Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Stockholms län

Botkyrka (27)
Danderyd (16)
Ekerö (3)
Haninge (26)
Huddinge (32)
Järfälla (13)
Lidingö (14)
Nacka (30)
Norrtälje (18)
Nykvarn (3)
Salem (3)
Sigtuna (9)
Sollentuna (12)
Solna (42)
Stockholm (339)
Sundbyberg (16)
Tyresö (6)
Täby (17)
Vaxholm (4)
Värmdö (12)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 709 st.

Renovering av flerbostadshus i Järfälla
Upphandlingen omfattar projektering och renovering av uppskattningsvis ca 3 200 lägenheter. Antalet lägenheter ska ses som en preliminär uppskattning och inte uppfattas som en total omfattning avseende vad som kommer att ingå i entreprenaden i Fas 2. Järfällahus har som målsättning att renovera 250–350 lägenheter per år. Entreprenaden kommer att delas upp i huvuddelar som kommer att beställas var för sig Arbeten som ingår i entreprenaden: Inom lägenheterna totalrenoveras badrum och WC med avseende på installationer, ytskikt och inredning. Kök förses med nya installationer av kall- och varmvatten samt spillvattenledningar. Lägenheternas elsystem helrenoveras. I fastigheter där lägenheter renoveras byts system ut för VVC, kall- och varmvatten samt spillvatten. Spillvattensystemet byts även i stammar och bottenplattan fram till huvudledning. Dagvattensystem byts till samlingsledning. Elserviser och elstigare byts ut och el-centraler renoveras alternativt byts ut. Arbeten som kan komma att ingå i entreprenaden: - Byte av kök och ytskikt i lägenheter. - Renovering av dagvattensystem (dränering och takavvattning). - Renovering av markförlagda ledningar för spill- och dagvatten mellan hus och förbindelsepunkt i gatan. - Utbyte av ledningar för värme, kall- och varmvatten förlagda i kulvertar. - Utbyte av kallvatten-service mellan hus och anslutningspunkt i gatan. - Energiåtgärder för att minska fastigheternas totala energiförbrukning och effekttoppar. - Täthetsåtgärder i ventilationssystemet i form av montage av nya kanaler. - Åtgärder i allmänna utrymmen, och åtgärder för ökad trygghet. - Åtgärder av övriga brister och behov som framkommer under entreprenadtiden. Järfällahus behov bedöms omfatta följande område: Engelbrektsområdet - Magnusvägen, Birgittavägen och Engelbrektsvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 520 lägenheter. D-området - Drabantvägen, Husargränd och Magnusvägen. Preliminärt behov av renovering av ca 370 lägenheter. Sångvägen - Sångvägen och Nibblevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 460 lägenheter. Söderhöjden - Frihetsvägen, Tomasvägen, Vasavägen, Hammarvägen och Dackevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 820 lägenheter. Tallbohov – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 800 lägenheter. Dackehöjden – Snapphanevägen. Preliminärt behov av renovering av ca 120 lägenheter.
Om-, till- och nybyggnationer av anstalt i Österåker
Kapacitetsökning med fyra boendehus med 48 platser var, ett boendehus med 32 platser, samt ett boendehus med 16 platser. Totalt 240 nya platser. Som en konsekvens byggs även fyra nya sysselsättningshus. Det görs även anpassningar av personalutrymmen, inpassering för personal, centralvakt, sjukvårdsmottagning, omlastningscentral, miljöstation och avfallshantering.
Folkets Hus, ombyggnad av kongresshall, hotell ca 250 rum, Dansenshus mm i Stockholm Norrmalm.
Utsedd leverantör av dörrar är Daloc AB. Utsedd leverantör av teleskopläktare är Priebe-ScanRIG AB (PSRIG). Utsedd leverantör av glasbetong är Vetro Group AB. Utsedd entreprenör för leverans och montage av ljudrum är Kungsmontage Projektutveckling AB.
Modernisering och renovering av Avicii Arena, Stockholm
NCC:s uppdrag omfattar renovering och modernisering av arenarummet. Arenan kommer att bli mer flexibel med målsättningen att skapa en närmare publikupplevelse. NCC kommer även att bygga nya gondol-lounger och en ny konstruktion, en ring, ovanför arenans ekvator. Från ringkonstruktionen byggs bland annat en ny rigg och en konstruktion för rörliga paneler.
Ombyggnad till bergrumsgarage på Djurgården, Stockholm
Objektet avser nybyggnation av garageanläggning för ca 1300 parkeringsplatser i 8 plan i befintligt bergrum som ska utökas och anpassas för ändamålet. Garageanläggningen är uppdelad på två befintliga bergrum; västra och östra skeppet. Option 1: Berg- och schaktarbeten för tunnel mellan CA Fastigheters garage och Hjorthagsgaragets infartsramp. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2. Option 2: Berg- och schaktarbeten för hisschakt för hiss 01e. Omfattning av arbetena är ej fastställda och definieras under fas 1 och fas 2.
Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm mitt
Bandel 404 enbart för tiden 2024-05-01 - 2024-09-30. Kontraktstid 5 år + 2 optionsår. Sträckorna Ulriksdal-Älvsjö, Citybanan och under en del av kontaktstiden sträckan Tomteboda-Sundbyberg. Ca 128 358 spårmeter och 336 spårväxlar.
El och teleinstallationer längs nya tunnelbanan
400 V installationer (t.ex. belysning, kraftuttag) samt teleinstallationer (t.ex stamnät optofiber, kamerainstallationer, radiosystem, IP-nätverk) i både spår- och servicetunnlarna. Avser sträckan Kungsträdgården-Nacka samt Sofia-Sockenplan.
Ombyggnad av uppställningsplatser och bryggor vid Stockholm Arlanda Airport
Projektet innebär en reinvestering i ca 30 uppställningsplatser på Arlanda Pir A, Pir B och Pir C. De äldsta delarna av flygplatsens ramper byggdes i mitten av 70-talet. Sedan dess har få större reinvesteringar i infrastrukturen genomförts vilket innebär att flera delar av infrastrukturen närmat sig sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Etapp 1 omfattar 10 kod C platser och en kod E plats med mellanliggande rampyta, total ca 85 000 kvadratmeter. Projektet inkluderar reinvestering i dagvatten inkl anläggningar för uppsamling av glykolförorenat vatten, dricksvattenledningar, transportsystem för flygplansbränsle så väl som betong- och asfaltsytor. Samtidigt kommer även det bakomliggande elsystemet att förstärkas, laddinfrastrukturen byggas ut och en uppställningsplats för el-flygplan kommer att iordningsställas. Dessutom kommer även bryggorna som ansluter mot flygplanen att bytas ut, dessa kommer kopplas till 11 nya byggnader (ca 200 m2 styck) och gångbryggor mot terminalen (mellan 20 och 45 meter långa). Viss anpassning inne i terminalbyggnad kommer att krävas. Arbetet kommer ske inom ett avgränsat område på flygplatsens flygsida (airside), i direkt anslutning till pågående flygtrafik. Den upphandlade konsultgruppen ska tillsammans med en tidigare upphandlad arkitekt och en leverantör av passagerarbryggor detaljprojektera etappen. Genomförandet av projektet beräknas ta 7–10 år, beroende på hur stora etapper projektet kan delas in i. Första etappen planeras genomföras 2024 – 2026. Projektering för etapp 1 planeras pågå Augusti 2023- Februari 2024. Uppdraget omfattar detaljprojektering inklusive relationshandlingar för etapp 1, samt option på kommande etapper.
Totalrenovering av kontorshus på Södermalm, Stockholm
Totalt 5 huskroppar och ett parkeringsgarage. Förutom en utbyggnad på drygt 1 100 kvadratmeter uthyrbar kontorsyta genomgår hela fastigheten en omfattande renovering och hållbarhetsanpassad uppgradering. Detta görs i linje med EU-taxonomin och BREEAM In-Use med mål om att nå nivån Outstanding.
Nybyggnad av skola i Sandudden
Avser nybyggnad av Sanduddens skola. 900 elever. Nybyggnad av skolbyggnader, idrottshall, komplementbyggnader, murar, parkeringsplatser och bullerplank samt rivning av befintlig byggnad på fastigheten Träkvista 3:99.
Stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus i Haninge
Stambyte med tillhörande våtrumsrenovering: Söderby 2:9|söderby 2:39|söderby 2:45|söderby 2:5|söderby 2:30|söderby 2:56|söderby 2:8|söderby 2:31|söderby 2:57|söderby 2:3|söderby 2:46|söderby 2:47.
Verksamhetsanpassning av skola i Enskede gård, etapp 2
Projektet avser en renovering och anpassning av en gymnasieskola med praktisk inriktning till en gymnasieskola med teoretisk inriktning kombinerad med en grundskola högstadium. Antal elever ska ökas från 460 elever till totalt 1200 elever, fördelat på hälften för vardera gymnasieskolan och högstadium. Total Bruttoarea för hela skolan är ca. 14 500m2. Total bruttoarea för Etapp 2 som denna upphandling innefattar beräknas till ca 10 500 m2. Etapp 2 består av ombyggnad och renovering av hus C, D, E, F och G. samt rivning av hus H och sophuset utanför hus C. Dessutom ska skolgården upprustas.
Om- och tillbyggnad av skola i Farsta, Stockholm
Projektets mål är att öka skolans kapacitet med 520 elevplatser till totalt 1080 elevplatser, samt att möjliggöra för F-9 verksamhet.
Upprustning av broar över Skurusundet
Renovering och ombyggnad av två parallella broar, ombyggnad till gång- och cykelväg samt lokalväg.
Ombyggnad av skola i Vällingby, Stockholm
Objektet avser ombyggnation av Grimstaskolans befintliga lokaler. Skolan är en F-9, dimensionerad för 850 elever och utgörs idag av tre sammanlänkade hus, B, C och D. Projektet avser ombyggnation av skolans lokaler och omfattar fullständigt utbyte av de tekniska systemen, total renovering av befintligt tillagningskök, delvis ombyggnation av befintlig planlösning, komplett ytskiktsrenovering, byte av samtliga dörrar samt renovering av befintliga entrépartier och fönster. Projektet innefattar även ny hiss med hisschakt, radontätning samt konstruktiva åtgärder i stomme och bjälklag. Byggnadens takavvattning kopplas på nytt dagvattensystem med fördröjningsmagasin, dränering utförs runt samtliga byggnader samt ny fettavskiljare installeras under mark. Markarbeten, markschakt och bergschakt delvis under grundvattennivå för nya fläktrum under befintlig byggnad, nya ventilationstorn samt fördröjningsmagasin. Objektet avser nybyggnad av lastkaj med returstation om ca 25 kvm.
Påbyggnad av sjukhus i Södertälje
Fyra nya våningsplan för geriatrisk vård.
Utveckling av Söderhallarna på Medborgarplatsen, Stockholm
Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Centrumändamål omfattar publik kommersiell och kulturell verksamhet och arbetsplatser med ett kreativt och skapande innehåll. Planförslaget möjliggör en modernisering av byggnaderna samtidigt som de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena respekteras. Byggnaderna inrymmer saluhall med butiker, restauranger, kontor, biograf, systembolag, och apotek. Detaljplaneförslaget innebär att byggnaden inom Fatburen 1 kan byggas på med ytterligare våning för centrumändamål/kommersiella lokaler.
Om- och påbyggnad av kontor i Stockholm
Efter ombyggnationen beräknas lokalerna omfatta ca 12 600 kvm (LOA). När projekt är färdigställt ska byggnaden certifieras enligt BREEAM Bespoke nivå Excellent.
Ombyggnad av kontors- och labblokaler, Campus Solna
Avser genomförande av ombyggnad av Fysiologen. Total BTA är ca 8200 kvm. Byggnaden är vakant och behöver därav byggas om för eventuell förhyrning till ett flertal nya kunder. I dagsläget finns inte någon hyresgäst, men målet är att hitta kunder som stödjer verksamheten på Campus och bidrar till att stärka visionen om kunskapsnavet för Life Science.
Basunderhåll av järnvägsanläggning på bangårdar i Stockholm
Bandel 402, 403, 405, 406 och 407. 5 års kontraktstid + 2 optionsår.
Ombyggnad av signalställverk i Hagalund
Utbyte av utdelssystem i signalställverk, JZU840 till OCS950.
Ombyggnad av vård- och omsorgsboende i Farsta, Stockholm
Fastigheten består av två sammankopplade souterrängbyggnader som idag inrymmer vård- och omsorgsboende, servicehuslägenheter samt dagverksamhet. Del av hus A och hela hus B är nu aktuell för en total byggteknisk upprustning. Ombyggnaden omfattar även upprustning av innergårdarna. Ombyggnaden omfattar ca 10 500 kvm.
Ban-, el- och signalprojektering för Trafikverket Nationellt
Underhåll av järnväg avseende löpande, akuta och tidskritiska projekteringsuppdrag. Uppdrag av enkel art inom teknikområdena bana, linjebunden el och icke linjebunden el samt signal. Avtal på 4 år med option på ytterligare 4 år (1+1+1+1).
Underhållsbeläggning varma i Stockholms län
Beläggningsgrupper; AB01 FRHE Norr 1, AB02 FRHE Norr 2, AB03 FRHE Söder, AB04 Just. topp+fr slitlager Söder, AB05 Komplexa och AB06 Just.topp+fr slitlager Norr.
Tillbyggnad av kollektivkörfält på väg 261 sträckan Finnbo-Kärsön
Tillbyggnad av ytterligare kollektivkörfält, flytt av befintlig gc-väg från norra sidan av Ekerövägen till den södra.
Ombyggnad av kontorsfastighet i Stockholm
Ombyggnad av kontorsfastighet ca 10 000 kvm.
Renovering och ombyggnad av flerbostadshus i Sollentuna
Totalentreprenad avseende renovering och ombyggnad av befintligt bostadshus.
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Byggnadsvolymen utökas från dagens 40 000 kvadratmeter BTA till 44 980 kvadratmeter BTA. Utökningen sker genom en påbyggnad med två kontorsvåningar på befintlig byggnad samt en inbyggnad av den terrass som finns mot Mäster Samuelsgatan med en volym i fyra våningar.
Upprustning/renovering av lägenheter på Värmdö
Avser upprustning/ombyggnad av 165 lägenheter på Stavsnäs Gärde 1-19, Värmdö.
Utbyggnad av Sofielunds reningsverk i Huddinge
Sofielunds lakvattenreningsverk behöver byggas ut och kompletteras med tillkommande processteg för förbättrad avskiljning av PFOS, PFOA och tungmetaller.
Nybyggnad av multihall i Fisksätra, Nacka
Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel. Den befintliga sporthallen har en bruttoarea om ca 1800 m2. Den nya tillbyggnaden kommer att omfatta en bruttoarea om ca 3600 m2. Sammantaget beräknas hela den nya multihallen få en ny sammanlagd bruttoarea om ca 5400 m2.
Invändigt underhåll av skola i Skärholmen, Stockholm
Bredängsskolan består av fem huskroppar: hus A, G, H, I och V. Projektet omfattar i huvudsak: - Stambyte (tappvatten, värme och avlopp) av befintliga VVS -installationer i hus A, G, H och I. - Ombyggnad av befintligt storkök och matsal i hus A med ny fettavskiljare och matavfallsskiljare samt ny kökskyla. - Tillfällig matsal i nuvarande café och aula. - 6 ventilationsaggregat byts ut. - El- och telearbeten, befintlig installation ersätts med ny. - Nytt brandlarm i samtliga byggnader - Arbete relaterat till brandskydd, akustik och tillgänglighet (HIN åtgärder) - Ytskikten åtgärdas som en följd av ovan nämnda arbeten. - Renovering av befintliga fönster
Upprustning av brandstation på Kungsholmen, Stockholm
Upphandlingen omfattar ombyggnad av Kungsholmens brandstation. Entreprenadformen är utförandeentreprenad upphandlad som en generalentreprenad. För vissa delar kommer dock entreprenören att ha ett projekterings- och funktionsansvar. Byggnaden har uppnått sin tekniska livslängd och är i stort behov av en större byggnadsteknisk upprustning samt utbyte av samtliga tekniska installationer. För att verksamheten ska kunna fungera under ombyggnadstiden ingår det i entreprenaden att uppföra en tillfällig brandstation av moduler och tält på anvisad plats vid S:t Görans sjukhus. Även av-etablering av den tillfälliga brandstationen samt återställning av mark ingår.
Tillbyggnad av lager i Nykvarn
Tillbyggnad av lagerbyggnad. Anläggningen som för nuvarande är drygt 37 800 m2 byggs ut med ytterligare 7 500 m2
Rotrenovering av kontorsfastighet i Huddinge
Kontorslokaler samt nya restauranger.
Renovering av kajer i Vaxholm
Projektet beräknas pågå under flera år framöver. Ombyggnationen ska genomföras i tre etapper. Etapp 1 börjar vid Västerhamnsplan och sträcker sig fram till det södra hörnet vid busshållplatsen på Söderhamnsplan. Etapp 2 från Hotell Vaxholm till Cronhamnsplan och Etapp3 från busshållplatsen på Söderhamnsplan till Hotell Vaxholm. Entreprenaden planeras att påbörjas tredje kvartalet 2023 och färdigställas avseende mark och anläggningsdelen under andra kvartalet 2025 för grundläggning, mark och anläggningar vilket medför vinterförhållanden under större delen av entreprenaden. Sista finplaneringen planeras att färdigställas under hösten 2025.
Ny beläggning på torg i Stockholm
Trafikkontoret avser att rusta upp Sergels torg. Sergels torg är Stockholms mest centrala offentliga plats. Projektområdet omfattar Sergels torgs nedre nivå med det svartvita triangelmönstret bestående av Plattan och Sergelarkaden, samt rampen längs med Brunkebergsterrassen. Projektet omfattar byte av samtliga plattor, underliggande markvärmeslingor samt tätskikt.
Ombyggnad, rivning och nybyggnad av skolbyggnader i Bandhagen etapp 1
Objektet avser om- och tillbyggnad av Bäckahagens skola som i dagsläget rymmer ca 5-600 elever. Skolan ska efter om- och tillbyggnaden rymma 1110 elever. Projektet omfattar bland annat: Omfattade rivning av ett äldre trähus och en paviljong – hus H och hus G, nybyggnation av hus J samt ombyggnation av hus D.
Ombyggnad av butik i Stockholm
Ombyggnad butiker.
Stambyte och utvändiga arbeten på flerbostadshus i Stockholm
Stambyte och renovering av gatu- och gårdsfasader inkl. kulörbyte på flerbostadshus. Byte av balkongräcken till nya smidesräcken samt nya lägenhetsavskiljande balkongskärmar.
Exploateringsarbeten inför verksamhetsområde Stockholm Syd, Södertälje kommun
Denna upphandling avser objektet gällande Markentreprenad Almnäs Etapp 3, Södertälje. Södertälje kommun utvecklar, tillsammans med Nykvarns kommun, verksamhetsområdet Stockholm Syd som ett logistik- och verksamhetsområde i sydvästra Stockholm.
Renovering och verksamhetsanpassning på Södermalm, Stockholm
Byggnaden är i undermåligt skick och har ett akut behov av genomgripande renovering avseende tak, fasad, bärande stomme och ytskikt. Fastighetens innergård vilar på ett betongbjälklag vars balkar börjat korrodera till den grad att hållfastheten dömts ut. Balkarna vittrar sönder och ger upphov till att betongputs från undersidan släpper, lossnar och sedan ramlar av från konstruktionen. Innergårdens konstruktion har passerat sin tekniska livslängd
Ombyggnad av flerbostadshus i Hökarängen
Samtliga befintliga badrum och WC ska renoveras och i kök och pentry/kokvrå ska varsam renovering utföras. Samtliga tvättstugor ska moderniseras och allmänna utrymmen som lägenhetsförråd på vind och i källare, trapphus och entréer och korridorer renoveras med avseende på ytskikt och belysning. Fönster ska målas invändigt, justeras och kompletteras samt förses med nya tätningslister. Värmesystem och ventilation ska injusteras. Fullständig radonmätning ska utföras. Adress: Lingvägen 177, 179, 181, 183.
Upprustning av bussdepå i Gubbängen
Upprustning för elbussar. Markarbeten, nybyggnad teknikhus.
Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av brandstation i Farsta, Stockholm
Huvuddel 1 omfattar etablering/uppförande av den tillfälliga brandstationen, inkl. verksamhetsanpassningar. I preliminärt föreslagen tidplan ingår ca 4 månader för etablering- och verksamhetsanpassning samt ca 1 månad för brandförsvarets överflyttning av verksamheten. Den tillfälliga brandstationen ska placeras på anvisad plats inom fastigheten se situationsplan.Den tillfälliga brandstationen ska bestå av modulbyggnad för personal och tält för brandbilar. Entreprenören har projekterings- och funktionsansvar för den tillfälliga brandstationen. Huvuddel 2: Om- och tillbyggnad av brandstationen Huvuddel 2 omfattar i huvudsak rivnings-, pålnings-, grundläggnings-, mark-, bygg- och målningsarbeten samt el-, rör-, luftbehandlings, sprinkler samt styr-och övervakningsinstallationer. I huvuddelen ingår även en del arbeten som behöver utföras innan huvuddel 1 kan påbörjas. Dessa arbeten omfattar bl.a. rivning av befintlig carport, vissa ledningsarbeten i mark, schakt och borttransport av förorenade massor, röjning av viss växtlighet. I huvuddel 3 ingår följande arbeten: Av-etablering av den tillfälliga brandstationen. återställningsarbeten, såsom uppbyggnad av ny carport, montering och installation av laddstolpar, återställning mark samt finplanering av markanläggning
Drift och underhåll av trafikutrustning inom region Öst/Stockholm
Drift och underhåll av trafikutrustning i AB, C, D, E, T och U-län. VMS-skyltar, avstängningsanordningar samt MCS. Östra regionen kontraktstid tom 2027-02-28 med option på ytterligare 2+2 år. För Mellersta och Sydöstra regionen kontraktstid tom 2025-02-28 med option på ytterligare 1+1 år.
Stambyte i flerbostadshus i Huddinge
Planer för upprustning av vattenledningar och rörstammar på Bäckgårdsvägen 34-40 i Vårby Gård. Fokus ligger på badrum samt i viss mån kök.
Yttre renovering mm på del av Karlsbergs slott i Solna
Restaureringsåtgärder avser: - Dränering och dagvattenhantering - Omputsning av fasaderna - Renovering av fönster, portar, luckor - Omläggning av plåttak
Ombyggnad till seniorbostäder i Vasastaden, Stockholm
Avser en total byggteknisk upprustning för att ändra användning från Vård- och omsorgsboende till ca 86 stycken seniorbostäder. I fastigheten finns även en förskola och storkök. Omfattar även upprustning av innegården. Ombyggnaden omfattar ca 7400 m².
Underhåll av vägtunnlar inom Stockholms län
Tunnelunderhåll väg 2024-2026. Törnskogstunneln, Södra länken, Muskötunneln och Norra länken.
Ombyggnad av hotell i Stockholm
Utvändig ändring av hotell som avser nya takhuvar och rivning av bef. större takhuvar samt ett nytt avfallsutrymme inne i byggnaden på entréplan. Ny planlösning entréplan: personalutrymmen med omklädning, dusch, wc. Nya brandcellsgränser. on. 600 m2.
Upprustning av Marenplan i Södertälje
Denna upphandling avser att ersätta befintliga kajer med nya kajkonstruktioner, eftersom de befintliga kajerna tjänat ut. I entreprenaden ingår även arbeten för ny fontän.
Säkerhetshöjande åtgärder på statliga vägnätet i Stockholms län
Reinvestering och upprustning av säkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet och dess anläggningar. Möjlig option 1+1 år. Omfattar bland annat kameror, inbrottslarm, lås och smidesåtgärder.
Drift och underhåll av högspänningsanläggningen i Stockholms kollektivtrafik
Avtalstid 1 april 2024 till 1 april 2029, option på ytterligare 2 år. Omfattar starkströmsanläggningar för kraftförsörjning av bansystem och bussdepåer med tillhörande kabelnät samt kabelschakt samt ett antal objekt som till exempel ställverk, kopplingscentraler och nätstationer.
Tillbyggnad av teatrar i Skärholmen, Stockholm
Påbyggnad i höjd av teater. Grönklassad byggnad.
Markförstärkningsentreprenad i Sydöstra Boo
Avser markförstärkning med kalkcementpelare, hjälparbeten samt återställningsarbeten efter genomförd markförstärkning. Entreprenaden omfattar ca 300m väg på två platser inom Sydöstra Boo.
Fasad- och takrenovering på Manillaskolan på Djurgården i Stockholm
Statens Fastighetsverk har för avsikt att renovera Manillaskolans huvudbyggnad. Byggnadernas fasadputs är i dåligt skick och i behov av putslagning och avfärgning. Fönster och portar ska underhållsmålas. Huvudbyggnadens tak ska läggas om.
Stamrenovering i flerbostadshus i Solna
Stamrenovering i flerbostadshus på Huvudstagatan 7-11.
Rivning av fastigheter i Årsta, Stockholm
Avser fastigheten Postgården 2 & 4 som ligger väster om Årstafältet och gränsar till Åbyvägen och Ersta gårdsväg. Byggnaden på Postgården 2 är idag en lager- ,restaurang- padelhall och kontorsbyggnad med en totalyta av ca 26 000 kvm. Byggnaden på Postgården 4 är idag en lager- och kontorsbyggnad med en totalyta på ca 2 600 kvm. Byggnaden på Postgården 4(gamla 5) är idag lager- och kontorsbyggnad med en totalyta på ca 8 000 kvm.
Upprustning av flerbostadshus i Riksby, Stockholm
Följande åtgärder ingår i projektet: - Byte av liggande stam i källare - Säkerhetspaket i källare i form av brytförstärkta källardörrar, rörelsestyrd belysning, uppdatering av låssystem, målning av väggar och tak samt belysta utrymningsskyltar - Dräneringsarbeten, dagvattenhantering - Takarbeten - Vindsisolering - Upprustning av trapphus - Tilläggsisolering och omputsning av fyra hus - FX-system - Installation av solceller - Injustering av värmeanläggningen - Installation av laddstolpar
In- och utvändigt underhåll på flerbostadshus i Tensta, Stockholm
Projektet omfattar renovering av kv. Krällinge 1, Tensta, 157 lägenheter och 14 lokaler i 2 lamellhus på 3 och 7 våningar. Projektet omfattar i huvudsak: - Renovering av fasader och socklar. - Tilläggsisolering av fasader inkl anpassningar till intilliggande byggnadsdelars anslutning. - Byte av balkongplattor - Renovering av balkongräcken och skärmar mm. - Byte av fönster/fönsterdörrspartier - Nya ytterväggar på balkongplattor. - Provisorisk vägg I vardagsrum - Demontering och återmontering av radiatorer i vardagsrum - Byte och komplettering avseende samtliga plåtbeslag, fönsterbleck etc. i fasad. - Diverse sanerings-, målnings- och el-arbeten mm. - Renovering av skärmtak. Arbetena kommer att utföras med kvarboende hyresgäster. Projektet kommer att utföras i 2 etapper.
Stamrenovering i flerbostadshus i
Totalt 334 badrum och duschrum kommer att få nya avlopps- och vattenstammar.
Ombyggnad av Östra och Västra Gymnasiehusen, Stockholm
Entreprenaden omfattar ombyggnation av Östra och Västra gymnasiehusen på Riddarholmen med bland annat byte av installationer, installation av ny hiss, utvändiga markarbeten, arbeten på fasader, tak och ytskikt samt hyresgästanpassningar.
In och utvändig renovering på äldreboende i Stockholm
Invändig renovering. Renovering av balkonger, skärmtak samt entrépartier. En ny ytterdörr tillkommer på vårdbyggnad.
Teknisk upprustning och anpassning till kontorslokaler på Kungsholmen, Stockholm
Avser teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av Kanalhuset, Pilträdet 12.
Upprustning av kaj i Danderyd
Avser upprustning av kaj/båthamn.
Groventreprenad för ledningar samt väg i Bromma, Stockholm
Entreprenaden avser grovplanering inför exploatering inom projekt Archimedes. Huvudsakligen omfattas: Ledningsomläggning inkl. schakt, Vägarbete, Anläggning av skelettjordar, Betongarbeten, Bergschakt, Fyllnadsarbete, Stödmur, Trafikanordningar mm. Objektet är beläget i Bromma, Mariehäll, vid Karlsbodavägen.
Totalrenovering av kontorsfastighet på Östermalm, Stockholm
Upphandlingen avser/omfattar renovering och viss ombyggnad av befintliga lokaler. Renoveringen beräknas totalt till drygt 10.000-15.000 m2 Övergripande omfattning av entreprenaden: - Ut- och invändiga byggarbeten (totalrenovering av kontorsfastighet ev. inkl. storkök). - Installationsarbeten (Ventilation, VS, El, Sprinkler, Kyla m.m.).
Upprustning och modernisering av badhus i Fittja
Entreprenaden avser upprustning och modernisering av Fittjabadet. Del 1 – Ombyggnad Del 2 – Tillbyggnad Option A
Trafikomläggning Norrtull E-450, projekt Hagastaden i Stockholm
Entreprenaden omfattar Väg- och ledningsarbeten för temporär utformning av trafiksystemet Norrtull Sveaplan, Förläggning av betongledning DN1000 samt Rivning av gångtunnel.
Utbyte av höghållfasta lager på Lidingöbron, etapp 2
Bro 100-808-1, 100-808-2, 100-808-3, 100-808-4, 100-808-5, 100-808-6 och 100-888-1. Stöd 112, 122, 212, 222, 232, 242, 252, 262, 313, 631, 638 samt 721.
Klottersanering inom region Stockholm
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Marksänkning 2 inom Slakthusområdet, Stockholm
Avser marksänkning med ledningsflyttar och förberedande ledningsflyttar för kommande entreprenader öster om Hallvägen. Samt slopning av ett betongtråg (garageutfart Arenavägen från Tele2 garaget) och en fd arbetstunnel. Arbetsområdet sträcker sig från Enskedevägen i söder till Palmfeltsvägen i norr.
Ombyggnad av kontor i Stockholm etapp 1
Tre sammankopplade kontorshus där första etappen som ska påbörja snarast avser rivning av invändiga väggar och installationer (lättrivning) Gladan 5, 6 & 7.
Integrerat brounderhåll Stockholm Syd
Integrerat Brounderhåll Stockholm Syd 2024-2026. Förutbestämda 570 broar, rensning av koner och rengöring av kantbalkar, räcken, övergångskonstruktioner, ytavlopp och pelare i vägmiljö. Tillståndbaserade 5 broar. Akuta och mindre underhållsåtgärder.
Stambyte och badrumsrenovering i Grantorp, Flemingsberg
Stambyte, badrumsrenovering samt förbättringar i kök. 5 etapper, totalt 1 218 lägenheter.
Stambyte och upprustning av flerbostadshus i Sollentuna
Entreprenaden avser stambyte och upprustning av befintliga byggnader på fastigheten Släggan 1. Fastigheten består av 199 stycken lägenheter fördelade över sex stycken lamellhus. Byggnaderna uppfördes i mitten av 1960-talet.
Ombyggnad till studentbostäder i Stockholm
Efter ombyggnationen av den nära 4 000 m2 stora byggnaden kommer den att rymma 72 lägenheter för 86 boenden samt en gemensamhetslokal tillgänglig för alla i huset. Bostäderna byggs enligt Akademiska Hus bostadskoncept Academic Living, vilket innebär att de kommer att innehålla olika typer av lägenheter - allt från klassiska ettor med eget kök till lägenheter där upp till sex personer delar på gemensamma ytor som badrum och kök. Byggnaden är grönklassad och ligger inom fastigheten Norra Djurgården 1:45, Frescati Hage.
ROT-renovering av flerbostadshus i Bro etapp 2
ROT-renovering på befintliga lägenheter vilket omfattar ca 260 hyreslägenheter i 13 st fastigheter. Lägenheterna varierar från 1 rok till 5 rok. Objektets läge är Fasanstigen 1-44, 197 32 Bro. Projektet är planerat att genomföras i sju (7) huvuddelar: Huvuddel 1: Planerings- och projekteringsfas. Huvuddel 2-7: Detaljprojekterings-, produktions- och överlämningsfas.
Ombyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Ombyggnad av gymnasieskola.
Renovering av idrottshall i Täby
Avser renovering av idrottshall.
Finplaneringsarbeten vid område D och norra Norra Stationsparken, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av gator och park inom Hagastaden. Huvudsakligen omfattas Betongarbeten, Naturstenshällar och beklädnadssten, vissa ledningsförläggningar, Lekutrustning, Asfaltering samt Plantering.
Underhåll av Citybanan i Stockholm
Pumpstationer och tillhörande teknik, tunnelventilationssystem, fastighetsteknik, styr- och reglerteknik, lågspänningsutrustning, UPS och reservkraft, brandskydd, säkerhetssystem tunnel. Bandel 409, 6 km lång pendeltågstunnel. Bandel 409, 30+970 (Karlberg) till 2+286 (Stockholms södra).
Renovering av kontor mm i Stockholm
Fastigheten skall totalrenoveras och utvecklas till en modern och attraktiv mötesplats med anpassade lokaler för kontor och kommersiell verksamhet.
Upprustning av bussdepå i södra Stockholm
Upprustning för elbussar. Markarbeten, nybyggnad teknikhus.
Finplaneringsarbeten vid Södra Hagaplan, Hagastaden Stockholm
Entreprenaden avser finplanering av torgyta och gata där södra delen av det nybyggda torget Hagaplan ska finplaneras. Finplanering innebär i huvudsak: - Läggning av stora naturstenshällar, - Byggnation av skelettjordar, - Montering av möbler, cykelställ, belysningsstolpar och annan utrustning. I denna entreprenad ingår även finplanering för del av Gävlegatan, del av Hagaesplanaden samt ny toppbeläggning samt målning för del av Solnavägen.
Ombyggnad av förskola till anpassad grundskola i Tumba
Objektet avser ombyggnad av dagens förskolan Prästkragen till en anpassad grundskola.
Integrerat brounderhåll Stockholm Nord
Integrerat brounderhåll 2024-2026. Förutbestämda 625 broar, rensning av koner och rengöring av kantbalkar, räcken, övergångskonstruktioner, ytavlopp och pelare i vägmiljö. Tillståndsbaserade 4 broar. Akuta och mindre underhållsåtgärder.
Om och tillbyggnad av skola i Nacka
Om och tillbyggnad av Kunskapsskolan.
Ut- och ombyggnad av allmän plats i Sollentuna, etapp 1
Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten bl.a. rivning av befintlig kantsten, sättning av ny kantsten, rivning av asfalt, åtgärder för yt- och dagvatten från gatan och GC-banorna, två (2) st. nya trafiksignalanläggningar, nya belysningsstolpar, trädgropar och planteringar mm. Arbetet kommer att utföras i en trafikerad stadsmiljö där ca 16 000 st. fordon passerar dagligen. Denna entreprenad omfattar finplaneringsarbeten på delar av Turebergsleden, Kanalvägen och Bagarbyvägen samt Love Almqvistväg.
Renovering av förvaltningslokaler i Stockholm
Byggnaden används som kontor- och möteslokaler. Projekt omfattar husdel 1 och 2 med BTA om ca 5800 m2. Avser upprustning av befintliga lokaler, tillgänglighetsanpassning, viss rumslig utökning, ytskiktsrenovering, installationer (el, vvs och ventilation), fönsterrenovering samt utvändiga markiser.
Ombyggnad av gång- och cykelväg längs väg 260, Ältastråket
Projektet innefattar totalt 3,7 km gång- och cykelväg. Sträckorna är en på cirka 3 kilometer inom Älta tätort och den andra på cirka 700 meter från Nacka kvarn/Hästhagen fram till Nackanäsbron.
Spårväxelbyte i Flemingsberg och Tumba
Växelbyte, spår- och ballastbyte på Driftplats Flemingsberg och Driftplats Tumba.
Anläggande av arbetsgata och ledningar på Bobergsgatan, Norra Djurgårdsstaden
Entreprenaden avser anläggande av arbetsgator och ledningar inom detaljplan Kolkajen, som är under upprättande. Utöver arbetsgator, med överbyggnad och beläggning, ingår andra typer av arbeten såsom VA, kanalisation, dagvatten och anläggningsarbeten.
Cykelbaneförbättringar i Stockholm
Entreprenaden avser i huvudsak ombyggnad av gång- och cykelbanor längs Drottningholmsvägen södra sida från Ulvsundaplan till Tranebergsbron. Körbanor påverkas av de breddade GC-banorna främst vid Ulvsundaplan och Alviksplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).