Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 127 st.

Ny anläggning för infångning av koldioxid i Stockholm
Tekniken bio-CCS. Ny anläggning i anslutning till biokraftvärmeverket. Stockholm Exergis storskaliga anläggning med bio-CCS-teknik kommer när den är klar att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid varje år. ALSA JD-Gruppens roller i projektet: - Delprojektledare för infångnings- och mellanlagringanläggning. - Delprojektledare för förvätskningsanläggning. - Delprojektledare för BOP. - Delprojektledare för Elkraft och automation. - Övergripande teknikansvarig. - Assisterande teknikansvarig. - Ansvarig för övergripande rör och mekaniska delar. - Ansvarig för övergripande layout.
Nybyggnad av avloppstunnel i Mässtaden
Stockholm Vatten planerar bygga ny avloppstunnel, benämnd Mässtunneln, mellan exploateringsområde Mässtaden i Älvsjö och Liljeholmen. Mässtunneln planeras vid Liljeholmen ansluta till avloppstunneln som ska byggas mellan Bromma och Henriksdal (SFAL). Ungefärlig längd är 4200 - 4700 meter och tvärsnittsarean som mest 21 m2.
Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården, Stockholm
Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befintliga bergrum; västra och östra skeppet. Option 1: Berg- och schaktarbeten för tunnel mellan CA Fastigheters garage och Hjorthagsgaragets infartsramp. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2. Option 2: Berg- och schaktarbeten för hisschakt för hiss 01e. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm mitt
Bandel 404 enbart för tiden 2024-05-01 - 2024-09-30. Kontraktstid 5 år + 2 optionsår. Sträckorna Ulriksdal-Älvsjö, Citybanan och under en del av kontaktstiden sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Ca 128 358 spårmeter och 336 spårväxlar.
Mark- och ledningsarbeten på Årstafältet, Stockholm
Entreprenaden avser färdigställandet av kvarstående arbeten från entreprenaden E01 och omfattar huvudsakligen omfattande och komplicerade ny- och omläggningar av ledningar, diverse grundläggningsarbeten, utbyggnad av arbetsgator, anläggande av broar och park samt färdigställande av dagvattendammar.
Uppgradering av kraftförsörjningssystem för byggnader åt Statens fastighetsverk
Projektet avser uppgradering av kraftförsörjningssystem för flera byggnader i 10 kvarter i Stockholm. Inom ramen för projektet ska ny mottagningsstation byggas, befintlig reservkraftsanläggning uppgraderas, nätstationer moderniseras och styrsystemet uppgraderas.
Nybyggnad av exploateringsområde i Stockholm
Utbyggnad av allmänplats kommer att ske löpande under 8 år. Detaljplan för Sköndal 1:8 utvecklar området med ca: 1750 nya bostäder, en f-9 skola med idrottshall, tre förskolor m.m Planens genomförande medför att 76 st radhus, parhus och villor rivs för att ge plats för bebyggelse. Sköndal 1:26 ,1:8 Bta: 8450 m2.
Nybyggnad av mobilitetshus i Slakthusområdet, Johanneshov
Mobilitetshuset planeras för ca 250 bilplatser och kommer innehålla mobilitetstjänster som t.ex. elbilsladdning, bilpool, ytor för paketleveranser och möjlighet till lastcykelpool. Fastigheten är en 3D-fastighet och ovanpå mobilitetshuset kommer Sisab att bygga en skola.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Upprustning av brandstation på Kungsholmen, Stockholm
Upphandlingen omfattar ombyggnad av Kungsholmens brandstation. Entreprenadformen är utförandeentreprenad upphandlad som en generalentreprenad. För vissa delar kommer dock entreprenören att ha ett projekterings- och funktionsansvar. Byggnaden har uppnått sin tekniska livslängd och är i stort behov av en större byggnadsteknisk upprustning samt utbyte av samtliga tekniska installationer. För att verksamheten ska kunna fungera under ombyggnadstiden ingår det i entreprenaden att uppföra en tillfällig brandstation av moduler och tält på anvisad plats vid S:t Görans sjukhus. Även av-etablering av den tillfälliga brandstationen samt återställning av mark ingår.
Ombyggnad av trafikytor vid Tegelbacken på Norrmalm i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av trafikytor på Tegelbacken och Rödbodtorget till torg och parkytor.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Ny tunnel HT2, Ellevio
Upphandlingen avser en horisontellt raiseborrad tunnel med vertikalt raiseborrat stigarschakt samt platsgjuten anslutning till stigarschakt under mark, vilken ansluter till platsgjuten konstruktion utförd i annan entreprenad. Utförande entreprenad avseende tunnelborrning, cirka 100 meter horisontell tunnel, ca 35 meter stigarschakt med en diameter om ca 3,5 meter. Arbetet kommer utföras i ett skyddsobjekt och kommer kräva ett säkerhetskyddsavtal.
Spår- och växelbyten vid Stockholms Central, del 3
Spår- och växelbyten på sträckan mellan Solna och Ulriksdal samt betongreparation i Hagalundstunneln, under Frösundaleden.
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av brandstation i Farsta, Stockholm
Huvuddel 1 omfattar etablering/uppförande av den tillfälliga brandstationen, inkl. verksamhetsanpassningar. I preliminärt föreslagen tidplan ingår ca 4 månader för etablering- och verksamhetsanpassning samt ca 1 månad för brandförsvarets överflyttning av verksamheten. Den tillfälliga brandstationen ska placeras på anvisad plats inom fastigheten se situationsplan.Den tillfälliga brandstationen ska bestå av modulbyggnad för personal och tält för brandbilar. Entreprenören har projekterings- och funktionsansvar för den tillfälliga brandstationen. Huvuddel 2: Om- och tillbyggnad av brandstationen Huvuddel 2 omfattar i huvudsak rivnings-, pålnings-, grundläggnings-, mark-, bygg- och målningsarbeten samt el-, rör-, luftbehandlings, sprinkler samt styr-och övervakningsinstallationer. I huvuddelen ingår även en del arbeten som behöver utföras innan huvuddel 1 kan påbörjas. Dessa arbeten omfattar bl.a. rivning av befintlig carport, vissa ledningsarbeten i mark, schakt och borttransport av förorenade massor, röjning av viss växtlighet. I huvuddel 3 ingår följande arbeten: Av-etablering av den tillfälliga brandstationen. återställningsarbeten, såsom uppbyggnad av ny carport, montering och installation av laddstolpar, återställning mark samt finplanering av markanläggning
Underhållsbeläggning varma i Stockholms län
Beläggningsgrupper; AB04 Just. topp+fr slitlager Söder, AB05 Komplexa och AB06 Just.topp+fr slitlager Norr.
Markanläggning och anslutning av kabelförband 33kV, Ellevio AB
Avser två projekt där det ena avser en nyanslutning vid förbifart Bredäng (28MW)-33kV som ska matas med dubbla kabelförband 630mm2 från Bredäng S2 (630mm2= max 28MW). Det andra projektet avser en nyanslutning till en närliggande Datahall vid Stensätravägen på 20MW-33kV som ska matas med dubbla kabelförband 630mm2 från Bredäng S3
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS. Östra regionen kontraktstid tom 2027-02-28 med option på ytterligare 2+2 år. För Mellersta och Sydöstra regionen kontraktstid tom 2025-02-28 med option på ytterligare 1+1 år.
Underhållsbeläggning varma i Stockholms län
Beläggningsgrupper; AB01 FRHE Norr 1, AB02 FRHE Norr 2, AB03 FRHE Söder.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 229 vid Norra Sköndal
Ny plattramsbro samt nya längre busshållplatser, nya bullerskyddsskärmar utmed väg 229. Ny gång- och cykeltunnel.
Anläggande av park, gata och byggnadsverk i Bromstensstaden
Entreprenaden består av följande delar: - Infrastruktur för ny stadsdel - Rivning av befintlig vägbro, pumpstation och ledningar - 1 vägbro, betongmurar, gabioner, 2 gångbroar, spång och brygga - 1 platsgjutet dagvattenmagasin inklusive installation av pump och rör - 1 pumpstation - Påldäck vid fundament för vägbro och gångbro i park - Markförstärkning m h a inblandningspelare och påldäck - Spontning - Anläggning av gator inkl. ledningar och finplanering - Anläggning av park, å-rum inklusive lekplats - Ängssådd i Tvätt-Anders park
Nybyggnad av tunnelbanebyggnad på Södermalm
Tunnelbanebyggnaden innehåller handelslokaler i bottenvåningen, centrumfunktioner i plan två och tre och möjlighet till handel på husets takterrass mot parken.
Drift och underhåll av högspänningsanläggningen i Stockholms kollektivtrafik
Avtalstid 1 april 2024 till 1 april 2029, option på ytterligare 2 år. Omfattar starkströmsanläggningar för kraftförsörjning av bansystem och bussdepåer med tillhörande kabelnät samt kabelschakt samt ett antal objekt som till exempel ställverk, kopplingscentraler och nätstationer.
Ombyggnad av bergbana/snedhiss i Skärholmen, Stockholm
Upphandlingen avser rivning av befintlig bergbana samt uppförande av ny bergbana. Arbetena omfattar anläggning, hus och installationsarbeten innefattande projektering hissanläggning, temporära åtgärder, rivning, mark, ledningar, grundläggning, stomkonstruktion, stomkomplettering, hiss, installationsarbeten mm.
Groventreprenad för ledningar samt väg i Bromma, Stockholm
Entreprenaden avser grovplanering inför exploatering inom projekt Archimedes. Huvudsakligen omfattas: Ledningsomläggning inkl. schakt, Vägarbete, Anläggning av skelettjordar, Betongarbeten, Bergschakt, Fyllnadsarbete, Stödmur, Trafikanordningar mm. Objektet är beläget i Bromma, Mariehäll, vid Karlsbodavägen.
Trafikomläggning Norrtull E-450, projekt Hagastaden i Stockholm
Entreprenaden omfattar Väg- och ledningsarbeten för temporär utformning av trafiksystemet Norrtull Sveaplan, Förläggning av betongledning DN1000 samt Rivning av gångtunnel.
Marksänkning 2 inom Slakthusområdet, Stockholm
Avser marksänkning med ledningsflyttar och förberedande ledningsflyttar för kommande entreprenader öster om Hallvägen. Samt slopning av ett betongtråg (garageutfart Arenavägen från Tele2 garaget) och en fd arbetstunnel. Arbetsområdet sträcker sig från Enskedevägen i söder till Palmfeltsvägen i norr.
Utbyte av höghållfasta lager på Lidingöbron, etapp 2
Bro 100-808-1, 100-808-2, 100-808-3, 100-808-4, 100-808-5, 100-808-6 och 100-888-1. Stöd 112, 122, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 313, 631, 638 samt 721.
Klottersanering inom region Stockholm
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Säkerhetshöjande åtgärder på statliga vägnätet i Stockholms län
Reinvestering och upprustning av säkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet och dess anläggningar. Möjlig option 1+1 år. Omfattar bland annat kameror, inbrottslarm, lås och smidesåtgärder.
Finplaneringsarbeten vid område D och norra Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av gator och park inom Hagastaden. Huvudsakligen omfattas Betongarbeten, Naturstenshällar och beklädnadssten, vissa ledningsförläggningar, Lekutrustning, Asfaltering samt Plantering.
Finplaneringsentreprenad för Primusområdet, Lilla Essingen Stockholm
Objektet omfattar utförande av finplaneringsentreprenad inom Primusområdet, Lilla Essingen och omfattar färdigställande av Östra Primusparken innehållande park, gångstråk, badstrand, landfästen till brygga mm samt genomförande av provisorier.
Underhåll av Citybanan i Stockholm
Pumpstationer och tillhörande teknik, tunnelventilationssystem, fastighetsteknik, styr- och reglerteknik, lågspänningsutrustning, UPS och reservkraft, brandskydd, säkerhetssystem tunnel. Bandel 409, 6 km lång pendeltågstunnel. Bandel 409, 30+970 (Karlberg) till 2+286 (Stockholms södra).
Utbyggnad av gasnät från Högdalen till Södertörn i Stockholm
Utbyggnaden sker i samarbete med Scandinavian Biogas för att kunna transportera biogasen till deras produktionsanläggning i Södertörn. Scandinavian Biogas kommer att utveckla sin anläggning för att kunna omvandla biogasen till flytande form och därmed blir anläggningen den största i sitt slag i norra Europa (pnr 1590574).
Finplaneringsarbeten vid Södra Hagaplan, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av torgyta och gata där södra delen av det nybyggda torget Hagaplan ska finplaneras. Finplanering innebär i huvudsak: - Läggning av stora naturstenshällar, - Byggnation av skelettjordar, - Montering av möbler, cykelställ, belysningsstolpar och annan utrustning. I denna entreprenad ingår även finplanering för del av Gävlegatan, del av Hagaesplanaden samt ny toppbeläggning samt målning för del av Solnavägen.
Omläggning av kabel längs Cedergrensväg, Ellevio AB
Entreprenaden avser utbyte av föråldrat eller underdimensionerat MV- och LV-nät i Hägersten, FS Västertorp slinga 12/13 samt FS Västberga slinga 11/12. Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 0,4-11kV.
Anläggande av arbetsgata och ledningar på Bobergsgatan, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser anläggande av arbetsgator och ledningar inom detaljplan Kolkajen, som är under upprättande. Utöver arbetsgator, med överbyggnad och beläggning, ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten och anläggningsarbeten.
Cykelbaneförbättringar i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av gång- och cykelbanor längs Drottningholmsvägen södra sida från Ulvsundaplan till Tranebergsbron. Körbanor påverkas av de breddade GC-banorna främst vid Ulvsundaplan och Alviksplan.
Breddning av gång- och cykelväg vid Gullmarsplan i Stockholm
Entreprenaden omfattar markarbeten för breddning av befintlig gång- och cykelväg längs Johanneshovsvägen mellan Gullmarsvägen och Skanstullsbron. Entrepranden omfattar i huvudsak följande arbeten: - Rivning/demontering av bef utrustning - Rivning av beläggningar - Trädfällning - Schakt för väg, ledningar m.m. - Förläggning av kanalistioan för el/belysning - Förläggning av dagvattenbrunnar och va-ledningar - Överbyggnader för gc-väg och gränytor - Garantiskötsel av träd och grönytor
Utbyte av kraftledningar i Vällingby
Entreprenaden avser utbyte av föråldrat eller underdimensionerat MV- och LV-nät i Vällingby, slinga 27/28 samt 31/32 (FS Vällingby). Projektet omfattar schakt och förläggning av kraftkabel med spänningsnivå 0,4-12kV med syfte att öka leveranssäkerhet och möjliggöra kommande exploateringar i området.
Finplanering i Kv Tora, Bromstensstaden
Avser finplaneringsarbeten i Kv Tora, Bromstensstaden.
Förstärkning av ändtvärbalkar på Essingebron i Stockholm
Förstärkningsåtgärder av ändtvärbalkar, lager och reparation av pelare på Essingebroarna vid Essingeleden.
Rivning och nybyggnation av reningsanläggning i Stockholm
Sköndalsbro avluftningsstation skall rivas och byggas ny större.
Underhåll av järnvägstunnlar inom Stockholms län 2024-2026
Huvuddel 1: Björnkullatunnlarna 1A och 1C, Huvuddel 2: Tullingeskogstunneln 2A, Huvuddel 3: Citybanan år 2024, Huvuddel 4: Citybanan år 2025, Huvuddel 5 Citybanan år 2026. Färdigställandetider: Huvuddel 1: 2024-11-30, Huvuddel 2: 2024-11-30, Huvuddel 3: 2024-11-30, Huvuddel 4: 2025-11-30, Huvuddel 5: 2026-11-30.
Exploatering/utformning av Högalidsområdet på Södermalm, Stockholm
Entreprenaden omfattas i huvudsak av följande arbeten: - Omläggning och nyläggning av el (lokalnät), belysning, VA, fjärrvärme, fjärrkyla samt kanalisation för Stokab och Skanova. - Vibrationsfri bergschakt. - Ombyggnad av gata och park. - Återställning av grönytor, skelettjordar, trädplantering samt skötsel av gatuträd under garantitid.
Gångåtgärder i Vasastaden, Stockholm
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för gångtrafikanter i kopplingarna mellan Citybanan entré vid Vanadisvägen och den nya stadsdelen Hagastaden, via Gävlegatan. Projektet omfattar Gävlegatan, Vanadisplan och del av Vanadisvägen.
Markförläggning av ledningar i Tallkrogen, Stockholm
Bakgrunden för projektet är att samtliga elledningar idag hänger som luftledningar i stolpar vilket för med sig bla. högre driftkostnader, högre risk för avbrott, äldre standard för kablar. Dessa skall i och med denna entreprenad kablifieras och därmed grävas ner under mark. Därmed uppnås bla. förnyelse av kablar till modernare standard, minskad felfrekvens, färre avbrott för kunder, mindre risk för strömgenomgång, mindre underhåll.
Upprustning och anläggning av park vid Ulvsunda slott i Bromma
Entreprenaden avser upprustning och anläggning av park med planteringar, grusade gångvägar och parkutrustning. Entreprenaden omfattar även ledningsomläggningar för VA, opto, gas och el samt ny belysning.
Upprustning av avloppspumpstation i Stockholm
Ny ventilation, nya gångbord och trappor, omledning av inkommande avloppsflöden, nytt elkraftsystem, nytt spolvattensystem samt installation av nöddusch och räddningskapslar.
Upprustning och klimatåtgärder vid Lysviksgatan i Farsta
På platsen kommer följande åtgärder att göras: - 18 nya träd planteras i växtbäddar där dagvatten långsamt kan infiltreras. - Mittrefugen får flera öppna planteringsytor med träd, buskar och perenner. - En vistelseyta placeras centralt med en större parksoffa och kompletterande belysning. - Två nya övergångsställen för säkrare passage över gatan. - Trottoaren i söderläge breddas så att den går att snöröja och städa året om. I samband med ombyggnaden kommer antalet parkeringsplatser att behöva minskas med cirka 30 platser av de 80 som idag finns längs den aktuella sträckan. Åtgärderna kommer att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister på Lysviksgatan.
Nytt exploateringsområde för bostäder på Kungsholmen, Stockholm
Planförslaget innebär att cirka 890 bostäder, idrottshallar och kontorslokaler byggs på ett område som i dag inrymmer en bussdepå vid Kristinebergs idrottsplats på Kungsholmen.
Drift och underhåll av nationellt system för styrning och övervakning av trafikutrustningar
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. Avser utförande av drift och underhåll av nationellt system för övervakning av ej komplexa öppningsbara broar samt övriga anslutna anläggningar.
Breddning av gångbana på Norrtullsgatan, Stockholm
Norrtullsgatans västra gångbana breddas mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan.
Nya passagerargångar till Värtaterminalen i Värtahamnen, Stockholm
Entreprenaden omfattar nya passagerargångar till Värtaterminalen, kompletta med installationer m.m. I entreprenaden ingår pålning, betongarbeten, stålbyggnadsarbeten, stomkomplettering, installationer m.m. Entreprenaden är indelad i två huvuddelar. Huvuddel 1: Grundläggning och markarbeten t.o.m ök fundament Huvuddel 2 Stålkonstruktioner inkl installationer. Entreprenören har konstruktionsansvar för stålkonstruktioner och installationer m.m
Ny VA-ledning vid Sätraån i Stockholm
VA-ledning mellan VA-kammare och Sätraån. Berg- och markarbeten.
Ny lösning för cykeltrafik på Södermalm, Stockholm
Nya bredare enkelriktade cykelbanor på Långholmsgatan utreds. Breddning av gång- och cykelbanor över Liljeholmsbroarna.
Nationellt reläskyddsutbyte för hela Trafikverket
Reläskydd för hjälpkraft (50 Hz) och banmatning för järnvägen (16,7 Hz). Byte av reläskydd inom region nord, mitt, öst och väst.
Drift och underhåll samt reinvestering av vägbelysning i Stockholms län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Markförstärkningar vid elledningar inför Tvärförbindelsen Södertörn
Markförstärkningar där elledningar korsar trafikled/lokalgata inför entreprenad TSE301 Tvärförbindelse Södertörn.
Bergskärningar längs flera vägsträckor inom region Mellersta och Sydöstra
Entreprenaden är uppdelad i två år; 2024 väg 55/56, E18 och E20. 2025 väg 23, 134 och E20.
Underhållsbeläggning halvvarm och avvattningsåtgärder i Stockholms län
Grupp AB avvattningsåtgärder och varm beläggning (2024-2025).
Trimningsåtgärder vid Brommaplan i Bromma
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av gång-, cykel och vägbanor vid Brommaplan samt markarbeten för omläggning av elstråk, ny belysning och trafiksignal.
Underhållsbeläggning halvvarm i Stockholms län
Grupp AB halvvarm beläggning (2024) i Stockholms län.
Bulleråtgärder vid Hagsätraskogens naturreservat, Stockholm
Entreprenaden är en del av stadens åtgärdsprogram för buller och syftar till att minska ljudnivån i det nyinrättade naturreservatet Hagsätraskogen. Entreprenaden omfattar tillverkning och anläggning av en växtbeklädd bullerskyddsskärm i cortenstål. Skärmen upprättas i tre sektioner som ansluts till befintliga berghällar. Skärmens totala längd uppgår till ca. 212 meter. Entreprenaden omfattar även utförande av en bevattningsanläggning.
Nybyggnad av pumpstation i Stockholm
Ny pumpstation, prefab.
Underhåll av vägtunnlar inom Stockholms län
Tunnelunderhåll väg 2024-2026. Törnskogstunneln, Södra länken, Muskötunneln och Norra länken.
Byggledare (K-4119) för el och belysning till projekt Hagastaden
Uppdraget omfattar ett (1) konsultuppdrag för byggledning el och belysning (inklusive laddstationer) till projekt Hagastaden.
Nytt ställverk i centrala Stockholm
En kontorsfastighet i centrala Stockholm betjänas idag av en kylcentral vars centralutrustning uppnått sin tekniska livslängd. I syfte att säkerställa funktionen hos fastighetens kylsystem samt för att framtidssäkra anläggningen rivs åldrade delar av befintlig kraft- och centralutrustning och ersätts med moderna komponenter.
Biologisk mångfald och dagvattenåtgärder i Farsta
Vid Enskedevägen och Grycksbovägen planerar Stockholms stad att göra flera åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och möjligheten att ta hand om regnvatten. Planerade åtgärder: -Anlägga äng, ytor med högt gräs och plantera träd för att stärka den biologiska mångfalden, eftersom platsen ligger i ett svagt grönt samband i ESBO, Ekologiskt särskilt betydelsefulla områden. -Anlägga svackdiken intill gatan (gräsklätt dike med måttlig lutning), utökade växtbäddar till träden och nya gatubrunnar. -Göra öppningar i kantstenen in mot svackdikena för att leda och samla vatten till växterna. -Åtgärda körskador från fordon. Nya material ska underlätta skötseln för stadsdelsförvaltningen.
Ombyggnad av va-ledning i Stockholm
Stockholm Vatten och Avfall genomför ledningsarbeten i Sankt Mickelsgatan. Spillvattenledningen utökas och vattenledningen med anslutande serviser förnyas
Ny reningsanläggning för länshållningsvatten, Loudden Norra Djurgårdsstaden
Exploateringskontoret har för avsikt att handla upp en reningsanläggning för rening av länshållningsvatten från bergrum på Loudden i Norra Djurgårdsstaden.
Nybyggnad av vattenledning i Stockholm
Vi förbereder oss för att bygga den nya avloppstunneln Mässtunneln från Älvsjö till Liljeholmen. Infiltrationsbrunnar installeras på flera platser som en säkerhetsåtgärd för att undvika risken för sättningar när vi bygger tunneln. Ledningen i Smyckesgränd ska leda vatten till en infiltrationsbrunn på Juvelerarvägen.
Ombyggnad av Ågesta övningsanläggning dykdepå i Stockholm
Entreprenaden omfattar varsam demontering med efterföljande interna husbyggnadsarbeten, lokalanpassning med vikt på tillgänglighet och arbetsmiljö inklusive målningsarbeten samt efterfrågade och nödvändiga installationer.
Betongreparationer samt byte av övergångskonstruktioner på broar längs Essingeleden i Stockholm
Gröndalsviadukten 2-2034-1, viadukt längs Strandbergsgatan 2-2044-1 samt bro över Franzéngatan 2-2045-2, -4.
Underhåll av bro och flerbostadshus i Stockholm
Bro från 1800 talet som skall renoveras, ny beläggning mm. Yttre ändring av flerbostadshus från sten till täckande plåt.
Anläggande av dagvattendamm i Stockholm
Tenstadalen dagvattenpark
Upprustning av väg m.m. på Hammarbyhöjden, Stockholm
Förslaget innebär att korsningen Olaus Magnus väg/Hammarbybacken, förtätas med cirka 140 lägenheter. I anslutning till bostadsbebyggelsen föreslås en upprustning av Olaus Magnus väg, samt en omvandling av torget vid Kalmgatan.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Stockholm
Renovering parkeringsgarage, nya stålpelare, nya betonggjutningar.
Inspektion av vägbroar och övriga byggnadsverk i region Östra
Huvudinspektion och särskild inspektion av bro och övriga byggnadsverk / broliknande konstruktioner i region Östra - Stockholms och Gotlands Län.
Nybyggnad av transformatorstation i Stockholm
Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Ellevio AB.
Sanering av elkraftsanläggning i bergrum i Älvsjö
Bergssanering efter Älvsjö omformarstation. Rivning av gammal elutrustning, miljösanering, nyinstallation av grundvattenpumpar mm. Åtgärder för att säkerställa skydd mot intrång.
Stenrenovering på bropelare, Skeppsholmsbron i Stockholm
Statens fastighetsverk upphandlar entreprenör för stenrenovering av Skeppsholmsbrons bropelare i Stockholm. Exempel på arbeten är partiella stenbyten på murstenar och sockelstenar (över och under vattenytan), inhuggning av förskjutna sockelstenar, injektering, tätning av fogar samt limning av spruckna stenar. Arbetena ska genomföras med start våren 2024. Skeppsholmsbron ligger i Saltsjön och spänner mellan Blasieholmen och Skeppsholmen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).