Alla aktuella anläggningsprojekt i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny huvudtunnel med stationer i Järfälla
Stomkomplettering, installationer (el på stationen samt VVS, VA, brand, styr och övervakning mm samt tele). Ingår i utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby.
El, bana, strömskena och objektkanalisation vid Järfällatunneln
El 400 V i tunnel, bana, strömskena och objektkanalisation.
Nybyggnad av bro över Bällstaån i Järfälla
Upphandlingen avser utförande av Veddestabron brodel fyra (4) och brodel sex (6), trafikplats Enköpingsvägen/Veddestabron samt överbyggnad med överytor över hela bron, brodel 1-5. Totalentreprenaden ska genomföras i samarbetsformen utökad samverkan.
Utbyte av bro vid väg 841 vid Almarestäket
Objektet avser utförande av ny lyftsvängbro i ett nytt läge på den gamla järnvägsbanken som ligger ca 40 m söder om läget för den befintliga bron. Väg 841 anpassas till det nya broläget med nysträckning ca 220 m väster om och ca 250 m öster om ny bro. Befintlig bro och ca 395 m av den befintliga vägen rivs. Ny gc-väg på bron samt anslutningar till befintlig gc-väg.
Omläggning av va-ledningar längs Hästskovägen i Järfälla
Ombyggnad av befintligt VA-system i delar av norra Jakobsberg, samt nybyggnad av pumpstation.
Signal-arbeten för utbyggnad av tunnelbana/Blå linjen mellan Akalla-Barkarby
Signalinstallationer för sträckan Akalla-Barkarby (Union&Switch system).
Exploatering för bostadsområde i Grönvreten, Jakobsberg
30-40 hus. Tomterna säljs via mäklare.
Ny arbetsgata vid Ekonomivägen, Järfälla
Entreprenaden omfattar arbetsgator och ledningar (El, VA, Fjärrvärme, opto, belysning mm) på del 1 av Ekonomivägen. Området sträcker sig mellan anslutning till befintlig spill 1200 som ligger mellan Mälarbanan och E18 och framtida kv. 16 som tidigare varit en del av Veddesta Centrum. Även arbeten med att förnya befintlig 1200 spillvattenledning ingår i entreprenaden.
Ny cirkulationsplats vid Herrestavägen-Majorsvägen i Järfälla
Planerat projekt ur investeringsbudget 2019-2023. Förbättrad framkomlighet för gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Avgränsning Herrestavägen från Herrestarondellen till korsningen med Flyginfarten samt ombyggnation av befintlig cirkulationsplats på Flyginfarten mellan Flyginfarten 4 och 6 samt skapa ett sammanhängande nät av gång- och cykelstråk i Barkarby handelsplats.
Ombyggnad av park/torg i Järfälla
Vasaplatsen är central i Jakobsberg, och en av de första ytor som möter många när de kommer från tåget. Under sommaren 2019 kommer det att genomföras en undersökning av järfällabornas syn på platsen, deras behov och önskemål. Förhoppningen är att den kan ligga till grund för en revitalisering av platsen, och i förlängning Jakobsbergs centrum.
Nybyggnad av fotbollsplan i Järfälla
Avser flytt av 11-manna plan till fotbollsplanen vid Sandviksskolan som, byggs om med konstgräs och förses med ny belysning, parkeringsmöjligheter, förråd m.m.
Utbyte av konstgräs i Veddesta
Byte konstgräs Veddesta fotbollsplan.
Nya konstisbanor till Järfälla kommun
Syftet med upphandlingen är att tillgodose kommunens behov av konstisbanor. Avtalet omfattar 2 st banor med kylaggregat där en placeras på Stora torget i Barkarbystaden och den andra roterar runt i kommunen.
Byte av belysning vid flerbostadshus i Järfälla
Planer finns för byte av utomhusbelysning.
Nybyggnad av transformatorstation i Järfälla
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Järfälla
Bygglov för nybyggnad av sopsugsanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.