Alla aktuella anläggningsprojekt i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gc bro och gc-väg i Solna
Planer finns att bygga en ny gc-bro över Ålkistan.
Utbyggnad av cykelnätet i Solna
Fortsatt utveckling av cykelinfrastrukturen i Solna.
Ombyggnad av gata och torg i Solna
Planer för ombyggnad av gata och ingång till pendeltågstaton samt nybyggnad av ett litet torg i Bagartorp, del av Järva 2:9 m.fl.
Upprustning av Ostkustbanan mellan Ulriksdal-Helenelund
Ombyggnad av ytterspåren mellan Ulriksdal och norra delen av Helenelund.
Reparation av betongbjälklag vid Solnaverket och Sundbybergsverket
Entreprenaden omfattar reparation av betongbjälklag i Solnaverket och Sundbybergsverket. Objekten är belägna i Solna Stad med adress Solnastrandväg 37 (Solnaverket) och i Sundbyberg med adress Dimslöjan 2 (Sundbybergsverket).
Nybyggnad av konstgräsplan på Järva, Solna
Planer för anläggande av 3st fotbollsplaner, nytt omklädningsrum samt en ny vägsträcka på ca 500 m.
Bullerskyddsåtgärder längs Tvärbanan
Installation av sk Wavebreaker samt åtgärder på järnvägsspåren.
Komplettering av vägräcken längs E4/E20 vid Järva krog
Komplettering vägräcken på TEN-T-vägnätet.
Markarbeten inom Akademiska Stråket, Campus Solna
Etapp 1 omfattar uppförande av ett utomhusgym inklusive gångvägar och belysningsarmaturer vid Nobels kulle, höjden bredvid Medicinska Föreningen. I direkt anslutning till Nobels kulle planteras träd, buskar och lökväxter. Den närbelägna Nobels väg smalnas av genom att del av vägkroppen schaktas ur och ersätts med växtbädd och gräs.
Omläggning av kallvattenledning inom Campus Solna
En ny ledning förläggs i mark utanför hus 95:21och kopplas in till befintlig kallvattenledning vid Berzelius väg. Befintlig ledning i mark mellan hus 95:21 och 95:20 tas ur drift. Befintlig ledning i kulvert under hus 95:21 ersätts med ny ledning. Befintlig ledning under hus 95:20 mot hus 95:21 tas ur drift och görs trycklös.
Ombyggnad/renovering av inomhusskjutbana, Solna
Entreprenaden avser ombyggnation/ renovering av inomhus skjutbana i Sörentorp, Solna.
Anläggande av basketplan mm i Hagalund, Solna
Anläggning av basketplan m.m. i Hagalund.
Nybyggnad av anslutningsväg i Solna
Bygglov för nybyggnad, infart servicetunnel vid dalavägen.
Dräneringsarbete vid flerbostadshus i Solna
Planer för dränering, i investeringsbudget.
Nybyggnad av utegym i Solna
Planer för nybyggnad av utomhusgym inom gränsen för Igelbäckens naturreservat. I samband med bygget av gymmet ska en grundlig sanering göras.
Omläggning av va-ledningar mm i Solna
Omläggning av vatten-, spill- och dagvattenledningar vid Ankdammsgatan-Parken-Nybodagatan i Solna.
Anläggning av nytt gravkvarter vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser byggnation av ett nytt gravkvarter för kistgravar inkluderande bl. a. hårdgjorda ytor, växtbäddar, trädplantering och VA arbeten inom kvarter 14 B på Norra Begravningsplatsen i Solna.
Utbyte av staket vid Solnaverket, Solna
Norrenergi avser byta befintligt staket mot ett med högre säkerhet och bättre genomträngningsskydd.
Erfaren projektingenjör för Verksamhetsområde Investering, placering Solna
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år. Projektingenjör till ett antal vägprojekt.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Solna
Bygglov för nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Solna
Bygglov för rivning / nybyggnad, mur/ plank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.