Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 77 mellan Länsgränsen-Rösa, etapp 1
Förbättring av standarden. Delsträcka 1: länsgränsen-väster om Gottröra. Delsträcka 2: Gottröra. Delsträcka 3: Gottröra-Alhamra.
Exploatering för ny stadsdel i Norrtälje, Etapp 1
Denna upphandling gäller uppdrag att såsom totalentreprenör svara för mark-, anläggnings- och VA-arbeten i genomförandet av stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden etapp 1 och 2 (rsm-id 1488859). Etapp 1 är preliminärt indelad i tio huvuddelar vilka beskrivs i Kontraktet Etapp 2 är under våren 2021 i förstudiefas i vilken entreprenadarbetenas omfattning inklusive huvuddelar är under utredning.
Ombyggnad av kaj i Norrtälje
Förstärka med ny spont längs kajkanten mellan Hamnbron över Roslagsgatan i väster till Havslänken i öster, ca 275 meter. Det aktuella arbetsområdet är ca 285 meter långt.
Nybyggnad av vatten- och avloppsledningar på Åkerö
Anslutning av 205 fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 282 mellan Edsbro-Lummevi
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder, anläggande av en gc-väg längs väg 282 delen Skogsvägen-Lummevi idrottsanläggning. 1,8 km lång sträcka. Belysning.
Anläggande av renhållningskaj i Norrtälje
Anläggande av renhållningskaj samt tillhörande anläggningsarbete.
Restaurering av å i Norrtälje
Demontering, rivning och uppbyggnad av nya ledmurar. Anläggning av vattenpark samt justering av åns bottenförhållanden.
Ombyggnad av infrastruktur och parkytor vid Södra Bergen i Norrtälje
Avser anläggning av parkyta vid utsiktsplatsen, anläggning av ny parkeringsplats med plats för 20-25 bilar, utöka körvägen upp mot utsiktsplatsen i form av en vändögla med möjlighet för bussar att köra runt och släppa av passagerare, samt restaurering av stigar som leder upp längs västra sidan av området. Hantering av dagvatten är en viktig del av projektet och där kommer även ingå förbättring av Bergstugans VA-ledningar.
Rivning av övre ramp K5, Kapellskärs hamn
Beställaren avser att riva en övre ramp och stoppfenders inklusive gångbrygga, vid kajläge 5, i Kapellskärs Hamn.
Upprustning av park i Rimbo
Upphandlingen avser peronal, resurser och material för upprustning av Skarsjöparken i Rimbo.
Mark och ledningsarbete i Hallstavik
Sanering av eternitledningar, schaktning, rörläggning och återfyllning.
Markarbete och byte av ledning i Rimbo
Schaktning, byte av nedstigningsbrunn och byte av spillledning.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Byta ut den befintliga bron över Norrtälje ån vid faktoriet, den så kallade faktoribron. Ny träbro med bättre yta för gående och cyklister.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Norrtälje
Marklov för schaktning/utfyllnad/sprängning Penseln S:1,2,3.
Nybyggnad av markanläggning i Norrtälje
Förhandsbesked för nybyggnad av akvaponi.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 13 st transformatorstationer för solcellspark och sätta staket runt anläggningen.
Nybyggnad av staket i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 13 st transformatorstationer för solcellspark och sätta staket runt anläggningen.
Nybyggnad av kaj i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kaj, Bygglov för nybyggnad av flytbryggor med y-bommar Rävsnäs 8:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (nätstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för anläggande av 3st markkablar och 2 sjöskyltar Svartnö 3:17,Stomnarö 1:4,Stomnarö 1:5.
Nybyggnad av regionnät i Norrtälje
Strandskyddsdispens för anläggande av markkabel och sjökabel samt skylt.
Nybyggnad av driftledning i Norrtälje
Strandskyddsdispens för fibernedläggning Gässvik 3:1,2:3,1:18,Gullunge 1:54,Utsund 2:20,Gässvik S:11,Häverö-norrby 5:7,Väddö-tomta 5:49.
Flytt och utbyggnad av VA-ledningar i Norrtälje
Utbyggnad av dagvattenledningar samt flytt av befintliga vatten- och avloppsledningar.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Norrtälje
Planer finns för installation av laddstolpar.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.