Alla aktuella anläggningsprojekt i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ut- och ombyggnad av allmän plats i Sollentuna, etapp 1
Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten bl.a. rivning av befintlig kantsten, sättning av ny kantsten, rivning av asfalt, åtgärder för yt- och dagvatten från gatan och GC-banorna, två (2) st. nya trafiksignalanläggningar, nya belysningsstolpar, trädgropar och planteringar mm. Arbetet kommer att utföras i en trafikerad stadsmiljö där ca 16 000 st. fordon passerar dagligen. Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten på delar av Turebergsleden, Kanalvägen och Bagarbyvägen samt Love Almqvistväg.
Ny spillvattenanslutning i Edsberg, Sollentuna
Objektet avser nyanläggning av borrad spillvattenanslutning till Käppalaförbundets befintliga bergtunnel med hjälp av mikrotunnelteknik, kontaktinjekterat inklädnadsrör, nyanläggning av spillvattenledningar och -brunnar, markkanalisation för kablar samt tillhörande markarbeten så som spontning, schaktning, fyllning mm.
Nya portaler med vägvisning sträckan Tureberg-Häggvik
Utförande av portaler med vägvisning och installation av elektronisk trafikutrustning. Huvuddel 1 påbörjas 2022-08-01 och ska vara klart 2023-01-31. Huvuddel 2 påbörjas 2023-06-05 och ska vara färdigställt 2023-10-01.
Nybyggnad av dagvattenpumpstation i Sollentuna
Avser nybyggnad av dagvattenpumpstation med mobil reservkraft och kapacitet 1730 l/ s. Nyanläggning av dagvattenledningar, brunnar och utlopp samt tillhörande arbeten så som schaktning, återfyllning mm. Markplanering och nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av pumpstation för fjärrvärme i Sollentuna
Entreprenad El och Automationsinstallation för ny uppförd pumpstation för fjärrvärme Helenelund. I samband med byggnationer av bostäder inom kv. Hoppet samt utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund kommer dagens pumpstation för fjärrvärme att rivas för att möjliggöra exploatering av området. Entreprenaden omfattar nyinstallation av kraftförsörjning och automation.
Marksanering och grovplanering av mark i Sollentuna kommun
Avser marksanering och grovplanering av Eriksbergsvägen och Norra gränd (Kv Hoppet) i Sollentuna kommun.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).