Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 2
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 (rsm-id 1313715) och 2. Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet. Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 och 2 (rsm-id 1488859). Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Exploatering/infrastruktur för ny stadsdel i Norrtälje
Projektet omfattar nybyggnad av infrastruktur på allmän plats i samband med exploatering av området Bålbroskogen. Entreprenadarbeten som ska utföras är anläggning av lokalgator, parkområde, dagvattendiken, samt ledningar för el, vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber och gatubelysning.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka. Belysning.
Anläggande av renhållningskaj i Norrtälje
Anläggande av renhållningskaj samt tillhörande anläggningsarbete.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Nybyggnad av dagvattenledningar och dammar i Norrtälje, etapp 1
Avser nybyggnad av dagvattenledningar och dammar.
Ombyggnad av kaj i Norrtälje
Åtgärder på krönbalken i Societetskajen.
Fartygsanslutning för landkraft (OPS), Kapellskärs hamn
Fartygsanslutning för landkraft, s. k. HVSC (High Voltage Shore Connection), benämns oftare OPS (On Shore Power). Standard IEC/ISO/IEE 80005 Ed. High Voltage Shore connection, för anslutning av fartyg till det landbaserade kraftnätet. I uppdraget som upphandlas ingår även elstation containerlösning, schakt och grundläggning samt kabelförläggning till fartygets inkopplingspunkt. Även kabelhanteringssystem ska tillhandahållas, te x kabelkran eller mobil lösning. Upphandlingen omfattar en komplett anläggning till Kapellskärs Hamn, Norrtälje kommun.
Anläggande av fibernät för bredband i Norrtälje Inre Skärgård
Avser entreprenad för projekt fiberförläggning Norrtälje Inre Skärgård GSF.
Ombyggad till skjutbana i Norrtälje
Avser ombyggnad till skjutbana.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Byta ut den befintliga bron över Norrtälje ån vid faktoriet, den så kallade faktoribron. Ny träbro med bättre yta för gående och cyklister.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Marklov för parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad gällande industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad inför hallbyggnation Noten 5,6,4.
Va-arbeten i Norrtälje
Det ska borras, tryckas eller schaktas vatten- och spillvattenledningar från den norra sidan av Björnövägen, där huvudledningarna ligger, till den södra sidan där ett flertal fastigheter ska anslutas.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för nedläggning av ny markkabel samt två stag.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för schaktning för el-kabel.
Nybyggnad av driftledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för schaktning gällande fiberförläggning, Arholma 12:1.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (kp62293 tjockö östra).
Nybyggnad av mast i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av mast (28m) för bredband.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (nis276935).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns92692 västra ängholmen).
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation ns17163 tyvön.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank (för padelbana).
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank (padelbana).
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn samt rivning av del av befintlig småbåtshamn, Bygglov för tillbyggnad av brygga Grisslehamn 18:4,19:14.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (teknikbod för fiber).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersätter befintlig station som raseras.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, Strandskyddsdispens för schaktning Risslingby 9:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av brygga i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Nybyggnad av plank i Norrtälje
Bygglov för uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för utvändig ändring av transformatorstation (hamnparken).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation (ns73531 tjockö långvarpet).
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.