Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 191 st.

Upprustning av tunnelbana; Hässelbygrenen
Ca 10 km lång sträcka. Från Tranebergsbrons västra landfäste till station Hässelby strand. Omfattar 12 stationer och 24 broar.
Nybyggnad av arbetstunnel och huvudtunnel vid Arenstaden-Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på stäckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i gul linje till Arenastaden.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Gullmarsplan
Bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till befintlig station, betongarbeten inklusive projektering samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Nybyggnad av trafikplats samt broar i Stockholm
Ingår i Tvärförbindelse Södertörn. 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400 m nya Vårbybroar, breddning av E4/E20, 6 st på- och avfartsramper, förskärning och betongarbeten i tunnelmynning, två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme, stora mängder bergschakt och betong, totalt 20 nya broar.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Sofia
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Sofia. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Nybyggnad av tunnel i Stockholm
Masmotunneln ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel.
Nybyggnad av tunnel i Stockholm
1100 meter bergtunnel, två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel, två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer. Stora mängder tunnelberg och stora mämngder ovanjordsschakt. 250 meter ytväg med KC-pelare.
Nybyggnad av spår och servicetunnel vid Kungsträdgården
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnlar och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje till Nacka, Södermalm och söderort. Ca 1,4 km lång sträcka.
Basunderhåll av järnväg längs Södra Stambanan
Drift och underhåll på stäckorna Åby-Nässjö samkt Kimstad-Finspång. Kontraktslängden är fem år med ytterligare två optionsår (1+1).
Tunnelventilation, FSE903 Förbifart Stockholm
Avser installation av fläktar i trafikutrymmen alla fläktstationer samt tunnel- och brandventilationsstyrning. Montering av ca 200 fläktar och 17 fläktstationer för brand och avgaser samt intern styrning av ventilationen.
Nybyggnad av bredband i Sverige
En digital E4:a och är i praktiken en utrullning av fiberkabel som kan hantera tre miljoner gånger mer data än vad som är möjligt via en vanlig fiberuppkoppling till ett privat hushåll.
Basunderhåll järnvägsanläggning Stockholm Syd
Avser järnvägssträckan mellan Älvsjö-Gnesta-Nynäshamn. 5 års kontraktstid med option på ytterligare 2 år.
Anläggande av påldäckskaj i Värtahamnen, Stockholm
Spontning, muddring, markrening, påldäckskaj, konstbyggnader, dykdalber, byggnation arbetsgata, förläggning VA-ledningar, el, opto, tele, belysning.
Boiler and Automation package for KVV1 in Värtan, Stockholm
The project objective is to extend the lifetime of the CHP with 25 years, to convert the systems for combustion of bio-oil and to reduce current levels of emissions to air. Original capacities and performance data, such as district heating and electrical production shall be achieved.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs E4 mellan Norrtull-Kista
Ny cykelväg på en ca 7 km lång sträcka på östra sidan om E4 mellan Haga Tingshus i söder och Silverdal i Norr. Ny gc-bro vid Bergshamraleden. Bredd 4,5 meter.
Renovering av tunnel och gatumiljö i Stockholm
Trafikkontoret avser utföra en konstruktionsförstärkning av den ledningstunnel som går under Kungsgatan på sträckan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Ledningstunneln, som är ett skyddsobjekt, är 400 m lång och färdigställdes år 1911. Då tunneln behöver schaktas fram från gatan kan även vissa åtgärder i gatumiljön komma att utföras i samband med återställningen av gatan.
Nytt utomhusbad i Stockholm
Hela badet ska byggas på flytbryggor. Där kommer vara nedsänkta bassänger med varmt vatten. Man kommer också kunna bada i fjärdens vatten, i kalla bassänger där vattnet renas.
Nyläggning av huvudvattenledning i Stockholm
Planerad dimension på huvudvattenledningen är 800 mm och delsträckans längd är 3200 m.
Ny gång- och cykeltunnel under Mälarbanan i Bromsten
25 m lång gång- och cykeltunnel som kommer att ansluta mot Bromstensvägen/Spångavägen i söder och mot Skogsängsvägen/Borghöjdsvägen i norr.
Finplaneringsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Finplanering av Norra Stationsparken och esplanader samt projektering och utförande av särskilt parkrum.
Exploateringsarbete i Norra Djurgårdsstaden, Ropsten
Projektet är i programfasen. Omfattning att genomföra geotekniska undersökningar på land och på vatten för att dokumentera och fastställa geotekniska markförhållanden och bottenförhållande i Lilla Värtan. Undersökningen ligger sedan till grund för teknisk bedömning och val av metoder och konstruktioner för byggnation av stadens anläggningar inom Kolkajen- Ropsten.
Konsultuppdrag avseende trafiksystem samt trafikledning väg för Trafikverket
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare upp till tolv (12) + tolv (12) månader.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Blackeberg, Stockholm
Rivningar, gator, ledningar, överbyggnad T-bana, finplanering.
Nybyggnad av betongtunnel för Högdalsdepån
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar förberedande arbeten, spont- jord- och bergschakt inklusive injektering och förstärkningsarbeten. Ledningsomläggning.
Nybyggnad av gasisolerat 220 kV ställverk i Skanstull
Ellevios ställverk i Skanstull, Stockholm, ska utökas för anslutning av Svenska Kraftnäts nya station i samma område. Utökningen innebär behov av ett projekt för nybyggnation av ett 220 kV gasisolerat ställverk med tillhörande kontrollanläggning. Ställverket består av 3+3 ställverksfack. Projektet kommer att handlas upp- och genomföras i samverkan i två etapper. Fas 1 omfattar planering och projektering där projektet definieras. Fas 2 omfattar detaljprojektering av byggnad, ställverk, kontrollanläggning, markarbeten, stationsbyggnad inkl. kabelkällare, ställverk, kontrollanläggning och installationer för en komplett station samt förläggning, flyttning, skarvning av nya och befintliga 220 kV kablar.
Exploateringsarbeten på Kungsholmen, Stockholm
I området ska en park anläggas (Maridealsparken) med murar, lekutrustning, växter och en dagvattenanläggning. I korsningen ST: Göransgatan Mariedalsvägen ska ett nytt torg uppföras ovanpå tunnelbanans underjordiska hall. Hornsbergs strand byggs om mellan Igeldammsgatan och Mariedals gatan och slänten ner mot Västermalms båtklubb ersätts med en mur och ny ramp. Franzéngatan förlängs förbi Maridelsparken och avslutas med en vändplan. Utmed Franzéngatan byggs en mur med trapp mot Mariedals parken för att ta upp nivåskillnaden. Mariedalsgatan byggs om mellan Hornsbergs strand och ST: Göransgatan. ST: Göransgatan byggs om mellan Warfvinges väg och Stadshagens idrottsväg.
Ombyggnad av Kungsträdgården i Stockholm
Bryant Park i New York kan bli förebild för ombyggnaden.
Exploateringsarbeten inför kommande bebyggelse på Bällsta IP, Riksby
Planförslaget syftar till att möjliggöra upprättandet av ny idrottsplats med friidrottshall. För att möjliggöra exploateringen krävs nya dricks-, spill-, och dagvattenledningar till och inom området, uppföra ett dagvattenmagasin med pumpstation samt lägga om en befintlig spillvattenledning inom planområdet.
Finplaneringsarbeten i Kista Äng, Stockholm
Utsedd konsult för ledningssamordning är Helm Project Management AB.
Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm
Avser breddning av befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.
Förberedande arbeten vid Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Detta projekt omfattar rivning av befintlig takkonstruktion, rivning och sanering av befintlig installation i klockan, nya öppningar i befintlig konstruktion, losshållning av berg, grundläggning och gjutning av bottenplatta och angöring. Utvändig dränering av byggnaden samt grov justering av anslutande ytor. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Ny in- och utfart till tunnelsystem i Stockholm
Entreprenaden består av byggnation av ny infart och drivning av tunnel på ca 250 meter som ska ersätta befintlig fordonsinfart till Värtaverkets bergrum. Ingående aktiviteter är losshållning av berg, försvarsarbeten på befintligt tunnelsystem, spontarbeten, installationsarbeten (el, belysning, ventilation, signal), betongarbeten samt finplanering i form av rivning av befintlig trappa och belysning samt byggnation av ny trappa, yttre belysning. Fasadarbeten för tunnelmynning, placering av brunnar samt ledning och koppling mm.
Breddning av Gång- och cykelbana, Ulvsunda
Entreprenaden omfattar markarbeten för breddning av gång och cykelbana på Ulvsundavägen västra sida mellan Kvarnbacksvägen och Flygplatsinfarten. I entreprenaden ingår markarbeten för belysning, trafiksignal och dagvatten.
Exploatering inför nybyggnation i Stockholm
Avser att möjliggöra byggnation av ca 700 bostäder, tre förskolor, en idrottshall och en torgyta samt förbättra och utveckla grönområdet Nytorps Gärde genom exploatering. Projektområdet omfattar hela Nytorps Gärde med tyngd på exploatering av det västra området för bostäder och torgområde. Nytorps Gärde ligger mellan Enskededalen, Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp i programområdet Östra Söderort. Denna exploatering kräver omläggning av befintligt vatten- och avloppsnät samt utbyggnad av nätet.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 3
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 3 byggs ca 370 bostäder och en skola. Sopsugsanläggning.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse på Årstafältet, etapp 2n
Utbyggnad av gator och parker inför bostadsbebyggelse. I etapp 2n byggs ca 500 bostäder.
Omläggning och utbyggnad av VA-nät i Farsta
Förslaget innehåller cirka 2000 bostäder, två skolor, fem förskolor samt lokaler för kontor, verksamheter och service.
Renovering/byte av klaffbroar i Stockholm
Liljeholmsbroarna, i dagligt tal Liljeholmsbron, är två parallella klaffbroar mellan Södermalm och Liljeholmen som byggdes år 1928 respektive 1954. Liljeholmsbroarna passerar över Liljeholmsviken mellan Södermalm och Liljeholmen
Cykelbaneförbättringar längs Hägerstensvägen i Stockholm
Hägerstensvägens sträckning mellan Södertäljevägen och Kilabergsvägen är ett pendlingscykelstråk som samlar upp många cyklister och fotgängare från kringliggande stadsdelar. För att förbättra framkomligheten och säkerheten på sträckan kommer Stockholms stad bland annat att bredda och dubbelrikta gång- och cykelbanorna på båda sidor av vägen.
Ny markkabel och luftledning i Överby
Luftledning och markkakbel 400 kV.
Exploatering för nytt bostadsområde i Skärholmen
Exploatering inför nytt bostadsområde. Bostadsprojekt på 1415795 samt 1415799.
Nya ledningar i Stockholm
Ca 7 km lång sträcka, från Lövsta till Beckomberga Elledningarna är tänkta att dras från det planerade kraftvärmeverket (pnr 307077) till stamnätsstationen i Beckomberga, först längs med Lövstavägen för att sen gå via Vinsta och Nälsta. Fjärrvärmeledningarna kommer sedan att fortsätta in till centrala Stockholm.
Renovering av kaj i Värtahamnen
Avser kajrenovering av kaj 507 i Värtahamnen. Omfattar delvis rivning av befintlig krönbalk av betong. Ny spont installeras utanför befintlig kajlinje och förankras med stag i berg, sponten förstärks med två (2) hammarbandsnivåer varav den nedre monteras i nivå med befintlig botten. Ny krönbalk gjuts. Kajen förses med fendrar, pollare och kajstegar. Återställningsarbeten av bitumenbeläggningar och marksten ingår.
Arbetsgator och ledningar i Kista Äng, Stockholm
Utsedd konsult för ledningssamordning är Helm Project Management AB.
Ny stadsdelspark mellan Telefonplan och Hägerstensåsen
Stockholms stad planerar att utveckla grönområdet mellan Telefonplan och Hägerstensåsen till en stadsdelspark. Området sträcker sig från Pingstvägen i norr till Mellanbergsvägen i söder, och innehåller idag bland annat Lurparkens lekpark och en amfiteater. Stadsdelsparken föreslås få namnet Teaterparken. Teaterparken planeras stå färdig under 2022.
Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan, Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för belysning, trafiksignal, VA och gång- och cykelåtgärder vid Nybroplan
Upprustning av ställverk vid Hammarbyverket, Stockholm
Avser reinvestering i ställverk och frekvensomriktare (teknisk livslängd) vid Hammarbyverket i Stockholm.
Cykelbaneförbättringar vid Sandåkraskolan i Stockholm
Entreprenaden omfattar övergripande anläggandet av en ca 750 meter lång dubbelriktad gång- och cykelväg söder om Sandåkravägen och en gångbana norr om Sandåkravägen inlusive flytt, omläggning samt nyförläggning av ledningar i Sandåkravägen mellan Sköndalsvägen och Maria Röhls väg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningarna med Maria Röhls väg, Pepparkaksgränd samt Mickel Bagares gränd
Ny exploateringsområde för bostäder på Kungsholmen
Hornsbergskvarteren tillhör stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Planförslaget innebär att planerna för stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen fullföljs och möjliggör cirka 750 nya bostäder, 200 hyresrätter och 550 bostadsrätter, i fyra bostadskvarter i området där det i dag finns en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats.
Omläggning av avlopp- och dricksvattenledning i Tallkrogen, Stockholm
Projektet avser att lägga om och dimensionera upp kombinerad avloppsledning i Amatörvägen och Olympiavägen samt att lägga om och lägga ny dricksvattenledning i Amatörvägen på sträckan mellan Polovägen och Olympiavägen, Tallkrogen.
Uppfyllnadsarbeten på Kista Äng, Stockholm
Utsedd konsult för ledningssamordning är Helm Project Management AB.
Nybyggnad av gc-bro i Enskede, Stockholm
I den framtida gatan Diagonalens förlängning föreslås en ny gång- och cykelbro över Nynäsvägen till Blåsut i riktning mot Nytorps gärde. Bron fyller en viktig funktion i att koppla samman Slakthusområdet med kringliggande stadsdelar. Bron ska underordna sig Globen och Tele2-arenan och samordnas med omgivande terräng och byggnader. Bron behöver ha ett ca 85 m långt spann för att ta sig över Nynäsvägen och Södra Länkens ramper.
Finplanering för Kv Persikan Kv 4-7, Södermalm
Avser finplanering av Kv. 4-7 samt Tvätt-Malinspark och Gränden (Lottensgata och Heningsgata). I entreprenaden ingår servisanslutningar och ledningar, parkarbeten träd och plantering, möblering, överbyggnad (trottoar), slitlager, kapning av spont. Objektet är beläget i stadsdelen Södermalm, Stockholm vid Tegelviksgatan/Barnängsgatan samt Bondegatan och Nackagatan.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Stockholm
Entreprenaden omfattar en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Västertorpsskolan på Störtloppsvägens östra sida och Västertorpsväens norra sida. Entrprenaden omfattar även befintlig gångbana på Sörtloppsvägens västra sida, ny uppbyggnad av körbanan på Störtloppsvägen, ny genomgående gång- och cykelpassage, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, dagvattenbrunnar, förläggning av kanalisation för opto och belysning, samt trädåtgärder.
Ny cykelbana mm i Spånga
Entreprenaden omfattar utbyggnad av en ny dubbelriktad gång- och cykelbana förbi Spånga station. Åtgärderna omfattar även nya gångbanor, korsningsåtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, ny trafiksignal samt ny belysning. Söder om stationsområdet breddas en befintlig gång- och cykelväg.
Förstärkning av broar vid Hägerstens- och Blommenbergsviadukten
Förstärkning av insida tvärbalk och undersida brobaneplatta vid Hägerstensviaduktens norra landfäste (bro 2-2031-1) samt förstärkning undersida brobaneplatta och utsida vingmur vid Blommenbergsviaduktens norra landfäste (bro 2-2033-1).
Förstärkningsåtgärder på Gröndalsbroarna i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte. Förstärkning av ändtvärbalkar. Förstärkning av kassuner.
Leverans och montage av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Omfattar montage av dörrar, luckor och kopplingsdosor i Förbifart Stockholms tunnlar.
Målning och tvättning av takelement inom Södra Länken
Hammarby- och Nackatunneln. 2200 takplattor målas om.
Ny gång- och cykelbana i Stockholm
Projektet syftar till att anlägga ca 200 m långa enkelriktade gångoch cykelbanor på Gamla Tyresövägen mellan Flatenvägen/Sandåkravägen och Flygledargatan.
Nytt ställverk i Älvsjö
Utbyte av 20 kV ställverk i Älvsjö omformarstation.
Trygghetsåtgärder i gång- och cykeltunnlar i Stockholm
Projektet kommer att genomföra åtgärder på tunnlarnas ytskikt, belysning samt den anslutande växligheten. Åtgärder för respektive tunnel kommer att variera beroende av vad som är mest lämpligt. Ca 30st tunnlar.
Grundförstärkning av Skeppsholmsbron i Stockholm
Projektet omfattar grundförstärkning av gångbrodelarna. Det alternativ för grundförstärkning som valts innebär att trägrundläggningen bevaras i befintligt skick och delarna ovan sjöbotten täcks in med en kringgjutning av skumbetong (kring stenkistan) och undervattensbetong (kring påltoppar och rustbädd). Projektet är indelat i två huvuddelar där huvuddel 2 är en option.
Fartygsanslutning för landkraft (OPS), Stadsgården, Stockholms hamn
Fartygsanslutningar för landkraft, s. k. HVSC (Hight Voltage Shore Connection), benäms i denna upphandling som OPS (On Shore Power Supply). För anslutningarna som upphandlas gäller standard IEC 80005-1 samt IEC 80005-2, för anslutning av fartyg till det landbaserade kraftnätet. I uppdraget som upphandlas ingår i huvudsak elstationer, anslutningsstationer, elarbeten, anläggningsarbete, grundläggning samt byggnation och konstruktion. Uppdraget innehåller även konstruktion och byggnation av en gestaltning för elstationerna (containerlösning).
Fönsterrenovering mm på Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Avser fönsterbyte, mur- och putsarbeten i kulturminnesmärkt byggnad. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Nybyggnad av park i Hagastaden, etapp 2
Den genomgående väst-östliga axeln har utformats som ett långsträckt sluttande grönt parkrum från Hagaplan till Norrtull och ger Hagastaden kontakt med Hagaparken. Denna del av parken ramas in av trädrader med öppna terasser med mjlighet tll serveringar, lek och andra aktiviteter.
Rivning av broar i Hagastaden
Rivning av stålbro (för järnvägstrafik – ej i drift) samt rivning av en betongbro (Eugeniabågen)med tillhörande trafikanläggning. Stålbro: Rivning av stålbron sker i närhet av Tullhusen som är kulturmärkta och vibrationskänsliga. Inom området finns även tunnlar och teknikanläggningar som behöver tas hänsyn till. Vidare ska trafik i området kunna fortgå under entreprenadtiden varför nattarbete och omdirigering av trafik kommer krävas Eugeniabågen: Under Eugeniabågen finns tunnlar och teknikanläggningar som behöver tas hänsyn till. För rivning av Eugeniabågen behöver en omfattande trafikomläggning utföras, innefattande bland annat gatuarbeten. Avstängning av byggtrafik på Eugeniabågen får inte ske förrän 2022-01-01

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.