan genom tunneln har en totalbredd på 6 meter fördelat på 3 meter cykelbana och 2 meter gångbana samt 0,5 meter skyddszon på respektive sida.
Ombyggnad av station Sn Högdalen, Stockholm
Luftisolerat 220 kV ställverk i Högdalen söder om Stockholm ska kompletteras med, och anpassas till, två stycken nya 400/220 kV transformeringar à 500 MVA.
Reinvestering av små platser och torg i Stockholm
Gubbängstorget: En yta som används för snöförvaring vintertid och som tenderar köras sönder. En mur uppförs som hindrar sönderkörning och även kan tjäna som sittplats. • Gubbängsmotet: Ett räcke sätts upp för att förhindra tjuvtippning och parkering av lastbilar med släp. • Spritstorget: Plantering kompletteras med ett gångstråk. • David Bagares gata: en otrygg plats som behöver möbleras och göras mer gästvänlig. • Björns trädgård: Ytskikt, växtbäddsrenovering och förbättrad höjdsättning
Ny exploateringsområde för bostäder på Kungsholmen
Hornsbergskvarteren tillhör stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats.
Cykelbaneförbättringar vid Sandåkraskolan i Stockholm
Projektet avser bl.a: - En dubbelriktad cirka 750 meter lång gång- och cykelbana byggs mellan Maria Röhls väg och Sköndalsvägen, på södra sidan av Sandåkravägen. - Sandåkravägens befintliga körbana smalnas av för att ge utrymme för gång- och cykelbanan. Den största avsmalningen sker vid Sandåkraskolan. - Två busshållplatser byggs om längs sträckan och två hållplatser kommer att tas bort. - I korsningen Maria Röhls väg/Sandåkravägen byggs en genomgående gång- och cykelbana.
Nybyggnad av huvudvattenledning i Stockholm
Omläggning av befintlig huvudvattenledning DN600mm sentab, ca 400m, till huvudvattenledning DN800mm stål, ca 430m, mellan Gamla Tyresövägen/Vinthundsvägen och Gamla Tyresövägen/Flygledargatan, inklusive byggande av ventilkammare vid båda inkopplingspunkter. Inkoppling vid norra sidan sker till befintlig DN600mm i sentab, och inkoppling på södra sidan sker till DN600mm i stål.
Nytt torg på Djurgården, Stockholm
Intill Liljevalchs på Djurgården ska trafikkontoret anlägga ett nytt torg på en yta som tidigare nyttjades som parkering.
Uppfyllnad av Östra parken i Hagastaden
Entreprenaden omfattar uppfyllnad, ledningsarbete samt arbetsgator på del av garage i Hagastaden. Ytan som fylls upp kommer användas till park och lokalgator. Arbetsytan är om ca 4900 kvadratmeter och består av ca 5300 kubikmeter fyllnadsmassor.
Förläggning av kraftkablar m.m. i Stockholm
Entreprenaden avser att ansluta SVK till 11kV nätet. Delar av sträckan kommer även befintligt 0,4kV och 11kV att bytas ut. Uppdraget utförs som en utförandeentreprenad. 1 st 11kV nätstation ska bytas ut för att möjliggöra anslutningen av SVK och under Magelungsvägen ska borrning utföras. Inom uppdraget utförs dessa som totalentreprenader. Total schaktsträcka ca 2 km. Uppdraget ska genomföras under 2021-2022. Entreprenaden omfattar markarbeten, förläggning av kraftkablar och tillbehör till t.ex. signalkablar, jordlinor.
Rör för markinjektering för exploateringsområde Norra Djurgårdsstaden
Omfattar: 1. Installation av TAM-rör för injektering. Släta rör ovan injekteringsdjupen genom lera och arbetsbädd (ca 5 m). Runt om rören sker tätning med cement/bentonitblandning. Medeldjup ca 10 m (5 m friktionsjord, 4 m lera+ 1 m arbetsbädd). 1828 st. 2. Installation av 32 mm grundvattenrör i tre nivåer d.v.s. tre filtersatta rör i varje borrpunkt. Ett grunt rör som avslutas med 2 m filter ca 1-3 mumy, ett mellandjupt rör som avslutas med 2 m filter från underkant leran och nedåt. Ett djupt rör som avslutas med 2 m filter på bergöverytan. Medeldjup 3 meter för det grunda röret, 7 m för det mellandjupa röret och 10 m för det djupa röret. Bentonittätning minst 0,5 m mellan filternivåerna och mot markytan, resterande filtersand. Rören installeras enigt SGF:s riktlinjer och renspumpas. Rören skall vara i HDPE och Kiwa-certifierade. Mängden avser antal borrpunkter med tre filtersatta rör i varje. 66 st.
Utbyte av VA-ledning i Hägesten
Projektet avser utbyte av ca 1,3 km VA-ledningar och i samband med detta ska markförlagda el-ledningar och centraler bytas ut. Den tilldelade totalentreprenören förbinder sig även att utföra isoleringsarbeten av grund och altaner direkt åt respektive fastighetsägare i separata avtal.
Ny cykelbana mm i Spånga
Entreprenaden omfattar utbyggnad av en ny dubbelriktad gång- och cykelbana förbi Spånga station. Åtgärderna omfattar även nya gångbanor, korsningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, ny trafiksignal samt ny belysning. Söder om stationsområdet breddas en befintlig gång- och cykelväg.
DEF-slipersbyte i distrikt Mitt/Öst/Stockholm
För utförande av DEF-slipersbyte inom distrikt Öst, Stockholm samt betongslipersbyte distrikt Mitt, 2021.
Omfogning av fasad på Stadion, Stockholm
Projekt ur investeringsplan för 2020 med inriktning 2021-2024.
Säkerhetssystem vägtunnlar och vägbroar nationellt för Trafikverket
Avser projektledning-Förvaltning och Investeringar för komplexa anläggningar och ledningscentraler samt projektingenjör tunnelsäkerhetssystem. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 1
Ca 150 fastigheter i befintlig miljö.
Uppförande av hinder på gata på Norrmalm, Stockholm
Anlägga två pollarrader på Wahrendorffsgatan.
Ombyggnad och breddning av bro mellan Sundbyberg-Stockholm
Bällstabro är cirka 21 meter bred och 60 meter lång och består av fyra körfält med gångbanor på vardera sidorna. Vid brons bägge ändar ansluter cykelbanor men över bron sker cykling i blandtrafik. Entreprenaden omfattar anläggande av enkelriktade cykelbanor, uppförande av ny linspänd belysning och förstärkning av befintligt räcke på Bällstabro, flytt av befintliga stolpar och armaturer samt komplettering av nya stolpar. Befintlig beläggning fräses ner och ny asfalt läggs.
Nybyggnad av gc-bro på Norra Djurgården, Stockholm
GC-bron mellan Albano och Bellevueparken planeras strax söder om Värtabanan, några hundra meter norr om Roslagstull i Stockholm. Bron är tänkt att i väster ansluta till Lögebodavägen i Bellevueparken och i öster mot taket på Värtabanans intunnling.
Finplaneringsarbeten i Tensta, Stockholm
Avser plantering av nya träd, markarbete, schaktning, asfaltering av KB och GC bana utanför Svenska Bostäders nya kvarter vid Bussenhusväg/plan i Tensta.
Electric Power package for KVV1 in Värtan, Stockholm
Retrofit CHP Project – Electric Power package. The main parts of scope of supply include new high voltage breakers, new medium voltage switchgear, new low voltage switchgears including transformers for process equipment as well as electrical control system. As an option exchange of existing power and station transformers shall be included. The aim is to increase the plant’s availability and to make it easy to operate and maintain.
Ny stadsdelspark mellan Telefonplan och Hägerstensåsen
Stockholms stad planerar att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder, och innehåller idag bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken föreslås få namnet Teaterparken. Teaterparken planeras stå färdig under 2022.
Ombyggnad av torg i Hässelby, etapp 2
Hässelby Torg ska rustas upp med bl.a. nya ytskikt, parkmöbler, träd, växter och belysning.
Bullerskydd av uteplatser längs Västra Stambanan, paket 2
Ca 75 fastigheter i befintlig miljö.
Ny GC-bana mm vid Bromstensvägen i Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för el och optokanalisaton och ny gång- och cykelbana på Bromstensvägen.
Byte av rörbro över Rickebyån vid Odensala kyrka
Rörbro ca 1,5 km NO Odensala kyrka.
Ombyggnad av dammar och dagvattenledningar i Spångadalen
Syftet med anläggningarna är att fördröja dagvatten och skapa åtgärder för att förhindra skador av ett 100-årsregn i Bromsten nedströms. Anläggningarna får inte heller försämra dagens situation vid 10-årsregn uppströms. Anläggningarna ska också i möjligaste mån rena dagvatten från näringsämnen och zink, vilka är några av de största miljöproblemen i Bällstaån.
Upprustning av plaskdammsanläggning i Fruängen, etapp 1
Två alternativa utföranden: Dammbotten med betong, eller Dammbotten med terazzo.
Nybyggnad av park i Årsta
Projektet kallades tidigare för Arlaparken.
Ombyggnad av park i Stockholm
Prästgårdsparken består idag av två delar som ska sammanflätas till en mer sammanhållen park. I entreprenaden ingår ny lekpark, planteringar, murar, belysning och visst ledningsarbete.
Tillgänglighet och trafikseparerande utemiljö vid Rosenlunds sjukhus, Stockholm
Projektet avser ny trafiklösning samt tillgänglighetsanpassning i anslutning till entréer inom Rosenlunds sjukhusområde. Detta innebär bland annat utökat antal parkeringsplatser, bättre framkomlighet och tillgänglig angöring för färdtjänstbilar samt en tryggare miljö för fotgängare och övriga ankommande.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.