Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholms län

Botkyrka (32)
Danderyd (9)
Ekerö (5)
Haninge (26)
Huddinge (26)
Järfälla (26)
Lidingö (32)
Nacka (23)
Norrtälje (30)
Nykvarn (7)
Nynäshamn (11)
Salem (1)
Sigtuna (14)
Sollentuna (16)
Solna (50)
Stockholm (348)
Sundbyberg (30)
Tyresö (11)
Täby (18)
Vaxholm (6)
Värmdö (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 854 st.

Ombyggnad av slussen i Stockholm
Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Projektet är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten, Land och Berg. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Slussen i Stockholm
Entreprenad SN 842 omfattar i stort följande arbeten: Kajarbeten omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, bakåtförankring, ledningsarbeten, betongarbeten samt markplanering. Stomme för stigarschakt för sjöförlagda tryckspillvattenledningar från Saltsjön till Stadsgårdskajen omfattande schakt, rivning, spontning, pålning, ledningsarbeten, betongarbeten, återfyllning och markplanering. Från maj 2016 till slutet av 2017. Entreprenad SN 843 omfattar i stort följande arbeten: -Provisorier och temporära förstärkningsarbeten, för att upprätthålla acceptabel framkomlighet och tillgänglighet (gällande alla trafikantslag). -Markarbeten. Stödkonstruktioner, grundläggning, betongarbeten för tråg, kulvert, ventilkammare och gatuöverbyggnad till och med AG (provisorisk gata och GC-bana). -Ledningsarbeten inklusive stödkonstruktioner för ledningar i kulvert, mark, ventilkammare fram till stigarschakt för sjökulvert på Munkbron (vattenledningar dras fram till ventilkammare Munkbron). -Ledningsarbeten Va. -Ledningsprovisorier. Skanska Sverige är anlitad på dessa entreprenader; SN71, Slussanläggning med kajer SN72, Huvudbro över Söderström, leverans beräknas runt årsskiftet 2019/2020. SN73, Avbördningsluckor SN81, Konstbyggnad SN691, Trafikåtgärder. Renovering av Katarinahissen Konsult avseende Teknikstöd Geoteknik och grundvatten (K520-13) = Golder Association. Konsult avseende Teknikstöd mätning (K518-13) = Mätcenter Konsult avseende byggledare för betong och grundläggningsarbeten på land och i vatten = Projektledarhuset Även nya stödmurar, teknikutrymmen under gatumark samt ledningskulvert under Söderström. Entreprenad SN 741 avser tillverkning av stålbro med längd ca 8 m och bredd ca 4 m, inkl ytskiktsbehandling, belysning mm. Projektet Slussen är uppdelat i tre (3) olika delar även: Vatten och Berg. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av flygterminal på Arlanda
Om- och nybyggnation av Arlanda terminal 5 med nya handelsytor och säkerhetskontroll. Tillbyggnad ca 34 000 kvm, ombyggnad ca 25 000 kvm.
Ombyggnad av kontor och hotell i Stockholm
Efter ombyggnationen kommer huset att innehålla moderna kontor med unik utsikt och det finns även planer för hotell och flera restauranger. Projektet avser även att utveckla takterrassen på huset så att allmänheten kan få tillträde via Mosebacke och Katarinahissen.
Uppställningshall, monteringshall, verkstad samt städ/uppställningshall vid Högdalsdepån
Befintlig uppställningshall ovan mark byggs ut med uppställningsplats för 4 tåg. Förlängning av befintlig saneringshall. En ny verkstad (C30) cirka 80x10 m. Ny uppställningshall ovan mark med uppställningsplats för 8 tåg. Totalt 7 byggnader, mark och ledningsarbeten.
Tillbyggnad av kontor och bostäder på Kungsholmen i Stockholm
Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden även ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på fastighetens tak och 100 nya lägenheter. Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Omfattar om- och tillbyggnation av skola samt ny sporthall med tillhörande miljöbyggnad och förråd samt anläggning och finplanering av skolgård och angöringsytor. Entreprenaden kommer att omfattas av tre huvuddelar: Huvuddel 1: Hus A, E, H Huvuddel 2: Hus B och C Följande option ingår: 1. Fasadrenovering Hus B Huvuddel 3: Nybyggnation av sporthall, Hus I, samt rivning av Hus F och Hus G. Hus F rivs först när sporthallen är färdigställd.
Utveckling av centrala Sundbyberg
Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan och det blir ny stadsbebyggelse inom fastigheterna del av Kabeln 6, Eken 3, 6, 7, 14 och 15, del av Eken 8, 9, 10, 11 och 13 samt del av Sundbyberg 2:4.
Betong- och markarbeten längs Södertälje kanal
Ca 3200 löpmeter krönbalk och ca 400 löpmeter åtgärdande av befintlig krönbalk, 3 st gångbroar samt gc-bana längs kanal med tillhörande landskapsarbeten.
Anläggande av påldäckskaj i Värtahamnen, Stockholm
Spontning, muddring, markrening, påldäckskaj, konstbyggnader, dykdalber, byggnation arbetsgata, förläggning VA-ledningar, el, opto, tele, belysning.
Påbyggnad av sjukhus i Södertälje
Planer för ca 60 nya geriatrikplatser som ska byggas ovanpå akutmottagningen. 3-4 våningar planeras. Den nya vårdavdelningen planeras stå klar 2024.
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.
Modernisering av verkstadslokaler vid tunnelbanedepå i Rissne
Verkstadsplatser för service av nya tåg, utökad uppställningskapacitet från 18 till 22 tåg. Upprustning spår.
Stambyte i flerbostadshus i Haninge
Stambyte Sleipnervägen 1-107 och Vallavägen 3-61 i Haninge. Arbetet väntas pågå under 4 år.
ROT-renovering av flerbostadshus i Bro
ROT-renovering på befintliga lägenheter vilket omfattar ca 260 hyreslägenheter i 13 st fastigheter. Lägenheterna varierar från 1 rok till 5 rok. Objektets läge är Fasanstigen 1-44, 197 32 Bro. Projektet är planerat att genomföras i sju (7) huvuddelar: Huvuddel 1: Planerings- och projekteringsfas. Huvuddel 2 - 7: Detaljprojekterings-, produktions- och överlämningsfas
Ombyggnad till servicelägenheter i Enskededalen, etapp 1
Ombyggnad av servicehus till seniorlägenheter. Etapp 1 omfattar bl.a. rivning, stambyte, ytskiktsrenoveringar, byte av fönster och fönsterdörrar, installationer, takarbeten. Den totala ombyggnaden omfattar cirka 23 000 kvadratmeter med målsättning att bygga 215 seniorbostäder.
Renovering av flerbostadshus i Sundbyberg
Fastigheten Kv Vargen 2 består av 238 lägenheter, 27 lokaler, 12 garageplatser och 6 skyddsrum samt en förskola. Denna entreprenad avser balkong- & fönster arbeten.
Om,- till- och nybyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Planer för en påbyggnad av befintlig huskropp samt nyproduktion på gården.
Fasadrenovering och fönsterbyte mm på flerbostadshus, Solna
Avser fasadrenovering av 420 lägenheter, tillbyggnad av ca 400 balkonger, ca 2000 fönster skall bytas, ny färg på fasad.
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Norrtälje
Fas 1: Kapacitetsutökning med två boendehus med 48 platser var och ett boendehus med 32 platser. Totalt 128 nya platser. Som en konsekvens byggs även ett nytt sysselsättningshus. Dessutom omdisponeras befintliga sysselsättningslokaler, samt görs anpassningar av personalutrymmen, administrativa lokaler, omlastningscentral, miljöstation, avfallshantering, förråd för industrimaterial samt parkering. Fas 2: I en andra fas ska de befintliga boendehusen antingen renoveras, eller ersättas med nya byggnader. Det senare alternativet skulle innebära ett tillskott med ytterligare 17 platser. Beroende på om befintliga boendehus ska renoveras eller ersättas beräknas anstalten totalt ha 325 eller 342 platser när allt är färdigt. Den första fasen beräknas preliminärt vara genomförd vid årsskiftet 2023/24, förutsatt att inga större hinder inträffar. Den andra fasen beräknas kunna vara klar år 2027.
Påbyggnad av flerbostadshus i Hallonbergen
Planer för påbyggnad av 3 st flerbostadshus med 2 eller 4 våningsplan.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus i Ör, Sundbyberg
Avser påbyggnad av befintlig huskropp med 3 nya våningar med 112 lgh. Tilläggsisolering, nya hissar samt fasadrenovering.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Avser en förädling av befintliga parkeringsgarage till bostäder som görs med nybyggnation och påbyggnad på kv Skvadronen 9, 10,11,12, Artilleristen 5, Spaden 3, Lien 2 samt Solskiftet 2 & 3 och Skvadronen 9, 10, 11 och 12. Husen är 6-14 våningar.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Projektet avser totalentreprenad för om- och tillbyggnad av befintligt bostadshus.
Om,- till och påbyggnad av kontorsfastighet vid Tjärahovsplan, Stockholm
Om/tillbyggnad av bostäder/kontor/lokal. Tot. ca 5000 m2 tilkommande ljus BTA samt 700kvm mörk BTA. l5 lgh fördelade på 700kvm.Sandbacken 39 - Gatuhusets översta våning byggs om till bostäder och vinden inreds med bostad samt nytt fläktrum. Byggnaderna ska innehålla främst kontor men även butiker, lägenheter och restaurang.
Finplaneringsarbeten i Hagastaden, Stockholm
Finplanering av Norra Stationsparken och esplanader samt projektering och utförande av särskilt parkrum.
Totalrenovering av kyrka i Södermalm
Ca 1,5 - 2 års byggtid.
Stamrenovering i flerbostadshus i Södertälje, etapp 1
Etapp 1 – fyra (4) huskroppar med byggår 1975, 198 lägenheter. Belägen på Rödblomsgränd i Södertälje.
Nybyggnad av multihall i Fisksätra, Nacka
Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel. Den befintliga sporthallen har en bruttoarea om ca 1800 m2. Den nya tillbyggnaden kommer att omfatta en bruttoarea om ca 3600 m2. Sammantaget beräknas hela den nya multihallen få en ny sammanlagd bruttoarea om ca 5400 m2.
Renovering av hamn, kaj i Vaxholm
Avser renovering/ombyggnad av kajerna i Vaxholm. Första etappen innefattar området Östehamnen. Från Cronhamnsplan fram till hotellhörnan. Den här delen av projektet planeras vara klar 2023. Andra etappen börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etappen planeras att vara klar under 2024. Den tredje och sista etappen är Söderhamnen. Invigning av det nya kajområdet planeras kunna ske 2025.
Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Avser Sångvägen och Nibblevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 460 lägenheter. Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras.
Utbyggnad av rättspsykiatri i Flemingsberg, Huddinge
Avser en förstudie för att utreda möjligheten till tillbyggnad på Helix, fastigheten Kromosomen 1, med två byggnader för 57 patienter per byggnad.
Stamrenovering i flerbostadshus i Fornhöjden, Södertälje
Omfattning är stambyte, renovering av badrum och toaletter samt om- och bättringsmålning i rum som påverkas av stamrenoveringen. Fastigheterna Turkosen 11 och Turkosen 12 består av 6 st flerfamiljshus med 3-5 trapphus i varje byggnad. Totalt har flerfamiljshusen 24 trapphus.
Ombyggnad av lab och kontorslokaler på KTH Kemi i Stockholm
Hus 43:15 i Kemikvarteret, hyrs idag av KTH för laboratorie- och kontorsverksamhet. Ombyggnation för 2MILab planeras i de tomställda kontorsytorna på plan 5 i den västra flygeln. Efter färdigställande av 2MILab kommer frigjorda laboratorier och kontor på plan 4, 6 och 7 renoveras och byggas om enligt rumsfunktionsprogram från KTH. Totalt berörs ca 4000 m² av ombyggnaden + övriga ytor pga installationsförändringar.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Hägersten, Stockholm
Avser renovering av tak, fasader, fönster samt installation av solcellsanläggning. Kontraktsarbetena är uppdelade i 3 etapper. Vid kontraktsskrivning kommer etapp 1 avropas. Etapperna 2 och 3 är optioner. Berör Kv. Slädtäcket, Kv. Slädnätet, Kv. Slädpartiet med adress Bjällervägen 11-39 samt Bjällervägen 2-44 i Hägersten.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, utbyte av balkongfronter, flerbostadshus Abborren 1, Laxen 1, Mörten 1, Ålen 1.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupper: AB 01 Fr He Norr 1, AB 05 Komplexanläggning, AB 08 Just top Norr 1, AB 09 Just top Norr 2, AB 10 Söder i Stockholms län.
På-och tillbyggnad av kontorshus på Östermalm, Stockholm
Planerat projekt som avser påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad för kontorsytor.
Underhållsbeläggning varm och värme i Stockholms län
Beläggningsgrupper: AB 02 Fr He Norr 2, AB 03 Fr He Söder 1, AB 06 Just topp Söder 1, AB 07 Just top Söder 2 i Stockholms län.
Upprustning av flerbostadshus i Sundbyberg
Upprustning av Rissneleden 17-95. Kv Vandraren 9 utgörs av 505 lägenheter och ca 63 lokaler fördelade på 11 huskroppar. Husen uppfördes i början av 1970-talet. Denna entreprenad avser relining av dag- och spillvattenledningarna i gjutjärn som ligger ingjutna i/under befintlig platta.
Arbetsgator, ledningar mm i Hagastaden, område D
Anlägga skydds- och fallbetong på tunneltak, ledningsförläggning samt uppfyllning och byggnation av arbetsgator.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering, invändig lättrivning och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Nationellt ramavtal avseende konsulter för åtgärdsvalsstudier, Trafikverket
Option: Beställaren ska ha möjlighet att till befintliga kontraktsvillkor förlänga avtalet med 2 år alternativt 1+1 år.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Järfälla
Projektet omfattar 287 lägenheter där stambyte och våtrumsrenovering ska genomföras. Man kommer också att byta ut radiatorventiler och termostater, samt byte av kulvertar och relining av bottenplattor. Uppgradering av el ingår också i uppdraget.
Spår- och växelbyten vid Stockholms Central, etapp 2
Spårbyte och växelbyte med tillhörande M+BEST-arbeten på Stockholm Central och Karlberg driftplats. 20 st spårväxlar, ett spårkors och ca 5500 m spår ska byggas.
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Breddning av gång- och cykelbanor vid Västerbron i Stockholm
Avser breddning av gång- och cykelbanorna längs båda sidor av Västerbron.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Kista
Projektet omfattar stambyte av vatten och avlopp, badrumrenovering samt utbyte av värmesystem och el-centraler.
Ombyggnad av bilhall i Nacka
Bilia har för avsikt att modernisera hela anläggningen om 10 000 kvm till en toppmodern anläggning för tre bilmärken, begagnade bilar och serviceverkstad. En del av den befintliga fastigheten kommer att rivas och en ny hall skall byggas till på den befintliga grundplattan. Fasaden kommer att få en ny utformning. Byggstart är planerad till våren 2022 och ev färdigställas våren 2024.
Rivning och nybyggnad av förskola i Tallkrogen, Enskede
Objektet avser rivning av förskola bestående av två byggnader med totalt ca 541 m2 BTA samt komplementbyggnader och lekutrustning. Objektet avser nybyggnad av en förskola inklusive komplementbyggnader, total yta ca 1 568 m2 BTA. Den nya förskolan uppförs i två plan med ett entresolplan för installationer och innehåller åtta avdelningar och ett tillagningskök. Förskolegården är ca 2 900 m2. Den nya byggnaden ska inte certifieras men uppfylla kraven enligt miljöbyggnad 3.1, nivå silver.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 5
Denna option avser Hålvägen 4-18, 28-42, Passvägen 2-32. Fastighetsbeteckning: Dioriten 1, Graniten 1 och Grönstenen 4
Invändig renovering av seniorboende i Fruängen
Entreprenaden omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, nya balkonger, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning.
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Avser utbyggnad av matsal vid Barkarbyskolan.
Renovering av flerbostadshus i Solna
Entreprenaden omfattar stambyte inklusive renovering av 44 st lägenheter samt allmänna utrymmen, nya fönster, upprustning av fasad, tak och friliggande garage. Finplanering av markytor.
Ombyggnad av PCI/PACE-labb vid sjukhus i Stockholm
Avser en ombyggnad i befintliga lokaler för PCI- och Pacemakeroperation inom Södersjukhusets centrala delar. I de nya lokalerna ska två operationssalar för PCI samt en operationssal för Pacemaker inrymmas tillsammans med en mängd andra rum. Total yta som byggs om är ca 1370 kvm.
Utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Tilläggsisolering av fasader och socklar med 80 mm, balkongfronter anpassas till ny ytterväggstjocklek, byte av fönster och fönsterdörrar. Bta 10 638 m2.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Stambyte i flerbostadshus.
Renovering av vattenreservoar i Huddinge
Omfattande renovering, bygg- och betongreparationer samt utbyte av rörledningar, pumpsystem och kraftförsörjning. Entreprenaden omfattar bland annat följande: • Provisorisk vattenledning i DN800. • Nya ventiler och fixpunkter på anslutande markförlagda DN1200-ledningar. • Nya stödmurar vid befintligt granittorn. • Reparation och ombyggnad av vattenbehållare. • Nytt tak och nytt golv i mellanbyggnad för rörsystem DN1200. • Nya tak på vattenbehållare. • Nya nedstigningsbyggnader. • Tillbyggnad av ny entrédel. • Invändig upprustning av driftutrymmen. • Nytt rörgalleri DN1200 och nya motormanövrerade ventiler. • Nytt brädd- och avtappningssystem. • Ny tryckstegringsanläggning dimensionerad för 800 l/s. • Nytt ventilations- och avfuktningssystem. • Ny ventilation av behållare. • Nytt spolvattensystem. • Nytt system för vattenprovtagning. Förberedande arbeten har pågått sedan våren 2019.
Hyresgästanpassning av kontor på Östermalm, Stockholm
Hyresavtalet på Birger Jarlsgatan 57 innefattar kontors- och konferensytor. Lokalerna är fördelade på fyra våningsplan och omfattar sammanlagt cirka 6 800 kvm. Tillträde sker i etapper med första inflyttning i början av 2023
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Bromma, Stockholm, etapp 1
Etapp 1: - Omfattar produktion av hus D (konceptskolan) för att klara av att använda plan 100 som provisorisk matsal. Två klassrum på plan 200 skall färdigställas. - Markarbeten med el, VA. Matningar kommer att ske av el samt kallvatten från befintliga huskroppar. - Borrning avseende rör i berg för passivkyla. - Markarbeten mellan de olika huskropparna.
Ombyggnad till lägenheter i flerbostadshus i Sundbyberg
Nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning sträckan Älvsjö-Huddinge
Uppdatering av signalsystemet från ATC1 till ATC2 på fyrspårssträckan Älvsjö-Huddinge samt införande av close-up signaler vid Huddinge och Stuvsta plattformar, åtgärder för hastighetshöjning. Från km 3+500 till km 17+000 på bandel 401 och 410. Arbeten i Älvsjö och Huddinge signalställverk samt upprustning av lågspännings- och kontaktledningsanläggningen. Byte av 3 signalskåp i Älvsjö, kanalisationsåtgärder, spårlägesjusteringar.
Renovering av skola i Täby
Invändig renovering i Näsbydalskolan. Projektet omfattar renovering av ytskikt, målning väggar, byte av plastmatta, fönster och dörrar.
Stambyte i flerbostadshus i Viksjö, Jakobsberg
Anmälan om byte av va-stammar och våtrumsrenovering i flerbostadshus.
Stambyte i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 1
Avser stambyte i flerbostadshus med totalt 144 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Underhållsbeläggning tank i Stockholm- och Västmanlands län
Tankbeläggning och förstärkningsarbeten år 2022-2023. Grupp AB Tank 2022, AB Tank 2023, U Tank 2022 Huvuddel 1, U Tank 2023 Huvuddel 2, U Tank 2024 Huvuddel 3 och U Tank 2025 Huvuddel 4.
Ombyggnad till LSS-boende i Kista, Stockholm, etapp 2
Projektet avser renovering och anpassning av totalt ca 210 lägenheter, aktivitetscentrum och personalytor. Huskropparna 5 och 3 är i behov av en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även ändring av planlösning för etablering av ny verksamhet. Huskropparna är ca 17 500 kvm. Entreprenaden planeras att genomföras i två huvuddelar (etapper). -Huvuddel (etapp 2) – Huskropp 3 omfattar bl.a. stambyte, ytskiktsrenovering, fasadrenovering, byte av fönster, VVS-åtgärder, installationer och en del ombyggnation av befintlig planlösning. Etapp 2 omfattar ca 8 500 kvm.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Vasastaden, Stockholm
Fenix kommer utgöras av totalt cirka 22 000 kvadratmeter varav cirka 18 000 kvadratmeter är anpassningsbara kontorslokaler inklusive en coworking.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny puts, dörrar och fönsterbyte, flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Järfälla
Entreprenaden omfattar två (2)st. huvuddelar: Huvuddel 1 – översiktlig beskrivning: Rivning av befintligt annex samt upprättande av ny grundsärskola för år 7-9. Den nya byggnaden kommer att ha en sammanlänkning med befintlig skola i vilken huvuddel 2 utförs. Huvuddel 2 – översiktlig beskrivning: Renovering matsal och kök på Källtorpskolan. Huvuddelen innehåller även en etapp som avser att utföra renoveringsarbeten i källaren på Källtorpskolan.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Ändrad användning från kontor till hotell. Fastigheten är idag klassad som kontor och hotell, med detta projekt kommer ytterligare ca 2300 m2 omvandlas från kontor till hotell. Dock finns kontorsytor kvar i fastighetern.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 8
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med totalt 384 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid Södersjukhuset i Stockholm
Projektet innebär total ombyggnation av plan 1 - 7 i Byggnad 17 och 18 för att åstadkomma vårdavdelningar med 168 enpatient-rum med tillhörande duschrum ned Rullstols WC-standard.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Botkyrka, etapp 2
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med totalt 384 lägenheter. Projektet kommer att delas in i etapper.
Förstärkningsåtgärder på Gröndalsbroarna i Stockholm
Betongreparation stöd (stöd i vatten) och lagerbyte. Förstärkning av ändtvärbalkar. Förstärkning av kassuner.
Underhållsåtgärder i järnvägsunnlar inom Stockholms kommun
Huvuddel 1: Mälarbanan Håbotunneln, Mälarbanan Svartvikstunneln, Kvedesta 8A, Södertälje Tunnel Kvedesta 8B, Södertälje Malmsjötunneln, Huddinge Karlslundstunneln och Västberga Västbergatunneln, Huvuddel 2: Björnkullatunnlarna 1A, Björnkullatunnlarna 1B, Björnkullatunnlarna 1C och Björnkullatunnlarna 1D. Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2022-12-15 och huvuddel 2 2024-12-16.
Reparation av broar vid trafikplats Nyboda
Reparation av kantbalkar, utbyte av övergångskonstruktioner och tätskikt.
Ombyggnad av läktarbyggnaden på Grimsta IP, Vällingby
Sättningsskadorna i byggnaden är till större lokaliserade i plan 1 och omfattningen går i korthet ut på att plan 1 rivs ut i sin helhet. Grundförstärkning utförs med pålning, nya golvkonstruktioner gjuts och rumsbildningar med tillhörande installationer återuppbyggs i samma omfattning och utseende som idag. Ombyggnadsarea ca 1 500 m².
Bergskärningar i Distrikt Stockholm/Öst
Bergrensning och förstärkning. Underhållsarbete av A-klassade bergsskärningar. Entreprenaden är uppdelad i 3 paket; paket 1 - väg E4 och E20, paket 2 - väg 222 och paket 3 - väg 73.
Renovering av kaj i Värtahamnen, Stockholm
Avser kajrenovering av kaj 507 i Värtahamnen. Omfattar delvis rivning av befintlig krönbalk av betong. Ny spont installeras utanför befintlig kajlinje och förankras med stag i berg, sponten förstärks med två (2) hammarbandsnivåer varav den nedre monteras i nivå med befintlig botten. Ny krönbalk gjuts. Kajen förses med fendrar, pollare och kajstegar. Återställningsarbeten av bitumenbeläggningar och marksten ingår.
Stamrenovering av flerbostadshus i Ronna, Södertälje
Etapp 1, Kv. Säteriet 1 omfattar stambyte och renovering av Sköldvägen 1-13 i Ronna Södertälje. Etappen består av av två (2) huskroppar, fyrtionio (49) stycken lägenheter med fyrtionio (49) stycken badrum, tjugoen (21) stycken wc. Etapp 2, del av Kv. Sätesgården 1 omfattar stambyte och renovering av Sköldvägen 2-14 i Ronna, Södertälje, bestående av två (2) huskroppar, sextioen (61) lägenheter med sextioen (61) badrum, fjorton (14) Wc.
Ombyggnad av restaurang i Stockholm
Tidigare barnvagnsbutik skall anpassas till restaurangverksamhet. Nytt separat ventilationssystem skall installeras samt avlopp från kök kommer att kopplas till bef. fettavskiljare i fastigheten. Bta 383 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Renovering av kontorslokaler.
Påbyggnad av flerbostadshus i Sundbyberg
Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom en påbyggnad tillföra två nya våningsplan på en befintlig byggnad. Påbyggnaden avses inrymma cirka 20 nya lägenheter.
Stambyte flerbostadshus i Botkyrka. Option 3
Denna option avser Odlingsvägen 14, 16, 18

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).