Alla aktuella anläggningsprojekt i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 142 st.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström, leverans beräknas runt årsskiftet 2019/2020. SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av slussen i Stockholm
Entreprenaden SN 94 Stomkomplettering avser i stort följande arbeten: - Kompletterande platsgjuten betong såsom valv, väggar och vissa trappor. - Partier, fyllda och av glas. - Terrazzo. - Målning och andra ytskikt. - Barriärer. - Prefabricerade betongelement. - Murverk och lättväggar. - Undertak inklusive stomme. - Stomkonstruktioner för hissar. - Håltagning och brandtätning för eget arbete samt sidoentreprenör. - Upphängningsanordning för installationer som byggs av sidoentreprenör Utsedd entreprenör för SN941 Karuselldörrar är Boon Edam Sweden AB.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Bromma flygplats-Helenelund
Avser Tvärbana, paket 2. Hållplatser: Solvalla, Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista centrum, Kistamässan, Helenelund.
Nybyggnad av arbetstunnel och huvudtunnel vid Arenstaden-Södra Hagalund
Berg- och anläggningsentreprenad. Iordningsställande av etableringsområde, utförande av arbetstunnel, bergschakt för huvudtunnlar på stäckan Arenastaden till Södra Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt. Arbeten med tyngre stål- och betongstommar för stationerna Arenastaden och Södra Hagalund samt anslutande tunnlar mot Hagastaden. Mark- och grundläggningsarbeten för biljetthallar. Ingår i gul linje till Arenastaden.
Ny huvudtunnel, anslutningsspår och uppställningshall i Högdalen
Bergschakt, huvudsakligen under jord, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under jord. (Sprinkler, arbetsbelysning mm.)
Uppställningshall, monteringshall, verkstad samt städ/uppställningshall vid Högdalsdepån
Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. Förlängning av befintlig saneringshall. En ny verkstad (C30) cirka 80x10 m. Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplats för 8 tåg. Totalt 7 byggnader, mark och ledningsarbeten.
Anläggningsentreprenad för ny tunnelbana vid Hammarby kanal
Berg- och anläggningsentreprenad. Omfattar bergschakt för spårtunnel och stationsutrymmen vid Hammarby kanal. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten för uppgångar och entréer ingår. Det största djupet på anläggningen ligger i passagen under saltsjön. Den nya anläggningen ansluter till befintlig station Kungsträdgården. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-Nacka.
Berg och anläggningsentreprenad vid Sockenplan, etapp 2
Bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten, omläggning av vägar, betongtråg samt anslutande markarbeten. Ingår i utbyggnaden av tunnelbana/Blå linje mellan Kungsträdgården-söderort.
Nybyggnad av bergtunnel i Stockholm
- Huvudtunnelnns längd blir ca 2100 meter och börjar vid Sicklaanläggningen och slutar vid strandpromenaden i Finnboda. - Djupet från markytan till tunnelns tak varierar mellan 0 m (vid utloppet) och ca 85 m (Henriksdalsberget). - Tunneln blir ca 20 m2 (4x5 meter). - Tunneln kommer att luta med 1 promille, dvs 1 meter per 1000 meter. - Två arbetstunnlar behövs för att bygga tunneln. Förslaget är att en tunnelmynning ska ligga i skogen väster om Hammarbybacken och en vid Finnboda nedanför Danvikshem. Tunneln byggs från båda hållen genom att borra och spränga. - Utloppet från tunneln anläggs som en betongkonstruktion som mynnar under vattenytan ca 10 meter ut från strandkanten i Finnboda.
Nybyggnad av begravningsplats inom Järvafältet
Projektet delas upp i två entreprenader: - Markentreprenad - Nybyggnation av Ceremonibyggnad 400 m2 och Ekonomibyggnad 700 m2 samt finplanering. Ca 20 000 begravningsplatser.
Anläggande av påldäckskaj i Värtahamnen, Stockholm
Spontning, muddring, markrening, påldäckskaj, konstbyggnader, dykdalber, byggnation arbetsgata, förläggning VA-ledningar, el, opto, tele, belysning.
BEST-arbeten vid Högdalsdepån
BEST installationer (bana, el, signal och tele) och tillhörande kanalisation, kraftkablar 33 kV, utbyggnad av befintligt depåställverk och installation av 750V ställverk i verkstäderna.
Finplaneringsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Finplanering av Norra Stationsparken och esplanader samt projektering och utförande av särskilt parkrum.
Ny sjöförlagd vattenledning i Stockholm
Sjöförlagd huvudvattenledning på ca 1,5 km.
Utbyggnad av Tvärbanan mellan Norra Ulvsunda-Bromma flygplats
Ca 870 meter ny spårväg, ombyggnad av befintlig spårväg för Solnagrenen, utbyggnad av teknikhus, ny hållplats på Bromma Blocks. Option på ytterligare 600 m bana, el och telearbeten.
Exploateringsarbeten inför bebyggelse i Slakthusområdet, Stockholm
Sopsugsanläggningarna kommer att ingå i Stockholms stads exploateringsarbeten i området.. Sopsugsanläggningssystemet är planerat att vara ett så kallat öppet system. Exploateringskontoret har för avsikt att genomföra en fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Ombyggnad av kontorshus och nybyggnad av parkeringshus i Stockholm
Nytt parkeringshus i Västberga och i direkt anslutning till detta en ombyggnad av ett befintligt kontorshus. Nybyggnad av öppet icke tempererat parkeringsgarage i fyra plan med 135 parkeringsplatser, laddplatser för elbilar. I bottenplan lokal och soprum. Bta 6000 m2.
Leverans av dörrar FSE816 Förbifart Stockholm
Materialleverans dörrar samt montering i trafikutrymmen för E4 Förbifart Stockholm.
Upprustning/modernisering på Kristinebergs IP
Kristinebergs IP består av en gräsfotbollsplan och en friidrottsanläggning. Utmed långsidan finns en huvudläktare som förutom att rymma åskådarplatser även rymmer omklädningsrum, teknik- och personalutrymmen samt café för anläggningen. Vid sidan av denna läktarbyggnad finns ett måldomartorn. Byggnaderna på idrottsanläggningen har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönklassade i Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificering Befintlig anläggning och byggnader ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas, en konstgräsplan med värmepist som ersätter befintlig naturgräsplan ska anläggas och en ny garagebyggnad ska uppföras.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupper: AB 02 Fr He Norr 2, AB 03 Fr He Söder 1, AB 06 Just topp Söder 1, AB 07 Just top Söder 2 i Stockholms län.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupper: AB 01 Fr He Norr 1, AB 05 Komplexanläggning, AB 08 Just top Norr 1, AB 09 Just top Norr 2, AB 10 Söder i Stockholms län.
Nationellt ramavtal avseende konsulter för åtgärdsvalsstudier, Trafikverket
Option: Beställaren ska ha möjlighet att till befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalet med 2 år alternativt 1+1 år.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Spår- och växelbyten vid Stockholms Central, etapp 2
Spårbyte och växelbyte med tillhörande M+BEST-arbeten på Stockholm Central och Karlberg driftplats. 20 st spårväxlar, ett spårkors och ca 5500 m spår ska byggas.
Breddning av gång- och cykelbanor vid Västerbron i Stockholm
Avser breddning av gång- och cykelbanorna längs båda sidor av Västerbron.
Cykelbaneförbättringar i Västberga, Stockholm
Framkomlighetsåtgärder och förbättrad trafiksäkerhet mellan bron över stambanan och Årstabergsvägen/Södertäljevägen.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning sträckan Älvsjö-Huddinge
Uppdatering av signalsystemet från ATC1 till ATC2 på fyrspårssträckan Älvsjö-Huddinge samt införande av close-up signaler vid Huddinge och Stuvsta plattformar, åtgärder för hastighetshöjning. Från km 3+500 till km 17+000 på bandel 401 och 410. Arbeten i Älvsjö och Huddinge signalställverk samt upprustning av lågspännings- och kontaktledningsanläggningen. Byte av 3 signalskåp i Älvsjö, kanalisationsåtgärder, spårlägesjusteringar.
Underhållsbeläggning tank i Stockholm- och Västmanlands län
Tankbeläggning och förstärkningsarbeten år 2022-2023. Grupp AB Tank 2022, AB Tank 2023, U Tank 2022 Huvuddel 1, U Tank 2023 Huvuddel 2, U Tank 2024 Huvuddel 3 och U Tank 2025 Huvuddel 4.
Förstärkningsåtgärder på Gröndalsbroarna i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte. Förstärkning av ändtvärbalkar. Förstärkning av kassuner.
Underhållsåtgärder i järnvägsunnlar inom Stockholms kommun
Huvuddel 1: Mälarbanan Håbotunneln, Mälarbanan Svartvikstunneln, Kvedesta 8A, Södertälje Tunnel Kvedesta 8B, Södertälje Malmsjötunneln, Huddinge Karlslundstunneln och Västberga Västbergatunneln, Huvuddel 2: Björnkullatunnlarna 1A, Björnkullatunnlarna 1B, Björnkullatunnlarna 1C och Björnkullatunnlarna 1D. Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2022-12-15 och huvuddel 2 2024-12-16.
Cykelbaneförbättringar längs Hägerstensvägen i Stockholm
Hägerstensvägens sträckning mellan Södertäljevägen och Kilabergsvägen är ett pendlingscykelstråk som samlar upp många cyklister och fotgängare från kringliggande stadsdelar. För att förbättra framkomligheten och säkerheten på sträckan kommer Stockholms stad bland annat att bredda och dubbelrikta gång- och cykelbanorna på båda sidor av vägen.
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Bergrensning och förstärkning. Underhållsarbete av A-klassade bergsskärningar. Entreprenaden är uppdelad i 3 paket; paket 1 - väg E4 och E20, paket 2 - väg 222 och paket 3 - väg 73.
Ny sopsugsledningar (E-747) för DP1 och DP2, Hagastaden Stockholm
Avser projektering och utförande av sopsugsledningar inom DP1 och DP2 i projekt Hagastaden.
Exploateringsområde/ny park på Kungsholmen, Stockholm
Nordväst om Essingeleden kommer tidigare industriområde att exploateras för bostäder, parkmark och badstrand. Befintlig vik mellan västra och östra primusparken ska fyllas ut för att skapa utrymme för tre bostadshus och strandpromenad.
Renovering av kaj i Värtahamnen, Stockholm
Avser kajrenovering av kaj 507 i Värtahamnen. Omfattar delvis rivning av befintlig krönbalk av betong. Ny spont installeras utanför befintlig kajlinje och förankras med stag i berg, sponten förstärks med två (2) hammarbandsnivåer varav den nedre monteras i nivå med befintlig botten. Ny krönbalk gjuts. Kajen förses med fendrar, pollare och kajstegar. Återställningsarbeten av bitumenbeläggningar och marksten ingår.
Cykelbaneförbättringar på Kungsholmen, Stockholm
Projektet avser bl.a en dubbelriktad cykelbana anläggs längs hela Igeldammsgatans västra sida. Igeldammsgatan enkelriktas i sydlig riktning för motorfordonstrafik, för att få plats med cykelbanan. Mariebergsgatan får en enkelriktad cykelbana som löper på västra sida från kurvan vid Fleminggatan och söderut till korsningen med Drottningholmsvägen. Cykelbanan anläggs genom att befintlig kantsten flyttas ut.
Ny gång- & cykelväg vid Västertorps tunnelbanestation i Stockholm
En cirka 35 meter lång gång- och cykeltunnel genom banvallen vid Västertorps tunnelbanestation samt en cirka 150 meter lång anslutande gång- och cykelbana.
DEF-slipersbyte inom Distrikt Öst och Mitt
DEF-slipersbyte inom distrikt Öst på bandelarna 345, 351, 417, 419, 443, 524 och 527 samt inom distrikt Mitt på bandelarna 312, 313, 322, 324, 325, 331, 333 och 391. Spårsliprar i betong. Objektet inkluderar även förstärkningsåtgärder efter ett inställt spårbyte på Godsstråket genom Bergslagen (Stråk 9, bdl 351 Fv - Jbk, 524 Hpbg - Fv och bdl 527 Örebro central), utbyte av spår- och växelslipers, rälsbefästningar mm.
Kajrenovering vid Söder Mälarstrand i Stockholm
Längs den berörda sträckan slås en ny spont utanför befintlig pållinje. Innanför den fylls uppkomna hålrum upp med skumbetong. Utanpå befintlig krönbalk i betong gjuts ett nytt skyddande lager av betong.
Nybyggnad av laddpunkter vid IKEA´s varuhus
Sammanlagt ska 700 laddpunkter byggas vid Ikeas varuhus, från Malmö till Haparanda.
Om- och utbyggnad av likriktarstation vid Hälsingehöjden
Omfattande renovering samt utbyggnad av den befintliga likriktarstationen i Hälsingehöjden.
Renovering och omläggning av vatten- och avloppsledningar på Södermalm
Projektet Åsögatan är ett förnyelseplansprojekt på Södermalm. Projektet har uppkommit efter flertal översvämningar och driftstörningar i området.
Omläggning av avlopp- och dricksvattenledning i Tallkrogen, Stockholm
Projektet avser att lägga om och dimensionera upp kombinerad avloppsledning i Amatörvägen och Olympiavägen samt att lägga om och lägga ny dricksvattenledning i Amatörvägen på sträckan mellan Polovägen och Olympiavägen, Tallkrogen.
Upprustning av garage i Skärholmen, Stockholm
Reparationsåtgärder i betongkonstruktion tillsammans med upprustning i form av ventilation, värme, el, belysning, dagvattensystem och omläggning tätskikt i gårdsbjälklag.
Ombyggnad av Nyboda tunnelbanedepå vid Liljeholmen, Stockholm
Iordningställande av två fullständiga arbetsplatser. Nya fordonslyftar samt takarbetsplattformar.
Anläggande av sopsugsanläggning vid Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
Entreprenaden omfattar allt rörande projektering, leverans, installation, inkoppling och idrifttagning av ett kvartersnät med sopsug, kopplat mot stadens sopsug med öppet system. Kvarteret är en tidigare gasklocka för lagring av gas, och ska byggas om till musikteater i Gasklocka 2. Huvudprojektet (1422221) avser ändrad användning från gasklocka till scen. Uppförs ett "box i boxen", salong och scen om 11 våningar.
Konservering av byggnadsminnet Charterhallen vid Bromma flygplats i Stockholm
Konserveringen innefattar restaurering inom följande områden: Betongstomme: Restaurering av balkonger och terrasser, inklusive räcken. Klimatskal: Puts/Fasad, Fönster, panel, ytterdörrar mm, Tak, plåt, takavvattning samt tätskikt. Innemiljö: Restaurering av fuktskadade delar. Före detta Flygledartorn: Allmän utvändig restaurering.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupp: AB 04 Fr He Söder 2 i Stockholms län.
Gång- och cykelbaneförbättringar i Stockholm
Trafikkontoret ska utföra åtgärder för att leda cykeltrafiken längs Repslagargatan och förbättra trafikmiljön för gående och cyklister på delar av Götgatan mellan Hornsgatan och Medborgarplatsen. I åtgärderna ingår det att bredda gångbanor och bygga genomgående gångbanor i fyra korsningar.
Kabelflytt av 110 kV-förband (RNS) i Stockholm
Ellevio planerar bygga om 110kV station Värtan från ett AIS ställverk till ett GIS-ställverk. Ombyggnationen sker i flera skeden med en eller fler omläggningar av kabelförband i samma skede. Ett av skedena innebär att båda ställverken kopplas ihop inför parallell drift av det befintliga AIS-ställverket och det nya GIS-ställverket.
Upprustning av fordonstvättar i tunnelbanedepåer i Nyboda och Vällingby
Utbyte av tvättanläggningar inklusive reningsverk. Renovering av ytskikt, installationer mm.
Bulleråtgärder vid Hagsätraskogens naturreservat, Stockholm
Entreprenaden är en del av stadens åtgärdsprogram för buller och syftar till att minska ljudnivån i det nyinrättade naturreservatet Hagsätraskogen. Entreprenaden omfattar tillverkning och anläggning av en växtbeklädd bullerskyddsskärm i cortenstål. Skärmen upprättas i tre sektioner som ansluts till befintliga berghällar. Skärmens totala längd uppgår till ca. 212 meter. Entreprenaden omfattar även utförande av en bevattningsanläggning.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden består av byggnation av en temporär Gång- och cykelbro. Större delar av bron kommer byggas med återanvända bro partier från slussen projektet. Brons längd är ca 140 m och bredd ca 4 m.
Underhållsåtgärder på vägtunnlar i Stockholmsområdet
Södra Länken, Norra Länken, Norrortsleden Törnskogstunneln, Muskötunneln.
Nybyggnad av park i Hagastaden, etapp 2
Den genomgående väst-östliga axeln har utformats som ett långsträckt sluttande grönt parkrum från Hagaplan till Norrtull och ger Hagastaden kontakt med Hagaparken. Denna del av parken ramas in av trädrader med öppna terasser med mjlighet tll serveringar, lek och andra aktiviteter.
Förstärkning av broar vid Hägerstens- och Blommenbergsviadukten
Förstärkning av insida tvärbalk och undersida brobaneplatta vid Hägerstensviaduktens norra landfäste (bro 2-2031-1) samt förstärkning undersida brobaneplatta och utsida vingmur vid Blommenbergsviaduktens norra landfäste (bro 2-2033-1).
Finplaneringsarbeten mm i Gröndal, Stockholm
Avser breddning av befintlig gång- och cykelväg vid Lövholmsvägen i Gröndal. Staden gör också justeringar i vägbanan och elarbeten. Cykelvägen byggs om till ett regionalt cykelstråk.
Uppförande av teknikrum och installationer i Hagastaden, Stockholm
E-435 Installationer i teknikrum för bevattning, vattenkonst och markvärme, projekt Hagastaden. Installationerna ska ske i befintliga och för ändamålet förberedda rum belägna i ett underjordisk garage. Till varje teknikrum finns befintliga avsättningar för vatten, el och fiber gjorda.
Resurskonsult stöd till Nationell samordnare Vatten, Luft och Buller
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med maximalt 48 månader uppdelat i maximalt fyra (4) tillfällen.
Nybyggnad av bullerskärmar i Stora Sköndal, Farsta
Projektet innefattar huvudsakligen bullerskärmar samt VA-ledningar/kanalisation.
Ledningsrenovering vid Katarina Bangata, Stockholm
Entreprenaden omfattar ledningsrenovering av kombiledning längs med Katarina Bangata i Stockholm.
Underhållsåtgärder på stenvalvsbroar i Stockholm
Fogning stenstöd och stenvalvsbroar.
Finplaneringsarbeten av Norra Hagaplan, Hagastaden Stockholm
Finplanering av Norra Hagaplan innefattar bland annat anläggning av naturstenar, murkonstruktion och naturstenshällar, vattenkonst med bronsfat, väderskydd för busshållplats och även cementstabiliserad asfalt i anslutning till hållplatsen, förberedelser till trädplantering, installation av konsbänkar samt garantiskötsel av fogar och ledningsföreläggning.
Byte av räcke på Tranebergsbron i Stockholm
Byte av befintligt räcke till suicidskyddklassat räcke.
Inspektion av byggnadsverk inom distrikt Öst/Stockholm
Brogrupp 3; Väg Örebro/Västmanland 2022, 2023 och 2024. Brogrupp 4; Väg Östergötland 2022, 2023 och 2024. Brogrupp 5; Järnväg Öst 2022, 2023 och 2024.
Breddning av gång- och cykelbana i Årsta, Stockholm
Entreprenaden omfattar breddning av en 450 meter lång befintlig gång- och cykelbana i parkmark. Den befintliga gång- och cykelbanan breddas från dagens cirka 3 m till 5 m enligt pendlingsstråksstandard för dubbelriktad gång- och cykelbana i linje med stadens cykelplan.
Underhåll av spår/BEST i Stockholms län
Trafikförvaltningen har för avsikt att träffa ett avtal för drift och underhåll och investeringar relaterat till underhållet för de ingående teknikslagen Bana, El (400V och 700V), och Signal, och Tele (BEST) på tunnelbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan Nockebybanan, Tvärbanan, Lidingöbanan samt Spårväg City.
Rivning av parkeringshus i Stadshagen
Rivning av en parkeringssnurra, 3 våningar ovanför mark och 3 våningar under mark.
Installationsentreprenad vägväderinformationsstationer i Distrikt Väst och Öst/Stockholm
Område 2 Distrikt Väst och område 3 Distrikt Öst/Stockholm. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Nytt styr- och övervakningssystem för trafiksignalanläggningar, Trafikkontoret Stockholms Stad
Avser ett nytt styr- och övervakningssystem för stadens trafiksignalanläggningar.
Gång- och cykelbaneförbättringar i Stockholm
Bättre framkomlighet ska utredas, både för cyklister och gående.
Upprustning av plaskdamm samt teknikhus med RWC i Enskede
Avser upprustning av plaskdamm i Vårflodsparken i Enskede och utbyggnad alternativt nybyggnation av det befintliga teknikhuset. Entreprenörer bjuds in att lämna anbud för två alternativa utföranden: dammbotten med platsgjuten betong, och dammbotten med terazzo, samt för renovering av teknikhuset.
Upprustning av plaskdamm samt teknikhus i Bomma
I Båtsmanstorpets park finns en äldre plaskdamm med tillhörande teknikhus. Plaskdammen, som är ungfär 230 kvm stor, är undermålig och behöver bytas ut. Arbetet omfattar rivning av befintlig plaskdamm, anläggande av ny plaskdamm, renovering och en eventuell utbyggnad av tillhörande teknikhus, delvis ny vattenreningsutrustning, ny cirkulationsledning med nya dysor, nya dagvattenbrunnar inkl. ledningar samt en ny dusch. Området kring plaskdammen rustas upp med nya slitlager och nya möbler.
Projektledare till projekt Tunnel Norr E4 Förbifart Stockholm
Uppdraget omfattar att leda projekten FSE410 bergtunnlar Lunda och FSE403 bergtunnlar Johannelund inom E4 förbifart Stockholm.
EPC Gas turbine generator på Värtaverket i Stockholm
Stockholm Exergi´s largest location - Värtan, Stockholm, Sweden - holds a current source of back-up and peaking electric power, named G3, consisting of a 54 MW Stal Laval gas turbine generator set commissioned in the year of 1969. The set has reached the end of its technical service life and consequently needs to be replaced to ensure continued back-up electric power and grid black start capabilities. The scope of this purchase is a gas turbine generator set delivery, installation and commissioning with a power output of 47 to 54 MWel. Purchaser is open to consider used equipment with a minimum of 5000 hours of remaining operation until major overhaul. Fuel is liquid – gasoil S (in Sweden known as "EO1") and bio oil. Installation to take place in existing building. Disassembly of existing machinery and civil- and building works on purchaser.
Utbyte av rörbroar i Stockholms- och Södermanlands län
Bro 4-191-1 över Eknarens utlopp (Värlunds kvarnbro) vid Juresta, väg 820 (Södermanlands län) samt Bro 2-282-1 trumma över Vädersjöns utlopp vid Västerby, väg 549 (Stockholms län).

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).