Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnlar i Solna
Underhållsarbete i de 4 järnvägstunnlarna närliggande Solna Station (A, U, D, N).
Utbyggnad av VA och allmän plats längs Solnavägen i Solna
Objektet avser utbyggnad av VA-ledningar samt etapp 1 i ombyggnaden av en ca 300 m lång del av Solnavägen, mellan Sundbybergsvägen i nordväst och Ostkustbanans järnvägsviadukt i sydost.
Utbyggnad av cykelnätet i Solna
Fortsatt utveckling av cykelinfrastrukturen i Solna.
Mark- och ledningsarbeten vid kv Idrottsplatsen i Norra Frösunda, Solna
Avser ny- och ombyggnad av allmän plats inom och i anslutning till Kv Idrottsplatsen.
Reparation av betongbjälklag vid Solnaverket och Sundbybergsverket
Entreprenaden omfattar reparation av betongbjälklag i Solnaverket och Sundbybergsverket. Objekten är belägna i Solna Stad med adress Solnastrandväg 37 (Solnaverket) och i Sundbyberg med adress Dimslöjan 2 (Sundbybergsverket).
Nybyggnad av gc-bro i Solna
Objektet avser anläggning av en dagvattendamm på 1100 m2 samt en 4 meter lång gång- och cykelbro. Avser rivnings- och röjningsarbeten, schaktarbeten, ledningsarbeten och marköverbyggnader i naturkänsliga miljöer.
Miljöinventering projekt ERTMS, entreprenad Scanmed Öst
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Bullerskyddsåtgärder längs Tvärbanan
Installation av sk Wavebreaker samt åtgärder på järnvägsspåren.
Utbyggnad av utlopp från sjö i Solna
Naturligt utlopp i Råsta sjön.
Anläggning av nytt gravkvarter vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser byggnation av ett nytt gravkvarter för kistgravar inkluderande bl. a. hårdgjorda ytor, växtbäddar, trädplantering och VA arbeten inom kvarter 14 B på Norra Begravningsplatsen i Solna.
Ombyggnad/renovering av inomhusskjutbana, Solna
Entreprenaden avser ombyggnation/ renovering av inomhus skjutbana i Sörentorp, Solna.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Utbyte av staket vid Solnaverket, Solna
Norrenergi avser byta befintligt staket mot ett med högre säkerhet och bättre genomträngningsskydd.
Nybyggnad av belysningsmast i Solna
Bygglov för ljusanordning, två belysningsstolpar till förskolegård.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Solna
Bygglov för uppförande av avfallsanläggning samt flytt av cykelhus, flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Solna
Marklov ändring av marknivåer, kontorshus.
Renovering av innergård i Solna
Med planerad start under våren/försommaren 2021 kommer vi att renovera bjälklaget på vår innergård. I samband med detta kommer vi även att ge innergården en ny och modern layout.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.