Alla aktuella anläggningsprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny stadsdel i Vallentuna tätort samt att skapa ett bostadsområde som attraherar kommuninnevånare med olika preferenser och förutsättningar vad det gäller bostadsval och bostadsbehov. Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en lekplats/lekmiljö.
Exploatering för nytt bostadsområde i Vallentuna etapp 1
Avser exploatering inför nybyggnation av ca 800 bostäder.
Nybyggnad av exploateringsområde i Ormsta
Kvartersmark inom följande fastigheter Ormsta 1:33, Ormsta 1:35, Ormsta 1:36, Ormsta 1:38, Ormsta 1:40, Ormsta 1:41, Ormsta 1:48, Ormsta 1:127, Ormsta 1:254, Ormsta 1:255, Ormsta 1:264 och Ubby 1:26 startar när detaljplanen vinner laga kraft och slutar åtta år efter den dagen detaljplanen vinner laga kraft
Ombyggnad av park i Vallentuna
Ombyggnad till träningspark i Vallentuna.
Finplanering vid bostadsområde i Vallentuna
Arbetet ska utföras i två etapper: Etapp 1 Centralvägen ska utföras okt-dec 2021. Etapp 2 Gärdesvägen ska utföras okt-dec 2022.
Nybyggnad av lekplats i Vallentuna
Avser anläggande av ny lekplats i Vallentuna
Ny gång och cykelväg norr om Lindholmen, Vallentuna Etapp 1
Etapp 2 och 3 är utförda sedan tidigare. Trafiksäkerhetsåtgärder samt ny gc-väg samt ny VA-ledning längs Lindholmsvägen.
Nybyggnad av bullerplank i Vallentuna
Avser byggnation av bullerplank längs sektion av Lingsbergsvägen i Vallentuna.
Upprustning av lekplats i Vallentuna
Upprustning av lekplatsen vid Rosengårdsvägen
Nybyggnad av va-ledning vid avfallsanläggning i Vallentuna
Avser schaktning och nedläggning av en ca 500 m lång VA-ledning med 5 spolbrunnar på SÖRAB's avfallsanläggning Löt.
Installation av laddstolpar för elbilar i Vallentuna
Avser installation av laddstolpar för elbilar.
Installation av laddstolpar flr elbilar i Vallentuna
Avser installation av laddstolpar till elbilar.
Nya spår för mountainbike i Vallentuna
Avser nya spår för mountainbike.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.