Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av bro i Österåker
Omfattar ny bro öster om befintlig bro, betongtråg för GC-väg under bron söder om Åkers kanal, framtagande av konstruktionshandlingar/bygghandlingar för bro, platsgjutna stödmurar, trappor och tråg, ny cirkulationsplats, gator, gc-vägar, belysning, planteringar, omläggning av vattenledningar, dagvattenhantering, ledningsomläggningar, geotekniska åtgärder såsom pålning, spontning mm.
Nytt exploateringsområde på Brännbacken, Etapp 2
Denna del avser mark- och exploateringsarbeten på ca 400´000 m2. Marken ägs av Brännbacken Återvinning AB. Hela området är på totalt 84 hektar varav ca 50 hektar är kvartersmark.
Nybyggnad av park och gc-väg i Åkersberga
Planområdet är beläget i centrala Åkersberga mellan Centralvägen och Åkers kanal. Denna del avser Berga 11:1 och Berga 12:1 som ägs av kommunen.
Nytt ledningsfack mm i Österåker
TALJ - Täljö (ÄT841). 70/20 kV. Nytt 70 kV-ledningsfack och nollpunktbildarfack.
Ombyggnad av väg, nybyggnad av gc-väg i Österåker, etapp 2
Avser gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen. Gång- och cykelbanan kommer gå längs med handelsområdet Favoriten och förbättra gång- och cykelmöjligheterna längs med Söralidsvägen.
Nybyggnad av gemensamhetsanläggning i Österåker
Avser infrastruktur inför bostadsbyggande, garage med ca 90 platser, grönyta och lokalgator.
Renovering och upprustning av Slussholmen i Åkers kanal
Avser renovering och upprustning av Slussholmen.
Utbyggnad gång- och cykelväg i Åkersberga, etapp 3
Avser att möjliggöra en utbyggnad av gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen. Planområdet sträcker sig längs Margretelundsvägen sträckan mellan Gröndalsvägen och Gårdslötsvägen. Denna del avser Gårdslötsvägen - Flaxenviksvägen.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Nybyggnad av väg i Österåker
Marklov för anläggande av väg.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande av byggnation.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för förberedande markåtgärder inför husbyggnation, Tidsbegränsat lov för nybyggnad av bodetablering, Rivning av byggnad Hacksta 1:51.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markuppfyllnader i anslutning iordningställande av ny lekpark.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation n155694.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Österåker
Tidsbegränsat lov för uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation ib331054.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n148917.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n153795 nickmoravägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Uppförande av transformatorstation n156571.
Nybyggnad av park i Österåker
Anläggande av park med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning (dyviks marina) Slätten 2:1.
Nybyggnad av vågbrytare i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av vågbrytare.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Ur investeringsbudget. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen.
Utbyte av belysning vid återvinningscentral i Åkersberga
För att öka nuvarande belysningsnivå samt för att sänka energiförbrukning av befintligt belysningssystem ska befintlig allmän- och arbetsplatsbelysnings armaturer monterade på stolpar samt i belysningsmaster inom området bytas.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.