Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av exploateringsområde i Österåker
Andra delen på Täljöhalvön består av ca 1200 bostäder, skolor, kommersiella och offentliga lokaler. Detta avser infrastrukturen inför bostadsbyggnationen.
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 2
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 400´000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Tillbyggnad av värmeverk i Österåker
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Sandkilsverket att utöka sin värmeproduktion i anslutning till befintligt värmeverk för att möta behovet av värme som en växande kommun har inför framtiden.
Nytt ledningsfack mm i Österåker
TALJ - Täljö (ÄT841). 70/20 kV. Nytt 70 kV-ledningsfack och nollpunktbildarfack.
Nybyggnad av infra inför bostadsbyggande Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Nytt regionalt cykelstråk, Rydbo/Ullna
Avser nytt regionalt cykelstråk i Rydbo/Ullna. En arbetsväg vid Tälje/Ribbo är gjord under 2018.
Markarbeten i Svinninge, Österåker
Ur kommunens investeringsbudget. Avser skötsel och upprustning av Strandängarna i Svinninge för att göra mer tillgängliga för allmänheten.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ändring av brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n156571.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av vägar.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande markåtgärder inför husbyggnation valsjö etapp 2.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation n155694.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Österåker
Nybyggnad av padelhall (vid ullna golftält).
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning (dyviks marina) Slätten 2:1.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen.
Inventering och felsökning av dag- och spillvattennätet samt hårdgjorda ytor, Roslagsvatten AB
Tillskottsvatten är ett stort problem för Roslagsvattens avloppsnät. Arbetet med inventeringen och felsökning av dag- och spillvattennätet samt hårdgjorda ytor med hjälp av rökning och färgning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.