Alla aktuella anläggningsprojekt i Vallentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Vallentuna
Projektet i tellhuskvarteren i centrala Vallentuna planläggs för bostäder och verksamheter samt parkområde.
Nytt exploateringsområde i Vallentuna
I Åbyholm, etapp 1 ska ledningar (infrastruktur så som VA, el mm) och arbetsgator anläggas för att möjliggöra för byggherrarna att bygga bostäder. I Åby ängar ska det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden nu genomföras. Objektet består av två huvuddelar: Huvuddel 1: Åbyholm, etapp 1. Huvuddel 2: Åby ängar, finplanering, etapp 2.
Ny överföringsledning samt pumpstation för spillvatten i Ormsta-Stensta, Vallentuna
Objektet avser en överföringsledning och en pumpstation för spillvatten mellan planområdet och befintlig ledning strax öster om Roslagsbanan. Det är ca 700 m självfallsledning och vattenledning (servis till pstn) till pumpstationen och ca 500 m tryckspilledning från pumpstation till befintlig ledning. Pumpstationen ska förses med ett bräddmagasin och tillfartsväg med vändplan för driftfordon.
Finplanering vid bostadsområde i Vallentuna
Entreprenaden omfattar bland annat finplaneringsarbeten längs fasaden på de nya utbyggda huskropparna på Gärdesvägen och korsningen Gärdesvägen och Allévägen. Entreprenaden är uppdelad i två arbetsområden och omfattar även ny kanalisation till allmän belysning, plattsättning, sättning av ny kantsten, trappa, mur, dagvattenmagasin, växter mm.
Upprustning av gata och cykelväg i Vallentuna
Omfattar upprustning av Zetterlunds väg avseende gata- och cykelväg samt flytt av befintlig belysning inklusive dagvattenhantering.
Utbyggnad av gc-väg, upprustning av gata mm i Vallentuna
Omfattar utbyggnad av GC-väg, trottoarytor, dagvattenanläggning samt anläggande av belysning på trafikerad gata i stadsmiljö. Fyra busshållplatser slås ihop till två som utformas till en fickhållplats, väderskydd med digitala informationstavlor ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av bullerplank i Vallentuna, etapp 2
Avser byggnation av bullerplank längs del av Lingsbergsvägen i Vallentuna, ca 125 m.
Material till tätskikt deponibotten, Löts avfallsanläggning SÖRAB
Avser olika typer av tätskikt samt svetsningsarbete, för att säkerställa korrekt funktion vid nyanläggning av deponibotten för icke farligt avfall (IFA) på SÖRAB:s Avfallsanläggning Löt, Vallentuna. Geomembranet ska svetsas på plats på SÖRABs anläggning Löt. Leverans och svetsning ska ske under våren 2023.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).